آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مطالعات منطقه ای (خلیج فارس) کد 1216415

عنــوان درس :(مطالعات منطقه اي (خليج فارس

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :(مطالعات منطقه اي (خليج فارس

رشته تحصيلي/کد درس :جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد),آب و هوا شناسي ,ژئومورفولوژي ,جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ۱۲۱۶۴۱۵

ـــــــ

١- در سطح کره زمين کداميک از درياچه هاي زير شرايطي همانند خليج فارس دارد؟

۱. بالتيک   

۲. سرخ

۳. آتلانتيک   

۴. آدرياتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- طبق گفته بطلميوس ، خليج فارس در دو قرن قبل از ميلاد بدين نام خوانده شده است ؟

۱. درياي بوشهر   

۲. درياي عرب

۳. پرسيکوس سينوس

۴. درياي پارس   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- بالاترين ميزان وابستگي به صادرات نفت به کدام کشور زير تعلق دارد؟

۱. ايران

۲. عراق

۳. بحرين   

۴. عربستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- خروج انگلستان از منطقه خليج فارس بعد از چه سالي آغاز گرديد؟

1. 1941

2. 1951

3. 1967

4. 1971

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- بالاترين سطح بودجه نظامي در ميان کشورهاي خليج فارس به کدام کشور زير برمي گردد؟

۱. قطر

۲. عربستان 

۳. ايران

۴. کويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- شوراي همکاري خليج فارس براساس ماهيت تشکيل آن ، کداميک از اهداف زير را در اولويت بالاتري قرار داده است ؟

۱. فرهنگي   

۲. امنيتي   

۳. علمي

۴. اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کدام مورد زير در ارتباط با نفت منطقه خليج فارس درست مي باشد؟

۱. هزينه توليد و ترابري بالاتر

۲. بالاتر بودن قيمت نفت

۳. بالا بودن بازدهي و توليد چاه ها  

۴. پايين بودن ذخاير چاه هاي نفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- اولين قرارداد  تجاري و  دريانوردي امريکا درسال ۱۸۳۲ با کدام کشور در منطقه بود ؟

۱. عمان

۲. کويت

۳. قطر

۴. بحرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- براساس نظريات ژئوپليتيکي ، منطقه خليج فارس با کدام منطقه بيشتر تطبيق مي يابد؟

۱. جزيره جهاني

۲. هلال خارجي  

۳. ريملند   

۴. هارتلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- آمريکا در دوران جنگ سرد نگران کدام بعد از نفوذ شوروي در منطقه خليج فارس بود؟

۱. فرهنگي   

۲. نظامي   

۳. ايدئولوژيکي

۴. سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- با پيروزي انقلاب اسلامي ، طرح نيروي واکنش سريع توسط کدام رئيس جمهور ايالات متحده تشکيل شد؟

۱. ريگان

۲. کارتر

۳. بوش پدر

۴. ايزنهاور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- ترومن رييس جمهور ايالات متحده از طريق کداميک از اقدامات زير شوروي سابق را مجبور به خروج از ايران نمود؟

۱. وحدت چين و آمريکا  

۲.حمله ناتو به شوروي سابق  

۳. تهديد به حمله اتمي   

۴. اعزام نيرو به خليج فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- استراتژي «صلاح و پيشرفت » که بيشتر بر مسائل سياسي و اقتصادي تاکيد دارد توسط کدام کشور بيشتر مورد استفاده قرار گرفت ؟

۱. ايران

۲. هند

۳. شوروي   

۴. چين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- ژنرال يانگ ده جي ، کدام کشور زير را سد محکم در برابر روسيه اعلام نموده است ؟

۱. ترکيه

۲. چين

۳. هند

۴. ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- به چه دليل رودخانه هاي واقع در غرب تنگه هرمز شور و غيرقابل استفاده هستند؟

۱. کشاورزي بي رويه   

۲. وجود کوير نمک در شمال منطقه

۳. وجود تشکيلات نمکي پالئوزئيک  

۴. گرماي زياد و تبخير شديد آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- اولين کشوري که در حوزه خليج فارس ، وابستگي صدور نفت خود به تنگه هرمز را به صفر رساند کدام کشوربود؟

۱. عمان

۲. بحرين   

۳. عراق

۴. ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام مورد از جمله طرح هاي پيش بيني شده در مورد خطوط لوله نفت بود؟

۱. کرکوک – عقبه  

۲.کرکوک – خليج اسکندرون

۳. کرکوک – حيفا

۴. کرکوک – مرسين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- به چه دليل ايجاد کانال جايگزين براي تنگه هرمز در شمال شبه جزيره المسندم فاقد کارآيي خواهد بود؟

۱. وجود پرتگاه هاي دريايي

۲. ايجاد اختلاف در بين کشورها

۳. در ديد بودن کانال براي ايران  

۴. هزينه فراوان اقتصادي   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- ازنظرماهان کدام عامل زير سبب ايجاد يک دژشکست ناپذير در بخش مرکزي امپراطوري روسيه شده است ؟

۱.امکانات و سازه هاي صنعتي – ارتباطي  

۲. وجود مرکزيت سياسي

۳. استحکامات نظامي و دفاعي 

۴. موقعيت جغرافيايي   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- کدام عامل زيرسبب اهميت قطب شمال در دهه هاي اخير شده است ؟

۱. مرزبندي مجدد فلات قاره   

۲. امکان عبور زيردريايي ها

۳. توسعه شيلات   

۴. منابع زير دريا  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- کدام عامل زيربر نگراني ها در مورد استفاده از سلاح هاي هسته اي در مناطقي بحران خيز جهان نظير خليج فارس افزوده است ؟

۱. گسترش جنگ هاي منطقه اي

۲. رقابت تسليحاتي

۳. دسته بندي هاي ايدئولوژيک   

۴. تفاوت هاي مذهبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- کدام مورد زير تنگه هرمز را در فضاي ژئواستراتژيک اروپاي غربي قرار مي دهد؟

۱. ايجاد پيوستگي براي نيروي دريايي بحري

۲. اهميت به عنوان تکيه گاه دفاعي شبه جزيره عربستان

۳. داشتن موقعيت مناسب براي ورود قدرت بري 

۴. قرار داشتن در مسير انتقال انرژي نفت و گاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-کداميک از بنادر زير تکيه گاه بحري ايران است و با حذف آن از ايران ، کشور به يک قدرت صرفاً بري تبديل مي شود؟

۱. بوشهر

۲. بندرعباس 

۳. چابهار

۴. آبادان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام جمله در موردتنگه هرمز و ارتباط آن با ريملند صحيح مي باشد؟

۱. تنگه  هرمز در مرکز خط دفاعي مشترک دو قدرت بري و بحري واقع است

2. تنگه هرمز تماما در محدوده قدرت بري واقع است

3. تنگه هرمز تماما در محدوده  قدرت بحري واقع است

۴. تنگه هرمز در محدوده خطوط دفاعي قدرتهاي بري و بحري واقع نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کداميک از کشورهاي زير مصداق قدرت بري بوده است ؟

۱. ژاپن   

۲. انگليس

۳. آمريکا   

۴. شوروي سابق   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کدام بخش ازمنطقه خليج فارس ، زمينه حفاظت کشورهاي منطقه از تجاوز مستقيم نيروهاي برون منطقه اي را فراهم کرده است ؟

۱. سواحل شمال  

۲. سواحل جنوب

۳. تتنگه هرمز

۴. جزاير تنب بزرگ و کوچک و ابوموسي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- در تقابل و رقابت قدرت ها در سه جبهه غربي ، شرقي و جنوبي اوراسيا،  در کدام جبهه خلأ قدرت وجود دارد؟

۱. شرقي

۲. غربي

۳. جنوبي   

۴. جنوب شرق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- براساس گفته ماهان ، کدام اقيانوس کليد هفت درياست و فرضيه غلبه بر آسيا و تعين سرنوشت جهان در قرن بيست و يکم را فراهم مي سازد؟

۱. اقيانوس منجمد شمالي  

۲. اقيانوس آرام

۳. اقيانوس اطلس  

۴. اقيانوس هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- پايگاه هوايي – دريايي ظهران و پايگاه هوايي الخوف که مورد استفاده امريکاست در کدام کشور قرار دارد؟

۱. عربستان   

۲. بحرين   

۳. کويت

۴. مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- به کدام دليل بسياري از صاحبنظران و متخصصان مسائل استراتژيک، اعتقاد دارند که تنگه هرمز يک نقطه فشار و کنترل است ؟

۱. نظامي

۲. زيست محيطي   

۳. اقتصادي   

۴. سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام رضا (ع) : به ابي هاشم داود بن قاسم جعفري فرمود : اي داود ما را بر شما به خاطر رسول خدا ( ص ) حقي است ، و شما را هم بر ما حقي است ، هر كه حق ما را شناخت رعايت او بايد ، و هر كه حق ما را نشناخت حقي ندارد

عنــوان درس :(مطالعات منطقه اي (خليج فارس

تابستان 94

عنــوان درس :(مطالعات منطقه اي (خليج فارس

رشته تحصيلي/کد درس :آب و هوا شناسي , جغرافيا و برنامه ريزي روستايي , جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد), ژئومورفولوژي ۱۲۱۶۴۱۵

ــــــــــ

١- در بلند مدت امکان اتصال خليج فارس به کداميک دريا و از طريق کدام کشور امکانپذير است ؟

۱. اقيانوس هند- عمان   ۲. درياي سرخ – عربستان

۳. اقيانوس هند- ايران   ۴. درياي سرخ – عمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- در کدام منطقه از خليج فارس امکان طوفان شن و نزم وجود دارد؟

۱. بحرين  ۲. بوبيان  ۳. هرمز   ۴. قشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- علايق کدام به منطقه  خليج فارس ، قبل از اينکه جنبه  دسترسي به منابع انرژي داشته باشد،جنبه ژئواستراتژيک دارد؟

۱. چين   ۲. انگليس

۳. شوروي سابق ۴. ايالات متحده  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام کشور کمترين طول سواحل را در خليج فارس دارد؟

۱. کويت   ۲. عراق   ۳. قطر ۴. عمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- بالاترين و کمترين نرخ رشد جمعيت در منطقه به ترتيب به کدام کشورها تعلق دارد؟

۱. عربستان -بحرين  ۲. کويت – عمان

۳. قطر- بحرين ۴. قطر-کويت  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- چند واحد سياسي مستقل يعني کشور درمنطقه خليج فارس وجود دارد؟

۹.۴  ۸.۳  ۷.۲  ۶.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- اين پايگاه پس از تأسيس شرکت آرامکو و به بهانه حفاظت از تأسيسات آن ايجاد شد و امروزه يکي از پايگاه هاي مهم

منطقه خليج فارس است ؟

۱. الغنم   ۲. ام القصر   

۳. ظهران  ۴. رأس التنوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کمربند امنيتي پيرامون شوروي شامل ايران ، ترکيه و پاکستان که درحاشيه  جنوبي آن و توسط امريکا تشکيل شد چه

ناميده شد؟

۱. ناتو ۲. اکو ۳. سنتو   ۴. سيتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- در دوران جنگ عراق عليه ايران – به ويژه جنگ نفتکش ها- در سال هاي ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷ ، کدام کشور دعوت کننده و فراهم

کننده زمينه حضور نيروهاي بيگانه اعم از امريکا و غرب و شوروي و چين در منطقه بود؟  

۱. عربستان ۲. امارات  ۳. عراق   ۴. کويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- خليج فارس در کدام منطقه ژئوپليتيکي زير قرار دارد؟

۱. هارتلند  ۲. هلال داخلي  ۳. ريملند  ۴. هلال خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- امروزه ، افسران انگليس کنترل بعضي از واحدهاي ارتش کدام کشور منطقه را هنوز در اختيار دارند؟

۱. کويت   ۲. عمان   ۳. بحرين  ۴. قطر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- تز هلال بحراني و تجديد نظر کلي  در سياست آمريکا در منطقه خليج فارس توسط چه کسي عنوان شد؟

۱. کارتر   ۲. برژنيسکي   ۳. ايزنهاور  ۴. کسينجر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- امروزه ، کداميک از موارد زير از جمله اهداف بلند مدت استراتزيک آمريکا در منطقه -از نظر مدير فرهنگي امريکايي در

پاکستان -است ؟

۱. کمک هاي نظامي به کشورهاي متحد  ۲. تامين امنيت و ثبات کشورهاي ميانه روي منطقه

۳. جلوگيري از نفوذ شوروي  ۴. کمک مالي به کشورهاي دوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- ايالات متحده از نفوذ شوروي در کدام َبعد بيشتر نگران است ؟

۱. ايدئولوژيک   ۲. اقتصادي ۳. سياسي  ۴. نظامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- استراتژي ايالات متحده در منطقه خليج فارس با عنوان سياست دوپايه (ايران و عربستان ) مربوط به دوران کدام رئيس

جمهور بود؟

۱. ريگان   ۲. کارتر   ۳. ايزنهاور  ۴. نيکسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- اولين استراتژي جديد نظامي امريکا در سال ۱۹۸۰ و بعد از انقلاب اسلامي چه نام داشت ؟

۱. مهار دوجانبه ۲. نظام نوين جهاني

۳. استراتژي دوپايه  ۴. طرح نيروي واکنش سريع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کدام عامل زير نقش تعيين کننده در استراتژي شوروي جهت دسترسي به اقيانوس هند داشته است ؟

۱. اهميت تنگه هرمز ۲. رقابت با غرب

۳. منابع غني خليج فارس ۴. وضعيت جغرافيايي شوروي   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- ترومن رئيس جمهوري امريکا از چه طريقي نقشه  عمليات گسترده اي مبني بر حمله برق آسا به خليج فارس توسط روس

ها شد؟

۱. تهديد اتمي   ۲. حمله هوايي

۳. تصرف تنگه هرمز ۴. پيمان سنتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کداميک از موارد زير از جمله مفاد طرح برژنف در خصوص خليج فارس مي باشد؟

۱. عدم همکاري نظامي با کشورهاي منطقه   ۲. عدم همکاري فرهنگي – اقتصادي

۳. عدم سرمايه گذاري در بخش هاي نفتي – صنعتي ۴. عدم تاسيس پايگاه نظامي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- روابط چين با کشورهاي منطقه خليج فارس به زمان کداميک از امپراطوران بر مي گردد؟

۱. چوئي   ۲. تانگ  ۳. چو ۴. هان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- بهترين نمونه توده هاي نمکي ، کدام جزيره دردهانه خليج فارس و تنگه هرمز است ؟

۱. هنگام   ۲. بحرين  ۳. هرمز   ۴. قشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- طرح هاي تفکيک تردد بين المللي چه در داخل خليج فارس و چه در داخل تنگه  هرمز براساس کدام عامل زير مکان يابي

شده است ؟

۱. خط القعر   ۲. سواحل بدون صخره

۳. خط منصف ۴. درياي سرزميني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- در اين بخش ازتنگه هرمز، فيوردها و خليج هاي کوچک و بزرگ و جزاير متعددي است که معمولاً مرتفع و صخره اي و

همراه با دامنه هاي تند و پرتگاهي است ؟

۱. رأس المسندم يا رأس شبه جزيره   ۲. نوار ساحلي بسيار باريک شرق شبه جزيره

۳. جبل اخضر و حجر غربي   ۴. حاشيه  پست و صحرايي غرب شبه جزيره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کداميک از بادهاي زير در خليج فارس تحت تاثير سرماي فلات ايران به وجود مي آيد و به ابر و باران محلي منجر مي شود؟

۱. بادشمال ۲. باد نشي  ۳. بادهاي آليزه  ۴. باد شرجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- اين رودخانه بزرگترين رودخانه منطقه است که از کوههاي کهنوج سرچشمه گرفته و درتنگه هرمز به دريا مي ريزد؟

۱. رودخانه کل ۲. رود شور

۳. رود ميناب ۴. هريرود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کداميک از مکتب هاي زير مرکزيت و قدرت تصميم و تعيين مسير را از محيط طبيعي سلب و به انسان منتقل مي کند؟

۱. پساساختارگرايانه  ۲. جغرافياي انسان گرا

۳. اختيار  ۴. جبر محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- کداميک از خطوط لوله نفتي اجراشده و قابل بهره برداري زير از جمله خطوط متعلق به عربستان سعودي مي باشد؟

۱. تاپ لاين   ۲. خط لوله آرامکو

۳. خطوط لوله خليج (فارس )   ۴. سيحان – بندر اسکندرون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- کدام انديشمند و جغرافي دان زير به تاثير نظارت بر درياها به عنوان اولين گام در جهت کسب قدرت جهاني معتقد شد؟

۱. اسپايکمن   ۲. ماهان  ۳. راتزل   ۴. مکيندر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- نظريه قدرت هوا توسط الکساندر سورسکي براساس کدام سيستم تصوير جغرافيايي (نقشه ) مبتني بود؟

۱. کالاندر  ۲. پلي گون ۳. آزيموتال ۴. مرکاتور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- شبه جزيره  عربستان داراي چند نقطه کنترلي و دفاعي بوده که دفاع از آن را آسان مي سازد؟

۵.۴  ۴.۳  ۳.۲  ۲.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : مكث و درنگ نمودن تو نه از روي ناتواني است ، و مهلت دادنت نه از روي سستي است ، و خودداريت نه از روي بي خبري است و به تأخير انداختنت نه از روي ملاطفت و خوشرفتاري است ( كه از ترس شر كسي كه او را مهلت داده اي باشد ) بلكه براي آن است كه حجت تو رساتر و كرم و بخشش تو كاملتر و نيكي تو فراوانتر و نعمت تو تمامتر باشد ، و همه آنچه گفته شد ( جمله بيست و يكم تا اينجا ) بوده و هميشه بوده و هست و هميشه خواهد بود

عنــوان درس : (مطالعات منطقه اي (خليج فارس

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : (مطالعات منطقه اي (خليج فارس

رشته تحصيلي/کد درس : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي , جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد), ژئومورفولوژي , آب و هوا شناسي ۱۲۱۶۴۱۵

ــــــــــــــ

١خليج فارس در کدام منطقه آب و هوايي زير قرار دارد؟

۱. حاره اي ۲ .جنب حاره اي

۳. اقيانوسي  ۴ . قاره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢قديمي ترين کتاب جغرافيا به زبان فارسي – که حدود هزارسال قبل تاليف شده – کدام مورد است ؟

۱. المسالک و المالک   ۲ .مقدمه ابن خلدون

۳. حدود العالم ۴ .کليله و دمنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣چند درصد از سواحل خليج فارس  به ايران متعلق است ؟

۶۰ . ۴   ۵۰ . ۳  ۴۵ . ۲   ۳۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤چند درصد از نفت منطقه خليج فارس  در سال ۱۹۸۰از تنگه هرمز عبور مي کند؟

۹۲ . ۴   ۸۰ . ۳  ۶۵ . ۲   ۵۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥نگاه مصرف کننده و صادر کننده  انرژي از منطقه خليج  فارس به اين ماده به ترتيب کداميک از موارد زير را شامل مي

شود؟

۱. ژئوپليتيک – ژئواستراتژي  ۲ .ژئواکونومي – سياسي

۳. ژئوپليتيک – اقتصادي   ۴ .ژئواستراتژي –ژئواکونومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦حضور خارجيان به عنوان نيروي کار ماهر و غيرماهر در کدام کشور منطقه بيشتر است ؟

۱. کويت ۲ .بحرين

۳. امارات  ۴ . عمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧بالاترين و پايين ترين سطح اميد به زندگي به ترتيب شامل کدام يک از کشورهاي منطقه خليج فارس مي شود؟

۱. کويت -ايران  ۲ .عمان -بحرين   ۳ . ايران -عراق  ۴ . عربستان -يمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨مسلمانان عبادي در کدام کشورزير اکثريت را تشکيل مي دهند؟

۱. يمن   ۲ .عمان ۳ . کويت ۴ . قطر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩در دوران جنگ سرد کدام کشور زير وابستگي و پيوند سياسي ، نظامي و اقتصادي با شوروي و کشورهاي سوسياليستي

داشت ؟

۱. سوريه  ۲ .عراق

۳. عمان  ۴ . کويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۹ ميلادي زمينه فروپاشي کدام پيمان  را در منطقه بوجود آورد؟

۱. اکو   ۲ .سيتو

۳. سنتو  ۴ . شوراي همکاري خليج فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١خروج از تنگنا و دسترسي به خليج فارس از جمله علايق و دلبستگي هاي ژئوپليتيکي کدام کشور زير مي باشد؟

۱. عراق  ۲ .عربستان

۳. کويت  ۴ . امارات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢کدام قدرت استعماري زير به حکومت صفويه در بيرون راندن پرتغاليها از تنگه  هرمز کمک کرد؟

۱. فرانسه   ۲ .هلند  ۳ . آلمان  ۴ . انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣–  بارزترين نقش آفريني ايران در موضوعات امنيتي خليج فارس در کداميک از کشورهاي زير نمود بيشتري داشته است ؟

۱. عمان  ۲ . عربستان   ۳ . کويت ۴ . امرات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤آلفرد تاير ماهان در بحث استراتژي ژئوپليتيک کدام عامل زير را از پايه هاي قدرت مي دانسته است ؟

۱. خشکي  ۲ .هوا

۳. دريا   ۴ . فضا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥قرداد مرزي ۱۹۷۵ الجزاير مابين ايران و عراق در رابطه با کدام منطقه زير شکل گرفت ؟

۱. کردستان  ۲ .شط العرب

۳. قصرشيرين  ۴ . خليج فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦اخيرًا کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به خريد کدام محصول زير از ايران علاقه نشان داده اند؟

۱. محصولات کشاورزي ۲ .صنايع دستي

۳. گازطبيعي   ۴ . محصولات صنعتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧خليج فارس از نظر ژئوپليتيکي در کدام منطقه قرار دارد؟

۱. هارتلند ۲ .ريملند

۳. نگالند  ۴ . هلال خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨شرکت آمريکايي آرامکو براي توليد و صدور نفت از کدام کشور تشکيل گرديد؟

۱. بحرين  ۲ .کويت

۳. عمان  ۴ . عربستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩دسترسي به اقيانوس هند به صورت يک هدف آرماني در ميان دولتمردان اين کشور تجلي يافته است ؟

۱. روسيه   ۲ .چين

۳. فرانسه  ۴ .آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠بر اساس نظريه  برژنيسکي ، ايالات متحده منطقه خليج فارس را در کدام اولويت دفاعي استراتژيک خود محسوب مي دارد؟

۱. اولين خط دفاعي ۲ .دومين خط دفاعي

۳. سومين خط دفاعي ۴ . چهارمين خط دفاعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، آمريکا کدام سياست زير را بيشتر دنبال نمود؟

۱. سياست دوپايه ۲ .طرح نيروهاي واکنش سريع

۳. تقويت سنتو   ۴ .مقابله با شوروي (کانتين منت )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢سرنوشت اقتصاد کدام کشور و کشورهاي حوزه خليج  فارس بيش از هر کشور ديگري به همديگر پيوند خورده است ؟

۱. ژاپن   ۲ .چين  ۳ . روسيه ۴ .هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣نظريه نظام نوين جهاني در زمان کدام رئيس جمهور آمريکا طرح شد؟

۱. جرج بوش پدر ۲ .اوباما

۳. جرج بوش پسر   ۴ . بيل کلينتون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام يک از جزاير زير در جنوب طرحهاي تفکيک تردد و کشتي ها در تنگه هرمز  قرار داشته و به يک پايگاه نظامي تبديل

شده است ؟

۱. تنب کوچک   ۲ .الغنم

۳. بحرين  ۴ . بوبيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در اين جزيره ايراني حدودًا هفتصد نفر از توابع کشور امارات (شارجه ) ساکنند و ارتباط آنها با کشور مزبور برقرار است ؟

۱. تنب بزرگ  ۲ .ابوموسي

۳. تنب کوچک  ۴ . سيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦عربستان سعودي کدام  خط لوله را گسترش داد تا اگر صادرات نفت از تأسيسات صدور نفت واقع در کنار خليج فارس مختل شد، از تأسيسات نفتي ينبوع استفاده شود؟

۱. تاپ لاين   ۲ .پترولاين

۳. بصره – ينبوع ۴ . کرکوک – جيهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧کدام  خط لوله در خلال بحران ۱۹۵۶ سوئز که به بريتانيا، فرانسه و اسرائيل به مصر حمله کردند، از سوي سوريه به عنوان تلافي عليه کشورهاي مزبور به مدت چند ماه از کار افتاد؟

۱. کرکوک -جيهان   ۲ .کرکوک -حيفا

۳. کرکوک -طرابلس  ۴ . کرکوک –ينبوع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨براساس نظريه  قدرت هوا از الکساندر سورسکي هارتلند در کدام منطقه  قرار دارد؟

۱. قطب شمال   ۲ .اورال

۳. تبت   ۴ . خليج فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩در نظريه ژنرال کاستکس ، جنگ از کدام يک از مناطق زير شروع مي شود؟

۱. شاخکها ۲ .مراکز

۳. صحنه هاي عملياتي   ۴ .خطوط اقيانوسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠کدام اقيانوس کليد هفت درياست و در قرن بيست و يکم سرنوشت جهان در اين اقيانوس تعيين مي شود؟

۱. هند ۲ .آرام  ۳ . منجمد شمالي   ۴ . اطلس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : پيامبر خدا (ص ) فرموده است : ما گروه پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئيم .

عنــوان درس :مطالعات منطقه اي (خليج فارس )

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس   :مطالعات منطقه اي (خليج فارس )

رشته تحصيلي /کد درس  :آب و هوا شناسي ,جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ,جغرافيا و برنامه ريزي شهري ,ژئومورفولوژي ۱۲۱۶۴۱۵

ــــــــ

١- عمق متوسط خليج فارس چند متر است ؟

35-45.۲   35 -25.۱

55-65.۴ 45-55.۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- بيشترين و کمترين طول ساحل به ترتيب به کداميک از کشورهاي زير تعلق دارد؟

۱. ايران – عراق  

۲. عربستان – عمان

۳. ايران – عمان  

۴. عربستان – عراق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- علاق روسيه به منطقه خليج فارس در گذشته ، قبل از اينکه جنبه دسترسي به منابع انرژي داشته باشد داراي اين جنبه است ؟

۱. ژئوپليتيک

۲. ژئواستراتژيک

۳. ژئواکونوميک 

۴. هيدروپليتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴-بيشترين و کمترين صادرات نفت خليج فارس به کداميک از کشورهاي زير تعلق دارد؟

۱. عربستان -قطر

۲. ايران – بحرين

۳. عربستان – بحرين   

۴. ايران – قطر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵- هدف عمده از تسليح کشورهاي منطقه کدام گزينه است ؟

۱. تقويت بنيه دفاعي  

۲. ايجاد ناامني و تهديد در منطقه

۳. ايجاد بازار فروش اسلحه

۴. تقويت شکاف سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶- چند درصد از جمعيت جهان در منطقه خليج فارس زندگي مي کنند؟

5.۴   4.۳   3.۲   2.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-کشورهاي منطقه نسبت به ايجاد اين مشکل توسط نيروي هاي مهاجر پي برده و سعي دارند تا اين مشکل را کاهش دهند؟

۱. امتزاج عناصر فرهنگي  

۲. وضعيت اقتصادي – اجتماعي پايين

۳. وجود نيروي کار در تشکيلات سياسي – نظامي

۴. خروج سرمايه ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- از لحاظ سطح بندي قدرت در منطقه خليج فارس چند قطب قدرت نظامي در منطقه وجود دارد؟

5.۴   4.۳   3.۲   2.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- در اين طرح ، امنيت خليج فارس از سوي دو دولت مهم منطقه يعني ايران و عربستان و همکاري اميرنشينها برقرار مي شد؟

۱. دکترين امنيتي نيکسون  

۲. پيمان سنتو

۳. طرح نيروهاي واکنش سريع  

۴. طرح ٢+٦

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- بعد از بحران کويت ، اين چهارچوب امنيتي جديد با حضور سوريه ، مصر و کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس بوجود آمد؟

۱. پيمان بغداد  

۲. بيانيه دمشق

۳. پيمان سنتو   

۴. معاهده لوزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-امريکا به طور رسمي در اين کشور ٥٥ مرکز نظامي دارد که تعدادي از آنها شامل پادگان بلد، الطليل ، الاسد، القياره و… است ؟

۱. عربستان

۲. کويت

۳. امارات 

۴. عراق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- از جمله علايق و دلبستگيهاي ژئوپليتيکي اين کشور شامل خروج از تنگنا  و دسترسي به خليج فارس ، قدرت مسلط منطقه اي ، حاکميت بر کويت ، اعراب منطقه و يکپارچگي کشورش است ؟

۱. عربستان  

۲. عمان

۳. ايران 

۴. عراق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- مهم ترين پيامد شوراي همکاري خليج فارس شامل اين ُبعد مي باشد؟

۱. هويتي  

۲. امنيتي

۳. سياسي

۴. اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

١۴- ايران به دليل عضويت در کنوانسيون راپمي و نقشي که برعهده دارد يکي از جنبه هاي بين المللي زمينه ساز حضور ايران در خليج فارس شامل اين ُبعد مي باشد؟

۱. سياسي   

۲. امنيتي

۳. زيست محيطي

۴. منابع معدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵- چند درصد از تجارت خارجي ايران از طريق خليج فارس و تنگه هرمز انجام مي شود؟

80.۴   70.۳  60.۲   50.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۶- کدام کشور در جريان کشمکش ايران با عراق در رابطه با خطوط مرزي نقش ميانجي جهت پايان بخشيدن به اختلافات در سال ١٩٧٥ برعهده گرفت ؟

۱. مصر

۲. الجزاير

۳. مراکش

۴. تونس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- انگلستان پس از خروج پرتغاليها، در مقابل دومين رقيب خود در منطقه ناتوان بود تا اينکه جنگهاي چند ساله و حوادث داخلي اروپا به تضعيف اين کشور و تقويت انگلستان منجر شد؟

۱. روسيه

۲. هلند

۳. فرانسه 

۴. آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-در سال ١٩٠٠، هيئتي تحت پوشش «هيئت جغرافيايي » براي بررسي مسير راه آهن اين کشور به ايران گسيل شد که هدف اصلي دسترسي و اتصال آن کشور به يکي از بنادر جنوبي ايران چون بندرعباس و چاه بهار بود؟

۱. روسيه

۲. آلمان

۳. فرانسه 

۴. انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- تز هلال بحراني و لزوم تجديد نظر در سياست امريکا در منطقه خليج فارس توسط چه کسي عنوان شد؟

۱. ايزنهاور  

۲. برژنيسکي

۳. کسينجر

۴. کارتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- پيمان امنيتي سنتو براساس اين پيمان دوطرفه و با پيوستن کشورهاي ايران ، پاکستان و انگلستان کامل شد؟

۱. پيمان دمشق  

۲. پيمان بغداد

۳. معاهده لوزان 

۴. پيمان سايکس پيکو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- اين استراتژي نخستين بار از سوي مارتين ايندايک در ماه مي ١٩٩٣ مطرح شد و بيانگر موضع جديد امريکا در خليج فارس بود؟

۱. ستون هاي استراتژيک

۲. نيروي هاي واکنش سريع

۳. دکترين ترومن

۴. مهار دوگانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- سياست جديد گورباچف يعني پروستريکا و گلاسنوست که شوروي و جهان شرق را متحول کرد به ترتيب در زمينه هاي زير مورد توجه قرار گرفت ؟

۱. امنيتي – سياسي  

۲. اجتماعي -فرهنگي

۳. سياسي -اقتصادي   

۴. استراتژيک -امنيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- در دوره حاکميت اين رئيس جمهور در شوروي سابق ، اين کشور با روشي آرام و با حوصله ، استراتژي نفوذ تدريجي و پرورش هم پيمانان قوي را در پيش گرفت که براي نمونه از نفوذ در عراق و يمن جنوبي در سال ١٩٦٧ مي توان ياد کرد؟

۱. خروشچف  

۲. برژنف

۳. گورباچف

۴. استالين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۴- بهترين نمونه جزاير با ساختمان توده هاي نمکي شامل اين جزيره است ؟

۱. قشم   

۲. هرمز  

۳. ابوموسي

۴. هندورابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۵- اين باد محلي در بندرعباس به نام باد«قوس » معروف است ؟

۱. بادشرجي  

۲. بادشمال

۳. باد نشي

۴. بادهاي غربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۶- پيشرفته ترين نقطه حاکميت دولت جمهوري اسلامي ايران در تنگه هرمز شامل اين جزيره است ؟

۱. ابوموسي  

۲. هنگام

۳. لارک 

۴. هرمز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-عربستان سعودي اين خط لوله نفتي را گسترش داد تا اگر صادرات نفت از تاسيسات واقع در کنار خليج فارس مختل شد از تاسيسات نفتي ينبوع استفاده شود؟

۱. راس التنوره 

۲. پترولاين   

۳. تاپ لاين   

۴. مکلا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-سرنوشت اين کشور – درصورت انتقال نفت و کالاهاي خود درمسيري غير از خليج فارس – از نظر سياسي و اقتصادي در کنترل ديگران قرار مي گيرد؛ چنان که آسيب پذيري آن در اثر اين وابستگي در جريان بحران کويت روشن شد؟

۱. عربستان

۲. امارات

۳. عراق  

۴. سوريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- وي مولف کتاب تاثير نيروي بحري در تاريخ است و به پدر استراتژي دريايي معروف است ؟

۱. مکيندر

۲. ماهان  

۳. اسپايکمن   

۴. سورسکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- نظريات مکيندر مورد توجه اين جغرافيدان آلماني قرار گرفت و در شکل گيري قدرت بري آلمان و شروع جنگ جهاني دوم نقش داشت ؟

۱. ماينگ  

۲. کوهن

۳. اسپايکمن   

۴. هاوس هوفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
پیامبر اکرم (ص) : بدانيد كه كار اهل بهشت مانند آن است كه از راه سختي بر تپه مرتفعي بالا روند ،و كار اهل جهنم مانند آن است كه در سرا شيب زمين همواري راه سپرند .