آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه کد 1239013

عنــوان درس :نقشه خواني و آشنايي با نقشه ,نقشه خواني وآشنايي بانقشه

تابستان 94

عنــوان درس   :نقشه خواني و آشنايي با نقشه ,نقشه خواني وآشنايي بانقشه

رشته تحصيلي /کد درس  :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۲ – , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۳۹۰۱۳

ــــــــــ

١- کدام گزينه زير زمينه خوبي براي توصيف شکل زمين به وجود آورد؟

۱. کشف دماغه اميدنيک   ۲. اندازه گيري کره زمين

۳. تعيين موقعيت جغرافيايي ۴. ثبت دواير عظيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام گزينه در مورد دواير عظيمه صحيح است ؟

۱. تمام مدارات دايره عظيمه هستند ۲. هر دايره عظيمه کره را به دو نيمکره تقسيم مي کند

۳. دايره عظيمه کوچکترين دايره روي کره است   ۴. فاصله روي دايره عظيمه بي نهايت نقطه است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- براي بيان ارتفاع به کدام گزينه زير مورد نياز است ؟

۱. دايره عظيمه ۲. بيضوي مقايسه   ۳. ارتفاع نسبي  ۴. سطح مبدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴- تعيين موقعيت يک پديده را نسبت به پديده هاي مجاور چه مي نامند؟

۱. موقعيت مطلق ۲. موقعيت رياضي   ۳. موقعيت نسبي ۴. موقعيت هندسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵- عرض جغرافيايي چيست ؟

۱. فاصله هر نقطه از استوا   ۲. فاصله هر نقطه از نصف النهار مبدا

۳. دايره عظيمه ۴. دوايري که از دو قطب عبور مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶-در کدام گزينه موقعيت يک نقطه نسبت به نقطه ديگر از طريق تعيين فاصله و زاويه به دست مي آيد؟

۱. مختصات جغرافيايي ۲. مختصات قائم الزاويه

۳. مختصات قطبي مسطحاتي ۴. موقعيت مطلق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-نقطه مبدا در نقشه هاي جغرافيايي براي تعيين جهت و امتداد هر نقطه اي در سطح زمين کدام گزينه زير مي باشد؟

۱. آزيموت   ۲. نقطه شمال جغرافيايي

۳. استوا ۴. شمال شبکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- منظور از SSE کدام جهت جغرافيايي مي باشد؟

۱. مشرق شمال شرقي  ۲. جنوب جنوب شرقي ۳. مشرق جنوب شرقي ۴. مغرب جنوب غربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

1 -٩

کدام گزينه زير ٤٠٠ پيرامون دايره مي باشد؟

۱. درجه ۲. ميليم ۳. گراد  ۴. اينچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-دقت اندازه گيري روي نقشه وابسته به کدام گزينه زير است ؟

۱. مقياس نقشه ۲. فاصله از دايره عظيمه ۳. شبکه هاي جغرافيايي ۴. شبکه قائم الزاويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- در سيستم هاي متريک  کاربرد کدام مقياس منسوخ شده است ؟

۱. مقياس تدريجي   ۲. مقياس خطي دياگونال

۳. مقياس گفتاري   ۴. مقياس کسري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- مساحت روي نقشه با کدام گزينه زير متناسب است ؟

۱. فاصله دو نقطه ۲. سيستم تصوير   ۳. ارزش هندسي نقشه ۴. مجذور مقياس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- در اندازه گيري به وسيله پرگار براي کاهش ميزان خطا در مسيرهاي پرپيچ وخم چگونه عمل مي شود؟

۱. دو نوک پرگار در طول مسير چرخانده مي شود  ۲. دهانه پرگار بسته تر باشد

۳. تبديل مسير به پاره خط  ۴. مسير را تبديل به امتداد مستقيم مي نماييم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۴- در کدام سيستم تصوير افزايش يا کاهش مقياس در جهات متقابل برابر است ؟

۱. سيستم معادل ۲. سيستم مشابه ۳. سيستم اورتوگرافيک ۴. سيستم گنومونيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۵-کدام سيستم تصوير قادر است بيش از يک نيمکره را نمايش دهد؟

۱. سيستم مستوي معادل   ۲. سيستم اورتوگرافيک

۳. سيستم گنومونيک ۴. سيستم استرئوگرافيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۶- در کدام نقشه تعقيب مسير روي دايره عظيمه مطلوب است ؟

۱. ناوبري هوايي ۲. کاداستر   ۳. توپوگرافي  ۴. نقشه گنومونيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام سيستم تصوير براي تهيه نقشه هاي توپوگرافي بزرگ مقياس پايه بسيار خوبي است ؟

۱. سيستم U.T.M  ۲. سيستم همولساين

۳. سيستم مرکاتور معکوس  ۴. سيستم مولويد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- سطوح دشت در نقشه سياه وسفيد چگونه نمايش داده مي شود؟

۱. به رنگ قهوه اي   ۲. با خطوط ميزان   ۳. علايم هيپسومتريک ۴. ترام نقطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-شهرها و راه هاي ارتباطي برروي نقشه با کدام علائم نمايش داده مي شوند؟

۱. علائم فرهنگي ۲. علائم هيدروگرافيک ۳. علائم هيپسومتريک ۴. علائم پوششي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- نقشه هاي زمين شناسي با کدام تکنيک زير تهيه مي شوند؟

۱. کروپلت   ۲. ايزوپلت   ۳. کروکروماتيک ۴. کروگرافيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- در تهيه نقشه جريان هاي دريايي از کدام تکنيک استفاده مي شود؟

۱. ديناميک کيفي   ۲. ديناميک کمي   ۳. کروپلت   ۴. کروگرافيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- در نمايش پراکندگي پديده هاي کمي وآماري از کدام تکنيک استفاده مي شود؟

۱. کروکروماتيک ۲. ايزوپلت   ۳. کروگرافيک  ۴. کروپلت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- نقشه هايي که بعدسوم را نمايش مي دهند،شامل کدام گروه زير مي باشند؟

۱. ناهمواري   ۲. قابليت اراضي ۳. ديناميک   ۴. ايزومتريک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۴- نقشه هاي ثبت املاکي چه ناميده مي شوند؟

۱. موضوعي   ۲. چارت ۳. نقشه عمومي ۴. کاداستر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۵-"استمپاژ" چيست ؟

۱. روش هاشور  ۲. روش نقطه  ۳. روش سايه  ۴. روش استفاده از رنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۶- منحني بسته اي که نقاط هم ارتفاع را به هم وصل مي کند ،چه ناميده مي شود؟

۱. منحني تراز  ۲. ژئوئيد ۳. منحني واسطه ۴. ايزوتيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- انحناي خطوط تراز نشانگر چيست ؟

۱. وسعت ناهمواري ها ۲. فاصله منحني هاي تراز

۳. سطح دامنه ۴. شکل توپوگرافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-کدام گزينه زير ديد افقي از عوارض موجود در نقشه را فراهم مي کند؟

۱. شبکه U.T.M   ۲. ترسيم نيمرخ توپوگرافي

۳. ترسيم منحني تراز ۴. اندازه گيري زاويه شيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- زيربناي شبکه U.P.S کدام سيستم است ؟

۱. مرکاتور معکوس   ۲. مولويد ۳. همولساين  ۴. استرئوگرافيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- انطباق شمال نقشه با امتداد شمال در روي زمين چه ناميده مي شود؟

۱. آزيموت   ۲. برينگ ۳. توجيه نقشه  ۴. شبکه U.P.S

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و اي آن كه عمل كم را مي پذيرد و پاداش بزرگ مي دهد