آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی كد 1211019

نام درس : مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي

 رشته تحصیلی . کد درس : علوم تربيتي ( برنامه ريزي- پيش دبستاني) 1211019

ـــــــــــــــــــــــــــ

  ۱. اولين مرحله ي توسعه و گسترش علم چيست ؟ 

   الف . جمع آوري اطلاعات تجربي 

ب . قابل شمارش ساختن  

ج . طبقه بندي

د . کشف رابطه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲. سودمندي يک نظريه به چه چيزي بستگي دارد؟ 

الف . سازگار بودن آن با طبيعت دانش پي يشن 

ب . نوع بيان رابطه علت و معلولي 

ج . کارآيي آن در پيش بيني  واقعيتهاي قابل مشاهده

د. درستي يا نادرستي آن  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. در تعريف کرلينجر از تحقيق « بررسي و مطالعه منظم ، کنترل شده و آزمايشي قضيه هاي فرضي درباره ي روابط احتمالي بين پديده هاي طبيعي با ديدي انتقادي » چه اشکال عمده اي وجود دارد؟ 

   الف . توجه بيش از اندازه به تحقيق آزمايشي    ب . عدم توجه به هدف تحقيق 

   ج . داشتن ديد انتقادي  د. احتمالي دانستن روابط بين پديده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. مشکل ترين مرحله در مراحل تحقيق براي دانشجو چه مرحله اي است ؟ 

   الف . تعيين مسئله 

ب . صورتبندي فرضيه

ج . کنترل و دستکاري متغيرها

د. تجزيه و تحليل آماري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵. کدام يک ازموارد زير در ارتباط با «متغير مستقل در يک تحقيق غير آزمايشي » صحيح مي باشد؟ 

   الف . جنبه اي از رفتار که تحريک شده است .

ب . متغير مستقل توسط محقق دستکاري نمي شود

   ج . يک متغير برون داد يا ملاک است .   

 د. متغيري است که مشاهده يا اندازه يگري مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. کدام يک از متغيرهاي زير عيي ن و واقعي نيستند؟ 

   الف . مستقل    ب . تعديل کننده ج . کنترل   د. مزاحم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. انتخاب موضوع تحت تأثير دو عامل محيط و …………… قرار دارد.

   الف . تجربه ب . شخصيت   ج . ميزان تحصيلات    د. نياز  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. فرضيه در چه پژوهشهايي ضروري است ؟ 

   الف . پژوهشهايي که هدف آنها تعيين وضعيت موجود يک پديده است .

   ب . در پژوهشهايي که توصيي ف هستند.

   ج . در پژوهشهايي که هدف آنها کشف روابط علت و معلولي است .

   د. در پژوهشهايي که هدف آنها کشف واقعيتهاي موجود است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. در بيان مقايسه بين فرضيه و نظريه کدام مورد صحيح مي باشد؟ 

   الف . فرضيه دامنه گسترده تري دارد.

   ب . فرضيه بر پايه پيچيده تري استوار است .

   ج . فرضيه را مي توان بر اساس مشاهدات پژوهشگر صورتبندي کرد.

   د. فرضيه از قواعد کلي که در گذشته آزمون شده اند حاصل مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. کدام يک از موارد زير از هدفهاي مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق نمي باشد؟ 

   الف . تعيين متغيرهاي اساسي   ب . تشخيص آنچه که انجام شده است و آنچه که بايد انجام شود.

   ج . تعيين کردن معاني و روابط  د. مشخص کردن جامعه آماري و نمونه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. مقاله هاي چاپ شده در دانشنامه آمريکايي در چه حوزه اي است ؟ 

الف . علوم اجتماعي ب . آموزش و پرورش  ج . علوم رفتاري  د. جامعه شناسي آموزش و پرورش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. خطاي نمونه يگري تابع چيست ؟ 

   الف . اندازه حجم نمونه ب . نوع نمونه گيري ج . زمان نمونه يگري    د. عدم تصادفي بودن نمونه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. هدف اصلي استفاده از نمونه يگري تصادفي چيست ؟ 

   الف . صرفه جويي در هزينه  ب . کاهش مدت زمان تحقيق 

   ج . تعميم به جامعه اصلي   د. استفاده از روشهاي آماري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴. تحقيق با انتخاب نمونه با اندازه کم مربوط به کدام يک از موارد زير است ؟ 

   الف . درتحقيقاتي که هدف آنها اندازه ريگ   يهاي ذهني است .

   ب . در پروژه هاي تحقيقاتي که پيش بيي ن تفاوت يا همبستگي پايين است .

   ج . زماني که در تحقيق متغيرهاي کنترل نشده زيادي وجود دارد.

   د. زماني که جامعه مورد نظر بر اساس متغيرهاي مورد مطالعه نامتجانس است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵. محرک اساسي و اصلي پژوهش تاريخي چيست ؟ 

   الف . تمايلات و آرزوهاي مورخ در دستيابي به حقايق گذشته است .

   ب . کشف واقعيت آنچه در گذشته اتفاق افتاده است .

   ج . عبرت آموزي براي کساني که در زمان حال زندگي مي کنند.

   د. جلوگيري از تکرار تاريخ در ارتباط با حوادث ناگوار گذشته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. کدام يک از موارد زير از آثار تاريخي محسوب مي شوند؟ 

   الف . نامه ها و يادداشتهاي رسمي

   ب . ليست حضور و غياب و بولتنهاي دانشگاهي 

   ج . کتابهايي که منعکس کننده افکار و فلسفه نويسنده است .

   د. اشتباهات نگارش يا ساير جنبه هاي ديگري که نويسنده قصد انتقال آنها را نداشته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷. اولين قدم در انجام يک تحقيق زمينه يابي به وسيله پرسشنامه چيست ؟ 

   الف . مشخص کردن نوع سؤالات    ب . فهرست بندي کردن هدفها 

   ج . صورتبندي کردن تنه سؤال  د. مشخص نمودن نحوه بيان گزينه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. از بين سؤالات زير کدام يک نمي تواند اطلاعات کافي درباره موضوع مورد پژوهش را ارائه دهد؟ 

الف . سؤالات چندگزينه اي  

ب . سؤالات دوبخشي

ج . پاسخ های نیمه تمام

د . سوالات توزیحی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۹. عمده ترين محدوديت مصاحبه چيست ؟ 

   الف . وقت گري بودن آن  ب . پرهزينه بودن آن 

   ج . ايجاد رابطه عاطفي بين مصاحبه شونده و مصاحبه کننده د. عدم وجود انعطاف در آن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. امتياز عمده ثبت اطلاعات در مصاحبه چيست ؟ 

   الف . آسان بودن تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده    ب . تأثير نفوذ کلام مصاحبه کننده در مصاحبه شونده 

   ج . ثبت همه حقايق گفته شده از طرف مصاحبه شونده د. انجام سريع جريان مصاحبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. توانايي تعيين روابط علت و معلولي بين متغيرهاي مورد پژوهش در تحقيقات آزمايشي مربوط به کدام ويژگي اين تحقيق است ؟ 

   الف . تکرارپذيري   ب . دقيق بودن  ج . کنترل   د. پچي يدگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۲. کدام يک از موارد زير از ويژگي هاي تحقيق آزمايشي نمي باشد؟ 

الف . اقتصادي است .   

ب . دقيق است  

ج . متغير مستقل دستکاري مي شود. 

 د. تصادفي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. کنترل عوامل يا متغيرها در کدام يک از پژوهشهاي زير دشوارتر است ؟ 

   الف . فزي يک ب . شيمي  ج . علوم اجتماعي   د. علوم تربيتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. در بررسي اعتبار بيروني يک تحقيق کدام يک از عوامل زير بايد کنترل شوند؟ 

   الف . تفاوتهاي فردي آزمودنيها    ب . رخدادهاي همزمان با انجام تحقيق 

   ج . نحوه اجراي وسايل اندازه گيري د. کنش متقابل بين انتخاب آزمودنيها و متغير مستقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. در موضوع « تأثير فيلمهاي جنگي و خشن در بروز پرخاشگري در نوجوانان » کاربرد کدام روش تحقيق مناسب است ؟ 

   الف . توصيفي  ب . آزمايشي   ج . زمينه يابي   د. عّلي – مقايسه اي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۶. « گروههايي که ترکيب آنها قبل از انجام تحقيق صورت گرفته و عيناً با همان ترکيب در تحقيق به کار گرفته مي شوند » در برخي از طرح هاي تحقيق شبه آزمايشي چه ناميده مي شوند؟ 

   الف . ايستا  ب . همتا    ج . موازي  د. جايگزيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۷. در طرح پيش آزمون – پس آزمون چند گروهي چه متغيري بر روي آزمودنيها اجرا مي شود؟ 

   الف . تعديل کننده   ب . مستقل  ج . وابسته  د. کنترل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۸. در تحقيق کيي ف ايده آل ترين روش چيست ؟ 

   الف . مشاهده موضوع مورد پژوهش    ب . انجام مصاحبه با افراد مورد نظر 

   ج . در بطن موضوع قرار گفتن محقق    د. شرکت گسترده در فعاليتهاي پژوهشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۹. در موضوع « بچه هاي پرخاشگر تمايل بيشتري به بحث و مجادله کردن دارند » از کدام روش آماري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده مي شود؟ 

   الف . ميانگين   ب . ميانه    ج . نما  د. همبستگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۰. در تهيه گزارش تحقيق بعد از بيان مسئله چه چيزي بايد عنوان شود؟ 

الف . هدف

ب . فضیه

ج . تعریف مفاهیم

د . تعریف عملیات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام مهدی (عج) : همانا خدايتعالي مردم را بيهوده نيافريده و بدون تكليف و جزا رهايشان نكرده است .

نام درس: مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي - مقدمات روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي - روش تحقيق

ترم 1سال 89.90

نام درس: مقدمات روش تحقيق در علوم تربيتي – مقدمات روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي – روش تحقيق     روش تحقيق با تأکيد بر علوم تربيتي                                  

رشته وکددرس: علومتربيتي (سنتي : پيش دبستاني – برنامه ريزي- جبراني ارشد:آموزش محيط زيست – برنامه ريزي- تاريخ و فلسفه )- آموزش زبان فارسي ١٢١١٠١٩ علوم تربيتي (تجميع : برنامه ريزي-پيش دبستاني – مشاوره)- روانشناسي (تجميع ) ١٢١١٣٦٦–  ناپيوسته : آموزش ديني وعربي ١٢٢٠٥١٠ – آموزش و پرورشابتدايي ١٢١١٢٨٦ تربيت معلم قرآن کريم ١٢٢٠٥٣٩- آموزش حرفه و فن ١٢١١٣١٧- آموزش رياضي ١٢١١٤٤١- آموزش علوم تجربي ١١١٢١٧٧ –  آموزش زبان انگليسي : ١٢٢٥١٠١

ـــــــــــــ

١. نقص کلي و عمده تجربه به عنوان منبع اطلاعاتي چيست ؟

الف . شخصي بودن   ب. محدوديت داشتن 

ج. ابتدايي بودن د. غير علمي بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کداميک از روشهاي زير نشانة آخرين مرحله پيشرفت بشر در تکوين دانش است ؟

 الف . قياس  ب. استقرايي  ج. علمي   د. تجربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. به گفته « جان بست » کداميک از موارد زير داراي فرايندي رسمي تر و عميق تر است ؟

 الف . تحقيق  ب. روش عملي ج. فرضيه  د. آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. مشکل ترين مرحله در مراحل تحقيق براي دانشجو کدام مرحله است ؟

 الف .تعيين مسئله   ب. صورتبندي فرضيه 

ج.کنترل و دستکاري متغيرها   د. ساختن پرسشنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. دومين متغير مستقلي که به خاطر تعيين تاثير آن در همبستگي بين اولين متغير مستقل و متغير وابسته انتخاب شده، چه ناميده مي شود؟

 الف . متغير کنترل   ب. متغير تعديل کننده  ج. متغير علت د. متغير مزاحم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. موفقيت تحصيلي را چگونه مي توان تعريف عملياتي کرد؟

 الف . با توجه به نرخ ارتقاء                          ب. با استفاده از معدل دانش آموزان

 ج. کسر ميزان مردودي از تعداد کل دانش آموزان  د. با انجام محاسبه ضريب هوش دانش آموزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧.  از نظر ديويي اولين مرحله هر پژوهش چيست ؟

 الف . جمع آوري اطلاعات  ب. طرح تحقيق ج. تعيين هدف د. احساس مشکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. تدوين يک فرضيه مناسب به چه مواردي بستگي دارد؟

 الف . چگونگي بيان مسئله  ب. نوع متغيرها  

 ج. اهداف تحقيق   د. نحوه کشف رابطه علت و معلولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. ملاک تعيين  قابليت اندازه گيري متغيرها چيست ؟

 الف . تعداد متغيرها   ب. نوع متغيرها ج. کمي بودن آنها   د. تعريف عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. از نظر فني کداميک از موارد زير جامع تر است ؟

 الف . قانون  ب. فرضيه  ج. اصل   د. نظريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. شروع منطقي مطالعه منابع مستلزم انجام چه کاري است ؟

 الف .شناخت منابع                                     ب. در دسترس بودن منابع

 ج. بيان دقيق مسئله                                    د. تعيين هدف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. اشتباه بزرگي که معمولا در انتخاب نمونه رخ مي دهد، چيست ؟

الف . تعداد نمونه   ب. جنسيت نمونه ها  ج. جامعه نا مناسب   د. متفاوت بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

13. هدف اصلي استفاده از نمونه گيري تصادفي چيست ؟

 الف . تعميم به جامعه بزرگتر                        ب. صرفه جويي دروقت

 ج.کاهش هزينه ها                                      د. کم کردن خطاي اندازه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤. کداميک از موارد زير در ارتباط با نمونه گيري سيستماتيک صحيح است ؟  الف . مشکلتر از روش نمونه گيري تصادفي ساده است

 ب. انتخاب هر عضو مستقل از انتخاب ساير اعضاي جامعه است

 ج. کلية اعضاي جامعه تعريف شده از قبل به صورت تصادفي فهرست شدهاند

 د. اين روش  زماني که افراد جامعه بر اساس ويژگيهايي فهرست شده باشند، مورد استفاده قرار مي گيرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. نمونه گيري داوطلبانه در چه پژوهشهايي امکان پذير است ؟

 الف . زمينه يابي ب. آزمايشي  ج. عّلي – مقايسه اي   د. نيمه آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. هر قدر ميزان تجانس افراد يا اعضاي جامعه بر اساس متغير يا متغيرهاي مورد مطالعه کم باشد، حجم نمونه بايد به همان اندازه ……………………….. انتخاب شود.

 الف . کوچکتر  ب. بزرگتر  ج. مساوي   د. متناسب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. محرک اساسي و اصلي پژوهش تاريخي چيست ؟

 الف . تمايلات و آرزوهاي مورخ در دستيابي به حقايق گذشته 

ب. درک زمينه تاريخي موضوع مورد مطالعه 

ج. شناسايي ريشه نابهنجاريها و مشکلات

 د. به دست آوردن ديدگاه روشني از زمان حال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. تفسير اطلاعات جمع آوري شده در پژوهشهاي تاريخي بايد با توجه به چه چيزي صورت پذيرد؟

 الف . هدف  ب. فرضيه  ج. متغيرها  د. نظر مورخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. هدف از اعتبار يا نقد بيروني چيست ؟

 الف . بررسي ديدگاههاي منفي                       ب. کشف جعليات

 ج. کشف حقايق تاريخي                               د. بررسي ديدگاههاي مثبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. اولين قدم در انجام يک تحقيق زمينه يابي به وسيلة پرسشنامه چيست ؟  الف . مشخص نمودن تعداد سؤالات پرسشنامه   ب. تعيين نوع سؤالات

 ج. انتخاب گزينه هاي مناسب                        د. فهرست بندي کردن هدفها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. محتواي پرسشنامه به چه چيزي بستگي دارد؟

 الف . نظر نويسنده ب. نام موضوع ج. هدف پژوهش   د. روش تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

22. در انجام مصاحبه چه موقع يک نمونه اريب ، يافته هاي پژوهش را به مخاطره مي اندازد؟

الف . وقتي اندازه آن کم باشد.                                  ب. از جامعه اصلي انتخاب نشده باشد

 ج. نمونه ها همگون نباشند.                          د. تعداد نمونه زياد باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. پژوهشگر با توجه به کدام ويژگي تحقيق آزمايشي ، توانايي تعيين روابط علت و معلولي بين متغيرهاي مورد پژوهش را دارد؟

 الف . کنترل  ب. پيچيدگي  ج. دقيق بودن د. عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. در پژوهش آزمايشي اولين هدف چيست ؟

 الف . تکرار پذيري   ب. قابليت تعميم   ج. کنترل متغيرها   د. دستکاري متغير مستقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. دقت يک آزمايش متضمن برقراري تعادل بين کنترل، انتخاب تصادفي و ………….. است .

 الف . اعتبار دروني   ب. اعتبار بيروني   ج. تکرار آزمايش   د. اجراي آزمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. کيفيت طرح تحقيق تعيين کننده چيست ؟

 الف . ميزان توانايي محقق در کنترل تحقيق ب. مناسب انتخاب نمودن موضوع تحقيق

 ج. ابزار مناسب آماري                              د. هماهنگي هدف و روش تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧. چرا طرحهاي شبه آزمايشي به اين نام خوانده مي شوند؟( درست ترين گزينه را انتخاب نماييد).

 الف . شباهت زياد داشتن با طرحهاي آزمايشي

 ب. عدم توانايي در کنترل عوامل مهم و مؤثر در تحقيق  ج. به حداقل رساندن واريانس

 د. تأکيد بر روش آزمايش براي انجام تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨. در طرحهاي نيمه آزمايشي حداکثر کنترل بر چه متغيرهايي اعمال مي شود؟

 الف . بيروني  ب. دروني  ج. مستقل   د. وابسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. وجه تمايز تحقيق کيفي از ساير روشها چيست ؟

 الف . بيان مسئله                                     ب. نقش پژوهشگر

 ج. جامعه آماري و نمونه تحقيق                              د. مطالعه رفتار اجتماعي در وضعيت طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣0. آخرين موردي که در گزارش تحقيق نوشته مي شود، چيست ؟

 الف . ضمايم  ب. فهرست منابع   ج. يافته ها  د. نتيجه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام سجاد (ع) : سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده ( مبدا هر موجودي است ) و آخر است و پس از او آخري نباشد ( مرجع همه اشياء است )

عنــوان درس : روش تحقيق ,روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در علوم تربيتي ,روش تحقيق درروان شناسي ,مقدمات روش تحقيق

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس : روش تحقيق ,روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در علوم تربيتي ,روش تحقيق درروان شناسي ,مقدمات روش تحقيق

رشته تحصيلي/کد درس :آموزش علوم تجربي ۱۱۱۲۱۷۷ – ,علوم تربيتي (آوپ پيش دبستاني ودبستاني ),علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي ),تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعليم وتربيت اسلامي ),آموزش زبان فارسي ,آموزش ,(محيطزيست  ۱۲۱۱۰۱۹ – ,آموزش و پرورش ابتدائي (ناپيوسته ) ۱۲۱۱۲۸۶ – ,آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۱۷ – ,علوم تربيتي (پيش دبستاني ودبستاني )چندبخشي ,علوم تربيتي -مديريت برنامه ريزي آموزشي چندبخشي ,علوم تربيتي (مشاوره وراهنمايي چندبخشي ,روانشناسي (چندبخشي ) ۱۲۱۱۳۶۶ – ,امور تربيتي ۱۲۱۱۳۸۲ – ,آموزش رياضي ۱۲۱۱۴۴۱ – ,روانشناسي (روانشناسي (عمومي ),روانشناسي عمومي ۱۲۱۷۰۱۱ – ,آموزش ديني و  عربي ۱۲۲۰۵۱۰ – ,تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۳۹ – ,آموزش زبان انگليسي (ناپيوسته )۱۲۲۵۱۰۱

ـــــــــــ

١مهمترين نقصي که بر تجربه به عنوان يک منبع اطلاعاتي براي حل مشکلات بشر وارد است ، چيست ؟

۱. محدوديت  ۲. عدم امکان ثبت نتايج  

۳. اختلاف با واقعيت  ۴. عدم تکرارپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢منظور فرانسيس بيکن از «خدايان دروغين » به عنوان مانعي در رسيدن به حقايق ، کدام گزينه زير مي باشد؟

۱. تجارب فردي و گروهي   ۲. اساطير و افسانه ها

۳. تعصب ها و عقايد   ۴. نتيجه گيري هاي غير علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣اولين کسي که روشهاي قياسي و استقرايي را ترکيب کرد و روش علمي را معرفي نمود، چه کسي بود؟

۱. فرانسيس بيکن  ۲. فارابي

۳. جان ديويي ۴. چارلز داروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤به نظريه اي که بر اساس چند مشاهده اندک يا بدون مشاهدات قبلي شکل مي گيرد، چه مي گويند؟

۱. نظريه استقرايي  ۲. نظريه قياسي

۳. نظريه توصيفي  ۴. نظريه تحليلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥تحقيق از نظر روش شناسي به چه معني است ؟

۱کاربرد روشهاي علمي در حل يک مساله  

۲. کسب دانش و مهارت هاي لازم در تحقيق

۳. پي بردن به علل يک مساله و کشف آنها   

۴. پژوهش و رسيدگي و بررسي و حقيقت يابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦دستکاري کدام متغير در اختيار محقق نيست و او فقط ميزان تغييرات را مشاهده مي کند؟

۱. مستقل  ۲. وابسته  

۳. تعديل کننده ۴.  کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧متغير يا متغيرهايي را که محقق مي تواند تاثيرشان را بر متغير وابسته ، خنثي يا حذف کند، چه ناميده مي شود؟

۱. تعديل کننده   ۲. مزاحم

۳.  مستقل ۴. کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨کدام تعريف ، مجموعه فعاليتهاي لازم و اساسي براي اندازه گيري و کمٌي کردن يک متغير معين را،  بيان مي کند؟

۱. تعريف علمي  ۲.  تعريف نظري  

۳.  تعريف عملياتي ۴. تعريف مفهومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩از نظر ((دالن )) کدام مورد از جمله چهار اشتباه دانشجويان هنگام انتخاب مسأله است ؟

۱. قبل  از انتخاب مسئله روش اجراي تحقيق را مشخص مي کنند.

۲  قبل از انتخاب مسئله منابع مربوط به موضوع را مطالعه مي کنند.

۳ مسأله را پس از تحليل جنبه هاي مختلف آن انتخاب مي کنند.

۴. مفاهيم مسئله را به صورت دقيق و روشن توصيف مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠وقتي محقق مي گويد:«کاهش مدت انجام تکليف ، موجب کاهش ميزان يادگيري دانش آموزان مي شود.»، چه نوع فرضيه اي بکار برده است ؟

۱. فرضيه صفر ۲. فرضيه آماري

۳. فرضيه بدون جهت   ۴. فرضيه جهت دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١بيان ثابت درباره روابط بين پديده ها که از جامعيت بالاتري برخوردار است ، چه ناميده مي شود؟

۱. فرضيه   ۲. قانون  

۳. اصل   ۴. نظريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢کدام يک از مراحل تحقيق وقت گير ترين فعاليت پژوهشي است ؟

۱. برخورد با موقعيت ابهامي و انتخاب مسأله

۲. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق

۳. تدوين و صورتبندي فرضيه   

۴. تعريف مفاهيم به صورت عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣– «فتوت » نام اختصاري کدام يک از منابع اصلي زير مي باشد؟

۱فصلنامه تعليم و تربيت  ۲. نشريه علوم تربيتي

۳. ماهنامه تربيت ۴. مجله علوم اجتماعي و انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤–  همه اعضاي فرضي يا واقعي که علاقمند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم چه ناميده مي شود؟

۱. گروه آزمايش ۲. گروه گواه  

۳. نمونه  ۴. جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥زماني که کليه اعضاي جامعه تعريف شده از قبل به صورت تصادفي فهرست شده اند، بهتر است از چه روشي براي نمونه گيري استفاده شود؟

۱. نمونه گيري ساده   ۲. نمونه گيري سيستماتيک

۳. نمونه گيري طبقه اي  ۴. نمونه گيري خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦در مطالعات زمينه يابي حداقل حجم نمونه براي گروه هاي اصلي ، چه تعداد است ؟

۱. ۱۵ نفر  ۲. ۳۰ نفر  

۳. ۵۰ نفر  ۴. ۱۰۰ نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧محرک اصلي و اساسي مورخ در انجام پژوهش تاريخي چيست ؟

۱. بدست آوردن ديدگاه روشني از زمان حال

۲. شناخت مشکلات و خطاهاي تاريخ بشريت

۳. آرزوي دستيابي به حقايق گذشته  

۴. آشنايي با آداب و رسوم اقوام گذشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨براي تعيين جعلي بودن يا نبودن يک سند تاريخي چه نوع نقدي روي آن انجام مي گيرد؟

۱. نقد دروني  ۲. نقد بيروني

۳. نقد محتوايي  ۴. نقد صوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩محققي که به دنبال ميزان درصد شرکت کنندگان در انتخابات يک شهر مي باشد، از چه روشي براي تحقيق استفاده مي کند؟

۱. توصيفي ۲. تاريخي  

۳. زمينه يابي  ۴. آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠مهمترين مزيت مصاحبه به عنوان يک روش براي جمع آوري اطلاعات چيست ؟

۱. قابليت انعطاف پذيري  ۲. قابليت تعميم نتايج

۳. تبادل اطلاعات گسترده  ۴. ايجاد رابطه عاطفي شديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کدام گزينه از جمله عوامل به انحراف کشاندن نتايج پژوهش مصاحبه اي مي شود؟

۱. درک هدف مصاحبه توسط مصاحبه شونده

۲.  بيان لغات و اصطلاحات به زبان ساده

۳ثبت و ضبط نکات مهم در جريان مصاحبه  

۴.  دقت نکردن و طرح سوالهاي جهت دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢منظور از قانون تک متغيري چيست ؟

۱. مطالعه تاثير چند عامل بر يک متغير وابسته

۲. مطالعه کنش متقابل متغيرهاي چندگانه

۳. کنترل کليه عوامل به جز متغير آزمايشي  

۴. مطالعه رابطه علمي بين متغيرهاي مختلف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣اعمال کنترل بيش از حد روي متغير هاي تحقيق چه خطري را به همراه دارد؟

۱. خطر تصنعي بودن تحقيق  ۲. خطر تکرار پذيري

۳. خطر تعميم پذيري ۴. خطر نمونه گيري تصادفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤توجه به کدام گزينه ، مبين اعتبار بيروني تحقيق مي باشد؟

۱. کاهش و کنترل باز گشت آماري ۲. کنترل تفاوت هاي فردي

۳تعميم يافته هاي تحقيق   ۴. اجراي پيش آزمون هاي متعدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥کدام طرح زير اختصاص به مطالعات توصيفي دارد؟

۱. پيش آزمون و پس آزمون با يک گروه ۲. پس آزمون با يک گروه

۳. مقايسه گروه هاي ايستا  ۴. پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

26دياگرام روبرو اشاره به کدام طرح تحقيق دارد؟ ٢ث  ١ث  

۱. طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل  ۲. طرح گروه کنترل نا برابر

۳. طرح مقايسه گروه هاي ايستا ۴. طرح پس آزمون با گروه کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧در تحليل عاملي ، متغير مستقل بر حسب توانايي محقق در دخل و تصرف و دستکاري آن ، به دو دسته تقسيم مي شود. آن دو دسته کدام است ؟

۱. عملي – فعال ۲. هويتي – هوشي  

۳. هويتي – تشخيصي ۴. عملي – هويتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨دياگرام مقابل مربوط به کداميک از طرح هاي زير است ؟  

٦ث ٥ث  ٤ث ج  ٣ث  ٢ث  ١ث

۱. طرح پيش آزمون – پس آزمون با يک گروه ۲. طرح پس آزمون چند گروهي

۳. طرح مقايسه گروه هاي نا برابر   ۴.  طرح سريهاي زماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩اولين مرحله از مراحل پژوهش موردي چيست ؟

۱. انتخاب مورد  ۲. بيان مسأله

۳. طبقه بندي داده ها   ۴. جمع آوري داده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠–  انتظارات پژوهشگر درباره نتايج آتي پژوهش ، در کدام بخش از گزارش تحقيق بيان مي شود؟

۱. مقدمه   ۲. بيان مساله

۳. بيان فرضيه ۴. تعريف عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و در وسط منازلشان ناگهان بر آنان تاخت ( مانند جنگيدن آن حضرت با بنوقينقاع " گروهي از يهود " و بنونضير " قبيله بزرگي از ايشان " كه در خانه هاشان با آنها جنگ كرد و آنها را در پناهگاهشان محاصره و از رسيدن كمك به آنها جلوگيري نمود )

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق (کمي و کيفي ),روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در روانشناسي باليني ,روش تحقيق در علوم

ترم اول سال 94-95

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق (کمي و کيفي ),روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در روانشناسي باليني ,روش تحقيق در علوم

رشته تحصيلي/کد درس :آموزش علوم تجربي ۱۱۱۲۱۷۷ – , آموزش زبان فارسي , آموزش محيطزيست , تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعليم وتربيت اسلامي ), علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي ), علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني , علوم تربيتي

ــــــــ

١در کدام يک از منابع اطلاعاتي زير، محقق واقعيت هاي شناخته شده و موجود را در کنار هم قرار داده و به نتيجه گيري مي پردازد؟

۱. روش علمي   ۲ . تجربه   

۳ . استدلال قياسي   ۴ . استدلال استقرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢در کدام يک از مراحل شکل پذيري نظريه ، علم فقط به کشف روابط بين پديده ها و درک چگونگي اين روابط مي پردازد؟

۱. سطح تجربي ۲ . سطح نظري  

۳ . تعيين متغيرها ۴ . آزمودن فرضيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣به کوشش منظم در جهت پاسخگويي به يک يا چند سوال ، چه مي گويند؟

۱. تحقيق ۲ . نمونه گيري  

۳ . فرضيه سازي  ۴ . نظريه سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤اولين مرحله تحقيق از ديدگاه تاکمن شامل کدام يک از فعاليت هاي زير است ؟

۱. تعيين متغيرها

۲ . تعيين مسئله

۳. صورتبندي فرضيه 

۴ . کنترل و دستکاري متغيرها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥کداميک از متغيرهاي زير به صورت فرضي بر پديده مشاهده شده تاثير مي گذارد، اما قابل مشاهده ، اندازه گيري و

دستکاري نيست ؟

۱. متغير وابسته   ۲ . متغير کنترل  

۳ . متغير تعديل کننده ۴ . متغير مزاحم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦در کدام يک از موارد زير به يک مفهوم يا سازه با مشخص کردن فرايندي که براي اندازه گيري آن لازم است ، معني داده مي شود؟

۱. متغير تعديل کننده   ۲ . فرضيه سازي  

۳ . تعريف عملياتي ۴ . تعريف مفهومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧يکي از اقدام هاي مهم پژوهشگر پس از انتخاب و تعيين مسئله ، کدام يک از موارد زير است ؟

۱. صورتبندي فرضيه  

۲ . جمع آوري اطلاعات

۳. تجزيه و تحليل اطلاعات   

۴ . تعيين جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨مهم ترين ويژگي يک فرضيه خوب چيست ؟

۱. قدرت تبيين   

۲ .بيان رابطه بين متغيرها

۳. هماهنگي با اصول کلي دانش موجود

۴ .آزمون پذير بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩کداميک از موارد زير در رابطه با تفاوت فرضيه و نظريه صحيح است ؟

۱. فرضيه دامنه گسترده تري دارد

۲-فرضيه از قواعد کلي که در گذشته آزمون شده اند حاصل مي شود

3-نظریه در مقايسه با فرضيه بر پايه پيچيده تري استوار است

۴. نظريه بر اساس جملات خبري بيان مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠به فرضيه اي که اعتبار آن تاييد شده يا مورد سوال نيست ، چه مي گويند؟

۱. اصل ۲ . فرضيه جهت دار 

۳ . فرضيه بدون جهت ۴ . قانون علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١کداميک از موارد زير جزء منابع اصلي است ؟

۱. فهرست پژوهشهاي انجام شده 

۲ . فصلنامه تعليم و تربيت

۳. مقاله نامه ي آموزش و پرورش   

۴ . پايان نامه هاي فارغ التحصيلان خارج از کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 ١٢منظور از اصل امساکگر علم چيست ؟

۱. نظريه هاي علمي بايد قابل آزمون باشند

۲ . نظريه بايد قادر به تبيين مسائل باشد.

۳. نظريه ها بايد با دانش پيشين سازگار باشد. 

۴ . نظريه ها بايد به زبان ساده بيان شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣کدام پژوهش از نظر دقت اجرا يکي از دشوارترين انواع پژوهش مي باشد؟

۱. زمينه يابي  ۲ .تاريخي 

۳ .آزمايشي  ۴ .موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کدام يک از مراحل تحقيق وقت گير ترين فعاليت پژوهشي است ؟

۱. انتخاب مسأله  

۲ .صورتبندي فرضيه

۳. مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق  

۴ . شناسايي مسأله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 ١٥در مواردي که نتوانيم فهرست افراد يا اعضاي جامعه را تهيه کنيم از کدام يک از شيوه هاي زير نمونه گيري انجام مي شود؟

۱. تصادفي ساده ۲ . سيستماتيک  

۳ . طبقه اي   ۴ . خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦در روشهاي آزمايشي حداقل تعداد آزمودني براي هر گروه چه ميزان پيشنهاد شده است ؟

15.1                  25.2

30.3                                       100.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧زماني که در تحقيق متغيرهاي کنترل نشده زيادي وجود دارد ، در چنين شرايطي نتايج حاصل در چه صورت قابل اطمينان است ؟

۱. حجم نمونه انتخابي کوچک باشد

۲ . از نمونه گيري در دسترس استفاده شود

۳. حجم نمونه انتخابي بزرگ باشد

۴ . نمونه گيري به صورت خوشه اي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨منظور از به دست آوردن نمرات مشابه براي آزمودني هاي يکسان در شرايطي که وسيله اندازه گيري در شرايط مختلف وزمانهاي متفاوت اجرا مي شودچيست ؟

۱. پايايي ابزار   ۲ .روايي ابزار

۳ . عملياتي کردن   ۴ . مفهومي کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 ١٩در تحقيقاتي که هدف آنها تعيين اجراي نقش ، مصاحبه هاي عميق و اندازه گيري هاي ذهني است . کدام نمونه زير مناسب تر است ؟

۱. نمونه با اندازه بزرگ

۲ . نمونه با اندازه کوچک

۳ . نمونه با اندازه متوسط  

 ۴ . نمونه در دسترس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠کدام روش تحقيق ، پرکاربردترين روش در بين پژوهش هاي کيفي مي باشد؟

۱. همبستگي   ۲ .قوم نگاري 

۳ . ميداني   ۴ .موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 ٢١در کدام يک از موارد زير يافته هاي حاصل از تحقيق به متخصصان تعليم و تربيت اين امکان را مي دهد که از دست آوردهاو اشتباهات گذشته به منظور بهتر ساختن حال استفاده کنند؟

۱. پژوهش تاريخی ۲ . اقدام پژوهي   

۳ . مطالعه موردي ۴ . علي -مقايسه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢در کدام يک از موارد زير محقق به دنبال جمع آوري اطلاعاتي نظير درصد افرادي است که موافق يا مخالف يک عقيده مشخص هستند؟

۱. همبستگي ۲ . آزمايشي

۳ . زمينه يابي   ۴ . علي -مقايسه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣به منظور مقايسه ميانگين هاي پس آزمون گروهها از کدام يک از موارد زير استفاده مي شود؟

۱. تحليل کوواريانس  

۲ . تحليل واريانس يکطرفه

۳. تحليل واريانس ليند کوئيست  

۴ . تحليل واريانس کروسکال واليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام يک از موارد زير، اولين قدم در مراحل مصاحبه  است ؟

۱. انتخاب نمونه  

۲ . بيان هدفهاي پژوهش  

 ۳ . بيان مسئله

۴ . تعيين متغيرها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در کدام يک از موارد زير مطالعه تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته انجام مي شود؟

۱. زمينه يابي  ۲ . همبستگي

۳ . علي -مقايسه اي   ۴ . تحقيق آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 ٢٦بيان فرضيه ها در کدام بخش از گزارش تحقيق بايد بيايد؟

۱. بخش اول ۲ .بخش دوم

۳ .بخش سوم   ۴ .بخش چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧کدام يک از موارد زير جزء متغيرهاي مزاحم در تحقيق آزمايشي هستند؟

۱. افت آزمودنيها ۲ . تکرار آزمايش 

۳ . انتخاب تصادفي   ۴ . دقت آزمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨کدام يک از موارد زير جزء ويژگي هاي ضروري يک آزمايش علمي است ؟

۱. عدم تکرار آزمايش ۲ . شرايط واقعي 

۳ . کنترل  ۴ . مصاحبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩وقتي که يافته هاي مطالعه مورد نظر قابل تعميم به تک تک افراد جامعه اي که نمونه مورد آزمايش از آن انتخاب شده ، باشد. کدام يک از موارد زير مورد توجه قرار گرفته است "؟

۱. اعتبار دروني   ۲ . اعتبار بيروني   

۳ . روايي محتوا   ۴ . روايي سازه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

طرح X T2 T1  مربوط به کدام يک از طرحهاي زير است ؟ 

۱. طرح پس آزمون با يک گروه  

۲ . طرح دو گروهي سولومن

۳. طرح مقايسه گروههاي ايستا  

۴ . طرح پيش آزمون و پس آزمون با يک گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده ( مبدا هر موجودي است ) و آخر است و پس از او آخري نباشد ( مرجع همه اشياء است )

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق (کمي و کيفي ),روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در علوم تربيتي ,روش تحقيق درروان

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق (کمي و کيفي ),روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در علوم تربيتي ,روش تحقيق درروان

رشته تحصيلي/کد درس :آموزش علوم تجربي ۱۱۱۲۱۷۷ – , آموزش زبان فارسي , آموزش محيط زيست , تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعليم وتربيت اسلامي ), علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي ), علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني , علوم تربيتي – گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۱۱۰۱۹ – , آموزش و پرورش ابتدايي ۱۲۱۱۲۸۶ – , آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۱۷روانشناسي تربيتي , راهنمايي و مشاوره , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي , علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش ,دبستاني ودبستاني , علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۱۱۳۶۶ – , امور تربيتي ۱۲۱۱۳۸۲ – , آموزش رياضي – روانشناسي باليني , روانشناسي عمومي , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۱۷۰۱۱ – ,روانشناسي ۱۲۱۷۲۵۴, – ۱۲۱۱۴۴۱آموزش ديني – عربي ۱۲۲۰۵۱۰ – , تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۳۹ – , آموزش زبان انگليسي ۱۲۲۵۱۰۱

ـــــــــــــ

١اولين مرحله روش علمي از نظر ديويي چيست ؟

۱. صورت بندي فرضيه ۲ . تعيين متغيرها

۳. جمع آوري اطلاعات ۴ . احساس مشکل يا مسئل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢منظور از جبر گرايي چيست ؟

1-رويدادها مرتبا و بدون نظم اتفاق مي افتند.  

2-. در پس هر پديده اي علتي وجود دارد.

3-رويدادها فاقد قانونمندي و نظم هستند.  

4- هر رويدادي را مي توان مشاهده کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣پيشرفته ترين مرحله علم در فرآيند شکل پذيري نظريه کدام سطح است ؟

۱. سطح تجربي   ۲ . سطح نظري 

 ۳ . سطح کاربردي  ۴ . سطح عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤هدف نهايي علم کدام است ؟

1-صورت بندي نظريه ها. 

2-. حل مشکلات اساسي زندگي انسان .

3-پيش بيني وقايع آينده .

4-گسترش اختراعات و نوآوريها.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥منظور از اصل امساک گر علم چيست ؟

 • نظريه علمي بايد قابل آزمون باشد.   
 • ۲ . نظريه بايد قادر به تبيين مسائل باشد.
 • نظريه بايد با دانش پيشين سازگار باشد.
 • . نظريه بايد به زبان ساده بيان شود.
 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦کدام شرط تحقيق موجب مي گردد تا يافته هاي پژوهش قابل تعميم و بسط گردد ؟

۱. کنترل دقيق  ۲ . اعتبار دروني   

  ۳ . نمونه گيري صحيح   ۴ . آزمايش پديده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧اجراي عمليات معين به منظور آزمودن فرضيه در شرايط مشخص را چه مي نامند؟ 

۱. طرح تحقيق ۲ . تعاريف عملياتي

۳. کنترل و دستکاري متغير   ۴ . صورت بندي فرضيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨کدام  متغيير دو ارزشي واقعي است ؟

۱. جنسيت   ۲ . سطح تحصيل 

  ۳ . هوش ۴ . رنگ چشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩در تحقيق آزمايشي محقق کدام متغير را شناسايي نمي کند و کمتر  علاقه مند است که به متغير هاي پژوهشي خود چنين عنواني بدهد؟

۱. مستقل   ۲ . وابسته   

  ۳ . تعديل کننده  ۴ . مزاحم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠اولين و مهم ترين حق ، در ملاحظات اخلاقي پژوهش چيست ؟ 

 • داشتن اسم مستعار   
 • ۲ . انتظار پذيرش مسئِوليت به وسيله پژوهشگر
 • مشارکت نکردن در پژوهش
 • ۴ . مصونيت در مقابل هرگونه آسيب بدني
 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١پژوهشگر پس از انتخاب و تعيين مسئله اقدام به چه عملي مي کند؟

۱. محدودکردن مسئله   ۲ . تعريف مفاهيم

۳. بررسي مفروضات بنيادي ۴ . بيان فرضيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢کداکدام مسئله زير قابل پژوهش بوده و با ملاک هاي ارزشيابي مسئله سازگار مي باشد؟

۱. مسئله اي که حاوي قضاوتهاي ارزشي باشد.

۲ مسئله اي که بصورت ناقص بيان شود.

۳ مسئله اي که قابليت پاسخگوئي در زمان حال را نداشته باشد.

۴. مسئله اي که متناسب با ويژگيهاي محقق و مهم باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣در يک فرآيند پژوهشي ، کدام فرضيه زير قدرت تبيين بهتري دارد؟

۱. بين ظاهر فيزيکي والدين و پيشرفت تحصيلي فرزندان رابطه وجود دارد.

2-  بين وضع اقتصادي خانواده و پيشرفت تحصيلي رابطه وجود دارد.

3- بين رنگ چشم و پيشرفت تحصيلي دانش آموز رابطه وجود دارد.

4-بين قد دانش آموز و سرعت در ماشين نويسي رابطه وجود دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کدام گزينه ، مبين ويژگي نظريه در مقايسه با فرضيه مي باشد؟

 • تفاوت بين فرضيه و نظريه هميشه شفاف و روشن است .
 • ۲ . نظريه بر اساس مشاهدات پژوهشگر صورتبندي مي شود.
 • نظريه دامنه گسترده تري دارد.   
 • ۴ . نظريه بر پايه ساده تري استوار است
 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥عدم توجه به کدام فعاليت پژوهشي موجب تکرار کار ديگران مي گردد ؟

۱. تعريف متغير هاي تحقيق ۲ . آزمون فرضيه تحقيق

۳. بيان وتدوين فرضيه ۴ . مطالعه منابع تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦در نحوه تنظيم منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق کدام گزينه درست است ؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
 • بايد از قديمي ترين منابع اطلاعاتي شروع کرد.
 • ۲ . در ابتدا بايد ازيک حوضه کلي شروع کرد
 • ابتدا بايد کل يا اصل منابع را مطالعه کرد. 
 • ۴ . بهتر است ابتدا جديدترين منابع را مطالعه کرد.

١٧به تفاوت بين ويژگي هاي يک نمونه و ويژگي هاي جامعه چه مي گويند؟

۱. عدم تعميم پذيري   ۲ .  خطاي نمونه گيري

۳. انتخاب نا مناسب نمونه  ۴ . سوگيري نمونه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨هدف اصلي استفاده از نمونه گيري تصادفي چيست ؟

۱. صرفه جويي در هزينه  ۲ . کاهش مدت زمان تحقيق

۳. تعميم به جامعه ي اصلي   ۴ . استفاده از روشهاي آماري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٩با استفاده از کدام روش زير مي توان اشتباهات جايگزيني تصادفي را کاهش داد ؟

۱. انتخاب گروه با حجم زياد   ۲ . انتخاب گروه با حجم کم

۳. استفاده از گروه داوطلب      ۴ . استفاده از گروه در دسترس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠هدف از تعيين اعتبار بيروني يک سند تاريخي چيست ؟

۱. کشف حقايق تاريخي ۲

2 . صرفاٌ کشف ديدگاه هاي منفي و جعليات

۳. اعلام اصالت و صحت يک منبع بدون شک و ترديد

 ۴ . بررسي انگيزه صاحبان سند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١محتواي پرسشنامه بستگي به کدام مورد زير دارد؟

۱. تعداد پاسخ دهندگان ۲ . هدف پژوهش  

  ۳ . نوع سؤالات   ۴ . نظر پژوهشگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢مهمترين مزيت مصاحبه به عنوان يک روش براي جمع آوري اطلاعات چيست ؟

۱. تبادل اطلاعات گسترده  ۲ . قابليت تعميم نتايج

۳. قابليت انعطاف   ۴ . ايجاد رابطه عاطفي شديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣کدام نوع مصاحبه در روان شناسي باليني و روان درماني مراجع – محوري کاربرد دارد ؟

 • مصاحبه هدايت شده   
 • ۲ .مصاحبه پاره هدايت شده
 • مصاحبه غير هدايت شده
 • ۴ .مصاحبه کاملاً هدايت شده
 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤دقت يک آزمايش در گرو برقراري تعادل بين کدام موارد زير مي باشد؟

 • کنترل -انتخاب داوطلبانه -مشاهده  
 • ۲ . کنترل –انتخاب داوطلبانه -تکرار آزمايش
 • انتخاب تصادفي -تکرار آزمايش -مشاهده   
 • ۴ . کنترل -انتخاب تصادفي -تکرار آزمايش
 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥کداميک از گزينه هاي زير جزء متغيرهاي اعتبار بيروني است ؟

۱. بلوغ رواني و فيزيولوژيک

2-وسايل اندازه گيري

3- کنش متقابل بين انتخاب آزمودنيها و متغير مستقل (جامعه )

4-بازگشتهاي ناشي از ابزار آماري به کار برده شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦طرح مقايسه گروه هاي ايستا جز کدام يک از طرحهاي تحقيق مي باشد؟

۱. شبه آزمايشي 2 . نيمه آزمايشي 

  ۳ . آزمايشي  ۴ . توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

27- دياگرام  اشاره به کدام طرح تحقيق دارد؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
 • طرح پيش آزمون و پس آزمون چند گروهي  
 • ۲ . طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
 • طرح مقايسه گروههاي ايستا   
 • ۴ . طرح پس آزمون چند گروهي

 

٢٨دياگرام   ٦ث   ٥ث ٤ث ج ٣ث ٢ث ١ث مربوط به کداميک از طرح هاي تحقيقاتي زيراست ؟   

 • طرح پيش آزمون – پس آزمون با يک گروه
 • ۲ . طرح سريهاي زماني
 • طرح پس آزمون چند گروهي
 • ۴ . طرح مقايسه گروه هاي نابرابر
 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کدام روش تحقيق , پرکاربردترين روش در بين پژوهش هاي کيفي مي باشد؟

۱. همبستگي   ۲ .  موردي 

   ۳ . ميداني   ۴ . قوم نگاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠انتظارات پژوهشگر درباره نتايج آتي پژوهش ، در کدام بخش از گزارش تحقيق بيان مي شود؟

۱. بيان فرضيه  ۲ . مقدمه  

 ۳ . بيان مساله   ۴ . تعريف عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: «یا طالب العلم! ان للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت»؛ ای جوینده دانش! برای دانشمند سه نشانه است: دانش و بردباری و سکوت.

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق (کمي و کيفي ),روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در روانشناسي باليني ,روش تحقيق در علوم

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق (کمي و کيفي ),روش تحقيق با تاکيد بر علوم تربيتي ,روش تحقيق در روانشناسي باليني ,روش تحقيق در علوم

رشته تحصيلي/کد درس :آموزش علوم تجربي ۱۱۱۲۱۷۷ – , آموزش زبان فارسي , آموزش محيطزيست , تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش (تعليم وتربيت اسلامي ), علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي ), علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي , علوم تربيتي گرايش , – آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ۱۲۱۱۰۱۹ – , آموزش و پرورش ابتدايي ۱۲۱۱۲۸۶ – , آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۱۷علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني ,روانشناسي تربيتي , راهنمايي و مشاوره , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي , علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۱۱۳۶۶ – , امور تربيتي ۱۲۱۱۳۸۲ – , آموزش رياضي روانشناسي باليني , روانشناسي عمومي , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۱۷۰۱۱ – ,روانشناسي ,روانشناسي , – ۱۲۱۱۴۴۱شخصيت ,روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي (عقب مانده ذهني ) ۱۲۱۷۲۵۴ – ,کارشناسي ارشد-روانشناسي باليني کودک ونوجوان  ۱۲۱۷۳۳۳ – , آموزش ديني – عربي ۱۲۲۰۵۱۰ – , تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۳۹ – , آموزش زبان انگليسي ۱۲۲۵۱۰۱

ــــــــــــــــ

١- اعتقاد به مشاهده مستقيم در طبيعت و رها کردن تعصبها و عقايد براي رسيدن به حقايق ، اولين بار توسط چه کسي پيشنهاد شد؟

۱. افلاطون

۲. ارسطو   

۳. داروين

۴. فرانسيس بيکن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- از نظر جان ديويي ، آخرين مرحله روش علمي کدام است ؟

۱. ارائه فرضيه 

۲. آزمودن فرضيه   

۳. استدلال

۴. ارائه راه حل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- هدف غايي علم کدام است ؟

۱. دسترسي به علم نظري 

۲. توجه به علم تجربي

۳. ايجاد روحيه نقد پذيري 

۴. پرورش قدرت استدلال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- منظور از جنبه تقليلي پژوهش چيست ؟

۱. به واقعيت نزديک بودن پژوهش  

۲. قابل تکرار بودن روشهاي تحقيق

۳. طبقه بندي اطلاعات جمع آوري شده  

۴. تابع اصول منطقي بودن تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-کدام يک از متغيرهاي زير قابل مشاهده ، اندازه گيري و دستکاري نيست ؟

۱. مستقل  

۲. تعديل کننده

۳. کنترل   

۴. مزاحم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- اولين و مهم ترين حق ، در ملاحظات اخلاقي پژوهش چيست ؟

۱. داشتن اسم مستعار 

۲. انتظار پذيرش مسئِوليت به وسيله پژوهشگر

۳. آزادي در مشارکت نکردن

۴. رعايت رازداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-کدام يک از مسئله هاي زير بهتر از ديگر مسئله ها تدوين شده است ؟

۱. بررسي تأثير ميزان مطالعه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموز

۲. بررسي ارتباط بين آرامش کلاس درس با ميزان قبولي

۳. بررسي تأثير شخصيت معلم بر آرامش دانش آموزان .

۴. بررسي تأثير وضعيت روحي دانش آموز بر ميزان توجه او در کلاس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-کدام مسئله زير قابل پژوهش بوده و با ملاک هاي ارزشيابي مسئله سازگار مي باشد؟

۱.مسئله اي که حاوي قضاوت هاي ارزشي باشد.

۲. مسئله اي که متناسب با ويژگي هاي محقق و مهم باشد

۳. مسئله اي که قابليت پاسخگويي در زمان حال را نداشته باشد.

۴. مسئله اي که بصورت ناقص بيان شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام گزينه نشان دهنده يک فرضيه جهت دار مي باشد؟

۱. بين متغير  X   و Y  ارتباط وجود ندارد.

۲. بين متغير  X   و Y  همبستگي وجود دارد.

۳. بين متغير  X   و Y  ارتباط مثبت وجود دارد. 

۴. بين متغير  X   و Y   ارتباط وجود دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- توجه نکردن به کدام فعاليت پژوهشي موجب تکرار پژوهش مي گردد ؟

۱. تعريف متغير هاي تحقيق

۲. آزمون فرضيه تحقيق

۳. بيان و تدوين فرضيه   

۴. مطالعه آثار و منابع گذشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- در نحوه تنظيم منابع مربوط به موضوع مورد تحقيق کدام گزينه درست است ؟

۱. بهتر است ابتدا جديدترين منابع را مطالعه کرد. 

۲. در ابتدا بايد از  يک حوضه کلي شروع کرد

۳. ابتدا بايد کل يا اصل منابع را مطالعه کرد.

۴. بايد از قديمي ترين منابع اطلاعاتي شروع کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- به تفاوت بين ويژگي هاي يک نمونه و ويژگي هاي جامعه چه مي گويند؟

۱. عدم تعميم پذيري

۲. سوگيري نمونه

۳. انتحاب نا مناسب نمونه  

۴. خطاي نمونه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- اگر بخواهيم با استفاده  از روش  نمونه گيري منظم از جامعه ۲۰۰۰ نفري نمونه اي به تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب کنيم ، شماره اولين فرد نمونه بين چه عددي خواهد بود؟

۱. يک تا ده   

۲. يک تا بيست

۳. يک تا پنجاه

۴. يک تا صد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- مزيت عمده روش نمونه گيري خوشه اي چيست ؟

۱. انتخاب افراد بصورت تصادفي است

۲. افراد شانس يکساني براي انتخاب دارند

۳. صرفه جويي در وقت و منابع مالي 

۴. دقت بالا در انتخاب نمونه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- تعداد افراد نمونه در روشهاي علي – مقايسه اي و آزمايشي در هر گروه بايد حداقل چند نفر باشد ؟ 

۱۵.۱ نفر

۳۰.۲ نفر   

۲۰.۳ تا ۵۰ نفر   

۱۰۰.۴ نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام يک از ملاک هاي زير، جز ملاک هاي طبقه بندي پژوهش تاريخي محسوب   نمي شود؟

۱. روش   

۲. هدف

۳. موضوع  

۴. تکنيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-کدام مورد زير از اشتباهات رايج در تفسير داده هاي تاريخي مي باشد؟

۱. توجه به انگيزه هاي شخصي   

۲. استفاده از روش قياسي

۳. مقايسه يک  حادثه با حوادث مشابه  

۴.ساده انگاري پديده هاي تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در علوم تربيتي با استفاده از کدام روش تحقيق مي توان به بررسي نيازهاي آموزشي پرداخت ؟

۱. تاريخي   

۲. زمينه يابي 

۳. آزمايشي

۴. موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- در جريان اجراي آزمايشي پرسشنامه ، اگر حداقل چند درصد از افراد نمونه جواب ندهند پرسشنامه نياز به تغييرات زيادي دارد؟

1. 20%

2. 50%

3. 75%

4. 90%

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کدام نوع مصاحبه در روان شناسي باليني و روان درماني مراجع – محوري کاربرد دارد ؟

۱. مصاحبه غير هدايت شده  

۲. مصاحبه پاره هدايت شده

۳. مصاحبه نيمه هدايت شده

۴. مصاحبه کاملاً هدايت شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-کنترل عوامل يا متغيرها در کدام يک از پژوهش هاي زير دشوارتر است ؟

۱. فيزيک   

۲. شيمي   

۳. علوم تربيتي

۴. علوم اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در بررسي اعتبار بيروني يک تحقيق کدام يک از عوامل زير بايد کنترل شوند ؟

۱. تفاوتهاي فردي آزمودنيها 

۲. رخدادهاي همزمان با انجام تحقيق

۳. نحوه ي اجراي وسايل اندازه گيري

۴. کنش متقابل بين انتخاب آزمودنيها و متغير مستقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- با توجه به اصول نظري و علمي اندازه گيري ، تنها روش کنترل تمام متغيرهاي مزاحم کدام است ؟

۱. جايگزيني تصادفي 

۲. انتخاب تصادفي

۳. توجه به تفاوت هاي فردي

۴. استفاده از نمونه گيري خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- شکل زير معرف کدام يک از طرح ها است ؟

١ث   ج

(((((((((

٢ث

۱.طرح مقايسه گروههاي ايستا   

۲. طرح پيش آزمون با يک گروه

۳. طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 

۴.طرح سري هاي زماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- در طرح پيش آزمون – پس آزمون چندگروهي چه متغيري بر روي آزمودني ها اجرا مي شود ؟

۱. تعديل کننده

۲. مستقل  

۳. وابسته   

۴. کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- در تحليل عاملي ، متغيري که محقق مي تواند آزمودني ها را در سطوح مختلف آن به صورت تصادفي جايگزين نمايد، چه مي نامند ؟

۱. هويتي يا هوشي   

۲. هويتي يا تشخيصي

۳. عملي يا فعال

۴. جنسي يا هويتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- در کدام يک از طرحهاي پژوهشي ، مي توان حداکثر کنترل را بر متغيرهاي اعتبار بيروني اعمال نمود؟

۱. طرح هاي نيمه آزمايشي  

۲. طرح هاي شبه آزمايشي

۳. طرح هاي آزمايشي واقعي

۴. طرح هاي غير آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-شکل مقابل مربوط به کدام يک از طرح هاي تحقيقاتي زير است ؟   

٦ث   ٥ث ٤ث ج ٣ث ٢ث ١ث

۱. طرح پيش آزمون – پس آزمون با يک گروه

۲. طرح پس آزمون چند گروهي

۳. طرح سريهاي زماني

۴. طرح مقايسه گروه هاي نابرابر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- اولين مرحله پژوهش موردي چيست ؟

۱. انتخاب مورد  

۲. بيان مسأله  

۳. نقش پژوهشگر

۴. جمع آوري داده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- محدوديت ها و ارايه پيشنهادات در کدام يک از بخش هاي گزارش پژوهش مي آيد؟

۱. مقدمه  

۲. ادبيات تحقيق

۳. چگونگي اجراي تحقيق  

۴. بحث و نتايج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام علی (ع) : [8] با مردم آنچنان معاشرت کنيد که اگر بميريد بر مرگ شما اشک ريزند و اگر زنده بمانيد به شما عشق ورزند