آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

هوش مصنوعی و منطق فازی (آموزش محور) کد 1115255