آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

سال 96-97

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی پایه دهم متوسطه دوم نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون میان نوبت اول زیست شناسی دهم با پاسخنامه (1)

2 – آزمون میان نوبت اول زیست شناسی دهم با پاسخنامه (2)

3 – پاسخنامه نمونه سوال زیست دهم

4 – نمونه سوال زیست دهم میان نوبت اول

5 – آزمون فصل 4 زیست شناسی دهم (1)

6 – آزمون فصل 4 زیست شناسی دهم (2)

7 – آزمون فصل 4 زیست شناسی دهم (3)

8 – آزمون فصل اول زیست شناسی دهم (1)

9 – آزمون فصل اول زیست شناسی دهم (2)

10 – آزمون فصل سوم زیست شناسی دهم (1)

11 – آزمون فصل سوم زیست شناسی دهم (2)

12 – کتاب کار زیست شناسی فصل اول دهم

13 – نمونه سوال فصل دو زیست شناسی دهم (1)

14 – نمونه سوال فصل دو زیست شناسی دهم (2)

15 – نمونه سوال فصل دو زیست شناسی دهم (3)

16 – نمونه سوال فصل دو زیست شناسی دهم (4)

17 – نمونه سوال فصل دو زیست شناسی دهم (5)

18 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (4)

19 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (5)

20 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (6)

21 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (7)

22 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (8)

23 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (9)

24 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (10)

25 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (11)

26 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (12)

27 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (13)

28 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (14)

29 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (15)

30 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (16)

31 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (17)

32 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (18)

33 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (19)

34 – امتحان نوبت اول زیست شناسی

35 – راهنمای تصحیح زیست دهم

36 – سوالات پایه دهم زیست شناسی

37 – علوم زیستی دهم نوبت اول

38 – نمونه سوال امتحانی زیست شناسی 1 دهم دی ماه (1)

39 – نمونه سوال امتحانی زیست شناسی 1 دهم دی ماه (2)

40 – نمونه سوال امتحانی زیست شناسی 1 دهم دی ماه (3)

41 – نمونه سوال زیست شناسی دهم نیم سال اول + پاسخ (1)

42 – نمونه سوال زیست شناسی دهم نیم سال اول + پاسخ (2)

43 – نمونه سوال زیست شناسی دهم نیم سال اول + پاسخ (3)

44 – نمونه سوال زیست شناسی دهم نیم سال اول + پاسخ (4)

45 – نمونه سوال زیست شناسی دهم نیم سال اول + پاسخ (5)

46 – نمونه سوال نوبت اول زیست دهم-

47 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (1)

48 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (2)

49 – نمونه سوال نوبت اول زیست شناسی دهم (3)

ــــــ
امام سجاد (ع) : و در ( راه ) رضا و خشنوديت ( خواسته است ) با قبيله اش كار زار كرد

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

سال 96-97

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس زیست شناسی 1 رشته علوم تجربی پایه دهم متوسطه دوم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – سوال فصل 5 زیست شناسی دهم

2 – سوالات فصل 6 زیست دهم –

3 – فصل 6 پرسش و پاسخ زیست شناسی دهم

4 – گفتار 3 زیست شناسی دهم

5 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (3)

6 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (5)

7 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (6)

8 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (7)

9 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (8)

10 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (9)

11 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (10)

12 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (11)

13 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (12)

14 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (13)

15 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (1)

16 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (2)

17 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (3)

18 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (5)

19 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (6)

20 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (9)

21 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (10)

22 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (11)

23 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (12)

24 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (13)

25 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (14)

26 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (15)

27 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (16)

28 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (17)

29 – آزمون نوبت دوم زیست شناسی دهم (18)

30 – تصاویر مهم نوبت اول زیست دهم-

31 – دستگاه گوارش

32 – راهنمای معلم زیست دهم

33 – سوال آزمایشگاه علوم دهم

34 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (1)

35 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (2)

36 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (3)

37 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (4)

38 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (5)

39 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (6)

40 – سوال امتحانی زیست دهم تجربی خرداد +پاسخ (7)

41 – سوالات آزمایشگاه علوم دهم

42 – گام به گام کتاب آزمایشگاه علوم تجربی 1 پایه دهم

43 – گفتار 1 زیست شناسی دهم

44 – نمونه امتحانی گوارش زیست دهم

45 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (1)

46 – نمونه سوال نوبت دوم زیست شناسی دهم (2)

ــــــ
امام حسن (ع) : اي مردم هر كس براي خدا اخلاص ورزد و سخن او را راهنماي خود قرار دهد به راهي كه درست تر و استوارتر است هدايت ميشود و خداوند او را براي آگاهي و هوشياري توفيق داده و به عاقبت خوش كمك كرده است .