آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مرتعداری کد 1411501

عنــوان درس : مرتعداري

تابستان 94

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي )محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۱-

ــــــــ

١- واحد دامي عبارتست از:

۱. گاو زنده اي به وزن تقريبي ۵۵ _ ۶۵ کيلوگرم   

۲. گاو زنده اي به وزن تقريبي ۵۰ _۶۰ کيلوگرم

۳. گوسفند زنده اي به وزن تقريبي ۴۰ _ ۴۵ کيلوگرم

۴. گوسفند زنده اي به وزن تقريبي ۳۵ _ ۳۰ کيلوگرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- عامل بوجود آمدن اختلاف دما و بارندگي که تاثير مستقيم در شروع و طول دوره رويش گياهان و چرا دارد چيست ؟

۱. ارتفاع از سطح دريا _ تغييرات عرض جغرافيايي   

۲. تغييرات عرض جغرافيايي _ تغييرات طول جغرافيايي

۳. تغييرات طول جغرافيايي _ ارتفاع از سطح دريا   

۴. ارتفاع از سطح دريا _ جنس سنگ مادر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام گزينه زير صحيح نمي باشد؟

۱. پوشش گياهي مراتع گوسفندي بلندتر از مراتع گاوي است .

۲مراتع صعب العبور و صخره اي براي چراي بز محسوب مي شود.

۳چمن زارهاي مرطوب با گياهان بلند خانواده گندميان از مراتع خوب گاوي محسوب مي شود.

۴. گياهان بلند خانواده گندميان محل مناسبي براي چراي اسب ها به شمار مي رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام گزينه تعريفي از ذخيره تاجي مي باشد؟

۱. لاشبرگ و آب حاصل از گياهان در خاک

۲قطرات باران در اثر برخورد به گياه به قطرات کوچکتري تقسيم شده و با کاهش انژي به خاک مي رسد.

۳قطرات باران بروي برگ ها جمع و از قطرات اوليه بزرگتر مي شود.

۴. قطرات باران لايه اي از آب روي شاخ و برگ را تشکيل مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- در گياهان بوته اي , بافت مريستمي در کجاي گياه قرار دارد و موجب چه چيز مي شود؟

۱. ابتداي ريشه _ رشد عرضي   

۲. ابتداي ساقه _ رشد طولي

۳. انتهاي ريشه _ رشد طولي   

۴. انتهاي ساقه _ رشد طولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- به ترتيب ريزوم _  استولون _  بذر _ پياز, چه روشي از تکثير گياهان مي باشند؟

۱. جنسي _ غيرجنسي _ غير جنسي _ جنسي

۲. غيرجنسي _ جنسي _ جنسي _ غيرجنسي

۳. غيرجنسي _ غيرجنسي _ جنسي _ غيرجنسي   

۴. جنسي _ غيرجنسي _ غيرجنسي _ غيرجنسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- يکي از هدف هاي اصلي مرتعداري توليد محصولات دامي و عملکرد دام تحت تاثير چيست ؟

Nutritional value .۲ Forage quality .۱

Grazing capacity .۴  Digestibility .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- اولين نيروي موثري که در کميت و کيفيت علوفه تاثير مي گذارد چيست ؟

۱. نور

۲. باد

۳. دما

۴. بارش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام گزينه صحيح مي باشد؟

۱. بين خاک و شاخص ADF رابطه قوي وجود ندارد.

۲روي , منگنز و کبالت در PH هاي پايين قابل جذب هستند.

۳استفاده از کود نيتروژنه ، موجب کاهش گياهان مهاجم در رويشگاه گندميان مي شود.

۴. همه موارد صحيح مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- ADF شامل چه ترکيبي مي باشد؟

۱. پروتئين خام و ليگنين و سلولز

۲. پروتئين خام

۳. پروتئين خام و سلولز   

۴. سلولز و ليگنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- گياهان خانواده گندميان ، مقادير ……. کمتر و الياف …….. در شوينده اسيدي ADF بيشتري نسبت به بقولات دارند.

۱. پروتئين _ نامحلول  

۲. پروتئين _ محلول   

۳. سلولز _ نامحلول   

۴. سلولز _ محلول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- هضم پذيري در کدام فصل کم مي باشد؟

۱. زمستان  

۲. بهار  

۳. تابستان  

۴. پاييز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام عامل زير به حد بهره برداري مجاز بستگي ندارد؟

۱. شرايط اقليمي 

۲. شرايط خاکي 

۳. ظرفيت چرا   

۴. فصل چرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- هرگونه تغيير در وضعيت مرتع را ……. مي نامند.

Scarification .۴  Increasers .۳ Decreasers .۲ Trend .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام سيستم متداولترين روش بهره برداري از مراتع کشور است ؟

Rotational Grazing System .۲ Continuous Grazing System .۱

Rest Grazing System .۴  Deferred  Grazing System .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- شکستن لايه هاي نفوذناپذير موجود در اعماق خاک به منظور افزايش نفوذپذيري آن در مقابل آب چه نام دارد؟

۱. ريپر زدن

۲. کنتور فارو   

۳. پيتينگ  

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام گزينه در خصوص بانکت صحيح مي باشد؟

۱. جهت جلوگيري از افزايش نفوذ پذيري خاک

۲در اراضي که عمق خاک کمتر از ۴۵ سانتيمتر باشد, قابل اجرا هستند.

۳جهت احياي مراتع تخريب شده کوهستاني در صورت مناسب بودن شرايط

۴. خاک هاي شني براي احداث بانکت مناسب است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- از گابيون در کدام روش مکانيکي ذخيره بارش استفاده مي شود؟

۱. پخش سيلاب 

۲. خوشاب

۳. پيتينگ  

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- اگر قوه ناميه بذري ۹۵ درصد و ضريب خطوط آن ۹۰ درصد باشد, درصورتي که مقدار بذر مورد نياز براي کشت , ۷ کيلوگرم در هکتار باشد؛ مقدار بذر لازم را محاسبه نمائيد؟

۹۵,۰.۴  ۱۲,۲۱.۳  ۵,۸۵.۲   ۱۹,۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- عمل اسکاريفيکاسيون بذر شامل کدام گزينه زير نمي باشد؟

۱. ترک دادن   

۲. شکستن

۳. خراشيدن

۴. خيساندن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- روش رايج آبگيري براي افزايش کارايي بذر چيست ؟

۱. پرايمينگ

۲. تلقيح با ميکوريز   

۳. پليت کردن   

۴. استراتيفيکاسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- مهمترين عامل موثر در موفقيت بوته کاري چيست ؟

۱. انتخاب گونه هاي گياهي مناسب

۲. نياز فصلي

۳. توليد نهال 

۴. مديريت مناطق بوته کاري شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- مهمترين هدف کودپاشي چيست ؟

۱. بهبود ترکيب پوشش گياهي   

۲. افزايش توليد علوفه

۳. خوشخوراکي علوفه

۴. ارزش غذايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام گزينه در پروانه مرتعداري قيد نمي شود؟

۱. ظرفيت مرتع 

۲. مدت بهره برداري   

۳. فصل بهره برداري   

۴. ترکيب جامعه گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- داشتن ساقه هاي زيرزميني فيبري ضخيم نسبت به چرا و لگدکوب شدن که موجب مقاوم شدن گياه شده و از نظر آبي بسيار پرتوقع است , اغلب در چمن زارهاي مسطح و گود مشاهده مي شود؛ از مشخصات گياه شناسي کدام گياه مي باشد؟

۱. توش  

۲. درمنه کوهي 

۳. دم روباهي رونده

۴. علف بره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- نام علمي کدام گياه Astragalus obtusifolius است ؟

۱. گون  

۲. دم روباهي   

۳. درمنه کوهي 

۴. برت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- کدام گياه داراي ويژگي توليد شيرابه اي به نام گام آمونياک (وشا) مي باشد؟

۱. علف پشمکي 

۲. جاروعلفي   

۳. وشق  

۴. قلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- تکثير و گسترش از طريق ساقه هاي زيرزميني با تشکيل کلوخ هاي چمني (SOD) ازمهمترين ويژگي هاي کدام گياه زير است ؟

۱. جاشير  

۲. چبر  

۳. قليا

۴. شويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- نبکا بر اثر کدام عامل تشکيل مي شود؟

۱. بارش  

۲. باد

۳. گرما  

۴. سرما

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- از ويژگي کدام گياه است که به علت مقاومت زياد به شوري به دليل وجود غده هاي نمکي روي  برگ ها، املاح را به صورت دانه هاي نمکي از گياه خارج مي نمايد؟

۱. برت يا بونو ساحلي   

۲. کما کندل   

۳. جو پيازدار   

۴. دم روباهي ني مانند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام سجاد (ع) : و راه نيكوهاي به سويت ( بندگيت ) و پيش گرفتن به آنها را از آنجا كه تو امر كرده اي ، و حرص و آز در آنها را به آنچه تو خواسته اي برايم آسان گردان ( چنان كن كه در نظرم سخت و دشوار نيايد )

عنــوان درس : مرتعداري

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي اقتصادکشاورزي(چندبخشي ), مهندسي کشاورزي علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي )محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰

ــــــــــ

١براي تغذيه يک راس دام کوچک در سال حداقل …….. هکتار مرتع …….. در نظر گرفته مي شود.

۱يک ـ خوب  ۲ .  يک ـ متوسط  

۳ .  دو ـ خوب ۴ .  دو ـ متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢کدام گزينه بيانگر اراضي با پوشش طبيعي يا دست کاشت در مناطق مرطوب و يا تحت آبياري مي باشد؟

۱علفزار   ۲ .  چراگاه   

۳ .  چمنزار   ۴ .  گراس لند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کدام گزينه به واحد دامي در ايران اشاره دارد؟

۱. گوسفند زنده به وزن ۳۵-۳۰ کيلوگرم

۲ . گوسفند زنده به وزن ۴۰-۳۵ کيلوگرم

۳. بز زنده به وزن ۴۰-۳۵ کيلوگرم   

  ۴ . بز زنده به وزن ۴۵-۴۰ کيلوگرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤ظرفيت مراتع درجه ۳ چقدر است ؟

۱نيم واحد دامي در ۲ هکتار

۲ .  يک واحد دامي در ۲ هکتار

۳يک واحد دامي در ۳ هکتار 

۴ .  نيم واحد دامي در ۳ هکتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥گياهان به چه صورت در حفاظت خاک موثرند؟

۱. به وسيله اندام هاي هوايي

۲ . توليد لاشبرگ

۳به وسيله اندام هاي هوايي و زيرزميني  

۴ . کاهش سرعت باد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦در کداميک از مراتع شدت تخريب بيشتر است ؟

۱ميان بند   ۲ .  بوته زار 

۳ . قشلاقي   ۴ .  ييلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧چگونه چراي دام به طور مستقيم باعث کاهش عمل فتوسنتز و کم شدن رشد گياه مي شود؟

۱چراي بي موقع ۲ . قطع شاخه ها

۳. فشرده نمودن سطح خاک  ۴ . چراي برگها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨يکي از عوامل مهم تخريب مراتع مناطق کوهستاني چيست ؟

۱بوته کني   ۲ .  نوع دام نامناسب

۳ . چراي زودرس   ۴ .  فاصله زياد از آبشخوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩در گياهان خانواده گندميان به علت قرار گرفتن جوانه انتهايي در ……… صدمات ناشي از چرا به مراتب ……… از ساير گياهان مي باشد.

۱. بالاتر از سطح خاک ـ کمتر

۲ .  سطح خاک ـ کمتر

۳سطح خاک ـ بيشتر 

  ۴ . بالاتر از سطح خاک ـ بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠گونه هاي مختلف گياهي به علت دارا بودن …….. متفاوت ، …….. يکساني ندارند.

۱هضم پذيري ـ ارزش غذايي  

۲ . ارزش غذايي ـ هضم پذيري

۳. خوشخوراکي ـ ارزش رجحاني

۴ . ارزش رجحاني ـ خوشخوراکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١کدام گزينه در مورد کشت مخلوط گندمي ها با بقولات درست است ؟

۱مقدار فيبر آن بيشتر از جمعيت خالص گندميان است .

۲   مقدار پروتئين خام آن بيشتر از جمعيت خالص لگوم است .

۳   مقدار فيبر آن بيشتر از جمعيت خالص لگوم است .

۴مقدار پروتئين خام آن کمتر از جمعيت خالص گندميان است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢با مرطوب شدن اقليم درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي …….. و درصد ADF …….. و NDF …….. مي يابد.

۱افزايش ـ افزايش ـ کاهش   

 ۲ . کاهش ـ کاهش ـ افزايش

۳افزايش ـ افزايش ـ افزايش

۴ . افزايش ـ کاهش ـ کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣کدام عنصر در PH پايين (اسيدي ) جذب نمي شود؟

۱روي ۲ .  سلنيوم  

  ۳ . کبالت   ۴ .  منگنز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کدام گزينه در مورد چراي دام در  جهات مختلف شيب درست مي باشد؟

۱در زمستان دام ها شيب هاي رو به جنوب و غرب را ترجيح مي دهند.

۲   در تابستان دام ها شيب هاي رو به شمال و غرب را ترجيح مي دهند.

۳  در تابستان دام ها شيب هاي رو به شرق و غرب را ترجيح مي دهند.

۴در زمستان دام ها شيب هاي رو به جنوب و شرق را ترجيح مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥انرژي حاصل از يک کيلوگرم …….. به عنوان يک واحد علوفه اي در نظر گرفته مي شود.

۱گندم  ۲ .  يونجه 

۳ .  نشاسته   ۴ .  جو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦روش فيستول گذاري به چه منظوري به کار مي رود؟

۱تشخيص نوع اثر گياهان سمي

۲ . ضريب هضم پذيري

۳تعيين خوشخوراکي

  ۴ .  تعيين ارزش غذايي علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کدام گزينه در مورد آمادگي مرتع درست است ؟

۱زمان خروج دام از مرتع مهم است .  

۲ . زمان ورود دام بايد رعايت شود.

۳زمان ورود و خروج دام به مرتع بايد رعايت شود.  

۴ . وضعيت خاک بايد در نظر گرفته شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨کدام گزينه در مورد وضعيت مرتع درست است ؟

۱. ظهور گياهان کم شونده در مرتع  

۲ . شرايط فعلي مرتع نسبت به مرحله کليماکس

۳. مشخص کننده جهت گرايش مرتع  

۴ . شرايطي که مرتع در مرحله کليماکس به آن مي رسد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩در ترکيب پوشش گياهي مرحله کليماکس چه گياهاني حضور دارند؟

۱. گياهان کم شونده و گياهان زياد شونده  

۲ . گياهان کم شونده و مهاجم

۳. گياهان زياد شونده و مهاجم  

۴ . گياهان کم شونده و مهاجم و زياد شونده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠در سيستم چراي استراحتي به منظور احياي پوشش گياهي ، گونه هاي مرغوب بايد حداقل چند درصد ترکيب گياهي راتشکيل دهند؟

۱۱۰ ـ ۵  ۲ .  ۱۵ ـ ۱۰ 

  ۳ .  ۲۰ ـ ۱۵ ۴ .  ۲۵ ـ ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام روش مکانيکي به منظور ايجاد چاله هاي کوچک در خاک به منظور افزايش نفوذپذيري آب در خاک انجام مي شود؟

۱پيتينگ  ۲ .  ريپر

۳ . کنتور فارو ۴ .  ايجاد بانکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢کدام گزينه در مورد شرايط لازم براي عمليات پخش سيلاب درست نمي باشد؟

۱حداقل ۸ سال از ۱۰ سال هرز آب کافي در منطقه وجود داشته باشد.

۲   مناسبترين بافت خاک، بافت متوسط است .

۳   شيب مناسب ملايم و زير يک درصد است .

۴در دوره رويش ، بارندگي نبايد کمتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ ميلي متر در سال باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣اگر قوه ناميه بذري ۹۵ درصد و ضريب خلوص آن ۹۰ درصد باشد، درصد بذر زنده خالص آن چقدر است ؟

92.5.1                                 85.5.2

90.3                                    95.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤بذر کاري در اراضي رسي ، بهتر است در چه فصلي صورت گيرد؟

۱تابستان ۲ .  پائيز   

۳ . بهار ۴ .  زمستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥استراتيفيکاسيون به چه معني است ؟

۱خراش دادن بذر  

۲ . آبگيري بذر

۳. سرما دهي مرطوب   

۴ .  تيمار بذر با مواد شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦مراتع ايران به دليل داشتن خاک رسي ـ لومي از لحاظ عنصر ……… کمبود خاصي ندارند.

۱پتاسيم ۲ . کلسيم

۳ . فسفر   ۴ .  نيتروژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧حداقل بارندگي لازم براي تاثير بر کود دهي در مراتع بايد چند ميلي متر در سال باشد؟

400.1                                500.2

350.3                                300.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨مرتعداراني که پروانه مرتعداري با ……… واحد دامي دريافت مي دارند، موظفند يک سال پس از دريافت پروانه ، نسبت به تهيه و اجراي طرح مرتعداري اقدام نمايند.

500.1                                1000.2

800.3                                1500.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩کدام گزينه خصوصيات مربوط به گياه گون را درست بيان نمي کند؟

۱در تمامي مراحل فنولوژيک مورد چراي دام قرار مي گيرد.

۲   ارزش رجحاني علوفه آن براي شتر بيشتر از ساير دامها مي باشد.

۳   در حفاظت خاک و کنترل فرسايش نقش مهمي دارد.

۴مقاومت زيادي نسبت به خشکي و سرما دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠نام فارسي گياه Bromus tomentellus چيست ؟

۱دم روباهي   ۲ .  گوش موش

۳ .  علف پشمکي ۴ .  بونو ساحلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام علی : به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است .

عنــوان درس : مرتعداري

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس : مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي آب وخاک, مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۱

__________

١- تخريب در کداميک از مراتع زير بيشتر است ؟

۱. ييلاق   

۲. قشلاق  

۳. ميان بند

۴. علفزارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کداميک از ويژگيهاي مراتع درجه سه مي باشد؟

۱. پوشش گياهي در حدود ۸۰ درصد از سطح زمين را مي پوشاند.

۲. ميزان بارندگي در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر است .

۳. فرسايش خاک بسيار شديد است .

۴. گياهان خيلي بيش از حد مجاز مورد چرا واقع شده اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کداميک از علل يکسان نبودن تراکم دام در مناطق مختلف مي باشد؟

۱. تغييرات کيفيت مراتع و نوع دام

۲. توپوگرافي و ظرفيت چراي مرتع

۳. تغييرات کيفيت مرتع و يکنواخت نبودن شرايط آب و هوايي

۴. تغيير شرايط اقليمي و وضعيت خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- منظور از مراتعي با پوششي از گياهان علفي چندساله و با غالبيت گندمي ها و شبه گندميان در سطح محدود مناطق خشک و نيمه خشک کدام است ؟

۱. چراگاه  

۲. علف زار

۳. چمن زار

۴. گراس لند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- هر چه از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور پيش مي رويم ، تعداد بز و گوسفندان چه تغييري خواهد داشت ؟

۱. از تعداد بز کاسته و بر تعداد گوسفندان افزوده مي شود.

۲. بر تعداد بز افزوده مي شود و از تعداد گوسفندان کاسته مي شود.

۳. هر دو کاهش مي يابد.

۴. هر دو افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- ظرفيت مراتع درجه پنج چه مقدار است ؟

۱. حداکثر يک واحد دامي در ۱۰ هکتار  

۲. حداکثر يک واحد دامي در ۴ هکتار

۳. حداکثر نيم واحد دامي در ۱۰ هکتار  

۴. حداکثر نيم واحد دامي در ۴ هکتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- بيشترين حجم علوفه توليدي در پايان رشد گياه ، متعلق به کدام بخش از گياه است ؟

۱. برگها   

۲. ساقه ها

۳. ريشه   

۴. گلها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-  با مرطوب شدن اقليم ، درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي ، درصد ADF و درصد NDF چه تغييري خواهند داشت ؟

۱. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي کاهش ـ درصد ADF افزايش ـ درصد NDF کاهش مي يابد.

۲. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي افزايش ـ درصد ADF افزايش ـ درصد NDF افزايش مي يابد.

۳. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي افزايش ـ درصد ADF کاهش ـ درصد NDF کاهش مي يابد.

۴. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي کاهش ـ درصد ADF کاهش ـ درصد NDF افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- کداميک از روشهاي زير جهت اندازه گيري توليد استفاده مي شود؟

۱. روش قطع و توزين

۲. روش فيستول گذاري  

۳. روش کافه تريا

۴. روش زماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام نوع دام در مناطق کوهستاني و صعب العبور راحتتر مي تواند چرا کند؟

۱. گوسفند

۲. بز  

۳. گاو ميش

۴. شتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در مورد TDN کدام مورد صحيح نمي باشد؟

۱. مقياسي از انرژي است که در فرموله کردن جيره غذايي نشخوار کنندگان به کار مي رود.

۲. بر حسب واحد وزن و يا درصد بيان مي شود.

3. 4/4کيلو کالري انرژي قابل هضم مساوي با يک کيلوگرم TDN است .

۴. TDN=کل مواد مغذي قابل هضم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- با استفاده از رابطه ٠/٨٢ه ث يگث ء ، کدام انرژي محاسبه مي شود؟

۱. انرژي متابوليسمي 

۲. انرژي قابل هضم 

۳. انرژي کل علوفه   

۴. انرژي علوفه خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- روش کافه تريا به چه منظور استفاده مي شود؟

۱. اندازه گيري ارزش رجحاني 

۲. اندازه گيري خوشخوراکي

۳. اندازه گيري هضم پذيري  

۴. اندازه گيري انرژي کل علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- براي تعيين ظرفيت چرا و تعداد مناسب دام در مرتع ، به کدام فاکتور زير بيشتر نياز است ؟

۱. حد بهره برداري مجاز  

۲. ارزش رجحاني   

۳. خوشخوراکي  

۴. نوع دام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٥- ظرفيت چراي دام از کدام رابطه زير بدست مي آيد؟

۱. نياز روزانه دام ه طول دوره چرا / علوفه قابل استفاده دام ه مساحت مرتع = ظرفيت چرا

۲. مساحت مرتع ه طول دوره چرا / علوفه قابل استفاده دام ه نياز روزانه دام = ظرفيت چرا

۳. مساحت مرتع ه نياز روزانه دام ه طول دوره چرا / علوفه قابل استفاده دام = ظرفيت چرا

۴. علوفه قابل استفاده دام / مساحت مرتع ه نياز روزانه دام ه طول دوره چرا = ظرفيت چرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- متداولترين روش بهره برداري مراتع کشور کدام است ؟

۱. سيستم چراي مداوم   

۲. سيستم چراي تاخيري  

۳. سيستم چراي ترکيبي  

۴. سيستم چراي تناوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کداميک از شرايط زير جهت اجراي عمليات پيتينگ مناسب مي باشد؟

۱. بارندگي سالانه بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميلي متر باشد.

۲.گونه هاي مرغوب بايد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد ترکيب پوشش گياهي منطقه را تشکيل دهند.

۳.شيب منطقه ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.

۴. خاک منطقه رسي و خيلي سنگين باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- منظور از ايجاد جوي هاي کم عمق بر روي خطوط تراز در سطح مراتع جهت افزايش نفوذ آب کدام است ؟

۱. ريپر زدن

۲. کنتور فارو  

۳. پيتينگ

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کداميک از خاکهاي زير جهت پخش سيلاب مناسبترند؟

۱. خاکهاي کم عمق ، حاصلخيز و ريزبافت

۲. خاکهاي عميق ، خشک و ريزبافت

۳. خاکهاي کم عمق ، خشک و بافت متوسط   

۴. خاکهاي عميق ، حاصلخيز و بافت متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- کداميک از شرايط زير جهت بذرکاري مناسب است ؟

۱. بارندگي حداقل ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب کمتر از ۲۰ درصد ـ بافت خاک متوسط

۲. بارندگي حداکثر ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب کمتر از ۱۰ درصد ـ بافت خاک متوسط

۳.بارندگي بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب بيشتر از ۲۰ درصد ـ بافت خاک ريز

۴. بارندگي بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب بيشتر از ۱۰ درصد ـ بافت خاک ريز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کداميک از گونه هاي زير فقط از راه بذر پاشي نتيجه مطلوب داده است ؟

Eragrostis  spp .۲ Kochia prostrata .۱

Zygophyllum eurypterum .۴ Artemisia  sieberi .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- بهترين زمان کود پاشي در کشور ما چه زماني است ؟

۱. اواخر پاييز و اوايل زمستان 

۲. اواخر زمستان و اوايل بهار

۳. اواخر تابستان و اوايل پاييز 

۴. اواخر بهار و اوايل تابستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-  شاخص اصلي تعيين کننده کيفيت علوفه کدام است ؟

۱. فرم رويشي گياه   

۲. هضم پذيري علوفه

۳. خوشخوراکي  

۴. وزن علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کداميک از ويژگيهاي زير در گياهان چندساله گندمي ، زمان آمادگي مراتع جهت چرا را نشان مي دهد؟

۱. طول آنها به ۷ تا ۱۰ سانتيمتر برسد.  

۲. ساقه اي حامل سنبل ظاهر شوند.

۳. باز شدن غنچه هاي گل در آنها 

۴. طول آنها به ۵ تا ۷ سانتيمتر برسد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- در مقايسه گياهان خانواده گندميان و بقولات کداميک از موارد زير صحيح مي باشد؟

۱. کيفيت علوفه در گياهان خانواده گندميان مطلوبتر از گياهان خانوداه بقولات است .

۲. گياهان خانواده گندميان مقادير پروتئين کمتري نسبت به گياهان خانواده بقولات دارند.

۳.گياهان خانواده گندميان الياف نامحلول در شوينده اسيدي کمتري نسبت به گياهان خانواده بقولات دارند.

۴. هضم پذيري گياهان خانواده گندميان بيشتر از گياهان خانواده بقولات مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- به ازاي هر يک درصد افزايش مواد مرده ، هضم پذيري چه تغييري خواهد کرد؟

۱. حدود ۵/. درصد افزايش مي يابد. 

۲. حدود ۵/. درصد کاهش مي يابد.

۳. حدود ۵ درصد افزايش مي يابد. 

۴. حدود ۵ درصد کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- در چه شرايطي براي اندازه گيري گياهان از پلاتهاي کوچکتري مي توان استفاده نمود؟

۱. پوشش گياهي کمتر باشد. 

۲. پوشش گياهي متراکم باشد.

۳. فواصل گياهي زياد باشد.  

۴. ابعاد گياه بزرگ باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- در کداميک از موارد زير حد بهره برداري مجاز افزايش مي يابد؟

۱. رطوبت کافي و خاک حاصلخيز   

۲. گرايش به سمت قهقرا در مراتع

۳. در دوران گلدهي و اوايل رويش گياه   

۴. افزايش گونه هاي مهاجم در پوشش گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- گونه هاي کلاس II شامل چه گونه هايي مي شوند؟

۱. گونه هاي مرغوب 

۲. گونه هاي زياد شونده  

۳. گونه هاي مهاجم 

۴. گونه هاي کم ارزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- موارد زير از ويژگيهاي کدام گونه است ؟

"گياهي علفي چندساله ـ سه برگچه اي ـ ساقه ها خوابيده يا گسترده بر روي زمين ـ زمان گلدهي ارديبهشت و خرداد ـ پراکندگي در شمال غرب ، غرب ،شمال شرق و مرکز ايران "

۱. شبدر   

۲. شال دم عربي

۳. شور شرقي  

۴. قليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : به امام صادق عليه السلام عرض شد . كدام اعمال بهتر است ؟ فرمود : نماز در وقت و نيكي با پدر و مادر و جهاد در راه خداي متعال .