آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

GIS کد 1813009

عنــوان درس : (آموزش محور),درآمدي برسيستم اطلاعات GISاصول سيستم هاي اطلاعات مکاني ,اصول مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس : (آموزش محور),درآمدي برسيستم اطلاعات GISاصول سيستم هاي اطلاعات مکاني ,اصول مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي

رشته تحصيلي /کد درس  :۱۲۱۶۰۲۱ -۱۲۴۰۰۲۷-۱۸۱۳۰۰۹-۱۸۱۳۰۶۵-۱۲۱۶۴۰۲-۱۲۱۶۱۱۹-۱۴۱۲۰۲۰

ـــــــــــ

١- جغرافيا به چه دليل در تحليل هايش بيشتر از ساير علوم به تکنولوژي GIS نزديک شده است ؟ 

۱. ماهيت مطالعه انسان

۲. ماهيت مطالعه طبيعت

۳. ماهيت مطالعه مسائل اقتصادي   

۴. ماهيت غالب فضاي جغرافيايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- مهم ترين مولفه GISکه تمام مراحل را در بر مي گيرد ؟

۱. ورودي داده ها  

۲. مديريت داده ها

۳. کاوش و پردازش داده ها  

۴. تجزيه و تحليل داده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کدام اطلاعات درمطالعات و  برنامه ريزي هاي ملي ، از پيش نيازها و عوامل ضروري به شمار مي آيد   ؟

۱. اطلاعات اقتصادي  

۲. اطلاعات جغرافيايي  

۳. اطلاعات علمي  

۴. اطلاعات مکاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴- کدام يک از اجزاء يک ساختار برداري ، موقعيت هندسي يک پديده ي بدون بعد را نشان مي دهد  ؟

۱. نقطه  

۲. خط   

۳. سطح

۴. موقعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵-داده هاي حاصل از اسکن کردن و تصاوير ماهواره اي  داراي چه نوع ساختاري مي باشد؟  

۱. ساختار برداري  

۲. ساختار رستري

۳. ساختار نقطه اي   

۴. ساختار خطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶- کدام گزينه هدف از توليد لايه هاي رستر از وکتور مي باشد؟

۱. انطباق مکاني  

۲. تحليل فضايي  

۳. تحليل کيفي   

۴. تحليل کمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام ساختار اطلاعاتي درباره رفتار اشياء در جهان واقعي و عملکرد شي ء در جهان رايانه را فراهم مي سازد؟  

۱. ساختار سلسله مراتبي

۲. ساختار داده ي تخت  

۳. ساختار شي ء گرا   

۴. ساختار شبکه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کداميک از نقشه هاي زير به علت نمايش جزئيات زياد مقياس بزرگ دارند که مقياس آن ها بين ١:٢٥٠٠تا ١:٥٠٠٠٠٠ است ؟

۱. نقشه هاي موضوعي

۲. نقشه هاي بهره برداري از زمين

۳. نقشه هاي ژئومورفولوژي

۴. نقشه هاي توپوگرافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- به ماهواره هايي که در ارتفاع ثابتي از سطح زمين در امتداد نصف النهاري به دور زمين مي چرخد، گفته مي شود  ؟

۱. ماهواره هاي زمين آهنگ   

۲. ماهواره هاي نصف النهاري

۳. ماهواره هاي خورشيد آهنگ  

۴. ماهواره هاي مداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام يک از انواع رقومي سازي روش متعارف مولفه ورودي داده ها مي باشد ؟

۱. رقومي سازي دستي

۲. اسکن کردن

۳. رقومي کردن روي صفحه نمايش  

۴. رقومي کردن کاغذي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- در حال حاضر سيستم موقعيت جهاني (GPS) متشکل از چند ماهواره مي باشد ؟

٧.۱ ماهواره ١٤.۲ ماهواره  ١٢.۳ ماهواره  ٢٤.۴ ماهواره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- کدام يک از درون يابي ها بر نقاط اندازه گيري شده متکي است و براي درون يابي از توابع رياضي استفاده مي کند؟

۱. درون يابي زمين آماري

۲. سمي واريوگرام

۳. درون يابي جبري  

۴. کريجينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام يک از آماره هاي توصيفي اندازه ي مرکز توزيع داده ها را نشان مي دهد؟

۱. انحراف معيار   

۲. ميانگين حسابي   

۳. ضريب چولگي  

۴. ضريب پخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۴- کداميک از مدل هاي زير بر اين فرض استوار است که تاثير پديده هاي مورد نظر با افزايش مسافت کاهش مي يابد؟

۱. سمي واريوگرام  

۲. Kriging  

۳. کريجينگ معمولي

۴. IDW

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۵-  ضريب چولگي و پخي چه شکلي از توزيع نمونه ها را بيان مي دارد؟

۱. پراکنش نمونه ها   

۲. عدم تقارن نمونه ها  

۳. تقارن نمونه ها  

۴. انحراف معيار نمونه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۶- نوعي رويهم قرار گيري درلايه هاي وکتوري است که لايه هاي خروجي از نظر ابعاد به اندازه ي لايه ي ورودي است؟

Update .۴ Identity.۳ Union .۲ Intersect.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- اين تابع فاصله هر نقطه در يک لايه را تا تمام نقاط ديگر در داخل يک دايره با شعاع جستجو محاسبه و آن را جزء داده هاي توصيفي منظور مي کند؟

Point distance .۲ Network distance .۱

Update .۴ Euclidean .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کدام تابع که در نرم افزارهاي GIS استفاده مي شود، علامت منفي داده ها را حذف مي کند و همچنين ماهيت اعداد را تغيير نمي دهد؟

۱. تابع قدر مطلق  

۲. تابع گرد کردن  

۳. تابع تبديل عددي  

۴. تابع تعيين سلول هاي بدون تابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- اين عملگر مترادف تقسيم است ؟

 XOR .۴ Div.۳ OR .۲   mod .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- در کدام يک از عملگرهاي رابطه اي زير ، اگر سلول هاي لايه ي اول بزرگ تر از لايه ي دوم باشند، در خروجي عدد يک و در غير اين صورت عدد صفر به آن تعلق مي گيرد؟

۱. ء ۲. >   ۳. ۴. <

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- مدل TIN بر پايه کدام يک از داده هاي زير ساخته مي شود؟

۱. داده هاي برداري   

۲. داده هاي رستري  

۳. داده هاي فضايي   

۴. داده هاي ارتفاعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- اساس مثلث بندي را تشکيل مي دهند ، زيرا بر اساس نقطه ها و خطوط ارتفاعي ساخته مي شوند ؟

۱. مثلث ها

۲. گره ها 

۳. لبه ها   

۴. پوسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- خطوط هم ارزش هستند که به طور مساوي کم يا زياد مي شوند و در امتداد خود ارتفاع يکسان را نمايش مي دهند؟

۱. شيب

۲. آزيموت

۳. برينگ

۴. منحني هاي ميزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۴- اين زاويه جهت تابش خورشيد است و مقدار آن از شمال در جهت خلاف عقربه هاي ساعت بين ٠ تا ٣٦٠ درجه مي باشد ؟

۱. آزيموت 

۲. آلتيتيود

۳. برينگ   

۴. شيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۵-  اين محيط بخش مرکزي و توانمند نرم افزار ArcGIS است ؟

۱. محيط  Arc MAP  

۲. محيط Arc scene  

۳. محيط ESRI   

۴. محيط  Arc catalog

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۶- تحليل هاي سه بعدي در GIS در کدام محيط انجام مي گيرد؟

۱. محيط Arc MAP   

۲. محيط ESRI   

۳. محيط   Arc scene

۴. محيط  Arc catalog

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-  براي زمين مرجع نمودن نقشه هاي اسکن شده و توليد لايه ، وارد کدام محيط مي شويم ؟

۱. محيط Arc catalog

۲. محيط ESRI   

۳. محيط Arc scene   

۴. محيط   Arc MAP

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-  جهت انتخاب سيستم تصوير درمحيط Arc MAP  از کدام دستور منوي زير استفاده مي کنيم ؟

Select .۴   Add Field .۳  Export .۲  Arc catalog .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- چون اين مدل داراي سه بعد طول ، عرض و ارتفاع مي باشد لذا امکان محاسبات مربوط به حجم در آن فراهم است؟

۱. مدل ارتفاعي   

۲. مدل گرافيکي  

۳. مدل درون يابي

۴. پيراميد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- جمعيت تهران ، کاربري تهران و اشتغال تهران کدام ويژگي داده جغرافيايي را نشان مي دهد ؟

۱. داده هاي جغرافيايي داراي موقعيت مکاني مي باشند  

۲. داده  هاي جغرافيايي قابل تعريف مي باشند

۳. داده هاي جغرافيايي قابل طبقه بندي مي باشند  

۴. داده هاي جغرافيايي داراي مقياس مي باشند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام رضا (ع) : تواضع و فروتني مراتبي دارد ، مرتبه اي از آن اين است كه انسان موقعيت خود را بشناسد و بيش از آنچه شايستگي آن را دارد از كسي متوقع نباشد و با مردم به گونه اي معاشرت و رفتار نمايد كه دوست دارد با او آنگونه رفتار شود و اگر كسي به او بدي نمود در مقابل خوبي كند ، خشم خود را فرو خورد و گذشت پيشه كند و اهل احسان و نيكي باشد