آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

نظریه های ارتباطات اجتماعی کد 1222326

عنــوان درس :نظريه هاي ارتباطات اجتماعي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :نظريه هاي ارتباطات اجتماعي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ),علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري )۱۲۲۲۳۲۶

ــــــــــــــــ

١-کدام يک از متفکران زير اثر نگرش بر درک را مستند سازي کردند؟

۱. کوپر و يهودا  

۲. هاسترول و کانتريل   

۳. لوين و مرفي

۴. هاسترو و مرفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٢- بخش زيادي از مواجهه ارتباط جمعي حسب ظاهر چگونه صورت مي گيرد؟

۱. از طريق هشيار  

۲. ازطريق رودرو  

۳. از طريق ناهشيار  

۴. از طريق راه دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٣-فرا فکني ناآگاهانه در مورد کدام يک از افراد زير خطر ناک است ؟

۱. اشخاص داري مسوليت

۲. اشخاص بي مسوليت 

۳. افراد عادي   

۴. نوجوانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- وندل جانسون استفاده ازارزيابي دو قطبي را  باعث منجرشدن به کدام يک ازمشکلات مي داند؟

۱. بهداشت جهاني  

۲. بهداشت فردي  

۳. بهداشت رواني

۴. بهداشت محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- بخش عمده دانش انساني ناشي از چيست ؟

۱. مقوله بندي  

۲. مفهوم سازي ناگاهانه 

۳. شبيه سازي  

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-  عبارت "زباني که استفاده مي کنيم  مفاهيم و برداشت را  در ذهن ما قرارمي دهد" از کدام يک متفکران زير است ؟

۱. هايکوي  

۲. جانسون

۳. کامل   

۴. استون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- ناتواني در تميز دادن افراد يک مقوله يا طبقه چه نام دارد؟

۱. انتزاع نامتعادل  

۲. انتزاع محض

۳. ارزيابي دو قطبي  

۴. تظبيق بي مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- اينکه هر بياني تا اندازهاي  بياني است راجع به گوينده آن ، اشاره به چيزي دارد؟

۱. عيني بودن   

۲. ذهني بودن  

۳. سوژه بودن   

۴. اثر ديگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- دستکاري نماد به منظورايجادعمل ديگران چه نام دارد؟

۱. تبليغات  

۲. اقناع   

۳. فن تيليغاتي  

۴. يک و سه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-  اينکه چيزي را بدون بررسي وشواهد بپذيريم و تصديق کنيم  چه نام دارد؟

۱. پيش داوري  

۲. تلطيف و تنوير  

۳. تصديق  

۴. تصديق و تلطيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- نمونه آشکار مغالطه را را در کدام کجا مي توان ديد؟

۱. فيلم سينمايي

۲. روابط خانوادگي  

۳. روابط اجتماعي  

۴. سريال هاي مستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- فوت با مرورکتاب جنگ کره به کدام ک ازشيوه هاي تبليغاتي اشاره مي کند؟

۱. همرنگي

۲. انتقال  

۳. مردم ساده   

۴. مغالطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-"اثر کلي ارتباط جمعي تقويت نگرش ها است "  اين جمله از کيست ؟

۱. جوزف کلاپر  

۲. الول

۳. بال شرمن   

۴. رگريس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- به ترتيب روش دستور خوانايي و روش جاي  خالي اولين بار ازسوي چه کساني معرفي شد؟

۱. تيلور-ليولي وپرس

۲. ليولي و  پرسي -تيلور 

۳. کالدول -تيلور

۴. ليولي وپرس -بوسول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- منظور از مفهوم حالت متعادل چيست ؟

۱. وضعيتي که در آن  واحد هاي مشاهده شده و احساسات تجربه شده بدون تنش در کنار يکديگرند.

۲ وضعيتي که در آن  واحد هاي مشاهده شده و احساسات تجربه نشده مي توانند بدون تنش در کنار باشند

۳ وضعيتي که در آن  واحد هاي مشاهده نشده و احساسات تجربه نشده مي توانند بدون تنش در کنار باشند

۴. وضعيتي که در آن  واحد هاي مشاهده نشده و احساسات تجربه شده مي توانند بدون تنش در کنار باشند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- اينکه "کندهمجنس باهمجنس پرواز"پيش بيني کدام نظريه ارتباطي است ؟

۱. نظريه همخواني  

۲. نظريه تقارن  

۳. نظريه تعادل  

۴. نظريه ارتباطي بيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- مهمترين نتايج نظريه ناهماهنگي در کدام حوزه ها کاربرد دارد؟

۱. حوزه تصيم گيرهاي سياسي

۲. حوزه تصيم گيري و ايفاي نقش

۳. حوزه نقش هاي زباني 

۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-اينکه افراد تمايل دارند مطلبي راکه با چارچوب داوري غالب آنها ناهمخواني دارد فراموش کنند اشاره به کدام مفهوم دارد؟

۱. توجه گزينشي

۲. مواجه گزينشي  

۳. پذيرش اجباري  

۴. نگهداشت گزينشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-نوعي حالت آمادگي ذهني است که سازماندهي شده باشد و با احساسات عاطفي و تمايلات عملي همراه است چه نام دارد؟

۱. نگرش   

۲. تمايل به نگرش  

۳. شناخت نگرش  

۴. نگرش رابطه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کدام گزينه مربوط به توصيف نگرش از ديدگاه توماس وزنانيکي است ؟

۱. نگرش فرايندخودآگاهي فردي راکه فعاليت ممکن ياواقعي افرادرادرميان اجتماع تعيين مي کند

۲ نوعي حالت آمادگي ذهني است که ازطريق تجربه سازماندهي شده است

۳ نوعي تمايل اکتسابي وپايداراست که به شکلي هماهنگ نسبت به يک طبقه معين ازموضوعات عمل مي کند

۴. نظامي پايدار از ارزيابي هاي مثبت يامنفي يا احساسات عاطفي و تمايلات علمي موافق يامخالف درخصوص يک موضوع اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- چه کسي بنيان نظري تفکر درباره ي اعتبار منبع و اجزاي آن را فراهم نمود؟

۱. اندرسون

۲. پيچ

۳. شاپيرو  

۴. دمپسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- کدام يک ازمتفکران زيردرباره اعتبارمنبع پژوهشي انجام نداده اند؟

۱. پيچ

۲. شاپير   

۳. ريدون  

۴. دمپسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-اينکه نوجواني گروه موسيقي خاصي را دوست دارد و فرديت خود را از اين طريق اظهار مي کند اشاره به کدام کارکرد دارد؟

۱. کارکرد سازگاري  

۲. کارکرد دفاع از خود   

۳. کارکرد اظهار ارزش   

۴. کارکرد شناختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-کدام مورد از کارکرد هاي اظهار ارزشي مي باشند؟

۱. نياز به فهميدن   

۲. حمايت در برابر تعارض هاي دروني

۳. حفظ هويت  

4. اطلاعات معني دار درباره مشکلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- اين نظريه که برطبق آن افرادپيام هاي تلويزيون رابه گونه اي متفاوت باپيام هاي رسانه هاي نوشتاري پردازش مي کنند از کيست ؟

۱. هاولند  

۲. استاتس واستاتس

۳. کليزل   

۴. هربرت کروگمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦-کداميک از نظره ها زير نقش خيلي فعالتري به دريافت کننده مي دهند؟

۱. نظريه تراکم اطلاعاتي 

۲. نظريه اثر هاي تکرار

۳. نظريه درگيري کروگمان   

۴. نظريه يکپارچگي اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- طبق کدام نظريه هدف يک پيام اغنايي آموختن واکنش مثبت يا منفي به کلمه اي است ؟

۱. نظريه شرطي شدن کلاسيک استاتس و استاتس

۲. نظريه مک گواير

۳. نظريه درگيري کروگمان   

۴. نظريه تزريق پاپا جورجيس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- منظور از اکثريت اوليه در فرايند تصميم نوآوري چيست ؟

۱. افراد محلي قابل احترام که معمولا بيشترين تعداد رهبران فکري رادرنظام اجتماع تشکيل مي دهند

۲ افراد اهل تعمق که رابطه آنها بانزدکانشان قوي است ولي به ندرت موقعيت رهبري دارند

۳ افراد مردد که اغلب به خاطر ضرورت اقتصادي با افزايش فشارشبکه اجتماعي نوآوري رامي پذيرند

۴. افراد سنتي کساني که وابستگي محلي زياددارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- يکي از مقولات فرعي در پژوهش اشاعه ،کدام مقوله است ؟

۱. اشاعه پيام

۲. اشاعه خبر  

۳. اشاعه تصاوير

۴. ارتباط نمادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- اين عبارت : در اينکه خوانندگان راجع به چه فکر مي کنند موفقيت وجوددارد. اشاره به کدام موضوع دارد؟

۱. نگرش   

۲. برجسته سازي  

۳. تصميم نواوري  

۴. تفکيک وابستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١-مطالعات کدام يک از پژوهشگران فرضيه هاي برجسته سازي را تاييد کرد؟

۱. هارولدزوکر  

۲. جسمي هلمز

۳. مليرو کوارلز  

۴. مايکل رابنسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- درفرايند برجسته سازي کدام يک ازالويت عمومي نيست ؟

۱. مطلوب بودن

۲. آشنابودن   

۳. ارزش   

۴. موضوع شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٣٣- برانت گارد(١٩٨٣)حين مطالعه درباره چه موضوعي  مفهوم شکاف راگسترش داد؟

۱. آگاهي اجتماعي  

۲. آگاهي فرهنگي  

۳. آگاهي سياسي  

۴. آگاهي اقتصاذي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤-اين جمله که تلويزيون به صورت بازوي فرهنگي اصلي جامعه آمريکا درآمده اشاره به کدام نظريه دارد؟

۱. نظريه کاشت

۲. نظريه جبرگرايي  

۳. نظريه وابستگي  

۴. نظريه گلوله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥- براساس کدام فرضيه تماشاي خشونت تلويزيون از طريق ابرازجايگزين پرخاش موجب کاهش ميل به پرخاشگري مي شود؟

۱. تقليد   

۲. ناپرهيزي   

۳. پرهيز   

۴. تقليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٦- کدام مورداثررسانه هاي موردنظرمک گواير است ؟

۱. اثرتماشاي خشونت تلويزيوني بررفتارپرخاشگرانه

۲. اثرمحرکهاي جنسي برافکارورفتارجنسي

۳. اثرنمايش نازل گروهها ياآرمانهاي مختلف  

4. آثاربرنامه هاي سياسي رسانه هاي جمعي برراي دهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- اين جمله ازکدام يک ازصاحبنظران زيراست ؟

سرانجام بايديادآوري کرد که نيازهاي مرتبط بارسانه هارا،درکل ، رسانه هاخلق نکرده اند.

۱. کانز،گوريچ و هاس

۲. مک کوئل و هاس

۳. کانز و يدالمر

۴. مک کوئل و کورويح

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨- شيوهاي رقابت دو چشمي را چه کساني به کار بردند؟

۱. توچ واتکيسون  

۲. اتکيسون  وشولت

۳. شولت و توج  

۴. مککله لند و اتکيسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩- بيرون ترين فرايند گزينشي کدام است ؟

۱. توجه گزينشي

۲. درک گزينشي  

۳. نگهداشت گزينشي

۴. مواجهه گزينشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠- عبارت "شواهدي مبني بر اينکه محرک فراآگاهي بتواند موجب کنش فوري شود وجود ندارد" از کدام يک از نظريه پردازان است ؟

۱. برلسون و اشتاينر  

۲. بايرني  

۳. گاروين  

۴. بايرني و گاروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : عبادت كنندگان سه دسته اند : گروهي خداي متعال را از ترس عبادت كنند و اين عبادت بردگان است ، گروهي خداي متعال را به طمع ثواب عبادت كنند و اين عبادت مزدوران است . دسته اي خداي متعال را براي دوستيش عبادت كنند و اين عبادت آزادگان و بهترين عبادت است .