آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

کنترل و گواهی بذر کد 1411502

عنــوان درس :کنترل و گواهي بذر,کنترل وگواهي بذر

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :کنترل و گواهي بذر,کنترل وگواهي بذر

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي علوم کشاورزي ۱۴۱۱۱۰۲ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۲

ـــــــــــــ

١کدام گزينه به عنوان فاکتور کيفي بذر مطرح نيست ؟

۱. خلوص  ۲ . سلامت  ۳ . هدايت الکتريکي ۴ . رطوبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢منشا آنزيم هاي هيدروليز کننده که سبب تجزيه مواد غذايي ذخيره در طول جوانه زني بذر مي شوند کدام است ؟

۱. اسکوتلوم  ۲ . جنين   ۳ . پوشش بذر ۴ . اندوسپرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣درصد وزني نشاسته در بذرهاي خشک در کدام گياه از بقيه بيشتر است ؟

۱. جو ۲ . گندم   ۳ . ذرت   ۴ . برنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤لاين هاي ژنوتروف تحت تاثير چه عاملي ايجاد مي شوند؟

۱. اختلاط مکانيکي   ۲ . جهش هاي کروموزومي

۳. تلاقي هاي طبيعي  ۴ . تغييرات در طول دوران نمو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥به ازاي اضافه شدن هر رديف حاشيه اي گرده دهنده در مزارع ذرت هيبريد، فاصله ايزولاسيون را تا چندمتر مي توان کاهش داد؟

۱۴/۵ . ۴ ۱۵ . ۳   ۱۲/۵ . ۲  ۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦اتيکت هاي شناسايي طبقات بذري «بذر پرورده ۲» و «بذر پرورده ۳» به ترتيب چه رنگي است ؟

۱. سفيد- سفيد   ۲ . سفيد- آبي   ۳ . آبي – سفيد ۴ . آبي – آبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧از نظر آلارد بهترين وضعيت براي جداسازي مزارع توليد بذر کدام است ؟

۱. عدم کشت همزمان  ۲ . محصور کردن مزارع با گياهان زراعي پا بلند

۳. افزايش مسافت   ۴ . قرار دادن گياهان در قفس هاي توري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨براي تکثير بذر پرورده ۲ در گياه برنج به چند هکتار زمين نياز است ؟

۳ . ۴  ۲ . ۳ ۴ . ۲  ۱.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩سرعت انتقال رطوبت از مرکز بذر به سطح بذر، تحت تاثير کدام عامل قرار دارد؟

۱. رطوبت نسبي محيط   ۲ . دماي بذر ۳ . درجه اشباع سطحي   ۴ . دماي هواي خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠به طور کلي درصد رطوبت انبار اگر از چند درصد بالاتر رفت بايد کاهش داده شود؟

۷۵ . ۴ ۶۰ . ۳ ۵۰ . ۲ ۳۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١انجمن بين المللي تجزيه بذر (ايستا) مقر اصلي آن در کجا مي باشد؟

۱. آسيا   ۲ . اروپا   ۳ . آمريکا  ۴ . آفريقا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢در آزمون خلوص در بذرهايي که ميزان نمونه کاري در آنها مشخص نيست حداقل چه تعداد بذر بايدمورد آزمون قراربگيرد؟

۳۵۰۰ . ۴   ۲۵۰۰ . ۳ ۱۵۰۰ . ۲   ۵۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣آزمون تترازوليوم براي تعيين کداميک از موارد زير بکار مي رود؟

۱. طول مدت زمان انبارداري  ۲ . قدرت جوانه زني

۳. ميزان آلودگي توده بذر به عوامل بيماريزا ۴ . خلوص بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤در آزمون تترازوليوم ذرت ، کدام شکل نشان مي دهد که بذر غير قابل جوانه زدن مي باشد؟

. ۴   . ۳   . ۲   .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥استفاده از کاغذبراي جوانه زني کدام يک از گياهان زير مناسب تر است ؟

۱. ذرت   ۲ . نخود   ۳ . باقلا ۴ . يونجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦استفاده از پيش تيمار سرما در آزمون جوانه زني بذر به چه دليل انجام مي شود؟

۱. شکستن خواب فيزيولوژيک ۲ . کاهش توليد گياهچه هاي غير طبيعي

۳. افزايش درصد جوانه زني  ۴ . تسريع زمان جوانه زني بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧کدام يک از آزمون هاي زير، بنيه بذر را از طريق وارد کردن شرايط تنش اندازه گيري مي کند؟

۱. آزمون خرده آجر- آزمون پيري زودرس  ۲ . آزمون سرما- آزمون سرعت جوانه زني

۳. آزمون سرما- آزمون خرده آجر   ۴ . آزمون هدايت الکتريکي – آزمون پيري زودرس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨آزمون شستشو براي رديابي کدام يک از عوامل بيماري زاي بذر زاد مي باشد؟

۱. ويروس  ۲ . قارچ   ۳ . باکتري  ۴ . نماتد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩روش کامپيوتري تجزيه و تحليل تصويري (IA) براي تعيين کدام يک از موارد زير بکار مي رود؟

۱. اصالت بذر  ۲ . رديابي عوامل بيماري زا

۳. تشخيص بنيه بذر  ۴ . قوه ناميه بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠موفقيت آميز ترين روش در تعيين اصالت بذر که تا کنون شناسايي شده است کدام روش مي باشد؟

۱. الکتروفورز غير مستقيم با ژل نشاسته اي  ۲ . الکتروفورز مستقيم

۳. واکنش رنگ فنول  ۴ . روش HPLC

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١براي تعيين درصد رطوبت بذر، کدام گونه به مدت بيشتري درآون براي خشک شدن نياز دارد؟

۱. غلات   ۲ . سبزيجات ۳ . گياهان علوفه اي ۴ . دانه هاي روغني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢حداقل خلوص ژنتيکي بذر پرورده ۳ چند درصد مي باشد؟

۹۸/۵ . ۴ ۹۹ . ۳   ۹۹/۵ . ۲ ۹۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣در چه ميزان از خوابيدگي محصول در مزارع توليد بذر درگياهان خودگشن ، مزرعه نامناسب تشخيص داده شده و ردمي شود؟

۱/۴ . ۴ ۱/۳ . ۳   ۲/۳ . ۲ ۱/۲.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤آزمون VCU براي مشخص کردن کدام يک از ويژگي هاي ارقام جديد مي باشد؟

۱. پايداري  ۲ . ارزش کاشت   ۳ . منحصر به فرد بودن   ۴ . يکنواختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥اتحاديه UPOV  در چه زمينه اي فعاليت مي کند؟

۱. حفاظت از ارقام جديد   ۲ . معرفي ارقام جديد

۳. انجام آزمون هاي کيفي بذر ۴ . معرفي استانداردهاي لازم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦از نظر تعداد تخم توليدي  و طول عمر، شپشه گندم نسبت به شپشه برنج چگونه است ؟

۱. تعداد تخم کمتر- طول عمر کمتر ۲ . تعداد تخم بيشتر- طول عمر بيشتر

۳. تعداد تخم کمتر- طول عمر بيشتر ۴ . تعداد تخم بيشتر- طول عمر کمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧کدام يک از آفات خانواده سوسک تنها از دانه هاي آبدار تغذيه مي کند؟

۱. سوسک لوبيا   ۲ . سوسک چيني حبوبات  ۳ . سوسک برزيلي  ۴ . سوسک نخود فرنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨–  تفريخ تخم و متامورفوز حشرات در چه دمايي متوقف مي شود؟

۱. ۵ درجه سانتيگراد   ۲ . ۱۰ درجه سانتي گراد  ۳ . ۱۵ درجه سانتي گراد  ۴ . ۲۰درجه سانتيگراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩سوسک چهار نقطه اي حبوبات بيشترين گرايش را به کدام يک از حبوبات دارد؟

۱. نخود   ۲ . لوبيا چشم بلبلي ۳ . باقلا ۴ . ماش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کدام آفت از طريق تنيدن تار بر روي مواد غذايي خسارت زا هستند؟

۱. لمبه گندم ۲ . بيد غلات ۳ . شپشه آرد ۴ . بيد آرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: «قول " لا اعلم " نصف العلم»؛ "نمی دانم" گفتن نیمی از دانش است.

 

عنــوان درس :کنترل و گواهي بذر,کنترل وگواهي بذر

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :کنترل و گواهي بذر,کنترل وگواهي بذر

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي علوم کشاورزي ۱۴۱۱۱۰۲ – ,مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۲

ــــــ

١- موسسات خصوصي اغلب اقدام به توليد بذور کدام دسته از گياهان مي کنند؟

۱. سبزيجات

۲. بقولات  

۳. غلات  

۴. گياهان علوفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- نقش جيبرلين در طول جوانه زني بذر کدام است ؟

۱. تحريک رشد جنين

۲. تسهيل خروج ريشه چه از پوسته بذر

۳. افزايش انتقال ساکارز از آندوسپرم به جنين  

۴. افزايش توليد آنزيم هاي هيدروليز کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٣- با رسيدن بذر به مراحل نهايي نمو و رسيدگي ، سطح هورمون هاي ABA (اسيد آبسزيک) و GA3 (اسيد جيبرليک) به ترتيب چه تغييري مي کند؟

۱. افزايش – کاهش

۲. افزايش – افزايش

۳. کاهش – کاهش 

۴. کاهش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- مهمترين عوامل گرده افشان گياهان کدام عوامل هستند؟

۱. آب – باد  

۲. باد- حشرات   

۳. حشرات – آب   

۴. آب – باد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-کدام دسته از عوامل زير، بيشترين تاثير را در بروز ناخالصي ها در غلات خودگشن دارند؟

۱. دگر گشني – آنيوپلوئيدي  

۲. آنيوپلوئيدي – جهش نقطه اي

۳. دگر گشني – هتروزيگوتي باقي مانده   

۴. جهش نقطه اي – هتروزيگوتي باقي مانده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- تاثير دماهاي بالا در توليد بذر گياهان روغني کدام است ؟

۱. تسريع در گلدهي – کاهش کيفيت بذر  

۲. تاخير در گلدهي – کاهش کيفيت بذر

۳. تسريع در گلدهي – افزايش کيفيت بذر  

۴. تاخير در گلدهي – افزايش کيفيت بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- در فرايند توليد بذر پرورده دو، در چه درصدي از تلاقي هاي طبيعي ، کليه گياهان موجود در حاشيه گياه خارج از تيپ تا ٣ متري حذف مي شوند؟

٢.۱ درصد

٥.۲ درصد

٤.۳ درصد

١٠.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در کداميک از شرايط زير، بذر طول عمر بيشتري خواهد داشت ؟

۱. دماي بالا، درصد رطوبت بالا   

۲. دماي پايين ، درصد رطوبت بالا

۳. دماي بالا، درصد رطوبت پايين  

۴. دماي پايين ، درصد رطوبت پايين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- پرايمينگ اسمزي در کدام يک از گياهان زير موفقيت آميزتر است ؟

۱. يونجه  

۲. سويا  

۳. ذرت  

۴. نخود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- از يک توده بذر به وزن ٥٠٠ کيلوگرم ، حداقل چند نمونه بايد تهيه شود؟

10.۴ 7.۳ 5.۲ 3.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- اگر آزمون خلوص در مورديک نمونه ١٠٠ گرمي عدس انجام شود، درکداميک از شرايط وزني اجزاي نمونه ، آزمون بايد مجددا تکرار شود؟

٨٠.۱ گرم عدس ، ٨ گرم مواد بي اثر، ٢ گرم ساير بذرها 

٧٠.۲ گرم عدس ، ٢٠ گرم مواد بي اثر، ٦ گرم ساير بذرها

٨٥.۳ گرم عدس ، ٣ گرم مواد بي اثر، ٩ گرم ساير بذرها 

٦٠.۴ گرم عدس ، ٣٠ گرم مواد بي اثر، ١٠ گرم ساير بذرها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-کدام يک از بخش هاي زير در تفسير نتايج آزمون تترازوليوم در گياهان تک لپه مورد توجه قرار نمي گيرد؟

۱. اسکوتلوم 

۲. منطه خروج ريشه هاي بذري

۳. ساقه چه   

۴. کوتيلدون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- کدام گزينه در مورد درصد جوانه زني و بنيه بذر نادرست است ؟

۱. درصد جوانه زني بالا در آزمايشگاه به معني جوانه زني بالا در مزرعه نمي باشد

۲در شرايط نامطلوب محيطي ، آزمون جوانه زني يک پيشگويي کننده ضعيف براي جوانه زني مزرعه اي است

۳توده هاي بذري با جوانه زني ٦٥ و ٩٥ درصد در آزمايشگاه ممکن است تفاوتي در جوانه زني مزرعه اي نداشته باشند

۴. آزمون جوانه زني برآورد دقيقي از بنيه بذر مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- شرکت هاي توليد کننده بذر بيشتر از کدام آزمون براي بررسي بنيه بذر استفاده مي کنند؟

۱. آزمون سرما   

۲. آزمون خرده آجر

۳. آزمون پيري زودرس   

۴. آزمون هدايت الکتريکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در ارزيابي آزمون جوانه زني ، در کدام حالت گياهچه همچنان به عنوان گياهچه طبيعي در نظر گرفته مي شود؟

۱. گياهچه آلوده به قارچ و باکتري 

۲. گياهچه بد شکل

۳. گياهچه فاسد شده

۴. گياهچه آسيب ديده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- مناسب ترين روش براي رديابي آلودگي بذر ذرت به عوامل بيماري زادي بذرزاد کدام است ؟

۱. روش القا انجماد شديد   

۲. روش کاغذهاي خشک کن

۳. روش حوله کاغذي لوله شده   

۴. روش کشت روي آگار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

١٧- کدام گزينه روش شيميايي در تعيين اصالت بذر مي باشد؟

۱. واکنش رنگ فنول   

۲. الکتروفورز پروتئين   

۳. رسم نيمرخ DNA   

۴. کروماتوگرافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- تاباندن نور فرابنفش به گياهچه ها در آزمون رشدگياهچه جهت تعيين اصالت بذر با چه هدفي انجام مي شود؟

۱. از بين بردن عوامل بيماري زا   

۲. تسريع رشد گياهچه

۳. حذف خواب بذر 

۴. تشديد بروز صفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- در سويا و برنج به ترتيب در چه ميزاني از رطوبت بذر، جهت تعيين رطوبت بذر نياز به خشک کردن اوليه بذر قبل از آسياب کردن مي باشد؟

١٠.۱ و ١٣ درصد

٢٠.۲ و ٢٥ درصد

٥٠.۳ و ٧٠ درصد

۴. ١٢ و ٢٠ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- حداقل تعداد واحدهاي نمونه گيري در مزارع توليد بذر به مساحت ١٥ هکتار چند نمونه مي باشد؟

20.۴ 10.۳   15.۲ 5.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- حداقل دوره محافظت از يک رقم توسط UPOV چند سال است ؟

٥.۱ سال  

١٠.۲ سال

١٥.۳ سال

٢٠.۴ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٢٢-کدام گزينه در مورد آفت سرخرطومي برنج درست است ؟

۱. اين آفت تنها از برنج تغذيه مي کند   

۲. خسارت عمده اين آفت مربوط به لارو آن مي باشد

۳. حشره بالغ آن قادر به پرواز نمي باشد   

۴. تخمريزي اين آفت فقط در انبار ديده مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- کدام گزينه در مورد سوسک چيني حبوبات نادرست است ؟

۱. به دليل حساسيت اين آفت به کمبودمواد غذايي و گرسنگي ، به سادگي قابل کنترل است

۲لارو آن شباهت زيادي به لارو سوسک لوبيا دارد

۳تخمريزي آن هم در انبار و هم در مزرعه صورت مي گيرد

۴. در شرايط مناسب تا ٨-٧ نسل در سال توليد مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- جهت کاهش خسارت آفات ، ويژگي انبار ازنظر هوا و رطوبت به ترتيب بايد چگونه باشد؟

۱. وجود هواي کافي – مرطوب

۲. غير قابل نفوذ به هوا- خشک

۳. وجود هواي کافي – خشک

۴. غيرقابل نفوذ به هوا- مرطوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- شکل زير کدام آفت انباري را نشان مي دهد؟

۱. کنه آرد  

۲. لمبه گندم   

۳. بيد غلات

۴. بيد آرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- شکل زير کدام آفت انباري را نشان مي دهد؟

۱. سوسک نخود

۲. سوسک گندم استراليايي

۳. سوسک کتاب   

۴. سوسک چهار نقطه اي حبوبات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- در کداميک ازگياهان زير استفاده از روش غير مستقيم الکتروفورز پروتئين براي تعيين خلوص کدام گياهان  مناسب مي باشد؟

۱. دگرگشن

۲. خودگشن

۳. هرمافروديت   

۴. هيبريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- مزيت استفاده از رطوبت سنج هاي الکتريکي براي تعيين درصد رطوبت بذر کدام است ؟

۱. دقت بالا

۲. سرعت انجام   

۳. استاندارد بودن 

۴. کم هزينه بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-بذرهاي پيش جوانه زده شده که در محلول هاي اسمزي قرار داده مي شوند حداکثر طي چه مدت بايد کشت شوند؟

۱. سه روز  

١.۲-٢ هفته   

٢٤.۳ ساعت

۴. يک ماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- کدام مورد به خلوص بذر مربوط نمي شود؟

۱. دانه هاي شکسته

۲. بذر علف هاي هرز   

۳. ذرات خاک   

۴. حشرات آفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : تويي كه هنگام بيچارگي دعا و درخواستم را پذيرفتي ، و هنگام افتادن ( در گناه ) از لغزشم ( گناهي كه مرتكب شدم ) درگذشتي ، و از دشمنان آنچه كه از راه ظلم و ستم از من گرفتند بازستاندي