آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی کد 1121045

نام درس : هوا و اقليم شناسي کشاورزي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : هوا و اقليم شناسي کشاورزي    

رشته تحصیلی . کددرس : مهندسي: اقتصاد کشاورزي – آب و خاک – ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون – منابع طبيعي و محيط زيست – مديريت و آباداني روستاها – علوم دامي – علوم کشاورزي (١١٢١٠٤٥)

ـــــــــــــــــــــــــ

۱. دانشي که از قوانين حاکم برفرآيندهاي جوي و تغييرات آن به منظور پيش ب ي ني  هوا بحث مي کند چه نام دارد؟ 

الف . هواشناسي ديناميک  

ب . هواشناسي سينوپتيک  

ج . اقيلم شناسي    

د. هواشناسي کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. کدام گاز در اثر فرآيندهاي آنروبيک دستگاه گوارش حيوانات توليد مي شود؟ 

   الف . دي اکسيد کربن    ب . متان   ج . اکسيژن   د. اکسيد نيتروژن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳. کدام گاز عمدتاً توسط سردکنندگان يخچالي توليد مي شود؟ 

   الف . کلروفروکربن  ب . دي اکسيد کربن  ج . اکسيد نيتروژن   د. اکسيژن  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. لايه دوم آتمسفر که بالاي تروپوپاز قرار دارد چه نام دارد؟ 

   الف . مزوسفر    ب . تروموسفر    ج . استراتوسفر   د. مزوپاز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. آخرين لايه که بالاي خورشيد بوده و سفيد رنگ است چه نام دارد؟ 

   الف . کروموسفر ب . فتوسفر   ج . هسته مرکزي د. تاج  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶. کدام روش انتقال انرژي در مورد سيالات اهميت دارد؟ 

   الف . همرفت  ب . رسانايي  ج . تابش   د. گرمايش  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. دماسنج بوردن جزء کدام انواع زير قرار دارد؟ 

   الف . دماسنج مايع با محفظه فلزي  ب . دماسنج تغيير شکل دهنده  

   ج . دماسنج خشک    د. دماسنج مايع در شيشه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. حداکثر بخار آبي که در يک متر مکعب هوا مي تواند وجود داشته باشد چه نام دارد؟ 

   الف . رطوبت مطلق   

ب . نقطه شبنم    

ج . رطوبت مطلق اشباع  

د. رطوبت ويژه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. جرم بخار آب موجود در حجم معيي ن از هوا به جرم هواي خشک چه نام دارد؟ 

   الف . رطوبت ويژه   ب . نسبت اختلاط    ج . نقطه اشباع هوا   د. نقطه شبنم  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۰. در کدام روش اندازه يگري رطوبت از تأثير رطوبت روي مواد آلي استفاده مي شود؟ 

   الف . روش هيکروسکوپي   ب . روش جذب   ج . روش الکتروليتي د. روش تراکم  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۱. اساس کار در کدام روش رطوبت سنجي بر اندازه يگري نقطه شبنم استوار است ؟ 

   الف . روش جذب

ب . روش تراکم  

ج . روش الکتروليتي

د. روش هيکروسکوپي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۲. فشار سنج کيو (kew) نام ديگر کدام نوع فشار سنج است ؟ 

   الف . فشار سنج جيوه اي فرتين  ب . فشار سنج جيوه اي تونلو 

   ج . سايکرو متر آسمن   د. سايکرومتر ايستگاهي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳. کدام نيرو در اثر چرخش زمين دور خودش ايجاد مي شود؟ 

الف . نيروي گراديان فشار 

ب . نيروي کوريوليس 

ج . نیروی اصطکاک

د . نیروری جازبه زمین

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. کدام نيرو باعث مي شود جهت و سرعت باد در لايه هاي نزديک سطح بالايه هاي فوقاني متفاوت باشد؟ 

   الف . نيروي گراديان فشار  ب . نيروي کوريوليس 

   ج . نري وي اصطکاک  د. نيروي جاذبه زمين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. جهت کدام نوع باد در طول شبانه روز معکوس است ؟ 

   الف . باد کوه و دره  ب . بادهاي محلي ج . نسيم خشکي و دريا  د. بادفون  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۶. بادهائي که در سمت شمالي کوه آلپ مي وزد از کدام نوع اند؟ 

   الف . باد کوه و دره  ب . بادهاي محلي ج . نسيم خشکي و دريا  د. بادفون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۷. کدام نوع بادسنج بيشتر در ايستگاههاي کليما تولوژي نصب مي شود؟ 

   الف . بادسنج پاندولي    

ب . بادسنج الکتريکي

ج . بادسنج فنجاني   

د. بادنگار الکتريکي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. کدام نوع توده هوا در اثر سرد شدن يک توده هواي گرم توسط سطح زيرين ايجاد مي شود؟ 

   الف . توده هاي سرد ناپايدار  ب . توده گرم ناپايدار 

   ج . توده هواي خنثي د. توده هواي سرد پايدار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹. کدام نوع توده هوا خاص خشکي هاي مناطق حاره اي است ؟ 

   الف . توده هواي قطبي قاره اي   ب . توده هواي قطبي بحري 

   ج . توده هواي تراپيکي بري  د. توده هواي تراپيکي بحري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. محل برخورد توده هاي هوا چه نام دارد؟ 

   الف . جبهه    ب . ابرناکي   ج . مه  د. اتمسفر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. کدام نوع جبهه به سمت توده هواي گرم حرکت مي کند؟ 

   الف . جبهه گرم  

ب . جبهه سرد    

ج . جبهه شمالگاني   

د. جبهه قطبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

   ۲۲. در کدام منطقه اقليمي سطح درياها به صورت صاف و براق است ؟ 

   الف . آرامگان استوائي   

ب . عرض هاي اسبي

ج . کمربند کم فشار قطبي  

د. کلاهک پر فشار قطبي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۳. از مهمترين ويژگي هاي مناطق پرفشار کدام است ؟ 

   الف . آتمسفر ناپايدار    ب . استقرار هواي پايدار منطقه  

   ج . ابرناکي    د. مه شديد در روز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۴. جهتي را که حداکثر فراواني وزش باد در آن جهت رخ مي دهد چه مي گويند؟ 

   الف . جهت استوايي  ب . جهت ابرناکي ج . جهت قاره اي  د. چيرة باد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. در کدام نوع ، ابرها به صورت لايه به لايه و ورقه اي قرار دارد؟ 

   الف . سيروس    ب . کومولوس    ج . استراتوس د. نيمبوس  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

سوالات تشریحی :

۲. لايه هاي تشکيل دهنده خورشيد را نام ببريد. (۱ نمره )

۳. انواع اکتينوگراف را برحسب نوع استفاده نام ببريد. (۱/۵ نمره )

۴. يک رژيم دمايي کامل سالانه از ۵ منحني تشکيل شده آنها را نام ببريد. (۱/۵ نمره ) 

۵. ويژگي هاي ابر سيروکومولوس را بيان کنيد. (۱ نمره ) 

امام سجاد (ع) : سپاسي كه چشمهاي ما به آن روشن گردد آن هنگام كه ديده ها ( ي مردم ) خيره و دوخته شود ( به طوري كه از سختي عذاب بر هم نتوانند زد ) و چهره هاي ما به آن سفيد گردد آن هنگام كه روها ( يا پوست اندام ) سياه شود ( اين جمله اشاره است به فرمايش خداي تعالي " سوره 3 ، آيه 106 " يوم تبيض وجوه و تسود وجوه يعني روزي كه چهره ها " ي مؤمنين " سفيد و روها " ي كافرين و منافقين " سياه گردد ، و سفيد و سياه بودن روها در آن روز " چنان كه سيد نعمت الله جزائري – عليه الرحمه – در شرح صحيفه خود مسمي به نور الأنوار فرموده : " يا آن است كه حقيقتا روها سفيد و سياه مي شود و يا آن كه سفيد و سياهي آنها كنايه از نيكي و زشتي كردار است )

نام درس: هوا و اقليم شناسي کشاورزي

ترم 1سال 89.90

نام درس: هوا و اقليم شناسي کشاورزي                                                        

رشته وکددرس: (تجميع ): مهندسي : اقتصاد کشاورزي –  آب و خاک –  ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون      

–  منابع طبيعي و محيط زيست –  مديريت و آباداني روستاها –  علوم دامي – علوم کشاورزي (١١٢١٠٤٥)

 ــــــــــــ

 ١. بررسي «قوانين حاکم بر فرآيندهاي جوي و تغييرات آن به منظور پيش بيني وضع هوا» مربوط به کدام رشته هواشناسي است ؟

 الف . هواشناسي ديناميک                           ب. هواشناسي سينوپتيک

 ج. اقليم شناسي                                        د. خرد اقليم شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. در کدام لايه ها با افزايش ارتفاع، دما کاهش مي يابد؟

 الف . تروپوسفر و مزوسفر                        ب. تروپوسفر و استراتوسفر

 ج. استراتوسفر و مزوسفر                          د. ترموسفر و استراتوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. منظور از شيد سپهر چيست ؟

 الف . لايه بر گردان خورشيد                       ب. تاج يا خرمن خورشيدي

 ج. فتوسفر خورشيد                                  د. هسته مرکزي خورشيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. معادله sind.Ih=I٠ بيانگر کدام گزينه است ؟

 الف . تعامل با دو نيروي کوريوليس              ب. آلبيدو

 ج. وارونگي دمائي                                  د. مقدار تابش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. از اکتينوگراف براي اندازهگيري کدام مورد استفاده مي شود؟

 الف . شدت تابش                                     ب. نيروي کوريوليس

 ج. زاويه تابش                                        د. طول مدت تابش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. لاپسريت چيست ؟

 الف . ميزان کاهش رطوبت با افزايش دما                   ب. ميزان افزايش رطوبت با افزايش ارتفاع

 ج. ميزان کاهش دما با افزايش ارتفاع              د. ميزان افزايش دما با افزايش ارتفاع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. کدام دماسنج در داخل پناهگاه با زاويه ١٠٠ قرار مي گيرد و جنس مايع داخل آن از چيست ؟

 الف . حداقل – الکل اتيليک                        ب. حداکثر – الکل اتيليک

 ج. حداقل – جيوه                                     د. حداکثر – جيوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. رژيم دمائي چيست ؟

 الف . تغييرات دما بر حسب مکان                 ب. تغييرات دما بر حسب زمان

 ج. تغييرات دما بر حسب ارتفاع                              د. تغييرات دما بر حسب پوشش سطحي خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. خارج قسمت قابليت هدايت حرارتي به ظرفيت حرارتي را چه مي گويند؟ واحد آن چيست ؟

2

gr                                                                          cm

 الف . قابليت انتشار حرارتي –                      ب. ظرفيت گرمائي خاک –

0                                                                                               s

c

2                                                                                         2

m                                                                        m

 ج. قابليت انتشار حرارتي                           د. گرماي ويژه خاک –

s                                                                         s

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. رطوبت مطلق براي يک بسته هوا که دماي آن c١٤٠ و فشار بخار آب آن mb١٦ باشد چند گرم بر متر مکعب خواهد بود؟

 ( در صورتي که بدانيم :

 T                                                                120c    140c 160c                          1

 (                                                                                                                             á=

1/06   1/015      1/008      1/001                        273

1+át

 الف . ٨/٥٦               ب. ١١/٤١               ج. ١٢/٠٩                د. ١٦/١٢

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. ساده ترين روش اندازهگيري رطوبت کدام است ؟

 الف . روش هيکروسکوپي                         ب. روش ترموديناميکي (سايکرومتر)

 ج. روش جذب                                        د. روش الکتروليتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. عدم دقت در در جه بندي خط کش فشار سنج جيوه اي مربوط به کدام نوع اشتباه است ؟

 الف . اندکس              ب. موئينگي           

 ج. شتاب ثقل              د. قائم نبودن فشارسنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. در مورد فشارسنج هاي فلز ي کدام تصحيح انجام مي گيرد؟

 الف . ارتفاع و دما                  ب. دستگاه و دما      

 ج. باد                                 د. ارتفاع و دستگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. ساعات تغييرات شبانه روزي فشار هوا به چه ترتيبي است ؟

 الف . ١٠-٤ صعودي ، ١٦-١٠ صعودي ، ٢٢-١٦ نزولي ، ٤-٢٢ نزولي

 ب. ١٠-٤ نزولي ، ١٦-١٠ صعودي ، ٢٢-١٦ نزولي ، ٤-٢٢ صعودي

 ج. ١٠-٤ نزولي ، ١٦-١٠ نزولي ، ٢٢-١٦ صعودي ، ٤-٢٢ صعودي

 د. ١٠-٤ صعودي ، ١٦-١٠ نزولي ، ٢٢-١٦ صعودي ، ٤-٢٢ نزولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. ويژگي هواي پرفشار و کم فشار به ترتيب در چيست ؟

 الف . هواي ناپايدار، هواي پايدار                 ب. هواي ناپايدار ، هواي ناپايدار

 ج. هواي پايدار، هواي ناپايدار                     د. هواي پايدار، هواي پايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. جهت اثر نيروي کوريوليس در دو نيم کره شمالي و جنوبي به ترتيب چگونه است ؟

 الف . راست – چپ                 ب. راست – راست     

ج. چپ – راست                      د. چپ – چپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. در سيستم رقمي عدد ٠٦ نشانگر کدام جهت باد است ؟

 الف . SWW           ب. SSE                ج. ESE                د. SSW

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. بسته هوائي به دماي c١٨٠ از روي کوهستاني عبور مي کند (ارتفاع کوهستان ٣٥٠٠ متر) دماي هوا در سطح زمين در پشت کوه چند درجه سانتي گراد خواهد بود؟ ( نقطه شبنم c٨٠ مي باشد)

 الف . ٣٠                  ب. ٢٨                    ج. ٢٦                     د. ٢٤

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. گزينه صحيح را انتخاب کنيد.

 الف . آنتي سيکلونها محل مناسب براي تشکيل توده هوا هستند.

 ب. عرضهاي مياني محل مناسب براي تشکيل توده هوا هستند.

 ج. تعيين مرز بين توده هاي هوا امکان پذير نيست .

 د. در يک توده هوا دماي شبه پتانسيل بر خلاف نم ويژه پايدار مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. منظور از Advectionfog چه نوع مه است ؟

 الف . فراشيبي            ب. تابشي                 ج. جبهه اي              د. فرا رفتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. گزينه صحيح را مشخص کنيد.

 الف . شيب جبهه سرد در نزديکي سطح زمين کمتر است .

 ب. شيب جبهه سرد چندين برابر کمتر از شيب جبهه گرم است .

 ج. ابرهاي کومولونيمبوس در جلوي جبهه سرد ديده مي شوند.

 د. شيب جبهه سرد چندين برابر بيشتر از شيب جبهه گرم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. تگرگ معمولاً از کدام نوع ابر ريزش مي کند؟

 الف . کومولوس                                      ب. استراتوکومولوس

 ج. کومولونيمبوس                                   د. نيمبواستراتوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. اگر ارتفاع آب جمع شده در استوانه داخلي بارانسنج ١٨ اينچي ٤ سانتي متر باشد ميزان بارش واقعي در آن نقطه چند ميلي متر خواهد بود؟

 الف . ٠/٤                 ب. ٤                      ج. ٤٠                     د. ١٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. ارتفاع جو همگن چند کيلومتر مي باشد؟

 الف . ٨                    ب. ٨٠                    ج. ٢٠                     د. ٤٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥. اگر رابطه افزايش دماي هوا با افزايش فشار بخار اشباع به صورت تصاعدي بيان شود افزايش هر کدام به ترتيب با چه تصاعدي خواهد بود؟

 الف . حسابي – حسابي                              ب. هندسي – هندسي

 ج. حسابي – هندسي                                 د. هندسي – حسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

«ســـــــؤالات تشريحــــــــي »

* هر سؤال ١/٣ نمره دارد.

١. اقسام متئورهاي هواشناس را نام ببريد.

٢. شکل رژيم شبانه روزي دماي هوا را رسم کنيد.

٣. دليل اينکه کپسول آنروئيد (فشارسنج فلزي ) را به صورت موجدار مي سازند چيست ؟

٤. جبهه هواشناسي را تعريف کرده و بر اساس نحوه حرکت ساختار عمودي و وضع هوا جبهه ها به ٤ گروه تقسيم مي شوند فقط نام ببريد.

٥. دو مکانيسم براي اندازهگيري برف را بيان کنيد.

رسول گرامی (ص) : وقتی خداوند درباره کسی اراده خیر فرماید وی را در امر دین فقیه و دانا میکند و به دنیا و علائق مادی کم اعتنایش میکند و او را به عیوبات اخلاقیش بینا و آگاه می سازد.   

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هواواقليم شناسي کشاورزي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هواواقليم شناسي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (ماشينهاي ک *ومکانيزا)چندبخشي ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي آب وخاک (چندبخشي ),مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۱۲۱۰۴۵ – ,مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير وپرورش آبزيان )۱۴۱۱۲۵۸

ــــــــــ

١ديده باني هاي فنولوژي در کدام يک از انواع  ايستگاه هاي هواشناسي مورد بررسي قرار مي گيرند؟ ايستگاه

هاي ……………………

۱. سينوپتيک  ۲. کليماتولوژي 

۳. هواشناسي کشاورزي ۴. باران سنجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢اکسيدهاي نيتروژن در نتيجه چه نوع واکنشي نابود شده و تجزيه مي گردند؟

۱. واکنش هاي فتوشيميايي   ۲. واکنش با هيدروکسيدها

۳. حل شدن در آب اقيانوس ها   ۴. مصرف در فرآيند فتوسنتز گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣سردترين و پايين ترين لايه اتمسفر از نظر حراتي به ترتيب عبارتند از:

۱. تروموسفر – استراتوسفر   ۲. استراتوسفر – ترموسفر

۳. تروپوسفر – مزوسفر   ۴. مزوسفر – تروپوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤وجود ذرات معلق در هوا با اندازه هاي مشابه طول موج هاي تابش ، چگونه  نشان مي دهد که هوا آلوده است ؟

۱. اغلب نورها به سمت جلو پخش و آسمان آبي رنگ ديده شود.

۲ اغلب نورها به سمت عقب پخش شده و آسمان خاکستري رنگ ديده مي شود.

۳ اغلب نورها به سمت جلو پخش و آسمان خاکستري رنگ ديده مي شود.

۴. اغلب نورها به سمت عقب پخش و آسمان قرمز رنگ ديده مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥مقدار انرژي که به يک صفحه عمود بر تابش خورشيدي در بالاي اتمسفر مي رسد چه مي گويند؟

۱. ارتفاع خورشيدي ۲. خرمن خورشيدي   

۳. ثابت خورشيدي  ۴. کنوکسيون خورشيدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦چه زماني امکان انعکاس امواج از سطح آب بيشتر است ؟ هنگامي که …………..

۱. زاويه برخورد تابش ها با سطح آب کم باشد.   

۲. زاويه برخورد تابش .ها با سطح آب زياد باشد.

۳. دماي آب از يک حد معيني بالا رود.  

۴. گازهاي معلق در آب زياد شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧در ايستگاه هاي سينوپتيک، تابش پراکنده توسط  کدام وسيله اندازه گيري مي شود؟

۱. نوار سايه افکن  ۲. اکتينوگراف معمولي

۳. شدت سنج آراگو ۴. آفتاب نگار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨هريک از توصيفات ذيل ،به ترتيب ، از مشخصات کدام يک از روش هاي انتقال انرژي محسوب مي شوند؟

موثرترين عامل در گرم شدن زمين محسوب مي شود.تاثير اين فرآيند در گازها بسيار کم است .در مورد جامدات نمي تواند عامل انتقال انرژي به شمار رود.

۱. رسانايي – تابش – همرفت  ۲. همرفت – رسانايي – تابش

۳. تابش – رسانايي – همرفت  ۴. تابش -همرفت – رسانايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩لاپسريت يا افتاهنگ دما عبارت است از: ميزان کاهش دما نسبت به ……..

۱. عرض جغرفيايي  ۲. درصد ابرناکي

۳. تغيير زمان  ۴. ميزان ارتفاع  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠از تاثير  ناهمواريها بر ميزان دما نتيجه مي شود …………….

۱. دره ها بيشتر از نواحي پست تحت تاثير جريانات باد قرار مي گيرند.

۲  ميزان دما در دره ها بيشتر از نواحي پست اطراف است .

۳  ميزان دما در دره ها کمتر از نواحي پست نواحي است .

۴. ميزان دما در دره ها و نواحي پست تفاوت چنداني ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١کدام نوع دماسنج از اتصال دو قطعه فلز غير هم جنس به دست مي آيد که يک طرف آن به هم متصل شده و طرف ديگر آن ها به وسيله اي که براي اندازه گيري نيروي محرکه استفاده مي شود، متصل مي گردد؟

۱. الکتريکي  ۲. ترميستور

۳. ترموکوپل ۴. دو فلزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢مايع درون اين دماسنج الکل اتيليک است و در داخل لوله موئين آن حداقل يک شاخص در داخل الکل شناور است :دماسنج ………..

۱. خشک  ۲. تر   

۳. حداکثر ۴. حداقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣با توجه به عوامل موثر بر تغييرات شبانه روزي دما، کدام عبارت صحيح است ؟

۱. هر چه هوا ميزان مرطوب هوا بيشتر باشد دامنه نوسانات دما افزايش مي يابد.

۲  دامنه نوسانات دما در مناطق بري به مراتب کمتر از مناطق بحري است .

۳  هر چه ميزان ارتفاع منطقه بيشتر باشد دامنه نوسانات دما کمتر خواهد بود.

۴. پوشش ابر با جلوگيري از تابش طول موج بلند دامنه نوسانات دما را افزايش مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤کدام يک از گزينه هاي ذيل را مي توان از بررسي نقشه هاي ايزوترمال  نتيجه گرفت ؟

۱. اختلاف دماي بين قطب هاي زمين و استوا در نيمکره شمالي کمتر است .

۲  توزيع افقي دما به پراکندگي درياها و خشکي ها وابستگي چنداني ندارد.

۳  قطب جنوب با دماي زمستاني ۲۵- درجه از قطب شمال سردتر است .

۴. استواي حرارتي زمين به طور تقريبي بر استواي جغرافيايي منطبق است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥کدام يک از انواع  وارونگي دما  باعث صعود مواد آلوده کننده به لايه هاي بالا و تجمع آن ها در يک ارتفاع مشخص مي شود؟

۱. جبهه اي  ۲. فرونشيني

۳. تشعشعي  ۴. توربولانسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦کدام يک از شاخص هاي ذيل معرف "ميزان گرماي لازم براي افزايش دماي يک درجه سانتيمتر مکعب خاک به اندازه يکدرجه سانتيگراد"  است ؟

۱. هدايت حرارتي خاک  ۲. گرماي ويژه خاک

۳. ظرفيت گرمايي خاک  ۴. قابليت انتشار حرارتي خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧در مورد توزيع افقي رطوبت در هوا مي توان گفت : رطوبت نسبي در استوا ……….. مقدار خود را دارا بوده و در قطب هابه …………. خود مي رسد، حال آنکه رطوبت ويژه در استوا ……….. مقدار خود را داشته و در قطب ها به ………… خودش مي رسد.

۱. حداکثر – حداقل – حداقل – حداکثر  ۲. حداقل – حداکثر – حداکثر – حداقل

۳. حداکثر – حداکثر – حداکثر – حداقل ۴. حداقل – حداقل – حداقل – حداکثر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨در کدام روش ، از اختلاف دماي دماسنج هاي تر و خشک براي اندازه گيري رطوبت هوا استفاده مي گردد؟

۱. ترموديناميکي  ۲. هيکروسکوپي  

۳. روش جذب  ۴. سايکرومتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩بهترين و دقيق ترين وسيله اندازه گيري فشار هوا، کدام فشارسنج مي باشد؟

۱. جيوه اي   ۲. فلزي  

۳. آنروئيد ۴. بوردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠مبناي اندازه گيري فشار نسبت به عرض جغرافيايي ، عرض چند درجه است ؟

۱. صفر  ۲. ۳۰  

۳. ۴۵   ۴. ۹۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام عبارت در مورد تصحيح فشار نسبت به دما صحيح مي باشد؟

۱. اگر دما پايين تر از صفر باشد، ميزان تصحيح از فشار قرائت شده کم مي شود.

۲  اگر دما برابر صفر باشد، ميزان تصحيح برابر صفر خواهد شد.

۳  اگر دما بالاتر از صفر باشد، ميزان تصحيح بر فشار قرائت شده اضافه مي شود.

۴. اگر دما برابر صفر باشد، ميزان تصحيح برابر يک خواهد بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢يک دستگاه فشارنگار دقيق بايستي بتواند تغييرات فشار را تا چند ميلي متر اندازه گيري و ثبت نمايد؟

۱. يک صدم ميلي بار   ۲. يک ميلي بار  

۳. يک دهم ميلي بار   ۴. يک هزارم ميلي بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣در عرض هاي بالاتر از ۴۰ درجه ، دامنه شبانه روزي فشار چقدر است ؟

۱. کمتر از /*+  ۲. کمتر از -*+  

۳. بيشتر از -*+  ۴. بيشتر از /*+

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام يک از انواع کمربندهاي فشاري که کره زمين را احاطه کرده اند، تابع فصول سال بوده و داراي ميانگين فشار بالايي هستند؟

۱. پر فشارهاي جنب حاره   ۲. آرامگان استوايي

۳. کمربند کم فشار جنب قطبي  ۴. کلاهک هاي پر فشار قطبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥جهت اثر نيروي کوريوليس چگونه است ؟

۱در نيمکره شمالي موجب مي شود  اشياء متحرک به سمت راست مسير خود انحراف پيدا کنند.

۲  در نيمکره شمالي موجب مي شود اشياء متحرک به سمت چپ مسير خود انحراف پيدا کنند.

۳  در نيمکره جنوبي باعث انحراف اجسام متحرک به سمت راست مسير حرکتشان مي شود.

۴. در هر دو نيمکره باعث انحراف اجسام متحرک به سمت راست مسير حرکتشان مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦نيروي اصطکاک در سطح درياها، به طور متوسط ، چند درصد کمتر از سطح خشکي هاست ؟ ……… درصد

۱۰  .۴  ۲۰  .۳ ۴۰  .۲  ۳۰  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧به منظور تحليل اقليمي بادها از چه چيزي استفاده مي کنند؟

۱. بادنگار  ۲. بادنما  

۳. بادسنج ۴. گلباد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨کدام گزينه در مورد نسيم دريا و خشکي صحيح است ؟

۱. نسيم خشکي در روز و نسيم دريا در شب به وجود مي آيند.

۲  علت تشکيل آن ظرفيت حرارتي کم درياها و اقيانوس هاست .

۳  در اثر اختلاف دما و فشار بين دريا و خشکي به وجود مي آيند.

۴. توليد نسيم دريا و خشکي نياز به هواي متلاطم دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩بادهايي که در سمت شمالي کوه هاي آلپ مي وزند جزء کدام يک از انواع بادهاي محلي  هستند؟

۱. کاتاباتيک  ۲. آناباتيک  

۳. آدياباتيک  ۴. باد فون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠نصب کدام نوع بادسنج بيشتر در ايستگاه هاي کليماتولوزي متداول تر است ؟

۱. بادسنج پاندولي ۲. فنجاني   

۳. فنجاني شمارنده  ۴. الکتريکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١توده هوايي که در قسمت عمده ضخامت آن ،گراديان قائم دما کمتر از گراديان قائم در حالت بي در، رو اشباع مي باشد وحرکات همرفتي قائم هوا در آن وجود ندارد چه نام دارد؟

۱. گرم  ۲. سرد

۳. پايدار  ۴. خنثي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢مهمترين مشخصه توده هواي سرد پايدار چيست ؟

۱. وجود ابرهاي کومولوسي و کومولونيمبوسي طي ساعات مناسب

۲ ظهور ابرهاي استراتوکومولوسي همراه با مه فرارفتي و باران ريزه

۳ وجود يخبندان توام با هواي صاف و گاه همراه با مه تابشي

۴. بارش هاي رگباري و رعد و برق و تشکيل مه تابشي در برخي مواقع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣مهمترين مشخصه توده هواي استوايي چيست ؟

۱. ميزان دما و رطوبت بالاست .   ۲. ميزان دما بالا و رطوبت کم است .

۳. ميزان دما کم و رطوبت بالاست .  ۴. ميزان دما و رطوبت کم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤کدام کلمه به معني باران زا است و براي مشخص نمودن ابرهاي باران زا استفاده مي شود؟

۱. سيروس   ۲. کومولوس

۳. استراتوس ۴. نيمبوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥در کدام يک از انواع بارش ، هوا در داخل يک مرکز کم فشار صعود نموده و پس از اينکه تا نقطه شبنم سرد شد فرآيندتشکيل ابر و بارندگي به وقوع مي پيوندد؟ بارش ….

۱. سيکلوني  ۲. کوهستاني  

۳. جبهه اي  ۴. همگرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام حسن (ع) : علم و دانش خود را به مردم ياد بده و علم ديگران را ياد بگير تا بدين وسيله هم علم خود را محكم و استوار كني و هم آنچه نمي داني بياموزي .

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هواواقليم شناسي کشاورزي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هواواقليم شناسي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي چندبخشي ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ),مهندسي آب وخاک چندبخشي ),مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي ) ۱۱۲۱۰۴۵ – ,مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش ) آبزيان )۱۴۱۱۲۵۸

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ـــــــ

١-وجود يخبندان توأم با هواي صاف و گاه همراه با مه تابشي و يا وجود ابرهاي پوششي استراتوسي و استراتوکومولوسي ازمهم ترين مشخصه هاي کدام توده هواست ؟

۱. گرم پايدار  

۲. سرد پايدار  

۳. گرم ناپايدار  

۴. سرد ناپايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- توده هوايي را که منشأ تشکيل آن در زمستان ، آنتي سيکلون هاي اقيانوس اطلس است ، با کدام نماد نمايش مي دهند؟

1. MA

2. MT

3. MP

4. CP

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کدام يک از عبارات ذيل در خصوص مقايسه جبهه هاي سرد و گرم صحيح است ؟

۱. در حالت کلي شيب جبهه گرم چندين برابر کوچک تر از جبهه سرد است .

2. سرعت حرکت جبهه گرم معمولاً بيشتر از سرعت حرکت جبهه سرد است .

3. در نقشه هاي هواشناسي ، جبهه گرم را با مثلث هاي آبي رنگ نشان مي دهند.

۴. مشاهده ابرهاي سيروس و سيرواستراتوس از علائم ظهور جبهه سرد است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-استفاده از کدام واژه به ”باران زا“ بودن ابر دلالت دارد؟

1. STRATUS

2. CIRRUS

3. CUMULUS

4. NIMBUS

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-کدام گروه ابرها اغلب سفيد رنگ و نشانگر هواي خوب بوده و در ساعات اوليه بعد از ظهر به حداکثر رشد خود رسيده وشب ها از بين مي روند؟

1. SC

2. NS

3. CU

4. AC

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-محصول صعود و نزول قطرات باران در داخل ابر کومولونيمبوس چيست ؟

۱. اسليت  

۲. گليز   

۳. تگرگ  

۴. باران ريزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-بارندگي هاي آليزه نمونه بارزي از کدام نوع بارش ها است ؟

۱. جبهه اي

۲. کنوکتيو

۳. همگرايي

۴. سيکلوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-اگر ميزان بارش واقعي در نقطه اي ۵۰ ميلي متر باشد، ارتفاع آب جمع شده در استوانه داخلي باران سنج در آن نقطه چند

سانتي متر است ؟

٩-در کدام روش اندازه گيري تبخير، داده هاي مورد نياز از طريق اکستراپولاسيون بين ايستگاه هاي تبخيرسنجي به دست مي آيند؟

۱. موسبي  

۲. کندي  

۳. هورتون  

۴. پنمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-کدام يک از انواع تشت هاي تبخير برخلاف بقيه به شکل مکعب مستطيل بوده و در ضمن در داخل خاک نصب مي شود؟

۱. ويلد

۲. کنيا   

۳. کلرادو  

۴. CGI

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-مبناي طبقه بندي اقليمي دومارتن چيست ؟

۱. ضريب هيدروترميک   

۲. پوشش گياهي   

۳. نمودار آمبروترميک

۴. شاخص خشکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-ضريب هيدروترميک (K) در کدام روش طبقه بندي اقليمي تعريف مي شود؟

۱. دومارتن

۲. کوپن   

۳. سيليانينف  

۴. تورنث ويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-”راديوسوندها“ از ابزارهاي اندازه گيري هاي کدام ايستگاه هاي هواشناسي مي باشند؟

۱. کليماتولوژي  

۲. جو بالا  

۳. سينوپتيک  

۴. هواشناسي کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-کدام يک از رشته هاي هواشناسي ، حرکات جو در جهت افقي و قائم و عوامل به وجودآورنده آنها را مورد بررسي قرار مي دهد؟

۱. آئرونوتيک  

۲. سينوپتيک  

۳. سينماتيک  

۴. ديناميک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-کدام يک از گازهاي جوي عمدتاً در اثر فرآيندهاي آنروبيک در فعاليت هاي جانوري و اراضي شالي زاري تشکيل مي گردد؟

۱. متان   

۲. ازن

۳. اکسيد نيتروژن   

۴. دي اکسيد کربن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- هر چه از استوا به سمت قطب حرکت کنيم ، ضخامت تروپوسفر و ارتفاع تروپوپاز، به ترتيب چه تغييري مي کنند؟

۱. کاهش ـ افزايش   

۲. افزايش ـ کاهش 

۳. کاهش ـ کاهش   

۴. افزايش ـ افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-در کدام لايه حرارتي جو، بخار آب تنها به صورت کريستال هاي يخي يافت مي شود؟

۱. ترموسفر

۲. مزوسفر

۳. تروپوسفر

۴. استراتسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-مقدار انرژي که به يک صفحه عمود بر تابش خورشيدي در بالاي اتمسفر مي رسد، چه نام دارد؟

۱. ارتفاع خورشيدي 

۲. خرمن خورشيدي 

۳. ثابت خورشيدي   

۴. طول موج خورشيدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام يک از انواع روش هاي انتقال انرژي در مورد اتمسفر قابل چشم پوشي است ؟

۱. رسانايي

۲. همرفت

۳. تابش   

۴. گرماي نهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کارت هاي آفتاب نگار خميده کوتاه براي چه فصلي مورد استفاده قرار مي گيرند؟

۱. بهار

۲. تابستان

۳. پاييز   

۴. زمستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-  ۱۴ درجه فارنهايت معادل چند درجه کلوين است ؟

۲۸۴.۱ درجه

۲۷۵.۲ درجه

 ۲۷۱.۳ درجه

۲۶۳.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-بسته هوايي به دماي ۲۸ درجه سانتي گراد از روي کوهستاني به ارتفاع ۴۵۰۰ متر صعود مي نمايد، در صورتي که دماي نقطه شبنم ۲- درجه باشد، دماي هوا در سطح زمين ، در سمت پشت کوه چند درجه سانتي گراد است ؟

۴۳.۱ درجه

۳۴.۲ درجه

۲۶.۳ درجه

۱۸.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-افزايش رطوبت در اثر صعود هوا، از مشخصات کدام  وارونگي دمايي است ؟

۱. تشعشعي

۲. توربولانسي  

۳. جبهه اي

۴. فرونشيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-"ميزان گرماي لازم جهت افزايش دماي يک گرم خاک به اندازه يک درجه سانتي گراد" تعريف کدام گزينه است ؟

۱. گرماي مخصوص 

۲. هدايت حرارتي   

۳. قابليت انتشار حرارتي   

۴. ظرفيت گرمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-نيروي کوريوليس ، بسته هاي هواي متحرک را در نيمکره جنوبي و نيمکره شمالي به ترتيب ، به چه سمتي در مسيرحرکتشان منحرف مي کند؟

۱. چپ ـ راست  

۲. راست ـ چپ

۳. چپ ـ چپ  

۴. راست ـ راست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-در يک گلباد ۱۶ قسمتي ، زاويه ۳۱۵ درجه نشان دهنده کدام جهت است ؟

1. N

2. NW

3. NNW

4. NWW

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-گره دريايي ، معادل کدام يک از واحدهاي اندازه گيري سرعت باد است ؟

۱. نات

۲. بيوفورت

۳. کيلومتر بر روز

۴. کيلومتر بر ساعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-جريان شبانه هوا از کوه به سمت دره ، چه ناميده مي شود؟

۱. کاتاباتيک

۲. آناباتيک

۳. نسيم دريا  

۴. بادفون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-در کدام نوع از دماسنج ها،جهت اندازه گيري دما، از تغييرات فشار بخار در نتيجه تغييرات دما استفاده مي شود؟

۱. الکتريکي

۲. ترميستور  

۳. خبر دهنده  

۴. ترموکوپل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-کدام عبارت در خصوص عوامل موثر بر دامنه سالانه دما دهئف –  طشئف گش صحيح است ؟

۱. با کاهش عرض جغرافيايي مقدار A افزايش مي يابد.   

۲. در مناطق بري مقدار A بيشتر از مناطق بحري است .

۳. در اقليم هاي خشک مقدار A کمتر از مرطوب است . 

۴. در اعماق دره ها مقدار A کمتر از کوهستان ها است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : زبان عاقل در پشت قلب او قرار دارد و قلب احمق پشت زبان اواست . شريف رضی مي گويد : اين از مطالب شگفت انگيز و پر ارزش است و منظور اين است که عاقل زبانش را رها نمي سازد در سخن گفتن مگر بعد از مشورت و فکر و سنجش . ولی احمق حرفها و سخنانی که از زبانش مي پرد قبل از مراجعه بفکر و دقت و انديشه است . بنابراين گويا زبان عاقل تابع و پشت قلب او است و قلب احمق تابع زبانش مي باشد .

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هوا و اقليم شناسي کشاورزي ,هواشناسي کشاورزي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :هوا و اقليم شناسي ,هوا و اقليم شناسي کشاورزي ,هواشناسي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي منابع طبيعي محيط زيست , مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي مديريت وآباداني -روستاها ۱۱۲۱۰۴۵ – , مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان ) ۱۴۱۱۲۵۸ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح

نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۴۹۲ – ,کارشناسي -دسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي  ۱۴۱۱۵۵۲ – ,مهندسي کشاورزي -آب ,علوم و مهندسي آب خوشه آبياري و زهکشي ۱۴۱۴۰۰۷ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۴۱۵۰۳۵استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

___________

١-دانشي که قوانين حاکم بر فرآيندهاي جوي و تغييرات آن را به منظور پيش بيني وضع هوا مطالعه مي کند، کدام رشته هواشناسي است ؟

۱. ديناميک

۲. سينوپتيک   

۳. اقليم شناسي 

۴. هيدرومتئورلوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-ضخامت معادل ازن در جو زمين تقريباً چند ميلي متر است ؟

۱۰.۴ ۷.۳ ۳.۲  ۱.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کداميک از لايه هاي اتمسفر نسبت به سطح زمين ، به ترتيب کمترين  و بيشترين فاصله را دارند؟

۱. تروپوسفر ـ ترموسفر  

۲. استراتسفر ـ مزوسفر  

۳. تروپوسفر ـ استراتسفر

۴. ترموسفر ـ تروپوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-کدام لايه خورشيد از بخار تشکيل شده و فشار سطحي بسيار پاييني دارد؟

۱. شيد سپهر   

۲. هسته مرکزي 

۳. لايه برگردان 

۴. فتوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-کدام روش ، اصلي ترين راه انتقال گرماي اتمسفري محسوب مي شود؟

۱. رسانايي  

۲. تابش  

۳. ارتعاش مولکولي

۴. همرفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-اندازه گيري تابش پراکنده با کدام وسيله انجام مي گيرد؟

۱. زمين تاب

۲. نوار سايه افکن

۳. آفتاب نگار   

۴. اکتينوگراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-در درجه بندي سلسيوس جهت مدرج ساختن دماسنجها از نقطه ذوب و جوش آب خالص در چه فشار استانداردي استفاده مي شود؟

1103 mb .۴  1031 mb .۳  1301 mb .۲  1013 mb .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-۴۱ درجه فارنهايت معادل چند درجه سلسيوس است ؟

۴۱/۸.۴   ۱۶/۲.۳ ۱۰.۲ ۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-در کدام دماسنج ، جهت تعيين دما از شاخصي به طول تقريباً cm ١که داخل الکل لوله مويين دماسنج شناور است ، استفاده مي شود؟

۱. خشک  

۲. حداقل  

۳. تر

۴. حداکثر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-در خصوص دامنه تغييرات شبانه روزي دما (a) کدام گزينه صحيح است ؟

۱. a در تابستان کمتر از زمستان است .  

۲. a در مناطق بحري بيشتر از مناطق بري است .

۳. a در دره ها کمتر از دشتهاست .

۴. a در دشتها بيشتر از نواحي کوهستاني است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-در کدام وارونگي ، گراديان دمايي کمتر از ساير انواع وارونگي هاي دمايي است ؟

۱. فرونشيني

۲. توربولانسي   

۳. تشعشعي

۴. جبهه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-ميزان حرارتي که در واحد زمان از واحد سطحي به ضخامت cm ١هنگامي که اختلاف درجه حرارت بين دو انتهاي آن يک درجه باشد عبور کند، کدام خصوصيت حرارتي خاک است ؟

۱. ظرفيت حرارتي

۲. گرماي ويژه   

۳. هدايت حرارتي

۴. ظرفيت گرمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-نيروي باد و حرکت آن با گراديان فشاري چه نسبتي دارد؟

۱. مستقيم  

۲. معکوس

۳. تواني  

۴. لگاريتمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-کدام گزينه در طول شب اتفاق مي افتد؟

۱. نسيم خشکي و باد کوه 

۲. نسيم دريا و باد دره

۳. نسيم خشکي و باد دره 

۴. نسيم دريا و باد کوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-وجود يخبندان توأم با هواي صاف و گاهاً همراه با مه تابشي و نيز بعضي مواقع بارش ملايم برف ، از مهمترين ويژگيهاي کدام توده هواست ؟

۱. سرد پايدار   

۲. گرم پايدار   

۳. سرد ناپايدار   

۴. گرم ناپايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-توده هواي تراپيکي بحري را با کدام نماد نمايش مي دهند؟

MT .۴   CT .۳   MP .۲   CP .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-روي نقشه هاي هواشناسي ، خط پر ارغواني رنگ نشانگر کدام جبهه هواست ؟

۱. سرد  

۲. مسدود  

۳. گرم  

۴. ساکن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-معني Radiation Fog کدام گزينه است ؟

۱. مه فراشيبي   

۲. مه جبهه اي 

۳. مه تابشي

۴. مه فرارفتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام گروه ابرها معمولاً سفيد رنگ بوده و به صورت برجي شکل و گل کلمي مانند در آسمان ديده مي شوند؟

۱. کومولوس

۲. استراتوس   

۳. سيروس

۴. کومولونيمبوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-بارندگيهاي آليزه جزء کدام گروه بارش ها است ؟

۱. جبهه اي

۲. سيکلوني

۳. کنوکتيو

۴. همگرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-اگر ارتفاع آب جمع شده در استوانه داخلي باران سنج ۸ اينچي ، ۱۲ سانتيمتر باشد؛ ارتفاع واقعي بارندگي چند ميلي متراست ؟

۱۲۰.۴ ۸۰.۳ ۱۲.۲ ۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-انتشار بخار آب از يک سطح مرطوب يا سطح آزاد آب ، اعم از حالت مايع يا جامد، در دمايي پايينتر از نقطه جوش آب ، کدام تبخير است ؟

۱. واقعي  

۲. سطحي  

۳. دروني  

۴. پتانسيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-افزايش ميزان املاح موجود در آب و سرعت باد، به ترتيب چه تأثيري در ميزان تبخير دارند؟

۱. افزايش ـ افزايش

۲. افزايش ـ کاهش   

۳. کاهش ـ کاهش

۴. کاهش ـ افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-کدام روش يکي از دقيقترين معادلات تبخير بوده و جزء روشهاي ترکيبي محاسبه تبخير مي باشد؟

۱. کندي  

۲. لوژن  

۳. پنمن  

۴. کونتان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-تابش خالص خورشيدي با استفاده از کدام وسيله اندازه گيري مي شود؟

۱. راديو سوند   

۲. اکتينوگراف   

۳. راديومتر

۴. آراگو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-کدام نوع تشت تبخير روي سطح زمين و بر روي يک شبکه چوبي نصب مي شود؟

۱. مدل کنيا

۲. کلرادو  

۳. فيل

3000.۴-GGI

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-"به سهولت شکستن در اثر يخبندان " مهمترين عيب کدام وسيله است ؟

۱. اتمومتر ليوينگستن  

۲. تبخير سنج پيچ

۳. اتمومتر مسطح بلاني  

۴. تبخير سنج ويلد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-براي اندازه گيري مستقيم ميزان تبخير در کدام سطح زير از دستگاه ليسيمتر استفاده مي شود؟

۱. گياه  

۲. برف  

۳. درياچه  

۴. خاک لخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-طبقه بندي اقليمي دومارتن بر چه مبنايي بنا نهاده شده است ؟

۱. بارش ساليانه 

۲. پوشش گياهي

۳. ضريب هيدروترميک  

۴. شاخص خشکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-در کدام طبقه بندي اقليمي از "شاخص بارش مؤثر(PEI)"  استفاده مي شود؟

۱. تورنث ويت   

۲. گوسن  

۳. کوپن  

۴. سيليانينف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : شرافت مؤمن به شب زنده داري و عزتش به بي نيازي از مردم است .