آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نقشه های توپوگرافی (هیدرولوژی) کد 1216004

نام درس : نقشه خواني –نقشه هاي توپوگرافي

ترم اول سال 87-88

نام درس : نقشه خواني –نقشه هاي توپوگرافي  

رشته تحصیلی . کد درس : جغرافياي انساني وطبيعي–جغرافيا و برنامه ريزي شهري انساني وطبيعي :١٢١٦٠٤٢- جغرافيا و برنامه ريزي شهري :١٢١٦٠٠٤

ــــــــــــــــ

١.اندازه گيري اراتوستن از پيرامون زمين بامقدار واقعي آن چند درصد اختلاف داشت ؟ 

  الف . ٢٠   ب . ١٦    ج . ١١    د. ٤ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. کداميک از گزينه هاي زير نقشه هاي ديناميک محسوب مي شوند؟ 

  الف . هم بارش  ب . توزيع جمعيت    ج . سنگ شناسي د. مسير جريانهاي دريايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. درکدام منطقه زير ، دايره استوا و نصف النهار گرينويچ همديگر را قطع مي کنند؟ 

  الف . خليج گينه  ب . خليج عدن  ج . خليج فارس  د. خليج مکزيک  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. اگر برينگ يک امتداد ٤٥ درجه جنوب غربي باشد درکدام ربع دايره قرار مي گيرد؟ 

  الف . اول  ب . دوم   ج . سوم   د. چهارم  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. کداميک از گزينه هاي زير مربوط به واحدهاي طول در سيستم انگليسي است ؟ 

  الف . سانتي متر ب . مايل   ج . ميليمتر د. متريک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. مساحت پهنه ها بر روي نقشه با کدام عامل زير متناسب است ؟ 

  الف . طول فواصل افقي    ب . ارتفاع نسبي پهنه ها 

  ج . مجذور مقياس کسري   د. جذر مقياس کسري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. سيستم تصوير مستوي معادل توسط کدام فرد زير ابداع گرديد؟ 

  الف . لامبرت    ب . مرکاتور    ج . گوس   د. ماکس اکرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. مشهورترين سيستم تصوير کدام گزينه زير است ؟ 

  الف . اورتوگرافيک    ب . استرائوگرافيک   ج . منفرد   د. مرکاتور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩. کدام مورد زير جزو نشانه هاي مجازي است ؟ 

  الف . راه آهن   ب . راههاي دريايي   ج . آسياب  د. باتلاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. کدام روش زير « استمپاژ» است ؟ 

  الف . روش هاشور   ب . هاشور سايه ج . رنگ آميزي  د. سايه زدن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١. کداميک از واژه هاي زير معرف پهنه هاي رنگ آميزي است ؟ 

  الف . ايزوپلت   ب . کروپلت ج . ايزوکرون   د. کروکروماتيک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. نقشه شبکه هاي زهکشي جزو کدام دسته از نقشه ها است ؟ 

  الف . نقشه هاي الگو  ب . نقشه هاي تراکم    

  ج . نقشه هاي زمين شناسي  د. نقشه هاي پراکندگي تصويري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣. ضريب پلانيمترهاي مکانيکي کدام گزينه زير است ؟ 

  الف . ٥٠   ب . ١٠٠   ج . ٢٠٠   د. ١٠ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. برايمحاسبه برينگ در ربع دوم کدام رابطه زير صحيح است ؟ 

  الف . bگ a ٣٦٠   ب . bگ a گ ١٨٠    ج . bگ a ١٨٠    د. bگ90

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. اگر آزيموت مستقيم يک امتداد ٦٠ درجه باشد ، آزيموت معکوس کدام مورد زير است ؟ 

  الف . ٢٤٠  ب . ١٧٠   ج . ١٤٠   د. ٤٠ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. فاصله دو نقطه بر روي نقشه اي ٥ سانتي متر و همين فاصله در طبيعت ٤٠٠٠ متر است ، مقياس نقشه کدام گزينه زيراست ؟ 

1   1   1  1

  الف .    ب . ج .    د.    

800000 80000 8000 800

1

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. مساحت منطقه اي بر روي نقشه اي به مقياس  برابر با ٤٠ سانتي متر مربع است ، مساحت همين منطقه بر روي 50000زمين چند کيلومتر مربع است ؟ 

  الف . ١٠٠  ب . ١٠    ج . ٢٠    د. ٢٠٠ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. نقطه A بر روي منحني تراز ۱۵۰۰ متر و نقطهبر روي منحني ۱۰۰۰ متر واقع شده است ، اگر فاصله بين دونقطةB و A بر روي نقشه اي به مقياس   برابر با ١٠ سانتي متر باشد ، شيب چند درصد است ؟ 

  الف . ٢    ب . ٠/٢   ج . ٥ د. ٠/٥ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. در نيمکره جنوبي براي يافتن جهت شمال يا جنوب از کدام مورد زير استفاده مي شود؟ 

  الف . دب اصغر  ب . صليب جنوبي    ج . دب اکبر د. ذات الکرسي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. براي محاسبه شيب نسبي، در مخرج کسر کدام گزينه زير قرار دارد؟ 

  الف . اختلاف ارتفاع   ب . فاصله دو منحني تراز

  ج . فاصله دونقطه روي نقشه د. فاصله دو نقطه در طبيعت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

سؤالات تشريحي 

١.مقياس خطي يا ترسيمي را توضيح دهيد؟ 

٢. نشانه هاي کمٌي را درنقشه ها توضيح دهيد ( با ذکر مثال )

٣. نقشه هاي ديناميک را توضيح دهيد 

٤. مساحت منطقه اي را روي نقشه اي به مقياس ١:٥٠٠٠٠ بوسيله کاغذ ميليمتري اندازه گيري کرده ايم (تعداد ٧ مربع يک

سانتي متري ، ١٦ مربع نيم سانتي متري و ١٣٦ مربع يک ميليمتري ) بدست آمد، مساحت در روي نقشه چند سانتي مترمربع ،

در طبيعت چند هکتار، چند سانتي متر مربع ، متر مربع و کيلومترمربع است ؟ 

٥. با توجه به شکل زير اگر فاصله نقاط B و A برابر ۱۲ سانتي متر و فاصله دو نقطه B و F برابر ۳۶  

ميلي متر باشد، عرض جغرافيايي نقطه F را محاسبه کنيد (بارسم شکل )

حضرت سيدالمرسلين – صلي الله عليه و آله – فرمود : لا احصي ثناء عليك ، انت كما اثنيت علي نفسك يعني من را توانايي مدح و ثناي تو نيست ، تو خود بايد ثناگوي ذات اقدس خويش باشي ، و حضرت سيد الواصيين اميرالمؤمنين – عليه السلام – فرمود : هو فوق ما يصفه الواصفون يعني او برتر و بالاتر است از آنچه وصف كنندگان او را بستايند )

نام درس : نقشه خواني - نقشه هاي توپوگرافي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : نقشه خواني –  نقشه هاي توپوگرافي    

رشته تحصیلی . کد درس : جغرافيا و برنامه ريزي شهري (١٢١٦٠٠٤) -جغرافياي انساني و طبيعي (١٢١٦٠٤٢)

ــــــــــــ

۱کداميک از موارد زير براي محاسبه فواصل نقاط مورد استفاده قرار مي گيرد؟ 

الف – عرض جغرافيايي   ب – آزيموت و برينگ   ج – اليپسوئيد د- ژئوئيد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲کدام مورد زير به سوي قطب ها به دايره هاي کوچک تر تبديل مي شوند؟

الف – نصف النهارات ب – مدارات 

ج – عرض جغرافيايي د- طول جغرافيايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 ۳اگر هر سانتي متر روي يک مقياس خطي نشاندهندة ۳۰۰ کيلومتر باشد، نسبت کوتاه شدن طول خطوط را بصورت کسري بنويسيد 

   الف – ۱:۳۰۰۰۰۰  ب – ۱:۳۰۰۰۰۰۰۰    ج – ۱:۳۰۰  د- ۱:۳۰۰۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴فاصله بين دو نقطه روي نقشه اي به مقياس ۱:۲۵۰۰۰ ، ۱۲ سانتي متر است . اين فاصله روي نقشه اي به مقياس ۱:۴۰۰۰۰ چند  سانتي متر خواهد بود؟

الف – ۱/۶ سانتي متر  ب – ۷/۵ سانتي متر   ج – ۱۹/۲ سانتي متر    د- ۴۸ سانتي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵مساحت يک زمين زراعي ۱۵۰ هکتار است . مساحت اين محدوده روي نقشه اي به مقياس ۱:۵۰۰۰۰ چند سانتي متر مربع خواهد بود؟ 

الف – ۶ سانتي متر مربع   ب – ۱۵ سانتي متر مربع   

ج – ۳۳۳/۳ سانتي متر مربع   د- ۷۵۰ سانتي متر مربع  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶کداميک از سيستم هاي تصوير زير براي تهيه نقشه هاي ناوبري هوايي توسط نيروي هوايي امريکا استفاده شده است ؟ 

الف – مرکاتور   ب – مخروطي پرسپکتيو   ج – استوانه اي ساده   د- مشابه لامبرت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷تفاوت اصلي سيستم هاي تصوير سينوزوئيدال و همولوگرافيک مولويد در چيست ؟ 

الف – فاصله مدارات در سينوزوئيدال برابر ولي در همولوگرافيک بطرف عرض هاي بالاتر کاهش مي يابد.

ب – فاصله مدارات در همولوگرافيک برابر ولي در سينوزوئيدال بطرف عرض هاي بالاتر کاهش مي يابد.

ج – نصف النهارات در سينوزوئيدال منحني هايي از بيضي و در همولوگرافيک بصورت منحني هاي سينوسي است .

د-  نصف النهارات در هر دو بصورت منحني هاي سينوسي هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸در نقشه هاي توپوگرافي امروزي علائم فرهنگي با چه رنگي نشان داده شده اند؟ 

  الف – آبي ب – سبز ج – قرمز و مشکي   د- قهوه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹کداميک از علائم زير در زمرة علائم حقيقي قرار مي گيرند؟ 

الف – راه هاي زميني    ب – شبکه هاي جغرافيايي    ج – مرزها    د- راه هاي دريايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰اگر فاصله دو منحني متوالي روي نقشه ۱۱ ميليمتر، فاصله نقطه A از منحني زيرين که ارتفاعي برابر ۷۸۰متر دارد ۸ ميلـي متـر و فاصله منحني هاي تراز نقشه ۲۰ متر بوده باشد؛ ارتفاع نقطة مزبور چقدراست ؟

الف – ۸۰۷/۵ متر  ب – ۲۷/۵ متر   ج – ۷۹۴/۵ متر د- ۱۴/۵ متر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱در چه حالتي بهتر است در مقياس ارتفاعي مبالغه صورت گيرد؟ 

الف – مقياس نقشه بسيار بزرگ باشد   

 ب – مقياس نقشه بزرگ

ج – خط نيمرخ از يک منطقه کوهستاني عبور کرده باشد    

 د- خط نيمرخ از يک منطقه هموار عبور کرده باشد باشد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲شکل روبرو نشاندهنده چه عارضه اي است

  الف – يک تپه   ب – يک بريدگي شيب  ج – يک گردنه  د- يک گودال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۳نقشه هاي سازنده هاي زمين شناسي کشور در کدام گروه از نقشه هاي زير قرار مي گيرند؟ 

  الف – کروکروماتيک ب – کروپلت  ج – ايزوپلت  د- الگو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴براي نمايش وضعيت فشار در سطوح بالاي اتمسفر کدام گروه از نقشه هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد؟ 

  الف – کروکروماتيک ب – ايزوپلت ج – کروپلت د- نقطه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵تفاوت بين مقياس خطي ساده و دياگونال در چيست ؟ 

الف – مقياس خطي ساده يک بعدي و مقياس دياگونال دو بعدي است .

ب – در مقياس خطي ساده پاشنه به ۵ قسمت و در دياگونال به ۱۰ قسمت تقسيم مي شود.

ج – مقياس خطي ساده در نقشه هاي بزرگ مقياس و دياگونال در نقشه هاي کوچک مقياس مورد استفاده قرار مي گيرد.

د- مقياس هاي خطي ساده و دياگونال براي هرگونه نقشه و مقياسي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۶براي بدست آوردن مساحت محدوده اي شکل مورد نظر را بر روي کاغذ ميليمتري منتقل کرده و مورد شمارش قرار داده ايم . اگـر در داخل محدوده ۶ مربع يک سانتيمتري ، ۲۳ مربع نيم سانتيمتري و ۱۷۸ مربع يک ميليمتري داشـته و مقيـاس نقشـه ۱:۵۰۰۰۰ باشـد، مساحت اين محدوده روي نقشه چقدر خواهد بود؟

الف -۱۳/۵۳ ميلي متر مربع   ب – ۱۳/۵۳ سانتي متر مربع

ج – ۱۹۱ ميلي متر مربع   د- ۱۹/۱ سانتي متر مربع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷آزيموت جغرافيايي امتدادي ۲۳۲ درجه است ،آزيموت برگشت آن چقدر است ؟ 

  الف – ۲۳۲ درجه  ب – ۵۲ درجه   ج – ۱۲۸ درجه د- ۴۱۲ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸براي اندازه گيري طول يک قنات از روي نقشه توپوگرافي ، استفاده از کداميک از روش هاي زير مناسب تر است ؟ 

  الف – پلاني متر   ب – کاغذ ميلي متري  ج – کورويمتر  د- شبکه نقطه دار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹اگر آزيموت جغرافيايي امتدادي ۱۳۵ درجه باشد، برينگ آن چقدر خواهد بود؟ 

  الف – ء ن١٣٥ پ  ب -ث ن١٣٥ پ   ج -ء ن٤٥ ت  د-ث ن٤٥ ت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰براي بيان موقعيت نقاط در شبکه U.P.S از چند حرف و عدد استفاده مي شود؟ 

الف -۳ حرف و ۳ عدد    ب – ۴ حرف و ۴ عدد  

ج – ۳ حرف و ۵ عدد  د- ۳ حرف و ۴ عدد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱در بيان موقعيت نقاط در شبکه قائم الزاويه U.T.M ، اولين حرف مربوط به کدام مورد زير است ؟

الف – رديف شبکه ۱۰۰ کيلومتري  ب – ستون منطقة شبکه بندي

ج – نام شبکه ۱۰۰ کيلومتري    د- رديف منطقة شبکه بندي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲ستارة قطبي در امتداد کداميک از جهات زير قرار گرفته است ؟ 

الف – شمال مغناطيسي ب – شمال حقيقي    ج – جنوب حقيقي  د- جنوب مغناطيسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۳در کداميک از سيستم هاي تصوير زير با افزايش عرض جغرافيايي فاصله مدارها کاهش مي يابد؟(مدارها بسوي دو قطب فشرده  مي شوند

الف – سيستم تصوير استوانه اي معادل   ب – سيستم تصوير گنومونيک   

ج – سيستم تصوير استرئوگرافيک قطبي  د- سيستم تصوير مرکاتور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۴براي ترسيم يک نيمرخ توپوگرافيک از يک منطقه پايکوهي روي نقشه اي با مقياس ۱:۲۵۰۰۰، مي خواهيم براي بررسي بهتر شکل زمين در مقياس ارتفاعي ۲ برابر مبالغه کنيم ، در اين صورت هر سانتي متر را چقدر(چند متر) بايد در نظر گرفت ؟ 

 الف – ۲۵۰ متر ب – ۵۰۰ متر ج – ۱۲۵ متر   د- ۲۵۰۰ متر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۵فاصله بين نقاط آ و آ روي نقشه اي به مقياس ۱:۵۰۰۰۰برابر ۶/۱ سانتي متر و ارتفاع نقاط به ترتيب ۷۹۰ و ۹۴۷ متر است درصد شيب اين امتداد چقدر است ؟ 

الف – ۲۵/۷۳ درصد ب –  ۲/۹۵ درصد   ج – ۱۹/۴۲ درصد   د-  ۵/۱۵ درصد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

سوالات تشريحي 

۱. براي بدست آوردن مساحت محدوده اي آن را به نوارهاي موازي با عرض يک سانتي متر تقسيم نموده ايم اگر طول نوارها 

 ۱/۹ ، ۲/۳  ، ۲ و ۲/۵  سانتي متر و مقياس نقشه ۱:۵۰۰۰۰  باشد، مساحت آن چند هکتار خواهد بود؟(۱  نمره )

۲. بن ي مدارهاي ٣٣٠١٠و ٣٣٠١٥برابر ۷/۵ سانتي متر  ( در روي نقشه )فاصله وجود دارد

اگر نقطه آ  از مدار ٣٣٠١٠  برابر ۷/۵  سانتي متر فاصله داشته باشد عرض جغرافيايي اين نقطه را بدست آورديد. ( ۱/۵  نمره )

 ۳. مساحت شهري ۱۹۵ کيلومتر مربع است ، مساحت آن روي نقشه اي به مقياس ۱:۲۵۰۰۰۰  چند سانتي متر مربع است ؟( ۱/۵  نمره )

۴. اولين اندازه گيري علمي ازطول محيط زمين توسط کدام دانشمند و با استناد بر چه استدلالي صورت پذيرفت ؟( ۱/۵  نمره ) 

امام باقر (ع) : چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

عنــوان درس :نقشه خواني ,نقشه هاي توپوگرافي (هيدرولوژي )

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس   :نقشه خواني ,نقشه هاي توپوگرافي (هيدرولوژي )

رشته تحصيلي /کد درس  :جغرافيا و برنامه ريزي شهري ۱۲۱۶۰۰۴ – ,جغرافيا وبرنامه ريزي شهري ,جغرافياوبرنامه ريزي روستايي ,جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي ),جغرافياي انساني (روستايي ),جغرافياي انساني (شهري ),جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي ) ۱۲۱۶۰۴۲ – ,جغرافيا سياسي گرايش فضاي شهري ,جغرافياوبرنامه ريزي ,(روستايي -اقتصادفضا,جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -برنامه ريزي کالبدي ,جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -سازماندهي مناطق عشايري ,جغرافياوبرنامه ريزي روستايي -مديريت توسعه پايدارروستايي ,جغرافياوبرنامه ريزي شهري -آمايش شهري ,جغرافياوبرنامه ريزي شهري -برنامه ريزي مسکن ,جغرافياوبرنامه ريزي شهري -بهسازي ونوسازي ,جغرافياوبرنامه ريزي شهري -محيط زيست شهري ,ژئومورفولوژي گرايش هيدرو ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي ,آب و هواشناسي ,جغرافيا,جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ,جغرافيا و برنامه ريزي شهري ,ژئومورفولوژي ۱۲۱۶۳۸۵

ــــــــ

١-اولين اندازه گيري دقيق کره زمين ازسال ١٥٢٥.م توسط چه کسي انجام گرفت ؟

۱. اراتوستن  

۲. نيوتن  

۳. فرنل

۴. فيثاغورث

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-واحد اندازه گيري طول جغرافيايي چيست ؟

۱. گراد

۲. درجه   

۳. متر

۴. سانتي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-مدارها در کدام جهت قرار دارند؟

۱. شمال – جنوب   

۲. شرق – غرب   

۳. شرق

۴. شمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴-کدام يک از عبارتهاي زير صحيح است ؟

۱. ژئوييد کره کامل است .   

۲. درنقشه هاي پلانيمتريک ارتفاع نقاط مشخص است .

۳. نقشه هاي پلانيمتريک با نقشه هاي مسطحه يکي نيست .

۴. آب اقيانوسها و درياهاي آزاد به يک پيوسته اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵-مقياس کسري چند بعد دارد؟ 

۱. يک بعد  

۲. دو بعد   

۳. فاقد بعد است .

۴. چند بعدي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶-کدام گروه از اشکال زير گسترش ناپذير است ؟

۱. استوانه   

۲. کره  

۳. مخروط  

۴. چند وجهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-کدام گروه از سيستم هاي تصوير را گروه جهان نما مي گويند؟

۱. مستوي  

۲. مخروطي

۳. منفرد  

۴. استوانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- مقياس خطي چند بعدي است ؟

۱. يک بعدي

۲. دو بعدي

۳. سه بعدي

۴. فاقد بعد است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-در نقشه هاي توپوگرافي امروزي ، علائم فرهنگي چه رنگي دارند؟

۱. قرمز

۲. زرد

۳. سبز  

۴. قهوه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-درسيستم ارتوگرافيک مقياس نقشه درکدام قسمت خيلي بزرکتراست ؟

۱. حواشي خارجي 

۲. مرکز  

۳. در شمال نقشه 

۴. در جنوب نقشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام سيستم تصوير را نمي توان با استفاده ازخطوط يا پرتوهايي که از يک نقطه مي تابد، به روش آزمايشگاهي درست کرد؟

۱. گنومونيک

۲. استرئوگرافيک 

۳. مستوي هم فاصله  

۴. اورتوگرافيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-درنقشه هاي توپوگرافيک يک ميليونم جهاني ازکدام سيستم تصويراستفاده شده است ؟

۱. پرسپکتيو  

۲. مخروطي  

۳. مشابه لامبرت   

۴. استوانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-اگر آزيموت يک امتداد ١٧٠ درجه باشد برينگ اين امتداد درکدام ربع دايره قرار دارد؟

۱. ربع اول  

۲. ربع دوم  

۳. ربع سوم  

۴. ربع چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۴- درسيستم تصويرمرکاتورمعکوس مقياس در کدام قسمت ثابت است ؟

۱. مدارات  

۲. استوا  

۳. نصف النهارمرکزي

۴. دواير عظيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵-از انواع سيستم تصوير کداميک داراي تقارن شعاعي هستند ؟

۱. مستوي  

۲. مخروطي

۳. استوانه اي   

۴. تصوير منفرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶-استفاده از سيستم تصويراکرت دربين جغرافيدانان درکجا بيشتر متداول است ؟

۱. آسيا

۲. آمريکا  

۳. استراليا  

۴. اروپا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کداميک از روشهاي نمايش ناهمواريها همان استمپاژ است ؟

۱. روش منحني ميزان   

۲. روش هاشور  

۳. روش هاشور زدن

۴. روش ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در صورتيکه آزيموت مستقيم يک امتداد ١٦٠ درجه باشد آزيموت معکوس آن چند درجه است ؟

٢٠.۱ درجه ١٦٠.۲ درجه  ٢٤٠.۳ درجه   ٣٤٠.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-موقعيت خورشيد نسبت به هر نقطه در هر ساعت چند درجه تغيير مي کند؟

١٥.۱ درجه ٢٤.۲ درجه   ٤٥.۳ درجه ٩٠.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-درنقشه هاي توپوگرافي ، معمولاً مابين ارتفاع صفرتا٢٠٠متر ازکدام رنگ استفاده مي شود؟

۱. رنگ سبز  

۲. زردروشن  

۳. قهوه اي  

۴. قهوه اي کم رنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-محتواي نقشه هاي توپوگرافي شامل چه عناصري است ؟

۱. فقط عناصر انساني   

۲. بيشتر عناصر طبيعي

۳. عناصر محيطي  

۴. عناصر طبيعي و انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-شيب نسبي را بايد در چه عددي ضرب کرد تا شيب بر حسب درجه بدست آيد؟ 

57/3.۴   3/57.۳ 90.۲ 100.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-در مقياس ١:٢٥٠٠٠٠ هر سانتي متر برابر چند متر بر روي زمين است ؟ 

٢٥٠.۱ متر ٢٥٠٠.۲ متر  ۳. ٥ متر   ٥٠٠.۴ متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۴- چند متر مربع يک هکتار است ؟

١٠٠.۱ متر مربع   ١٠٠٠.۲ متر مربع  ١٠٠٠٠.۳ متر مربع ١٠٠٠٠٠٠.۴ متر مربع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵-از نظر کارهاي علمي  و کاربردي کداميک از روش هاي زير بهترين روش شناخته شده است ؟

۱. هاشور 

۲. سايه زدن

۳. رنگ هاي هيپسومتريک   

۴. منحني هاي تراز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۶-درکدام نقشه هامناطق مسکوني و زمينهاي زارعي برحسب مالکيت ازيکديگرتفکيک شده است ؟

۱. نقشه هاي توپوگرافي   

۲. نقشه هاي ويژه 

۳. نقشه هاي ايزوپلت

۴. نقشه هاي کاداستر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-صليب جنوبي از چند ستاره تشکيل شده است ؟

۱. سه ستاره

۲. چهار ستاره  

۳. پنج  ستاره   

۴. هفت  ستاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- پلانيمتر به چه معناست ؟

۱. ارتفاع سنج   

۲. مساحت سنج   

۳. مشابه نگار

۴. طول واقعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- آزيموت يک امتداد درمبدا را چه مي نامند؟

۱. برينگ   

۲. آزيموت مستقيم

۳. آزيموت معکوس 

۴. آزيموت برگشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-کدام بازو درتمام پلانيمترها طول ثابت دارد؟

۱. بازوي قلمي

۲. بازوي متحرک 

۳. بازوي قطبي   

۴. بازوي ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام صادق (ع) : سه چيز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .