آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

گاهشماری و تقویم کد 1229020

عنــوان درس :گاهشماري وتقويم

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :گاهشماري وتقويم

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ (کارداني ),تاريخ ۱۲۲۹۰۲۰

ـــــــــ

١- کداميک از ملل زير گونه اي ساعت آبي ساختند که با جاري شدن آب به داخل يک ظرف ، ميله متصل به يک سطح سبک ،باعث بالا  آمدن  روي آب جمع شده در ظرف و نشانگري زمان شد؟

۱. ايران  

۲. بابل  

۳. يونان  

۴. مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- ساعت آفتابي ساخت ويشي در سال ۱۹۸۱م در کدام کشور قرار دارد؟

۱. آلمان  

۲. انگلستان   

۳. آمريکا

۴. فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام ساعت زير براي سنجش زمان مجالس سخنراني و موعظه بکار ميرفت ؟

۱. آبي  

۲. آفتابي

۳. ساعت شني 

۴. شمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- مدار گردش زمين بدور خورشيد داري چه شکلي است ؟

۱. مدور  

۲. کروي

۳. دايره  

۴. بيضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- در کدام بخش اوستا از فصول و ماه هاي ايرانويچ ياد شده است ؟

۱. خرده اوستا 

۲. بندهشن   

۳. ونديداد

۴. دينکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- مدت زمان سير خورشيد در هر يک از بروج فلکي را چه ميگويند؟

۱. صور فلکي   

۲. صورت فلکي 

۳. برج  

۴. بروج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- آغاز هفته اعراب قبل از اسلام با چه روزي آغاز مي شد؟

۱. يکشنبه

۲. دوشنبه

۳. شنبه  

۴. جمعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- کلمه مشترک در هر ماه تقويم خوزيان چيست ؟

۱. اورو  

۲. شابا آتي   

۳. ابي  

۴. ايتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- سال نو در تقويم هخامنشي با چه فصلي آغاز مي شود؟

۱. تابستان

۲. پائيز  

۳. زمستان

۴. بهار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- تقويم اسکندري در چه سالي ايجاد شد؟

۲۱۴.۱ ق م

۳۱۲.۲ ق م

۲۱۳.۳ ق م

۵۶۷.۴ ق م

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- هر سال که مدت شباروز آن با مدت گردش زمين به گرد خورشيد سنجيده مي شود چه ميگويند؟

۱. سال خورشيدي اصطلاحي  

۲. سال خورشيدي

۳. سال خورشيدي حقيقي   

۴. سال خورشيدي اعتدالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- تقويم مانگي (قمري ) رايج در دوره ساساني چه نام داشت ؟

۱. وهيگگيگ   

۲. اشمرديک   

۳. ماه سرديک 

۴. اشنود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- روحانيون کدام دين اسکندر مقدوني را گجسته به معني ملعون مي خوانند؟

۱. ماني  

۲. مسيحيت   

۳. يهود  

۴. زردشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- تقويم ميلادي ژولين گرته برداي از کدام تقويم است ؟

۱. اسکندري   

۲. ساساني

۳. اشکاني

۴. يزدگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- اسامي ماه هاي تقويم جلالي ، عمدتا اسامي ماه هاي کدام تقويم است ؟

۱. ساساني

۲. اسکندري   

۳. اشکاني

۴. يزدگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- مقارنه خورشيد و ماه در مدت ۲۹ شباروز و۱۲ ساعت و ۴۲دقيقه و ۳ ثانيه بمدت يک ماه را چه مي نامند؟

۱. ماه قمري هلالي فلکي

۲. ماه قمري حسابي  

۳. ماه قمري وسطي   

۴. ماه قمري نجومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- بنا به فرهنگ و سنت عربي ، سه شب اول از شب هاي ماه مانگي (قمري ) چه نام دارد؟

۱. غرر  

۲. عشر  

۳. نفل  

۴. تسع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- بنا به گفته ميمون بن مهران آغاز لحاظ کردن تاريخ از زمان کداميک از خلفاي راشدين صورت گرفت ؟

۱. علي (ع )   

۲. عثمان

۳. عمر  

۴. ابوبکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- در تقويم يزدگردي ۵ شباروز مختاره در ميان چه ماه هايي قرار مي گيرد؟

۱. ماه ۱۲ و ۱ 

۲. ماه ۸ و ۹ 

۳. ماه ۹ و ۱۰ 

۴. ماه ۷ و ۸

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-چه کسي ، فتح نينوا توسط هوخشتره  به سال ۶۱۲ ق م را مبداء تاريخ ايران قرار داد؟

۱. سيد حسن تقي زاده   

۲.محمد کيوانپور مکري

۳.پيرنيا

۴.پور داود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام تقويم زير تقريبا ۱۱ دقيقه و ۱۴ ثانيه از سال اعتدالي بيشتر است ؟

۱. ژولين

۲. اسکندري 

۳.ميلادي گريگوري

۴. يزدگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در کداميک از نواحي ايران مراسم " نوروز بل " برگزار ميشود؟

۱.آذربايجان 

۲.کرمانشاه 

۳.گيلان

۴.کردستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-ماه هاي برجي صبي ها با چه برجي آغاز مي شود؟

۱. نونا  

۲. دلو  

۳. تورا  

۴. امبرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-کداميک از کتاب هاي زير به تقويم خورشيدي _ مانگي ( قمري ) يهوديان مي پردازد؟

۱. ماللهند

۲. قانون

۳.آثار الباقيه 

۴. التفهيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-شعر " بلند  کيوان با اورمزد و با بهرام  ز ماه برتر خورشيد و تير و با ناهيد " که هفت کوکب (سياره ) را

در خود دارد سروده کيست ؟

۱. ابو شکور بلخي   

۲. فردوسي   

۳.اسدي طوسي   

۴. دقيقي طوسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کوچک ترين واحد تقويمي چيست ؟

۱. روز  

۲. صبح

۳.شب  

۴. شباروز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-تعداد نام حيواناتي که در سال هاي اعتدالي از قديم الايام لحاظ شده چند تا است ؟

۱۸.۴   ۱۲.۳  ۱۴.۲   ۱۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-بکارگيري واژه تاريخ و مورخ از زمان کدام خليفه صورت گرفته است ؟

۱. ابوبکر

۲. علي (ع ) 

۳.عثمان

۴. عمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- در ترجمه فارسي طبري مبناي تاريخ مسلمين چه واقعه اي ذکر شده است ؟

۱. وفات پيامبر(ص )  

۲. هجرت پيامبر (ص )  

۳.تسخير مکه

۴. عام الفيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- نام طولاني ترين قسمت سال بنا به تقويم صبي ها چيست ؟

۱.ابهر  

۲. جطه

۳.شتو  

۴. پايز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : تا آنچه ( فتح و فيروزي ) كه درباره دشمنانت ( كافرين به تو ) خواسته بود به دست آمد

عنــوان درس :گاهشماري وتقويم

ترم دوم سال 92-91

 

عنــوان درس :گاهشماري وتقويم

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۲۰

ـــــــــــ

١آخرين ماه تقويم قمري کدام است ؟

۱. ذي الحجه   ۲. محرم  ۳. صفر   ۴. رجب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢عبارت ذيل تعريف کدام گزينه است : (( آن مقطع زماني را که شباروزها را از آن به بعد مي شمارند . ))

۱. گاهشماري   ۲. مبدأ تقويم   ۳. تاريخ   ۴. تقويم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣در جوامع مختلف و در زمان هاي متفاوت و در نظام هاي گوناگون شمارش شباروز ، حداقل و حداکثر شباروزهاي يک ماه چه اعدادي است ؟

۲۹.۱ تا ۳۰ شباروز   ۲۸.۲ تا ۳۲ شباروز   ۲۷.۳ تا ۳۳ شباروز   ۲۹.۴ تا ۳۱ شباروز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤نوار مستدير عظيمه يي که  بروج در آن قرار دارند چه نام دارد ؟

۱. برج   ۲. صورتهاي فلکي ۳. منطقه البروج  ۴. دايره البروج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥عمل اضافه يا نقصان کردن يک يا چند شباروز از شباروزهاي يک سال تقويمي ، تعريف کدام گزينه است ؟

۱. کبيسه کردن  ۲. سال مکبوس  ۳. کبيسه ي اضافي   ۴. کبيسه ي نقصاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦مطابقت دادن هر يک از روزهاي يک سال با روزهاي يک سال متفاوت ديگر را چه مي ناميم ؟

۱. معرفت شناسي ۲. شمارش زمان  ۳. جئوگرافي   ۴. گاهشماري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧کدام سال در تقويم هخامنشيان در يک دوره ي ۱۹ ساله ، کبيسه نمي شد ؟

۱. سوم   ۲. پنجم  ۳. هشتم  ۴. چهاردهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨در دوران اشکاني ، تقويم اسکندري را چه مي ناميدند ؟

۱. تقويم کهن   ۲. تقويم شاهي  ۳. تقويم انيران   ۴. تقويم پارتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩کدام تقويم مربوط به سلسله ي ساسانيان است ؟

۱. تقويم شاهي  ۲. اشمرديگ   ۳. تقويم کهن   ۴. اسکندري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠در بحث استخراج تقويم سال عادي را چه مي نامند ؟

۱. سال خورشيدي ۲. سال بسيط   ۳. سال کبيسه   ۴. سال تقويمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١روز مبدأ تقويم اسکندري چه روزي است ؟

۱. دوشنبه  ۲. يکشنبه ۳. سه شنبه ۴. شنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٢دوره ي کبيسه هاي تقويم اسکندري ۴ ساله است و يک هفته ۷ روز دارد ، بنابراين نام روزهاي هفته در يک دوره چند ساله تکرار خواهد شد ؟

۱. دوره ۳۰ ساله  ۲. دوره ۳۵ ساله  ۳. دوره ۲۸ ساله  ۴. دوره ۲۴ ساله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣اين تقويم مشهور به ميلادي يک تقويم خورشيدي اصطلاحي است اين تقويم گرته برداري از تقويم اسکندري است ؟

۱. ميلادي گريگوري   ۲. تقويم شاهي  ۳. تقويم اعتدالي  ۴. تقويم ميلادي ژولين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤کداميک از ماههاي تقويم ميلادي ژولين ، ۳۱ شباروزي نيست ؟

۱. ماه چهارم   ۲. ماه پنجم ۳. ماه هفتم ۴. ماه دوازدهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥روز مبدأ تقويم ميلادي ژولين چه روزي است ؟

۱. آدينه   ۲. شنبه  ۳. پنجشنبه ۴. چهارشنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦در تقويم اشمرديگ از سال يک تا پايان سال ۱۲۰ ، پنجه را در پايان کدام ماه قرار مي دادند؟

۱. اسفندارمذ   ۲. فروردين ماه  ۳. خرداد ماه ۴. مهرماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧کداميک از تقويم هاي ذيل اعتدالي است ؟

۱. خوزي  ۲. گريگوري ۳. قمري  ۴. جلالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨براي اسامي ماههاي تقويم هجري خورشيدي از کدام تقويم استفاده شده است ؟

۱. تقويم شاهي  ۲. تقويم وهيگگيگ   ۳. تقويم يزدگردي ۴. تقويم کهن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩عبارت (( براساس قوانين مکانيک سماوي ، امکان رويت هلال هر ماه نو محاسبه مي گردد )) مربوط به کدام گزينه است ؟

۱. ماه قمري حسابي   ۲. ماه قمري وسطي   ۳. ماه قمري هلالي فلکي ۴. ماه قمري نجومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠در تقويم هجري قمري ، در هر ۱۱ سال جمع کسر شباروزهاي سال ، معادل چند روز است ؟

۴.۱ شباروز ۳.۲ شباروز ۵.۳ شباروز ۱۱.۴ شباروز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١روز مبدأ تقويم قمري چه روزي است ؟

۱. پنجشنبه ۲. جمعه  ۳. شنبه   ۴. چهارشنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢تقويم يزدگردي را در منابع کهن ، بيشتر چه ناميده اند ؟

۱. شمسيه  ۲. دري   ۳. الهي   ۴. فرس و قديم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٣شباروزهاي مختاره در تقويم يزدگردي ميان چه ماههايي قرار مي گيرد ؟

۱. آبان و آذر   ۲. بهمن و اسفند ۳. آذر و دي ۴. اسفند و فروردين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤ميزان عقب ماندگي سال ميلادي ژولين از سال اعتدالي در چه سالي به ۱۰ شباروز رسيده بود؟

۱. سال ۱۵۷۲ ۲. سال ۱۵۸۲   ۳. سال ۱۵۸۳   ۴. سال ۱۵۰۲

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در کردستان ، براي امور مدني از چه تقويمي استفاده مي کنند ؟

۱. هجري خورشيدي   ۲. هجري قمري  ۳. تقويم کردي  ۴. تقويم يزدگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦تقويم کوهدشت ، چه نوع تقويمي است ؟

۱. قمري  ۲. اعتدالي ۳. يزدگردي ۴. شمسي – قمري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧تقويم رايج در پشتکوه ،در منابع کهن ايراني چه ناميده شده است ؟

۱. تقويم اسکندري ۲. تقويم دري   ۳. تقويم ساحلي  ۴. تقويم دهقان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨در تقويم مازندراني ،مختاره ميان کدام ماهها قرار گرفته است ؟

۱. اول و سوم   ۲. سوم و ششم  ۳. هشتم و نهم  ۴. يازدهم و دوازدهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩در تقويم ساحلي ، فصل اول سال چه ناميده مي شد ؟

۱. دمستون ۲. شهريما ۳. گرما   ۴. جووا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کداميک از گزينه هاي زير از جمله دلايلي است که دقت ساعت هاي آبي را کاهش مي دهد؟

۱. غير قابل استفاده بودن براي سنجش يک شبا روز  ۲. غير قابل استفاده بودن در شب ها

۳. تبخير شدن آب ظرفي که بايد خالي شود  ۴. کوچک بودن ظرف آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام عسکری (ع) : فرزند خردسالي كه به پدر گستاخي كند ، چون بزرگ شد عاق و ناسپاس او گردد .