آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

گیاه شناسی عمومی کد 1121043

نام درس: گياه شناسي عمومي

ترم 1سال 89.90

نام درس: گياه شناسي عمومي                                                                   

رشته وکددرس: ( سنتي ): مهندسي کشاورزي (اقتصاد کشاورزي)ـ (تجميع ): مهندسي :  اقتصاد کشاورزي – آب و خاک    ـ ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون – منابع طبيعي و محيط زيست – مديريت و آباداني روستاها – علوم دامي – علوم کشاورزي ( ١١٢١٠٤٣ )

 ـــــــــــ

١. جنس تيغه مياني از چيست ؟

 الف . پکتات کلسيم                       ب. پکتوسلولزي              

ج. سلولز                                   د. ليگنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢. ماده سوبرين بر اثر چه تغييري در ديواره رسوب مي کند؟

 الف . کوتيني شدن            ب. چوب پنبه اي           

 ج. چوبي شدن                 د. کاني شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. ارتباط بين سلولهاي گياهي به چه طريقي امکان پذير است ؟

 الف . آوند آبکش                         ب. کوتيکول                

 ج. پلاسمودسماتا                          د. لان ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. در کدام يک از گياهان زير کيسه ترشحي ديده مي شود؟

 الف . پوست پرتقال           ب. نعناع                     

 ج. کاج                          د. خشخاش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. در کدام گياه فيبرهاي سلولزي وجود دارد؟

 الف . کتان                      ب. نعناع                     

 ج. کائوچو زينتي              د. فيکوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. ساقه ماشوره اي در کدام تيره از گياهان زير ديده مي شود؟

 الف . ساقه کوله خاس        ب. ساقه گياهان تيره غلات  

 ج. ساقه کاکتوس               د. ساقه سيب زميني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧. گياه عشقه داراي چه نوع ريشه اي است ؟

 الف . غده اي                             ب. تنفس کننده              

 ج. ريشه مکنده                           د. مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. به مجموعه برچه ها چه مي گويند؟

 الف . آندروسه                            ب. کارپل                    

 ج. پريانت                                 د. ژيناسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩. زعفران از کدام قسمت گياه تهيه مي گردد؟

 الف . خامه                                ب. برچه                     

 ج. تخمدان                                 د. کلاله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. انواع ميوه هاي خشک ناشکوفا (indehiscent) عبارتند از:

 الف . شفت ـ سته              ب. برگه ـ گندمه              

ج. فندقه ـ گندمه                د. کپسول شفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. احياء دي اکسيدکربن و توليد قند در فرايند فتوسنتز به عهده کدام ماده است ؟

 الف . NADH                           ب. +NAD                  

 ج. NADPH٢                            د. ATP

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. دياتومه ها به چه عنصري براي ساخت ديواره خود احتياج دارند؟

 الف . واناديوم                 ب. سديم                      

 ج. کبالت                        د. سيليسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. مريستم پسين استوانه مرکزي چه نام دارد؟

 الف . پيش کامبيوم                                              ب. کامبيوم

 ج. سلول بنيادي                                                 د. لايه زاينده چوب پنبه ـ پوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. اين ميوه از يک برچه تشکيل شده و پس از رسيدن با دو شکاف باز مي شود؟

 الف . برگه                                ب. فوليکول                   

ج. نيام                                      د. گندمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. گياهاني که گرده افشاني در آنها به صورت غير مستقيم و با قرار گرفتن و روئيدن دانه گياه روي گياه ديگر انجام مي شود چه نام دارد؟

 الف . اتوگام                    ب. آلوگام                    

 ج. ايزواستومون              د. اليگواستومون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. در ساختمان کلروفيل کدام عنصر وجود دارد؟

 الف . منيزيم                              ب. منگنز                      

ج. سديم                                     د. کلسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. عمده ترين قند موجود در شيره پرورده چه نام دارد؟

 الف . رافينوز                  ب. گلوکز

 ج. ساکارز                      د. استاکيوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. رشته هاي کاکل ذرت که روي بلال ديده مي شود  چه قسمتي از گياه است ؟

 الف . خامه                                ب. کلاله                     

 ج. برچه                                   د. تخمدان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. عامل ايجاد رنگ زرد در گياهان چيست ؟

 الف . فيکوبيلين               ب. کاروتن                    

ج. ليکوپن                       د. گزانتوفيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. برگ مقابل از چه نوعي است ؟ 

الف . برگ ساده پنجه اي  ب. برگ مرکب پنجه اي 

ج. برگ کنگره اي  د. برگ شانه اي زوج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. ريزش برگ توسط کدام نوع هورمون صورت مي گيرد؟

 الف . اکسين                                              ب. اتيلن

 ج. جيبرلين                                             د. سيتوکينين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢. سلول هاي کدام يک از بافت هاي زير در حالت بلوغ مرده هستند؟

 الف . پارانشيم                                          ب. کلانشيم

 ج. اپيدرم                                               د. اسکلرانشيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣. ريشه هاي فرعي از کدام قسمت گياه نشأت مي گيرند؟

 الف . پوست                                            ب. آندودرم

 ج. دايره محيطيه                                          د. مغز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. محل اتصال برگ و جوانه محوري روي ساقه را ……….. مي نامند.

 الف . گره                                                ب. ميانگين

 ج. جوانه جانبي                                      د. جوانه انتهائي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. کدام يک از عوامل زير بر شدت فتوسنتز مؤثر نيستند؟

 الف . دي اکسيد کربن                                    ب. نور

 ج. محتواي کلروفيلي                                  د. نوع خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

 

سؤالات تشريحي

هر سؤال ١/٣ نمره دارد.

١. نظريه جريان فشاري (جريان تودهاي) را شرح دهيد.

٢. تمکن کناري يا محوري را تعريف نماييد و مثال بزنيد.

٣. انواع تغييراتي که ممکن است در برگ پيش بيايد را نام ببريد.

٤. انواع ساقه هاي هوايي را نام ببريد.

٥. اقسام تخمک را نام ببريد.

رسول خدا (ص) : آنکس که ساعتی ذلت و سختی فرا گرفتن علم الهی را تحمل نکند و با حقارت موقت آن کنار نیاید برای همیشه در نادانی ذلت می ماند و یک عمر با خواری جهل به سر می برد.  

عنــوان درس :گياه شناسي عمومي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :گياه شناسي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ,مهندسي کشاورزي چندبخشي ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ),مهندسي آب وخاک (چندبخشي ),مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان ),مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي )۱۱۲۱۰۴۳

ـــــــــ

١- جنس تيغه مياني در سلولهاي گياهي از چيست ؟

۱. پکتوسلولز   

۲. پکتات کلسيم

۳. سلولز  

۴. چوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- علت زبري در برگ و ساقه گندم چيست ؟

۱. چوب پنبه اي شدن بافت هاي محافظ  

۲. رسوب ترکيبات سيليسي روي سطوح خارجي سلولها

۳. ژله اي شدن ديواره سلولها  

۴. کوتيني شدن ديواره سلولها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- ارتباط بين سلولهاي گياهي از چه طريقي امکانپذير است ؟

۱. لانها  

۲. آوندهاي آبکش   

۳. کوتيکول   

۴. پلاسمودسماتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- مجموع رنگيزه هاي موجود در کروموپلاستها چه ناميده مي شود؟

۱. لوکوپلاست 

۲. آنتوسيانين 

۳. کاروتنوئيد   

۴. کلروفيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- سيستم هدايت شيره خام در بازدانگان به عهده کدام بافت مي باشد؟

۱. بافت تراکئيد ها   

۲. بافت آوندهاي آبکش

۳. بافت آوندهاي چوبي  

۴. بافت آوندهاي چوب و آبکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- بيروني ترين بخش تنه يک درخت چه نام دارد؟

۱. پريدرم

۲. اپيدرم

۳. کلانشيم   

۴. اسکرانشيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- ريشه مرکب در کدام يک ازگياهان زير ديده مي شود؟

۱. گل جاليز   

۲. هويج  

۳. چغندر

۴. ارکيده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- ساختمان ثانويه پوست ريشه توسط کدام بخش بوجود مي آيد؟

۱. پريدرم

۲. فلودرم

۳. فلوژن  

۴. اپيدرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- محل اتصال برگ و جوانه محوري را روي ساقه گياه چه  مي گويند.

۱. جوانه انتهايي

۲. نيام  

۳. ميان گره   

۴. گره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٠- کاکتوس جزو کدام يک از ساقه هاي هوايي است ؟

۱. ماشوره اي 

۲. گوشتي   

۳. خارها

۴. خزنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- هرگاه دو برگ از يک گره ساقه خارج شود برگهاي …………….. و چرخه را چرخه ………………. گويند.

۱. متقابل – ديمر

۲. متناوب – ديمر

۳. متقابل – دي ستيک  

۴. متناوب – دي ستيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام مورد در مورد ساقه هاي هوايي درست است ؟

۱. حاوي کلروپلاست و روزنه هستند  

۲. فاقد کلروپلاست و فاقد روزنه هستند

۳. فاقد کلروپلاست و داراي روزنه هستند  

۴. حاوي کلروپلاست و فاقد روزنه هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- اصطلاح پريانت براي کدام قسمت از گل بکار مي رود؟

۱. پوشش گل 

۲. پرچم

۳. نهنج  

۴. مادگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- نافه هايي که داراي پرچم هاي جدا از هم هستند چه مي گويند.

۱. گامواستمون 

۲. ايزواستمون 

۳. ديالي استمون

۴. ديپلواستمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- طرز قرار گرفتن تخمک ها در داخل تخمدان چه نام دارد.

۱. گل آذين   

۲. تمکن

۳. فيلوتاکسي 

۴. آناتروپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- به حالتي که تخمدان در سطحي پايين تر از پرچم ها و کاسبرگ ها قرار گرفته باشد چه مي گويند؟

۱. تخمدان زبرين

۲. تخمدان نيمه زيرين

۳. تخمدان مياني

۴. تخمدان زيرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کدام يک از گل آذين ها نامحدود نمي باشد؟

۱. ديهيم

۲. سنبله

۳. حلزوني

۴. کاپيتول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- دانه کدام يک از گياهان زير بدون آلبومن است ؟

۱. گندم  

۲. لوبيا  

۳. کرچک

۴. ذرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- انگور جزء کدام دسته از انواع ميوه ها قرار دارد؟

۱. سته  

۲. شفت  

۳. گندمه

۴. کپسول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- مراحل رشد و نمو به ترتيب کدام يک است ؟

۱. تکثير- تمايز- بزرگ شدن  

۲. تمايز- بزرگ شدن – تکثير

۳. بزرگ شدن – تکثير- تمايز  

۴. تکثير- بزرگ شدن – تمايز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- عدسک در کدام يک از بافت هاي گياهي ايجاد مي شود؟

۱. مريستم

۲. پيش کامبيوم

۳. چوب پنبه   

۴. کامبيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- کدام مورد بر شدت فتوسنتز تاثيري ندارد؟

۱. دي اکسيد کربن   

۲. اکسيژن   

۳. نور  

۴. بافت خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- عمل تجزيه آب در حضور نور را چه مي گويند.

۱. فتوليز

۲. فتوسيستم 

۳. فتوپريوديسم 

۴. فتوتروپيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- چرخه کالوين در کدام قسمت از سلول گياهي انجام مي گيرد؟

۱. گراناي کلروپلاست  

۲. استروماي کلروپلاست

۳. غشاي ميتوکندري  

۴. پراکسي زوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- مقدار اکسيژن جذب شده يا دي اکسيد کربن دفع شده در واحد زمان را چه مي گويند.

۱. شدت فتوسنتز

۲. فتوسنتز نوري

۳. شدت تنفس 

۴. نقطه جبران نوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کدام گروه از عناصر ضروري زير، پر مصرف مي باشند؟

1. FE-MG-H

2. CA-P-N

3. CL-CU-MN

4. CA-C-ZN

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- حداقل چند درصد از مواد شيره پرورده از قندهاست و مهمترين قند موجود در آن کدام است ؟

۹۵.۱ درصد- نشاسته

۸۵.۲ درصد- ساکاروز

۸۵.۳ درصد- گلوکز

۹۵.۴ درصد- ساکاروز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- کدام گياه جزء گياهان روز بلند محسوب مي شود؟

۱. کاهو  

۲. گوجه فرنگي

۳. سيب زميني شيرين  

۴. گل قاصدک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- کدام يک از اثرات زير مربوط به هورمون اکسين نمي باشد؟

۱. غلبه انتهايي 

۲. افزايش رشد طولي  

۳. تسريع گلدهي

۴. فتوتروپيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- علت بسته شدن روزنه هاي هوايي کدام هورمون مي باشد؟

۱. سيتوکينين 

۲. آبسيزين   

۳. جيبرلين   

۴. اکسين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : کارهای مستحب اگر به واجبات زيان رساند موجب قرب خدا نمي شود .

نلم درس : گياه شناسي عمومي

ترم دوم سال 92-91

 

 

 

 

نلم درس : گياه شناسي عمومي

رشته تحصیلی . کد درس : (سنتي): مهندسي کشاورزي (اقتصاد کشاورزي) ١١٢١٠٤٣ گ (تجميع و بند ج ): مهندسي: اقتصاد کشاورزي –  آب و خاک  – ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون –  منابع طبيعي و محيط زيست گ مديريت و آباداني روستاها گ علوم دامي گ علوم کشاورزيمهندسي منابع طبيعي شيلات گرايش تکثير و پرورش آبزيان گ  مهندسي کشاورزي ترويج و آموزش کشاورزي گ مهندسي کشاورزي علوم و صنايع غذايي ١١٢١٠٤٣ 

ــــــــــــــــــــــــ

١. کداميک از سلول هاي گياهان زير فاقد ديواره سلولي هستند؟ 

  الف . کاج   ب . ذرت ج . خزه د. سرو 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢. به رشته هاي سيتوپلاسمي ارتباط دهنده سلول ها اصطلاحا چه ميگويند؟ 

  الف . لانها   ب . پلاسمودسم   ج . واکوئل   د. پلاسمودسماتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. نقش بارز واکوئل ها در سلول چه ميباشد و با افزايش سن گياه تعداد واکوئل ها در سلول چه تغييري مييابند؟ 

  الف . تنظيم آب داخل سلول – کمترميشوند.   ب . تنظيم آب داخل سلول – بيشتر ميشوند 

  ج . انباشت املاح – کمتر ميشوند.  د. انباشت املاح – بيشتر ميشوند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. دانه هاي سختي که در هنگام خوردن گلابي در زير دندان ها احساس ميکنيد توده هايي از سلول هاي کداميک از بافت هاي زير ميباشد؟ 

  الف . اسکلروئيدها  ب . کلانشيم  ج . اپيدرم   د. ترشحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. کيسه هاي ترشحي در کداميک از گياهان زير ديده ميشود؟ 

  الف . گزنه   ب . نعناع   ج . پرتقال   د. کاج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. نوار يا حلقه کاسپاري در کدام اندام و سلول هاي کدام بافت يافت ميشود؟ 

  الف . ساقه – استوانه مرکزي  ب . ساقه – پوست 

  ج . ريشه – استوانه مرکزي د. ريشه – پوست 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. ريشه هاي غده اي در کداميک از گياهان زير ديده ميشود؟ 

  الف . سيب زميني  ب . شلغم   ج . پياز د. ذرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. منشأ ريشه هاي فرعي کدام بخش ميباشد؟ 

  الف . دايره محيطيه ب . آندودرم  ج . اپيدرم   د. پريدرم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. سيکلامن و مرغ به ترتيب داراي چه نوع ساقه زيرزميني ميباشند؟ 

  الف . ماشوره اي- تکمه  ب . پياز- ريزوم   ج . پياز- تکمه د. ريزوم – ريزوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. يک ساقه زيرزميني که به طور افقي در داخل خاک رشد ميکنند و فاقد کلروفيل اند و اغلب داراي فلس هاي کوچک قهوه اي يا سفيدند چه نام دارند؟ 

  الف . پياز   ب . توبرکول  ج . ريزوم   د. ساقه هاي غده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. در کدام نواحي ارتفاع گياه زياد و ساقه آنها بدون انشعاب يا فقط داراي انشعاب انتهايي است ؟ 

  الف . ناحيه مرطوب ب . ناحيه سرد ج . ناحيه حاره د. ناحيه معتدل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. اصطلاح ژنيسه (Gyneceae) به مجموع کدام اندامها گفته ميشود؟ 

  الف . پرچم ها ب . گلبرگ ها  ج . کاسبرگ ها د. برچه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. جام گل از مجموع چه قطعاتي تشکيل شده است ؟ 

  الف . گلبرگ  ب . کاسبرگ  ج . پرچم د. مادگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤. اگر تعداد پرچم ها با قطعات گلبرگ و کاسبرگ برابر باشد به آن چه ميگويند؟ 

  الف . ديپلواستمون ب . اليگواستمون  ج . ايزواستمون   د. هترواستمون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. از نظر گياه شناسي اگر ميله هاي پرچم به کاسبرگ چسبيده باشد و در موقع کندن کاسبرگ ها پرچم از گل جدا شود آن را چه مينامند؟ 

  الف . دي دينام ب . ژينوستم ج . ديادلف   د. کالسي فلور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦. دو کلاله پر مانند در کداميک از گياهان زير يافت ميشود؟ 

  الف . پامچال  ب . زنبق   ج . غلات د. گل رز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. کداميک از گياهان زير دو پايه (Dioecious) ميباشد؟ 

  الف . کدو   ب . بيد ج . خرما د. پسته 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. در کداميک از از انواع تمکن حاشيه برچه هاي مجاور به هم چسبيده و جمعاً حجره واحدي را تشکيل ميدهند و اين نوع تمکن در کدام گياه ديده ميشود؟ 

  الف . جانبي- بنفشه ب . محوري- بنفشه ج . مرکزي- لاله   د. مرکزي- زنبق 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. گل آذين خوشه اي با دمبرگ هاي نابرابر کدام نوع گل آذين است ؟ 

  الف . گل آذين چتري ب . گل آذين ديهيم  ج . گل آذين کپه اي  د. گل آذين گرزني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. Tegmen در بذر به چه معناست ؟ 

  الف . پوسته خارجي بذر  ب . پوسته داخلي بذر   ج . موارد ذخيره اي بذر  د. جنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. منظور از ميوه در گياه شناسي چيست ؟ 

  الف . دانه گرده رسيده   ب . پوسته خارجي دانه  ج . درونبر دانه   د. تخمدان رسيده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. محصول نهايي چرخه کالوين چه نام دارد؟ 

الف  RUBP.

ب  PGA.

ج  NADPH2.

د PGAL.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣. کداميک از عناصر زير در ساختمان کلروفيل به کار رفته است ؟ 

  الف . پتاسيم  ب . مس ج . آهن د. روي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. اکسيژن آزاد شده در فتوسنتز از کجا حاصل ميشود؟ 

  الف . تجزيه آب  ب . اکسيژن موجود در آب 

  ج . اکسيژن جذب شده در تنفس   د. آب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. کداميک از اعداد حاصل از کسر تنفسي بيانگر تجزيه هيدرات هاي کربن است ؟ 

  الف . ٠/٧ ب . ١  ج . ١/٥  د. ١/٣٣ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦. زردآلو داراي چه نوع ميوه اي است ؟ 

  الف . گندمه  ب . شفت ج . فندقه د. برگه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧. ميوه در کداميک از گياهان زير از نوع کپسول است ؟ 

  الف . هلو   ب . گندم ج . افرا  د. خشخاش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨. در کدام يک از گياهان زير ساقچه رشد زيادي کرده و لپه دانه در هنگام سبز شدن گياه از خاک خارج ميشود؟ 

  الف . لوبيا- نخود  ب . نخود- کرچک  ج . بلوط د. هيچکدام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩. کداميک از ميوه هاي زير جزو ميوه هاي مرکب طبقه بندي ميشود؟ 

  الف . هلو   ب . افرا ج . انجير   د. گندم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠. تثبيت ازت در مزارع برنج بيشتر توسط کدام گروه از جلبکها انجام ميگيرد؟ 

  الف . جلبکهاي سبز گ آبي ب . جلبکهاي قهوه اي 

  ج . جلبکهاي قرمز د. جلبکهاي سبز – زرد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

 

امام حسين عليه السلام :بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد .

عنــوان درس :گياه شناسي ۱,گياه شناسي عمومي ,گياه شناسي کشاورزي

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :گياه شناسي ۱,گياه شناسي عمومي ,گياه شناسي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :- مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي ,(کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۴۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت , مهندسي کشاورزي -آب ۱۴۱۴۰۰۱ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۵۰۰۱

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ــــــ

١-جنس ديواره نخستين  و دومين ديواره به ترتيب کدام است ؟ 

۱. پکتات کلسيم – پکتوسلولزي ۲. پکتوسلولزي –  سلولزي

۳. سلولزي – پکتوسلولزي   ۴. پکتات کلسيم – سلولزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-رنگيزه هاي کارتنوئيد از اختصاصات کدام نوع پلاست مي باشد؟  

۱. کلروپلاست   ۲. آميلوپلاست   ۳. کروموپلاست   ۴. اولئوپلاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-پوسته سخت هسته آلبالو داراي چه نوع بافتي است ؟  

۱. کلانشيم  ۲. اسکلرئيد ۳. فيبر   ۴. چوب پنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-از برش دادن سطح مقطع کداميک از بافتهاي ترشحي زير لاتکس خارج مي شود؟  

۱. کرک هاي ترشحي   ۲. کيسه هاي ترشحي   ۳. مجاري ترشحي  ۴. لوله هاي شيرابه دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-نهانزادان آوندي و بازدانگان به ترتيب داراي چه نوع تراکئيدي هستند؟  

۱. قرصي – نردباني  ۲. نردباني – مارپيچ ۳. حلقوي – قرصي  ۴. نردباني – قرصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-کدام نوع ريشه در تکثير و ازدياد گياهان داراي اهميت زيادي است ؟

۱. ريشه هاي فرعي ۲. ريشه هاي اصلي ۳. ريشه هاي نابجا ۴. ريشه هاي اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-گياهان انگلي و نيمه انگلي چه نوع ريشه اي دارند؟  

۱. غده اي  ۲. مکنده  ۳. تنفس کننده   ۴. مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-ريشه چغندر و کوکب به ترتيب حاوي چه مواد ذخيره اي هستند؟  

۱. ساکاروز- اينولين ۲. اينولين – ساکاروز ۳. ساکاروز- فروکتوز ۴. فروکتوز- اينولين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-منشا ريشه هاي فرعي کجاست ؟

۱. از تقسيم سلول هاي دايره محيطيه ۲. خارج از دايره محيطيه

۳. تقسيم سلولهاي آندودرم  ۴. ريشه اصلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-در ساختمان پسين ريشه پاخيت به سمت خارج و داخل به ترتيب چه بافتهايي را توليد مي کند؟

۱. چوب پنبه – فلودرم ۲. بافت آبکش – فلودرم

۳. چوب پنبه – بافت چوبي  ۴. بافت آبکش – بافت چوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-اصل و مبدا جوانه هاي خفته و جوانه هاي نابجا به ترتيب چگونه است ؟

۱. اندوژن – اگزوژن ۲. اگزوژن – اندوژن ۳. اگزوژن – اگزوژن ۴. اندوژن – اندوژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-کاکتوس جزء کداميک از ساقه هاي هوايي است ؟   

۱. گوشتي  ۲. ماشوره اي   ۳. خارها   ۴. خزنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-برگ هاي هتروفيل در چه گياهاني ديده مي شود؟

۱. نباتات غده اي   ۲. نباتات انگلي   ۳. نباتات آبزي   ۴. نباتات گوشتخوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-هرگاه برگ ها در روي دو خط موازي باشند، تناوب را …………….. گويند.  

۱. ديمر   ۲. دي ستيک   ۳. ارتوستيک ۴. اسپيروستيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-در رابطه با مزوفيل برگ کدام گزينه صحيح نمي باشد؟

۱. پاليساد سلول هايي هستند که به طور منظم و به موازات هم به صورت عمودي در زير اپيدرم فوقاني قرار دارند.

۲ سلول هاي پارانشيم حفره اي کلروپلاست بيشتري نسبت به سلولهاي پاليساد دارند.

۳ پارانشيم حفره اي بين اپيدرم تحتاني برگ و پارانشيم نردباني قرار گرفته است .

۴. بافت پارانشيمي در برگ اغلب نباتات دولپه اي از نوع هتروژن است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-اگر تعداد پرچم ها از تعداد گلبرگ ها و کاسبرگ ها کمتر باشد آن را چه مي گويند؟  

۱. ايزو استمون   ۲. ديپلو استمون  ۳. اليگو استمون  ۴. مونو استمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-اگرميله پرچم ها در دو دسته مختلف به هم چسبيده باشند به آن چه مي گويند؟

۱. ديالي استمون  ۲. دي دينام   ۳. ديادلف  ۴. ديپلواستمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-پوسته داخلي دانه گرده چه نام دارد و داراي چه جنسي است ؟  

۱. انتين – کوتيني  ۲. اگزين – کوتيني ۳. اگزين – سلولزي ۴. انتين – سلولزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-هرگاه تخمک ها در روي يک برجستگي کوچک و کروي شکل درون تخمدان قرار بگيرند تمکن را چه مي نامند؟

۱. مرکزي  ۲. محوري ۳. جانبي  ۴. کناري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- اگر گل هاي نر و ماده روي يک گياه قرار داشته باشد گياه را چه مي نامند؟  

۱. هرمافروديت   ۲. دوپايه  ۳. يک پايه  ۴. پوليگام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-کداميک از گل آذين هاي زير نامحدود نمي باشد؟

۱. ديهيم  ۲. سنبله  ۳. حلزوني ۴. کاپيتول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-اگر کپسول به وسيله شيار عرضي در وسط برچه ها شکافته شود آن را چه مي نامند؟  

۱. پوريسيد ۲. پيکسيد ۳. لوکوسيد ۴. خورجين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-تعداد  سلول هاي بنيادي در کدام گروه از همه کمتر است ؟

۱. بازدانگان ۲. نهاندانگان تک لپه   ۳. نهاندانگان دو لپه ۴. نهانزادان آوندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- در فرايند فتوسنتز، فتوسيستم ۱ و فتوسيستم ۲ به ترتيب با چه طول موجي عمل مي کنند؟ 

۷۰۰.۱ نانومتر- ۶۸۰ نانومتر ۴۰۰.۲ نانومتر- ۷۰۰ نانومتر

۷۰۰.۳ نانومتر- ۴۰۰ نانومتر ۶۸۰.۴ نانومتر- ۷۰۰ نانومتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-محصول نهايي چرخه کالوين چه نام دارد؟  

ATP .۴ PGAL .۳  PGA .۲ RUBP .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-کدام گروه از عناصر زير پرمصرف مي باشند؟  

Ca, C, Zn .۴  Cu, H, Mg .۳   H, Ca, N .۲ Fe, N, K .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-مهمترين ماده موجود در شيره پرورده کدام است ؟

۱. ساکاروز  ۲. فروکتوز ۳. نشاسته  ۴. گلوکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-کدام دسته از گياهان فقط در شرايط فتوپريود طولاني تر از فتوپريود بحراني تا روشنايي دايم گل مي دهند؟

۱. گياهان روزکوتاه ۲. گياهان روز خنثي   ۳. گياهان بينابين  ۴. گياهان روزبلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-کدام دسته از گياهان زير روزکوتاه محسوب مي شود؟

۱. داوودي – سيب زميني شيرين   ۲. اسفناج – توت فرنگي

۳. کاهو- داوودي  ۴. بارهنگ – بنفشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-کداميک از اثرات زير مربوط به جيبرلين ها است ؟

۱. ريشه زايي  ۲. به وجود آمدن گل هاي ماده

۳. طويل ساختن فاصله ميانگره   ۴. تسريع رسيدن ميوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام جواد (ع) : سه چيز است كه بنده را به رضوان خدا مي رساند : 1 – زيادي استغفار ، 2 – نرمخويي ، 3 – صدقه بسيار دادن .