آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مرجع شناسی كد 1224052 – 1224119

عنــوان درس :اصول خدمات مرجع ,اصول کار مرجع ,اصول کارمرجع ,مرجع شناسي ,مرجع شناسي عمومي ,مرجع شناسي عمومي (فارسي وغير فارسي )

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :اصول خدمات مرجع ,اصول کار مرجع ,اصول کارمرجع ,مرجع شناسي ,مرجع شناسي عمومي ,مرجع شناسي عمومي (فارسي وغير فارسي )

رشته تحصيلي/کد درس :علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۴۰۳۳ – ,علوم کتابداري و اطلاع رساني ( مديريت فناوري اطلاعات ),علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطلاعات ۱۲۲۴۰۵۲ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۲۲۴۰۸۸ – ,علم اطلاعات ودانش شناسي -مطالعات کتابخانه هاي عمومي ,علم سنجي ۱۲۲۴۱۱۹ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت کتابخانه هاي ديجيتال ۱۲۲۴۱۴۱ – ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۴۲۰۳ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ۱۷۱۲۱۸۲

ــــــ

١-اين جمله از کيست ؟ اگر تعداد کتاب ها در يک کتابخانه بسيار اندک باشد شايد نيازي به خدمات مرجع نباشد.  

۱.  روتستاين ۲.  رانگاناتان  

۳.  جيمزوير ۴.   گرين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- نخستين کتاب پيرامون خدمات مرجع توسط چه کسي منتشر شد؟

۱.  سويت گرين ۲.  ملويل ديويي  

۳.  جيمز وير ۴.  چارلز ويليامسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- خدمات مرجع ديجيتالي در ابتداي پيدايش عمدتا به چه صورت انجام مي شد؟

۱.  با مراجعه به کتابدار مرجع  ۲.  فقط از طريق تلفن

۳.  همزمان  و با پست الکترونيک  ۴.   غير هم زمان و با پست الکترونيک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-براي ارائه خدمات مرجع از طريق شبکه يا شبکه ها ي رايانه اي ،  کدام اصطلاح از ساير موارد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱.  خدمات مرجع ديجيتالي   ۲.  خدمات مرجع الکترونيک

۳.  خدمات مرجع مجازي  ۴.  مرجع ديجيتالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کدام نوع خدمات مرجع اينترنتي توسط کتابخانه کنگره و بيش از ٢٠٠ کتابخانه در سراسر جهان راه اندازي شده است ؟

۱.  سايت کتابخانه هاي عمومي اينترنتي

۲.  خدمات مرجع پست الکترونيکي 

۳.  پروژه ميز مرجع مجازي

۴.  خدمات مرجع تعاوني ديجيتالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کدام نوع پرسش مرجع طبقه بندي شده توسط گروگان به عنوان پرسشهاي تاييدي يا پرسش هاي آشنا شناخته مي شوند؟

۱.  اداري و تعيين جهت ۲.   منبع يابي  

۳.  مرجع آماده   ۴.  مؤلف /عنوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-  در تحليل پرسش هاي مرجع ، کدام مورد مفهوم خواسته مي باشد؟ 

۱.   ارائه اطلاعات ۲.   اطلاعات متني   

۳.  موضوع  ۴.  مرجع آماده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کدام گزينه در باره  مصاحبه مرجع صحيح  نمي باشد؟

۱.   اولين قدم براي پاسخ گويي به نياز هاي اطلاعاتي کاربر مصاحبه مرجع است

۲   در مصاحبه مرجع هدف کتابدار شامل مشخص کردن ماهيت ، مقدار، و سطح اطلاعات مناسب است

۳ تمام مراحل مصاحبه مرجع به صورت خطي شروع مي شود و به پايان مي رسد

۴.   اگر کاربري براي انجام تکاليف کلاسي ، تقاضايي را مطرح کرده باشد، به طور حتم منابع کمتر و با عمق کمتري مي تواند نيازهاي اطلاعاتي او را برآورده کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- براي اجراي کدام مهارت غير کلامي بايد کتابدار و  مراجع در محلي هم سطح و مقابل هم قرار گيرند؟

۱.   اشارات و حرکات جسم  ۲.  حالت راحت جسم 

۳.  حالت چهره و لحن صدا   ۴.   برخورد نگاه چشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- تسلط بر کدام مهارت کلامي دشوارتر از موارد ديگر مي باشد؟

۱.  طرح پرسشهاي باز  ۲.  عبارت هاي مشوق

۳.  خاتمه موفق مذاکره  ۴.  بيان ديدگاه هاي ارائه پيشنهادات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- در کدام نوع مصاحبه مرجع ، کتابدار مرجع  کاربر را از وجود منابع اطلاعاتي جديد در حوزه فعاليت کاربر آگاه مي کند؟

۱.   اشاعه گزينشي اطلاعات   ۲.  راهنمايي فردي

۳.  مصاحبه ارجاعي  ۴.  مصاحبه تلفني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-معمولترين پرسش هاي ناتمام ، کدام مورد مي باشد؟

۱. تقاضاي اطلاعات تخصصي  ۲.  تقاضاي اطلاعات عمومي محدود نشده

۳.  تقاضاي پژوهشي   ۴.  پرسشهاي مبهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- بر اساس کدام راهکار افزايش کيفيت مصاحبه مرجع ،  کتابدار نبايد  سعي کند در جاي جاي صحبت ، کلام گوينده را قطع کند؟

۱.  طرح سوالات بسته 

۲.  پرسش ناتمام 

۳.  گوش دادن فعال 

۴.  طرح سوالات باز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- براي پاسخ صحيح به سوالات کاربر، فرايند انجام شده در کدام الگوي جستجوي منابع ،  يک فرايند تحليلي و ارزيابانه مي باشد ؟

۱.  اولويت بندي منابع ۲.  محل منابع را مشخص کنيد  

۳.  منابع را جستجو کنيد ۴.  ارزيابي و تکرار سوال در صورت لزوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- کدام نوع جستجو معروف به جستجوي بولي مي باشد؟

۱.  جستجوي تطابق جزئي   ۲.  جستجوي تطابق دقيق 

۳.  جستجوي اسنادي  ۴.  جستجوي فراپيوندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کدام عملگر براي گسترش حوزه جستجو بکار مي رود؟

AND  .۱

 OR  .۲

NOT  .۳ 

 XOR  .۴

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- بهترين و بزرگترين نمونه استنادي در کدام پايگاه اطلاعاتي انجام مي شود؟

Science direct  .۴ SCOPUS  .۳ EBSCO   .۲ISI  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-در کداميک از انواع جستجوها،  دقت کاهش و بازيافت افزايش مي يابد

۱.  مجاورت   ۲.  جستجوي نامعلوم

۳.   جستجوي تطابق جزئي ۴.  جستجوي استنادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کاربرد کدام عملگر براي کلماتي است که داراي املاي انگليسي بريتانيايي و انگليسي آمريکايي متفاوت مي باشد ؟ 

۱.  محدوديت زباني  ۲.  ريشه سازي

۳.  کوتاه سازي ۴.  حساست به انواع حروف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- براي دستيابي به اطلاعاتي در زمينه علوم تربيتي به کدام پايگاه اطلاعاتي مي توان مراجعه نمود؟

  MLA  .۴ ERIC  .۳ VET CD  .۲ CAB  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- کدام پايگاه اطلاعاتي  به صورت رايگان مي باشد و از فيلد هاي اندکي براي بازيابي اطلاعات استفاده مي کند؟

۱.  ابسکو ۲.  امرالد

۳.  ساينس دايرکت  ۴.  مک پورتال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- امروزه نقطه شروع جستجو براي بازيابي اطلاعات به طور کلي و عموم کدام مورد مي باشد؟

۱.  وب جهان گستر ۲.  منابع مرجع

۳.  کتابخانه ها   ۴.  پايگاه هاي تخصصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام نوع آموزش  جزو آموزش هاي نوع مستقيم کتابدار به کاربران مي باشد؟

۱.  تهيه اينتر فيس مناسب 

۲.  چگونگي استفاده از کتابخانه

۳.  تهيه منو هاي امانت کتابخانه  

۴.  تهيه منوي کمک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- بررسي صلاحيت نويسنده و عينيت و بي طرفي ، جزو کدام معيار ارزيابي منابع مرجع مي باشد؟

۱.  هدف   ۲.  دامنه   

۳.  مخاطب ۴.  اعتبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- بر اساس کدام ملاک ارزيابي کتابشناسي ها، کتابشناسي بايد يک نياز واقعي را تامين کند؟

۱.  هدف ۲.  روش شناسي 

۳.  سازمان   ۴.  جاري بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- دامنه دايره المعارف هاي عمومي عمدتا با کدام موارد مشخص مي شود؟

۱.  گروه سني – تاکيد   ۲.  موضوع – هزينه

۳.  تعداد مدخل – نظم  ۴.  جاري بودن – شيوه  نگارش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- مهمترين جنبه مشاجره آميز ارزيابي واژه نامه کدام مورد مي باشد؟

۱.  اطلاعات دستوري ۲.  چگونگي کاربرد واژه   

۳.  ساختار هجايي   ۴.  ارتباط معنايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- Whos Who in  Americaدر چه زمينه اي اطلاعات ارائه مي دهد؟

۱.  بازيکنان حرفه اي   

۲.  کارکنان سازمان ملل 

۳.  اعضاي خانواده هاي سلطنتي

۴.  هنرمندان و دانشمندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- gazetteer  چيست ؟

۱.  نوعي اطلس ۲.   نقشه 

۳.  جاينامه  ۴.  پايگاه منابع اطلاعاتي جغرافيايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- در ميان رسانه هاي غير کلامي ، کدام مورد مي تواند کم ترين دروغ را بگويد؟

۱.چهره   ۲.   تماس چشمي  

۳.  حرکت دستها   ۴.   لحن صدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : پس در حالي كه به مدد تو ياري مي طلبيد ، و با ناتواناييش به ياري تو نيرو مي يافت به جنگ ايشان ( دشمنانت ) قيام نمود