آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات امتحانی درس جغرافیای ایران دروس مشترک پایه دهم

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس جغرافیای ایران دروس مشترک پایه دهم نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – امتحان فصل 1 جغرافیای دهم

2 – امتحان فصل 2 جغرافیای دهم

3 – نمونه سوال درس 4 کتاب جغرافیای ایران پایه دهم (2)

4 – نمونه سوال درس 4 کتاب جغرافیای ایران پایه دهم

5 – نمونه سوالات درس اول و دوم جغرافیا 1

6 – آزمون جغرافی دهم با جواب (1)

7 – آزمون جغرافی دهم با جواب (2)

8 – نمونه سوال جغرافی دهم با جواب (1)

9 – نمونه سوال جغرافی دهم با جواب (2)

10 – نمونه سوال امتحانی جغرافیای ایران دی ماه

11 – نمونه سوال جغرافیا پایه دهم شمس

12 – نمونه سوال جغرافیا دی +پاسخ (2)

13 – نمونه سوال جغرافیا دی +پاسخ

14 – نمونه سوال جغرافیا دی دهم پاسخ

15 – نمونه سوال جغرافیا نوبت اول پایه دهم (1)

16 – نمونه سوال جغرافیای انسانی دی سال دهم

17 – نمونه سوال نوبت اول جغرافی دهم

18 – آزمون جغرافیای ایران نوبت اول پایه دهم

19 – آزمون و نمونه سوال نوبت اول دهم درس جغرافی (1)

20 – آزمون و نمونه سوال نوبت اول دهم درس جغرافی (2)

21 – آزمون و نمونه سوال نوبت اول دهم درس جغرافی (3)

22 – آزمون و نمونه سوال نوبت اول دهم درس جغرافی (5)

23 – آزمون و نمونه سوال نوبت اول دهم درس جغرافی (6)

24 – آزمون و نمونه سوال نوبت اول دهم درس جغرافی (7)

25 – سوالات آزمون – جغرافیا ایران – پایه دهم

26 – سوالات_جغرافی_دهم_افضلی_ترم_اول

27 – نمونه سوال امتحانی جغرافیای ایران دی ماه (2)

ـــــــ
امام علی (ع) : کسيکه در انجام کارهائی که مردم ناخوش دارند سرعت داشته باشد مردم درباره او آنچه که نمي دانند مي گويند . [ و نسبتهای ناروا به او مي دهند ]

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس جغرافیای ایران دروس مشترک پایه دهم نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (1)

2 – نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (2)

3 – آزمون نوبت دوم جغرافی دهم (1)

4 – آزمون نوبت دوم جغرافی دهم (2)

5 – آزمون نوبت دوم جغرافیا دهم (1)

6 – آزمون نوبت دوم جغرافیا دهم (2)

7 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (1)

8 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (2)

9 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (3)

10 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (4)

11 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (5)

12 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (6)

13 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (7)

14 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (8)

15 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (9)

16 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم جغرافی دهم (10)

17 – سوال امتحانی جغرافیا دهم انسانی خرداد +پاسخ

18 – سوال امتحانی جغرافیای دهم 2 خرداد +پاسخ

19 – سوال امتحانی جغرافیای دهم خرداد +پاسخ (2)

20 – سوالات متن تمامی درس های جغرافیای ایران

21 – نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (خرداد

22 – نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم خرداد (2)

23 – نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم خرداد

24 – نمونه سوال دروس 1 تا 10 جغرافیای ایران پایه دهم به جز درس 3

ــــــــ
امام حسین (ع) : وقتي شنيدي كه كسي به عزت و آبروي مردم تعرض مي كند، سعي كن كه تو را نشناسد.