آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مقدمه علم حقوق کد 1223218

نام درس : مقدمه علم حقوق

ترم اول سال 87-88

نام درس : مقدمه علم حقوق

رشته تحصیی : حقوق  1223020

۱. منظور از منابع حقوقي چيست ؟ 

  الف . ريشه قواعد حقوقي ب . منشأ قواعد حقوقي 

  ج . نيروي الزام آور قواعد حقوقي    د. صورتهاي ايجاد قواعد حقوقي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲. در نظام حقوقي ايران کدام گزينه تعريف قانون به معناي عام است ؟ 

  الف . به کليه مصوبات مجلس و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي اداري گفته مي شود. 

  ب . کليه مصوبات مجلس مي باشد. 

  ج . به کليه مصوبات قوه مجريه و نهادهاي اداري گفته مي شود. 

  د. مصوبات عمومي مجلس را قانون عام مي گويند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. احکام و نظامنامه هاي قوه مجريه در عرف اداري چه ناميده مي شود؟ 

  الف . تصويب نامه  ب . بخشنامه 

  ج . آئين نامه  د. همه موارد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴. مرجع تشخيص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي کدام نهاد است ؟ 

  الف . مجلس خبرگان ب . شوراي نگهبان  ج . مجمع تشخيص مصلحت نظام    د. مقام رهبري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵. به موجب ماده يک قانون مدني , لزوم انتشار قوانين شامل کدام مورد مي شود؟ 

  الف . آئين نامه هاي اداري ب . قانون مصوب مجلس 

  ج . بخشنامه هاي اداري   د. مصوبات هيأت وزيران 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. ممنوع بودن قضات از دادن حکم کلي به چه معنا است ؟ 

  الف . اعتبار هر حکم مختص همان دعوي است .

  ب . قضات بايد تمام جزئيات پرونده را در رأي ذکر نمايند. 

  ج . يک حکم در موارد مشابه به طور کلي صادر مي شود.  

  د. هيچکدام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. عالي ترين مرجع قضايي در ايران کدام نهاد است ؟ 

  الف . شوراي عالي قضايي ب . شوراي توسعه قضايي 

  ج . ديوان عالي کشور    د. دادستان کل کشور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۸. قانون آئين دادرسي کيفري جزو کداميک از قوانين است ؟ 

  الف . شکلي   ب . ماهوي    ج . موجد حق  د. مادي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. اقتدار قانون در برابر اشخاص چگونه نمود پيدا مي کند؟ 

  الف . اطاعت از قانون    ب . عدم جهل به قانون 

  ج . اجراي اختياري قانون د. الف و ب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۰. کداميک از قوانين زير تکميلي محسوب مي شود؟ 

  الف . قانون مجازات ب . قانون ارث 

  ج . قانون راهنمايي و رانندگي  د. قانون ماليات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. مرجع نسخ قانون عادي کدام نهاد است ؟ 

  الف . قوه مجريه   ب . قوه قضائيه 

  ج . مجلس   د. ديوان عالي کشور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. در صورتي که قانون قديم و جديد از حيث عموم و خصوص با هم برابر باشند, کدام حکم درست است ؟ 

  الف . قانون جديد قانون قديم را باطل مي کند.    ب . قانون جديد قانون قديم را نسخ مي کند. 

  ج . قانون قديم قانون جديد را تخصيص مي دهد.  د. قانون جديد قانون قديم را تخصيص مي دهد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳. منظور از عنصر رواني عرف چيست ؟ 

  الف . اعتقاد به الزام آور بودن عرف  ب . تکرار يک رفتار به کرار 

  ج . عمومي شدن ترک يک فعل  د. عمومي شدن انجام يک فعل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴. جمله «کسي نمي تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود, مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي

رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد» حاکي از چه امري است ؟ 

  الف . رجوع ضمني به عرف ب . رجوع صريح به عرف 

  ج . رجوع صريح به رويه قضايي    د. رجوع ضمني به قانون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵. عنصر اصلي رويه قضايي چيست ؟ 

  الف . تکرار يک رفتار    ب . عرف 

  ج . رأي دادگاه    د. نظر انديشمندان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. کدام گزينه از موارد دخالت رويه قضايي در قانون مي باشد؟ 

  الف . نقص قانون   ب . اجمال قانون 

  ج . سکوت قانون   د. همه موارد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۷. هرگاه اجراي يکي از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم ديگر او مخالف باشد, چه حالت حقوقي پيش مي آيد؟ 

  الف . تعارض  ب . تزاحم    ج . تضرر    د. اجمال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. منظور از ادبيات حقوقي چيست ؟ 

  الف . انديشه هاي حقوقي  ب . عقايد علماي حقوق 

  ج . سبک نگارش قواعد حقوقي  د. الف و ب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۹. هرگاه حکمي که از قانون فهميده مي شود از لحاظ نفي و اثبات با آن مخالف باشد, حکم را چه مي گويند؟ 

  الف . مفهوم موافق  ب . قياس اولويت 

  ج . مفهوم مخالف  د. قياس ساده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. کدام گزينه مستثني از قاعده کلي «قلمرو حقوق در مکان » مي باشد؟ 

  الف . اتباع خارجه   ب . احوال شخصيه  ج . مقيمان    د. مجرمين خارجي مقيم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. کدام گزينه صحيح نيست ؟ 

  الف . در برابر هر حقي تکليفي وجود دارد.    

  ب . حق عبارت از توانايي است که به اراده اشخاص داده مي شود. 

  ج . هم شخصيت حقوقي وجود دارد هم شخصيت حقوقي 

  د. هر انساني شخص طبيعي نيست . 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. کدام گزينه از مصاديق حقوق عمومي نيست ؟ 

  الف . حق حيات ب . آزادي وجدان   ج . حق شفعه  د. آزادي عقيده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. سلطه ايي که شخص نسبت به چيزي دارد و مي تواند آن را به گونه ايي مستقيم اجرا کند چه ناميده مي شود؟ 

  الف . حق منجز ب . حق ديني  ج . حق عيني   د. حق تبعي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. سرقفلي در نتيچه چه عقدي ايجاد مي شود؟ 

  الف . شرکت   ب . مساقات   ج . مضاربه   د. اجاره 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. حق مالکيت چگونه حقي است ؟ 

  الف . حق دائم  ب . حق موقت  ج . حق موجل  د. حق متزلزل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۶. مسووليتي که چند شخص براي پرداختن تمام يک دين دارند چه ناميده مي شود؟ 

  الف . مسووليت شخص  ب . مسووليت تضامني 

  ج . مسووليت کيفري    د. مسووليت اخلاقي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۷. اگر موجر و مستأجر با تراضي اجاره را بر هم زنند, چه عمل حقوقي اتفاق افتاده است ؟ 

  الف . ايقاع    ب . ابطال ج . اقاله  د. عقد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. اشتباه در شخصيت طرف معامله که علت عمده عقد است چه حکمي دارد؟ 

  الف . ابطال    ب . فسخ ج . نسخ  د. غير نافذ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۹. کدام گزينه از اسباب ضمان قهري نيست ؟ 

  الف . اتلاف   ب . استيفاء   ج . نسبيت    د. اقاله 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۰. حق شفعه در چه موردي بوجود مي آيد؟ 

  الف . اموال منقول غير مشاع    ب . حقوق ديني 

  ج . اموال غير منقول مشاع د. حقوق غير مالي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسین (ع) : كسي كه بخواهد از راه گناه به مقصدي برسد ، ديرتر به آروزيش مي رسد و زودتر به آنچه مي ترسد گرف تار مي شود .

نام درس: مقدمه علم حقوق بدون پاسخ

نیمسال دوم 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: مقدمه علم حقوق   

رشته/کد درس:حقوق ١٢٢٣٠٢٠ 

ــــ

۱. اعتبار عهدنامه :  

  الف . مانند قانون اساسي است .   ب . مانند قانون عادي ( مصوبه مجلس ) است . 

  ج . مانند تصويب نامه هيأت وزيران است .   د. فراتر از قانون اساسي و قانون عادي است .  

۲. مصوبه هيأت وزيران اگر حاوي قواعد کلي در زمينه اجراي قوانين باشد، اصطلاحاً چه ناميده مي شود؟ 

  الف . آيين نامه  ب . نظامنامه  ج . مرامنامه  د. اساسنامه 

۳. در مورد دعوايي که نزد قاضي مطرح مي شود ، وي چه تکليفي دارد؟ 

  الف . فصل خصومت کند و رأي صادر نمايد مگر اينکه قوانين راجع به آن قضيه ساکت باشند. 

  ب . فصل خصومت کند و رأي صادر نمايد مگر اينکه قوانين راجع به آن قضيه ابهام داشته باشند. 

  ج . فصل خصومت کند و رأي صادر نمايد مگر اينکه قوانين راجع به آن قضيه تناقض داشته باشند.  

  د. بايد رسيدگي نموده و رأي صادر نمايد در غير اينصورت مستنکف از احقاق حق شناخته مي شود.  

۴. قوانيني که شرايط ايجاد حق و زوال و انتقال حق را معين مي کنند ، اصطلاحاً چه ناميده مي شوند؟ 

  الف . قوانين شکلي  ب . قوانين ماهوي   ج . قوانين اداري  د. قوانين قضايي  

۵. کداميک از گزينه هاي زير صحيح است ؟ 

  الف . اشخاص مي توانند بر خلاف قوانين امري توافق نمايند.  

  ب . اشخاص مي توانند بر خلاف قوانين تکميلي توافق نمايند.  

  ج . اشخاص مي توانند بر خلاف قوانين امري و تکميلي توافق نمايند.  

  د. اشخاص نمي توانند بر خلاف قوانين امري و تکميلي توافق نمايند.  

۶. وقتي قانون سابق عام است و قانون جديد خاص :  

  الف . قانون خاص ناسخ قانون عام مي شود.  

  ب . قانون خاص ، قانون عام را ابطال مي نمايد.  

  ج . قانون خاص ، قانون عام را تخصيص مي زند.  

  د. قانون خاص ، نه قانون عام را تخصيص مي زند و نه آن را نسخ مي نمايد.  

۷. کداميک از موارد زير از منابع حقوق به شمار مي رود؟ 

  الف . عرف   ب . قانون   ج . رويه قضايي  د. همه موارد  

۸. در چه مواقعي رويه قضايي جهت تکميل قانون دخالت مي نمايد؟ 

  الف . سکوت قانون  ب . اجمال قانون   ج . تناقض قانون   د. تمام گزينه ها  

۹. تفسير قانوني به وسيله ………… و تفسير قضايي توسط ……………… صورت مي گيرد.  

  الف . قاضي – قاضي   ب . مجلس – مجلس 

   ج . مجلس – قاضي  د. قاضي – مجلس  

۱۰. مجموعه اوصافي که وضع شخص را در خانواده و جامعه معين مي کند و از شخصيت او جداشدني نيست ، اصطلاحاً چه

ناميده مي شود؟ 

  الف . احوال شخصيه  ب . احوال مدني  ج . اهليت  د. وضعيت  

۱۱. اثر قانون نسبت به :  

  الف . گذشته است .  ب . آينده است .  ج . هم آينده و هم گذشته است .   د. هيچکدام  

۱۲. کداميک از قوانين زير نسبت به گذشته اثر دارند؟ 

  الف . قوانين تفسيري   ب . قوانين مربوط به حذف مجازاتها  

  ج . قوانين مربوط به تخفيف مجازاتها  د. قوانين تفسيري و قوانين مربوط به حذف و تخفيف مجازاتها  

۱۳. حق مؤلف بر آثار خود:  

  الف . صرفاً حق مالي است .   ب . صرفاً حق غير مالي است .  

  ج . هم حق مالي و هم حق غير مالي است .   د. هيچکدام  

۱۴. حقي است که به موجب آن شخص مي تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است يا مالک خاص ندارد ، استفاده کند؟ 

  الف . حق انتفاع  ب . حق ارتفاق  ج . مالکيت   د. اولويت  

۱۵. حقي است که شخص نسبت به ديگري دارد و به موجب آن مي تواند انجام کاري را از او بخواهد؟ 

  الف . حق عيني اصلي  ب . حق عيني تبعي  

  ج . حق ديي ن  د. حق مختلط  

۱۶. کداميک از حقوق زير در مقابل همه قابل استناد است ؟ 

  الف . حق ديي ن  ب . حق عيي ن   ج . حق مختلط   د. حق ديني و مختلط  

۱۷. کداميک از عبارات زير درست نيست ؟ 

  الف . هر شخص فقط يک دارايي مي تواند داشته باشد.  ب . دارايي صرفاً شامل حقوق و تکاليف مالي مي شود.  

  ج . شخص حقوقي فاقد دارايي است .   د. فرض شخص بدون دارايي ممکن نيست .  

۱۸. حقوق معنوي :  

  الف . مال منقول محسوب مي شود.   ب . مال غير منقول محسوب مي شود.  

  ج . گاهي منقول و گاهي غير منقول محسوب مي شود.   د. غالباً غير منقول محسوب مي شود.  

۱۹. حقي که وجود آن منوط به امر ديگري باشد، چه ناميده مي شود؟ 

  الف . حق منجز  ب . حق معلق   ج . حق مؤجل   د. حق حال  

۲۰. « تلف »  ، « فوت » و « تولد» : 

  الف . از جمله اعمال حقوقي مي باشند.  ب . از جمله وقايع حقوقي مي باشند.  

  ج . از جمله اعمال اداري مي باشند.  د. از موارد اعمال اداري و حقوقي مي باشند. 

۲۱. کداميک از موارد زير از شرايط صحت قرارداد نمي باشد؟ 

  الف . قصد طرفين و رضاي آنها   ب . موضوع معين که مورد معامله مي باشد.  

  ج . توان مالي طرفين   د. اهليت طرفين  

۲۲. عمل حقوقي که با يک اراده واقع مي شود، در اصطلاح حقوق چه ناميده مي شود؟ 

  الف . عقد  ب . واقعه حقوقي   ج . قاعده حقوقي   د. ايقاع  

۲۳. کداميک از عبارات زير صحيح است ؟ 

  الف . کليه حقوق اعم از مالي و غير مالي انتقال پذيرند.  

  ب . حق مالي انتقال پذير و حق غير مالي انتقال ناپذير مي باشد.  

  ج . حق غير مالي انتقال پذير و حق مالي انتقال ناپذير مي باشد.  

  د. کليه حقوق اعم از مالي و غير مالي انتقال ناپذيرند.  

۲۴. صرفنظر کردن از حقوق عيني …………… و صرفنظر کردن از حقوق ديني ……………… ناميده مي شود.  

  الف . ابراء – ابراء   ب . اعراض – اعراض   ج . ابراء – اعراض  د. اعراض – ابراء 

۲۵. کسي که از دادگاه درخواست رسيدگي به دعوايي را مي نمايد، در اصطلاح حقوق  چه ناميده مي شود؟ 

  الف . مدعي  ب . مدعي عليه  ج . شاهد  د. دادستان  

۲۶. رأي دادگاه در صورتي که راجع به ماهيت دعوي بوده و قاطع دعوي باشد ، اصطلاحاً چه ناميده مي شود؟ 

  الف . تصميم  ب . قرار  ج . نظر   د. حکم  

۲۷. بر طبق چه قاعده اي ، همين که دادگاه درباره موضوعي تصميم گرفت ، از رسيدگي به آن فارغ مي شود و ديگر نمي تواند نظر

خود را تغيير دهد؟ 

  الف . قاعده اعتبار امر قضاوت شده   ب . اصل قطعي بودن رأي  

  ج . اصل غير قابل اصلاح بودن رأي   د. قاعده فراغ دادرس  

۲۸. اخبار به حق براي غير به ضرر خود در اصطلاح حقوق چه ناميده مي شود؟ 

  الف . دليل   ب . شهادت  ج . اقرار  د. ادعا  

۲۹. اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر قاضي ، دليل بر امري شناخته مي شوند ، اصطلاحاً چه ناميده مي شوند؟ 

  الف . دليل   ب . اماره  ج . نشانه  د. اصل  

۳۰. اگر طرفين معامله به تراضي و توافق يکديگر ، معامله را به هم بزنند ، عمل آنان در اصطلاح حقوق مدني چه ناميده مي شود؟ 

  الف . انحلال  ب . انفساخ   ج . فسخ  د. اقاله 
ـــــ

امام عسکری (ع) : شرك در ميان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سياه در شب تار نهانتر است .

نام درس : مقدمه علم حقوق

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مقدمه علم حقوق

رشته تحصیلی . کد درس : حقوق ١٢٢٣٠٢٠  

ـــــــ

۱. موضوع علم حقوق چيست ؟ 

الف . احکام واقعي    ب . احکام اعتباري    ج . احکام تکويي ن د. احکام عادلانه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. کدام وصف حقوق باعث مي گردد که اين علم با علوم ديگر مانند فلسفه و جامعه شناسي ارتباط پيدا کند؟ 

   الف . اجتماعي بودن  ب . اخلاقي بودن ج . عام بودن  د. الزامي بودن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. در نظام حقوق نوشته ، چه روشي براي درک و ساخت قواعد حقوقي مناسب است ؟ 

   الف . روش استقرايي    ب . تفسير و تحليل متن    

   ج . روش قياسي  د. تحليل عقلي و تجربي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. کدام گزينه از احکام وضعي است ؟ 

   الف . رانندگان بايد وسيلة نقليه خود رابيمه کنند    

   ب . امين نبايد در نگهداري مال ، تعدي و تفريط کند  

   ج . هيچ کس نبايد در مال ديگري بدون اجازه تصرف کند  

   د. قتل عمد موجب قصاص است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. قواعدي مانند «لزوم جبران ضرر زيان ديده » يا «پايبندي به يک تعهد و قرارداد، ناشي از کدام منبع قواعد حقوقي هستند؟ 

   الف . قانون و رويه قضايي   ب . آراي وحدت رويه  

   ج . عرف   د. نظريه پردازي حقوقي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶. نظم عمومي کدام گزينه را محدود مي کند؟ 

   الف . اصل الزامي بودن قواعد حقوقي   ب . وصف ضمانت اجراي حقوق  

   ج . اصل حاکميت اراده   د. اجتماعي بودن حقوق  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۷. جبران ضرر زيان ديده در برابر تخلفات از مصاديق کدام عدالت است ؟ 

الف . عدالت توزيعي  ب . عدالت اصلاحي   ج . عدالت کيفر دهنده د. عدالت معاوضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مطابق کدام يک از نظام هاي حقوقي است ؟ 

   الف . نظام حقوقي اسلام و رومي – ژرمني ب . رومي – ژرمني  

   ج . کامن لا    د. نظام حقوقي اسلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. به عملي که نزد معصوم (ع ) صورت گرفته است و توسط معصوم رد نشده است ، چه مي گويند؟ 

   الف . تقرير معصوم (ع )  ب . تنقيح معصوم (ع )  

   ج . تثبيت معصوم (ع )    د. تجميع معصوم (ع )  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. در مواردي که تکليي ف قطعي وجود دارد اما بين الزام دو حکم متعارض (مانند وجوب و حرمت ) شک وجود داشته باشـد کـدام اصـل جاري است ؟ 

الف . اصل برائت ب . اصل تخيير   ج . اصل احتياط   د. اصل استصحاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. کدام گزينه از ويژگي هاي نظام حقوقي رومي – ژرمني نمي باشد؟ 

   الف . قانون ، مهم ترين منبع است    

   ب . تفسير قانون و عبارات آن اهميت زيادي دارد  

   ج . عرف و عادت بيشتر در، درک قانون کاربرد دارد  

   د. تصميم قضايي و رأي دادگاه يک قاعده است   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. حقوق کامن لا مبتني بر چيست ؟ 

   الف . تاکيد بر قواعد ماهوي   ب . حقوق مبتني بر عرف است   

   ج . پايه هاي اصلي آن ، آرا و عرف هاي قضايي است .  د. دکترين است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. حقوق دريايي از شاخه هاي کدام گزينه است ؟ 

   الف . حقوق عمومي داخلي   ب . حقوق عمومي بين المللي   

   ج . حقوق خصوصي داخلي   د. حقوق خصوصي بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۴. ارکان جرم و انواع مجازات هاي آن در کدام رشته حقوق مورد بررسي قرار مي گيرد؟ 

   الف . حقوق کيفري اختصاصي   ب . حقوق کيفري عمومي  

   ج . جرم شناسي  د. آيين دادرسي کيفري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۵. به استناد چه چيزي ، اگر کسي مدعي باشد که مالي را به صورت غيرمجاني (عدم تبرع ) به ديگري داده است ، براي اثبات ادعاي خود به چه دليي ل نياز دارد؟ 

الف . اصل برائت ب . اصل عدم ج . اماره يد    د. اصل استصحاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. کدام گزينه جزو رشته هاي ترکيي ب (ميان رشته اي ) است ؟ 

   الف . حقوق محيط زيست    ب . حقوق اداري  

   ج . حقوق کار د. حقوق بين الملل عمومي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۷. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، کدام گزينه پايه هاي اصلي نظام سياسي را تشکيل داده اند؟ 

   الف . قانونيت ، مشروعيت    ب . اصل ولايت فقيه ، مکتبي بودن  

   ج . جمهوريت ، اسلاميت  د. توحيد، جمهوريت  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۸. هر قانوني پس از تصويب در چه روزنامه اي منتشر مي شود و پس از چند روز لازم الاجرا مي شود؟ 

   الف . روزنامه اطلاعات – ۱۵ روز    ب . روزنامه رسمي – ۱۵ روز  

   ج . روزنامه کيهان – ۲۰ روز    د. روزنامه جام جم – ۳۰ روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۹. قديمي ترين قانون در ايران که مواد آن در طول ساليان طولاني ، کمترين تغيير و اصلاح را به خود ديده است ، کدام مي باشد؟ 

 الف . قانون تجارت   ب . قانون مجازات اسلامي

 ج . قانون آيين دادرسي مدني   د. قانون مدني  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

۲۰. حق يک ملک در ملک ديگررا چه مي نامند؟ 

 الف . حق انتفاع    ب . حق ارتفاق    ج . حق تصرف   د. حق مالکيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. کدام گزينه عقد لازم است ؟ 

 الف . عقد بيع ، عقد اجاره ب . عقد بيع ، عقد هبه  

 ج . عقد اجاره ، عقد وکالت    د. عقد وکالت ، عقد عاريه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۲. معاملات صغير مميز، مجنون و سفيه به ترتيب ، چه حکمي دارد؟ 

 الف . باطل ، باطل ، غير نافذ   ب . غير نافذ، باطل ، باطل  

 ج . غير نافذ، باطل ، غير نافذ  د. باطل ، غير نافذ، غير نافذ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. مسؤوليت غاصب در مقابل مالک چگونه است ؟ 

 الف . مربوط به تقصير او است .  ب . ارتباطي با تقصير او ندارد  

 ج . مربوط به افراط او است .    د. مربوط به تفريط او است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۴. براساس قانون مدني ، دختر و پسر به ترتيب در چه سني مي توانند ازدواج کنند؟ 

 الف . ۱۳ سالگي – ۱۵ سالگي   ب . ۹ سالگي – ۱۸ سالگي  

 ج . ۱۵ سالگي – ۱۸ سالگي  د. ۱۵ سالگي – ۲۰ سالگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. وصيت تمليکي و عهدي به ترتيب ، از نظر حقوقي چه وضعيي ت دارند؟ 

الف . عقد – عقد   ب . ايقاع – عقد   ج . عقد –ايقاع    د. ايقاع –ايقاع  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۶.پس از صدور رأي ، دادگاه (مگر در مورد استثنايي) نمي تواند هيچ تغييري در رأي خود ايجاد کند»، به اين حالت چه مي گويند؟ 

    الف . اعتبار امر مختوم  ب . فراغ دادرس    

    ج . حکم حضوري    د. اعتبار قضيه محکوم بها  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۷. تقاضاي اعاده دادرسي به چه مرجعي داده مي شود؟  

    الف . دادستان کل ب . رئيس قوه قضائيه

    ج . وزير دادگستري  د. ديوان عالي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۸. در صورتي که قاضي ، حکم قضيه ي را در قوانين پيدا نکرد، عمل به چه نوع تفسيري براي وي الزام آور مي شود؟ 

    الف . تفسير قانوني   ب . فتاواي معتبر فقهي

    ج . تفسير قضايي د. هر گونه تفسير شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۹. از نظر حقوقي و فقهي کدام قياس نادرست است ؟ 

الف . سرايت حکم به موارد ديگر صرفاً به دليل مشابهت باشد

ب . قياس منصوص العلة باشد  

ج . اگر قياس مستنبط العلة باشد 

د. اگر قياس اولويت باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۰. کدام يک از رشته هاي حقوق را «تعارض قوانين » نيز مي گويند؟ 

 الف . حقوق مدني ب . حقوق تجارت  

 ج . حقوق بين الملل خصوصي   د. آيين دادرسي مدني  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام مهدی (عج) : شهادت مي دهم كه معبودي جز خداي يكتا نيست و ملائكه آسمان و صاحبان علم نيز شهادت مي دهند ، آن خدايي كه به عدل و داد قيام مي كند ، نيست خدايي جز او كه مقتدر و حكيم مي باشد ، و همانا دين نزد خدا اسلام است .

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

رشته تحصيلي/کد درس :حقوق ,حقوق بين الملل ۱۲۲۳۰۲۰

ـــــــــ

١- مبناي تقسيم حقوق به حقوق ملي و حقوق بين المللي چيست ؟

۱.تنوع موضوعات  ۲ . قلمرو قاعده حقوقي

۳.تنوع روابط اجتماعي ۴ .سهولت تحقيق و تفحص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام گزينه از شاخه هاي حقوق عمومي نيست ؟

۱.حقوق کيفري ۲ . حقوق کار  

۳ .حقوق تامين اجتماعي   ۴ . حقوق هوايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- حقوق درياها در زمره کداميک از شاخه هاي فرعي حقوق جاي دارد ؟

۱.حقوق عمومي داخلي  ۲ .حقوق بين الملل خصوصي

۳.حقوق بين الملل عمومي   ۴ .حقوقي خصوصي داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- موضوع حقوق فضا يا حقوق فضايي چيست ؟

۱.حاکميت دولتها بر فضاي سرزمين خود

۲قواعد مربوط به حمل و نقل بار

۳قواعد مربوط به حمل و نقل مسافر

۴.قواعد مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در سطح بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- اصلي ترين و گسترده ترين موضوع علم حقوق چيست ؟

۱.حقوق مردم  ۲ .تکاليف مردم

 ۳ .روابط اجتماعي ۴ . قواعد حقوقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کدام گزينه از اوصاف و ويژگي هاي موضوعات علم حقوق نيست ؟

۱.عمومي بودن ۲ .دستوري بودن

۳ .توصيفي بودن ۴ .الزامي بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کداميک از موارد زير از موضوعات حقوق بين المللي عمومي نيست ؟

۱.مصونيت ها ۲  . معافيت هاي رؤساي کشورها

۳.ماموران سياسي  ۴ . وضعيت بيگانگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- کدام گزينه مربوط به نظم عمومي ،اخلاق حسنه و مصالح عمومي است ؟

۱.قواعد عمومي  ۲ .قواعد خصوصي ۳ .قواعد آمره ۴ . قواعد ديني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- مصداق بارز قاعده تکميلي کدام است ؟

۱.قراردادها و معاملات مالي ۲ . ارزشهاي اخلاقي

۳.اصول اعتقادات و ارزشهاي ديني  ۴ .اصول بنيادين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- انواع حق به اعتبار دارنده حق در کدام گزينه آمده است ؟

۱.حق مشترک – حق اجتماعي

۲ .حق مشترک- حق سياسي – حق اجتماعي

۳.حق فردي – حق اجتماعي – حق مشترک

۴ . حق فردي – حق سياسي – حق اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- قوانين مربوط به مالکيت و نکاح در زمره کداميک از انواع قواعد است ؟

۱.قواعد عيني ۲ .قواعد شکلي

۳ .قواعد اذني   ۴ . قواعد ماهوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- رابطه والدين  و فرزندان در برابر يکديگر ،در برگيرنده کدام نوع از روابط حق و تکليف است ؟

۱.تقابل حق و تکليف   ۲ .تلازم حق و تکليف  

۳ .تعارض حق و تکليف  ۴ .تزاحم حق و تکليف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- حقوقي که براي انسان به لحاظ انسان بودن آن مقرر مي گردد، کدام است ؟

۱.حقوق خانوادگي   ۲ .حقوق غير سياسي  

۳ .حقوق سياسي   ۴ . حقوق ديني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام گزينه محدوديت اجراي حق را بيان مي کند ؟

۱.استفاده متعارف و مشروع   ۲ .عدم بلوغ

۳.عدم رشد ۴ .عدم اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- مجموعه قواعد و دستورالعمل هايي که جهت رسيدن انسان به کمال مطلوب ضروري است ، چه ناميده مي شود ؟

۱.اخلاق نظري   ۲ .علم اخلاقي  

 ۳ .اخلاق عملي   ۴ .اخلاق به معني عام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- نخستين و مهم ترين مبنا و منبع مادي قوانين موضوعه در جمهوري اسلامي کدام است ؟

۱.شريعت ۲ .فقه

۳ .قانون  ۴ .عرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- منظور از قواعد حقوقي از ديدگاه واقع گرايان چيست ؟

۱.گزاره اي انشائي ۲ .گزاره اي اخباري

۳.گزاره اي انشائي – اخباري   ۴ .گزاره اي واقعي – اعتباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کهن ترين مکتب حقوقي واقع گرا در تحولات انديشه بشري کدام گزينه است ؟

۱.حقوق موضوعه  ۲ .حقوق تاريخي

۳.حقوق طبيعي و فطري ۴ .حقوق تحققي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- مقصود از عموميت در بحث قواعد حقوقي چيست ؟

۱.فراواني موضوع قاعده حقوقي

۲ .تجريد قاعده از مصداق ها

۳.اجتماعي بودن قاعده حقوقي

 ۴ .دستوري و انساني بودن قواعد حقوقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- بنيانگذار مکتب حقوقي محض يا تحققي دولت کدام دانشمند است ؟

۱.سيسرون   ۲ .هگل  

 ۳ .کانت ۴ .کلسن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- عرف استفاده فرزندان از نام خانوادگي پدر در ايران چه نوع عرفي است ؟

۱.عرف آمره  ۲ . عرف تکميلي

۳ .عرف خاص ۴ . عرف عام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- در نظام حقوقي رومي -ژرمني اساس قواعد حقوقي کدام گزينه است ؟

۱.اراده خداوند  

۲ .همان عقايد نظام کامن لا

۳.عقايد صاحب نظران 

 ۴ .وجدان اجتماعي – عرف و عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- منبع اصلي قواعد حقوقي در نظام حقوقي کامن لا کدام است ؟

۱.آراي دادگاه ها   ۲ .قانون

 ۳ .عقايد علماي حقوق  ۴ . عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- قاعده اي که به صورت نظمي مکتوب و رسمي طي تشريفات خاص توسط نظام ذي صلاح وضع مي شود چه نام دارد ؟

۱.قانون   ۲ .آيين نامه

۳ .بخش نامه ۴ .مصوبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کدام گزينه از منابع اصلي حقوق اسلام محسوب مي شود ؟

۱.اجماع  ۲ .سيره

 ۳ .قياس  ۴ .عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- استمرار بناي عملي مردم بر انجام يا ترک سلوک خاص چه نام دارد ؟

۱.شهرت ۲ .اجماع   

۳ .سيره ۴ .استحسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- تشخيص عدم مغايرت بين قوانين مجلس با قانون اساسي با چه مرجعي است ؟

۱.اکثريت اعضاي شوراي نگهبان

 ۲ .اکثريت فقهاي شوراي نگهبان

۳.اکثريت مجلس و شوراي نگهبان   

  ۴ .اکثريت حقوقدانان شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- مقررات موضوعه هر يک از وزيران و وزارتخانه ها چه ناميده مي شود ؟

۱.تصويب نامه  ۲ .آيين نامه دولتي

۳.آيين نامه و بخشنامه وزارتي   ۴ .نظام نامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- اثر اصلي و ايجابي قواعد حقوقي کدام گزينه است ؟

۱.عطف بما سبق نشدن  ۲ .عطف بما سبق شدن

۳.نظام عمومي ۴ .ابطال قوانين پيشين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام تقسيم بندي ، مربوط به انواع تفسير بر اساس مفسر و مقام تفسير کننده است ؟

۱.ادبي – دستور رسمي   ۲ .اداري – قضايي – قانوني

۳.مضيق – موسع ۴ . اصولي – تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

9- حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) فرموده اند: رجب ماه بزرگی است که خداوند در آن حسنات را مضاعف می کند و گناهان را نابود می سازد، هر کس یک روز از این ماه را روزه بگیرد، آتش به اندازه ی یکصد سال از او دور می شود.

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

رشته تحصيلي/کد درس :حقوق ,حقوق بين الملل ۱۲۲۳۰۲۰

ـــــــ

١- مهمترين ، اصلي ترين و گسترده ترين موضوع علم حقوق کدام است ؟

۱.بررسي نظام حقوقي و دريافت نظر قانونگذار.

2. مقررات حاکم بر جامعه که بصورت نوشته يا نا نوشته حقوق و تکاليف اشخاص معين مي کند.

3. بررسي مقررات مربوط به تاريخ حقوق و فلسفه حقوق است .

۴. مقررات حاکم بر سياست ، اقتصاد، اخلاق مديريت مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- قواعد حقوقي که روابط دولت ، سازمانهاي دولتي را با يکديگر با مردم ، با اشخاص حقوقي ، حقوق خصوصي و با ديگر دولتها از مقام اعمال حاکميت تنظيم مي کند، بيانگر کدام شاخه حقوقي است ؟

۱. حقوق عمومي

۲. حقوق خصوصي   

۳. حقوق خارجي

۴. حقوق مدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- حقوق دريايي و حقوق درياها به ترتيب جزو کداميک از شاخه هاي حقوق مي باشند؟

۱. حقوق داخلي – خصوصي

2.حقوق بين المللي خصوصي – حقوق بين المللي عمومي

3.حقوق تجارت (حقوق خصوصي )- حقوق بين المللي عمومي

۴. حقوق تجارت ( حقوق عمومي )- حقوق بين المللي خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- رشته اي از علم حقوق که روابط خصوصي افراد را در سطح زندگي بين المللي تنظيم مي کند در اصطلاح  حقوق چه نام دارد؟

۱. حقوق خصوصي ملي   

۲. حقوق عمومي خارجي

۳. حقوق بين المللي عمومي

۴. حقوق بين الملي خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- شاخه اي مستقل از علم حقوق که با  روش مخصوص مقايسه اي ، سنجشي و گزينشي به مطالعه حقوق  مي پردازد، چه نام دارد؟

۱. فلسفه حقوق   

۲. حقوق تطبيقي

۳. جامعه شناسي حقوق   

۴. تاريخ حقوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- در خصوص اوصاف و ويژگي هاي قاعده حقوقي کدام گزينه صحيح نمي باشد؟

۱. عموميت و شمول داشتن

۲. انساني ، اجتماعي ، رفتاري و دستوري بودن

۳. عدم الزام و اجبار داشتن

۴. برخورداري از ضمانت اجراي مادي ، بيروني و دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

=٧- قواعدي که  به روابط بنيادين جامعه مي پردازد و به مصالح عمومي جامعه مربوط مي شود که نه تنها نقض يک جانبه آن ممنوع است ، توافق بر خلاف آن جايز نيست و اعتبار ندارد در اصطلاح حقوق چه ناميده مي شوند؟

۱. قواعد امره 

۲. قواعد تکميلي   

۳. قواعد تفسيري   

۴. قواعد مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- حقوق مالي افراد جزو کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. حقوق سياسي   

۲. حقوق مدني

۳. حقوق خانوادگي  

۴. حقوق مربوط به شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- در خصوص ديدگاه افراطي بوزيتيويستي در مورد رابطه قواعد حقوقي و اخلاقي کدام گزينه پذيرفته شده است ؟

۱. قواعد حقوقي مطلقاً متأثر از قواعد اخلاقي است .

۲. قواعد حقوقي بطور نسبي متأثر از قواعد اخلاقي است .

۳. قواعد اخلاقي تأثير بسزايي در قواعد حقوقي دارد.

۴. هيچ ارتباط  ضروريي  ميان اخلاقي و قانون نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- مهمترين مبنا و منبع مادي قوانين موضوعه در جمهوري اسلامي ايران کدام است ؟

۱. عرف جاري جامعه و رويه

۲. عرف هاي  سياسي و اداري

۳. شريعت 

۴. فتواي معتبر و مهم فقهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- اين نظر که «در دنيا  قانوني حقيقي ، معقول و موافق طبيعت ، منطبق با عقل سليم وجود دارد که در سرشت هر يک از ماموجود است و دائمي ، تغيير ناپذير و سرمدي است » از چه کسي است ؟

۱. سيسرون   

۲. ارسطو   

۳. افلاطون   

۴. مايکاول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- در دو مکتب حقوق فطري و پوزيتيويستي مقام صلاحيت دار قانونگذاري کدام است ؟

۱. قانونگذاري امري فطري است و نيازي به حقوق بشري ندارد.

2.قانونگذاري بصورت عرف فطري مي باشد که با مرور زمان به ترتيب صوري شکل مي گيرد.

3.انسان زميني قانونگذار است که هم صلاحيت علمي براي کشف واقعيت دارد، هم صلاحيت اخلاقي براي جعل قانون

۴. انسان زميني قانونگذار است ، انساني که نه صلاحيت علمي لازم براي کشف واقعيات يا استنتاج حقوق از واقعيت دارد نه صلاحيت اخلاقي لازم براي وضع قانون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- در مکتب حقوقي اسلام ، حقوق طبيعي ، حقوق پوزيتيويستي به ترتيب مکاتب هدف حقوق کدام است ؟

۱. تأمين عدالت – عدالت اجتماعي – نظم اجتماعي

2.نظم عادلانه و عدالت نظم آفرين – عدالت محض – نظم محض

3.هدف حقوق تأمين عادلانه حق – کيفيت اجراي حق و نظم محض

۴. هر سه مکتب به دنبال نظم عادلانه محض مي باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کداميک از گزينه هاي زير در خصوص ويژگيهاي مهم نظام حقوقي رومي – ژرمني صحيح نمي باشد؟

۱. قواعد حقوقي به روشني به دو دسته حقوقي عمومي و خصوصي تقسيم شده است .

2.منبع اصلي قواعد حقوقي قانون است و منبع فرعي فرامين حاکم مي باشد.

3.منابع حقوق در اين نظام بر اساس کارکرد به قانون ، عرف وعادت . رويه قضايي . دکترين و اصول کلي حقوقي است .

۴. با تأکيد بر منبع عرف ، اين نظام حقوقي به حقوق نانوشته شهرت يافته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- نظام حقوقي کداميک از کشورهاي زير بيانگر نظام حقوقي کامن لا مي باشد؟

۱. فرانسه و هلند

۲. فرانسه و ايتاليا   

۳. انگلستان و آمريکا  

۴. هلند و آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- اينکه قانون قاعده اي است که بصورت لفظي ، مکتوب و رسمي و با تشريفاتي خاص به وسيله مقام هايي معين وضع مي گردد، مربوط به کدام ويژگي قانون است ؟

۱. ويژگي وصف ماهوي   

۲.ويژگي شکلي و صوري

۳. وصف کليت و شمول   

۴. وصف موضوعي و واقعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- عرف از چه عناصري ترکيب يافته است ؟

۱. عناصر تشکيل دهنده عرف عموماً اداري است . 

۲. صرفاً الزام آور بودن عنصر عرف است .

۳. عنصر مادي که فعل و ترک فعل است .  

۴. عنصر مادي – عنصر معنوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- اصول کلي حقوقي در چه صورتي منبع رسمي حقوق  قلمداد مي شود؟

۱. اصول کلي در هر صورت منبع فرعي حقوق است .

2. اصول کلي صرفاً جهت دهندة منابع حقوق است .

3.وقتي که در حقوق داخلي ، اصول کلي حقوقي در قانون ، عرف يا رويه فضايي انعکاس يافته است .

۴. وقتي که حقوق داخلي اصول کلي را تنها منبع حقوق قلمداد کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کداميک از گزينه هاي زير بيانگر تعريف رويه  قضايي است ؟

۱. قاعده سابقه و اجتهاد قاضي در صدور رأي در دادگاه رويه قضايي است .

2.رويه رفتارهاي پذيرفته شده توسط قضاوت است که جنبة الزام آوري دارد و دادگاهها در موارد مشابه الزامي به پذيرفتن ان ندارند.

3.رويه قضايي همان حقوق مبتني بر انديشه و علماي حقوق در دعاوي متعدد و مشابه مشترک است ، ديوان عالي کشور به منظور ايجادوحدت رويه

۴. مجموع احکام و آرائي همانند در دعاوي متعدد و مشابه که از يک روح و مبدأ مشترک بين آنها بسان يک قاعده حقوقي و آراي نوعي ديوان عالي کشور در ايجاد وحدت رويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- نسخ تأسيسي جزء کداميک از اقسام نسخ قانون مي باشد؟

۱. نسخ صريح 

۲. نسخ ضمني

۳. نسخ تأکيدي

۴. نسخ تلويحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- تفسير رسمي قانون اساسي بر عهده کدام مرجع است و با چه حد نصابي تصويب مي شود؟

3 .۲   3  .۱

مجلس شوراي اسلامي ،   مجموع نمايندگان   مجلس شوراي اسلامي ،  نمايندگان حاضر

4 4

2   .۴ 3   .۳

شوراي نگهبان ،  اعضاي شورا  شوراي نگهبان ،  حاضران شورا

3 4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و معاهدات بين المللي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد به ترتيب از چه اعتباري برخوردارند؟

۱. مصوبات شورا از اعتباري همچون قانون برخوردارند ، معاهدات تصويبي در حکم قانون است .

2.اعتباري بالاتر از قانون عادي دارد ، پايين تر از قانون عادي است .

3.شوراي عالي صلاحيت قانونگذاري ندارد ، اعتبار قانون اساسي دارد.

۴. شوراي عالي صلاحيت وضع آيين نامه دارد . معاهدات تصويبي درحکم قانون است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- در صورت  استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ مصوبات در مدت ۵ روز چه مقامي صلاحيت دستور انتشار مصوبات رادارد؟

۱. معاون اول رئيس جمهور

۲. رئيس مجلس شوراي اسلامي

۳. مقام معظم رهبري

۴. شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- تعهدات ناشي از عقود و اسناد از حيث طرز تنظيم سند به ترتيب تابع کدام قانون مي باشند؟

۱. از هر حيث هر دو مورد تابع قانون خارجي مي باشند.

2.تعهدات ناشي از عقود تابع قصد طرفين و اسناد تابع قانون طرفين .

3.قانون محل وقوع عقد – قانون محل تنظيم سند.

۴. قانون دولت ثالث – قانون محل اجراي سند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- اينکه با وضع قانون جديد، اعتبار قانون قديم بطور کلي يا جزئي سلب شود و اجراي آن پايان يابد، بيانگر کداميک از عوامل پايان بخش قاعده حقوقي مي باشد؟

۱. حذف

۲. تخصيص و تقييد  

۳. ابطال

۴. نسخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- اين عبارت « هيچ  قاعده حقوقي بر موضوعات پيش از زمان تولد و اعتبار خود حکومت نمي کند» بيانگر کدام اصل حقوقي است ؟

۱. اثر قانون نسبت به گذشته است .  

۲. اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين

۳. اصل عطف به ما سبق شدن قوانين  

۴. اصل نسبي بودن قوانين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع تفسير قانون اساسي و قانون عادي به ترتيب کدام است ؟

۱. شوراي نگهبان – مجلس شوراي اسلامي  

۲. مجمع تشخيص مصلحت نظام – شوراي نگهبان

۳. مجلس خبرگان رهبري – مجمع تشخيص مصلحت نظام

۴. شواري انقلاب فرهنگي – شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- تفسيري که به قدر متقين از مدلول قانون ، يعني منطوق آن و حداکثر مفهوم موافق به مفهوم خاص آن بسنده شود، چه نوع تفسيري مي باشد؟

۱. تفسير موسع

۲. تفسير قياس مساوات

۳. تفسير مضيق

۴. تفسير صريح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- اينکه دادرس يا مفسر براي دريافت مفهوم  قانون يا مراد  قانونگذار به سوابق مربوط به تصويب قانون ، مذاکرات مجلس قانونگذاري ، مراجعه کند، بيانگر کداميک از شيوه هاي تفسير است ؟

۱. تفسير ادبي 

۲. تفسير تحليلي   

۳. تفسير مادي

۴. تفسير تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم بر عهده کدام مرجع است ؟

۱. ديوان عدالت اداري

۲. ديوان عالي کشور

۳. رئيس قوه قضاييه

۴. سازمان بازرسي کل کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسى که به زیارت قبر امام حسین(علیه السلام)  نرود و خیال کند که شیعه ما است و با این حال و خیال بمیرد او شیعه ما نیست و اگر هم از اهل بهشت باشد از میهمانان اهل بهشت خواهد بود.

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

رشته تحصيلي/کد درس :حقوق ,حقوق بين الملل ۱۲۲۳۰۲۰

ـــــ

١معادل فرانسوي واژه (حق )کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

True .۴ Droit .۳   law .۲ Right .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢در کداميک از شاخه هاي حقوق ، روابط دولت و سازمانهاي دولتي با يکديگر مورد بررسي قرار مي گيرد؟

۱. حقوق اساسي   ۲. حقوق عمومي   ۳. حقوق اداري ۴. حقوق بين الملل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کداميک از شاخه هاي حقوق به اتفاق نظر حقوقدانان جزء حقوق خصوصي به حساب مي آيد؟

۱. آئين دادرسي مدني  ۲. حقوق تجارت   ۳. حقوق تامين اجتماعي   ۴. حقوق مدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤نزديکترين شاخه حقوق عمومي داخلي به حقوق اساسي کدام است ؟

۱. حقوق کيفري   ۲. حقوق ماليه ۳. حقوق اداري ۴. حقوق شهروندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥نحوه رسيدگي به جرم و چگونگي انجام تحقيقات جزائي در کداميک از رشته هاي زير بررسي مي گردد؟

۱. آئين دادرسي کيفري ۲. کيفرشناسي ۳. جرم شناسي ۴. حقوق جزاي عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦مهمترين منبع اصلي حقوق جزا کدام است ؟

۱. مصوبات کميسيون هاي مجلس   ۲. قوانين کيفري

۳. قانون مجازات اسلامي ۴. قانون اساسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧منبع اصلي حقوق کار ايران کدام است ؟

۱. حقوق اداري کار مصوب آبان ۱۳۵۹ ۲. قانون کار مصوب آبان ۱۳۶۹

۳. قانون کار مصوب شهريور ماه ۱۳۷۰   ۴. قانون کار مصوب شهريور ماه ۱۳۵۹

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨مهمترين منبع حقوق تجارت ايران کدام است ؟

۱. قانون تجارت مصوب سيزده ارديبهشت ۱۳۱۰   ۲. قاون تجارت مصوب اسفند ۱۳۱۰

۳. قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۸  ۴. قانون تجارت مصوب بيست و دوم ارديبهشت ۱۳۱۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩حقوق درياها :

۱. صرفاً قوانين شکلي است .  ۲. مجموعه اي از قوانين ماهوي است .

۳. زير مجموعه حقوق بين الملل عمومي است . ۴. شاخه اي از حقوق تجارت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٠در خصوص قلمرو آئين دادرسي کيفري کدام گزينه صحيح نيست ؟

۱. تعيين ميزان مجازات  ۲. نحوه تعقيب متهم

۳. نحوه رسيدگي به جرائم   ۴. بررسي اتهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١کدام گزينه محور مطالعه حقوق اساسي نيست ؟

۱. قواي سه گانه ۲. تصميمات اداري

۳. حقوق و آزاديهاي عمومي ۴. شکل حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢کدام گزينه از ويژگيهاي قاعده حقوقي نمي باشد؟

۱. الزامي بودن  ۲. جزئي و شخصي بودن

۳. برخورداري از ضمانت اجراء   ۴. انساني و اجتماعي بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣منظور از (عموميت قاعده حقوقي ) چيست ؟

۱. لزوماً فراواني موضوع قاعده حقوقي است .   ۲. عدم تجريد قاعده از مصداقهاست .

۳. تجريد قاعده از مصداقهاست .  ۴. کثرت تعداد عمل کنندگان به قاعده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤کدام گزينه از مصاديق قواعد تکميلي محسوب مي شود؟

۱. قوانين مربوط به احوال شخصيه   ۲. قواعد مربوط به ولايت و حضانت

۳. قواعد مربوط به حقوق اداري  ۴. قراردادها و معاملات مالي ميان افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥کدام گزينه صحيح است ؟

۱. اشخاص مي توانند بر خلاف قوانين امري توافق نمايند.

۲ اشخاص مي توانند بر خلاف قوانين تکميلي توافق نمايند.

۳ اشخاص نمي توانند بر خلاف قوانين تکميلي و امري توافق نمايند.

۴. اشخاص مي توانند بر خلاف قوانين تکميلي و امري توافق نمايند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦حق کارفرما بر پيمانکار چگونه حقي است ؟

۱. حق ديني   ۲. حق عيني  ۳. حق معنوي  ۴. حق غير مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧بررسي امور مربوط به اقامتگاه بر عهده کداميک از شاخه هاي علم حقوق است ؟

۱. حقوق بين الملل عمومي  ۲. حقوق عمومي

۳. حقوق اساسي   ۴. حقوق بين الملل خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٨قوانين حقوقي در گرايش عينيت گرائي ناب چگونه قوانيني هستند؟

۱. تکميلي ۲. استنتاجي  ۳. اعتباري ۴. اکتشافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩بنيانگذار مکتب تحققي دولتي يا حقوقي محض چه کسي است ؟

۱. کلسن  ۲. روسو  ۳. بنتام   ۴. آنسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠کدام گزينه صحيح است ؟

۱. مقصود از سنت ، فقط فعل و قول معصوم است .

۲ براي تحقق اجماع کاشفيت از رأي معصوم شرط نيست .

۳ هرگاه عقل به کمک حکم شرع دستور صادر کند به آن غير مستقلات عقليه گويند.

۴. فقهاي شيعه قياس و شهرت فتوايي را معتبر مي دانند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١در نظام جمهوري اسلامي ايران ، تصويب عهدنامه هاي بين المللي به عهده چه نهادي است ؟

۱. مجلس شوراي اسلامي   ۲. هيأت وزيران

۳. قوه مجريه   ۴. شوراي عالي امنيت ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢به موجب ماده يک قانون مدني لزوم انتشار قوانين شامل کدام موارد مي شود؟

۱. آئين نامه هاي اداري ۲. قانون مصوب مجلس ۳. بخشنامه هاي اداري  ۴. مصوبات هيأت دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣نسخ تأسيسي جزء کداميک از اقسام نسخ قانون مي باشد؟

۱. نسخ صريح  ۲. نسخ ضمني ۳. نسخ تأکيدي ۴. نسخ تلويحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤فرصت شوراي نگهبان جهت بررسي انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي چند روز است ؟

۱. يک هفته   ۲. يک ماه ۳. ده روز  ۴. بيست روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥پس از تصويب و تأييد قانون ، بايد  به …………… ابلاغ  و او دستور انتشار آن را صادر نمايد.

۱. رهبري  ۲. رئيس جمهور

۳. رئيس قوه قضائيه   ۴. رئيس ديوان عالي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦مرجع حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان کدام گزينه است ؟

۱. رهبري  ۲. رئيس جمهور

۳. رئيس قوه قضائيه ۴. مجمع تشخيص مصلحت نظام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٧هر قانوني پس از تصويب در چه روزنامه اي منتشر مي شود و پس از چند روز لازم الاجراء مي شود؟

۱. روزنامه اطلاعات -۱۵ روز  ۲. روزنامه رسمي -۱۵ روز

۳. روزنامه کيهان -۲۰ روز   ۴. روزنامه هاي کثير الانتشار-۱۵ روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨شايع ترين تفسير رسمي از قانون کدام نوع است ؟

۱. تفسير قانوني ۲. فتاوي معتبر فقهي  ۳. تفسير قضائي   ۴. تفسير علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائي با چه نهادي است ؟

۱. شوراي نگهبان   ۲. مجمع تشخيص مصلحت نظام

۳. ديوان عدالت اداري   ۴. ديوان عالي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠متن پيشنهادي قانون که توسط هيأت دولت به مجلس تقديم مي شود چه نام دارد؟

۱. مصوبه قانوني   ۲. طرح قانوني ۳. لايحه قانوني ۴. اجرائيه قانوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام جواد (ع) : ملاقات و زيارت برادران سبب گسترش و باروري عقل است ، اگر چه كم و اندك باشد .

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق بدون پاسخ

تابستان 92

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

رشته تحصيلي/کد درس :حقوق ,حقوق بين الملل ۱۲۲۳۰۲۰

ــــ

١- کدام گزينه جزء مفهوم خاص اصطلاح علم حقوق نيست ؟

۱. چگونگي دادرسي  ۲. چگونگي وضع قوانين

۳. جامعه شناسي حقوق  ۴. بررسي مقررات الزام آور اجتماعي

٢- در نظام هاي حقوقي مبتني بر مکتب حقوق طبيعي ، قواعد حقوقي از چه چيزي نشأت مي گيرند؟

۱. تحولات اجتماعي  ۲. ضرورت هاي تاريخي  ۳. علوم وحياني   ۴. فطرت و عقل آدمي

٣- تنظيم روابط حقوقي از مقام اعمال حاکميت در کدام شاخه از حقوق وجود دارد؟

۱. حقوق خصوصي   ۲. حقوق مدني   ۳. حقوق تجارت  ۴. حقوق عمومي

٤- حقوق درياها زير شاخه کدام رشته حقوق است ؟

۱. بين الملل عمومي  ۲. بين الملل خصوصي   ۳. داخلي عمومي  ۴. داخلي خصوصي

٥- قواعد و مقررات مربوط به قرضه داخلي و استقراض خارجي در چه رشته اي از حقوق بررسي مي شود؟

۱. اداري   ۲. ماليه   ۳. تجارت  ۴. کار

٦- مجموعه قواعد و مقرراتي که بر مسائل کلي مربوط به جرم و حدود مسئوليت کيفري حاکم است ، چه نام دارد؟

۱. حقوق جزاي عمومي   ۲. حقوق جزاي اختصاصي

۳. آئين دادرسي کيفري  ۴. جرم شناسي

٧- خيانت در امانت جزء کدام دسته از جرائم مي باشد؟

۱. عليه اشخاص  ۲. عليه اموال  ۳. بر ضد عفت عمومي   ۴. بر ضد امنيت عمومي

٨- کدام گزينه از موارد آئين دادرسي به معناي أخص نيست ؟

۱. قواعد مربوط به چگونگي طرح دعوا  ۲. اعاده دادرسي

۳. اعتراض به حکم   ۴. تشکيلات قضايي

٩- قوانين مربوط به ارث و وصيت در کدام رشته از حقوق بررسي مي شوند؟

۱. اساسي  ۲. خانواده   ۳. مدني   ۴. تأمين اجتماعي

١٠- وضع حقوقي درياهاي آزاد در چه رشته اي از حقوق مورد بررسي قرار مي گيرد؟

۱. دريايي  ۲. درياها  ۳. بين الملل خصوصي   ۴. اساسي

١١- روش مطالعه اي  مخصوص حقوق تطبيقي چگونه است ؟

۱. تطبيقي – پيشنهادي  ۲. اقتباسي – اجرايي

۳. مقايسه اي – سنجشي – گزينشي  ۴. شناختي – قراردادي – اصلاحي

١٢- کدام گزينه درخصوص عموميت و شمول داشتن قاعده حقوقي صحيح است ؟

۱. مقصود لزوماً فراواني موضوع قاعده حقوقي است .

۲ به معناي جاودانه و پايان ناپذير بودن قاعده است .

۳ عموميت در وضع و اجراي قاعده حقوقي تا حدود زيادي ارادي نيست .

۴. مقصود تجريد قاعده از مصداق هاست .

١٣- يکي از ويژگي هاي بارز قاعده حقوقي و وسيله تمايز آن از قواعد اخلاقي و برخي قواعد مذهبي چيست ؟

۱. عموميت و شمول  ۲. ضمانت اجرا   ۳. الزامي بودن   ۴. اجتماعي بودن

١٤- کدام گزينه در قلمرو قواعد آمره نيست ؟

۱. احوال شخصيه  ۲. حقوق ماليه

۳. معاملات مالي ميان افراد  ۴. حضانت

١٥- کدام گزينه درخصوص واقع گرايان در بحث تحليل ماهيت قانون صحيح است ؟

۱. مهم ترين شاخه انديشه واقع گرايي ، مکتب حقوق پوزيتيويستي است .

۲ مکتب حقوق طبيعي داراي تفکر واقع گرايانه است .

۳ مبناي حقوق صرفاً به انطباق قوانين با اراده قانون گذار منحصر مي شود.

۴. واقع گرايان ، قواعد حقوقي را از نوع گزاره هاي انشايي مي دانند.

١٦- کدام گزينه جزء جهات منفي مکاتب حقوق طبيعي نيست ؟

۱. محدود و نامعين بودن قواعد حقوق طبيعي  ۲. معيار پذير بودن قواعد حقوق طبيعي

۳. ابهام و اجمال قواعد حقوق طبيعي   ۴. گسست و جدايي حقوق و ارزش ها

١٧- کدام گزينه از نقدهاي وارد بر مکاتب حقوق طبيعي و پوزيتيويستي نيست ؟

۱. افراط در داشتن نگاهي يک سويه به حقيقت قانون و خاستگاه آن

۲  قابليت نقد و معيار پذيري و همگامي با تحولات اجتماعي

۳عدم کفايت براي ارزيابي و توجيه همه قوانين

۴. عدم صلاحيت کامل قانون گذار

١٨- نظام هاي حقوقي بر اساس نوع رابطه آن ها با اديان الهي به چند دسته تقسيم مي شوند؟

۱. دو دسته ، (سکولار – بشري ) و (ديني – الهي )

۲ دو دسته ، (رومي – ژرمني ) و (مسيحي – کليسايي )

۳  سه دسته ، (سوسياليستي ) و (کامن لا) و (اسلامي )

۴. سه دسته ، (رومي – ژرمني ) و (سکولار – بشري ) و (ديني – الهي )

١٩- مقصود از عرف ، در ناميدن نظام حقوقي کامن لا به نظام حقوق عرفي يا نانوشته کدام دسته از "عرف "  است ؟

۱. علماء حقوقي  ۲. قضات و دادگاه ها  ۳. جامعه  ۴. مردم

٢٠- قوانين مربوط به اداره انفال و محيط زيست جزء کدام دسته از احکام است ؟

۱. اوليه   ۲. طبيعي  ۳. حکومتي   ۴. قوانين ثابت

٢١- مهم ترين و کارآمدترين ضمانت اجرا در نظام هاي حقوقي ، ضمانت اجراي …….. است .

۱. دولتي  ۲. اخلاقي   ۳. ايماني  ۴. وجداني

٢٢- اصلي ترين منبع حقوق در مکاتب پوزيتيويستي دولت گرا، مکاتب پوزيتيويستي جامعه گرا و مکاتب ديني ، به ترتيب کدام

است ؟

۱. قانون – عرف – متون وحياني  ۲. عرف – قانون – متون وحياني

۳. قانون – رويه قضايي – سنت  ۴. عرف – دکترين – عقل

٢٣- دکترين و اصول کلي حقوقي از چه جهت با يکديگر متفاوت هستند؟

۱. نظري   ۲. علمي

۳. حقوقي  ۴. محدوديت يا گستردگي موضوع نظريه ها

٢٤- کدام گزينه جزء منابع فرعي حقوق اسلام است ؟

۱. معاهدات   ۲. احکام حکومتي   ۳. سيره   ۴. سنت

٢٥- کدام يک جزء کتب اربعه شيعه است ؟

۱. الروضه البهيه  ۲. مکاسب   ۳. وسائل الشيعه  ۴. استبصار

٢٦- هرگاه عقل در قلمرو فقه و حقوق ، به تنهايي و فارغ از شريعت فرمان دهد، چه ناميده مي شود؟

۱. مستقلات عقليه  ۲. ملازمات عقليه   ۳. استلزامات عقلي   ۴. قياس ظني

٢٧- تصويب قوانين تفسيري با چه نهادي است و يکي از ويژگي هاي آن چيست ؟

۱. مجلس شوراي اسلامي – عطف به ماسبق مي شوند.

۲ ديوان عالي کشور – عطف به ماسبق نمي شوند.

۳ شوراي نگهبان – عطف به ماسبق نمي شوند.

۴. مجمع تشخيص مصلحت نظام – عطف به ماسبق مي شوند.

٢٨- در ماده قانوني ذيل کدام نوع از مفهوم مخالف وجود دارد؟ 

(طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد.)

۱. وصف   ۲. غايت   ۳. استثنا  ۴. شرط

٢٩- کدام يک از موارد ذيل منبع رسمي حقوق به شمار مي آيد؟

۱. آراي هيئت عمومي ديوان عالي کشور   ۲. نظرات هيئت عمومي ديوان عالي کشور

۳. آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور  ۴. آراي همانند قضات

٣٠- امروزه روشن ترين مصداق نظام حقوقي رومي – ژرمني ، نظام حقوقي کدام کشور است ؟

۱. آلمان   ۲. فرانسه  ۳. انگلستان   ۴. ايران
ـــــ

عنــوان درس : مقدمه علم حقوق

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : مقدمه علم حقوق

رشته تحصيلي/کد درس :حقوق بين الملل , حقوق ۱۲۲۳۰۲۰

__________

١کدام گزينه جز اوصاف قاعده حقوقي نيست ؟

۱. قاعده حقوقي الزام آور است . ۲ . رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تضمين شده است .

۳. قاعده حقوقي جزئي است .  ۴ . قاعده حقوقي مربوط به نظام اجتماعي است

٢مجموعه قواعدي که رعايت آنها براي نيکوکاري و رسيدن به کمال لازم است چه نام دارد؟

۱. اخلاق  ۲ . حقوق  ۳ . مذهب  ۴ . علوم اجتماعي

٣قواعد حقوقي به چه زباني بايد نگارش شود؟

۱. با زبان فقهي و فلسفي ۲ . با زبان کاملا فني و فقهي

۳. با زباني که براي عموم قابل فهم باشد ۴ . با زباني که براي حقوق دانان قابل فهم باشد

٤مهم ترين منبع حقوق کدام است ؟

۱. قانون  ۲ . عرف  ۳ . ايين نامه ها  ۴ . اصول کلي حقوقي

٥موضوع کدام علم مطالعه روش حکومت در جامعه است ؟

۱. علوم اجتماعي  ۲ . علوم سياسي

۳. حقوق  ۴ . اقتصاد و ماليه عمومي

٦ارکان جرم و انواع مجازات هاي آن در کدام رشته حقوق مورد بررسي قرار مي گيرد؟

۱. حقوق جزاي عمومي  ۲ . حقوق جزاي اختصاصي

۳. حقوق عمومي  ۴ . آيين دادرسي کيفري

٧کدام گزينه ازجمله رشته هايي است که ريشه در حقوق خصوصي دارد اما دخالت دولت آن را در رديف شعبه هاي حقوق

عمومي درآورده است ؟

۱. حقوق مدني  ۲ . حقوق تجارت ۳ . حقوق کار   ۴ . حقوق خانواده

٨در کدام يک از شاخه هاي حقوق از روابط بين دولت ها و  وضع سازمان هاي بين المللي صحبت مي شود؟

۱. حقوق عمومي  ۲ . حقوق بين الملل عمومي

۳. حقوق بين الملل خصوصي  ۴ . حقوق خصوصي

٩– "شيوه اي علمي که جهت مقايسه حقوق کشورها و تعيين نقاط مشترک و امتيازهاي آن ها " به کار مي رود موضوع کدام

رشته حقوقي است ؟

۱. حقوق مدني  ۲ . حقوق کار   ۳ . حقوق تجارت  ۴ . حقوق تطبيقي

١٠در دسته بندي نظام هاي حقوقي کشور انگلستان در کدام گروه جاي دارد؟

۱. رومي -ژرمني  ۲ . حقوق اروپاي غربي

۳. حقوق کشور هاي کمونيستي ۴ . کامن لا

١١در انگلستان کدام گزينه عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است ؟

۱. عدالت  ۲ . قواعد انصاف  ۳ . عقل   ۴ . قواعد مذهب مسيح

١٢سنت ، گفتار، کردار و تقرير معصوم در امور شرعي چه نام دارد؟

۱. عرف  ۲ . اجماع  ۳ . سنت  ۴ . روايت

١٣آن چه عقل به طور مستقيم و بدون دخالت شرع بدان حکم مي کند چه نام دارد؟

۱. استلزامات عقلي   ۲ . قياس  ۳ . مستقلات عقلي ۴ . استقراء

١٤در رابطه با منبع حقوق کداميک از گزينه ها صحيح است ؟

۱. مقام و قدرتي است که حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را دارد.

۲ مقام و قدرتي است که اجراي قواعد و رعايت آن را تضمين مي کند.

۳ مقام و قدرتي است که اجراي حقوق را به عهده دارد.

۴. مقام و قدرتي است که حق وضع قواعد حقوقي را دارد.

١٥صلاحيت هيات وزيران در وضع احکام و نظامنامه هاي اجرايي چگونه است ؟

۱. خاص  ۲ . جزيي  ۳ . نسبي  ۴ . عام

١٦فرصت شوراي نگهبان جهت بررسي انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي چند روز است ؟

۱. يک هفته   ۲ . پانزده روز   ۳ . ده روز  ۴ . بيست روز

١٧مهلت امضاي رييس جمهور و ابلاغ فانون به مجريان چند روز در نظر گرفته شده است ؟

٧٢.۱ ساعت   ۲ . ٥ روز  ۳ . پانزده روز   ۴ . ده روز

١٨طبق اصل ١١٢ قانون اساسي مرجع رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در خصوص تعارض يا انطباق قانون با شرع يا

قانون اساسي چه نهادي است ؟

۱. مقام رهبري   ۲ . مجلس خبرگان

۳. مجمع تشخيص مصلحت نظام ۴ . ديوان عالي کشور

١٩قانون پس از تصويب در چه روزنامه اي منتشر  و پس از چند روز لازم الاجرا مي شود؟

۱. روزتامه اطلاعات – ٢٠ روز  ۲ . روزنامه رسمي – ٢٠ روز

۳. روزنامه اطلاعات – ١٥ روز  ۴ . روزنامه رسمي – ١٥ روز

٢٠نظارت براجراي صحيح قوانين در محاکم بر عهده کدام مرجع است ؟

۱. ديوان عدالت اداري  ۲ . ديوان عالي کشور

۳. سازمان بازرسي کل کشور  ۴ . رئيس قوه قضاييه

٢١مقررات مربوط به طرز تنظيم وصيت نامه و تشريفات اسناد رسمي در زمره کدام دسته از قواعد حقوقي جاي مي گيرند؟

۱. قاعده ماهوي  ۲ . قاعده شکلي  ۳ . قاعده اذني   ۴ . قاعده تکميلي

٢٢قواعدکدام يک از حوزه هاي زير امري نيست ؟

۱. قوانين اساسي  ۲ . قوانين اداري

۳. قوانين کيفري  ۴ . برخي از قواعد قراردادها و معاملات مالي ميان افراد

٢٣در صورتي که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصي افراد باشد قانون …………………….است ؟

۱. امري  ۲ . تکميلي ۳ . ماهوي  ۴ . شکلي

٢٤عملي که به موجب آن قانونگذار، به طور صريح يا ضمني ، اعتبار قانون را سلب مي کند چه نام دارد؟

۱. نسخ   ۲ . ابطال  ۳ . فسخ  ۴ . تعليق

٢٥قاعده اي که خود به خود و به تدريج ميان همه مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده اي الزام آور مرسوم شده است چه

نام دارد؟

۱. قاعده اذني   ۲ . عرف  ۳ . رويه قضايي  ۴ . قاعده تکميلي

٢٦تفسيري که توسط مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد چه ناميده مي شود؟

۱. تفسير قضايي ۲ . تفسير قانوني ۳ . تفسير شخصي ۴ . تفسير علمي

٢٧استفاده از تاريخ و قياس از جمله فنون مورد استفاده در کدام يک از مکاتب تفسيري است ؟

۱. مکتب تفسير لفظي يا تحليلي ۲ . مکتب تحقيق علمي آزاد

۳. تفسير قضايي  ۴ . تفسير شخصي

٢٨کدام گزينه در خصوص احوال شخصيه صحيح نيست ؟

۱. مجموعه اوصافي که وضع شخص را در خانواده و جامعه معين ميکند در اصطلاح احوال شخصيه ناميده مي شود.

۲ نکاح ، طلاق ، نسب و قيمومت از موضوعات مطرح در احوال شخصيه هستند.

۳ احوال شخصيه تابع قانون ملي است .

۴. قانون حاکم براحوال شخصيه فرد، قانون دولت محل اقامتش مي باشد

٢٩کدام گزينه در خصوص قانون حاکم بر اموال و قراردادها و اسناد صحيح است ؟

۱. اتباع خارجي مي توانند به استناد قوانين کشور خود، از اجراي مقررات محل وقوع مال خودداري کنند.

۲ اسناد از حيث تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود نمي باشند.

۳ تشريفات مربوط به تنظيم سند رسمي تابع قانون محل آن است .

۴. تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد نيست .

٣٠-"هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود."مبين کدام اصل حقوقي

است ؟

۱. اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها ۲ . اصل شخصي بودن مجازات ها

۳. اصل نسبي بودن قوانين   ۴ . قانون در گذشته اثر ندارد

امام جعفر صادق (ع) : همه خير در خانه اي نهاده شده و كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند .

.

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :مقدمه علم حقوق

رشته تحصيلي/کد درس :حقوق بين الملل ,حقوق ۱۲۲۳۰۲۰ – ,حقوق ۱۲۲۳۲۱۸

ــــــــــــــــــ

١- قاعده حقوقي از چه خصوصيتي برخوردار است ؟

۱. توصيه اي – عمومي   

۲. الزامي – کلي و عمومي

۳. الزامي – جزئي و غير اجتماعي  

۴. توصيه اي – ارشادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- مجموعه قواعدي که رعايت آن ها براي نيکوکاري و رسيدن به کمال لازم است چه نام دارد؟

۱. اخلاق   

۲. حقوق   

۳. عرف

۴. علوم اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام گزينه از مسايل حقوق مدني نيست ؟

۱. خانواده   

۲. ورشکستگي

۳. مالکيت   

۴. ارث

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- قواعد حاکم بر کشتي هاي بازرگاني و حمل و نقل محور مطالعه کدام گرايش حقوق است ؟

۱. حقوق مدني

۲. حقوق دريايي   

۳. حقوق درياها

۴. حقوق تجارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- امروزه حقوق جزا در کدام شعبه حقوقي جاي مي گيرد؟

۱. حقوق عمومي   

۲. حقوق خصوصي  

۳. حقوق بين المللي  

۴. حقوق کيفري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- شيوه علمي که جهت مقايسه حقوق کشورها و تعيين نقاط مشترک و امتيازهاي آنان به کار مي رود موضوع کدام رشته حقوقي است ؟

۱. حقوق کار 

۲. حقوق بازرگاني   

۳. حقوق مدني

۴. حقوق تطبيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام کشور تابع نظام کامن لا نيست ؟

۱. آمريکا   

۲. انگلستان 

۳. استراليا   

۴. فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- مهم ترين منبع حقوق در نظام رومي کدام است ؟

۱. عرف

۲. رويه قضايي

۳. قانون

۴. دکترين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- کدام گزينه در انگلستان عرف دادگاهها را اصلاح کرده است ؟

۱. عدالت   

۲. اجماع   

۳. انصاف   

۴. قواعد مسيحيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام نوع مالکيت در گروه حقوق کشورهاي کمونيستي دامنه محدودي دارد؟

۱. مالکيت جمعي   

۲. مالکيت عمومي   

۳. مالکيت خصوصي 

۴. مالکيت ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام يک جز منابع اصلي حقوق اسلامي نيست ؟

۱. اجماع   

۲. عرف

۳. سنت

۴. قران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- گفتار، کردار و تقرير معصوم در امور شرعي چه ناميده مي شود؟

۱. اجماع   

۲. عقل

۳. سنت

۴. عرف مذهبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- در نظر فقهاي عامه ، منبع چهارم حقوق کدام است ؟

۱. قياس   

۲. عرف

۳. اجماع   

۴. سنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- در کدام گروه و نظام حقوقي منبع اصلي حقوق عادات و رسوم قديمي است ؟

۱. کامن لا   

۲. رومي ژرمني

۳. هند و چين و ژاپن

۴. اسلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- در کشور ما، مهم ترين منبع حقوق چيست ؟

۱. قانون

۲. عرف

۳. آيين نامه 

۴. دکترين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- قواعدي که حاکم بر اساس حکومت و صلاحيت قواي مملکت و حقوق و ازادي هاي فردي است چه نام دارد؟

۱. قانون عادي

۲. قانون اساسي

۳. قانون مدني

۴. نظام نامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- قانون عادي در ايران مصوب چه نهادي است ؟

۱. مجلس موسسان

۲.مجلس شوراي اسلامي

۳. شوراي عالي انقلاب فرهنگي  

۴. شوراي نگهبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- فرصت شوراي نگهبان جهت بررسي انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي چند روز است ؟

۱. ده روز   

۲. پانزده روز 

۳. يک هفته 

۴. بيست روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در صورتي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موازين اسلام يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد مصوبه ياد شده براي تجديد نظر به کدام نهاد قانوني ارجاع داده مي شود؟

۱. مجلس شوراي اسلامي  

۲. مجمع تشخيص مصلحت نظام

۳. شوراي نگهبان  

۴. مجلس خبرگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- لزوم امضاي قوانين توسط رئيس جمهور پس از تصويب ناشي از کدام اصل است ؟

۱. اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها  

۲. اصل شخصي بودن مجازات ها

۳. اصل نسبي بودن قوانين

۴. اصل جدايي قوه مقننه و اجراييه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام قاعده به لزوم انتشار تصويب نامه ها و قوانين اشاره دارد؟

۱. ناپسند بودن عقاب بلابيان   

۲. اصل قانوني بودن جرم و مجازات

۳. اثر نداشتن قانون در گذشته   

۴. اصل قانوني بودن جرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- وحدت رويه قضايي با کدام مرجع است ؟

۱. شوراي نگهبان   

۲. ديوان کشور

۳. مجلس خبرگان   

۴. دادگاه تجديدنظر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- مقررات مربوط به طرز تنظيم وصيت نامه و تشريفات اسناد رسمي در زمره کدام دسته از قواعد حقوقي جاي مي گيرند؟

۱. قاعده ماهوي

۲. قاعده شکلي

۳. قاعده اذني 

۴. قاعده تکميلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام قانون جنبه شکلي دارد؟

۱. قانون مدني   

۲. قانون تجارت

۳. مقررات مربوط به طرز تنظيم وصيتنامه

۴. قانون مجازات اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- هرگاه قانون مربوط به نظم عمومي باشد……………..و در صورتي که هدف قانون تنها حفظ منافع خصوصي افراد

باشد……………است :

۱. امري – تکميلي   

۲. امري – امري

۳. تکميلي – امري   

۴. تکميلي – الزامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- عملي که به موجب آن قانونگذار به طور صريح يا ضمني ، اعتبار قانون را سلب مي کند چه نام دارد؟

۱. نسخ

۲. ابطال   

۳. فسخ

۴. تعليق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- قاعده اي که خود به خود وبه تدريج ميان همه مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است چه نام دارد؟

۱. قاعده اذني 

۲. عرف

۳. رويه قضايي

۴. قاعده تکميلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- در کدام رشته حقوقي به جهت فقدان قواعد مفصل و خاص ، اصول کلي حقوقي از منابع مهم به شمار مي آيد؟

۱. حقوق مدني   

۲. حقوق جزا

۳. حقوق بين الملل عمومي

۴. حقوق تجارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- "گاه عبارت قانوني به ظاهر نقصي ندارد، ولي براي بيان حکم نارسا است ………. اصطلاحاً گفته مي شود قانون

……………………دارد:

۱. تناقض   

۲. سکوت   

۳. نقص

۴. اجمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- تفسيري که نويسندگان حقوقي بنا به ذوق و سليقه خود از قوانين مي کنند چه نوع تفسيري است ؟

۱. قضايي   

۲. اجرايي   

۳. شخصي   

۴. قانوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام جعفر صادق (ع) : شيعيان ما با يكديگر مهربانند ، چون تنها باشند خدا را ياد كنند .