آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

گیاه شناسی ۱ کد 1414001

عنــوان درس :گياه شناسي ۱,گياه شناسي عمومي ,گياه شناسي کشاورزي

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :گياه شناسي ۱,گياه شناسي عمومي ,گياه شناسي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :- مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي ,(کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۴۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت , مهندسي کشاورزي -آب ۱۴۱۴۰۰۱ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۵۰۰۱

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ــــــ

١-جنس ديواره نخستين  و دومين ديواره به ترتيب کدام است ؟ 

۱. پکتات کلسيم – پکتوسلولزي ۲. پکتوسلولزي –  سلولزي

۳. سلولزي – پکتوسلولزي   ۴. پکتات کلسيم – سلولزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-رنگيزه هاي کارتنوئيد از اختصاصات کدام نوع پلاست مي باشد؟  

۱. کلروپلاست   ۲. آميلوپلاست   ۳. کروموپلاست   ۴. اولئوپلاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-پوسته سخت هسته آلبالو داراي چه نوع بافتي است ؟  

۱. کلانشيم  ۲. اسکلرئيد ۳. فيبر   ۴. چوب پنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-از برش دادن سطح مقطع کداميک از بافتهاي ترشحي زير لاتکس خارج مي شود؟  

۱. کرک هاي ترشحي   ۲. کيسه هاي ترشحي   ۳. مجاري ترشحي  ۴. لوله هاي شيرابه دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-نهانزادان آوندي و بازدانگان به ترتيب داراي چه نوع تراکئيدي هستند؟  

۱. قرصي – نردباني  ۲. نردباني – مارپيچ ۳. حلقوي – قرصي  ۴. نردباني – قرصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-کدام نوع ريشه در تکثير و ازدياد گياهان داراي اهميت زيادي است ؟

۱. ريشه هاي فرعي ۲. ريشه هاي اصلي ۳. ريشه هاي نابجا ۴. ريشه هاي اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-گياهان انگلي و نيمه انگلي چه نوع ريشه اي دارند؟  

۱. غده اي  ۲. مکنده  ۳. تنفس کننده   ۴. مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-ريشه چغندر و کوکب به ترتيب حاوي چه مواد ذخيره اي هستند؟  

۱. ساکاروز- اينولين ۲. اينولين – ساکاروز ۳. ساکاروز- فروکتوز ۴. فروکتوز- اينولين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-منشا ريشه هاي فرعي کجاست ؟

۱. از تقسيم سلول هاي دايره محيطيه ۲. خارج از دايره محيطيه

۳. تقسيم سلولهاي آندودرم  ۴. ريشه اصلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-در ساختمان پسين ريشه پاخيت به سمت خارج و داخل به ترتيب چه بافتهايي را توليد مي کند؟

۱. چوب پنبه – فلودرم ۲. بافت آبکش – فلودرم

۳. چوب پنبه – بافت چوبي  ۴. بافت آبکش – بافت چوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-اصل و مبدا جوانه هاي خفته و جوانه هاي نابجا به ترتيب چگونه است ؟

۱. اندوژن – اگزوژن ۲. اگزوژن – اندوژن ۳. اگزوژن – اگزوژن ۴. اندوژن – اندوژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-کاکتوس جزء کداميک از ساقه هاي هوايي است ؟   

۱. گوشتي  ۲. ماشوره اي   ۳. خارها   ۴. خزنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-برگ هاي هتروفيل در چه گياهاني ديده مي شود؟

۱. نباتات غده اي   ۲. نباتات انگلي   ۳. نباتات آبزي   ۴. نباتات گوشتخوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-هرگاه برگ ها در روي دو خط موازي باشند، تناوب را …………….. گويند.  

۱. ديمر   ۲. دي ستيک   ۳. ارتوستيک ۴. اسپيروستيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-در رابطه با مزوفيل برگ کدام گزينه صحيح نمي باشد؟

۱. پاليساد سلول هايي هستند که به طور منظم و به موازات هم به صورت عمودي در زير اپيدرم فوقاني قرار دارند.

۲ سلول هاي پارانشيم حفره اي کلروپلاست بيشتري نسبت به سلولهاي پاليساد دارند.

۳ پارانشيم حفره اي بين اپيدرم تحتاني برگ و پارانشيم نردباني قرار گرفته است .

۴. بافت پارانشيمي در برگ اغلب نباتات دولپه اي از نوع هتروژن است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-اگر تعداد پرچم ها از تعداد گلبرگ ها و کاسبرگ ها کمتر باشد آن را چه مي گويند؟  

۱. ايزو استمون   ۲. ديپلو استمون  ۳. اليگو استمون  ۴. مونو استمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-اگرميله پرچم ها در دو دسته مختلف به هم چسبيده باشند به آن چه مي گويند؟

۱. ديالي استمون  ۲. دي دينام   ۳. ديادلف  ۴. ديپلواستمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-پوسته داخلي دانه گرده چه نام دارد و داراي چه جنسي است ؟  

۱. انتين – کوتيني  ۲. اگزين – کوتيني ۳. اگزين – سلولزي ۴. انتين – سلولزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-هرگاه تخمک ها در روي يک برجستگي کوچک و کروي شکل درون تخمدان قرار بگيرند تمکن را چه مي نامند؟

۱. مرکزي  ۲. محوري ۳. جانبي  ۴. کناري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- اگر گل هاي نر و ماده روي يک گياه قرار داشته باشد گياه را چه مي نامند؟  

۱. هرمافروديت   ۲. دوپايه  ۳. يک پايه  ۴. پوليگام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-کداميک از گل آذين هاي زير نامحدود نمي باشد؟

۱. ديهيم  ۲. سنبله  ۳. حلزوني ۴. کاپيتول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-اگر کپسول به وسيله شيار عرضي در وسط برچه ها شکافته شود آن را چه مي نامند؟  

۱. پوريسيد ۲. پيکسيد ۳. لوکوسيد ۴. خورجين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-تعداد  سلول هاي بنيادي در کدام گروه از همه کمتر است ؟

۱. بازدانگان ۲. نهاندانگان تک لپه   ۳. نهاندانگان دو لپه ۴. نهانزادان آوندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- در فرايند فتوسنتز، فتوسيستم ۱ و فتوسيستم ۲ به ترتيب با چه طول موجي عمل مي کنند؟ 

۷۰۰.۱ نانومتر- ۶۸۰ نانومتر ۴۰۰.۲ نانومتر- ۷۰۰ نانومتر

۷۰۰.۳ نانومتر- ۴۰۰ نانومتر ۶۸۰.۴ نانومتر- ۷۰۰ نانومتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-محصول نهايي چرخه کالوين چه نام دارد؟  

ATP .۴ PGAL .۳  PGA .۲ RUBP .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-کدام گروه از عناصر زير پرمصرف مي باشند؟  

Ca, C, Zn .۴  Cu, H, Mg .۳   H, Ca, N .۲ Fe, N, K .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-مهمترين ماده موجود در شيره پرورده کدام است ؟

۱. ساکاروز  ۲. فروکتوز ۳. نشاسته  ۴. گلوکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-کدام دسته از گياهان فقط در شرايط فتوپريود طولاني تر از فتوپريود بحراني تا روشنايي دايم گل مي دهند؟

۱. گياهان روزکوتاه ۲. گياهان روز خنثي   ۳. گياهان بينابين  ۴. گياهان روزبلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-کدام دسته از گياهان زير روزکوتاه محسوب مي شود؟

۱. داوودي – سيب زميني شيرين   ۲. اسفناج – توت فرنگي

۳. کاهو- داوودي  ۴. بارهنگ – بنفشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-کداميک از اثرات زير مربوط به جيبرلين ها است ؟

۱. ريشه زايي  ۲. به وجود آمدن گل هاي ماده

۳. طويل ساختن فاصله ميانگره   ۴. تسريع رسيدن ميوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام جواد (ع) : سه چيز است كه بنده را به رضوان خدا مي رساند : 1 – زيادي استغفار ، 2 – نرمخويي ، 3 – صدقه بسيار دادن .