آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

میکروپروسسورها کد 1511093

عنــوان درس :اصول ميکرو کامپيوتر ها,ميکروپروسسورها

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :اصول ميکرو کامپيوتر ها,ميکروپروسسورها

رشته تحصيلي/کد درس :- مهندسي برق – گرايش قدرت ,مهندسي برق – گرايش کنترل ,مهندسي برق – گرايش مخابرات ,مهندسي رباتيک ۱۵۱۱۰۴۱مهندسي برق -الکترونيک,مهندسي برق – گرايش الکترونيک,مهندسي برق – گرايش مهندسي پزشکي ,(بيوالکتريک),مهندسي پزشکي – باليني ۱۵۱۱۰۹۳

استفاده از ماشين حساب مهندسي مجاز است

ــــــــــ

١-کدام نوع حافظه از طريق مدار واسط با ولتاژ الکتريکي نوشته و توسط دريچه اي بر تراشه با نور ماوراي بنفش خورشيد پاک مي شود؟

PROM  .۴   EEPROM  .۳ SRAM  .۲   EPROM  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام مورد از اقسام ميکرو پروسسور(CPU) هشت بيتي مي باشد؟

ATmega16  .۴  ATtiny10  .۳  Z80  .۲ AT90S4435  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کدام مورد از خصوصيات ميکرو کنترلر ATmega16 نمي باشد ؟

۱.  قابليت اجرائي بالا و توان مصرفي پائين  

۲.  قابليت ارتباط دهي JTAG

۳.  معماري پيشرفته CISC   

۴.  حافظه غير فرار برنامه و ديتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در مکانهائي که نويز زياد است با فعال نمودن کدام فيوز بيت است که از حداکثر دامنه نوسان اسيلاتور خارجي مي توان استفاده نمود ؟

CKOPT  .۴   SUT0 .۳  BODEN  .۲  EESAVE  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- کدام مورد زير تشريح عملکرد دستور 0XAD=unsigned char F است ؟

۱. مقدار صحيح دسيمال عدد ١٧٣ را به Fکه متغييري ١ بايتي از حافظه SRAM است ، انتصاب مي دهد.

۲  مقدار هگزا دسيمال  عدد AD را به F که متغييري ٢ بايتي از حافظه Flash است ، انتصاب مي دهد.

۳ مقدار اعشاري عدد ٠.١٧٣ را به F که متغييري ٤ بايتي از حافظه EEPROM است  ، انتصاب مي دهد.

۴.   مقدار کاراکتر 0XAD را به Fکه متغييري ٢ بايتي از حافظه UVROM است ، انتصاب مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- کدام الگو تعريف صحيح منبع توليد پالس ساعت جهت ميکروکنترلرAVR است ؟

۱.  براي استفاده از کريستال فرکانس پايين خارجي بايد فيوز بيتهاي 0..CKSEL3 را مطابق نياز برروي ١١١١-١٠١٠ تنظيم نمود.

۲   براي استفاده از نوسان ساز با  RC خارجي بايد فيوز بيتهاي 0..CKSEL3 را مطابق نياز برروي ٠١٠١-١٠٠٠ تنظيم نمود.

۳ براي استفاده از نوسان ساز با کريستال خارجي بايد فيوز بيتهاي 0..CKSEL3 را مطابق نياز برروي ٠١٠١-١٠٠٠ تنظيم نمود.

۴.   براي استفاده از نوسان سازبا اسيلاتورRC کاليبره داخلي بايد فيوز بيتهاي 0..CKSEL3 را مطابق نياز برروي ١١١١-١٠١٠ تنظيم نمود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کداميک از منابع Reset در ميکروکنترلر ATmega16 از رعايت سطح ولتاژ مطلوب ٢.٧ولت تا ٤ ولت با فعال بودن BODENدر بهره برداري ، اطمينان ايجاد مي نمايد؟

Watchdog Reset  .۴  Brown out Reset  .۳   JTAG AVR Reset  .۲  Power on Reset  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-جهت نيل به اهداف پيش پردازنده در نرم افزار Code Vision AVR در کدام پوشه و حداکثر چه تعداد فايل سرآمد مي توان به کاربرد؟

۱.  حداکثر ٢ فايل و در پوشه BIN

۲.  حداکثر ٤ فايل و در پوشه INC

۳.  حداکثر ٨ فايل و در پوشه BIN  

۴.  حداکثر ١٦ فايل و در پوشه INC

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-پس از اجرا شدن تکه برنامه روبرو مقدار s برابر کدام مورد خواهد شد ؟

کچ ٦٦ط٠وب٤ط٠وذ٥ط٠و٠٦ط٠وب٣ط٠ج گچجثمحئشس فده فقخاس يثدلهسدع اسشمب

ک(ثمحئشس )بخثظهسگس

20.۴ 2.۳   5.۲  10.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- تابع ltoa از کدام کتابخانه توابع و چه عملي را انجام مي دهد؟

۱. از کتابخانه math.h و عدد اعشاري ورودي را به صورت کاراکترهاي اسکي در متغيير رشته اي ورودي بر مي گرداند.

۲  از کتابخانه stdlib.h و عدد صحيح بلند ورودي را به صورت کاراکترهاي اسکي در متغيير رشته اي ورودي بر مي گرداند.

۳  از کتابخانه CTYPE.h و عدد اعشاري ورودي را به صورت کاراکترهاي اسکي در متغيير رشته اي ورودي بر مي گرداند.

۴.   از کتابخانه STDIO.h وعدد صحيح بلند ورودي را به صورت کاراکترهاي اسکي در متغيير رشته اي ورودي بر مي گرداند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام مورد از اعلان خطا مبين خطاي گرامري در برنامه است ؟

۱. .   . خزخ حذسحش زحخ ژزد خخخ ژخسخدخسژش  

۲. سژسسخ ص حش ژص س ژژذش حسحزخ خخ

۳. ژژذسسخسس ص خخذزحشژذ   

۴. .   . دژذسسذز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- کدعدد ٦٧٣ براي نمايش برروي سون سگمنت آند مشترک شامل کدام مورد مي شود؟

0XB00782.۴ 0x82F8B0.۳   0X4FF87D .۲   0x7D074F .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- براي مقدار دهي اوليه و تعيين تعداد ستون LCD از کدام دستور زير استفاده مي شود ؟

۱. ()ص ص ژش ژدح خخ ز  

۲. ()سش ش س ح خخ ز

۳. ()خش ص خ ح خش ذسشح خخ زح  

۴. ()ش ذژذح خخ ز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-بهترين روش براي پرهيز از تلقي شدن دو يا چندبار فشردگي کليد در اسکن صفحه کليد ٤*٤ درموقع فشرده و رها شدن کليدها، کدام روش است ؟

۱.  بررسي کليد با تاخير زماني 50ms به صورت نرم افزاري   

۲.  بررسي کليد با خازن به صورت سخت افزاري

۳.  بررسي کليد با مدار اشميت تريگر به صورت سخت افزاري

۴.  بررسي کليد با بردار وقفه ها به صورت نرم افزاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-درمد عرض پالس صحيح فاز، از کدام مقدار زير شروع به شمارش مي شود و کدام مقدار در هر بار برابري TCNT و OCR تغيير وضعيت مي دهد؟

۱.  بيت علامت – Max  

۲.  OCپايه  – Bottom

۳.  بيت سرريز – Bottom

۴.  OCپايه  – Max

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- از کدام مد مدولاسيون در کنترل دور موتورDC و تغذيه سوئيچينگ استفاده مي شود ؟

۱.  مد مدولاسيون عرض پالس صحيح فاز

۲.  مد  مدولاسيون مقايسه اي CTC

۳.  مد مدولاسيون عرض پالس سريع

۴.  مد  مدولاسيون نرمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در رجيستر USART Control and Starus Register A  يا همان UCSRA بيت سوم يا DOR به چه معناست ؟

۱.  يک شدن اين بيت نشانه خالي بودن بافر ورودي براي دريافت داده جديد است .

۲   يک شدن اين بيت نشانه بروز خطا در قالب کاراکتر دريافتي است .

۳   يک شدن اين بيت نشانه بروز مشکل در قالب داده دريافتي است .

۴.   يک شدن اين بيت نشانه پر بودن بافر دريافتي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- مبدل آنالوگ به ديجيتال ميکرو کنترلر ATmega16 در کدام کاربرد موثر نمي باشد؟

۱.  شمارش تعداد کاشي خروجي از خط توليد جهت بسته بندي ١٠ تائي

۲   ساخت دما سنج جهت دماي متعارف محيط زندگي با LM35

۳   ساخت ترازوي ديجيتال با حسگر آنالوگ لودسل

۴.  متر ديجيتال با LVDT و يا آمپر متر ديجيتال با حسگر اثر Hall

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- تکه کد  ک(٠گگ (١٠ط٠ ، ش ق س زيش ))ثمهاص مبين کدام موضوع در مبدل آنالوگ به ديجيتال است ؟

۱.  تعيين بهره Gain ورودي در حاليت تفاضلي

۲   انتظار جهت تکميل شدن فرآيند ديجيتال سازي در روش Polling

۳   تنظيم نتيجه ADC در حالت ١٠ بيتي از چپ

۴.   ولتاژ 2.56v مرجع داخلي ، از قسمت Bandgap معماري دروني ميکرو کنترلر توليد مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام مورد از ويژگيهاي ارتباط جانبي سريال SIP نمي باشد؟

۱.  ايجاد وقفه در پايان انتقال 

۲.  پرچم حمايت از نوشتن تداخل

۳.  ارتباط ساده و قدرتمند و انعطاف پذير با دو خط باس

۴. عملکرد Master و Slave

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- در انتقال SPI کدام سيگنال وظيفه همزمان نمودن فرستنده و گيرنده را بر عهده دارد ؟

SCK  .۴  MOSI  .۳ SDA  .۲  MISO  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-کدام روش انتقال داده در ميکرو کنترلر ATmega16 امکان اتصال ١٢٨ تراشه مختلف را به يک گذرگاه مي دهد؟

USART  .۴  UART  .۳   SPI  .۲  TWI  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-کدام مورد از اقسام مد در انتقال سريال TWI شامل SLA+R با مقدار صفر است ؟

۱.  مد عملکرد MR

۲.  مد عملکرد ST  

۳.  مد عملکرد SR   

۴.  مد عملکرد MT

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- تکه برنامه روبرو کدام پورت را براي اتصال به LCD معرفي مي نمايد؟

ئسش.

١٢ط٠گفقخحـيزمــعضث   

ئسشيدث.

۱. پورت A

۲. پورت C

۳. پورت D

۴. پورت B

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-در روش نيم پله ي موتور پله اي ، گردش در جهت عقربه هاي ساعت از مقدار ٠١٠٠ کدام مقداربعدي بايد اعمال شود؟

0110.۴   0010.۳   1000.۲ 1100.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

سوالات تشريحي

١-با رسم شکل مدولاسيون عرض پالس سريع را تشريح  و اقسام رجيستر هاي دخيل در عملکرد را نام برده و دو   ۱,۴۰ نمره

مورد از کاربرد مهم آن را بيان نماييد؟

٢- در ميکروکنترلر ATmega16  انواع تبادل سريال را نام برده و با رسم شکل به توضيح يکي از آنها بپردازيد؟ ۱,۴۰ نمره

٣- برنامه اي بنويسيد که با استفاده از تايمر صفر يک موج مربعي يک کيلو هرتز برروي پايه خروجي 0.PA ايجاد ۱,۴۰ نمره

نمايد (کريستال را 8MHZ=Fosc در نظر بگيريد)؟

٤- برنامه اي بنويسيد که يک شمارنده ٠ تا ٩٩ را به روش مالتي پلکسري توسط يک نمايشگر سون سگمنت دو ۱,۴۰ نمره

رقمي از نوع آند مشترک با کريستال ٨ مگاهرتز به نمايش بگذارد؟

٥- جهت بهبود اندازه گيري در ADC، روشهاي حذف نويز آنالوگ را نام برده و مختصر توضيح دهيد؟ ۱,۴۰ نمره

امام سجاد (ع) : و چه بسيار ستمگري كه با مكر و فريبهايش به من ستم كرد ، و دام شكارهايش را برايم بر پا نمود ، و جستجوي مراقبت و نگهبانيش را بر من گماشت ( مراقب بود ببيند چه مي كنم و كجا هستم و به كجا مي روم ) و در كمين من نشست مانند در كمين نشستن درنده و چشم به راه بودنش براي به دست آوردن فرصت و وقت مناسبي براي شكارش در حالي كه خوشرويي و چاپلوسي را برايم آشكار مي ساخت ، و با خشم سخت به من مي نگريست