آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

گذراندن اوقات فراغت کد 1218005

نام درس:گذراندن اوقات فراغت –جامعه شناسي اوقات فراغت

ترم 1 سال 89.90

نام درس:گذراندن اوقات فراغت –جامعه شناسي اوقات فراغت  

رشته تحصیلی کد درس: مديريت جهانگردي ١٢١٨٠٠٥-  

 علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي -تعاون و رفاه ١٢٢٢٢١٥)

١. اين تعريف فراغت داشتن از کيست ؟ « فراغت داشتن به معناي آسوده بودن و آرامش داشتن است . »

 الف . دکتر محمد معين                  ب. اسلاوسن

 ج. علي اکبر دهخدا                      د. جرج پاتلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢. اين انديشمند فراغت را در مقابل کار در نظر گرفته و آن را خاطرهاي دلپذير و نوعي رهايي از وظايف اجتماعي مي داند که سرشتي از نوع بازي دارد

 الف . کارل مارکس                      ب. کاپلان           

ج. کنت              د. بلوشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. « عادتها و رفتارهاي فراگرفته شده در هنگام کار، در زمان فراغت نيز ادامه پيدا مي کند. » اين جمله بيانگر کداميک از نظريه هاي روابط بين کار و اوقات فراغت است ؟

 الف . نظريه استقلال   ب. نظريه عموميت   

 ج. نظريه تضاد د. نظريه استراحت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤. از نظر اسلام مومن بهترين زمان فراغت را چه زماني مي داند؟

 الف . زمان استراحت و تفريح         ب. زمان کسب علم و معرفت

 ج. زمان عبادت                          د. زمان ديدار با دوستان و نزديکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. در ايران باستان اوقات فراغت مختص چه طيفي بوده است ؟

 الف . مردم عادي                        ب. پيشه وران     

ج. نظاميان          د. طبقه اشراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. از نظر اوپاشوسکي فراغت در دهة ١٩٨٠ در کشورهاي پيشرفته نظير آلمان چه جنبه اي داشته و به چه نحوي گذرانيده مي شد؟

 الف . ماجراجويي                        ب. مصرف گرايي         

ج. استراحت پس از کار   د. تجديد قوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. محبوبترين ورزش مردم آلمان در اوقات فراغت چيست ؟

 الف . شنا           ب. تنيس            

ج. دوچرخه سواري د. فوتبال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. عبارت صحيح کدام است ؟

 الف . زنان نسبت به مردان اوقات فراغت بيشتري دارند ولي دامنه انتخاب آنها محدودتر است

 ب. زنان اوقات فراغت کمتري دارند و دامنه گزينش آنها نيز محدودتر است

 ج. مردان نسبت به زنان اوقات فراغت بيشتري داشته ولي دامنه گزينش آنها محدودتر است

 د. ميان زنان و مردان در خصوص زمان فراغت و دامنه گزينه هاي انتخابي تفاوت معني داري وجود ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. اولين خانه فرهنگ محله در ايران در کدام شهر تاسيس گرديد؟

 الف . اصفهان      ب. تهران           

ج. شيراز            د. مشهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. مردم ايران اوقات فراغت خود را بيشتر چگونه مي گذرانند؟

الف . تماشاي تلويزيون   ب. رفتن به کوه                   

ج. مسافرت  د. رفتن به سينما

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١. « جلوگيري از اشغال اراضي » از کداميک از منافع تفريحات سالم و ورزشهاي تفريحي محسوب مي گردد؟

 الف . منافع شخصي                     ب. منافع اجتماعي

 ج. منافع محيطي                         د. منافع اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. بهترين زمان براي انجام تمرينات قدرتي و بدنسازي چه هنگام است ؟

الف . ٧ تا ١٠ صبح ب. ١٠ تا ١٢ صبح   

 ج. ٢ تا ٥ عصر  د. ٣ تا ٧ عصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. در اين نوع بازيها بازيکنان نقش غيرفعال دارند؟

 الف . بازيهاي رقابتي                   ب. بازيهاي شانسي

 ج. بازيهاي تقليدي                       د. بازيهاي دوراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. فوائد پنج گانه سفر از قبيل : کشف اندوه، کسب روزي، تحصيل علوم، تکميل رسوم و صحبت با بزرگان از فرمايشات کداميک از معصومين است ؟

 الف . حضرت محمد (ص )            ب. حضرت امام صادق (ع )

 ج. حضرت امام علي (ع )             د. حضرت امام رضا (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. کداميک از موارد زير از عوامل خطرزا و عامل بروز سکته قلبي محسوب مي گردند؟

 الف . فشار خون                         ب. تب و سرماخوردگي

 ج. کوهنوردي و صخرهنوردي        د. ورزشهاي سخت و زيانآور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. مهمترين عوامل روي آوردن بيشتر افراد به ويژه جوانان به انحرافات اجتماعي چيست ؟

 الف . نياز به جلب توجه ديگران      ب. نياز به نمايش استعدادها

 ج. احساس پوچي و بي کفايتي         د. احساس خود کم بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. اين ملت را به عنوان مردمي معتاد به کار مي شناسند.

 الف . ژاپني ها    ب. آلماني ها       

ج. فرانسويها        د. آمريکايي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. کدام مورد از نيازهاي فراغتي سالمندان محسوب مي گردد؟

الف . کسب تجربه                        ب. تحرک        

 ج. مطالعه          د. گفتگو با ديگران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. « تکامل اجتماعي » زير مجموعه کداميک از نيازهاي معلولان و اوقات فراغت است ؟

 الف . تجديد قوا    ب. تعادل و جبران   

 ج. درک خود      د. آموزش و تکامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. « کمک به معلولان براي کسب تجارب جديد و شرکت در فعاليت هاي گروهي » بيانگر کدام اصل از اصول و روشهاي سازماندهي اوقات فراغت محسوب مي گردد؟

 الف . اصل آزادانه بودن                ب. اصل طبيعي بودن

 ج. اصل آموزش اجتماعي              د. اصل استقلال عمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. مهمترين علت چاقي چيست ؟

 الف . پرخوري    ب. کم تحرکي    

 ج. عوامل ذاتي و ژنتيک د. تغذيه نامناسب و کم تحرکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. از متداولترين و پسنديدهترين گونه هاي گذران اوقات فراغت « بخصوص در ايران » محسوب مي گردد؟

 الف . ديدوبازديدهاي خانوادگي        ب. فعاليت هاي ورزشي سازمان يافته

 ج. مسافرت                               د. تماشاي تلويزيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. متداولترين و سادهترين فرمول محاسبه وزن مناسب کدام است ؟

 الف . وزن ايدهآل به کيلوگرم =٢± (١٠% −x)=١٠٠− قد به سانتيمتر  ب. وزن ايدهآل به کيلوگرم =١٠٠−  قد به سانتيمتر

 ج. وزن ايدهآل به کيلوگرم =٢± (١٥% −x)=١٠٠− قد به سانتيمتر  د. وزن ايدهآل به کيلوگرم =٢±

(٢٠% −x)=١٠٠− قد به سانتيمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. « هنگاميکه انسان دچار ترس، خجالت و امثال آن مي شود عرق مي کند » اين نوع تعرق، بيانگر کدام نوع از تعرق پوستي است ؟

 الف . تعرق گرمايي                     ب. تعرق در اثر نقاهت

 ج. تعرق احساسي                        د. تعرق در اثر فعاليت بدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. عبارت صحيح کدام است ؟

 الف . اعطاي جوايز ارزشمند در جشنوارههاي ورزشي آنها را از اهداف اوليه خود دور مي دارد 

ب. در ماهيت تفاوت چنداني ميان جشنوارههاي ورزشي و مسابقات قهرماني وجود ندارند 

ج. هدف اصلي از برگزاري جشنوارههاي ورزشي ايجاد حس رقابت ميان ورزشکاران است

 د. برگزاري جشنوارههاي ورزشي تخصيص بهينه اي براي بودجه هاي گذران فراغت دستگاههاي برگزار کننده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. اين نوع مواد نيروزاي غير مجاز سيستم اعصاب مرکزي را فلج کرده و موجب جلوگيري از احساس دردهاي عضلاني مي شوند؟

 الف . آمفتامين ها                        ب. نارکوتيکها    

 ج. کوکائين         د. افدرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧. کداميک از ويژگي هايي است که به طور جدي بايد مد نظر مديران مرتبط با گذران اوقات فراغت قرار گيرد؟ 

الف . ضرورت انجام اين فعاليت ها در ساعات غير کاري  ب. تمرکز جدي بر فعاليت هاي ورزشي قهرماني

 ج. تلاش در جهت کاستن از هزينه هاي اجرايي گذران فراغت  د. توجه به غير انتفاعي بودن اين فعاليت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨. کدام مشخصه از ويژگي هاي مديريت سنتي به حساب مي آيد؟

 الف . مقاومت دربرابر تغيير           ب. سيستم پذيري

 ج. گروهي و جهاني                     د. تمرکز بر عيني بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. درمديريت اوقات فراغت کدام دسته از سيستم هاي کنترلي اهميت بيشتري دارد؟

 الف . اقتصادي                           ب. فرهنگي

 ج. اداري                                  د. تفاوتي وجود ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. اگر اوقات فراغت را « زمان انجام فعاليت هاي واقعاً آزاد » معرفي کنيم ، کدام تعريف از آن را به کار بردهايم ؟

 الف . کاربردي                           ب. مسئله دار

 ج. منفي                                   د. مثبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : با يكديگر مصافحه كنيد ، زيرا مصافحه كينه را مي برد .

عنــوان درس : جامعه شناسي اوقات فراغت ,گذراندن اوقات فراغت

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : جامعه شناسي اوقات فراغت ,گذراندن اوقات فراغت

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ,مديريت جهانگردي (چندبخشي ) ۱۲۱۸۰۰۵ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه )۱۲۲۲۲۱۵

ـــــــــ

١- کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده نظريه  فراغت  "مارکس کاپلان " جامعه شناس آمريکايي در کتاب فراغت در آمريکااست ؟

۱. مفهوم انسان کامل مخصوص افرادي است که در اثرکار از خود بيگانه نشده باشند و مربوط به جامعه صنعتي است

2. لحظات اوقات فراغت امکان توسعه و پيشرفت را براي انسان فراهم مي کند.

3. تفريحات سالم در آمريکا نشانه تجربيات زياد در زمينه نحوه گذراندن اوقات فراغت است .

۴. فراغت را در مقابل کار در نظر گرفته است که نوعي رهايي از وظايف اجتماعي ، ادراک رواني ، آزادي و نوعي فعاليت فرهنگي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- هيجانهاي انباشته شده زمان کار و انقباض هاي رواني ، جز کدام يک ازنظريه هاي زير است ؟

۱. نظريه انرژي اضافي

۲. نظريه تخليه هيجانها

۳. نظريه جبران

۴. نظريه کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کدام يک ازموارد زيرشامل انتقادي است که در مورد تقسيم بندي هابرماس وجود دارد؟

۱. ممکن است شاغل بودن امري منفي تلقي شده و تمام هدف زندگي در اوقات فراغت ديده شود و به اين ترتيب به اوقات فراغت بيش از حد لازم ارزش داده شود.

2. اوقات فراغت به عنوان پديده اي کاملا مستقل و بدون عملکردي جبراني ، تکاملي و استراحتي در زندگي است که هيچ وابستگي به کار ندارد.

3. واحد زندگي را تنها به صورت غيرطبيعي مي توان به دنياي کار و دنياي فراغت تقسيم کرد.

۴. اگر زمان را در اجبار اوقات فراغت بناميم اين زمان زماني است که انسان در آن به فعاليت مي پردازد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- اوقات فراغت به معناي زمان در اختيار، جزء کدام يک از تعاريف زير به شمار مي آيد؟

۱. تعريف منفي  

۲. تعريف مثبت

۳. تعريف مسئله دار  

۴. تعريف کاربردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- تاثير فرهنگي رنسانس از کدام کشور آغاز شد؟

۱. کشورهاي اسلامي  

۲. روسيه   

۳. ايتاليا

۴. يونان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- "تحقيقات نشان داده اند که خانواده هاي مسن تر نسبت به خانواده هاي جوان ، هزينه ……………… در گذراندن اوقات فراغت دارند و سرگرمي هاي اجتماعي با گذر سن از مرز ……………….. کاهش مي يابد".

۱. کمتري – ۴۴ سال  

۲. بيشتري – ۴۴ سال

۳. کمتري – ۵۰ سال  

۴. بيشتري – ۵۰ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام يک از گزينه هاي زير در خصوص نحوه گذران اوقات فراغت صحيح است ؟

۱. مردان بيشتر از زنان در اوقات فراغت خود به ورزش مي پردازند.

2. در کهنسالي بيشتر افراد به دنبال فعاليت هايي هستند که هيجان و فعاليت هاي پرشور جواني را دوباره انجام دهند.

3. جوانان در مورد چگونگي گذراندن اوقات فراغت گرايش هاي محدودي دارند.

۴. زمان مصرف شده در تفريحات فعال فراغتي در ميانسالي افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگي مردم کشور اتريش در ارتباط با گذراندن اوقات فراغت مي باشد؟

۱. سختکوشي مردم اتريش با واژه اي مخصوص به نام " مرگ از کار زياد"

2. مسافرت هاي کوتاه مدت از جمله گردشگري شهري

3. کار بسيار زياد که فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت را کاهش مي دهد

۴. فعاليت مردم اتريش در اوقات فراغت به دو دسته ساکن و پويا تقسيم مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- در تحقيقي که درباره نوع فعاليت هاي فراغتي و ورزشي استادان در سال ۱۳۷۸ انجام شد ، کدام يک از موارد زيربيشترين سهم را به خود اختصاص داده بود؟

۱. برنامه تلويزيوني و فعاليت ورزشي

۲. کوهنوردي ، تدريس و برنامه تلويزيوني

۳. پرداختن به ورزش و مطالعه آزاد

۴. سمينار، سخنراني ، برنامه ورزشي و فعاليت رايانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- تحقيقات در مورد اوقات فراغت از چه سالي در ايران شکل گرفته است ؟

1. 1370

2. 1350

3. 1340

4. 1380

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-"توسعه نواحي روستايي ، گسترش رفاه عمومي و توسعه تاسيسات و خدمات "، از سودمندي هاي تفريحات سالم و ورزشهاي تفريحي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. منافع شخصي

۲. منافع اجتماعي   

۳. منافع اقتصادي   

۴. منافع محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام يک از موارد زير از ويژگي هاي بازي شانسي مي باشد؟

۱. رقابتي بودن  

۲. نقش غير فعال   

۳. گريز از واقعيت   

۴. نظر صوري داشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده چالش هاي روبروي گردشگري مي باشد؟

۱. جهاني شدن – پيرتر شدن بعضي از جوامع – تغيير نگرش – گرمتر شدن هوا و محيط زيست

2. گرايش به استقلال – گرايش به ايمني – فراگيري بيشتر- تجربيات تازه

3. انزوا و گوشه گيري – فقر حرکتي – تاثير پذيري از رويدادهاي تنش آميز

۴. تغيير در هويت سنتي روستاها- انگيزه بازي هاي مختلف – دنبال هدف هاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- در گرايشات جديد در زمينه گردشگري ، توجه به مسافرت هايي که بيشتر مطابق ميل و علاقه شخصي افراد است ، جز کدام يک از موارد زيراست ؟

۱. جهت گيري به مسافرتهاي کوتاه مدت

۲. گرايش به ايمني و فراگيري بيشتر

۳. گرايش به آرامش بيشتر  

۴. جهت گيري به استقلال بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- طبق نظر دانشمندان علم پزشکي در چه صورت دچار فقر حرکتي مي شويم ؟

۱. در صورتي که روزانه ۲ بار، دست کم ۱۰ دقيقه با انجام حرکات بدني و با فعاليت هاي شغلي عرق نکنيم .

2. در صورتي که روزانه ۳ بار، دست کم ۳۰ دقيقه با انجام حرکات بدني و با فعاليت هاي شغلي عرق نکنيم .

3. در صورتي که روزانه ۱ بار، دست کم ۱۵ دقيقه با انجام حرکات بدني و با فعاليت هاي شغلي عرق نکنيم .

۴. در صورتي که روزانه ۴ بار، دست کم ۲۰ دقيقه با انجام حرکات بدني و با فعاليت هاي شغلي عرق نکنيم .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- کدام يک از گزينه هاي زير از مواردي است که در هنگام انجام ورزش هاي تفريحي بايد رعايت شوند؟

۱. بايد دست کم ۳ بار در هفته و هر بار به مدت دست کم ۳۰ دقيقه ورزش کرد.

2. بايد دست کم ۴ بار در هفته و هر بار به مدت دست کم ۲۰ دقيقه ورزش کرد.

3. بايد دست کم ۱ بار در هفته و هر بار به مدت دست کم ۲۰ دقيقه ورزش کرد.

۴. بايد دست کم ۲ بار در هفته و هر بار به مدت دست کم ۳۰ دقيقه ورزش کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- مهمترين نکته و نقش اصلي رويدادهاي هنري يا ورزشي در افراد مختلف جامعه چيست ؟

۱. ايجاد استعداد   

۲. ايجاد انگيزه  

۳. ايجاد علم 

۴. ايجاد همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-"يکي از جامعه شناسان معروف فنلاندي معتقد است ، در فرهنگ حاکم بر بسياري از کشورها پرورش جسماني ارتباط نزديکي با …………………. دارد".

۱. طبيعت

۲. وضع معيشتي   

۳. سياست   

۴. وضع اجتماع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کدام يک از گزينه هاي زير در رابطه با اوقات فراغت و ورزش هاي تفريحي قشر سالمندان صحيح مي باشد؟

۱. زمان آزاد بيشتري داشته و حساسيت به سلامت با افزايش سن ، در آنها افزايش مي يابد.

2.فعاليتهاي فراغتي به ويژه ورزش هاي تفريحي براي سالمندان از اهميت بسيار کمتري نسبت به ديگر اقشار برخورداراست .

3. فراغت سالمندان در جوامع مختلف يکسان بوده و فعاليت هاي فراغتي از اهميتي برخوردار نيست .

۴. برقراري ارتباطات اجتماعي با افزايش سن کمتر شده و فعاليت هاي فراغتي نقش کم رنگ تري دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- "عضويت در سازمان ها و انجمن ها"، زير مجموعه کدام يک از نيازهاي معلولان در اوقات فراغت مي باشد؟

۱. تجديد قوا و انبساط خاطر

۲. رشد خلاقيت و نشان دادن آن

۳. آموزش و تکامل   

۴. شرکت در اجتماع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- " به وجود آوردن شرايطي که در آن معلولين و غير معلولين تا حد امکان اوقات فراغت خود را با ديگران سپري کنند"، جزءکدام يک از اصول زير است ؟

۱. اصل استقلال عمل  

۲. اصل شرکت در سازماندهي

۳. اصل طبيعي بودن   

۴. اصل آزادانه بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- کدام يک از گزينه هاي زير از مشکلات مديريتي گذراندن اوقات فراغت به صورت سالم مي باشد؟

۱. عادات غذايي نامناسب به ويژه در اوقات فراغت

2. عدم آگاهي مسئولان از اهداف ، اولويت ها و ضروريات

3. گذران اوقات فراغت به صورت غيرفعال

۴. استفاده از مواد نيروزاي غير مجاز در ورزشهاي تفريحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- وزن ايده ال در مورد شخصي که ۱۶۵ سانتي متر قد دارد،  چند کيلوگرم است ؟

1. 69,5 -65.5

2. 60.5-56.5

3. 68.5-65.5

4.

٢٤- افراد بيمار يا ضعيف دچار کدام دسته از تعرق مي شوند؟

۱. تعرق در اثر فعاليت بدني

۲. تعرق احساس

۳. تعرق در اثر نقاهت (سرد)

۴. تعرق گرمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- کدام گزينه در تعريف " آنابول استروئيدها"، صحيح است ؟

۱. داروهايي هستند که سيستم اعصاب مرکزي را فلج مي کنند و موجب جلوگيري از دردهاي عضلاني مي شوند.

2. داروهايي هستند که با اين آنها به بدن فرصت تجديد قوا و استراحت داده نمي شود.

3. ترکيبات هورمن جنسي زنان است که موجب اختلال در کار کبد و ايجاد نشانه مردانگي در زنان مي شود.

۴. ترکيبات هورمن جنسي مردان است که موجب افزايش رشد عضلات و استحکام استخوان ها مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده وظايف مديران براي دستيابي به هدف هاي مورد نظر مي باشد؟

۱. رفع تعارض – اهداف طرف هاي ذينفع – راهبرد توسعه – برنامه عملياتي

2. سياست گذاري – مقايسه واصلاح فعاليت ها و انجام درست براي برنامه هاي از پيش تعيين شده

3. برنامه ريزي – سازماندهي – رهبري و کنترل

۴. نظارت – مديريت – دستيابي به هدف هاي خرد و کلان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگيهاي مديريت سنتي به شمار مي رود؟

۱. بيشتر ذهني است تا عيني   

۲. گروهي و جهاني است

۳. تخصص ها ويژه و خاص هستند  

۴. کارها مستقل از افراد است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده انواع کنترل در سازمانهاي انتفاعي مي باشد؟

۱. اداري – مديريتي – انگيزشي   

۲. اقتصادي – اداري – فرهنگي

۳. هنجاري – سنتي – اداري  

۴. عملکردي – ارزشي – فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کدام يک از گزينه هاي زير در تعريف "پست ماترياليسموس " صحيح است ؟

۱. عامل از بين برنده اختلاف طبقاتي و همگرايي اجتماعي

2. افزايش روحيه همبستگي در  جوامع

3. گسترش هدفهاي معنوي با کمک به نيازمندان

۴. گسترش هدفهاي مادي با زير پا گذاشتن منافع و نيازهاي ديگران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- تنها زماني تنوع ساعات کاري به تغيير در نحوه گذران اوقات فراغت مي انجامد که ………………………………………. نيز وجودداشته باشد". 

۱. تنوع ابزار گذران اوقات فراغت  

۲. تکامل اجتماعي

۳. مديريت صحيح زمان   

۴. مديريت هزينه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام علی (ع) : عيب تو پنهان است مادامی که دنيا رو بسوی تو است .

عنــوان درس : گذراندن اوقات فراغت

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : گذراندن اوقات فراغت

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ,مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۰۰۵

ــــــــــــــــــ

١در تعريف هاي مثبت از اوقات فراغت کدام مورد مد نظر مي باشد؟

۱. درک شخصي انسان ۲. کميت اوقات فراغت

۳. وابستگي شديد با کار   ۴. مکان اوقات فراغت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢اين که " کمبود تجربيات شخصي در زمينه کار موجب مي شود که فعاليت هاي اوقات فراغت نيز دچار نقصان شوند؛" به کدام نظريه اشاره دارد؟

۱. استقلال   ۲. تضاد  ۳. جبران ۴. کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣امام خميني (ره ) در مورد نياز مملکت به ورزش و ورزشکار،قدرت ورزشکاران را همانند قدرت چه کساني مطرح مي کنند؟

۱. علما و دانشمندان  ۲. سياستمداران   ۳. بازرگانان   ۴. کشاورزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤پژوهش درباره شرايط زندگي و نحوه گذران آن از چه دوره اي آغاز شد؟

۱. قرن پنجم ميلادي  ۲. قرن شانزدهم ميلادي

۳. قرن نوزدهم ميلادي ۴. قرن بيستم ميلادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥کدام جامعه  کهن اولين جامعه ي است که داراي اوقات فراغت سازماندهي شده است ؟

۱. هند  ۲. چين  ۳. يونان ۴. روم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦طبق نظر "فان درلو" در جامعه مدرن تفاوت گذاري بين انسان هاي عادي و طبقه خاص از چه طريقي در حال انجام است ؟

۱. تقليد و تضاد ۲. تضاد و تمايز

۳. تقليد و تمايز ۴. چشم و هم چشمي و تشابه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧يکي از متداول ترين گونه هاي گذراندن اوقات فراغت عموم مردم در زمان صفويه کدام گزينه بوده است ؟

۱. اشتغال به بازي هاي گروهي   ۲. بازي شطرنج

۳. شرکت در جشن ها و اعياد ۴. نقاشي و نگارگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨زمان صرف شده در تفريحات فراغتي و سرگرمي هاي اجتماعي ، با گذر از مرز چه سني کاهش مي يابد؟

۵۵.۱ سالگي  ۶۵.۲ سالگي  ۴۴.۳ سالگي  ۶۰.۴ سالگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٩در بيشتر تحليل ها در مورد نقش موقعيت اجتماعي در فعاليت هاي اوقات فراغت ،از کدام مورد به عنوان شاخص اصلي دراين زمينه نام برده مي شود؟

۱. شغل  ۲. وضعيت تاهل

۳. دسترسي به امکانات ۴. جهان بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠عبارت  "ساعات طولاني کار" شهرت مربوط به کدام کشور مي باشد؟

۱. اتريش ۲. ژاپن  ۳. اسپانيا ۴. ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١مردم در ايران اوقات فراغت خود را بيشتر صرف کدام گزينه مي نمايند؟

۱. رسيدگي به امور و تعميرات منزل ۲. رفتن به سينما

۳. هم صحبتي با ديگران   ۴. باغباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢پرورش روحيه تعاون به کدام يک از اهداف بازي هاي تفريحي اشاره دارد؟

۱. اقتصادي   ۲. ذهني رواني ۳. فيزيولوژيکي ۴. تکنولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣کدام گزينه از ويژگي هاي بازي ها و ورزش هاي جديد مي باشد؟

۱. تقسيم کار زياد   ۲. نا محدود بودن شمار بازيکنان

۳. تاکيد بر نيرو به عنوان نقطه مقابل مهارت   ۴. تحمل زياد خشونت جسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤توجه به مسافرت هايي که بيشتر مطابق ميل و علاقه شخصي است به کدام يک از جهت گيري هاي جديد در زمينه گردشگري اشاره دارد؟

۱. گرايش به تجربيات تازه  ۲. گرايش به آرامش بيشتر

۳. گرايش به سفرهايي با قيمت مناسب  ۴. جهت گيري به استقلال بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥ضرب المثل " تنها کسي که يک سنگ را حمل کرده است ؛مي داند که يک سنگ چيست " به کدام کشور مربوط مي شود؟

۱. سوئيس ۲. مصر  ۳. اسپانيا ۴. اتريش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦يکي از مهم ترين عوامل روي آوردن بيشتر افراد به ويژه جوانان به انحرافات اجتماعي کدام است ؟

۱. نياز به جلب احترام ديگران ۲. احساس پوچي و بي کفايتي

۳. نياز به تعادل هيجاني و عاطفي  ۴. نياز به پذيرش اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٧از اين ضرب المثل آلماني که "اگر مي خواهي دوستان جديد پيدا کني به مکان هاي ورزشي برو"  کدام مفهوم را مي توان استنباط نمود؟

۱. اجتماعي شدن   ۲. ضرورت سلامت جسم

۳. فرهنگ سازي ۴. آزاد سازي هيجانات فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨هدف تمامي سياستگذاري ها و برنامه ريزي هايي که در بسياري از کشورها صورت مي گيرد؛دستيابي به کدام گزينه است ؟

۱. سازماندهي مجدد منابع  ۲. برنامه ريزي شهري

۳. توسعه پايدار ۴. حفظ محيط زيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩بر اساس قوانين بين المللي ، مرز سني اي که با عبور از آن افراد سالمند ناميده مي شوند، کدام است ؟

۷۰.۴   ۶۰.۳  ۵۵.۲   ۷۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠کدام نياز به صورت ويژه براي سالمندان داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد؟

۱. مفيد بودن  ۲. سرگرمي   ۳. احساس نشاط   ۴. تحرک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١حق تعيين سرنوشت به کدام يک از نيازهاي معلولان در اوقات فراغت مربوط مي شود؟

۱. تعادل و جبران   ۲. تجديد قوا  ۳. رشد خلاقيت ها   ۴. شرکت در اجتماع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢اينکه " به معلولان بايد کمک کرد تا برداشت و نظري مثبت به تفريحات سالم پيدا کنند؛"  به کدام يک از اصول سازماندهي اوقات فراغت معلولان اشاره دارد؟

۱. آموزش اجتماعي   ۲. تشويق و ايجاد انگيزه

۳. توسعه استقلال عمل ۴. ترغيب فعاليت طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣بر اساس نتايج تحقيقات ،دليل اضافه وزن چند درصد از افراد مربوط به ژنتيک يا اختلال در سوخت و ساز و بعضي ديگر ازبيماري ها مي باشد؟

۲۱.۴   ۱۳.۳  ۶۷.۲   ۳.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤از نظر فيزيولوژي تنها کدام نوع از تعرق مفيد مي باشد؟

۱. در اثر نقاهت ۲. گرمايي ۳. بدني  ۴. احساسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٥چنانچه فردي ۱۸۰ سانتيمتر قد داشته باشد محدوده وزن ايده آل براي اين فرد چند کيلوگرم است ؟

۷۵.۱ تا ۸۰   ۷۰.۲ تا ۷۴ ۷۱,۵.۳ تا ۷۵,۵ ۷۵.۴ تا ۷۹

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦به وجود آمدن قارچ در کبد از خطرهاي استفاده از کدام ماده مي باشد؟

۱. نارکوتيک   ۲. کافئين ۳. آمفتامين   ۴. آنابوليکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧در زمينه برگزاري جشنواره هاي ورزشي تفريحي کدام گزينه درست مي باشد؟

۱. بهتر است که رقابت ، جايزه و قهرماني مدنظر باشد.

۲ صرف بودجه در تمامي سال بهتر از برگزاري يک يا چند جشنواره مقطعي است .

۳ مناسب است که تامين مالي آن از سوي دولت انجام شود.

۴. مناسب است تمرکز خاصي روي گروه مشخص سني يا اجتماعي نداشته باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨در راهبرد جديد اتحاديه اروپا در زمينه هاي کاري و اجتماعي توجه به کدام مورد نقش تعيين کننده اي دارد؟

۱. رقبا  ۲. پيشگيري  ۳. درمان ۴. سازماندهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کدام گزينه از ويژگي هاي مديريت پيشرفته مي باشد؟

۱. مديريت فردي ۲. کاربرد روش هاي کيفي

۳. روش هاي تکراري  ۴. وجود تخصص هاي ويژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠– "رقابت در قيمت ها" روش ايجاد استاندارد در کدام نوع از کنترل مي باشد؟

۱. اداري  ۲. اقتصادي   ۳. فرهنگي   ۴. سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
حضرت فاطمه (س) : اما حقانيت من در مالكيت فدك ، همانا خداوند بزرگ آيه "آت ذاالقربي حقه " را وقتي در قرآن كريم بر رسول خدا نازل فرمود ، من و فرزندانم نزديكترين مردم به پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بوديم ، پس رسول خدا فدك را به من و فرزندانم هديه فرمود .

عنــوان درس :گذراندن اوقات فراغت

تابستان 94

عنــوان درس :گذراندن اوقات فراغت

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي (چندبخشي ), مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۵

ـــــــــــ

١-کدام مورد به عنوان يک فرصت شخصي است که عمدتا صرف تامين نيازهاي ضروري و روزمره مي شود؟

۱.وقت آزاد   ۲. وقت بيکاري ۳. اوقات فراغت ۴. وقت استراحت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- مهمترين تفاوت گردشگري با ديگر اشکال سفر کدام مورد مي باشد؟

۱. مدت زمان سفر   ۲.انگيزه سفر

۳. نوع وسيله حمل و نقل   ۴. مسافت طي شده سفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-ساخت کدام يک از موارد زير در شهرهاي مختلف کشور يکي از موفق ترين برنامه هاي توسعه گردشگري در سال هاي قبل

از انقلاب اسلامي بوده است ؟

۱. هتل  ۲. مهمان پذير ۳.اردوگاه گردشگري ۴. مهمانسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-ساختمان يک اتاقه مستقلي که به صورت منفرد يا گروهي براي اقامت گردشگران و يا استفاده شخصي در مناطق

گردشگري ساخته مي شود چه نام دارد؟

۱.شاله  ۲. بنگالو ۳. ويلا  ۴. سوييت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-در کشور  ايران احداث خانه هاي دوم از چه زماني قابل رديابي است ؟

۱.از زمان ناصرالدين شاه   ۲. از زمان رضاشاه

۳. از دهه ۱۳۴۰ ۴. از بعد از انقلاب اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-سفرهاي دريايي که با کشتي هاي مخصوص و بر روي درياي مديترانه انجام مي گيرند چه ناميده مي شوند؟

۱. آلپينيسم   ۲. اکوتوريسم  ۳. سفرهاي صليبي  ۴.گردشگري هيجاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-مفهوم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. همان يک سوم عمري است که انسان از چند و چون گذران آن چندان اطلاعي ندارد.

۱. فراغت غير مولد  ۲. پرسه ۳.فراغت مولد ۴. زمان گمشده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-در کداميک از تمدن هاي باستان حمام ها يکي از رايج ترين و متداول ترين مراکز گذران اوقات فراغت و تفريح و سرگرمي

مردم بوده است ؟

۱. تمدن يونان  ۲. تمدن روم  ۳. تمدن مصر  ۴. تمدن چين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-خاستگاه اصلي بازي چوگان کداميک از تمدن هاي مشرق زمين مي باشد؟

۱. ايران ۲. چين ۳.بين النهرين ۴. مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-کداميک از موارد زير از جمله تفريحات وفعاليت هاي فراغتي است که در ميان تمام جوامع بوده و هنوز هم هست ؟

۱.بار عام سلاطين   ۲.تجمع در قهوه خانه ها

۳. شکار  ۴. بندبازي و نمايش هاي پهلواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-اصطلاح انقلاب صنعتي نخستين بار توسط چه کسي در قرن ۱۹ ميلادي بکار برده شد؟

۱.فردريش انگلس   ۲. آرنولد توين بي   ۳.ادوارد شيلز ۴.فرانس شافر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-نخستين جنبش هاي اعتراضي براي تشکيل اتحاديه هاي کارگري در کدام کشور آغاز شد؟

۱.فرانسه ۲. ايتاليا ۳. آلمان ۴. انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- ماشين بخار به عنوان يکي از دستاوردهاي صنعتي عصر جديد ابتدا در خدمت کداميک از موارد زير قرار گرفت ؟

۱.حمل و نقل ريلي  ۲. حمل و نقل دريايي ۳. صنايع نساجي   ۴. کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-اصطلاح طبقه   يقه سفيد در آمريکا به کداميک از موارد زير اطلاق مي شود؟

۱. طبقه پايين جامعه  ۲. طبقه متوسط جامعه

۳. طبقه بالاي جامعه  ۴. اشراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-کداميک از موارد زير از جمله نخستين پيشگامان سفرنامه نويسي و تاليف کتاب هاي تاريخي و جغرافيايي سرزمين ها

مي باشد؟

۱. هرودوت  ۲. ناصرخسرو ۳. مارکوپولو   ۴. کريستف کلمب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-کداميک از عوامل زير از عوامل جانبي در توسعه گذران اوقات فراغت و گردشگري در دوران بعد از انقلاب صنعتي به شمار

مي رود ؟

۱.گسترش شهرنشيني و افزايش جمعيت شهرها   ۲. بهبود وضع اقتصادي

۳. ارتقاي جهان بيني  ۴. برقراري امنيت نسبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-کداميک از انديشمندان گذران اوقات فراغت و تجديد قوا را جزء شاخص هاي حياتي انسان به شمار آورده است ؟

۱.فرانس شافر ۲. دومازيه   ۳. والترينگ  ۴. فون همبولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-چه عاملي باعث شده است تا رويداد هايي مانند فستيوال موسيقي زالسبورگ در اتريش و جشن اکتبرسالانه در مونيخ از

يک مراسم ملي جنبه بين المللي پيدا کنند؟

۱.تبليغات و اطلاع رساني  ۲.برقراري امنيت نسبي

۳. لغو رواديد  ۴.تسهيلات تبديل ارز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-گذران اوقات فراغت کوتاه مدت معمولا داراي چه بازه زماني مي باشد؟

۱. از چندساعت تا يک روز  ۲. از ۱تا ۳روز

۳. از ۳ تا ۵ روز ۴.بيش از۵ روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-در طبقه بندي گذران اوقات فراغت بر اساس ضابطه مکاني چند حوزه بندي جغرافيايي نسبت به محل سکونت افراد قابل

شناسايي است ؟

۱. دو حوزه   ۲. سه حوزه   ۳.چهار حوزه  ۴. پنج حوزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-کداميک از شاخصهاي حياتي هفت گانه انسان اکتسابي مي باشد؟

۱. آموزش ديدن و پرورش يافتن  ۲. سکونت

۳. توليد مثل   ۴.استراحت کردن و گذراندن اوقات فراغت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-کداميک از موارد زير در کشور فرانسه در تثبيت حقوقي استراحت و فراغت تاثير بيشتري داشته اند؟

۱. جغرافيدانان ۲. تاريخدانان  ۳.اقتصاددانان  ۴. جامعه شناسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-کداميک از موارد زير جزء فعاليت هاي فراغتي ميان مدت مي باشد؟

۱. پيک نيک  ۲.گردش در پارک ها ۳. بازديد از موزه ها  ۴. مطالعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-کداميک از موارد زير از قديمي ترين اشکال گذران فراغت در دنيا مي باشد؟

۱. تماشا  ۲. پرسه ۳. مطالعه ۴. بازديد از موزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-اولين سينما در ايران در چه سالي تاسيس شد؟

۱۳۴۲.۴ ۱۳۲۲.۳ ۱۳۰۲.۲  ۱۲۸۲.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-باغ هاي گياه شناسي جزء کدام دسته از پارک ها محسوب مي گردند؟

۱.پارک هاي منطقه اي ۲.پارک هاي محلي

۳. پارک هاي ترکيبي  ۴.پارک هاي تخصصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-گردشگري امروزي که شکلي انبوه به خود گرفته است حاصل کدام نوع از شيوه هاي گذران اوقات فراغت مي باشد؟

۱. فعاليت هاي فراغتي کوتاه مدت  ۲.فعاليت هاي فراغتي ميان مدت

۳.فعاليت هاي فراغتي بلند مدت  ۴.فعاليت هاي فراغتي تخصصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-کداميک از موارد زير جزء جاذه هاي طبيعي به شمار مي روند؟

۱.جاذبه هاي شهري و روستايي   ۲. جاذبه هاي موزه اي

۳.جاذبه هاي دريايي و درياچه ها و تالاب ها   ۴.جاذبه هاي ورزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-گنجاندن سوالات معکوس مربوط به کدام مرحله از مراحل تحقيق مي باشد؟

۱.گردآوري اطلاعات  ۲. طبقه بندي اطلاعات

۳.کنترل و غني سازي داده ها   ۴.جزيه و تحليل داده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-کدام مورد بهترين نمونه تفرجگاه عموي در اطراف تهران مي باشد که فعاليت خودرا از دهه ۱۳۴۰ آغاز نموده است ؟

۱. دربند  ۲. درکه ۳.ديزين ۴. توچال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : و اي آن كه اصرار كنندگان خود ( كساني كه پيوسته از او حاجت مي طلبند را نوميد نمي سازد

عنــوان درس :( مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس 🙁 مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۳ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ), علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم

اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ), علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي )۱۲۲۲۰۰۵

ــــــــــــــ

١از منظر«چارلز داروين » کدام فراگرد مي تواند با گذشت زمان ويژگي هاي سراسري يک نوع را تغيير دهد و يا حتي نوع تازه اي را پديد آورد؟

۱.گزينش طبيعي  ۲ .انتخاب عاقلانه 

۳ . تطور فرهنگي   ۴ . سازگاري اجتماعي

پاسخ صحیح گزینه الف

٢بسياري از سنگواره هايي که انسانشناسان جسماني بررسي مي کنند با تلاشهاي متخصصان کدام رشته زير بدست آمده است ؟

۱.تبارشناسان  ۲ .ديرينه شناسان

۳ .بوم شناسان ۴ .قوم شناسان

پاسخ صحیح گزینه  ب

٣تفاوت کالبدشناختي مهم ميان انسانهاي کنوني و نياکان دو نيم ميليون سال پيش ما چيست ؟

۱.نحو تکامل زبان   ۲ .ميزان تنوع فرهنگي

۳. تفاوت در حجم مغز  ۴ .پويايي گروهي و جمعي

پاسخ صحیح گزینه  ج

٤کدام گزينه نادرست است ؟

۱. انسان شناسان فرهنگي در نقش مردمنگار، اقوام معاصر را بررسي و توصيف مي کند.

۲قوم شناسي ، کارش آشکار ساختن الگوها و «قواعد» حاکم بر رفتار اجتماعي است .

۳قوم شناس علاوه بر توصيف داده ها به تفسير داده هاي گردآوري شده (توسط خود يا ديگران ) مي پردازد.

۴. انسان شناسي فرهنگي معاصر ضرورتي برمطالعه جوامع غيرصنعتي ؛ دورافتاده و ساده نمي بيند.

پاسخ صحیح گزینه  د

٥از طريق کدام چشم انداز جامعه شناختي مي توان تفاوتهاتي فرهنگي را با ذهن باز نگريست و براي گوناگوني هاي فرهنگي انسان ارج قايل شد؟

۱.کل گرايي ۲ .کارکردگرايي

۳.نسبيت گرايي فرهنگي ۴ .دگرگوني فرهنگي

پاسخ صحیح گزینه  ج

٦دگرگوني «نقش هاي جنسي » در جامعه انساني نمونه بارز کدام ويژگي فرهنگ است ؟

۱.تطبيق پذيري   ۲ .تمايز پذيري

۳ .يکپارچگي ۴ . واقعيت بخشي

پاسخ صحیح گزینه  الف

٧نوع مساله اي که پژوهشگر براي تحقيق خود بر مي گزيند، بيشتر به کدام عامل زير بستگي دارد؟

۱.چشم انداز نظري ۲ .القائات فکري

۳ .پيش داوري ها  ۴ .فرضيه ها

پاسخ صحیح گزینه  الف

٨مارکس و انگلس در تنظيم نظريه هايشان راجع به پيشرفت تاريخي از انديشه هاي کدام انسان شناس بهره جستند؟

۱.تايلر   ۲ . فريزر

۳ . مورگان  ۴ . وکيلي

پاسخ صحیح گزینه  ج

٩در نظريه کارکردگرايي «مالينوفسکي »، نياز به آموزش و قوانين در کدام دسته از نيازهاي بنيادين انسانها قرار مي گيرد؟

۱.نيازهاي زيست شناختي   ۲ .نيازهاي وسيله اي

۳.نيازهاي يکپارچگي   ۴ .نيازهاي تطابق پذيري

پاسخ صحیح گزینه

١٠اي انديشه که « شخصيت به معناي عام آن ، از طريق زيست شناختي شکل نمي گيرد، بلکه کيفيت هايي بسيار قالب پذيرندکه آرمانهاي فرهنگي از راه تربيت بچه آنها را قالب بندي مي کنند»، از کيست ؟

۱.بنديکت  ۲ .ميد

۳ . بوآس   ۴ . چايلد

پاسخ صحیح گزینه ب

١١مطابق استدلال «لسلي وايت »، منبع عمده انرژي در نخستين مراحل تاريخ بشر، کدام است ؟

۱.آب  ۲ .باد

۳ .آتش ۴ .بدن

پاسخ صحیح گزینه د

١٢بر حسب اعتقادات مارکس ، هرگونه تعميم درباره جامعه ، تنها از چه طريقي معناي درستي پيدا مي نمايد؟

۱. بر روابط اقتصادي نظام سرمايه داري تاکيد ورزد.   ۲ . بر روابط توليدي و مالکيت خصوصي متکي باشد.

۳. وقتي که در زمينه يک شيوه توليد خاص باشد. ۴ . با الزام هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه سازگارگردد.

پاسخ صحیح گزینه ج

١٣کدام گزينه درباره «روش تخصيص زماني » صحيح است ؟

۱. محققان رويداهاي بي ارزش از ديد افراد را مورد مشاهده قرار مي دهند.

۲نوعي نمونه گيري از آن چيزي است که افراد عملاً به آن فکر مي کنند.

۳محقق با جبهه گيري فرهنگي به دنبال گردآوري داده هاي رفتاري است .

۴. محقق انسان شناسي جدولي را تنظيم مي کند که افکار آنها را بازخواني نمايد.

پاسخ صحیح گزینه الف

١٤در کدام روش ، «پرسش شونده ترغيب مي شود که رشته افکارش را تا هر کجا کشيده شود، ادامه دهد»؟

۱.مصاحبه رسمي  ۲ .مصاحبه غير رسمي

۳ . مشاهده مشارکت آميز   ۴ . پرسشنامه

پاسخ صحیح گزینه ب

١٥کدام گزينه با يافته هاي « تزاروجان هارت » مردمنگار (۱۹۸۶) در مورد پيگمي مبوتي در منطقه جنگلي زئير مطابقت دارد؟

۱. برخلاف تصور غالبا بيشترمواد غذايي را انباشت مي کنند.

۲بدون معامله با کشاورزان همسايه نمي توانند گذران نمايند.

۳ثروت و پيوندهاي خانوادگي در ميزان توليد مثل آنان موثر است .

۴.شکارگري و گرداوري خوراک موجب فراغت بيشتر ايشان مي گردد.

پاسخ صحیح گزینه ب

١٦يکي از رايج ترين جانبداري هاي غيرعمدي در نمونه گيري با کدام قضيه ارتباط دارد؟

۱.قوميت  ۲ . مذهب

۳ .درآمد  ۴ . جنسيت

پاسخ صحیح گزینه د

١٧وقتي که انسان شناس داده هاي مردمنگاري دست دوم بکار مي گيرد، عموماً از آن به چه شکلي استفاده مي نمايد؟

۱.توصيفي  ۲ . تحليلي

۳ .ترکيبي  ۴ . مقايسه اي

پاسخ صحیح گزینه د

١٨در مطالعات ميداني کدام تکنيک معمولا ويژگي هاي جمعيت شناختي بنيادي جمعيت مورد بررسي را آشکار مي سازد؟

۱.ياداشت برداري  ۲ .نمونه گيري

۳ .عکس برداري   ۴ .آمارگيري

پاسخ صحیح گزینه د

١٩کدام گزينه صحيح است ؟

۱.تحقيق بوم شناختي برخلاف تحقيق تکاملي گرايش به ناهمزماني دارد.

۲در بررسي هاي تکاملي رد فراگرد تطبيق را بايد در زمان حال يافت .

۳بررسي هاي بوم شناختي ، برعکس بررسي هاي تکاملي ، با زمان سروکار دارد.

۴.تحقيقات بوم شناختي و تکاملي توامان گرايش به مطالعات ناهمزماني و همزماني دارند.

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٠کدام فراگرد، « از يک سوي راه حلّي است براي حل مسايل خاص ، و از سوي ديگر، سرچشمه دگرگوني هاي پيش بيني نشده و مسايل تازه است »؟

۱.تطبيق   ۲ .تنوع

۳ . تکامل  ۴ . تصميم گيري

پاسخ صحیح گزینه الف

٢١بهترين تمهيدي که يک ارگانسيم مي تواند به کار بندد، چيست ؟

۱. بتواند تطبيق و سازگاري آني را فراهم آورد.  ۲ . کم ضررترين واکنش ممکن را در برداشته باشد.

۳.کمترين منفعت را براي ارگانسيم تشکيل دهد. ۴ . بيشترين مخاطره و ريسک را داشته باشد.

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٢کدام گزينه ، مفهوم «استواري » را که توسط سي . اس . هولينگ ، بوم شناس ، مطرح شده ، بيان مي کند؟

۱.شدت دگرگوني يک اکوسيسم در برابر تغييرات و دگرگوني هاي ناگهاني

۲توان تغييرپذيري يک اکوسيستم ضمن حفظ عناصر يا روابط بنياديش

۳ميزان شتاب بازگشت يک اکوسيستم به حالت توازن بعد از پشت سرگذاشتن آشفتگي ها

۴.قدرت ايستادگي و مقاومت يک اکوسيستم در برابر تغييرات پيش بيني ناشده

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٣وقتي از بومشناسان اين سخن را مي شنويم که «انسان همان است که مي خورد» منظورشان چيست ؟

۱.منابع غذايي ، حياتي ترين امر در بقاي نوع انسان يا غير انسان است .

۲الگوهاي تطبيق غذايي جوامع انساني و غير انساني گوناگون مي باشد.

۳تمهيدات غذايي جمعيت هاي انساني  و غير انساني يک شکل هستند.

۴. تدارک غذا در جمعيت انساني و غيرانساني بسيار متنوع است .

پاسخ صحیح گزینه الف

٢٤کدام گزينه ويژگي الگوي تدارک خوراک از طريق «کشاورزي عميق » را نشان مي دهد؟

۱.بدون نظام آبياري خاص در زمين هاي کوچک و هموار صورت مي پذيرد.

۲با وجود کار انساني کمتر، غالباً، محصول بسيار بيشتري به بار مي آورد.

۳در اين نوع کشاورزي نياز به خيش و تراکتور و کار حيواني نيست .

۴. براي توليد فزاينده غذا به نيروني انساني فراوان نيازمند مي باشد.

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٥اصطلاح خويشاوندي موسوم به «کلاغ » مربوط به کدام دسته از مردمان زير است ؟

۱.هوپي هاي آريزونا ۲ . سرخپوستان يانومامو

۳ . سياهان آمريکا   ۴ . بوميان تروبرياند

پاسخ صحیح گزینه الف

٢٦اصطلاحهاي «خويشاوندي ساختگي » به چه گونه اي بر افراد اطلاق مي شود؟

۱.ناخواسته  ۲ .تحميلي

۳ .غريزي  ۴ .خودخواسته

پاسخ صحیح گزینه د

٢٧در نظام خويشاوندي اسکيمويي ، اصطلاح «uncle» چه کساني را دربر مي گيرد؟

۱. همه خواهران والدين و همسران برادران والدين

۲همه برادران پدر و مادر و شوهرانِ خواهران والدين

۳بچه هاي همه فرزندان والدين به اضافه بچه هاي خويشاوندان دورتر

۴.عموزاده ها و عمه زاده هاي والدين و خويشاوندان دورتر

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٨در ميان کدام قوم ، نرخ طلاق به اندازه يک کشور صنعتي بالا است ؟

۱.پوکوت ها ۲ . ناواهو ها

۳ . کيپ سي گيس  ۴ . کونگ ياسان

پاسخ صحیح گزینه د

٢٩چه کسي اعتقاد داشت که منع زناي با محارم ، نمونه اي از «رابطه مکمل فرهنگ و زيست شناسي » را نشان مي دهد؟

۱.پارکر ۲ .شفر

۳ . تايلر ۴ .فرويد

پاسخ صحیح گزینه الف

٣٠رايجترين نوع خانوار در ايالات متحد کدام است ؟

۱.خانوار خانوادگي هسته اي  ۲ .خانوار خانوادگي گسترده

۳.خانوار خانوادگي مادرمکان  ۴ .خانوار خانوادگي پدرمکان

پاسخ صحیح گزینه الف

امام عسکری (ع) : دوستي نيكان به نيكان ثواب است براي نيكان ، و دوستي بدان به نيكان بزرگواري است براي نيكان ، و دشمني بدان با نيكان زينتي است براي نيكان ، و دشمني خوبان با بدان رسوايي است براي بدان .