آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مهندسی نرم افزار ۱ کد 1115114

نام درس : مهندسي نرم افزار (۱) – اصول طراحي نرم افزار

ترم اول سال 87-88

نام درس : مهندسي نرم افزار (۱) – اصول طراحي نرم افزار  

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي کامپيوتر- علوم کامپيوتر- مهندسي فناوري اطلاعات – تجميع بخش فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتر :١١١٥١١٤ – علوم کامپيوتر:١١١٥١٧٠ – مهندسي فناوري اطلاعات : ١١١٥١٤٦- طرح تجميع ، بخش فناوري اطلاعات : ١١١٥١٤٦  

ــــــــــــــــــ

١. به کدام يک از مدلهاي فرآيند نرم افزار، چرخه حيات کلاسيک گفته ميشود؟  

الف . مدل آبشاري   

ب .  مدل RAD

ج . مدل Linear sequential Model

د. الف و ج هردو صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. مدل ترتيبي خطي دربرگيرنده کداميک از فعاليتهاي زير است ؟

   الف . قرارگرفتن بر خط مبنا   ب . ارزيابي مشتري    

  ج . برنامه نويسي   د. هر سه مورد الف و ب و ج صحيح هستند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. مدل ساخت سريع برنامه ها دربرگيرنده کداميک از مراحل زير نيست ؟ 

  الف . مدلسازي فرآيند ب . توليد برنامه کاربردي  

  ج . مدل سازي نمونه سازي    د.آزمون و گردش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. با استفاده از زبان مدلسازي يکپارچه (UML) کداميک از مدلهاي تکاملي فرآيند نرم افزار زير را مي توان تعريف کرد؟ 

  الف . مدل توسعه مبتني بر اجزاء    ب . مدل حلزوني WINWIN   

  ج . مدل آبشاري    د. مدل حلزوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. کداميک از مدلهاي تکاملي فرآيند نرم افزار به عنوان معياري براي توسعه و توليد برنامه هاي کاربردي خادم / مخدوم استفاده ميشود؟  

الف . مدل حلزوني WINWIN

ب . مدل مهندسي همروند  

ج . مدل نمونه سازي  

د. مدل خطي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. کارهاي مربوط به مهندسي نرم افزار را بدون توجه به حوزه کاربرد، اندازه پروژه يا پيچيدگي آن مي توان به سـه گـروه کلـي تقسيم کرد. کداميک از گزينه هاي زير جزو اين سه گروه کلي است ؟

  الف . مرحله تعريف   ب . مرحله پشتيباني  

  ج . مرحله خطي    د.گزينه هاي الف و ب هر دو صحيح هستند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧. کداميک از گزينه هاي زير در مورد فرآيند مهندسي نرم افزار صحيح نيست ؟  

الف . اساس مهندسي نرم افزار، يک لايه به نام فرآيند است

ب . فرآيند نرم افزاري دربرگيرنده فناوري هايي است که در مهندسي نرم افزار وجود دارند يعني روشهاي فني و ابزارخودکار

ج . فرآيند مهندسي نرم افزار مانند چسبي است که لايه هاي فناوري را باهم نگهداشته است

د. فرآيند چارچوبي براي مجموعه اي از حوزه هاي کليدي و اصلي خود مهيا مي سازد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. نرم افزاري که نظارت ، تحليل  و کنترل رويدادهاي جهان واقعي را برعهده دارد کدام است ؟ 

  الف . نرم افزارهوش مصنوعي ب . نرم افزار سيستمي

  ج . نرم افزار جاسازي شده    د. نرم افزار Real Time 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩. CMM ت PM چيست ؟ 

  الف . مدل رشد پروژه نرم افزاري   ب . مدل رشد مديريت افراد   

  ج . مدل رشد فرآيند نرم افزاري    د. مدل توليد محصول 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. مديريت پروژه نرم افزار کارآمد بر چه اصولي تاکيد دارد؟  

  الف . افراد، توليد، بازاريابي    ب . افراد، محصول ، مشتري  مداري    

  ج . مشکلات پروژه ، سازمان پروژه ، محصول  د. پروژه ، پروسه ، محصول 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١. کداميک از موارد زير در مورد سازمانهاي کلي تيمي صحيح نيست ؟  

الف . ساختار CC براي حل مشکلات سخت و پيچيده ، بهترين ساختار مي باشد

ب . ساختار DD براي حل مشکلات سخت و پيچيده ، بهترين ساختار مي باشد

ج . بطور کلي تيم هاي غير متمرکز نسبت به ساختار متمرکز مدت زمان بيشتري را براي تکميل يک پروژه نياز دارند

د. ساختار CD  همان سازمان غير متمرکز کنترل شده است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. اصل W5HH کداميک از سوالات زير را مطرح نمي کند؟ 

  الف . چه کاري تا چه زماني انجام خواهد شد؟  

  ب . چه کسي مسئول يک عملکرد است ؟   

  ج . چه ميزان از هر يک از منابع مورد نياز مي باشد؟ 

  د. چه اقداماتي براي مقابله با بحران بايد در نظر گرفته شود؟ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. اولين فعاليت مديريت پروژه نرم افزاري تعيين دامنه نرم افزار است . دامنه نرم افزار با پاسخ دادن به چه سـوالاتي مـشخص مي شود؟  

الف . بافت (content)

ب .  کارکرد و عملکرد   

ج . اشياء اطلاعاتي (Information Objectives)

د. هر سه گزينه الف و ب و ج صحيح مي باشد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. يک سازمان نرم افزاري کوچک بايد کداميک از اندازه هاي (متريک هاي ) زير را انتخاب نمايد؟

  الف . زماني که سپري مي شود تا يک درخواست داده شده کاملا ارزيابي شود    

  ب . زمان مورد نياز جهت اعمال تغييرات  

  ج . زمان مورد نياز براي رفع بحران  

  د. گزينه هاي الف و ب صحيح مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥.کداميک از گزينه هاي زير در مورد GQM صحيح نيست ؟   

  الف . اين روش ، يکي از روشهاي تحليل ريسک پروژه هاي نرم افزاري است

  ب . منظور از GQM، اهداف ، پرسش و متريک است   

  ج GQM. يکي از شناخته شده ترين و پر استفاده ترين روشهاي توسعه متريک ها است

  د. اين روش توسط ويکتور باسيلي در دانشگاه مريلند تکميل گرديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦.DRE چيست ؟

  الف . يکي از روشهاي رفع بحران نرم افزاري است   

  ب . يک متريک کيتيفي است که با عنوان کارايي رفع عيب مورد توجه قرار مي گيرد  

  ج . يکي از روشهاي تحليل ريسک در پروژه هاي خيلي بزرگ است  

  د. متريکي است که بطور ويژه براي ارزيابي نرم افزارهاي on line مورداستفاده قرار مي گيرد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کداميک از گزينه هاي زير مربوط به متريک هاي مبتني بر اندازه مي شود؟ 

الف . تعداد خطاها به ازاي هر نفر/ ماه

ب LOC. به ازاي هر نفر/ ماه و تعداد درخواست هاي کاربر 

ج . تعداد وروديهاي کاربر    

د. تعداد فايلها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. گرچه ابزارهاي تخمين خودکار بسياري وجود دارند اما همه اينها مشخصه هاي عمومي يکـساني نيـز دارنـد و همگـي شـش عملکرد کلي را اجرا مي کنند . کداميک از گزينه هاي زير جزء اين شش عملکرد است ؟  

الف . پيش بيني هزينه نرم افزار و پيش بيي ن FP 

ب . انتخاب  فعاليتهاي پروژه و اندازه بندي موارد قابل تحويل پروژه 

ج . پيش بيني ميزان کارکنان و پيش بيني ميزان ريسک به ازاي هر component نرم افزاري 

د. پيش بيني هزينه نرم افزار و پيش بيني جداول زماني کار و پيش بيي ن LOC در هر کلاس نرم افزاري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. معادله نرم افزار داراي دوپارامتر مستقل است . اين دو پارامتر کدامند؟  

  الف  LOC.

ب . پارامتر بهره وري

  ج . نشانگري از مدت پروژه به دقيقه و ثانيه   

د. گزينه هاي الف و ج صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠.پارامتر بهره وري در معادله نرم افزار منعکس کننده کداميک از موارد زير است ؟

  الف . سطح زبانهاي برنامه نويسي مورد استفاده ب . مهارتها و تجربه تيم نرم افزاري 

  ج . پيچيدگي برنامه کاربردي   د. هر سه گزينه الف و ب و ج  صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. کوکومو(COCOMO)چيست ؟   

الف . به يکسري از مدلهاي تخمين ريسک نرم افزار گفته ميشود و نوع پيشرفته آن COCOMOII  است   

ب . به يکسري از مدلهاي تخمين نرم افزار گفته ميشود 

ج . ترکيبي از مدل برآورد تجربي و برآورد مبتني بر فرآيند است  

د. معياري براي ايجاد معادله نرم افزار است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢. کداميک از گزينه هاي زير جزو روشهاي مختلف براي تعيين ميزان مساله است که توسط پوتنام و مايزر ارائه شده است ؟  

  الف . شيوه اندازه زدن با امتيازات عملکردي    

  ب .شيوه اندازه زدن با منطق فازي که جزو فنون استدلالي دقيق است 

  ج . شيوه اندازه زدن با روش نمونه برداري

  د. گزينه هاي الف وب صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. کداميک از گزينه هاي زير جزو اجزاي ريسک محسوب مي شود؟  

  الف .ريسک افراد    ب . ريسک برنامه 

  ج .ريسک پشتيبان   د. گزينه هاي ب و ج هر دو صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤. RE چيست ؟  

  الف . در معرض ريسک قرار گرفتن را بطور کلي گويند 

  ب RE. وابسته به احتمال وقوع يک ريسک و هزينه وارده به پروژه در صورت وقوع ريسک است

  ج . هر دو گزينه الف وب صحيح هستند 

  د. هيچکدام از دو گزينه الف و ب صحيح نيستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. کداميک از گزينه هاي زير جزو اصول اساسي هستند که  زمانبندي پروژه نرم افزاري را جهت مي دهند؟  

  الف . اعتبارسنجي نيروي کاري ب . محيط توسعه 

  ج . مسير بحراني    د. هر سه گزينه الف و ب و ج صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. کداميک از گزينه هاي زير جزء کارهاي SCM محسوب نمي شود؟  

  الف . شناسايي ب . اعتبار سنجي نيروي کار 

  ج .کنترل تغيير د. گزارش دادن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧. کداميک از گزينه هاي زير در مورد SQA صحيح مي باشد؟  

الف . به گروهي از مهندسان نرم افزار گفته مي شود که کار فني انجام مي دهند 

ب . به گروهي که مسئوليت برنامه ريزي تضمين کيفيت و نظارت را بر عهده دارند گروه SQA گويند 

ج . به گروهي که مسئوليت ثبت و ضبط ، تجزيه و تحليل و گزارش را بر عهده دارند گروه SQA گويند

د. گزينه هاي ب و ج هر دو صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. کداميک از گزينه هاي زير جزء مراحل فرآيند مهندسي نيازمنديها محسوب نمي شود؟  

  الف . مدلسازي سيستم ب . ارزيابي نيازمنديها 

  ج . مديريت نيازمنديها د. تحليل اجزاء سيستم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩. کداميک از گزينه هاي زير صحيح نيست ؟  

الف   USE- CASE .ها  طريقه تعامل يک عمل کننده با سيستم را تشريح مي کنند 

ب . سناريوهايي که شرحي از چگونگي استفاده از سيستم را فراهم مي کنند  USE- CASE ها  ناميده ميشوند

ج   USE- CASE .ها  اعتبار سنجي نيروي کار را در نظر مي گيرند 

د. براي ايجاد يک  USE- CASE تحليلگر بايد در آغاز انواع مختلف افراد يا ابزارها که از سيستم يا محصول استفاده خواهند کرد را تعيين کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠. QFD چيست ؟  

  الف . يک تکنيک مديريت کيفيتي است 

  ب . اين تکينيک نيازهاي مشتري را به نيازهاي فني نرم افزار ترجمه مي کند

  ج . QFD اعتبار سنجي افراد پروژه را در نظر مي گيرد

  د. هر دو گزينه الف و ب صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

«ســــوالات تشريحــــــي » 

١. مفهوم پوکا-يوک (Poka-Yoke)را توضيح دهيد. (١ نمره )

٢. پيشرفت فرآيند نرم افزار آماري (SSPI ) چيست ؟ SSPI کار خود را به چه صورتي انجام ميدهد؟ (١ نمره )

٣. مدل RAD يکي از مدلهاي فرآيند نرم افزار است . اين مدل را توضيح دهيد.(١,٢ نمره )

حضرت فاطمه (س) : كسي كه عبادتهاي خالصانه خود را به سوي خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد .

نام درس : مهندسي نرم افزار ١- اصول طراحي نرم افزار

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مهندسي نرم افزار ١-  اصول طراحي نرم افزار

رشته تحصیلی . کد درس : تجميع : بخش فناوري اطلاعات ١١١٥١٤٦  علوم کامپيوتر ١١١٥١٧٠ – نرم افزار ١١١٥١١٤- مهندسي مديريت اجرايي  ١١١٥١٩٥

ـــــــــــــــــــ

۱.کدام يک از موارد زير تعريف نرم افزار هوشمند است ؟

الف .نرم افزار هايي هستند که وقايع دنياي واقعي را اندازه گيري مي کنند 

ب .نرم افزارهايي هستند که براي کاربردهاي علمي بکار برده مي شود

ج .نرم افزار هايي هستند که از الگوريتم هاي غير عددي براي حل مسائل پيچيده استفاده مي کنند 

 د. نرم افزار هايي هستند که براي سرويس دادن به برنامه هاي ديگر نوشته شده اند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. براي ساخت نرم افزار مشابه با نرم افزار هاي قبلي کدام فرايند توليد مناسب تر مي باشد؟ 

الف .آبشاري  ب .حلزوني    ج .توسعه سريع  د.رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. کدام يک از موارد زير در مورد ويژگيهاي نرم افزار صحيح است ؟ 

   الف . نمودار شکست پروژه هاي نرم افزاري و سخت افزاري يکسان است  

   ب . نرم افزار با گذشت زمان فرسوده مي شود 

   ج . پروژه هاي نرم افزاري را نمي توان همانند پروژه هاي توليدي معمولي مديريت کرد 

   د. نرم افزار توسعه مي يابد و يا طراحي مي شود و به مفهوم کلاسيک ساخته مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. در کدام يک از مدل هاي توليد نرم افزار، مشتري مجبور به بيان تمام نياز هاي خود در يک فاز مي باشد؟ 

   الف .توسعه سريع    ب .حلزوني    ج . افزايشي د.آبشاري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. کدام مورد از شباهت هاي اصلي بين مدل RAD و مدل توسعه مبتني بر اجزاء مي باشد؟ 

   الف . هر دو مدل از دسته مدل هاي افزايشي محسوب مي شوند 

   ب . هر دو مدل بر ساخت بر اساس مولفه هاي موجود تاکيد دارند 

   ج . هر دو مدل زماني که ريسک فني زياد مي باشد مناسب هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

   د. هر دو مدل براي ايجاد سيستم هايي که در آنها کارايي اهميت زيادي دارد مناسب مي باشند 

۶. کدام گزينه از معايب مدل نمونه سازي مي باشد؟ 

الف .زمان بر بودن توليد نمونه هاي اوليه  ب . ايجادتصوري غلط از نرم افزار توسط مشتري  

ج . عدم پوشش کامل نيازمنديهاي مشتري د.ارتباط ضعيف با مشتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۷.کدام يک از الگوهاي سازماني مانتي داراي رئيس دائمي و ثابت نمي باشد؟ 

   الف . الگوي تصادفي ب .غير متمرکز دموکراتيک 

   ج . غير متمرکز کنترل شده  د.متمرکز کنترل شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸.دو نموداري که در ارزيابي داده هاي متريک ها به کار مي روند، کدام است ؟ 

الف .نمودار کنترل طيف حرکتي و نمودار کنترل فردي 

ب .نمودار کنترل طيف حرکتي و نمودار حد بالاي فرايند طبيعي 

ج . نمودار کنترل فردي و نمودار گانت 

د. نمودار حد بالاي فرايند طبيعي و نمودار گانت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹.کدام يک از فنون هماهنگ کننده به منظور پخش اطلاعات ، حل مشکلات و جمع آوري نياز هاي کارمندان انجام مي گيرد؟ 

   الف .شيوه هاي غير رسمي و ميان فردي   ب . شبکه ميان فردي 

   ج . شيوه هاي رسمي و ميان فردي د.رهيافت هاي رسمي و غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. مديريت موثر پروژه هاي نرم افزاري بر روي کدام يک از گزينه هاي زير متمرکز شده است ؟ 

   الف . پروژه ، ريسک ، کارکنان ، منابع ب . فرايند، پروژه ، محصول ، کارکنان  

   ج . منابع ، محصول ، ريسک ، کارکنان    د. ريسک ، پروژه ، کارکنان ، زمانبندي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. کدام يک از گزينه هاي زير در مورد جامعيت نرم افزار در قابليت نگهداري صحيح است ؟ 

   الف . حدي از کارکرد نرم افزار براي انجام وظايف آن 

ب . سهولت تصحيح يک برنامه در زمان مواجه شدن با خطا 

   ج . توانايي نرم افزار براي مقاوت در برابر دستبرد ها 

   د. تعيين کمي سهولت استفاده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۲.کدام يک از گزينه هاي زير جزء اندازه گيريهاي غير مستقيم محسوب مي شود؟ 

   الف . کارايي   ب .سرعت اجرا  

   ج . اندازه حافظه  د. تعدادخطوط کد توليدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳.کدام يک از گزينه هاي زير از پر کاربرد ترين روش هاي توسعه متريک مي باشد؟ 

الف RAD.

ب  DRE.

ج  MR.

د GQM.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴.مقدار نزديک به صفر براي ضريب کارايي رفع نقص به چه معني است ؟ 

   الف . نقص هاي زيادي بعد از تحويل پروژه بروز کرده است

   ب . هيچ نقصي پس از تحويل پروژه مشاهده نشده است   

   ج . به دليل وجود نقص هاي زياد سيستم قادر به نگهداري نيست   

   د. قبل از تحويل نمي توان نقصهاي سيستم را يافت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۵. اين سوال "آيا مي توانيم نرم افزاري بسازيم که اين دامنه را برآورد سازد" در کدام فاز مطرح مي شود؟ 

الف .شناسايي نيازها    ب .برآورد منابع 

ج .انتخاب فرايند  د. امکان سنجي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۶. کدام يک از گزينه هاي زير از روش هاي اندازه گيري نرم افزار که توسط پوتنام و مايزر ارائه شد نمي باشد؟ 

الف .اندازه زدن با منطق فازي   ب .اندازه زدن با امتيازات عملکردي 

ج .اندازه زدن با روش عددي د.اندازه زدن با جزء استاندارد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷.فرض کنيد ۱۰۰ مولفه نرم افزاري قابل استفاده مجدد، در انجام پروژه برنامه ريزي شده است . از طرفي به عنوان ريسک پروژه مي دانيم که تنها ۸۰% آنها قابل استفاده مجدد هستند. اگر هر مؤلفه به طور متوسط ۱۰۰ خط کد داشته باشد و هزينه توليد هر خط کد ۳۰۰ تومان باشد و احتمال وقوع ريسک ۸۰% باشد، ميزان قرار گرفتن در معرض ريسک چقدر است ؟ 

   الف .۳۸۰۰۰۰ ب . ۴۸۰۰۰۰  ج . ۵۸۰۰۰۰   د.۶۸۰۰۰۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸.اگر در ابتداي شروع پروژه به شناسايي ريسک هاي بالقوه نپردازيم ، چه راهکاري را براي مقابله با ريسک در پيش گرفته ايم ؟ 

الف .نظارت بر ريسک   ب .کنترل ريسک    ج . راهبرد پيش کنش  د. راهبرواکنش بر ريسک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۹. ارزشيابي برنامه و فنون بررسي (PERT) و روش مسير بحراني (CPM) در يک پروژه به چه منظور استفاده مي شوند؟ 

الف . برنامه ريزي پروژه   ب . زمانبندي پروژه 

   ج . تخصيص منابع   د. ارزيابي ريسک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۰.کدام يک از گزينه هاي زير در ارتباط با مخاطرات انواع ريسک ها در پروژه هاي نرم افزاري صحيح مي باشد؟ 

   الف . ريسکهاي پروژه اي طرح پروژه را تهديد مي کنند 

   ب . ريسکهاي تجاري کيفيت و سر وقت بودن نرم افزاري را تهديد مي کند

   ج . ريسکهاي فني برنامه ريزي پروژه را تهديد مي کنند 

   د. ريسکهاي تجاري عملي بودن ساخت نرم افزار را تهديد مي کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱.اين سوال "آيا تيم مهندسي نرم افزار و مشتريان نيازمنديها را به طور کامل درک مي کنند؟" براي سنجش چه نوع ريسکي مطرح مي شود؟ 

الف . ريسک هاي تجاري    ب . ريسک هاي فني    ج . ريسک هاي خاص پروژه  د. ريسک هاي کلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. کدام گزينه در مورد مسير بحراني صحيح است ؟ 

   الف .ريسک هاي بالقوه ايي که در مسير انجام پروژه هستند را مشخص مي کند

   ب . مسيري را مشخص مي کند که در صورت وقوع پروژه با شکست مواجه مي شود 

   ج . زنجيرة وظايفي است که طول مدت پروژه را تعيين مي کند 

   د.مسيري را مشخص مي کند که در صورت بروز بحران بايد از آن استفاده کرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. کدام گزينه در مورد تعليق کلي از زمانهاي مرزي تعريف شده توسط ريگز صحيح است ؟ 

   الف .زودترين زماني که يک وظيفه را مي توان شروع کرد 

   ب .زمان ديرترين شروع به علاوه طول مدت پروژه 

   ج . ديرترين زمان براي شروع انجام وظايف 

   د. مقدار زمان افزوده يا فرعي که در زمانبندي وظيفه ها لحاظ گرديده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. کدام گزينه در مورد شبکه وظايف (شبکه فعاليت ) صحيح نمي باشد؟ 

   الف . نمايشي گرافيکي از جريان وظيفه ها  ب . تعيين ريسک هاي هر وظيفه 

 ج . تعيين وابستگي بين وظايف  د. تعيين توالي وظيفه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۵. کدام يک از استاندارد هاي زير به عنوان ابزار اصلي براي قضاوت مشتري دربارة سازندة نرم افزار است ؟

الف . ٩٠٠٢ ISO

ب . ٩٠٠٤ ISO

ج .٩٠٠١ ISO

د.٩٠٠٣ ISO

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۶.مسئوليت اصلي مديريت پيکربندي نرم افزار چيست ؟ 

الف .کنترل تغييرات  ب .تضمين کيفيت ج .کنترل کيفيت د.کنترل دسترسي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۷.کدام يک از گزينه هاي زير در مورد تکنيک هاي تعيين مشخصات کاربرد(FAST)  صحيح است ؟

   الف .مشتري نياز هاي خود را به صورت نامه و مستندات رسمي اعلام مي کند

   ب .نياز هاي مشتري در جلسات مختلف از طريق پرسش و پاسخ مشخص مي شود 

   ج .نياز هاي مشتري از طريق مصاحبه شناسايي مي شود 

   د.يک تيم همکاري مشترک از مشتريان و سازندگانبراي شناسايي نيازمنديها تشکيل مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۸.کدام يک از موارد زير معماري هايي است که در مهندسي فرايند تجاري به منظور استفاده موثرتر از اطلاعات توسط سازمان هاي تجاري تعريف مي گردد؟ 

   الف .داده ها، برنامه ها، فراساختارها    ب .شبکه ، پايگاه داده ، ابزار گزارش گيري 

   ج .فراساختارها، داده ها، کاربردها   د.ارتباطات ، سازمان ، فراساختارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۹. چه نوع مدل هايي در زمان تحليل نيازمنديهاي سيستم ايجاد مي شود؟ 

   الف .رفتاري و عملکردي    ب .منطقي و فيزيکي 

   ج .رفتاري و منطقي  د.عملکردي و منطقي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۰.کدام گزينه در مورد الگوي نمونه سازي انتها-گشوده صحيح نيست ؟ 

الف . به منظور شناسايي نيازهاي کاربر استفاده ميشود. 

ب . در انتهاي فاز شناسايي دور انداخته مي شود

ج . اين روش ساخت نمونه تکاملي نيز ناميده مي شود.  

د. اين نمونه نخستين گام تکاملي به طرف سيستم نهايي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

سوالات تشريحي 

 

۱. مدل آبشاري را به همراه شکل به طور کامل شرح دهيد ؟(۱/۵نمره ) 

 ۲.چهار الگوي سازماني کنستانتين براي تيم هاي مهندسي نرم افزار چيست ؟(۱ نمره )  

۳.مسير بحراني را به همراه پنج زمان مرزي که ريگز براي تعيين آن معرفي کرده است ، به طور کامل شرح دهيد؟(۱/۵ نمره ) 

 ۴. پوکايوک و مفاهيم مرتبط با آن را شرح دهيد؟(۱ نمره ) 

۵.خط مبنا در مديريت پيکربندي نرم افزار را توضيح دهيد؟(۱ نمره )  

امام هادی (ع) : فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند .

نام درس:مهندسي نرمافزار ١- اصول طراحي نرمافزار

ترم 1سال 89.90

 

نام درس:مهندسي نرمافزار ١- اصول طراحي نرمافزار                                                          

رشته وکددرس:نرمافزار – جبراني ارشد ١١١٥١١٤- نرم افزار(تجميع ) – سخت افزار ١١١٥١٤٦                           

  فناوري اطلاعات(سنتي – تجميع )- علوم کامپيوتر (تجميع ) ١١١٥١٤٦- علوم کامپيوتر (سنتي ) ١١١٥١٧٠- مديريت اجرايي ١١١٥١٩٥ 

 

(: اين محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است . 

 ـــــ

١. کدام گزينه در مورد هزينه تغيير در نيازمنديهاي نرمافزار صحيح مي باشد؟

  الف . به دليل انعطافپذير بودن نرمافزارها هزينه تغيير درآن بسيار ناچيز است .

  ب. هزينه تغيير در نيازمنديهاي نرمافزار به زمان اعمال تغيير بستگي ندارد. 

  ج. هزينه اعمال تغييرات در هنگام ايجاد نرمافزار بسيار بيشتر از اعمال تغييرات پس از عرضه مي باشد.

  د. هزينه اعمال تغييرات در هنگام ايجاد نرمافزار بسيار کمتر از اعمال تغييرات پس از عرضه مي باشد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. کدام يک از موارد زير در مورد ويژگيهاي نرمافزار صحيح است ؟ 

  الف . نرمافزار با گذشت زمان فرسوده نمي شود. 

  ب. نرمافزار يک عنصر فيزيکي است نه يک عنصر سيستمي منطقي . 

  ج. پروژههاي نرمافزاري را مي توان همانند پروژههاي توليدي معمولي مديريت  کرد. 

د. نمودار شکست پروژههاي نرمافزاري و سخت افزاري يکسان است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. براي ساخت نرمافزار کنترل باز و بسته شدن دريچه هاي سد کدام فرآيند توليد مناسب مي باشد؟ 

الف . آبشاري             ب. حلزوني            

 ج. توسعه سريع           د. رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. کدام مورد از شباهت هاي اصلي بين مدل RAD و مدل توسعه مبتني بر اجزاء مي باشد؟ 

  الف . هر دو مدل از دسته مدلهاي افزايشي محسوب مي شوند. 

  ب. هر دو مدل بر ساخت بر اساس مولفه هاي موجود تاکيد دارند. 

ج. هر دو مدل زماني که ريسک فني زياد مي باشد مناسب هستند. 

  د. هر دو مدل براي ايجاد سيستم هايي که در آنها کارايي اهميت زيادي دارد مناسب مي باشند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. کدام گزينه در مورد مدلهاي رسمي (Formal)  صحيح نمي باشد؟ 

  الف . اين مدل شامل مجموعه اي از فعاليت هاست که نرمافزار را به صورت رياضي تعريف مي کند. 

  ب. بسط اين دسته از مدلها بسيار وقت گير و پرهزينه است .  

  ج. اين مدل مي تواند خطاهاي زيادي را که تا زمان اجرا قابل تشخيص نيستند را در مراحل ابتدايي برطرف کند. 

  د. ارتباط با مشتري در اين روش نسبت به ساير روشها بسيار ساده مي باشد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. تفاوت اصلي دو فرآيند مارپيچي و مارپيچي WinWin در کدام مرحله مي باشد؟ 

  الف . تحليل ريسک        ب. ارتباط با مشتري 

   ج. ساخت نصب و تحويل  د. برنامه ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧. در کدام يک از مدلهاي توليد نرمافزار، مشتري تا انتهاي فرآيند توليد خروجي پروژه را نمي تواند مشاهده کند؟ 

 الف . توسعه سريع       ب. حلزوني            

 ج. افزايشي              د. آبشاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. کدام يک از فعاليت هاي زير در مهندسي نرمافزار جزو فعاليت هاي چتري محسوب مي شود؟ 

  الف . شناخت نيازمنديها           ب. تضمين کيفيت نرمافزار 

  ج. تست                               د. تحليل و طراحي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. کدام يک از الگوهاي سازماني مانتي تعريف تيم مهندسي نرمافزار فاقد رهبري دائمي است ؟ 

  الف . الگوي تصادفي              ب. تمرکززدايي کنترل شده 

  ج. متمرکز کنترل شده            د. تمرکززدايي دموکراتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. کدام يک از فنون هماهنگ کننده پروژه شامل اسناد ومدارک قابل تحويل مهندسي نرم افزار و نوشته هاي فني مي باشد؟ 

الف . رهيافت هاي رسمي و غيرشخصي          

   ب. شيوههاي رسمي و بين اشخاص 

 ج. شبکه ميان فردي                           

  د. شيوههاي غيررسمي بين اشخاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١. معيار مبتني بر زمان، ميانگين زمان لازم براي تغيير  (MTTC) براي اندازهگيري کدام ويژگي نرمافزار مناسب مي باشد؟ 

الف . درستي             ب. يکپارچگي          

 ج. قابليت نگهداري       د قابليت استفاده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢.مقدار ايدهآل براي ضريب کارايي رفع نقص DRE چند است ؟ 

الف . صفر               ب. يک                

  ج. دو                   د. نمي توان به طور دقيق معين کرد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣.کدام يک از گزينه هاي زير در مورد تکنيکهاي تعيين مشخصات کاربرد (FAST)  صحيح است ؟

  الف . مشتري نيازهاي خود را به صورت نامه و مستندات رسمي اعلام مي کند. 

  ب. نيازهاي مشتري در جلسات مختلف از طريق پرسش و پاسخ مشخص مي شود. 

  ج. نيازهاي مشتري از طريق مديران مربوطه مشخص مي شود. 

  د. ايجاد يک تيم همکاري از مشتريان و سازندگان براي شناسايي نيازمنديها پيشنهاد مي شود. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. نقطه اشيا در کداميک از مدلهاي برآورد نرمافزار مورد استفاده قرار مي گيرد؟ 

  الف . کوکومو                    ب. معادله نرمافزار 

  ج. مبتني بر مساله               د. مبتني بر فرآيند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. کداميک از موارد زير از فعاليت هاي مورد انتظار از ابزارهاي خودکار برآورد مي باشد؟  

  الف . تصميم گيري درخصوص خريد يا ساخت نرمافزار 

  ب. شناسايي نيازمنديهاي مشتري و دامنه مساله 

  ج. پيش بيني هزينه نرمافزار 

  د. امکانسنجي انجام پروژه نرمافزاري            

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. تهديد در مورد کيفيت و سروقت بودن نرمافزاري که قرار است توليد شود، از ناحيه کدام ريسک است ؟

الف . ريسک فني          ب. ريسکهاي پروژهاي   

 ج. ريسکهاي تجاري      د. الف و ج          

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. کدام يک از گزينه هاي زير در ارتباط با مخاطرات انواع ريسکها در پروژههاي نرمافزاري صحيح مي باشد؟ 

  الف . ريسکهاي تجاري کيفيت و سر وقت بودن نرمافزاري را تهديد مي کند. 

  ب. ريسکهاي فني عملي بودن ساخت نرمافزار را تهديد مي کنند. 

  ج. ريسکهاي تجاري برنامه ريزي پروژه را تهديد مي کنند. 

  د. ريسکهاي پروژهاي برنامه ريزي پروژه را تهديد مي کنند.  7

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. فرض کنيد ٦٠ مولفه نرمافزاري قابل استفاده مجدد، در انجام پروژه برنامه ريزي شده است . از طرفي به عنوان ريسک پروژه مي دانيم که تنها ٧٠% آنها قابل استفاده مجدد هستند. اگر هر مؤلفه به طور متوسط ١٠٠ خط کد داشته باشد و هزينه توليد  هر خط کد ٢٠٠٠ تومان باشد و احتمال وقوع ريسک ٨٠% باشد، ميزان قرار گرفتن در معرض ريسک چقدر است ؟ 

 الف . ٣٨٨٠٠٠٠           ب. ٢٨٨٠٠٠٠          

  ج. ٤٨٨٠٠٠٠               د.١٨٨٠٠٠٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. کدام گزينه در مورد زمانبندي پروژه صحيح مي باشد؟ 

  الف . زمانبندي پروژه هاي نرمافزاري فعاليتي است که کارهاي برآورد شده را ميان وظايف مهندسي مشخص توزيع مي کند. 

  ب. در مراحل انتهايي برنامه ريزي پروژه يک زمانبندي کلان خواهد شد. 

  ج. در مراحل ابتدايي برنامه ريزي پروژه يک زمانبندي تفصيلي مي باشد. 

  د. زمانبندي پروژه با گذشت زمان ثابت مي ماند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠.بررسي PERT و روش مسير بحراني (CPM) در يک پروژه به چه منظور استفاده مي شوند؟ 

  الف . برنامه ريزي پروژه     ب. زمانبندي پروژه 

  ج. تخصيص منابع           د. ارزيابي ريسک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. کدام گزينه در مورد مسير بحراني صحيح است ؟ 

الف .ريسکهاي بالقوهايي که در مسير انجام پروژه هستند را مشخص مي کند. 

ب. مسيري را مشخص مي کند که در صورت وقوع، پروژه با شکست مواجه مي شود. 

ج. زنجيرة وظايفي است که طول مدت پروژه را تعيين مي کند. 

د.مسيري را مشخص مي کند که در صورت بروز بحران بايد از آن استفاده کرد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢. مقدار بودجه کار انجام شده (BCWP) برابر است با:  

  الف . حاصل جمع BCWSi براي همه وظايف کاري است که بايد تا آن نقطه از زمانبندي کامل شده باشند.  

  ب. حاصل جمع مقادير بودجه زمانبندي شده براي همه وظايف کاري که واقعاً تا نقطه اي از زمانبندي کامل شدهاند.  

  ج. بازدهي استفاده از منابع زمانبندي شده در پروژه است . 

  د. حاصل جمع کاري است که واقعاً صرف وظايف کاري شده است .  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٢٣. کدام گزينه در مورد شناوري کل از زمانهاي مرزي تعريف شده توسط ريگز صحيح است ؟ 

  الف . زودترين زماني که يک وظيفه را مي توان شروع کرد. 

  ب. زمان ديرترين شروع به علاوه طول مدت پروژه 

  ج. ديرترين زمان براي شروع انجام وظايف 

  د. مقدار زمان پساند يا انحراف مجاز در وظايف زمانبندي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤. نتايج راهکار پوکايوک چيست ؟ 

  الف . جلوگيري و آشکارسازي سريع مشکلات کيفيتي 

  ب. جلوگيري و آشکارسازي سريع مشکلات نتايج ريسک 

  ج. جلوگيري و آشکارسازي سريع مشکلات فني 

  د. جلوگيري و آشکارسازي سريع مشکلات طراحي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. وظيفه گروه  SQA   چيست ؟ 

  الف . کمک به تيم نرمافزاري جهت تشخيص ريسکهاي پروژه 

  ب. کمک به تيم نرمافزاري جهت انجام کارهاي فني  

  ج. کمک به تيم نرمافزاري جهت برنامه ريزي براي تضمين کيفيت  

  د. کمک به تيم نرمافزاري جهت تضمين امنيت محصول نهايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. کنترل تغييرات در پروژههاي نرمافزاري از وظايف چه کسي است ؟

  الف . مدير پروژه                 ب. مدير پيکربندي نرمافزار 

  ج. مدير تضمين کيفيت           د. مدير ريسک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧.استفاده از جدول کلي قابليت پيگيري به چه منظور مي باشد؟ 

الف . پيدا کردن سريع خطاهاي نرمافزار            

 ب.عمل تست را آسان مي کند. 

ج. شناسايي و کنترل نيازمنديها را آسان مي کند.   

 د.امکان رديابي منبع خطا را آسان مي کند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨. هدف کدام گزينه ترجمه نيازهاي مشتري به يک محصول بالفعل است ؟ 

  الف . مهندسي محصول      ب. مهندسي سيستم 

  ج. مهندسي نيازمنديها        د. مهندسي فرايند تجاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩.کدام يک از نيازمنديهاي زير در QFD (انتقال عملکرد کيفيت )در نظر گرفته مي شود؟ 

الف . خواسته هاي تکنولوژي              ب. .خواسته هاي عادي 

ج. خواسته هاي غير ضروري        د. خواسته هاي موجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠.کدام گزينه در مورد الگوي نمونه سازي انتها- باز صحيح نيست ؟ 

  الف . به منظور شناسايي نيازهاي کاربر استفاده مي شود. 

  ب. در انتهاي فاز شناسايي دور انداخته مي شود. 

  ج. اين روش ساخت نمونه اوليه تکاملي نيز ناميده مي شود. 

  د. نمونه اوليه نرم افزار، نخستين گام تکاملي به طرف سيستم نهايي است . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

سوالات تشريحي 

 

 

١. مدل مارپيچي را به همراه شکل به طور کامل شرح دهيد؟(١/٥نمره) 

 

٢. مديريت ريسک از اساسي ترين قسمت هاي مديريت پروژه محسوب مي شود. انواع ريسکهايي که ممکن است در پروژههاي

نرمافزاري رخ دهد را شرح دهيد؟(١/٥ نمره) 

 

٣.مهندسي سيستم را تعريف کنيد؟(٠/٥ نمره) 

 

٤. بازبيني فني رسمي (FTR) يکي از فعاليت هاي SQA مي باشد، FTR را توضيح دهيد و اهداف آن را نام ببريد؟(١/٥ نمره) 

 

٥.پيکربندي نرمافزار و مديريت پيکربندي نرمافزار را توضيح دهيد؟(١ نمره)  

 

عنــوان درس : اصول طراحي نرم افزار,مهندسي نرم افزار١

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس : اصول طراحي نرم افزار,مهندسي نرم افزار١

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کامپيوتر-نرم افزار,مهندسي کامپيوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۱۱۴ – ,مهندسي فناوري اطلاعات گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي ,علوم کامپيوتر,مهندسي فناوري اطلاعات ,مهندسي فناوري اطلاعات ,مهندسي کامپيوتر- نرم افزار,مهندسي کامپيوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۱۴۶ – ,علوم کامپيوتر ۱۱۱۵۱۷۰ – ,مهندسي مديريت اجرايي ۱۱۱۵۱۹۵

ــــــــ

١- هر سبک معماري ، گروهي از سيستم ها را توصيف مي کند، کداميک از موارد زير جزء اين گروه از سيستم ها نمي باشد؟  

۱. مجموعه اي از مولفه ها   

۲. مجموعه اي از کانکتورها

۳. مدل هاي معناشناختي   

۴. مدل هاي طراحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کداميک از تعاريف زير، خصوصيات نرم افزار را صحيح بيان مي کند؟ 

۱. نرم افزارها دستوالعمل هايي هستند که هنگام اجرا، ويژگي ، عملکرد و کارايي نامطلوبي فراهم مي کند.

۲ نرم افزارها فرسوده مي شوند.

۳نرم افزارها، مهندسي و بسط داده مي شود.

۴. نرم افزارها نسبت به ناملايمات محيطي که باعث فرسايش آن مي شود، نفوذپذير مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- تعريف  " نرم افزارهاي سيستمي " از هفت گروه وسيع از نرم افزارهاي کامپيوتري کدامند؟ 

۱. مجموعه اي از برنامه هاست که براي سرويس دهي به برنامه هاي ديگر نوشته شده اند.

۲برنامه هاي مستقلي که يک نياز تجاري مشخص را برطرف مي سازند.

۳براي حل مسائل پيچيده اي که به روش هاي عددي قابل حل نيستند استفاده مي شود.

۴. در حافظه فقط خواندني جاي دارند و براي کنترل محصولات به کار مي رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کداميک از مدل هاي زير از مدل هاي فرآيند تجويزي نمي باشد؟  

۱. مدل آبشاري   

۲. مدل فرآيند افزايشي  

۳. مدل فرآيند تکاملي   

۴. مدل روش هاي رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- کارت هاي CRC شامل سه مشخه مي شود آن سه مشخصه کدامند؟

۱. کلاس – مسئوليت – همکار

۲. کلاس – بازآرايي – همکار

۳. سازگاري – مسئوليت – همکار   

۴. سازگاري – بازآرايي – همکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- در حيطه ي توسعه ي ويژگي – محور( FDD)، " ويژگي " چيست ؟

۱. يک عملکرد است که نزد متقاضي بدون ارزش بوده در کمتر از دو هفته قابل پياده سازي است .

۲ يک عملکرد است که نزد متقاضي داراي ارزش بوده در کمتر از دو هفته قابل پياده سازي است .

۳ يک عملکرد است که نزد متقاضي بدون ارزش بوده در بيشتر از دو هفته قابل پياده سازي است .

۴. يک عملکرد است که نزد متقاضي داراي ارزش بوده در بيشتر از دو هفته قابل پياده سازي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- تعريف زير، تعريف کداميک از عبارات است ؟ " شکل ساده ي عنصر پيچيده اي از سيستم به کار رفته در انتقال معنا در يک عبارت منفرد است ."

۱. سازگاري

۲. پيمانه  

۳. انتزاع  

۴. الگو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- اصول راهنماي فعاليت هاي چارچوبي در مهندسي نرم افزار کدامند؟  

۱. اصول ارتباطي ، اصول مستندسازي ، اصول برنامه ريزي ، اصول مدل سازي ، اصول استقرار

۲  اصول ارتباطي ، اصول برنامه ريزي ، اصول مدل سازي ، اصول ساخت ، اصول استقرار

۳ اصول ارتباطي ، اصول برنامه ريزي ، اصول تحليل ، اصول مدل سازي ، اصول استقرار

۴. اصول ارتباطي ، اصول برنامه ريزي ، اصول مدل سازي ، اصول ريسک ، اصول ساخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- مشکلاتي که در طول مرحله ي استخراج ممکن است پيش آيد کدامند؟

۱. مشکلات مربوط به حوزه ي پروژه ، مشکلات مربوط به درک پروژه ، مشکلات مربوط به هزينه پروژه

۲ مشکلات مربوط به حوزه ي پروژه ، مشکلات مربوط به تغييرپذيري ، مشکلات مربوط به هزينه پروژه

۳  مشکلات مربوط به حوزه ي پروژه ، مشکلات مربوط به درک پروژه ، مشکلات مربوط به تغييرپذيري

۴. مشکلات مربوط به حوزه ي پروژه ، مشکلات مربوط به ايجاد و پالايش پروژه ، مشکلات مربوط به تغييرپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- استقرار عملکرد کيفيت (QFD) سه نوع خواسته را مشخص مي کند، آن سه خواسته کدامند؟  

۱. خواسته هاي عادي ، خواسته هاي موردانتظار، خواسته هاي مهيج

۲ خواسته هاي عادي ، خواسته هاي کاربردي ، خواسته هاي مهيج

۳ خواسته هاي کاربردي ، خواسته هاي موردانتظار، خواسته هاي مهيج

۴. خواسته هاي عادي ، خواسته هاي موردانتظار، خواسته هاي ساختاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- کداميک از موارد زير جز قواعد ساده در هنگام ايجاد "مدل تحليل " مي باشد؟

۱. مدل تا حد امکان بايد پيچيده باشد.

۲  ارتباط را در سرتاسر سيستم بايد به حداکثر برسانيد.

۳ مدل خواسته ها بايد حتماً رضايت همه ي طرف هاي ذي نفع را جلب کند.

۴. سطح انتزاع بايد نسبتاً پايين باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام دو نمودار از "مدل هاي رفتاري " مي باشند؟  

۱. نمودارهاي حالت ، نمودارهاي ترتيبي   

۲. نمودارهاي کلاس ها، نمودارهاي همکاري

۳. نمودارهاي حالت ، نمودارهاي کلاس ها  

۴. نمودارهاي کلاس ها، نمودارهاي ترتيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کداميک همگي از خروجي هاي مدل سازي خواسته ها مي باشند؟  

۱. مدل محتوا، مدل تعامل ها، مدل مستقيم

۲. مدل محتوا، مدل گشت و گذار، مدل غيرمستقيم

۳.   مدل تعامل ها، مدل عملياتي ، مدل پيکربندي

۴. مدل عملياتي ، مدل گشت و گذار، مدل مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- مدل تعامل براي برنامه هاي تحت وب از چندين عنصر تشکيل شده است آن عناصر کدامند؟  

۱. USE CASE، نمودار واسط کاربري ، کلاس ها  

۲. USE CASE، کلاس ها، نمودارهاي ترتيب

۳. نمودارهاي ترتيب ، نمودارهاي حالت ، کلاس ها  

۴. USE CASE، نمودارهاي ترتيب ، نمودارهاي حالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- نمودارهاي حالت و نمودارهاي ترتيب ، زيرمجموعه کداميک از عناصر در مدل تحليل مي باشند؟  

۱. عناصر جريان گرا 

۲. عناصر رفتاري

۳. عناصر مبتني بر سناريو   

۴. عناصر مبتني بر کلاس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- تعريف زير تعريف کداميک از صفات کيفيتي مي باشد؟  " با تعيين مجموعه ويژگي ها و قابليت هاي برنامه ، عمليات کلي که تحويل مي شوند و امنيت کل سيستم ارزيابي مي شود."

۱. قابليت اطمينان 

۲. قابليت پشتيباني

۳. قابليت کاربرد 

۴. قابليت عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- نتيجه مستقيم جداسازي دغدغه ها، پيمانه بندي و مفاهيم پنهان سازي اطلاعات و انتزاع ، کدام مفهوم مي باشد؟

۱. پالايش  

۲. بازآرايي  

۳. استقلال عملياتي

۴. کلاس هاي طراحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کدام سبک معماري هنگامي به کاربرده مي شود که قرار باشد داده هاي ورودي از طريق يک سري مولفه هاي محاسباتي ودستکاري ، به داده هاي خروجي تبديل شوند؟ 

۱. معماري هاي داده محور 

۲. معماري هاي جريان داده ها

۳. معماري هاي فراخواني و بازگشت  

۴. معماري لايه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- سه نوع وابستگي که ژائو براي ارزيابي پيچيدگي معماري بيان مي کند کدام است ؟ 

۱. وابستگي هاي اشتراکي ، وابستگي هاي جرياني ، وابستگي هاي مقيد

۲وابستگي هاي اشتراکي ، وابستگي هاي توصيفي ، وابستگي هاي مقيد

۳وابستگي هاي جرياني ، وابستگي هاي مقيد، وابستگي هاي ميان مولفه اي

۴. وابستگي هاي توصيفي ، وابستگي هاي ميان مولفه اي ، وابستگي هاي مقيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- مولفه هاي سنتي که به آنها پيمانه نيز گفته مي شود در داخل معماري نرم افزار جاي گرفته و به عنوان يکي از سه نقش مهم عمل مي کنند، آن سه نقش کدامند؟

۱. مولفه ي کنترلي ، مولفه ي دامنه مساله ، مولفه ي جريان گرا  

۲. مولفه ي کنترلي ، مولفه ي دامنه مساله ، مولفه ي زيرساختي

۳. مولفه ي کنترلي ، مولفه ي تحليل ، مولفه ي زيرساختي

۴. مولفه ي دامنه مساله ، مولفه ي تحليل ، مولفه ي جريان گرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- اصل  " کلاس هايي که باهم تغيير مي کنند به هم تعلق دارند" کداميک از اصول طراحي در سطح مولفه ها مي باشد؟

۱. اصل استفاده ي  مجدد مشترک  

۲. اصل وارونگي وابستگي

۳. اصل جداسازي واسط ها 

۴. اصل بستار مشترک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- هدف از کداميک از موارد زير "شناسايي ، پياده سازي ، کاتالوگ بندي و توزيع مجموعه اي از مولفه هاي نرم افزاري است که در يک دامنه ي کاربرد خاص در نرم افزار فعلي و نرم افزارهاي آينده ، کاربرد دارد" ؟

۱. صلاحيت مولفه ها   

۲. ترکيب مولفه ها

۳. مهندس دامنه ها

۴. طبقه بندي مولفه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- سه قاعده طلايي براي طراحي واسط ها کدامند؟

۱. سپردن کنترل به کاربر، کاستن از بار حافظه کاربر، سازگار ساختن واسط

۲سپردن کنترل به کاربر، افزايش بار حافظه کاربر، سازگار ساختن واسط

۳ سپردن کنترل به برنامه نويس ، کاستن از بار حافظه کاربر، سازگار ساختن واسط

۴. سپردن کنترل به برنامه نويس ، افزايش بار حافظه کاربر، سازگار ساختن واسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- تعريف زير، تعريف کدام گروه از کاربران مي باشد؟

" با دانش معنايي متعارف از برنامه کاربردي ، ولي اطلاعات نحوي نسبتاً پايين در خصوص استفاده از واسط ."

۱. کاربران مطلع و متوسط   

۲. کاربران مطلع و دائمي

۳. کاربران تازه کار  

۴. کاربران نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- دو ويژگي مهم پاسخ سيستم چيست ؟

۱. طول و عرض   

۲. عرض و تغييرپذيري  

۳. طول و تغييرپذيري   

۴. گزينه هاي ١ و٣

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

سوالات تشريحي

١- سه فعاليت از ٥ فعاليت يک " چارچوب فرآيند" کلي براي مهندسي نرم افزار را نام برده و به اختصار شرح دهيد؟   ۱,۴۰ نمره

٢- روش اسکرام از مدل هاي فرآيند چابک را شرح دهيد ؟    ۱,۴۰ نمره

٣- از مفاهيم طراحي ، " معماري " را تعريف کرده و به اختصار شرح دهيد ؟   ۱,۴۰ نمره

٤- عناصر مدل خواسته ها را نام برده و يکي را به اختصار شرح دهيد؟ ۱,۴۰ نمره

٥- اتصال کلاس ها را مي توانند به شيوه هاي گوناگون نشان داد، لتبريج و لاگانيه چند گروه را براي اتصال تعريف ۱,۴۰ نمره

مي کنند نام ببريد؟ ( ٤ مورد کافي است .) 

امام حسن (ع) : هر كس قرآن بخواند ، يك دعاي مستجاب براي او ميباشد كه يا فورا اجابت ميشود و يا با تأخير .