آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

کلیات جغرافیا (با تکیه بر جغرافیای ایران) کد 1229035

نام درس : کليات جغرافيا ( با تکيه بر جغرافياي ايران )

ترم دوم سال 88-89

نام درس : کليات جغرافيا ( با تکيه بر جغرافياي ايران )

رشته تحصیلی . کد درس : تاريخ (١٢٢٩٠٣٥)  

ـــــــ

١. در بين مطالعات اوليه جغرافيايي در جهان ، کارهاي جغرافيايي چين متکي بر کدام روش بود؟ 

الف . کشف سرزمين هاي جديد  

ب . توسعه روشهايي بر مبناي مشاهدات دقيق 

ج . سفرهاي دريايي به نقاط دور و نزديک

د. مطالعات فلسفي و پرداختن به موضوعات متافيزيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کدام موقع جغرافيايي بيانگر محل قرار گرفتن هر پديده بر حسب طول و عرض جغرافيايي آن مي باشد؟ 

 الف . موقعيت ويژه   ب . موقعيت نسبي    ج . موقعيت عمومي   د. موقعيت مطلق 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. در جغرافيا، پيرامون يا محل زندگي انسان ، محيط زيست حيوان با محل رويش گياه را چه مي گويند؟ 

   الف . پهنه  ب . سرحد ج . محيط  د. مساحت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. کدام پديده جغرافيايي از اتصال کريدوري يا دالاني يک بافت زنجيره اي از مادر شهرها به صورت وسيع ترين شکل شهري تشکيل مي شود؟ 

   الف . مادر شهر   ب . مگالاپليس    ج . منطقه گذار شهري   د. متروپليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. در تعيين هويت هر مکان ، کدام مورد در درجه اول اهميت قرار دارد؟ 

   الف . فضاي داخلي آن   ب . تغيير فعاليتها و کارکردها 

   ج . تصاوير ذهني و انتزاعي  د. شناسايي اطلاعات موجود در آن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. در منظومه شمسي ، حرکت خورشيد چگونه مي باشد؟ 

   الف . در جهت عقربه هاي ساعت و در هر ٢٣٠ ملييون سال يکبار به دور کهکشان مي گردد 

   ب . در جهت خلاف عقربه هاي ساعت و در هر ٢٣٠٠ ملييون سال ٢ بار به دورکهکشان مي گردد 

   ج . در جهت عقربه هاي ساعت و در هر ٢٣ ملييون سال ١ بار به دور کهکشان مي گردد 

   د. در جهت عقربه هاي ساعت و در هر ٢٣٠ ملييون سال ٢/٥ بار به دور کهکشان مي گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. محل تلاقي کدام خط فرضي با زمين را قطبهاي شمال و جنوب جغرافيايي مي نامند؟ 

   الف . دايره عظيمه    ب . استواي زمين    ج . مدار زمين د. محور زمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. کدام گزينه در مورد عرض جغرافيايي درست است ؟ 

   الف . گسترة جغرافيايي آن از صفر درجه تا ١٨٠ درجه شرقي و غربي مي باشد

   ب . عرض جغرافيايي تمام نقاط بر روي يک نصف النهار با هم برابر خواهد بود 

   ج . گستره آن از صفر درجه تا ۹۰ درجه شمالي و جنوبي مي باشد 

   د. زاويه اي که قائم آن نقطه با نصف النهار مبدأ مي سازد را عرض جغرافيايي گويند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. اختلاف طول مدت شب و روز و ايجاد مناطق آب و هوايي از نتايج کدام حرکت زمين مي باشد؟ 

الف . حرکت چرخشي ( گردش زمين به دور خود ) 

ب . حرکت در جهت ستاره نسر واقع 

ج . حرکت به دور خورشيد ( حرکت انتقالي )

د. حرکت تقديمي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

۱۰. به چه دليل ماه ، تقويم زماني مناسبي براي اکثر مردم عصر باستان بوده است ؟ 

   الف . چون زمين در مدت4/1 ٣٦٥ شبانه روز خورشيد را يک دور کامل مي زند 

   ب . چون تغييرات دوره اي خورشيد و ستارگان از ماه آشکارتر است 

   ج . چون خورشيد ثابت فرض مي شود 

   د. چون تغييرات دوره اي شکل ماه از تغييرات سالانه مواضع خورشيد و ستارگان آشکار تر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. کدام اصل کيفيت و کميت محتواي نقشه را تعيين مي کند؟ 

   الف . مقياس نقشه    ب . موضوع نقشه    ج . راهنماي نقشه    د. جهت نقشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۲. نقشه هاي ۱:۲۵۰۰۰۰   ايران جزو کدام دسته از نقشه ها مي باشند؟ 

   الف . نقشه هاي بزرگ مقياس ب . نقشه هاي کوچک مقياس 

   ج . نقشه هاي مقياس متوسط د. نقشه هاي با مقياس خيي ل کوچک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. ساختمان ، راه آهن و باتلاق به ترتيب جزو کدام دسته از نشانه ها و علائم حقيي ق نقشه به شمار مي روند؟ 

   الف . سطح ، موقع ، موقع ب . موقع ، خطي ، مکان 

   ج . سطح ، موقع ، خطي   د. موقع ، خطي ، سطح 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. در يک طبقه بندي از تمام نشانه هاي حقيي ق گروههاي علائم فرهنگي و هيدروگرافيک به  ترتيب به چه رنگهايي نشان داده   مي شوند؟ 

 الف . قهوه اي – آبي  ب . قرمز – آبي   ج . سبز – آبي    د. آبي – مشکي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵. کدام  دسته از نقشه ها، به علت نمايش جزئيات زياد اساساً بزرگ مقياس هستند؟ 

   الف . نقشه هاي پراکندگي    ب . نقشه هاي شهري   

   ج . نقشه ها ي توپوگرافي    د. نقشه هاي جمعيتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. ناحيه نوايازمليا داراي چه نوع آب و هوايي در قاره آسيا مي باشد؟ 

   الف . گرم و مرطوب ب . بحري ج . گرم و خشک  د. قطبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۷. کدام دسته از کشورهاي اروپايي ، ارتباطشان با دريا به سهولت انجام مي گيرد؟ 

   الف . کشورهاي غربي اروپا  ب . کشورهاي مرکزي اروپا 

   ج . کشورهاي شمالي و جنوبي اروپا    د. کشورهاي شرقي اروپا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. مهم ترين راه آبي اروپا و طويلترين شط آن به ترتيب کدام اند؟ 

   الف . دانوب –ويستول  ب . راين – دانوب 

   ج . راين – ويستول   د. دانوب – راين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۹. مرطوب ترين منطقه آفريقا کدام ناحيه است و ارتفاع باران ساليانه آن چقدر مي باشد؟ 

الف . گينه – ۵۰۰ مي لي  متر  ب . کنگو – ۱۵۰ مي لي  متر

ج . کامرون – ۵ متر  د. نيجر – ۱۵ متر    

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. بهترين زمينهاي کشاورزي و مهمترين منابع معدني استراليا در کدام ناحيه استراليا قرار گرفته اند؟ 

   الف . نيوساتزويلز به مرکزيت سيدني   ب . ويکتوريا به مرکزيت ملبورن 

   ج . کوئينز لند به مرکزيت بريسيان  د. استرالياي جنوبي به مرکزيت آدلايد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. از نظر نژاد در قاره آسيا کدام مّلت زيبايي خيره کننده اي دارند؟ 

   الف . پارس ها ب . ساميها    ج . افغاني ها   د. قفقازيها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. کدام منطقه از قاره آسيا ۶۰% از قلع جهان را توليد و صادر مي کند؟ 

   الف . آسياي مرکزي ب . آسياي جنوب شرقي  

   ج . آسياي غربي  د. آسياي شرقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۳. کدام زبانها متعلق به زبان اورال و آلتايي مي باشند؟ 

   الف . رومن – اسپانيا    ب . ژرمن – ترانسيلواني – اتريش 

   ج . ترکها – لاپن ها و ساموئيدها د. اسلاو – روسي – سلت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. قسمت جنوبي دو کشور سوئيس و اتريش را کدام پديده جغرافيايي فرا گرفته است ؟ 

الف . رشته کوههاي آند   ب . جنگلهاي انبوه  ج . رشته کوههاي آلپ    د. صنايع و پالايشگاههاي نفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۵. اصطلاح مالدار براي زندگي به شيوه کوچ نشيي ن در کدام ناحيه کشور ايران به کار مي رود؟ 

   الف . لرستان  ب . سيستان و بلوچستان 

   ج . آذربايجان د. خوزستان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۶. در بين استانهاي کشور در منطقه ييلاقي کدام استانها به ترتيب از رتبه اول تا سوم قراردارند؟ 

   الف . خوزستان – فارس – چهارمحال و بختياري 

   ب . فارس –  خوزستان – کرمان 

   ج . کرمان – چهارمحال – آذربايجان 

   د. فارس – کرمان – چهارمحال و بختياري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۷. نوع غالب روستاهاي ايران در رابطه با عامل ارتفاع کدام است ؟ 

   الف . جلگه اي و دشتي   ب . دره اي و پايکوهي    ج . کوهستاني د. ميان کوهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۸. کدام گزينه در ارتباط با سبک و مکتب شهرسازي اصفهان درست مي باشد؟ 

الف . بازسازي شهر کهن   ب . مداخلات سنگين در بافتهاي فرسوده شهري 

ج . ايجاد مجموعه هاي شهري جديد   د. دگرگونيهاي کالبدي و شکل گيري زمينداري بزرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۹. در دوره قاجاريه کدام دسته از شهرها تحت تأثير شهر در مفهوم اروپايي آن رونق پيدا مي کند؟ 

   الف . شهرهايي با نقش سياسي  ب . شهرهايي با نقش بازرگاني 

   ج . شهرهايي با نقش اداري  د. شهرهايي با نقش صنعتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. از نظر تمرکز و تراکم ، بيشتر جمعيت ايران در چه عرضهاي جغرافيايي قرار گرفته اند؟ 

الف . ۲۰ تا ۲۵ درجه شمالي  ب . ۳۵ تا ۴۰ درجه شمالي 

ج . ۳۰ تا ۳۵ درجه شمالي   د. ۲۵ تا ۳۰ درجه شمالي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

امام سجاد (ع) : و سپاس خداي را كه ما به ( حقيقت ) توبه و بازگشت ( از گناه ) راهنمايي نمود ، توبه اي كه آن را نيافته ايم جز به فضل و احسان او ، پس اگر از فضل و بخشش او جز همان ( نعمت ) توبه را به شمار نياوريم نعمت او در حق ما نيكو و احسانش درباره ما بزرگ و فضلش بر ما عظيم مي باشد

عنــوان درس :( کليات جغرافيا(باتکيه برجغرافياي ايران

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس 🙁 کليات جغرافيا(باتکيه برجغرافياي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۳۵

ــــــــــــ

١- عمر جغرافيا با کدام مورد زير برابر است ؟

۱. عمر انسان ساکن زمين  ۲ . عمر به وجود آمدن زمين

۳. دوران اول زمين شناسي  ۴ . دوران دوم زمين شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- در تعريف و مفهوم جغرافيا تاکيد بر کدام عامل زير است ؟

زمان  ۲ . انسان  ۳ . طبيعت ۴ . مکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-فاصله قرار گيري افراد در فضاي اجتماعي که بر اساس اشتغالات رسمي و تماسهاي اجتماعي بوجود مي آيد چقدر است ؟

۴.۱ متر و بيشتر  ۲ . تا حدود ۱,۵ متر

 ۳ . تا حدود ۴ متر  ۴ . تا حدود نيم متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- هر چه از کانون ناحيه دور و به مرز نواحي ديگر نزديک شويم ويژگيها و خصيصه هاي ناحيه اي چگونه مي شود؟

۱. افزايش مي يابد.   ۲ . متفاوت مي شود.

 ۳ . کاسته مي شود.  ۴ . ثابت مي ماند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- هر پديده جغرافيايي در درجه اول با کدام ويژگي مشخص مي شود؟

۱. انسان ۲ . محيط

 ۳ . مکان   ۴ . موقعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- عکسبرداري هاي فضايي از زمين کدام مورد زير را به خوبي نشان مي دهند؟

۱. شکل زمين ۲ . اندازه هاي زمين

۳. انحناي زمين و گسترش جو   ۴ . ستارگان آسمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- اولين اندازه گيري درباره زمين در چه زماني توسط اراتوستن انجام گرفت ؟

۵۰۰.۱ سال قبل از ميلاد  ۲ . ۲۵۰ سال قبل از ميلاد

۳۰۰.۳ سال قبل از ميلاد  ۴ . ۳۵۰ سال قبل از ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- دليل حرکت ظاهري روزانه خورشيد در قطب هاي شمال و جنوب جغرافيايي که به دليل خاصي صورت مي گيرد چيست ؟

۱. تمايل محور زمين   ۲ . کروي بودن زمين

۳. نصف النهارات  ۴ . عرض جغرافيايي خاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کداميک از تمدنها از ماه و خورشيد در فعاليت اوليه شان براي پيشگويي شروع سيل ساليانه به عنوان تقويم استفاده مي کردند؟

۱. فنيقي ها ۲ . روميها

۳ . مصريان  ۴ . يونانيها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- مهمترين اصل از اصول کارتوگرافي يک نقشه کدام است ؟

۱. چارچوب ۲ . موضوع

 ۳ . عنوان   ۴ . مقياس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- نقشه هاي بزرگ مقياس ايران چه نقشه هايي هستند؟

1:250000.1                        1:50000.1   

1:100000.3                    1:200000.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- در ميان انواع نقشه ، اهميت کدام نقشه از همه بيشتر است ؟

۱. موضوعي   ۲ . توپوگرافيک  

۳ . عمومي  ۴ . ويژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کداميک از نقشه ها توزيع مکاني عناصري را نشان مي دهد که در حال حرکت اند؟

۱. ايزوپلت  ۲ . کروپلت

 ۳ . پراکندگي ۴ . ديناميک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- ستون فقرات و استخوان بندي قاره آسيا را کدام آسيا تشکيل مي دهند؟

۱. آسياي شمالي  ۲ . آسياي خشک

۳ . آسياي کوهستاني ۴ . آسياي موسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-کداميک از قاره ها با وجود وسعت کم ، طول و عرض زيادي را در سطح کره زمين اشغال کرده است ؟

۱. آسيا   ۲ . اروپا ۳ . استراليا   ۴ . آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- ميزان آب کدام رودخانه در آفريقا مقام اول را دارد؟

۱. کنگو  ۲ . نيجر  ۳ . نيل   ۴ . ارانژ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- گياه متداول در نواحي صحرايي استراليا کدام گياه زير است ؟

۱. اکاليپتوس  ۲ . آکاسيا

 ۳ . اسپينفکس   ۴ . اقاقيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کداميک از مجمع الجزايرهاي اقيانوسيه به نام جزاير سياه معروف است ؟

۱. ميکرونزي   ۲ . پولي نزي   

۳ . ايرينا  ۴ . ملانزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- مباني يک اقتصاد صنعتي نيرومند تا حدود زيادي در کدام قاره فراهم است ؟

۱. اروپا   ۲ . آسيا

 ۳ . اقيانوسيه ۴ . آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کداميک از سياهان افريقاي غربي گله دار و کوچ نشين بوده يا بصورت نيمه کوچ نشين هستند؟

۱. نيلوهاميت ها  ۲ . هاميت ها

  ۳ . کامانسي   ۴ . بانتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- درصد شهرنشيني کدام قاره حدود ۹۱ درصد مي باشد؟

۱. آمريکاي شمالي  ۲ . آسيا   ۳ . اروپا   ۴ . استراليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- در کداميک از بخشهاي قاره آسيا زندگي کوچ نشيني به عنوان گونه اي سازش فرهنگي با محيط انجام مي شود؟

۱. جنوب شرقي آسيا   ۲ . جنوب غربي آسيا

۳. مرکز و جنوب غربي آسيا ۴ . آسياي ميانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- نوع غالب روستاها در ايران کدام نوع زير است ؟

۱. بينابين   ۲ . متمرکز ۳ . پراکنده  ۴ . خطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- ايجاد خيابان به عنوان نهاد تجدد در شهرسازي ايران در چه سالي تحقق يافت ؟

1312.1                                 1316.2

1320.3                                  1324.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- از لحاظ مذهبي کدام يک از قاره ها شايد مناسب ترين مکان براي توسعه مذاهب و اديان مختلف باشد؟

۱. آسيا   ۲ . اروپا ۳ . اقيانوسيه  ۴ . افريقا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- در سطح يک کشور به هنگام تقسيم آن به واحدهاي عمراني چه واژه اي مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. ناحيه ۲ . حوضه   ۳  . حوزه  ۴ . منطقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کداميک از عوامل زير در شکل گيري شهرهاي ايران موثر مي باشد؟

۱. عرض جغرافيايي ، ويژگيهاي توپوگرافيک و وجود منابع آب

۲طول جغرافيايي ، ويژگيهاي توپوگرافيک و وجود منابع خاک

۳ويژگيهاي توپوگرافيک، موقعيت نسبي و پوشش گياهي

۴. وجود منابع آب ، خاک و زمين شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- در عصر کدام پادشاهان حدود يک ششم از کل جمعيت جهان آن زمان در ايران بوده است ؟

۱. پارتيان  ۲ . هخامنشيان   

 ۳ . سامانيان  ۴ . صفويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کمترين و بيشترين تعداد شهرها در سال ۱۳۷۵ به ترتيب متعلق به کدام استانها بوده است ؟

۱. قم – اصفهان ۲ . کهکيلويه – خراسان

۳ . قم – تهران ۴ . کهکيلويه – فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- از دوره پهلوي به بعد رشد شهرنشيني چگونه بوده است ؟

۱. بطئي ۲ . تدريجي

 ۳ . شتابان  ۴ . ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسین (ع) : همسايگي نوعي قرابت و خويشاوندي است .

عنــوان درس :( کليات جغرافيا(باتکيه برجغرافياي ايران

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس 🙁 کليات جغرافيا(باتکيه برجغرافياي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۳۵

ــــــــــ

١قلمرو مطالعه علم جغرافيا کجاست ؟

۱. در محدوده لايه زندگي ۲. در محدوده محيط کره زمين

۳. در محدوده علوم طبيعي و انساني   ۴. در محدوده سازمان سنتي دانش بشري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢در تعريف و مفهوم جغرافيا بر چه کلمه اي تاکيد مي شود؟

۱. فضا ۲. موقعيت  ۳. محيط   ۴. مکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣کداميک از عوامل تشکيل دهنده هويت هر مکان از پيشينه يا تاريخ آن مکان نشات مي گيرد؟

۱.کارکردها  ۲. نمادها   ۳. نمودهاي ظاهري  ۴. مشخصه هاي طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤کدام پديده شهري حاصل روند سريع شهرنشيني و شهرگرايي است ؟

۱. کلان شهر  ۲. روستاشهر ۳. ابرشهر   ۴. شهر جديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥موضوع مطالعه تاريخ جغرافيايي چيست ؟

۱. توسعه مفاهيم  جغرافيايي   ۲.تاريخ اکتشافات جغرافيايي

۳. تاثيرات جغرافيا در مسير تاريخ ۴. تغييرات جغرافيايي در روزنه زمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦خورشيد تاکنون چند بار به دور مرکز کهکشان گردش کرده است ؟

۵.۱ بار   ۱۳.۲ بار   ۳۰.۳ بار   ۲۰.۴ بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧فصل مشترک صفحه عبور کننده از مرکز زمين , عمود بر محور آن ، چه نام دارند؟

۱. طول جغرافيايي   ۲. استواي زمين   ۳.نصف النهار ۴. مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨حرکت تقديمي و نوساني مربوط به چيست ؟

۱. حرکت محور زمين   ۲.گردش زمين به دور خورشيد

۳.حرکت زمين حول مرکز کهکشان   ۴.حرکت زمين حول ستاره نسر واقع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩کدام زمان اولين زمان به کار رفته توسط بشر بوده است ؟

۱. ساعت محلي  ۲. زمان منطقه اي

۳.زمان خورشيدي ظاهري   ۴.زمان ظاهري بر اساس حرکات ماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٠اگر اختلاف طول جغرافيايي تهران با يک محل شش درجه طول جغرافيايي باشد, اختلاف وقت اذان ظهر تهران با آن شهرچقدر است ؟

۲۴.۱ دقيقه   ۲۶.۲ دقيقه   ۲۸.۳ دقيقه   ۳۰.۴ دقيقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١مهمترين اصل از اصول کارتوگرافي يک نقشه کدام است ؟

۱. اندازه نقشه ۲. مقياس نقشه   ۳. راهنماي علائم نقشه ۴. سيستم تصوير نقشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢محل پيشنهادي احداث يک ساختمان جزو کدام گروه از نشانه ها است ؟

۱.نشانه هاي کيفي  ۲. نشانه هاي کمي  ۳. نشانه هاي حقيقي  ۴. نشانه هاي مجازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣نقشه هاي تا مقياس يک ده هزارم جزو کداميک از انواع نقشه هاي توپوگرافي هستند ؟

۱. پلان ۲. عمومي   ۳. درجه يک  ۴. درجه دو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤کداميک از نقشه هاي پراکندگي مکاني ، پراکندگي مقادير متوسط بر حسب واحدهاي آماري را نشان مي دهد؟

۱.نقشه هاي الگو ۲.نقشه هاي ايزوپلت

۳.نقشه هاي کروپلت   ۴.نقشه هاي کروکروماتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥از نظر موقع مکاني جنوب قاره آسيا از کدام مدار شروع مي شود؟

۵.۱ درجه جنوب استوا  ۱۰.۲ درجه جنوب استوا

۱۹.۳ درجه جنوب استوا ۲۷.۴ درجه جنوب استوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦حد متوسط ارتفاع کدام قاره ها کمتر است ؟

۱. اروپا و امريکا ۲. افريقا و استراليا  ۳.افريقا و امريکا   ۴. اروپا و استراليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧فلات آفريقا کدام قسمت اين قاره را شامل مي شود؟

۱. بخش هاي مرکزي و جنوبي  ۲. بخش هاي مرکزي و شمالي

۳. بخش هاي شمالي و شرقي   ۴. بخش هاي شرقي و جنوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨در ناحيه شرقي آمريکاي شمالي کدام عارضه طبيعي قرار دارد؟

۱. منطقه کوهستاني راکي ۲. منطقه کوهستاني آند

۳. منطقه کوهستاني آپالاش   ۴. اراضي مسطح و هموار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٩ملبورن مرکز کداميک از نواحي استراليا است ؟

۱. ناحيه جنوبي ۲. ناحيه ويکتوريا   ۳. ناحيه کوئينزلند  ۴. ناحيه نيوساتزويلز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠نمونه خالص نژاد سياه از نژاد هاي مردم آسيا در کجا يافت مي شوند؟

۱. هند ۲. لائوس   ۳. سيلان   ۴.کامبوج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١ارتدکس ها در کدام قسمت اروپا ساکن هستند؟

۱. جنوب غربي اروپا   ۲. روسيه و شبه جزيره بالکان

۳. اسکانديناوي و اورال  ۴. جلگه هاي سوئيس و مجارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢مهمترين گروه يا تيره سياهان ساکن در جنوب افريقا کدامند؟

۱. بانتو ها   ۲. بوشمن ها ۳. نيلوت ها  ۴. هاميت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣نواحي حاصلخيز پامپاي در کدام کشور قرار دارد؟

۱. برزيل   ۲.مکزيک  ۳. شيلي   ۴. آرژانتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤ويژگي مشخص نژادي قاره استراليا نسبت به ساير قاره ها در وجود چه نوع نژادي است ؟

۱. سفيد   ۲. زرد ۳. سياه ۴. دورگه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥دو عامل داراي نقش عمده در تعيين خصوصيات متنوع طبيعي و پراکندگي سکونتگاه ها در ايران کدامند؟

۱. آب و هوا و منابع آب  ۲.ارتفاعات و جلگه ها

۳.ناهمواري ها و اقليم  ۴.پوشش گياهي و تنوع خاکها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦مسکن هاي سياه چادري ، سکونتگاه عشاير کداميک از نواحي ايران است ؟

۱. غرب , مرکز و جنوب شرق  ۲. جنوب , جنوب غرب و غرب

۳.شمال غرب , شمال و مرکز   ۴.شمال , شمال شرق و شرق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧در رابطه با عامل ارتفاع , نوع غالب روستاهاي ايران کدام است ؟

۱. پايکوهي و دشتي  ۲. جلگه اي و دشتي  ۳.ميانکوهي و جلگه اي   ۴. ميانکوهي و پايکوهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨اولين نقشه دگرگوني شهرها تحت عنوان نقشه خيابانها در چه سالي اجرا شد؟

۱۳۳۲.۴   ۱۳۲۰.۳   ۱۳۱۲.۲   ۱۳۰۹.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩نخستين تقسيمات کشوري ايران در چه زماني انجام شده است ؟

۱. قرن سوم قبل از ميلاد ۲. قرن چهارم قبل از ميلاد

۳. قرن پنجم قبل از ميلاد ۴. قرن ششم  قبل از ميلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠در بررسي شبکه شهري با روش تحليل جمعيتي , بعد از تهران به عنوان رأس شبکه , کدام شهرها قرار مي گيرند؟

۱. کرج , اهواز, شيراز   ۲. مشهد, شيراز, قم

۳. اصفهان , تبريز, کرمانشاه ۴. مشهد, اصفهان , تبريز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام باقر (ع) : آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .