آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی کد 1411492

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هوا و اقليم شناسي کشاورزي ,هواشناسي کشاورزي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هوا و اقليم شناسي کشاورزي ,هواشناسي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي منابع طبيعي محيط زيست , مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي مديريت وآباداني -روستاها ۱۱۲۱۰۴۵ – , مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان ) ۱۴۱۱۲۵۸ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح

نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۴۹۲ – ,کارشناسي -دسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي  ۱۴۱۱۵۵۲ – ,مهندسي کشاورزي -آب ,علوم و مهندسي آب خوشه آبياري و زهکشي ۱۴۱۴۰۰۷ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۴۱۵۰۳۵استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

___________

١-دانشي که قوانين حاکم بر فرآيندهاي جوي و تغييرات آن را به منظور پيش بيني وضع هوا مطالعه مي کند، کدام رشته هواشناسي است ؟

۱. ديناميک

۲. سينوپتيک   

۳. اقليم شناسي 

۴. هيدرومتئورلوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-ضخامت معادل ازن در جو زمين تقريباً چند ميلي متر است ؟

۱۰.۴ ۷.۳ ۳.۲  ۱.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کداميک از لايه هاي اتمسفر نسبت به سطح زمين ، به ترتيب کمترين  و بيشترين فاصله را دارند؟

۱. تروپوسفر ـ ترموسفر  

۲. استراتسفر ـ مزوسفر  

۳. تروپوسفر ـ استراتسفر

۴. ترموسفر ـ تروپوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-کدام لايه خورشيد از بخار تشکيل شده و فشار سطحي بسيار پاييني دارد؟

۱. شيد سپهر   

۲. هسته مرکزي 

۳. لايه برگردان 

۴. فتوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-کدام روش ، اصلي ترين راه انتقال گرماي اتمسفري محسوب مي شود؟

۱. رسانايي  

۲. تابش  

۳. ارتعاش مولکولي

۴. همرفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-اندازه گيري تابش پراکنده با کدام وسيله انجام مي گيرد؟

۱. زمين تاب

۲. نوار سايه افکن

۳. آفتاب نگار   

۴. اکتينوگراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-در درجه بندي سلسيوس جهت مدرج ساختن دماسنجها از نقطه ذوب و جوش آب خالص در چه فشار استانداردي استفاده مي شود؟

1103 mb .۴  1031 mb .۳  1301 mb .۲  1013 mb .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-۴۱ درجه فارنهايت معادل چند درجه سلسيوس است ؟

۴۱/۸.۴   ۱۶/۲.۳ ۱۰.۲ ۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-در کدام دماسنج ، جهت تعيين دما از شاخصي به طول تقريباً cm ١که داخل الکل لوله مويين دماسنج شناور است ، استفاده مي شود؟

۱. خشک  

۲. حداقل  

۳. تر

۴. حداکثر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-در خصوص دامنه تغييرات شبانه روزي دما (a) کدام گزينه صحيح است ؟

۱. a در تابستان کمتر از زمستان است .  

۲. a در مناطق بحري بيشتر از مناطق بري است .

۳. a در دره ها کمتر از دشتهاست .

۴. a در دشتها بيشتر از نواحي کوهستاني است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-در کدام وارونگي ، گراديان دمايي کمتر از ساير انواع وارونگي هاي دمايي است ؟

۱. فرونشيني

۲. توربولانسي   

۳. تشعشعي

۴. جبهه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-ميزان حرارتي که در واحد زمان از واحد سطحي به ضخامت cm ١هنگامي که اختلاف درجه حرارت بين دو انتهاي آن يک درجه باشد عبور کند، کدام خصوصيت حرارتي خاک است ؟

۱. ظرفيت حرارتي

۲. گرماي ويژه   

۳. هدايت حرارتي

۴. ظرفيت گرمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-نيروي باد و حرکت آن با گراديان فشاري چه نسبتي دارد؟

۱. مستقيم  

۲. معکوس

۳. تواني  

۴. لگاريتمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-کدام گزينه در طول شب اتفاق مي افتد؟

۱. نسيم خشکي و باد کوه 

۲. نسيم دريا و باد دره

۳. نسيم خشکي و باد دره 

۴. نسيم دريا و باد کوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-وجود يخبندان توأم با هواي صاف و گاهاً همراه با مه تابشي و نيز بعضي مواقع بارش ملايم برف ، از مهمترين ويژگيهاي کدام توده هواست ؟

۱. سرد پايدار   

۲. گرم پايدار   

۳. سرد ناپايدار   

۴. گرم ناپايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-توده هواي تراپيکي بحري را با کدام نماد نمايش مي دهند؟

MT .۴   CT .۳   MP .۲   CP .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-روي نقشه هاي هواشناسي ، خط پر ارغواني رنگ نشانگر کدام جبهه هواست ؟

۱. سرد  

۲. مسدود  

۳. گرم  

۴. ساکن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-معني Radiation Fog کدام گزينه است ؟

۱. مه فراشيبي   

۲. مه جبهه اي 

۳. مه تابشي

۴. مه فرارفتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام گروه ابرها معمولاً سفيد رنگ بوده و به صورت برجي شکل و گل کلمي مانند در آسمان ديده مي شوند؟

۱. کومولوس

۲. استراتوس   

۳. سيروس

۴. کومولونيمبوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-بارندگيهاي آليزه جزء کدام گروه بارش ها است ؟

۱. جبهه اي

۲. سيکلوني

۳. کنوکتيو

۴. همگرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-اگر ارتفاع آب جمع شده در استوانه داخلي باران سنج ۸ اينچي ، ۱۲ سانتيمتر باشد؛ ارتفاع واقعي بارندگي چند ميلي متراست ؟

۱۲۰.۴ ۸۰.۳ ۱۲.۲ ۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-انتشار بخار آب از يک سطح مرطوب يا سطح آزاد آب ، اعم از حالت مايع يا جامد، در دمايي پايينتر از نقطه جوش آب ، کدام تبخير است ؟

۱. واقعي  

۲. سطحي  

۳. دروني  

۴. پتانسيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-افزايش ميزان املاح موجود در آب و سرعت باد، به ترتيب چه تأثيري در ميزان تبخير دارند؟

۱. افزايش ـ افزايش

۲. افزايش ـ کاهش   

۳. کاهش ـ کاهش

۴. کاهش ـ افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-کدام روش يکي از دقيقترين معادلات تبخير بوده و جزء روشهاي ترکيبي محاسبه تبخير مي باشد؟

۱. کندي  

۲. لوژن  

۳. پنمن  

۴. کونتان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-تابش خالص خورشيدي با استفاده از کدام وسيله اندازه گيري مي شود؟

۱. راديو سوند   

۲. اکتينوگراف   

۳. راديومتر

۴. آراگو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-کدام نوع تشت تبخير روي سطح زمين و بر روي يک شبکه چوبي نصب مي شود؟

۱. مدل کنيا

۲. کلرادو  

۳. فيل

3000.۴-GGI

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-"به سهولت شکستن در اثر يخبندان " مهمترين عيب کدام وسيله است ؟

۱. اتمومتر ليوينگستن  

۲. تبخير سنج پيچ

۳. اتمومتر مسطح بلاني  

۴. تبخير سنج ويلد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-براي اندازه گيري مستقيم ميزان تبخير در کدام سطح زير از دستگاه ليسيمتر استفاده مي شود؟

۱. گياه  

۲. برف  

۳. درياچه  

۴. خاک لخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-طبقه بندي اقليمي دومارتن بر چه مبنايي بنا نهاده شده است ؟

۱. بارش ساليانه 

۲. پوشش گياهي

۳. ضريب هيدروترميک  

۴. شاخص خشکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-در کدام طبقه بندي اقليمي از "شاخص بارش مؤثر(PEI)"  استفاده مي شود؟

۱. تورنث ويت   

۲. گوسن  

۳. کوپن  

۴. سيليانينف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : شرافت مؤمن به شب زنده داري و عزتش به بي نيازي از مردم است .