آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس فیزیک 1 رشته ریاضی فیزیک پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فیزیک 1 رشته ریاضی فیزیک پایه دهم نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون میان نوبت اول فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک

2 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (7)

3 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (8)

4 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (9)

5 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (10)

6 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (11)

7 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (12)

8 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (13)

9 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (14)

10 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (15)

11 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (16)

12 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (17)

13 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (18)

14 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (19)

15 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (20)

16 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (21)

17 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (22)

18 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (23)

19 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (24)

20 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (25)

21 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (26)

22 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (27)

23 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (28)

24 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (29)

25 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (1)

26 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (2)

27 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (3)

28 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (4)

29 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (5)

30 – نمونه سوال فیزیک دهم دی ماه رشته ریاضی فیزیک (6)

ـــــــ
امام حسن (ع) : پرسش صحيح نيمي از علم است ، و مدارا كردن با مردم نيمي از عقل است ، و اقتصاد و اعتدال در زندگي نيمي از مخارج است .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس فیزیک 1 رشته ریاضی فیزیک پایه دهم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – نمونه-سوال-فصل-4-فیزیک-پایه-دهم

2 – پاسخ-تمرین-ها-و-پرسش-ها-و-فعالیت-های-فصل-4-فیزیک-پایه-دهم

3 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (5)

4 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (6)

5 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (7)

6 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (8)

7 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (9)

8 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (10)

9 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (11)

10 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (12)

11 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (13)

12 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (14)

13 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (15)

14 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (16)

15 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (17)

16 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (18)

17 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (19)

18 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (20)

19 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (21)

20 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (22)

21 – سوالات دهم فیزیک رشته ریاضی ناحیه 1

22 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد (2)

23 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد (4)

24 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم خرداد (5)

25 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی خرداد +پاسخ (1)

26 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی خرداد +پاسخ (2)

27 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی خرداد +پاسخ (3)

28 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی خرداد +پاسخ (4)

29 – نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم ریاضی خرداد +پاسخ (5)

30 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (1)

31 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (2)

32 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (3)

33 – آزمون نوبت دوم فیزیک رشته ریاضی فیزیک دهم (4)

ــــــ
امام سجاد (ع) : و در زنده ( بر پا ) داشتن دين تو از خويشانش دوري گزيد ( دين تو را بر هر چيز مقدم داشت و از آنچه مقتضي خويشاوندي است چشم پوشيد )