آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

ژئومورفولوژي کد 1116013

نام درس : ژئومورفولوژي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : ژئومورفولوژي

رشته تحصیلی . کد درس : زمين شناسي ( محض و کاربردي : ١١١٦٠١٣ ) ـ آموزش محيط زيست ( ١١١٦٠١٣)

ــــــــــــــــــــــــ  

۱. طبق اين اصل قوانين فيزيکي ، شييمايي و بيوشييمايي که امروزه عمل مي کنند در گذشته زمين شناسي نيز عمل مي کرده اند؟ 

  الف .   تئوري ديويس  ب . کاتاستروفيسم    ج .    گراجواليز   د. يونيفور ميتاريانيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲. طبق تئوري فرسايش در کدام مرحله دشت سيلابي بوجود آمده و بين فرسايش و رسوبگذاري تعادل بر قرار مي شود؟ 

  الف . قبل از جواني    ب . جواني  ج .  بلوغ د.پيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. جمله صحيح را در خصوص روش هاي مطالعه ژئومورفولوژي علامت بزنيد؟ 

  الف . روش فرانسوي ها مطالعه از کل به جز است   

  ب . روش فرانسوي ها مطالعه از جزء به کل است  

  ج .  روش استراليايها مطالعه از جزء به کل است

  د. روش استراليايها بيشتر بر نظريات تريکاري استوار است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. درصد خشکي و درصد آب در نيمکره شمالي به ترتيب کدام گزينه مي باشد؟ 

  الف . ۳۹.۶۱  ب . ۶۱.۳۹   ج . ۲۹.۷۱    د. ۷۱.۲۹ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵. بيشترين عنصر در ترکيب متوسط زمين کدام است ؟ 

الف  O.

ب  Si.

ج   Rb.

د Na.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶. ناپيوستگي گوتنبرگ در کجا واقع شده است ؟ 

  الف . مرز بين گوشته فوقاني و گوشته تحتاني ب . مرز بين گوشته و هسته 

  ج . مرز هسته داخلي و خارجي  د. مرز بين پوسته و گوشته 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۷. کدام گزينه جزء انواع هوازدگي فزييکي مي باشد؟ 

  الف .  هيدروليز   ب . هيدراتاسيون    ج . يخ زدگي  د. اکسيداسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۸. مقاوم ترين کاني در مقابل هوازدگي شيمي ايي کدام است ؟ 

  الف . پيروکسن   ب . بيوتيت  ج .  اليوين  د. کوارتز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۹. در کداميک از مناطق زير، هوازدگي شيمي ايي بسيار شديد است ؟ 

  الف . مناطق معتدل    ب . مناطق بياباني    ج .  مناطق سرد  د. مناطق حاره 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۰کدام يک از گزينه هاي زير نتيجه برخورد دو صفحه قاره اي است ؟ 

  الف . قوسهاي جزيره اي  ب . پشته هاي ميان اقيانوسي 

  ج . هيماليا    د. آند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱دره اي که به طور عرضي تاقديس را قطع مي کند چه ناميده مي شود؟ 

  الف . وال   ب . کلوز    ج . کومپ    د. روز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۲. کداميک از عوامل زير نمي تواند تعادل پوسته زمين را به هم زند؟ 

  الف . شيب زمين گرمايي   ب . عوامل جوي  ج . آتشفشان د. زلزله 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳اگر گدازه به طور هم شيب در خط الراس تاقديس و يا خطالقعر ناوديس قرار بگيرد چه ناميده مي شود؟ 

  الف . لوپوليت ب . بيسماليت   ج .  فاکوليت  د. لاکوليت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۴. اين نوع آتشفشان داراي حرارت زياد و گدازه غليظ بوده و مواد خميري شکل از خود خارج مي کند و بيشتر شامل ريوليت مي باشد؟ 

الف . استرومبولي    ب . ولکانو  ج . هاوايي د. پله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵. عبارت "جريان گدازه بر روي دامنه به صورت صاف و هموار بوده و در صورت کم شيب بودن به صورت جلگه در مي آيد و داراي عرض زياد است " مربوط به کدام گزينه است ؟ 

الف . گدازه آآ  ب . گدازه پاهوهو ج . پهنه بازالتي   د. استراتوولکانو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶.رودخانه هاي بومي و غير بومي که به فرروفتگي هاي بسته داخل خشکي مثل درياچه و کولاب مي ريزند، چه ناميده مي شوند؟ 

الف . اگزورئيسم ب . آندروئيسم  ج . آرئيک    د. آناستومرسينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷. رودخانه اي که برخلاف جهت شيب طبقات جريان دارد چه ناميده مي شود؟ 

الف .  ابسي کونت  ب . سابسي کونت   ج . اينسي کونت  د. کانسي کونت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. کدام نوع از تراسها در اثر بالا و پائين رفتن سطح آب دريا ها بوجود مي آيند؟ 

  الف . ايزوستازي  ب . اقليمي  ج . تکتونيکي   د. متداخل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. دره هاي عميق باريک و طويل که در مناطق کارستي ديده مي شوند چه ناميده مي شوند؟ 

  الف . کور   ب . کانيون  ج . حفره اي د. خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۰. بريدگي هاي فراوان که در سطح سنگ هاي آهکي بوجود مي آيند چه ناميده مي شود؟ 

  الف . دولين  ب . لاپيه   ج . تراروزا  د. اووالا 

۲۱.حفره بزرگ به شکل قيف وارونه که سوراخ آن به صورت يک حفره باريکي به سطح پهنه آهکي باز مي شود؟ 

  الف . سينک هول  ب . شيک هول   ج . اون د. پولژه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. متوسط بارش ساليانه در مناطق خشک کدام گزينه مي باشد؟ 

الف . کمتر از ۵۰ ملييمتر   ب . ۵۰ تا ۱۰۰ ملييمتر ج . ۱۰۰ تا ۲۵۰ ملييمتر د. ۲۵۰ تا ۴۰۰ ملييمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. به جاي واژه پلايا در شوروي سابق از چه واژه اي استفاده مي شد؟ 

  الف . خبرا    ب . شوت  ج .سالار  د. تکير 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. وضعيت کدام يک از تلماسه ها برعکس برخانها است ؟ 

  الف . هرمي   ب . عرضي ج . طولي  د. سهمي شکل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. گسترده ترين و ضخيمترين نهشته هاي لسي جهان در کجا واقع شده اند؟  

  الف . غرب و شمال چين   ب . مجارستان   ج . اطراف پاريس   د. اطراف شهرگرگان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۶. قله هاي پراکنده که در سطح گنبد يخي بيرون زده است چه ناميده مي شود؟ 

  الف . نوناتاک  ب . پني تنت    ج . نوه  د. صومعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۷. بخش فوقاني يخچال آلپي که به شکل مدور يا بيضي است و در بين قلل و در ارتفاعات قرار گرفته است و سطح آن از برف پوشيده شده است چه ناميده مي شود؟ 

  الف . زبانه هاي يخچالي    ب . سيرک يخچالي   ج . سراک  د. بدير   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۸. توده هاي بزرگ يخ که در اثر يخ زدن آب دريا بوجود مي آيند چه ناميده مي شود؟ 

  الف . ولاژ    ب . سيرک يخچالي   ج . بانکوئير  د.ايسبرگ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۹. گزينه صحيح را علامت بزنيد ، يخچالها به چند طريق زمين را فرسايش مي دهند؟ 

  الف . فرسايش ب . فرسايش و رسوبگذاري   

  ج . فرسايش فيزيکي و شييمايي    د. سايش و جدايش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۰. کداميک از حرکات آهسته يا تند يک توده خاک يا سنگ در امتداد يک سطح مشخص مستوي انجام مي گيرد؟ 

  الف . لغزش صفحه اي ب . لغزش چرخشي   ج . خزش د. جريان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام کاظم (ع) : كم گويي ، حكمت بزرگي است ، بر شما باد به خموشي كه آسايش نيكو و سبكباري و سبب تخفيف گناه است .

عنــوان درس :زمين ريخت شناسي ,ژئومورفولوژي , - زمين شناسي مهندسي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :زمين ريخت شناسي ,ژئومورفولوژي ,ژئومورفولوژي – زمين شناسي مهندسي

رشته تحصيلي/کد درس :زمين شناسي (محض ) ۱۱۱۶۰۱۳ – ,زمين شناسي ۱۱۱۶۳۵۰ – ,مهندسي عمران – نقشه برداري ,مهندسي نقشه برداري ۱۳۱۳۲۳۹

ـــــــــ

١-اصل همانندي فرايندها يا يونيفورميتاريانيسم توسط چه کسي و در چه قرني ارائه شد؟

۱. جيمز هاتن – قرن هجدهم 

۲. چارلز لاين – قرن هفدهم

۳. جيمز آشر- قرن نوزدهم   

۴. ابوعلي سينا – قرن بيستم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-به توده هاي مقاوم که از خطر نابودي حفظ شده اند، چه مي گويند؟

۱. ناهمواري هاي به جا مانده 

۲. ناهمواري هاي دفن شده

۳. ناهمواري هاي از زير خاک در آمده

۴. پالئوسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- مرز کنراد در کدام بخش از کره زمين وجود دارد؟

۱. بين لايه گرانيتي و لايه بازالتي 

۲. بين پوسته و گوشته

۳. بين گوشته و هسته   

۴. بين هسته خارجي و هسته داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-فرسايش پوسته پوسته شدن توسط کدام يک از عوامل زير ايجاد مي شود؟

۱. هيدروليز

۲. يخ زدگي   

۳. انحلال  

۴. رهايي از فشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-شکل زير چه پديده اي را نشان مي دهد؟

۱. گسله عادي  

۲. گسله معکوس  

۳. گسله هم ساخت

۴. گسله دگر ساخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- شکل زير چه پديده اي را نشان مي دهد؟

۱. تاقديس متقارن خوابيده با سطح محوري افقي   

۲. ناوديس نامتقارن خوابيده با سطح محوري افقي

۳. تاقديس نامتقارن خوابيده با سطح محوري افقي  

۴. تاقديس متقارن خوابيده با سطح محوري قائم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-اگر گسترش باتوليتها بر روي نقشه کمتر از ده کيلومتر مربع باشد، به آن چه مي گويند؟

۱. استوک  

۲. دايک   

۳. دودکش آتشفشان   

۴. فاکوليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-کداميک از آتشفشانهاي زير داراي گدازه غليظ بوده و معمولا بعد از هر فوران دودکش بسته شده و در اين موقع فعاليت آتشفشان محدود به خروج گازهاي گوگرددار مي شود؟

۱. نوع هاوايي   

۲. نوع پله  

۳. نوع استرومبولي  

۴. نوع ولکانو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-ترکيب ريوليتي بيشتر در چه نوع آتشفشاني ديده مي شود؟

۱. پله 

۲. استرومبولي  

۳. سپري   

۴. ولکانو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-گودي که در دهانه آتشفشان تشکيل مي شود، چه نام دارد؟  

۱. دايک حلقوي

۲. دودکش

۳. کالدرا   

۴. مخروط آتشفشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-رودخانه هايي که به فرورفتگي هاي بسته داخل خشکي مي ريزند, را چه مي نامند؟

۱. اگزورئيسم

۲. آندورئيسم  

۳. آرئيک   

۴. غير بومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-شکل زير چه پديده اي را نشان مي دهد؟

۱. کانال رودخانه مستقيم

۲. کانال رودخانه مئاندري

۳. کانال رودخانه آناستوموسينگ 

۴. رودخانه بريدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-رسوبات پوئينت بار در کدام قسمت رودخانه مئاندري تشکيل مي شود؟

۱. بخش عميق رودخانه 

۲. بخش کم عمق رودخانه

۳. بخش محدب رودخانه 

۴. بخش مقعر رودخانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-کدام پديده در اثر فرسايش در طبقات رسوبي که با ليتولوژي هاي متفاوت بوجود مي آيد؟

۱. پوئينت بار

۲. کواستا  

۳. تراس   

۴. سطح مبنا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-کداميک از پديده هاي زير، سطوح توپوگرافي پله مانندي هستند که در يک يا دو طرف بستر دره رودخانه تشکيل

مي شوند.

۱. دره عرضي   

۲. کواستا  

۳. تپه شاهد   

۴. پادگانه هاي آبرفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-دره هاي عميق و پر شيب و طويل در مناطق آهکي چه نام دارند؟  

۱. کانيون  

۲. حفره اي

۳. کور

۴. خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-دره هايي که در مناطق آهکي داراي مقدار آب کم بوده و آب از طريق حفرات و چاله ها به زمين فرو رفته و ناپديد مي شوند،چه نام دارند؟

۱. کانيون  

۲. دره کور

۳. دره حفره اي  

۴. دره خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-متوسط بارش ساليانه در مناطق نيمه بياباني چند ميليمتر تعيين شده است ؟ 

۱. کمتر از ۵۰  

۲. حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ 

۳. حدود ۱۰۰ تا ۲۵۰   

۴. حدود ۵۰ تا ۱۰۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-تپه هاي ماسه اي هلالي شکل و مجزا, چه نوع تپه هايي هستند؟

۱. عرضي   

۲. طولي   

۳. برخان   

۴. پارابوليک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-شکل زيرچه نوع تپه ماسه اي را نشان مي دهد؟

۱. طولي   

۲. عرضي  

۳. برخان   

۴. هرمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-کداميک از تلماسه هاي زير، چاله هايي به شکل کم و بيش مدور يا بيضي هستند و يک برآمدگي حاشيه اي دارند که فقط در يک طرف به خوبي ظاهر مي شوند؟

۱. تلماسه عرضي  

۲. تلماسه برخان  

۳. تلماسه طولي

۴. تلماسه سهمي شکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-تلماسه هرمي يا قورد چگونه تشکيل مي شود؟

۱. در جاهائيکه سرعت باد و ماسه هر دو کم هستند.

۲ در مناطقي که ماسه فراوان و جهت بادها متفاوت است .

۳ مناطقي که ماسه کم و داراي بادهاي با جهت متفاوت است .

۴. مناطقي که ماسه فراوان و بادها در يک جهت مي وزند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-به مناطق وسيع باشيب کم درپاي کوههادر مناطق خشک چه مي گويند؟

۱. پديمنت

۲. اينسلبرگ   

۳. ياردانگ  

۴. رگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-شکل زير چه نوع پديده اي را نشان مي دهد؟

۱. هودو

۲. اينسلبرگ   

۳. تپه شاهد   

۴. تافوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-کداميک از يخچالهاي زير توده بزرگ هستند که مناطق وسيعي از سطح زمين را دربر گرفته اند؟

۱. آلپي

۲. کوهستاني  

۳. قاره اي  

۴. قطبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-کداميک از گزينه هاي زير درست است ؟

۱. يخچال هاي قاره اي داراي وسعت کم بوده و در ارتفاعات تشکيل مي شوند.

۲ يخچال آلپي جزو يخچال هاي قاره اي است .

۳ وسعت و حجم يخچال هاي کوهستاني بيش از يخچال هاي قاره اي است .

۴. يخچال هاي آلپي ، فلاتي و دامنه اي جزو يخچال هاي کوهستاني است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-کداميک از اشکال رسوبات يخچالي زير، تپه هاي طويل با خط الراس نامنظم و اغلب نامتقارن است ؟

۱. ساندور  

۲. اسکر   

۳. دروملين

۴. اس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-جديدترين يخچال کواترنر چه نام دارد؟   

۱. گونس   

۲. وورم   

۳. ميندل  

۴. ريس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب د

________________

٢٩-تغيير مکان توده هاي خاک و سنگ از سطح به طرف پايين را چه مي گويند؟

۱. سوبسيدان   

۲. لغزش   

۳. جريان تند   

۴. جريان کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-حرکت کند و نامحسوس خاک با مخلوط خاک و سنگ در سراشيبي ها چه نام دارد؟

۱. لغزش   

۲. خزش   

۳. جريان   

۴. ريزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

امام جعفر صادق (ع) : خداوند متعال فرموده است : بنده من با چيزي محبوبتر از انجام واجبات به من دوستي نكند .