آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

معنی شناسی در رسانه ها کد 1222327

عنــوان درس : معني شناسي در رسانه ها

تابستان 94

عنــوان درس : معني شناسي در رسانه ها

رشته تحصيلي/کد درس :علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ), علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري )۱۲۲۲۳۲۷

ــــــــــ

١- "اگر معني متجلي شده در گيرنده پيام کوچکتر از معني مورد نظر فرستنده پيام باشد"، کداميک از موارد زير ايجاد مي شود؟

۱. ارتباط کامل است .   ۲. ارتباط کامل نيست .

۳. عدم ارتباط  ۴. ارتباط کامل به علاوه ارتباط با خود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-از ديدگاه " برلو"، هر رويدادي که يک تغيير ممتد در زمان را نشان دهد، يا هر عمل يا نحوه عملي که ممتد باشد، را چه مي نامند؟

۱. ارتباط کامل ۲. فراگرد ۳. نشر نوآوري ۴. بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کداميک از جمله هاي زير صحيح است ؟

۱. فراگرد ايستاست و پويا نيست .

۲ فراگرد آغاز و پايان ندارد.

۳ فراگرد داراي رديفي از اجزاء است .

۴. اجزاء و عناصر يک فراگرد داراي کنش هاي متقابل نيستند و بر ديگري تأثير ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- از نظر برلو «معني » در کجاست ؟

۱. معني در پيام است .  ۲. معني در زبان است .

۳. معني فقط در انسانهاست . ۴. معني در ارتباط است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- کداميک از موارد زير براساس فرضيه "ميانجي آزگود"، اصول تفکيک پذيري و دروني شدن محرک ها را ايجاد مي کند؟

۱. پاسخ هايي که نياز به کوشش زياد براي ايجاد کردن آنها نيست .

۲پاسخ هايي که تعارضي با پاسخ هايي که براي محرک هاي با فاصله مي سازيم ، ندارند.

۳حداقل پاسخ هاي لازم بين اين محرک ها و ساير محرک ها

۴. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- "معني ها" نتيجه کداميک از عوامل زير هستند؟

۱. عوامل فردي و عوامل جهان فيزيکي اطراف فرد ۲. عوامل فردي و شخصيتي

۳. عوامل فردي و ژنتيکي ۴. عوامل فردي و تعارض

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- در يادگيري معني ها، انسانها براساس کدام اصول ، عمل مي کنند؟

۱. حداقل کوشش ، بدون تعارض و داراي ظرفيت قابل تشخيص و تمايز باشد.

۲حداکثر کوشش ، بدون تعارض و داراي ظرفيت قابل تشخيص و تمايز باشد.

۳حداقل کوشش ، وجود تعارض و داراي ظرفيت قابل تشخيص و تمايز باشد.

۴. حداکثر کوشش ، وجود تعارض و داراي ظرفيت قابل تشخيص و تمايز باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- يادگيري از طريق «آزمايش و خطا» توسط کداميک از انديشمندان زير مطرح شده است ؟

۱. پاولف  ۲. اسکينر ۳. برلو ۴. آزگود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- ،ويلبر شرام ، از کداميک از موارد زير در پيام صحبت مي کند؟

۱. رابطه بين محتوا، رمز و نحوه ارائه ۲. پيام مفيد و پيام غيرمفيد

۳. علائم و نشانه ها ۴. گفتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- «هر گروه از نمادها که بتوانند به شيوه اي ساخته شوند، که براي برخي از افراد به اصطلاح معني دار باشد،» را چه مي نامند؟

۱. کد ۲. محتوا ۳. کلمات ۴. عناصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- «نشانه اي که ميان صورت و مفهوم آن رابطه همجواري و تماس است » چه ناميده مي شود؟

۱. نشانه تصويري  ۲. نشانه طبيعي  ۳. نشانه وضعي ۴. نشانه قراري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- "تصميم هايي که منبع ارتباط براي انتخاب ، تنظيم و ترتيب کدها و محتوا مي گيرد"،چه نام دارد؟

۱. محتواي پيام ۲. نحوه ارائه پيام ۳. ترجمه و تفسير پيام ۴. ارزش هاي خبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- "ترکيب صحيح رمزهاي پيام ، محتواي پيام و نحوه ارائه پيام که در موفقيت پيام مؤثر" است ، تابع کداميک از موارد زيراست ؟

۱. گيرندگان پيام  ۲. فرستندگان پيام   ۳. نمادها ۴. مطالب درون پيام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- در هر پيام ، "حداقل چند معني وجود دارد" و آنها کدامند؟

۱. يک معني -معني فرستنده ۲. يک معني -معني گيرنده

۳. دو معني – معني فرستنده و معني گيرنده  ۴. دو معني -کلامي و غيرکلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- هر فرستنده حداقل چند دستگاه اصلي به عنوان کانال دارد و آنها کدامند؟

۱. چهاردستگاه – چهره ، چشم ها، بدن ، صدا  ۲. يک دستگاه – بدن

۳. دو دستگاه – اخم و لبخند ۴. دو دستگاه – چهره و چشم ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- در هر طرح تحقيق در زمينه ارتباط غيرکلامي ، کدام موقعيت ها را مي توان تشخيص داد؟

۱. موقعيت فرستنده ، موقعيت گيرنده ۲. موقعيت فرستنده ، موقعيت مشاهده گر

۳. موقعيت فرستنده ، موقعيت گيرنده ، موقعيت مشاهده گر ۴. تطبيق دهنده ها و تنظيم کننده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کداميک از جملات زير صحيح است ؟

۱. به هنگام فرستادن پيام هاي غيرکلامي ما مي توانيم متوجه همه رفتارمان باشيم .

۲ فرستنده ، به رفتار غيرکلامي خود بيشتر از سخن گفتن نظارت مستقيم دارد.

۳ رموز، حرکاتي هستند که جانشيني کلامات مي شود.

۴. تنظيم کننده ها، حرکاتي هستند که مربوط به نياز فرد يا بيان هيجانات مي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کداميک از موارد زير مهمترين "منابع کسب اطلاعات " هستند؟

۱. ارتباط ميان فردي  ۲. ارتباط جمعي  ۳. شنيدن و ديدن ۴. ارتباطات گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- در کدام فاصله زير، مي توان انتظار بيشترين حد" پيام هاي غيرکلامي " را داشت ؟

۱. فاصله شخصي  ۲. فاصله اجتماعي ۳. فاصله صميمي  ۴. فاصله عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کداميک از صاحبنظران استفاده از مدل را ضرورتي براي يک بررسي منظم ، مي داند؟

۱. اليزابت آندروش ۲. نوئل نئومن ۳. راجرز و شوميکر ۴. ژرژ گورويچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- نخستين عنصر و جزء در فراگرد ارتباطي چيست ؟

۱. معني  ۲. فرستنده   ۳. گيرنده ۴. پيام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- پيام "معني " را چگونه متجلي مي کند؟

۱. از سطح توانايي ارتباطي فرستنده عبور کرده و معني را متجلي مي کند.

۲ از سطح توانايي ارتباطي گيرنده عبور کرده و معني را متجلي مي کند.

۳ از کانال ارتباط عبور کرده و معني را متجلي مي کند.

۴. نحوه ارائه رمزها معني را متجلي مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- بر اساس نظر «ماکس وبر»، "ناخدايي که براي رسيدن به افتخار،خود را همراه با کشتي در حال غرق نابود مي کند"، طبق کدام کنش عمل کرده است ؟

۱. کنش عقلاني معطوف به هدف ۲. کنش عقلاني معطوف به ارزش

۳. کنش عاطفي ۴. کنش سنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کداميک از مدل هاي زير فقط به «سيستم ارتباطي » توجه شده است ؟

۱. لاسول ۲. شنن و ويور ۳. دوسلاپول  ۴. شرام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- کداميک از مدل هاي زير سؤال هاي "مدل لاسول " را توسعه مي دهد؟

۱. گربنر  ۲. برلو ۳. وستلي و مک لين   ۴. لوين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- کداميک از موارد زير در مدل "راجرز" و "شوميکر" طراحي شده است ؟

۱. دروازه باني خبر ۲. انتشار نوآوريها ۳. ارتباط گران ميانجي ۴. فراگرد ارتباط کلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- کداميک از افراد زير مدلي را براي ارتباط جمعي طراحي کرد که "اصول اوليه آن بر اساس تفکر درباره عنصر واسطه " بناشده بود؟

۱. شفه ۲. مک کوئيل ۳. وايت  ۴. بکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- "شکل گيري افکارعمومي " در کداميک از مدل هاي زير مطرح شده است ؟

۱. مدل آبراهام مول   ۲. مدل مارپيچ سکوت ۳. مدل وينداهال  ۴. مدل سايبرنتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-کداميک از مدل هاي زير نشان مي دهد که "ارتباط جمعي يک فراگرد روانشناسي بسيار پيچيده " است و تشريح آن نياز به چند عامل دارد؟

۱. مدل مالتزکه ۲. مدل نوئل نئومن   ۳. مدل اسميت ۴. مدل وينداهال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کداميک از مدل هاي زير با عنوان «مدل ارتباط انساني » انتشار يافت ؟

۱. مدل مک لوهان ۲. مدل لاسول ۳. مدل اسميت ۴. مدل آندروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : پس اگر شيطان آنها را از طاعت و پيرويت نفريبد گناهكاري تو را نافرماني نمي كرد ، و اگر او باطل و نادرستي را براي ايشان به صورت حق و درستي درنمي آورد گمراهي از راه تو گمراه نمي گشت