آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

کلیات و مبانی علم تاریخ کد 1229036

عنــوان درس : کليات ومباني علم تاريخ

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : کليات ومباني علم تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ ايران دوره اسلامي ۱۲۲۹۰۳۶

ـــــــ

١- بوسوئه "ترقي " انسانيت را حاصل چه چيزي مي دانست ؟

۱.  قهرمان 

۲. اراده انسانها

۳.  تربيت روحاني و ناشي از مشيت الهي  

۴.  ترقيات علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- انسانيت از منظر هرودت چگونه تصور مي شود ؟

۱.  در اساطير و قصه هاي خدايان خلاصه مي شود.

۲.  در دو اردوي متقابل  يوناني ها و بربر ها خلاصه مي شود.

۳.  در تاريخ باستان خلاصه مي شود.  

۴.  در اخلاق و نژاد خلاصه مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- هدف  اصلي هرودت از تاليف کتابش چه بود؟

۱.  زنده نگه داشتن قهرماني هاي يونانيان و بربرها 

۲.  برتري يوناني ها نسبت به ايرانيان و مصريان

۳.  عدم فراموشي داستان هاي اساطيري جهان

۴.  شرح حکايات و داستان هاي جذاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- توسيديد محرک واقعي حيات و تاريخ انساني را  در چه چيزي مي داند؟

۱.  نژاد ملت ها   

۲. اساطيرملت ها

۳.  اخلاق افراد   

۴.  خواست قدرت در نزد افراد و ملت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- در عهد اگوست ، آنچه مخصوصا مورخ را به شناخت گذشته ترغيب مي کرد، چه بود؟

۱.  شناخت قهرمان در تاريخ   

۲.  بررسي واقعيت در تاريخ

۳.  علاقه به رم و افتخارات آن

۴.  توجه به مسائل شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- شهرت اصلي پولي بيوس به علت تاليف کدام کتاب بود؟

۱.  نقد تاريخي 

۲.  تاريخ رم

۳.  نقد اسناد و ماخذ    

۴. تاريخ جنگ هاي مديک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- جمله :" اطفال رومي حتي پيش از آنکه لاتيني بنويسند بايد به نوشتن يوناني آغاز کنند" از کيست ؟ 

۱.  کنتي لين که

۲.  ديودورس 

۳. افورس

۴.  تيتوس ليوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- يوليوس قيصر، تاريخ را به چه منظور به کار برد ؟

۱.  ابزار اخلاقي   

۲.  شعر و هنر

۳. ابزار سياست 

۴.  حکمت و فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- گزارش جنگ گاليا شامل چند کتاب است ؟

۱.  سه کتاب  

۲.  پنج کتاب 

۳. يازده کتاب

۴.  هفت کتاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٠- کدام گزينه درباره تاريخ نويسي اروپا در قرون وسطي صدق مي کند؟

۱. مورخ قريحه سخنوري داشت .   

۲.  از نقل وقايع  تجاوز نمي کند.

۳.  از کتاب و کتابخانه استفاده مي شد.  

۴.  شرح بين توحش و تمدن بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- ادوارد گيبون در کتاب "تاريخ انحطاط و سقوط امپراتوري رم " چه موردي را نقد مي کند؟

۱.  قوم اسلاو   

۲.  دين مسيحيت 

۳.  قوم بيزانس   

۴.  دين يهود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- هدف اصلي فريدريش شيلر در تاليف کتاب "جنگهاي سي ساله " چه بود؟

۱.  کتابي جالب و آموزنده براي بانوان طبقه عالي رتبه باشد.

2.   کتابي جذاب براي عامه مردم باشد.

3.   شرح مبسوطي از جنگ هاي سي ساله براي کتابخانه ها باشد.

۴.  نگاه شاعرانه خود را در شرح اين جنگ ها بنويسد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- اقدام اصلي بارتولد گئورگ نيبور در قلمرو تاريخ نويسي اروپا چه بود؟

۱.  شرح وقايع تاريخي   

۲.  بررسي تاثير هيجانات تاريخي

۳.  قهرمان يابي در تاريخ

۴.  نقد منابع تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- ماسيمو داتسه ليو، مورخ ايتاليايي ، به چه دليل  خاندان ساووا را ستايش مي کرد؟

۱. براي توجيه توسعه طلبي  ايتاليا  

۲. براي قدرت يابي پاپ

۳.  براي وحدت ايتاليا  

۴.  براي حس نژاد پرستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- فايده اصلي تاليف کتابهاي دسته جمعي کدام گزينه است ؟

۱.  به همه ادوار و سلسله ها مي پردازد.  

۲. وحدت سطح و وحدت ديد قابل حصول است .

۳.  وحدت اسلوب به وجود مي آورد.  

۴.  تعمق و تدقيق بيشتر درجزئيات را فراهم مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- مساله  تعادل و ترجيح به چه معني مي باشد؟

۱. تعال و سازگاري چند خبر با هم   

۲. تعارض و ناسازگاري دو يا چند خبر با هم

۳.  تقدم يک خبر بر ديگر خبرها   

۴. بررسي اسناد و مدارک يک رويداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- جدا کردن واقعيت هاي تاريخي از حقيقت هاي تاريخي به وسيله  يک مورخ  را چه مي نامند؟

۱. عليت در تاريخ    

۲. استدلال و قياس در تاريخ

۳. باز آفريني در تاريخ

۴. خلاء در تاريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- قصرهاي پادشاهان آشور توسط چه کسي کشف شد ؟

۱.  جرج اسميت 

۲.  لايارد  

۳.  رالينسون  

۴.  امثال اپر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کدام اثر  " اوتفريد مولر" از جهت بررسي اساطير يوناني ، راه هاي تازه اي گشود ؟

۱.  در باب اقتصاد عمومي آتن  

۲.  تاريخ گروت

۳.  کتاب اموات    

۴.  رساله اي در باب قوم دوريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- همدردي و درک عامه و طبقات پائين جامعه از رويکردهاي برجسته کدام مورخ فرانسوي است ؟

۱.  فون رانکه   

۲.  بارتولد نيبور

۳.  ژول ميشله

۴.  شيلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- آلمانها پايان قرون وسطي را چه زماني مي دانند ؟

۱.  شروع رنسانس 

۲.  شروع انقلابات صنعتي در قرن ۱۸ م

۳.  مقارن آغاز نهضت اصلاحات مذهبي  

۴.  پايان انقلاب کبير فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- ولتر از تاريخ چه تصوري دارد؟

۱.  ثبت گذشته عبرت آموز 

۲. سير انسان از ظلمت به روشنايي

۳.  دستيابي به هدف اصلي  

۴.  حقيقت يابي رويدادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- در باب نقش شخصيت در تاريخ ، مبالغه "کارلايل " به چه انديشه اي منتهي شد ؟

۱. انديشه شرح  حال پادشاهان  

۲. شرح جنگ ها

۳.  احوال عامه  مردم 

۴. انديشه قهرمان و قهرمان پرستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- هدف اصلي رائومر از تاليف کتاب شش جلدي اش چه بود؟

۱.  مفاخر قوم ژرمن را احياء کند.  

۲.  پاپ وکليسا را تحسين کند.

۳.  به مسائل اقتصادي بپردازد.  

۴.  تاريخ باستان را زنده نگه دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- ارباب در انديشه کانت به چه معني است ؟

۱. نظم و نظامات جامعه   

۲. آزادي بشري   

۳.  تمدن بشري 

۴. اقليتهاي جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- جسورانه ترين طرح ايدئاليستي {ايده } در فلفه تاريخ متعلق به کيست ؟

۱. کانت

۲. کندروسه 

۳.  هولباک 

۴.  هگل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- در انديشه  فلسفي فارابي ، نکته بارزي که در پژوهنده تأثير مي گذارد، چيست ؟

۱. گرايش به اصلاح جامعه

۲. گرايش بارز الهيات او به سياست

۳.  گرايش به حقيقت يابي   

۴. گرايش به حکومت عامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- طرح  مدينه فاضله  کدام انديشمند از موثرترين طرح هايي است که تفکراروپايي در اصلاح مفاسد  جامعه  انساني عرضه کرده است ؟

۱.  ابو نصر فارابي   

۲.  افلاطون

۳.  آگوستين   

۴.  تامس مور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- نظريه "غول سرد"براي يک دولت از کيست ؟

۱.  فريدريش نيچه

۲.  مارکس

۳.  سن سيمون   

۴. شارل فوريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- جلد اول کتاب "انحطاط غرب " از اشپنگلر به چه  موضوعي مي پردازد؟

۱.  سير در عوالم ترقي بشريت   

۲. شکاکيت مطلق در تاريخ

۳. پيشگويي مصيبت نهايي يک فرهنگ و اعلام سقوط آن  

۴.  رجعت و تکرار احوال ملل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام باقر (ع) : در هر قضاي الهي ، براي مؤمن خيري نهفته است .

عنــوان درس : کليات ومباني علم تاريخ

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : کليات ومباني علم تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ -تاريخ ايران اسلامي ۱۲۲۹۰۳۶

ـــــــــــــ

١رسالة «تصوٌر يک تاريخ جهاني از ديدگاه کسي که جهان را وطن مي داند» نوشتة کيست ؟

۱. بوسوئه  ۲. هردر  ۳. کانت   ۴. رسو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢مادٌي ترين توجيه فکر ترقّي (مادٌه گرايي تاريخي ) با طرد جنبه هاي ايدئاليسم از شيوة ديالکتيک توسط چه کسي پايه گذاري شد؟

۱. هگل   ۲. نيچه  ۳. کارلايل ۴. مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣انديشة «ترقّي » در نزد «کندورسه » نتيجه کدام خصلت انساني تلقي مي شد؟

۱. کمال جويي و کمال پذيري   ۲. خداجويي و فطرت انساني

۳. طمع ورزي و سودجويي  ۴. استقامت و شکيبايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤کدام نويسنده در رساله يي درباب منشأ «استبداد شرقي » ادعا کرد که استبداد صورت دگرگون گشتة حکومت

«تئوکراسي » قديم دانست ؟

۱. برايزيگ ۲. بولانژه ۳. ولتر   ۴. فيخته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥توالي ادوار تاريخي در مدارج سير بشر به موجب نظرية «ويکو» به ترتيب داراي چه مراحلي است ؟

۱. رباني – قهرماني – انساني ۲. انساني – قهرماني – رباني

۳. قهرماني – انساني – رباني ۴. رباني – انساني – قهرماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦کدام متفکر در ارتباط با نقش تصادف و اتفاق  مدعي بود: «اگر بيني کلئوپاترا کوچکتر بود، جريان تاريخ دگرگون مي شد؟

۱. ولتر   ۲. پاسکال ۳. منتسکيو   ۴. ويکو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧افکار کدام فيلسوف يا مورخ زير درباب  نقش شخصيت در تاريخ به انديشة «قهرمان پرستي » و «قهرماني در تاريخ »انجاميد؟

۱. مونتسکيو   ۲. پوانکاره ۳. کارلايل ۴. سينوبوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨دو تن از دانشمندان و قدماي  اسلامي که تحت تأثير مدينه  فاضله افلاطون بوده اند؟

۱. ابن خلدون – حنين بن اسحاق ۲. ابن رشد – ملاصدرا

۳. فارابي – ابوالحسن عامري ۴. ابن خلدون – فارابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩در فلسفه تاريخ نزد يهوديان هدف اصلي تاريخ چيست ؟

۱. سعادت قوم يهود ۲. جهاني شدن يهوديت ۳. آبادي ارض موعود   ۴. برتري و اصالت ثروت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٠قديمي ترين نمونه يک ناکجاآباد(يوتوپيا)  در اروپاي بعداز قرون وسطي با تأثير از مدينه فاضله افلاطون توسط اين شخص به جهان عرضه شد؟

۱. کامپانلا ۲. تامس مور  ۳. ويليام موريس   ۴. سن سيمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١رساله شهر خدا که در قرون وسطي در دفاع از فلسفه مسيحيت ارائه شد ، اثر چه کسي بود؟

۱. اگوستين   ۲. فارابي  ۳. فرانسيس بيکن  ۴. افلاطون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢اولين اقدام علمي براي شناخت گذشتة باستاني ايران حدود سال ۱۷۷۱ ميلادي توسط چه کسي صورت گرفت ؟

۱. رالينسون   ۲. جان ملکم  ۳. انکتيل دوپرون  ۴. دارمستتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣کشفيات «دو سارزک» فرانسوي در محلي به نام «تلو» وجود چه تمدني را ثابت کرد؟

۱. بابلي   ۲. آشوري ۳. لولوبي  ۴. سومري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤براي تنظيم جدول هاي انساب و سلسله هاي ترتيب پادشاهان کدام منابع اهميت بيشتري دارند؟

۱. تاريخ هاي عمومي – تراجم احوال ۲. نسخ خطي – اسناد تاريخي

۳. سنن نامگذاري – سيره نويسي ۴. سکّه ها – کتيبه هاي تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥در بين گزينه هاي زير کدام يک در جعل و انتحال اسناد عامل مهمتري است ؟

۱. نسيان و اشتباه  ۲. غرض ورزي و تعصب

۳. عدم تخصص و کم دانشي ۴. طمع ورزي و سودجويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦نوشته هاي «آگاثياس » و «کتزياس » در مورد ايران چه مشابهتي با آثاري مانند «جامع التواريخ رشيدي » و «ظفرنامه يزدي »دارد؟

۱. تحليل علمي رويدادهاي تاريخي  ۲. استفاده از اسناد اداري و درباري

۳. بهره گيري از آثار مورخان متعدد  ۴. استناد به مشاهدات عيني مورخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧– «ابوبکر خطيب » مورخ عهد عباسي با تکيه بر چه اصلي ادعاي معافيت يهوديان خيبر براي پرداخت جزيه توسط پيامبر(ص )را غير واقعي دانست ؟

۱. تأمل در نقد خارجي اسناد   ۲. رجوع به منابع دست اول

۳. اصل ترجيح خبر متواتر  ۴. اهميت شايعات و منابع شفاهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨در گذشته قدرت مذهبي و سنتي مراجع ، مورخان را غالباً به قبول کدام گزينه وادار کرده است ؟

۱. مستندات و مکتوبات ۲. متواترات و شايعات  ۳. ترجيحات و مستندات   ۴. تعبيرات و روايات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٩چنانچه مورخ در قياس و استدلال تاريخي افراط کند، کدام گزينه زير در تحليل هاي تاريخي روي مي دهد؟

۱. فاصله روايت تاريخي و استنباط تاريخي کاسـته مي شود۲. استدلال تاريخي جاي خودرابه عصبيت شخصي مي دهد

۳. بين حقيقت تاريخي و واقعيت تاريخي فاصله مي افتد  ۴. موجب غفلت مورخ از رابطه علت و معلولي مي گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠در صورتي که دو يا چند خبر با هم تعارض داشته باشند، مورخ بايد به کدام يک از گزينه هاي زير توجه کند؟

۱. تعادل – ترجيح  ۲. تسامح – تفسير ۳. تشابه – تصحيح ۴. تواتر – تبيين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١اين جملات از گفته هاي اين  نويسنده است : «قريحة بدون ضابطه کمتر از ضابطة بدون قريحه به علم لطمه نمي زند» ، «تاريخ ، کمتر از هر علم ديگرفقدان ضابطه را مي تواند تحمل مي کند» ؟

۱. ماکس وبر  ۲. گئورک وايتس  ۳. ارنست برنهايم  ۴. اشتفن تسوايک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢استفاده از چه شيوه اي موجب کاهش اعتبار علمي آثار «ارنست رنان » گرديده است ؟

۱. استفاده از روايت بدون نقد   ۲. توجه به تأويل و تعميم

۳. طرفداري از مسيحيت   ۴. توجه به مبادي فلسفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣– «لئوپولد فون رانکه » به دليل رعايت کدام يک از ويژگي هاي زيردرآثار خود اساس تاريخ را به عنوان علم در اروپا پي ريزي کرد؟

۱. نقد منابع تاريخي و دوري از پيش داوري   ۲. تأليف فرهنگ هاي تراجم و احوال

۳. توجه به وضع طبقات پايين جامعه ۴. امانت داري در نقل وقايع تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام مورخ در سال ۱۷۹۳م . با انديشيدن دربارة انقلاب فرانسه  و همجوشي و همدردي با تاريخ ، ظهور ناپلئون را پيش بيني کرد؟

۱. ولتر   ۲. گيبون ۳. شيلر   ۴. کانت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥– «ديويد هيوم » براي نوشتن «تاريخ بريتانياي کبير» از چه شيوه نويني در تاريخ نگاري استفاده کرده است ؟

۱. توجيه حوادث با علت هاي معقول ۲. بزرگ نمايي پيروزي هاي انگلستان

۳. مقايسه رويدادهاي انگليس و فرانسه   ۴. استناد به همه منابع ومآخذ تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦– «بندتو کروچه » کدام يک از افراد زير را ارسطوي تاريخ نگاري مي داند؟

۱. هرودت ۲. گزنفون ۳. توسيديد   ۴. پولي بيوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٧کدام نويسنده مانند باستانشناس امروزي به وضع خاص گورهاي اقوام «دوريان » جزيره «دلوس » اشاره مي کندو جرج سارتون او را پدر باستان شناسي خوانده است ؟

۱. پوليبيوس ۲. گزنفون  ۳. ارسطو  ۴. توسيديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨تاريخ درنزد پولي بيوس عبارت بود از توالي حکومت ها از«مونارشي »  به «اريستوکراسي »  سپس « …………… »  و درنهايت «دموکراسي » که همواره تکرار مي شوند؟

۱. تئوکراسي  ۲. اليگارشي   ۳. بروکراسي  ۴. استبدادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩چه کسي «هرودت » را به دليل گردآوري مطالبي دربارة ساير ملل بيگانه دوست خوانده است ؟

۱. پلوتارک  ۲. افلاطون  ۳. گزنفون   ۴. سبئوس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠هدف يا موضوع اصلي تاريخ هرودت با وجودي که حوادث يونان ، فنيقيه ، مصر و شرق مديترانه را در برمي گيرد، کدام گزينه زير است ؟

۱. جنگ هاي پلوپونز   ۲. رويدادهاي شرق مديترانه

۳. جنگ هاي مديک ۴. تاريخ مصر و فنيقيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
پیامبر اکرم (ص) : از جمله بندگان آن كس پيش خدا محبوبتر است كه براي بندگان سودمندتر است .

عنــوان درس :کليات ومباني علم تاريخ

تابستان 94

عنــوان درس :کليات ومباني علم تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ -تاريخ ايران اسلامي , تاريخ ۱۲۲۹۰۳۶

ــــــــــ

١- کدام گزينه از جمله ويژگي هاي فکري و ديدگاه هاي نظري هرودوتس را نشان مي دهد؟

۱. از نظر وي انسانيت در دو اردوي متقابل يونانيان و بربرها خلاصه مي شود.

۲ از نظر وي انسانيت در دو اردوي زمينيان و نيروهاي فرا بشري خلاصه مي شود.

۳ از نظر وي انسانيت در طرز معيشت و سبک زندگي يونانيان و بربرها خلاصه مي شود.

۴. از نظر وي انسانيت در يک مجموعه واحد و يک پيکره متحد به تصوير کشيده شده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- تاريخ اين مورخ نامي يوناني عبارتست از تاريخ روم .

۱. افورس   ۲. هرودوتس   ۳. ديودورس ۴. پولي بيوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- اين سخن ويل دورانت که «تاريخ را به چشم فرزند دو رگة سخنوري و فلسفه مي نگريستند» درباره ي چه کساني است ؟

۱. مورخان ايراني   ۲. مورخان رومــي ۳. مورخان يونـاني  ۴. مورخان ارمني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- نگرش تاريخي کنت دوگوبينو(۱۸۱۶-۱۸۸۲م ) را مي توان با انديشه ي کدام يک از انديشمندان مطابقت داشت ؟

۱. افلاطون  ۲. ارسطو   ۳. نيچـه ۴. دکارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- کدام گزينه درباره ي گئورگ نيبور نادرست است ؟

۱. وي موجد نقد منابع تاريخي بود.

۲ اولين مورٌخ رَمي است که تاريخ را با روح عملي بررسي کرد.

۳ در نگرش تاريخي او، سازمان ها و نهادها در تاريخ از اشخاص با اهميت ترند.

۴. لئوپولد فون رانکه به عنوان اولين مورخ جديد اروپا، بزرگترين استاد نيبور در نقد منابع است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- اين سخن از کيست : «براي يک روز تأليف سال ها بايد مطالعه کرد»؟

۱. فوستل دوکولانژ ۲.  هيـپوليتتن ۳. ژول ميشله   ۴. سيسرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- تامس بکل جريان تاريخ و تمدن را در ارتباط با چه مسأله اي مي بيند؟

۱. شرايط زماني ۲. شرايط جغرافيايي   ۳. اقتصاد و سياست   ۴. اخلاق و دين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کتاب «طرح تاريخ » اثر کيست ؟

۱. جواهر لعل نهرو  ۲. هربرت جَرج ولز ۳. ويلهلم اونکن ۴. ويل دورانت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام يک از مسائل زير را مي توان سخت ترين مرحله ي پژوهش قلمداد کرد؟

۱. تشخيص صدق و کذب روايت  ۲. تدوين و نگارش

۳. تهيه ي اسناد ۴. فيش برداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- مورخ به کمک کدام يک مي تواند از بين انبوه اشخاص و حوادث ، آنچه را که تأثير واقعي داشته بيابد؟

۱. ديــرباوري   ۲. استصحاب   ۳. استدلال و قياس ۴. اجتهاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- چه کسي از مورٌخان اسلامي براي نخستين بار تاريخ را وارد حوزه ي فلسفي و علمي نمود؟

۱. ابن واضح يعقوبي   ۲. ابوعـلي مسکويه ۳. ابن الأثير جزري ۴. ابن خلدون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- قديمي ترين تمدن بشري در کدام منطقه شناسايي شده است ؟

۱. گلوزل ۲. ويشــي  ۳. بحر الميت   ۴. موهنجودارو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- «رسالة در باب امور مربوط به اسناد» اثر کيست ؟

۱. تئودور زيکل ۲. ژان مابيون  ۳. يوليوس فيکر ۴. آرثر جيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- آنچه که نقد متون در نسخه هاي خطي را الزامي مي کند، چيست ؟

۱. عدم وجود ترقيمه در پايان نسخه  ۲. اختلاف در متن نسخه هاي موجود

۳. عدم صحٌت انتساب اثر به نويسنده ۴. فقدان نسخه ي دستنوشته ي نويسنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- رموز خطوط مصري را چه کسي کشف نمود؟

۱. شامپوليون   ۲. رالينسون ۳. گروتـفند ۴. وينکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- ادارک گذشته عبارست از ……..؟

۱. درک روابط سياسي اجزاي تاريخي ۲. ايجاد پيوستگي بين گذشته با زمان حال

۳. فهم روابط معقول بين واقعيات تاريخي   ۴. درک درست زمان و مکان وقوع رخدادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کشف کدام يک سبب شهرت جهاني جَرج اسميت گرديد؟

۱. کتابخانه ي آشورباني پال   ۲. روايت قديم طوفان

۳. کاخ سناخريب   ۴. کاخ سارگون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- اوتفريد مولر پيرامون کدام اقوام با رويکرد اسطوره شناسي تحقيق کرد؟

۱. کاسي ها و لولوبي ها   ۲. آريايي ها و گوتي ها   ۳. دوريان و مينائي ۴. ژرمن ها و اسلاوها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- پيشگام مطالعات انتقادي راجع به تاريخ باستاني رَم چه کسي بود؟

۱. ويــکو   ۲. نيــبور  ۳. پيکتور   ۴. دسانکتيس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- «مدرسه اسناد» براي چه اهدافي در قرن نوزدهم راه اندازي شد؟

۱. گردآوري آثار باستاني   ۲. گردآوري اسناد کليساي رَم

۳. انتشار مقالات پژوهشگران تاريخ قرون وسطي ۴. بررسي مآخذ و مدارک تاريخي قديم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام مورخ معتقد بود چون دنياي شرق با نظام هاي ثابت و استبدادي سروکار دارد، تاريخ ندارد؟

۱. شلوسر   ۲. کيرشايزن   ۳. آلبر مينيه   ۴. فردريک ماسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- سنت آگوستين در رساله ي شهر خدا، تاريخ را عرصه ي کشمکش چه نيروهايي مي داند؟

۱. بورژوا و پرولتاريا ۲. اهــورامزدا و اهريمن

۳. سرداران آتني و اســپارتي  ۴. ملکوت زميني و ملکوت آسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- آنتوان کورنو وظيفة عمدة تاريخ را چه مي دانست ؟

۱. پرهيز از جنگ و تعصب ۲. تفکيک ضرورت از اتفاق

۳. نفي بخت و تصادف  ۴. ترقي انسانيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- از منظر کندروسه طبيعت انسان بر چه چيزي مبتني است ؟

۱. عصبيت  ۲. غريــزه  ۳. عقل  ۴. عاطفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- آرنولد توينبي تنها راه برون رفت تمدن غرب از انهدام را توسل به کدام عنصر مي داند؟

۱. ديانت ۲. قدرت   ۳. عدالت ۴. تجارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در انديشه ي سقراط ، کدام طبقه غيرت و تعصب را نمايندگي مي کند؟

۱. زمامداران ۲. کشاورزان   ۳. عامه مردم   ۴. نگهبانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام يک از ديدگاه فارابي ، سبب کشاندن انسانيت به بن بست جهالت و ضلالت نيست ؟

۱. انحطاط اخلاق   ۲. جنگبارگي   ۳. فقر   ۴. نژادپرستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- کدام يک از فلاسفه ي زير جبر تاريخي و پيشگويي علمي در تاريخ را رد کرده است ؟

۱. هربرت اسپنسر  ۲. ارنست هکل ۳. کارل پوپر   ۴. داروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- تأکيد امانوئل کانت بر آزادي انسان تربيت يافته بيانگر چه اصلي در انديشه سياسي بود؟

۱. اصالت فرد   ۲. اصالت دولت ۳. اصالت جامعه ۴. اصالت دين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- «تحقيق در مباني عدالت سياسي » اثر گادوين چه انديشه اي را تبليغ و ترويج مي کرد؟

۱. ضرورت انقلاب  ۲. قداست کليسا   ۳. ضرورت دولت   ۴. جامعة بي دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا اين برق و رعد ( يا اين ابر و برق يا اين ابر و رعد ) دو نشانه از نشانه هاي تو و دو خدمتگزار از خدمتگزاران تواند كه در فرمانبري از تو به رساندن رحمت سود دهنده يا عذاب زيان رسان مي شتابند ، پس به سبب آنها باران ضرر و زيان ( باراني كه ساختمانها و كشتزارها را ويران نمايد ) بر ما مبار ، و رخت بلا و گرفتاري بر ما مپوشان ( ما را به تنگي در زندگي و بي آذوقه گي گرفتار مكن )

عنــوان درس :کليات ومباني علم تاريخ

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :کليات ومباني علم تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ انقلاب اسلامي , تاريخ -تاريخ ايران اسلامي ۱۲۲۹۰۳۶

_________

١- ارزش اخلاقي و سخنوري در آثار کدام يک از مورخان ملاحظه مي شود؟

۱.افورس  ۲.توسيديد  

۳.استرابو   ۴.هرودوتس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- پولي بيوس مورخ رومي غلبه کدام نوع حکومت را انحطاط  حکومت مي داند؟

۱.اريستوکراسي  ۲.مونارشي   

۳.  دموکراسي   ۴.اليگارشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- از چه جهت به پولي بيوس  ارسطوي تاريخنويسي ناميده اند؟

۱.بي طرفي و حداکثر دقت در شهادت ها و روايات  

۲.ذکرنام و اشاره به نظرات ارسطو در آثار وي

۳.پرداختن پولي بيوس به تاريخ فلسفه يوناني   

۴.غلبه تفکر يوناني و سروري يونانيان در آثار وي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- به نظر ويل دورانت مورخان رومي تاريخ را فرزند دورگه کدام علوم  و فنون ديگر دانسته اند؟

۱.منطق و ادبيات ۲.ادبيات و فلسفه

۳. سخنوري و فلسفه ۴.منطق و سياست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- ويژگي تاريخنگاري سالوستوس چه بود؟

۱.بي توجهي به امور سياسي در تاريخنگاري

۲.توجه به سياست عملي در تاريخنگاري

۳.توجه به اخلاق و فلسفه در تاريخ   

۴.پيروي از شيوه روانشناسي در تحليل تاريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- در تاريخنگاري عهد اگوست چه امري به عنوان اغراض تاريخنگاري مطرح بود؟

۱.کاهش اختلاف طبقاتي

۲.ايجاد صلح و امنيت

۳.بهبود اخلاق انساني

۴.  جلب توجه امپراتور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کنت دوگوبينو تحت تاثير ميراث تفکر يوناني به چه نوع انديشه اي رسيد؟

۱.نابرابري نژادهاي انساني ۲.روياي مرد برتر

۳.آزادي و حقوق انساني  ۴.حقانيت دموکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-هدف فردريش شيلر از نوشتن کتاب تاريخ سي ساله در مرحله اول براي کدام طبقه اجتماعي در آلمان بود؟

۱.حقوق دانان و قضات  

۲. بانوان طبقه عالي

۳.نظاميان و فرماندهان لشکر  

۴.روحانيون و اصحاب کليسا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-کدام مورخ اروپايي در سده نوزدهم ميلادي نخستين مورخ عرصه تاريخ روم محسوب مي شود که تاريخ را با روح عملي

بررسي کرده است ؟

۱.بارتولد گئورگ نيبور  ۲.لئوپلد فون رانکه  

۳.ارل کلارندون ۴.گيلبرت برنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-نوشته شدن کدام اثر ادوارد گيبون را يک حادثه فرهنگي عصر در اروپا مي خوانند؟

۱.تاريخ سلطنت در انگلستان  

۲.تاريخ کليساي مسيحي فرانسه

۳.  تاريخ انحطاط و سقوط امپراتوري رم 

۴.تاريخ جنگ هاي پلوپونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-افراط در چه امري در تاريخنگاري ارنست رنان در کتاب تاريخ مسيحيت از اعتبار علمي اثر او کاسته است ؟

۱.تاويل و تعميم  ۲. استناد و ارجاع  

۳.اتکا بر آثار قدما  ۴.استدلال و تحليل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-کدام مورخ بيشتر دغدغه قهرمان و قهرماني در تاريخ را در تاريخنويسي داشته است ؟

۱.فرانسوا گيزو   ۲.فوستل دوکولانژ  

۳.هيپوليت تن   ۴. تامس کارلايل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- کدام مورخ فرانسوي قرن نوزدهم در تاريخ خود بيش از ديگران به همدردي با عامه و طبقات پايين پرداخت ؟

۱.ميشله  ۲.هگل  ۳.مومزن ۴.گيزو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- تامس بگل در اثر ناتمام خويش درباره تاريخ تمدن انگلستان کوشيده است تا جريان تاريخ و تمدن را به چه موضوعي

مرتبط کند؟

۱.دين و اعتقادات مذهبي  

۲. مقتضيات خاک ، آب و هوا

۳.نژاد، قوميت و زبان  

۴.نقش قهرمانان و بزرگان تاريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- ماينکه در مورد جنگ جهاني دوم و فاجعه آلمان ، مسئوليت عمده را به چه امري مربوط مي داند؟

۱.انديشه امپرياليسم ۲.استبداد و ديکتاتوري 

۳.اختلاف طبقاتي  ۴.نژاد باوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-کدام اثر توسط مورخان غير حرفه اي نوشته شده است ؟

۱.تاسيس امپراتوري ژرمن بوسيله ويلهلم اول نوشته فن رانکه

۲تاريخ يهود اثر ماينکه

۳  طرح تاريخ اثر هـ .ج . ولز

۴.تاريخ انگلستان نوشته جيمس فرود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام مورخ اروپايي در تلاش بود تا تقسيم کار معقول  و از استفاده از تحقيقات بين المللي بتواند مجموعه اي منتشر کند که تاريخ نهايي و حرف آخر باشد؟

۱.لرد اکتن ۲.رابرات سيلي

۳.فون زيبل   ۴.تامس مکالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-هنگامي که مورخ با جزئي از واقعه روبرو است که  سند و خبري در مورد آن در کار نيست ، از چه قاعده اي پيروي مي کند؟

۱.تعادل   ۲.عينيت   

۳.تاويل  ۴. استصحاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- در کتاب «تاريخ ايران بعد از اسلام » نوشته زرين کوب ، تلاش مولف ايجاد چه نوع تاريخي بوده است ؟

۱.تاريخ ترکيبي   ۲.تاريخ تحليلي

۳.تاريخ واقع گرا  ۴.تاريخ حقيقت گرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-ماکس نورداو تبعيت از کدام اصل از سوي مورخ را «دروغ هاي قراردادي انسانيت متمدن » نام نهاده است ؟

۱.مرجعيت ۲.خوشباوري   ۳.تعميم  ۴.تسليم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- اولين کار پژوهنده  در هنگامي که با آثار باستانشناسي جديد يا آثار عتيقه مواجه مي شود، چيست ؟

۱.بررسي واقعيت مندرج در آن   ۲. بررسي اصالت آن

۳.بررسي تاريخ گذاري آن ۴.بررسي محل اکتشاف آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- منظور از «اسناد روزنامچيان » در تاريخ ميانه ايران اشاره به کدام دسته از منابع تاريخي براي تاريخنگاري دارد؟

۱.اسناد رسمي حکومتي   ۲.تواريخ عمومي

۳.تواريخ سلسله اي ۴.اعلاميه هاي عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-کتاب «در باب امور مربوط به اسناد» که راهنماي  نحوه تحقيق  در اسناد براي مورخان است ، توسط چه کسي تاليف شده

است

۱.يوليوس فيکر  ۲.تئودور زيکل  

۳. ژان مابيون   ۴.آرثر جيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-کتاب «الاصنام » نوشته ابن کلبي در خصوص چه موضوعي از تاريخ اسلام داراي اهميت است ؟

۱. ملل و نحل اسلام در قرون نخستين اسلامي   

۲. عقايد جاهليت عرب

۳. فتوح اسلامي در صدر اسلام  

۴.عقايد ماني و فرقه هاي ايران باستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-کدام مورخ  در قرن نوزدهم ميلادي راه صحيح  نقد متون را نشان داده و معلوم کرد که سنت قدما  بيشتر تصحيح ذوقي و

تصرف در متون بوده است ؟

۱.کارل لاخمان  ۲.تئودور نولدکه

۳.کاليس تنس   ۴.ژوئن ويل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- کدام عامل در تاريخ از اسباب خلط و خطا در ضبط اسامي به ويژه در ضبط اسامي نامانوس توسط مورخان شده است ؟

۱.تلخيص ۲.تجميع ۳.تحديد ۴.تصحيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- پيروان وينکلر تا مدتها تمام فرهنگ قديم يهودي و نصاري را ماخوذ از کدام تمدن مي داند؟

۱.بابل  ۲.مصر  ۳.يونان  ۴.ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٨- عنوان «مورخ پيروزي ها» لقب کدام تاريخنگار است ؟

۱.رالينسون  ۲.گروتفند   

۳.  آدولف  تير   ۴.استانلي لين پول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-عبارت «عهده علي الراوي » در چه مواردي مورد استفاده مورخان قرار مي گرفت

۱.در مواردي که مورخ از درک قول راوي عاجز بود

۲ در مواردي که مورخ با قول راوي توافقي نداشت

۳در مواردي که مورخ نسبت به رويداد فاصله زماني زيادي داشت

۴.در مواردي که مورخ نسبت به راوي همراهي داشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-مطابق با آنچه که اگوست کنت مطرح کرده است ، هر قومي در مراحل سير پيشرفت خويش به ترتيب بايد از چه مدارجي

بگذرد؟

۱.رباني –قهرماني -انساني۲.قهرماني -رباني -انساني

۳.انساني -قهرماني -رباني  ۴.حيواني -انساني – رباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام مهدی (عج) : هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاك نمي مالد ، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاك بمال .