آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی کد 1218023

عنــوان درس :سياست گذاري توريسم ,مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :سياست گذاري توريسم ,مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ,مديريت جهانگردي (چندبخشي ) ۱۲۱۸۰۲۳ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون ورفاه )۱۲۲۲۱۹۹

ــــــــــــــــ

١در دهه هاي ۱۹۷۰و ۱۹۸۰ سياستگذاران دنيا جهانگردي را از منظر کدام آثار مورد توجه قرار داده اند؟

۱.آثار اجتماعي ۲.آثار فرهنگي ۳.آثار اقتصادي ۴.آثار سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢کدام مورد در ارتباط با سياستهاي عمومي صحيح است ؟

۱.اين سياست ها به طور بي واسطه توسط مردم تهيه مي شوند

۲اين سياستها با توجه به اثرات آن ها بر مردم ، عمومي ناميده مي شوند

۳اين سياست ها توسط حکومت يا دولتمردان تهيه و تدوين مي شوند

۴.اين سياستها توسط هر گروهي به غيراز دولتمردان مي تواند تهيه شوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣انجام تحقيقات در ارتباط با سياستهاي عمومي از دهه ۱۹۶۰ در کدام کشورها آغاز شد؟

۱.آلمان و فرانسه   ۲.آمريکا و بريتانيا  ۳.آلمان و اسپانيا   ۴.فرانسه و اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤آنچه حکومتها مي خواهند در رابطه با  صنعت جهانگردي انجام دهند يا ندهند را چه مي گويند؟

۱.سياست عمومي جهانگردي  ۲.فرايند پيشرفت جهانگردي

۳.نظارت و کنترل جهانگردي   ۴.تحقيقات جهانگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥اين مد ل واقعيتهاي موجود در عرصه سياستگذاري را نمايش مي دهد؟

۱.مدل ارشادي ۲. مدل هنجاري   ۳. مدل ايده ال ۴. مدل توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦تصميم هاي گرفته شده در سازمانها مربوط به کدام سطح از سياستهاي عمومي مي باشد؟

۱.سطح خرد  ۲. سطح مياني ۳.سطح اجرايي ۴.سطح کلان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧به مجموعه اي از قوانين صريح و رسمي يا تلويحي و غير رسمي گفته مي شود؟

۱.ضوابط سازماني   ۲.رويه هاي قانوني  ۳.اصول نهادينه شده   ۴.نهاد اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨اصول نهادينه شده در کدام مقطع زماني ، خود ممکن است  به مثابه سياست تلقي شود و مورد استفاده قرار گيرد؟

۱.اصول نهادينه نمي تواند به سياست تبديل شود   ۲.کوتاه مدت

۳.ميان مدت   ۴.بلند مدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٩کدام نگرش ها و ديدگاه هاي غير نهادي معتقدند که آيين ها و نمادها تاثير چنداني در سياستها و فرايند سياستگذاري نداشته و اقدامات سياسي را به عنوان اقداماتي راهبردي به شمار مي آورند؟

۱.کاهش گرايي ۲.ابزار گرايي  ۳.مطلوبيت گرايي   ۴.بافت گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠مجموعه قوانين و مقررات حاکم در کليه نهادهاي دولتي که با عنوان سياستهاي دولتي مطرح است در چه سطحي بر فرايندسياستگذاري اثر مي گذارند؟

۱.سطح کلان  ۲. سطوح مياني ۳.سطح خرد  ۴.سطوح عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١کدام مورد در ارتباط با گستره مشارکت دولت در امور جهانگردي صحيح است ؟

۱.مشارکت دولت در امور جهانگردي در تمام کشورها يکسان است

۲مشارکت دولتها در امور جهانگردي در کشورهاي جهانگرد پذير يکسان است

۳مشارکت دولتها در امور جهانگردي در کشور هاي جهانگرد فرست يکسان است

۴.مشارکت دولتها در امور جهانگردي بر اساس شرايط و موقيعت خاص هر کشور متفاوت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢بر اساس ديدگاه اتحاديه بين المللي سازمانهاي  دولتي جهانگردي کدام مورد بايد سياستهاي جهانگردي را طراحي و تدوين کند؟

۱.مردم جامعه محلي در سرزمين ميزبان ۲.جهانگردان ورودي به سرزمين ميزبان

۳.دولت در سرزمين ميزبان  ۴.بنگاه هاي اقتصادي در  جوامع ميزبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣از کدام مورد به عنوان جعبه سياه تصميم گيري ياد مي شود؟

۱.نظام  اقتصادي   ۲.روابط ميان حکومتي

۳.نظام سياسي  ۴.نظام فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤دو نقش که ليکريش و همکارانش براي حکومتها در طراحي و تدوين سياسنهاي جهانگردي قائل شده اند کدام است

۱.نقش مشارکت مستقيم و غير مستقيم ۲.از بالا به پايين و ا ز پايين به بالا

۳.تامين منابع مالي و غير مالي   ۴.نقش نظارتي و پشتيباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٥کدام سازمان يک مرکز اطلاع رساني جهاني به منظور جمع اوري ،  تجزيه تحليل و ارايه اطلاعات فني جهانگردي تاسيس نموده است ؟

۱.شوراي جهاني سفر ۲.اتحاديه بين المللي سازمانهاي دولتي جهانگردي

۳.کميسيون حمايت از صنايع ۴.سازمان جهاني جهانگردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦نظريه لوين و وايت که بر اساس آن سازمانها براي کسب اهداف سازماني مشترک با يکديگر رابطه برقرار مي کنند، چه ناميده مي شود؟

۱.نظريه رقابت  ۲.نظريه مبادله ۳.وابستگي منابع   ۴.وابستگي قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧نظامي از باورهاي اجتماعي که بر طرز تفکرما اثري عميق به جاي مي گذارد را چه مي خوانيم ؟

۱.فرهنگ ۲.اخلاقيات   ۳.هنجار ۴.ايدئولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨در کدام دهه غرب شاهد عقب نشيني دولت هاي مرکزي از مداخله و مشارکت در بسياري عرصه هاي اقتصادي اجتماعي فرهنگي بود ؟

۱۹۴۰.۴  ۱۹۹۰.۳ ۱۹۵۰.۲  ۱۹۸۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩در نوع مشارکت دولت در فعاليت هاي جهانگردي استراليا و زلاندنو در سالهاي جديدچه تغييراتي صورت گرفته است ؟

۱.توجه بيشتر به برنامه ريزي   ۲.توجه به فعاليت هاي توسعه

۳. تمرکز بر فعاليت هاي بازار يابي  ۴.تمرکز بر تاسيس تسهيلات گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠از چه زماني تعداد گروه هاي ذينفع و فعاليت آن ها در عرصه سياستگذاري به طرز چشمگيري افزايش يافته است ؟

۱.انقلاب صنعتي   ۲. آغاز قرن بيستم ۳.جنگ جهاني اول  ۴.جنگ جهاني دوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کدام مورد از ويژگي هاي بارز گروه هاي ذينفع نيست ؟

۱.بر حکومتها اعمال نفوذ مي کنند ۲.تمايل به کسب قدرت و حکومت کردن دارند

۳.همه فعاليتهاي اين گروه الزاما سياسي نيست ۴.سيستمداران نظر مثبتي در مورد انها ندارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢در تقسيم بندي گروه هاي ذينفع کدام مورد جز گروه هاي مولد نمي باشد؟

۱.طرفداران محيط زيست  ۲.سازمان هاي تجاري

۳.سازمان هاي کارگري ۴.انجمن هاي حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٣ليندبلوم عقيده داشت که بخش تجاري علاوه برجامعه پذير کردن بازارکار  از چه طريق ديگري جايگاه بر جسته خود را درسياستگذاري حفظ نموده وآن را به ديگران قبولانده است ؟

۱.توليد بيشتر  ۲.مخالفت با دولت

۳. ايجاد بحرانهاي اقتصادي ۴.مالکيت رسانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤چرا اتحاديه ها در صنعت جهانگردي قدرت چنداني براي اعمال نفوذ در فرايند سياستگذاري جهانگردي در سطح کلان ندارند؟

۱.ترديد در ضرورت استمرار وجود اتحاديه ها  ۲. نداشتن برنامه مدون

۳.پايين بودن نرخ  ايجاد اتحاديه ها ۴.فصلي بودن کار و فعاليت اتحاديه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥اين گروه ها با اصل توسعه جهانگردي و تاسيسات زير بنايي ابن بخش موافق هستند، اما با اجراي طرح هايي در مناطق ومحل سکونت خود مخالفت مي کنند؟

۱.گروه هاي مولد  ۲.گروه هاي ذينفع نا پايدار

۳.گروه هاي ذينفع پايدار   ۴.گروه هاي صاحب نفوذ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦سيگلر ائتلاف مثلثي شکل کميته هاي قانون گذاري . عوامل اجرايي  و گروه هاي ذينفع را چه مي ناميد؟

۱.حکومت فرعي ۲.حکومت پشتيبان ۳.حکومت ملي ۴.حکومت جايگزين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧در اين شکل از  قدرت فرد الف بدون توسل به تهديد يا تطميع موفق مي شود فرد ب را وادار کند که رفتار و اعمال خود راتغيير دهد؟

۱.اجبار  ۲.اختيار ۳.نفوذ  ۴.زور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨گروه هاي ذينفع از اين دستورکار استفاده کرده و در صدد هستند نظرات خود را به حکومت و مردم تحميل کنند؟

۱.دستور کار مردمي  ۲.دستور کار حرفه اي

۳.دستور کار دولتي  ۴.دستور کار غير دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩ارزيابي پاياني به اين نام نيز خوانده مي شود؟

۱.ارزيابي تراکمي   ۲.ارزيابي مرحله اي  ۳. ارزيابي سطحي   ۴.ارزيابي تکويني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٣٠کدام مورد بيانگر دشوار بودن ارزيابي و نظارت بر فعاليتهاي سرمايه گذاري دولت در بخش جهانگردي نيست ؟

۱.آثار اين فعاليت ها دير آشکار مي شود

۲اندازه گيري هزينه فرصت ابن گونه فعاليتها آسان است

۳آثار اين فعاليت ها را مي توان با بهره گيري از ساير طرح ها بزرگ کرد

۴.اغلب اين فعاليتها تحت تاثير عوامل بر ون زا قرار مي گيرند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام رضا (ع) : اطعام و ميهماني كردن براي ازدواج از سنت است

عنــوان درس :مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

تابستان 94

عنــوان درس :مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي (چندبخشي ), مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۲۳

ـــــــــــ

١-اين نوع خط مشي بر مبناي نظر ريموند بوير داراي انشعابات بسيار و چشم انداز زماني طولاني هستند؟

۱. خط مشي عمومي اساسي  ۲.خط مشي عمومي عادي

۳.خط مشي قضايي  ۴. خط مشي تاکتيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-اين نوع مدل خط مشي گذاري عمومي به رابطه نزديک بين خط مشي و نهاد هاي دولتي گفته مي شود.

۱.مدل فرايندي   ۲. مدل عقلايي   ۳. مدل بهينه  ۴.مدل نهادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-اين مدل از خط مشي عمومي با عنوان تداوم فعاليتهاي گذشته ي دولت با اعمال تغييرات جزئي معرفي مي شود.

۱. مدل رضايت بخش  ۲.مدل نهادي

۳. مدل جزئي -تدريجي  ۴. مدل عقلايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-«هر آنچه که حکومت ها مي خواهند براي صنعت جهانگردي انجام دهند يا ندهند»تعريف کدام واژه از ديدگاه جنکينز و

هال مي باشد؟

۱. برنامه  ۲. راهبرد  ۳.خط مشي   ۴.قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-مجموعه اي از افراد که بر اساس علايق و يا نيازهاي مشترک گرد هم آمده اند و تلاش مي کنند در فرايند خط مشي گذاري

تاثير بگذارند چه ناميده مي شوند؟

۱. سازمان  ۲.گروه ذينفع   ۳.گروه مبتدي   ۴.گروه حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-شوراي جهاني جهانگردي و مسافرت جزو کدام يک از گروه هاي ذيل مي باشد؟

۱.گروه مولد  ۲.گروه نامولد  ۳.گروه  ناپايدار   ۴.گروه متلاطم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-اين گروه از گروه هاي ذينفع داراي ساختار سازماني موقتي و شکننده هستند و به محض دستيابي به آرمان ها و اهداف

خود منحل مي شوند.

۱.گروه هاي ناپايدار   ۲.گروه هاي ترويجي  ۳.گرو ه هاي هم نام   ۴.گروه هاي هم شکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-«تمامي اشکال کنترل فرد ب توسط فرد الف »تعريف کدام واژه از ديدگاه جنکينز و هال مي باشد؟

۱. اعتبار  ۲. خط مشي  ۳.قدرت  ۴.تمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-مشورت ،عدم اعمال زور،تساوي و برابري سياسي سه ويژگي کدام واژه از ديدگاه «فيشکين »مي باشد؟

۱.دموکراسي  ۲. قدرت  ۳.برنامه ريزي  ۴. مشروعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-فاز هاي تدوين خط مشي گردشگري عبارت است از:فاز تعريفي ،فاز تحليلي ،فاز عملياتي و فاز……………

۱.برنامه ريزي  ۲. تکميلي   ۳.اجرا   ۴.کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- حسابرسي منابع در کدام يک از فاز هاي تدوين خط مشي گردشگري مي باشد؟

۱. فاز تعريفي  ۲. فاز تحليلي  ۳. فاز عملياتي   ۴. فاز تکميلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-اصطلاح کشورهاي جهان سوم را اولين بار چه کسي به کار برد؟

۱. الوين تافلر  ۲. آلفرد سووي   ۳. هالووي  ۴. جنکينز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-نظريه سه جهان مربوط به کدام يک از شخصيت هاي ذيل مي باشد؟

۱. سووي  ۲. جنکينز   ۳. مائو   ۴. لنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-در نظريات بين المللي جهان اول به چه بخش هايي اشاره دارد؟

۱.خاورميانه عربي و شمال آفريقا  ۲. استراليا و منطقه اقيانوسيه

۳.امريکا و ژاپن وکشورهاي اروپاي غربي  ۴.ژاپن و چين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-مقروض ترين کشور دنيا کدام کشور است ؟

۱. لبنان   ۲. چين   ۳.برزيل  ۴. زيمباوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦-اقتباس و الگو قرار دادن اشکال گردشگري به وسيله کشور ديگر بر مبناي سير تحول تاريخي کدام دوره مي باشد؟

۱.دوره دوم   ۲.دوره اول   ۳.دوره سوم  ۴.دوره چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-در اين روش از روش هاي استاندارد مطالعات تطبيقي ، مطالعات جامعه شناسي تفسير مي شوند تا تشابهات و تفاوت هاي آن

ها نمايان شود.

۱. روش آماري  ۲. روش مطالعاتي  ۳. روش مجاورتي  ۴. روش مطلق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-در سال ۲۰۰۸ دومين مقصد برتر دنيا هم از نظر گردشگري ورودي و هم دريافت هاي گردشگري کدام کشور بوده است ؟

۱. هندوستان  ۲. چين   ۳.دانمارک   ۴. اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-طرح گردشگري شهروندان مسن در فصل کم مشتري مربوط به کدام کشور مي باشد؟

۱. امريکا  ۲.کانادا  ۳. اسپانيا  ۴.فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-کدام سال بعنوان سال بازديد از اندونزي معرفي شد؟

۲۰۰۸.۴   ۲۰۰۶.۳  ۲۰۰۷.۲   ۲۰۱۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-برنامه توريسم دريا و مايس در سال  ۲۰۰۹ در کدام کشور به اجرا درآمد؟

۱.مالزي  ۲. استراليا   ۳.چين   ۴.اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-ساختار گردشگري ايالات متحده به چه صورت مي باشد؟

۱. متمرکز  ۲. غير متمرکز   ۳.فرايندي   ۴.پلکاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-طرح «آبرنگ » براي بازاريابي کدام کشور به مورد اجرا درآمد؟

۱. برزيل  ۲. چين   ۳. امريکا  ۴. ترکيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-«سرناتور»هيئت گردشگري ملي کدام کشور مي باشد؟

۱. اندونزي   ۲. ژاپن   ۳. شيلي  ۴.فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-برترين مقصد گردشگري طي پانزده سال گذشته کدام کشور بوده است ؟

۱. چين   ۲. هندوستان  ۳.برزيل  ۴.فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦-در فرانسه تدوين و اجراي خط مشي گردشگري به عهده کدام گزينه است ؟

۱.دولت مرکزي  ۲. بخش خصوصي

۳. بخش تعاوني   ۴.هيات عالي گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-برند گردشگري مردم ،جغرافيا و فرهنگ مربوط به کدام کشور مي باشد؟

۱. آلمان   ۲. ايتاليا  ۳.کانادا   ۴. امريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-نهاد مسئول تدوين خط مشي گردشگري در سطح ملي مصر کدام بخش مي باشد؟

۱.وزارت گردشگري  ۲. وزارت ورزش و جوانان

۳.وزارت اقتصاد  ۴.وزارت اطلاعات و گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-در کشور ايران متولي برنامه ريزي امر گردشگري کدام بخش مي باشد؟

۱. بخش خصوصي   ۲. بخش تعاوني

۳. بخش دولتي   ۴. ترکيب بخش هاي سه گانه فوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-کدام نوع از خط مشي ، قوانين و مقررات خاصي در مورد مشکل دارد و مي توان به صراحت رفع مشکل را با توجه به خط

مشي هاي مدون يافت ؟

۱. خط مشي تلويحي   ۲.خط مشي تصريحي  ۳.خط مشي قضايي   ۴.خط مشي اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : اميدواران از تو محروم نمي مانند ، و درخواست كنندگان عطا و بخششت نوميد نمي گردند ، و آمرزش خواهان به عذاب و كيفرت بدبخت نمي شوند ( اشاره به قول خداي تعالي " سوره 8 ، آيه 33 " : وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني و خدا ايشان را عذاب نخواهد كرد در حالي كه تو در ميان ايشان باشي ، و هم آنان را به كيفر نمي رساند در حالي كه استغفار نموده آمرزش مي طلبند )

عنــوان درس : مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس : مديريت جهانگردي , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۰۲۳

ــــــــــ

١چرا دولت ها به خط مشي ها مشروعيت مي بخشند؟

۱.چون برنامه هاي آن ها بر اساس خط مشي مي باشد. ۲ . چون به خط مشي ضمانت اجرايي ببخشند.

۳.چون به آن ها نياز دارند.  ۴ . چون آن را به جامعه ابلاغ مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢در شرايطي که نص صريح قانوني يا خط مشي روشني در مورد مشکلي وجود ندارد کدام نوع خط مشي به کار مي آيد؟

۱.خط مشي تصريحي ۲ . خط مشي سياسي  ۳ . خط مشي اداري   ۴ . خط مشي تلويحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣مدلي که در آن هدف کسب حداکثر دستاورد اجتماعي است چه نام دارد؟

۱.مدل نهادي  ۲ . مدل رضايت بخش  ۳ . مدل عقلايي  ۴ . مدل فرآيندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤کداميک از خط مشي ها يا قوانين زير, دسترسي به نواحي جذب ، اما حساس و ميزان رشد آن ها را تعيين مي کند؟

۱.خط مشي زيست محيطي  ۲ . خط مشي گمرک و مهاجرت

۳.خط مشي ارتباطات  ۴ . توافق هاي هوايي دو جانبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥شوراي جهاني گردشگري و مسافرت جزو کدام دسته از گروه هاي ذينفع مي باشد؟

۱.گروه هاي مولد   ۲ . گروه هاي نامولد  ۳ . گروه هاي ناپايدار  ۴ . گروه هاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦بنا به گفته هولووي چه چيزي مشخصه رو به رشد گردشگري مي باشد؟

۱.ارتباط بين کسب و کارها و بخش هاي دولتي  ۲ . ارتباط بخش هاي داخلي دولت با هم

۳.ارتباط کسبه با يکديگر   ۴ . ارتباط کسبه با مردم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧کدام گزينه در خصوص ذي نفعان گردشگري صحيح است ؟

۱-گروه هاي ذي نفع در تلاشند که بر حکومت ها اعمال نفوذ کنند.

۲-گروه هاي ذي نفع هميشه بدنبال کسب قدرتند.

۳-گروه هاي ذي نفع الزاما سياسي هستند.

۴-گروه هاي ذي نفع به دنبال انعکاس مستقيم خواسته هاي مردم هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨کشورهايي که از نظر اقتصادي ناتوان هستند چه نام دارند؟

۱.کشورهاي ضعيف   ۲ . کشورهاي جهان سوم

۳.کشورهاي مستعمره ۴ . کشورهاي استعمارگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩–  اصطلاح کاپيتاليست به چه کشورهايي اطلاق مي شود؟

۱.کشورهاي مستعمره ۲ . کشورهاي استعمارگر

۳.کشورهاي جهان سوم ۴ . کشورهاي جهان اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠کدام عامل انتظام کشورهاي جهان سوم را در هم ريخت و آن ها را به کشورهاي نوصنعتي ، کم پيشرفته و توسعه يافته

تقسيم بندي کرد؟

۱.بحران اقتصادي ۱۹۵۲   ۲ . بحران اقتصادي ۱۹۷۰

۳.پس از جنگ جهاني دوم ۱۹۵۲  ۴ . پس از جنگ جهاني دوم ۱۹۷۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١کداميک از روش هاي مطالعات تطبيقي از شيوه اي که در آن تاکيد بر مقايسه سياست هاست استفاده شده است ؟

۱.روش آماري  ۲ . روش انتزاعي يا مطلق

۳.روش مجاورتي ۴ . روش طبقه بندي شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢در سال ۲۰۰۸ بودجه گردشگري ملي اتريش چه مقدار بوده است ؟

۴۰.۱ ميليون يورو   ۲ . ۴۹ ميليون يورو   ۳ . ۵۹ ميليون يورو   ۴ . ۵۰ ميليون يورو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣کداميک از کشورهاي زير در تبادلات بين المللي بهترين شيوه همکاري را دارد و گردهماي بين المللي زيادي در آن برگزار

مي شود؟

۱.اسپانيا ۲ . امريکا ۳ . سوييس ۴ . اتريش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤طرح فوتور مربوط به کدام کشور و هدف از آن چيست ؟

۱.اسپانيا-ارتقاي بازدهي طبيعي و نوآوري گردشگري

۲اتريش -ارتقاي بازدهي طبيعي و نوآوري گردشگري

۳اسپانيا-کمک به کاهش پيامدهاي نامطلوب بحران مالي

۴.اتريش -کمک به کاهش پيامدهاي نامطلوب بحران مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥هواپيمايي در کدام کشور نقش اساسي تري در حمايت از صنعت گردشگري دارد؟

۱.اسپانيا ۲ . امريکا ۳ . استراليا ۴ . آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦در کدام کشور به گردشگري به عنوان يکي از مهمترين اولويت ها براي توسعه و رشد اقتصادي مي نگرند؟

۱.ايران  ۲ . استراليا ۳ . آلمان  ۴ . اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧در انگلستان گردشگري چندمين صنعت است ؟

۱.اولين  ۲ . دومين ۳ . چهارمين   ۴ . پنجمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨بيشترين مخارج مرتبط با سفر و گردشگري به ترتيب مريوط به کدام کشورهاست ؟

۱.امريکا-کانادا-انگليس   ۲ . ژاپن – امريکا- کانادا

۳.کانادا- انگليس -ژاپن ۴ . مکزيک -کانادا-انگليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩سياست آسمان آبي مربوط به گردشگري کدام کشور است ؟

۱.ايران  ۲ . کانادا  ۳ . استراليا ۴ . آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠هدف از طرح آبرنگ کدام گزينه است ؟

۱.توسعه حمل و نقل هوايي  ۲ . کمک به کاهش پيامدهاي نامطلوب بحران مالي

۳.کمک به کاهش پيامدهاي نامطلوب بحران اجتماعي ۴ . افزايش پايدار و جدي گردشگران بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کدام مورد از برنامه هاي راهبردي گردشگري کشور فرانسه محسوب مي شود؟

۱.گردشگري طبيعت  ۲ . جذب گردشگر از بخش هاي در حال رشد

۳.جذب گردشگر از کشورهاي جهان سوم ۴ . توسعه گردشگري مايس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢سرناتور هيأت ملي گردشگري که به صورت مستقل فعاليت مي کند در کدام کشور مي باشد؟

۱.شيلي  ۲ . روسيه ۳ . ژاپن  ۴ . آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣کدام گزينه در خصوص گردشگري کره جنوبي صحيح است ؟

۱.رشد سبز با کربن را در برنامه هاي خود قرار داده است .

۲الگوي توسعه گردشگري خود را از شهر محور به شهر تفريحي تغيير داد.

۳برنامه هاي توسعه منطقه صلح و زندگي را در دست کار قرار داده است .

۴.الگوي توسعه روستا به روستا را مدنظر قرار داده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤تاسيس بانک اطلاعاتي و ثبت و ضبط اطلاعات ضروري از وظايف کدام مرجع گردشگري کشورمان محسوب مي شود؟

۱.اداره تورهاي خروجي

۲گروه خانه هاي جهانگردي

۳اداره برنامه ريزي و گردشگري تورهاي خارجي

۴.دفتر امور مراکز، خدمات گردشگري و استاندارد سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥در کداميک از بخش هاي گردشگري ايران ، با توجه به حجم عظيمي از انرژي و منابع مالي خرج شده ، متاسفانه حجم اندک

سرمايه گذاري را جذب نموده است ؟

۱.مناطق حفاظت شده طبيعت گردي   ۲ . توليد و عرضه صنايع دستي

۳.طرح هاي توسعه اي و تسهيلاتي ۴ . مناطق نمونه گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦صدور رواديد براي گردشگران خارجي به عهده کدام وزارت خانه مي باشد؟

۱.وزارت کشور ۲ . وزارت دفاع  ۳ . وزارت امور خارجه  ۴ . وزارت نفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧در چه سالي شوراي عالي اداري سازمان صنايع دستي را به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري الحاق نمود؟

۱۳۸۸ . ۴  ۱۳۸۷ . ۳ ۱۳۸۶ . ۲  ۱۳۸۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨در چه سالي تدريس نخستين برنامه براي حوزه جهانگردي در ايران به وجود آمد؟

۱۳۴۲ . ۴  ۱۳۴۳ . ۳  ۱۳۴۴ . ۲  ۱۳۴۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩بررسي و مکان يابي ، امکان سنجي ، توجيه اقتصادي و … از وظايف کدام بخش از معاونت سرمايه گذاري و تامين منابع است ؟

۱.گروه خانه هاي جهانگردي ۲ . دفتر امور مناطق گردشگري

۳.دفتر امور مراکز   ۴ . دفتر طرح ها و توسعه و تسهيلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠تنظيم مقررات و تامين امنيت گردشگران از وظايف کدام يک از بخش هاي ذيل مي باشد؟

۱.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  ۲ . وزارت امور خارجه

۳.وزارت کشور  ۴ . وزارت تعاون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام علی : هيچ عملى مانند پژوهش نيست.

عنــوان درس :مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۰۲۳

ــــــــــــــ

١-به چه علت استراليا نيازمند تدارک ارتباطات و خطوط هوايي رقابتي و کاراست ؟

۱.رقابت گسترده با مقصد چين   

۲.فاصله از بازارهاي گردشگرفرست

۳.ظهور بحران اخير اقتصادي   

۴.وجود منافع اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-در آلمان تجميع منافع دولت ، کسب و کارهاي گردشگري ، دانشگاه ، مقامات محلي و اتحاديه هاي تجاري با يکديگر بر عهده

کدام نهاد است ؟

۱.دولت آلمان

۲.کميته پارلماني گردشگري

۳.شوراي مشورتي گردشگري   

۴.هيئت گردشگري ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-هند براي کاهش اثرات نامطلوب بحران اقتصادي بر صنعت گردشگري خود چه اقداماتي انجام داده است ؟

۱.ايجاد تراول مارت -تغيير شعار بازاريابي هند

۲ايجاد تراول مارت -تقويت کمک به ذي نفعان براي توسعه بازار

۳اعطاي يارانه به دولت هاي ايالتي و آژانس ها براي شرکت در نمايشگاه هاي بين المللي گردشگري -نظارت بر اجرايي

شدن پروژه هاي گردشگري

۴.تقويت کمک به ذي نفعان براي توسعه بازار،ايجاد زيرساخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-کدام گزينه تقسيم بندي برايان اسميت از خط مشي هاي عمومي است ؟

۱.خط مشي هاي قضايي -تقنيني -اجرايي

۲.خط مشي هاي تلويحي -تصريحي -تقنيني

۳.خط مشي هاي قضايي -قانوني -اجرايي

۴.خط مشي هاي تصريحي -اداري -اساسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-«ريموند بوئر» خط مشي ها را بر چه اساسي تقسيم بندي کرده است ؟

۱.نواحي سه گانه هيئت حاکمه   ۲.پيچيدگي و سادگي

۳.اصل دو شاخگي   ۴.اصل جدايي سياست از اداره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-کدام گزينه در فرآيند عقلايي خط مشي گذاري به عنوان الگو تنظيم شده است ؟

۱.الگوي بروک ۲.لگوي کونز  ۳.الگوي ريموند بوئر  ۴.الگوي لوئيس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- نيروهاي اثرگذار بر خط مشي گردشگري کدامند؟

۱.بخش فرهنگي ،آموزشي ، اجتماع  

۲.بخش آموزشي ،تفريح و سرگرمي

۳.بخش توليدي ،فرهنگي ، اجتماعي

۴.بخش کشاورزي ،محلي ، اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-دسته بندي هال و جنکينز از گروه هاي ذي نفع به چه صورت است ؟

۱.گروه هاي مولد،نامولد،پايدار   

۲.گروه هاي مولد،نامولد،ناپايدار

۳.گروه هاي  نامولد،ناپايدار،پايدار

۴.گروه هاي مولد،ناپايدار،پايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-فازهاي تدوين خط مشي گردشگري عبارتند از:

۱.تعريفي ،تحليلي ،تحقيقي  

۲.تعريفي ،تحليلي ،تکميلي

۳.تعريفي ،تحقيقي ،تکميلي  

۴.تعريفي ،تحليلي ،عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-بر اساس نظريه سه جهان مائو، اتحاد شوروي سابق در کدام دسته قرار مي گيرد؟

۱.سوسيال -امپرياليسم   ۲.جهان سوم

۳.امپرياليسم  ۴.توليدکننده نفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-کشورهاي جهان را از نظر ميزان توسعه اقتصادي به چند دسته تقسيم مي کنند؟

۳.۱ گروه   ۴.۲ گروه ۲.۳ گروه   ۵.۴ گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-منظور از روش هاي مطلق در زمينه سياست هاي تطبيقي چيست ؟

۱.روشي که اطلاعات جمع آوري شده به روش مطالعات جامعه شناسي تفسير مي شوند.

۲تحقيقي که در آن از روش هاي آماري استفاده شود.

۳شيوه هايي که تأکيد آن ها مقايسه سياست هاست و از هر گونه تعبير تئوريکي دوري مي جويد.

۴.روش هايي که مبتني بر ساير نظام هاي مطالعاتي هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- مسئوليت بازاريابي گردشگري در کشور اتريش بر عهده کدام نهاد است ؟

۱.اداره گردشگري ملي اتريش  

۲.کميته پارلماني گردشگري

۳.وزارت اقتصاد اتريش

۴.دولت هاي محلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- در نهادهاي گردشگري اسپانيا کدام يک از موارد زير تحت نظر اداره کل  فعاليت مي کنند؟

۱.شبکه اقامتگاهها و تسهيلات توريستي

۲.دبيرخانه عمومي

۳.شرکت نوآوري و مديريت فناوري گردشگري

۴.دبيرخانه گردشگري دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-دولت اسپانيا با تعقيب کدام طرح در تلاش است تا با تأکيد بر مزاياي مقاصد گردشگري اين کشور در فصل کم مشتري ،

گردشگري زمستانه آن را افزايش و در نتيجه نوسانات فصلي در گردشگري را کاهش دهد؟

۱.آنفنيتريونز  ۲.شهروندان ارشد اروپا

۳.رنو   ۴.گردشگري بلندمدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-اداره گردشگري استراليا در سال ۲۰۰۴ از ترکيب کدام چهار نهاد تشکيل شد؟

۱.کميسيون گردشگري ،سازمان سي ،اداره تحقيقات گردشگري ،کميته دائمي گردشگري

۲کميسيون گردشگري ،سازمان سي ،اداره تحقيقات گردشگري ،شوراي پيش بيني گردشگري

۳کميسيون گردشگري ،کميته دائمي گردشگري ، اداره تحقيقات گردشگري ،شوراي پيش بيني گردشگري

۴.کميسيون گردشگري ،کميته دائمي گردشگري ،سازمان سي ،شوراي وزراي گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-کدام گزينه ، نماينده دولت استراليا در بازاريابي گردشگري داخلي و بين المللي و مسئول ارائه تحقيقات و پيش بيني هاي

بخش گردشگري است ؟

۱.وزير گردشگري   

۲.سازمان گردشگري ايالات در نواحي مختلف

۳.شوراي وزارت گردشگري  

۴.اداره گردشگري استراليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- هدف اصلي استراتژي گردشگري بلندمدت ملي استراليا  چيست ؟

۱.حداکثر رساندن منافع اقتصادي

۲.تدوين چشم انداز بلند مدت براي گردشگري

۳.تدوين ماموريت بلندمدت براي گردشگري 

۴.ارزيابي بلند برنامه توسعه گردشگري استراليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-وظيفه اجراي مسئوليت پذيري اجتماعي و تحول بخش گردشگري به عهده کدام قسمت از اداره گردشگري افريقاي جنوبي

مي باشد؟

۱.بخش توسعه گردشگري  

۲.بخش خط مشي گذاري ،تحقيق ،نظارت و ارزيابي

۳.بخش رشد گردشگري   

۴.اداره امور اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-سنگاپور، مالزي و ژاپن مهمترين بازارهاي گردشگرفرست براي کدام کشور هستند؟

۱.ترکيه ۲.آلمان ۳.استراليا   ۴.اندونزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-متوسط طول اقامت در بازه زماني  ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ براي گردشگري درون مرزي در اندونزي ، حدودا چند روز بوده است ؟

۶.۴  ۷/۵.۳   ۱۰.۲ ۹.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-هدف کدام برنامه تسهيل ورود شهروندان ايالات متحده و بازديدکنندگان خارجي ضمن تقويت امنيت مرزي امريکا

مي باشد؟

۱.توافق نامه مسافرت هاي گروهي با چين

۲.ابتکار سفر اتباع نيمکره غربي

۳.اعطاي مجوز سفر به صورت الکترونيکي

۴.برنامه بارومتر تجارت سفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-مهمترين اقدامات دولتي ترکيه براي مديريت بين گردشگري ، محيط زيست و توسعه ملي کدام ها هستند؟

۱.قانون تشويق گردشگري ۱۹۸۲،قانون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي مصوب ۱۹۸۳

۲قانون تشويق گردشگري ۱۹۸۲،برنامه گردشگري فرهنگي کارس

۳قانون حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي مصوب ۱۹۸۳،قانون مناطق حفاظت شده زيست محيطي ملي

۴.برنامه گردشگري فرهنگي کارس ،قانون مناطق حفاظت شده زيست محيطي ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-سه بخش اصلي استراتژي ژاپن براي تحقق ديدگاه ژاپن به کشوري دوست دار گردشگري عبارتند از:

۱.ترفيع برون مرزي ،بهبود مهمان پذيري و سيستم هاي اقامتي ،جذب ميزباني کنفرانس ها و رويدادهاي بين المللي

۲تسهيل اعطاي ويزا به اتباع خاورميانه ، بهبود مهمان پذيري و سيستم هاي اقامتي ،جذب ميزباني کنفرانس ها و

رويدادهاي بين المللي

۳ترفيع برون مرزي ،ايجاد کارگروه هاي آموزشي ،جذب ميزباني کنفرانس ها و رويدادهاي بين المللي

۴.افزايش تبليغات ،ايجاد کارگروه هاي آموزشي ،بهبود مهمان پذيري و سيستم هاي اقامتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-"جدول ميزان کاوشگري "که ابداع کميسيون گردشگري کاناداست بر چه اساس استوار است ؟

۱.اهداف سفر  ۲.ويژگي هاي جمعيت شناختي

۳.ارزش هاي اجتماعي ۴.نوع گردشگري و مقصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-"تبديل شدن به نهادي دولتي که کشور را به عنوان يک مقصد گردشگري جذاب در سراسر جهان ترفيع دهد" در چشم

انداز گردشگري کدام کشور مطرح است ؟

۱.کره جنوبي  ۲.مصر  ۳.امريکا ۴.اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-سه بخش "اداره گردشگري داخلي " و "گروه برنامه ريزي و توسعه گردشگري خارجي " و "گروه بازاريابي و تبليغات " در ايران از

بخش هاي کدامي نهاد زير هستند؟

۱.دفتر توسعه گردشگري ، بازاريابي ، تبليغات

۲معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري

۳شوراي مشورتي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري

۴.ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-کدام موارد از جمله اقدامات اداره گردشگري داخلي  است ؟

۱.طرح مسيرهاي گردشگري با علايق ويژه ،بيمه هاي گردشگري

۲تفاهم نامه هاي گردشگري ،طرح توسعه سفرهاي همگاني و ارزان قيمت

۳طرح اطلاع رساني گردشگري ، بيمه هاي گردشگري

۴.طرح اطلاع رساني گردشگري ،طرح مسيرهاي گردشگري با علايق ويژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-فراهم کردن تسهيلات لازم و هماهنگي بين بخشي و نيز فرابخشي همه سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مرتبط

با گردشگري و سفر از اهداف کدام گزينه است ؟

۱.دفتر امور مراکز،خدمات گردشگري و استاندارد سازي

۲دفتر توسعه گردشگري ،بازاريابي و تبليغات

۳ستاد دائمي تسهيلات سفرهاي کشور

۴.اداره گردشگري داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-اولويت دادن به بخش خصوصي در کدام برنامه توسعه ايران در بخش گردشگري براي اولين بار صراحتاً مطرح شد؟

۱.برنامه اول توسعه  ۲.برنامه سوم توسعه

۳.برنامه چهارم توسعه ۴.برنامه پنجم توسعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام عسکری (ع) : مؤمن براي مؤمن بركت است ، و بر كافر اتمام حجت .

عنــوان درس :مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي نیمسال 2 95 - 96

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :مطالعات تطبيقي سياست هاي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ,مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۲۳

ـــــ

١-بر اساس نظر کونز در کدام نوع خط و مشي قوانين و مقررات خاص در مورد مشکل وجود دارد و مي توان به صراحت موارد رفع مشکل را باتوجه به خط مشي هاي مدون يافت ؟

۱. تلويحي  ۲. تصريحي

۳. عمومي  ۴. تاکتيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-بر اساس کدام مدل خط مشي گذاري کسب حداکثر دستاورد اجتماعي ؛مورد نظر مي باشد؟

۱. رضايت بخش   ۲. جزئي -تدريجي  

۳. عقلايي  ۴. فرايندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-هر آنچه که حکومت ها مي خواهند براي صنعت جهانگردي انجام دهند يا ندهند چه ناميده مي شود؟

۱. سياست گذاري   ۲. خط مشي

۳. بيانيه ماموريت   ۴. هدف گذاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- شوراي جهاني گردشگري و مسافرت جزو کدام يک از گروه هاي ذينفع  ذيل مي باشد؟

۱. نامولد   ۲. مولد   

۳. ناپايدار  ۴. پويا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-صندوق جهاني حمايت از حيات وحش جزو کدام يک از گروه هاي ذينفع مي باشند؟

۱. مولد   ۲. نامولد 

۳. حمايتي  ۴. سياستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-تمامي اشکال کنترل فرد ب توسط فرد الف  طبق نظر جنکينز وهال چه ناميده مي شود؟

۱. سياست  ۲. مهارت 

۳. قدرت   ۴. اقتدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-کدام نوع از فاز تدوين خط مشي با شرح روشن مفهوم و مسير سيستم کلي گردشگري سرو کار دارد؟

۱. تحليلي  ۲. عملياتي

۳. اجرا   ۴. تعريفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- توصيه هاي برنامه و سياست در کدام فاز از تدوين خط مشي گردشگري صورت مي پذيرد؟

۱. تعريفي  ۲. تحليلي 

۳. عملياتي  ۴. اجرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-کشورهايي که اقتصاد ناتوان دارند و مدت ها زير بار استعمار بوده اند اصطلاحا چه ناميده مي شوند؟

۱. جهان اول ۲. پروتريا 

۳. جهان سوم    ۴. بلوک شرق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-جهان اول شامل چه کشورهايي است ؟

۱. امريکا و شوروي  ۲. اروپا و ژاپن    

۳. افريقا و استراليا  ۴. امريکا و ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-چهار مرحله توصيف -تعبير-تطبيق -مقايسه جزء کدام يک از روش هاي استاندارد در مطالعات تطبيقي مي باشد؟

۱. آماري   ۲. انتزاعي 

۳. مجاورتي ۴. فناوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-سازمان مسئول بازاريابي گردشگري در کشور اتريش کدام مورد مي باشد؟

۱. اداره گردشگري ملي    ۲. پارلمان 

۳. دولت فدرال    ۴. اتاق بازرگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- نهاد مسئول اجراي خط مشي گردشگري در اسپانيا کدام بخش مي باشد؟

۱. وزارت صنعت ،گردشگري و تجارت  

۲. وزارت تجارت و توريسم

۳. معاونت گردشگري   

۴. وزارت جوانان و ورزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- طرح معروف به فوتور با هدف ارتقاي بازدهي طبيعي و نوآوري گردشگري در کدام کشور تدوين شد؟

۱. المان   ۲. چين   

۳. استراليا  ۴. اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-طرح مواجهه با مشکل فصلي بودن در اروپا تحت چه عنواني اجرا شد؟

۱. فوتور  

۲. مديريت مقصد

۳. شهروندان ارشد (مسن )  

۴. گردشگري شبانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- مهمترين بازار گردشگر فرست به اندونزي کدام کشور مي باشد؟

۱. ژاپن   ۲. چين   

۳. سنگاپور ۴. هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام سال به عنوان سال بازديد از اندونزي اعلام شد؟

2010.۴2008.۳2006.۲2007.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- اصلي ترين بازار گردشگر فرست به امريکا کدام کشور مي باشد؟

۱. کانادا   ۲. برزيل 

۳. انگليس  ۴. اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-ساختار گردشگري امريکا به چه صورت مي باشد؟

۱. غير ساختارمند  ۲. غير متمرکز    

۳. متمرکز  ۴. دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-راس ساختار نهاد گردشگري برزيل کدام مورد مي باشد؟

۱. شوراي گردشگري ملي  ۲. مجمع ملي گردشگري

۳. وزارت گردشگري ۴. اداره توسعه گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- برنامه مسافرت بيشتر در بهترين سالهاي زندگي در کدام کشور اجرا گرديد؟

۱. برزيل   ۲. هندوستان    

۳. چين   ۴. فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- طرح آبرنگ با هدف افزايش پايدار و جدي گردشگران بين المللي در کدام کشور اجرا گرديد؟

۱. ايتاليا   ۲. اسپانيا 

۳. هلند   ۴. برزيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- سرناتورمسول نهاد مستقل دولتي مسئول در گردشگري در کدام کشور مي باشد؟

۱. ژاپن   ۲. هند   

۳. برزيل   ۴. شيلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-نهاد مسئول تدوين خط مشي گردشگري در سطح ملي در کشور مصر کدام مورد مي باشد؟

۱. اداره توسعه گردشگري  ۲. وزارت گردشگري

۳. اداره حقوقي گردشگري  ۴. اداره کل توسعه بازاريابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-صندوق ملي ترفيع گردشگري فوناتور مربوط به کدام کشور مي باشد ؟

۱. مکزيک  ۲. تونس 

۳. مصر   ۴. ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-در ايران متولي بخش گردشگري کدام مورد مي باشد؟

۱. بخش دولتي    ۲. بخش خصوصي  

۳. بخش تعاوني    ۴. بخش نيمه دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- در ايران تنظيم مقررات و تامين امنيت گردشگران به عهده کدام نهاد مي باشد؟

۱. وزارت اطلاعات  ۲. وزارت امور خارجه

۳. وزارت کشور    ۴. وزارت نيرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-نام کامل نهاد مسول گردشگري در ايران کدام مورد مي باشد؟

۱. سازمان ميراث فرهنگي  

۲.سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري

۳.سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي   

۴.سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- بر اساس اهداف توسعه اي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري در افق ١٤٠٤ايران بايد به چه ميزان گردشگر دست پيدا

کند؟

١٠.۱ميليون نفر   ٢٠.۲ميليون نفر   ٣٠.۳ميليون نفر   ٢٥.۴ميليون نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- تداخل و تقابل نهادها در تصاحب و اداره مراکز و سازمانهاي گردشگري -تغيير قوانين و جابجايي جزو کدام يک از موانع

توسعه گردشگري مي باشند؟

۱. اقتصادي ۲. اجتماعي

۳. سياسي  ۴. فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسن (ع) : شخصي به امام حسن – عليه السلام – عرض كرد : اي پسر پيامبر خدا چرا ما از مرگ اكراه داريم و آن را دوست نداريم ؟ حضرت فرمود : چون شما آخرت خود را خراب ودنيايتان را آباد كردهايد ، بنابراين انتقال از عمران و آباداني به خرابي و ويراني را دوست نداريد .