آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس هندسه 1 رشته ریاضی فیزیک پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس هندسه 1 رشته ریاضی فیزیک پایه دهم متوسطه دوم نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – نمونه سوال هندسه 1 دی ماه+پاسخ (3)

2 – نمونه سوال هندسه پایه دهم _رشته ریاضی

3 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول (1)

4 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول (2)

5 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول (3)

6 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول (4)

7 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول (6)

8 – آزمون دی ماه سال دهم آزمون هندسه (1)

9 – آزمون دی ماه سال دهم آزمون هندسه (2)

10 – آزمون دی ماه سال دهم آزمون هندسه (3)

11 – آزمون دی ماه سال دهم آزمون هندسه (4)

12 – آزمون دی ماه سال دهم آزمون هندسه (5)

13 – آزمون دی ماه هندسه دهم (1)

14 – آزمون دی ماه هندسه دهم (2)

15 – آزمون دی ماه هندسه دهم (3)

16 – آزمون دی ماه هندسه دهم (5)

17 – آزمون دی ماه هندسه دهم (6)

18 – آزمون دی ماه هندسه دهم (8)

19 – آزمون دی ماه هندسه دهم (12)

20 – آزمون دی ماه هندسه دهم (13)

21 – آزمون دی ماه هندسه دهم (14)

22 – آزمون دی ماه هندسه دهم (15)

23 – آزمون دی ماه هندسه دهم (16)

24 – آزمون دی ماه هندسه دهم (17)

25 – آزمون دی ماه هندسه دهم (18)

26 – آزمون دی ماه هندسه دهم (19)

27 – آزمون دی ماه هندسه دهم (22)

28 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (1)

29 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (2)

30 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (3)

31 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (4)

32 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (5)

33 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (6)

34 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (7)

35 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (8)

36 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (9)

37 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (10)

38 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (11)

39 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (12)

40 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (13)

41 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (14)

42 – آزمون نوبت اول هندسه پایه دهم (15)

43 – آزمون نوبت اول هندسه دهم (1)

44 – آزمون نوبت اول هندسه دهم (2)

45 – آزمون نوبت اول هندسه دهم (3)

46 – آزمون نوبت اول هندسه دهم (4)

47 – آزمون نوبت اول هندسه دهم (5)

48 – آزمون نوبت اول هندسه دهم (6)

49 – آزمون نیم سال اول هندسه دهم

50 – نمونه سوال امتحانی هندسه دهم دی ماه (1)

51 – نمونه سوال امتحانی هندسه دهم دی ماه (2)

52 – نمونه سوال امتحانی هندسه دهم دی ماه (3)

53 – نمونه سوال هندسه 1 دی ماه+پاسخ (1)

54 – نمونه سوال هندسه 1 دی ماه+پاسخ (2)

ــــــ
امام مهدی (عج) : ظهوري نيست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولاني و قساوت دلها و فراگير شدن زمين از جور و ستم .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس هندسه 1 رشته ریاضی فیزیک پایه دهم متوسطه دوم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی خرداد ماه+پاسخ (2)

2 – نمونه سوال امتحانی هندسه 1 دهم خرداد ماه (2)

3 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (1)

4 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (2)

5 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (3)

6 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (4)

7 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (5)

8 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (6)

9 – نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم (7)

10 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (1)

11 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (2)

12 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (3)

13 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (4)

14 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (5)

15 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (6)

16 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (7)

17 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (8)

18 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (9)

19 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (10)

20 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (11)

21 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (12)

22 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (13)

23 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (14)

24 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (15)

25 – آزمون خرداد ماه هندسه دهم (16)

26 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (1)

27 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (2)

28 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (3)

29 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (4)

30 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (5)

31 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (6)

32 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (7)

33 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (8)

34 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (9)

35 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (10)

36 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (11)

37 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (12)

38 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (13)

39 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (14)

40 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (15)

41 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (16)

42 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (17)

43 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (18)

44 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (19)

45 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (20)

46 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (21)

47 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (22)

48 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (23)

49 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (24)

50 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (25)

51 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (26)

52 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (27)

53 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (28)

54 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (29)

55 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (30)

56 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (31)

57 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (32)

58 – آزمون نوبت دوم هندسه دهم (33)

59 – آزمون هندسه دهم خرداد ماه (1)

60 – آزمون هندسه دهم خرداد ماه (2)

61 – سوال امتحانی هندسه دهم ریاضی خرداد ماه+پاسخ (1)

ـــــــ
امام رضا (ع) : هرگز دو گروه با هم روبه رو نمي شوند ، مگر اين كه نصرت و پيروزي با گروهي است كه عفو و بخشش بيشتري داشته باشد