آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مسکن و اسکان غیر رسمی کد 1216443

عنــوان درس :مسکن و اسکان غير رسمي

تابستان 94

عنــوان درس :مسکن و اسکان غير رسمي

رشته تحصيلي/کد درس :جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد)۱۲۱۶۴۴۳

ـــــــــ

١-در الگوي دواير متحدالمرکز ارنست برگس  بيشترين ميزان جرم و جنايت در کدام دايره واقع شده است ؟

۱. اول ۲. دوم   ۳. سوم   ۴. چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-ديدگاه مسئله گرا از کدام ديدگاه فلسفي متاثر شده است ؟

۱. پلوراليسم   ۲. پوزيتيويسم  ۳. مارکسيسم   ۴. ايده آليسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-درکدام روش عواملي مانند درآمد.آموزش واشتغال با ترکيب عاملي ديگردامنه مطلوب سکونت خانوارها مشخص مي شود؟

۱. ساخت گرايي ۲. شهرنشيني  ۳. وابستگي شهر جهاني   ۴. اکولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-از نظر نظريه پردازاني مانند کاستلز و هاروي فضا به چه صورتي شکل مي گيرد؟

۱. اقتصادي ۲. جغرافيايي   ۳. سياسي  ۴. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-در کدام کشور منشا اسکان غير رسمي به صورت اعم در نحوه اداره مستعمراتي آن و به طور اخص در آغاز دوران صنعتي

شدن ريشه دارد؟

۱. تايلند   ۲. ترکيه  ۳. آفريقاي جنوبي   ۴. ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-پديده نخست شهري در کشورمان در چه سالي به اوج خود رسيد؟

۱۳۶۵.۴  ۱۳۵۵.۳  ۱۳۴۵.۲  ۱۳۳۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-ميزان شهرنشيني در ايران در چه سالي ۲۰ درصد بيشتر از جهان بوده است ؟

۱۳۸۵.۴  ۱۳۷۵.۳  ۱۳۴۵.۲  ۱۳۳۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- بخشي از اسکان غير رسمي کدام شهر در نتيجه حوادث طبيعي مانند زلزله در شهرهاي مجاور به وجود آمده است ؟

۱. کرمانشاه ۲. رشت   ۳. خراسان ۴. سنندج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي در فصل عمران شهري کدام برنامه عمراني در قبل از انقلاب اسلامي مورد اشاره قرار گرفته

بود؟

۱. سوم   ۲. چهارم  ۳. دوم ۴. اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-طرح هاي آماده سازي زمين براي اولين بار به وسيله کدام وزارت خانه به اجرا در آمد؟

۱. وزارت مسکن و شهرسازي  ۲. وزارت کار و امور اجتماعي

۳. بنياد مسکن انقلاب اسلامي  ۴. وزارت تعاون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-براي رفع مشکل طبقه کم در آمد در سال ۱۳۷۴ تهيه کدام نوع از طرح هاي زير در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازي

قرار گرفت ؟

۱. طرح مجموعه شهري  ۲. طرح ايجاد شهرهاي جديد

۳. طرح هادي شهري ۴. طرح توانمندسازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-مهمترين مانع پيشرفت طرح هادي ساماندهي و توانمندسازي کم درآمدها کدام است ؟

۱. ساختار دولتي   ۲. بخش عمومي

۳. بخش خصوصي   ۴. سازمان هاي غير دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در بين تمام شهر هاي جديد در کشورمان تعداد نظاميان کدام شهر بيشتر از سايرين است ؟

۱. عاليشهر ۲. گلبهار  ۳. سهند   ۴. فولاد شهر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-شهر تهران در چه دوره اي به عنوان پايتخت انتخاب شد؟

۱. صفويه  ۲. قاجاريه ۳. پهلوي  ۴. زنديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-قانون نظارت برگسترش شهر تهران در چه سالي تصويب شد؟

۱۳۶۲.۴  ۱۳۵۵.۳  ۱۳۵۲.۲  ۱۳۵۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- جمعيت منطقه شهري تهران در چه سالي ۳/۴ ميليون نفر بوده است ؟

۱۳۸۵.۴  ۱۳۶۵.۳  ۱۳۳۵.۲  ۱۳۴۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-در کدام يک از شهرستانهاي استان تهران بيشترين جمعيت فعال شهري در بخش صنعت و بيشترين جمعيت فعال روستايي

در بخش خدمات مشغول به کار مي باشند؟

۱. رباط کريم   ۲. ري ۳. شميرانات   ۴. پاکدشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- بيشترين تعداد جمعيت حاشيه نشين در کل کشور در کدام شهر قرار دارد؟

۱. تبريز   ۲. تهران  ۳. مشهد  ۴. اصفهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-اصطلاح مجموعه شهري را نخستين بار چه کسي به کار برده است ؟

۱. مامفورد ۲. پاتريک گدس ۳. کوين لينچ   ۴. کاکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- ديدگاه بوم شناسي بر پايه نظريات کدام مکتب ساخت و توسعه زندگي اجتماعي شهر را تبيين مي کند؟

۱. اکولوژي ۲. امکان گرايي  ۳. اقتصادي ۴. ليبراليسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-الگوي ساخت قطاعي شهر براي ساخت محلات شهري توسط کدام انديشمند مطرح شد؟

۱. زيپف   ۲. برگس  ۳. هويت   ۴. اولمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-در کدام نظريه اسکان غير رسمي يک امر طبيعي بوده و علل بروز آن در مواردي جبر مکان يا عملکرد ضعيف مديران و

برنامه ريزان شهري بدون توجه به ريشه آن مي باشد؟

۱. نظريه وابستگي   ۲. اکولوژي عاملي   ۳. راديکال ۴. جهاني شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-محلات حاشيه نشين مانند شاطرآباد،تازه آباد و جعفرآباد در کدام يک از شهرهاي ما قرار دادرد؟

۱. کرمانشاه ۲. سنندج  ۳. رشت   ۴. شيراز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-کدام يک از عوامل زير بيش از ساير موارد در مشکلات اقتصادي ايران و در نهايت اسکان غير رسمي موثر مي باشد؟

۱. دخالت دولت در بخش اقتصاد   ۲. بي ثباتي اقتصادي

۳. تنشهاي بين الملل ۴. فرار سرمايه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-کدام عامل در دوره آپارتايد در آفريقاي جنوبي دولت رابه اجراي برنامه هاي کلان مسکن مجبورکرد؟

۱. بيماري طاعون ۲. افزايش بيکاري   ۳. افزايش درآمد ۴. مهاجرپذيري بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-در کدام برنامه عمراني در قبل از انقلاب اسلامي موضوع خانه سازي و سياستهاي عرضه مسکن مسکوت ماند؟

۱. اول ۲. دوم   ۳. سوم   ۴. چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-چه کساني الگوي مسکن فقيران را واکنشي منطقي و خرد مندانه در برابر فقر مي دانند؟

۱. گيلبرت و گانگر   ۲. هاردوي ساترتوايت ۳. ويتسلي و جونز  ۴. راندينلي و فريدمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-روند شکل گيري اسکان غير رسمي در ميان فقرا ريشه و پايه در کدام منطق دارد؟

۱. اجتماعي ۲. فرهنگي ۳. سياسي  ۴. اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- مهمترين ويژگي ساختار اجتماعي مکان هاي غير رسمي غلبه کدام طبقه است ؟

۱. کارگران ۲. متوسط ۳. کارخانه داران ۴. کارمندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-گسترش اسکان غير رسمي در کدام شهر در فاصله سالهاي ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ به علت اوج بحران هاي سياسي و اجتماعي در

آن منطقه بود؟

۱. سنندج  ۲. اروميه  ۳. گرگان  ۴. زاهدان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا سپاس تنها براي توست اي پديدآورنده آسمانها و زمين ، اي داراي بي نيازي و احسان كامل ( يا اي سزاوار بزرگي و منزه بودن از آنچه لايق به تو نيست ) اي مالك و دارنده دارندگان ( يا اي سيد و مهتر مهتران ) و اي خدا و پرستيده شده هر پرستيده اي ، و اي آفريننده هر آفريده اي ، و اي ميراث برنده هر چيز ( زيرا پس از نابود شدن خلق باقي است ، و بازگشت هر چيز به سوي اوست ، و وارث كسي است كه دارايي پس از فاني شدن دارنده به او رسد ) چيزي مانند او نيست ( زيرا اگر از آفريده او مانندي برايش مي بود ، مانند آفريده خود به آفريننده اي نيازمند بود ، جمله ليس كمثله شي ء از قرآن كريم " سوره 42 ، آيه 11 " اقتباس شده است ) و علم چيزي ( آنچه دانسته و از آن گفتگو شود ) از او پنهان نمي باشد ( اشاره به قول خداي تعالي " سوره 10 ، آيه 61 " : وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين يعني به اندازه ذره اي " غبار منتشر در هوا " در زمين و آسمان از پروردگار تو پنهان نيست ، و كوچكتر از ذره و بزرگتر از آن در كتاب آشكار " لوح محفوظ و علم خداي تعالي " نوشته شده ) و او به ( اطراف ) هر چيز احاطه دارد ( به ظاهر و باطن آن داناست ، اين جمله از قرآن مجيد " سوره 41 ، آيه 54 " : الا انه بكل شي ء محيط گرفته شده است ) و او بر هر چيز نگهبان است ( قرآن شريف " سوره 33 ، آيه 52 " : وكان الله علي كل شي ء رقيبا )