آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

میکروکلیماتولوژی کد 1216013 – 1216476

نام درس : ميکروکليماتولوژي مقدماتي - ميکروکليماتولوژي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : ميکروکليماتولوژي مقدماتي – ميکروکليماتولوژي  

رشته تحصیلی . کد درس : جغرافياي طبيعي(اقليم شناسي )-( ١٢١٦١١١) جغرافيا و برنامه ريزي شهري-  (١٢١٦٠١٣)

ـــــــــ

١. پديده متلاشي شدن بر اثر يخبندان در ارتفاعات منطقه يخچالي و مجاور يخچالي را چه مي نامند؟ 

  الف . ترموکلاستيک ب . هالوکلاستيک  ج . کريوکلاستيک  د. هيدروکلاستيک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢. کداميک از انواع مه از سرد شدن توده هواي گرم و مرطوب حاصل مي شود؟ 

  الف . مه تبخيري   ب . مه تبريدي    ج . مه مختلط د. مه وزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. هنگامي که خورشيد زاويه ٦٠ درجه و يا بيشتر با افق دارد، چند درصد انرژي خورشيدي در اقيانوس ها نفوذ مي نمايد؟ 

  الف . ٦٠ درصد   ب . ٧٠ درصد    ج . ٨٠ درصد د. ٩٠ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤. منطقه بالاي سطح ايستابي را که خاک ، رسوب و سنگ از آن اشباع نباشد، چه مي نامند؟ 

  الف . منطقه تهويه  ب . منطقه اشباع آب زيرزميي ن 

  ج . منطقه فوق اشباع د. منطقه تخليه آبهاي زيرزميني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. خاکهايي که مشابه مواد سنگ مادر تشکيل دهنده خود بوده و به دليل جوان بودن به خوبي تکامل پيدا نکرده اند را چه مي نامند؟ 

الف . خاکهاي منطقه اي  

ب . خاکهاي درون منطقه اي  

ج . خاکهاي برون منطقه اي   

 د. خاکهاي معمولي يا نرمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. چهار افق اصلي خاک از بالا به پائين به ترتيب کدامند؟ 

الفC.وBوAو O

بB.وCوAو O

جA.وBوCو O

دO.وAوBو C

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. آلبدوي خاک تابع کداميک از خصوصيات معين خاک است ؟ 

  الف رنگ و رطوبت ب . بافت و رنگ   ج . ساختار و بافت  د. رطوبت و بافت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. کداميک از عوامل زير باعث پائين آمدن دما در روز در مناطق جنگلي عرضهاي مياني مي شود؟ 

  الف . تعرق شديد   ب . تعرق کم   

  ج . گراديان پائين درجه حرارت   د. حرکات صعودي هوا بر روي جنگل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. طبق نظر اکولوژيست ها بيشتر پوشش هاي گياهي براي رشد يک متغير کدام دامنه حرارتي زير را به صورت ايده آل مي پذيرند؟ 

  الف . صفر تا ١٥ درجه   ب . صفر تا ٢٠ درجه    ج . صفر تا ٢٥ درجه    د. صفر تا ٣٠ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. به حداقل سرعتي که آب بتواند ذرات خاک را با خود حمل نمايد، چه مي گويند؟ 

  الف . سرعت آبهاي جاري  ب . سرعت آستانه فرسايش   

  ج . سرعت فرسايش آبي  د. سرعت بار جامد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. بادهاي سياره اي بر اثرکدام عامل زير پديد مي آيند؟ 

  الف . تغييرات روزانه فشار  ب . تغييرات دراز مدت فشار 

  ج . توزيع نابرابر دريافت انرژي خورشيدي    د. توزيع نابرابر عوامل ديناميکي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. نسيم دريا بر روي خشکي در کداميک از اوقات روز به حداکثر خود مي رسد؟ 

  الف . اوايل روز   ب . هنگام ظهر    ج . اواخر بعد از ظهر    د. هنگام غروب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣. باد سرد و بسيار شديدي که از روي کلاهک قطبي و در نتيجه سردشدن شديد هوا و ريزش آنها مي وزد را چه مي نامند؟ 

  الف . باد ميسترال  ب . باد کاتاباتيک   ج . باد بورا  د. باد هارماتان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. آزادشدن گرماي نهان ودر نتيجه کاهش عمودي گراديان درجه حرارت سبب تشکيل کدام پديده زير مي شود؟ 

  الف . مه    ب . ابر    ج . وارونگي دما   د. شبنم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. مهمترين عامل مؤثر بر فعاليت هاي فتوسنتزي کدام است ؟ 

  الف . نور   ب . کلروفيل ج . رطوبت  د. حرارت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. تابش هايي که براي اکثر گياهان مضرٌ هستند در کدام طول موج قرار مي گيرند؟ 

  الف . کمتر از ٠/٢٥ ميکرون  ب . بين ٠/٢٥ تا ٠/٣ ميکرون 

  ج . بين ٠/٣ تا ٠/٥ ميکرون  د. بالاتر از ٠/٧ ميکرون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. کداميک از سطوح زير ٩٩ درصد از انرژي خورشيد را درسطوح اوليه خود منعکس مي نمايد؟ 

  الف . آبهاي سطحي ب . برف   ج . خاک روشن   د.پوشش گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. فشار بخار آب اشباع با زياد شدن درجه حرارت چه تغييري مي يابد؟ 

الف . افزايش مي يابد ب . کاهش مي يابد  ج . تغييري نمي کند  د. شدت تبخير کم مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. در نيمکره شمالي ميزان دريافت انرژي تابشي خاک از کدام عامل زير بيشتر تبعيت مي کند؟ 

  الف . رنگ خاک   ب . رطوبت موجود در خاک   

  ج . جنس ذرات تشکيل دهنده خاک د. جهت شيب و ارتفاع محل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. طبق آخرين نتايج علمي کداميک از مناطق زير فقط ٨ درصد از انرژي تابش خورشيدي به زمين را دريافت مي دارد؟ 

  الف . مناطق تحت پوشش آبها   ب . مناطق تحت پوشش کوهستانها   

  ج . مناطق تحت پوشش گياهان   د. مناطق تحت پوشش بيابانها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. حرارت زياد با فتوسنتز چه رابطه اي دارد؟ 

  الف . با فتوسنتز نسبت عکس دارد. ب . عمل فتوسنتز را افزايش مي دهد.

  ج . با فتوسنتز ارتباطي ندارد.    د. حرارت زياد باعث توقف فتوسنتز مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢. انتقال گرما دراولين لايه در مجاورت سطح زمين (لايه خطي زيرين ) به کدام طريق زير انجام مي پذيرد؟ 

  الف . تابش مستقيم ب . جابجايي ج . همرفت  د. هدايت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣. دارا بودن هواي ساکن و بدون حرکت و توربولانس محدود و موقتي از ويژگيهاي کدام لايه زير است ؟

  الف . لايه ناپايدار  ب . لايه پايدار    ج . لايه باقيمانده   د. لايه اختلاط 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. صعود هواي گرم به وسيله يک جبهه هواي سرد توسط کدام توربولانس ايجاد مي شود؟ 

  الف . توربولانس جبهه اي  ب . توربولانس حرارتي   ج . توربولانس مکانيکي   د. توربولانس اصطکاکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. در کدام نوع وارونگي دما، واگرايي درسطح زمين و همگرايي در قسمت هاي فوقاني تروپوسفر اتفاق مي افتد؟ 

الف . وارونگي تشعشعي  

ب . وارونگي توربولانسي   

ج . وارونگي ناشي از فرونشيني يا سوبسيدانس هوا  

د. وارونگي جبهه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. تشکيل «جزيره حرارتي » از ويژگيهاي کدام سطوح زير است ؟ 

  الف . بالاي سطوح گرمازاي اقيانوسي   ب . بالاي سطوح گرمازاي بيابان 

  ج . بالاي سطوح گرمازاي روستايي    د. بالاي سطوح گرمازاي شهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧. کدام گاز زير بيشترين حجم اتمسفر را تشکيل مي دهد؟ 

  الف . دي اکسيد کربن    ب . نيتروژن ج . آرگون  د. اوزون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. کداميک از عناصر زير به صورت مواد کلوئيدي موجود در خاک مي تواند بر روي پايداري آفت کشها مؤثر باشد؟ 

  الف . هوموس    ب . ماسه   ج . رس    د. يونهاي معدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩.کدام يک از درياچه هاي زير در اثر حرکات زمين ، چين خوردگي پوسته ، گسلها و تشکيل چاله ها بوجود مي آيند؟  

الف . درياچه هاي تکتونيکي 

ب . درياچه هاي سدٌي   

ج . درياچه هاي آتشفشاني 

د. درياچه هاي يخچالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠. منبع اصلي تغذيه گياهان از ذخاير فسفر و ازت از کدام بخش زير تأمين مي شود؟ 

الف . از بقاياي جانداران مدفون شده در خاک   ب . از ميکرو ارگانيزمهاي موجود در خاک 

  ج . از تجزيه شدن جلبکها  د. از ذرات معلق و رسوبي داخل آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
حضرت فاطمه (س) : در يكي از روزها ، صبحگاهان امام علي (ع ) فرمود : فاطمه جان آيا غذايي داري تا از گرسنگي بيرون آيم ؟ پاسخ دادند : نه ، به خدايي كه پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزيد سوگند ، دو روز است كه در منزل غذاي كافي نداريم و در اين مدت شما را بر خود و فرزندانم در طعام ترجيح دادم . امام (ع ) با تأسف فرمودند : فاطمه جان چرا به من اطلاع ندادي تا به دنبال تهيه غذا بروم ؟ حضرت زهرا (ع ) فرمودند : اي اباالحسن ، من از پروردگار خود حيا مي كنم كه چيزي را كه تو بر آن توان و قدرت نداري ، درخواست نمايم .