آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مرتعداری کد 1121063

نام درس: مرتعداري

ترم 1سال 89.90

نام درس: مرتعداري                                                                              

رشته وکددرس: (تجميع ): مهندسي : اقتصاد کشاورزي- آب و خاک- ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون –    

منابع طبيعي و محيط زيست –  مديريت و آباداني روستاها-  علوم دامي –  علوم کشاورزي ١١٢١٠٦٣

ـــــــــــــــ

١. مراتع خوب و متوسط چه مقدار از کل اراضي ايران را شامل مي شود؟

 الف . ١٠ ميليون هکتار معادل ٦ درصد ب. ٨ ميليون هکتار معادل ٥ درصد

 ج. ٤ ميليون هکتار معادل ٥ درصد   د. ١١ ميليون هکتار معادل ١٠ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. هر گاو تقريبا معادل چند رأس گوسفند است ؟

 الف . ٥  راس ب. ٤ راس

  ج. ٧ راس د. ٣ راس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. بهترين حالت در مراتع اين است که تعداد دام در مرتع :

 الف . بيش از ميزان توليد علوفه مرتع باشد.   

   ب. کمتر از ميزان توليد علوفه مرتع باشد.

 ج. متعادل با ميزان توليد علوفه مرتع باشد.   

  د. در مراتع نيمه خشک بيشتر از مراتع مرطوب باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. کدام گزينه زير مهمترين هدف مرتع است ؟

 الف . توليد علوفه                                      ب. جلوگيري از فرسايش آبي

 ج. جلوگيري از فرسايش بادي                       د. حفظ حيات وحش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. احداث و احياي مراتع مصنوعي از طريق کشت بذر گياهان مختلف به صورت مخلوط چه ناميده مي شود؟

 الف . مرتعداري   ب. مرتع کاري  ج. زراعت                                         د. حراست از مرتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. اراضي داير يا باير که رستني ها در آن به حالت طبيعي رشد نموده، ميزان بارندگي آن منطقه نسبتا کـم باشـد و بـه وسـيله حيوانات اهلي و وحشي مورد چرا واقع گردد چه ناميده مي شوند؟

 الف . کشت زار ب. چراگاه                         

 ج. علف زار د. مرتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. کدام يک از موارد زير در زمره مراتع مصنوعي قرار مي گيرد؟

 الف . کشت زار                                        ب. مراتع سرسبز مرغوب

 ج. مراتع نامرغوب                                    د. علف زار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. در نواحي جلگه اي و نيمه جلگه اي مناطق شور کدام يک از گياهان ذکر شده زير رشد مي کند؟  الف . Bromus tomentellus (علف پشمکي ) ب. Aristida plumose (مزج يا وشتاه)

 ج. Salsola rigida (علف شور)                 د. Festuca ovina (لرزانک )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. کدام يک از گياهان زير از جمله گونه هاي علفي سمي است که بيشتر در مناطق جلگه اي با چراي مفرط دام مشاهده مي شود؟  الف . جو هرز Aegilops triuncialis ب. نوعي درمنه .Artemisia sp

 ج. اسپند Peganum harmala   د. شنبليله .Trigonella sp

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. کدام يک از گزينه هاي زير صحيح است ؟

الف . گندميان مراتع مصنوعي در برابر واکنش (pH) خاک مانند گياهان زراعتي حساس هستند.

 ب. احداث مراتع مصنوعي بايد در مناطقي صورت گيرد که آب ، فراوان بوده يا امکان آبياري باشد.

 ج. اگر pH محلول خاک مرتع مصنوعي ، بسيار اسيدي شود، عملکرد گياه به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت .

 د. راکد ماندن آب تحت الارض در روي لايه غير قابل نفوذ و افزايش بيش از حد رطوبت باعث تقويت مرتع مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. ميزان کلسيم در بذر و اندامهاي گياهان گرامينه نسبت به علفهاي لگومينوزه چگونه است ؟

 الف . بيشتر از علفهاي لگومينوزه                

 ب. کمتر از علفهاي لگومينوزه

 ج. برابر علفهاي هرز لگومينوزه

   د. بسته به pH خاک بيشتر و يا کمتر از علفهاي لگومينوزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 ١٢. به طور متوسط ميزان نيتروژن موجود در پروتئين خام چند درصد است ؟

 الف . ١٠ ب. ٢٢                                      ج. ٢٠  د. ١٦

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. قسمت اعظم مواد سفيده اي غلات، چيست ؟

 الف . گلوتلين و گلوبولين  ب. گلوبولين

 ج. گلوتلين                                              د. گلوتلين و پرولامين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. کدام جمله صحيح است ؟

 الف . همزمان با مسن شدن گياه، ميزان الياف خام و ليگنين آن کاهش مي يابد.

 ب. ساقه کمتر از اندامهاي ديگر داراي الياف خام مي باشد.

 ج. ريشه و ميوه و غده داراي بيشترين درصد الياف خام هستند.

 د. همزمان با افزايش سن ، ميزان الياف خام، افزايش و درصد پروتئين کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. کدام يک از موارد زير در رابطه با اثر افزايش ارتفاع، صحيح است ؟

 الف . سبب کاهش محصول مي شود.   ب. باعث جلوگيري از بيماري دام مي شود.

 ج. سبب فراهم شدن تکامل خاک مي شود. د. باعث اضافه وزن بيشتر دام مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. کدام يک از گياهان زير از طريق ساقه رونده (استولون) تکثير مي يابند؟

 الف .  Lolium sp (چچم )                         ب. Trifolium repens (شبدر سفيد)

 ج.  Poa pratensis (چبر)                        د. Phalaris sp (خوش واش )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. Geophytes چه گياهاني هستند؟

 الف . گياهاني که يکساله بوده و زمستان گذراني آن ها از طريق بذر است .

 ب. گياهاني که چند ساله بوده و طول مدت زمستان را با غده هاي خود در زير خاک زنده مي مانند.

 ج. گياهان چند ساله و چوبي شده که اغلب شامل درختچه ها مي باشند

 د. گياهان يکساله که در محيط آب زندگي مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. هنگامي که يک مرتع ، مورد چراي مفرط قرار گيرد و اين عمل براي چندين سال متوالي ادامه يابد: 

الف . گونه هاي يکساله جانشين گونه هاي چندساله خواهد شد.

 ب. کيفيت گياهان، بهتر و مواد خشبي آنها کمتر خواهد شد.

 ج. گونه هاي چندساله جانشين گونه هاي يکساله خواهد شد.

 د. گونه هاي خوش خوراک افزايش يافته و به تدريج گونه هاي بدخوراک حذف مي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. مراتع در مقايسه با زمينهاي زراعي :

 الف . اغلب داراي زمين مسطح بوده و آبياري مي شوند .

 ب. بخشي از نياز آبي آنها از آب باران و مابقي از آب آبياري تامين مي شود.

 ج. احتياجي به آبياري نداشته و اغلب داراي شيب تند هستند.

 د. اغلب در مناطق پرباران دشتي مشاهده مي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. ضريب مصرف در مرتع ، معادل چيست ؟

 الف . نسبت علوفه قابل برداشت به کل اندام هاي هوايي و زير زميني 

ب. نسبت وزن علوفه مصرف شده به وزن کل علوفه آن مرتع

 ج. نسبت علوفه مصرف شده به ازاي هر واحد دامي در واحد سطح مشخص

 د. نسبت ماده خشک توليد شده در پيکره دام نسبت به علوفه مصرف شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. شدت فرسايش خاک به شدت به چه عواملي بستگي دارد؟

 الف . شيب و تراکم کشت نباتات و شدت چرا ب. شيب و نورخورشيد

 ج. آب در دسترس و نورخورشيد  د. نوسانات دما و تراکم بيش از حد گياهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢.   کشت گياهي نظير جو در پاييز و استفاده از آن جهت تعليف در اوايل بهار که علوفه کمياب است چه نام دارد؟  الف . پس چر ب. قصيل ج. سرچر  د. تک کشتي جو علوفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣. شيب دامنه شمالي البرز از لحاظ اقليمي نسبت به شيب دامنه جنوبي چگونه است و تراکم رستنيها در دامنه هاي شمالي چـه تغييري مي نمايد؟

 الف . مرطوب تر- کمتر مي باشد.                  ب. مرطوب تر- بيشتر مي باشد.

 ج. خشک تر- کمتر مي باشد.                        د. خشک تر- بيشتر مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. کدام گياه زير رنگ و طعم شير را تغيير مي دهد؟

 الف . .Prunus sp (آلبالوي وحشي )             ب. Lupinus (لوبياي وحشي )

 ج. Equisetum (دم اسبي )                        د. Achillea (بومادران)

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥. بيش از ٨٥ درصد مساحت کل کشور را کدام فلور تشکيل داده است ؟

 الف . ايران توران ب. بلوچستان  ج. بحر خزر د. جنگلي خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

سوالات تشريحي هر سؤال ١/٣ نمره دارد.

١. مراتع ايران به چند دسته تقسيم مي شوند، ذکر کنيد؟

٢. عوامل اقليمي نظير نور و گرما بر عملکرد علوفه مراتع چه تاثيري دارند؟

٣. مراتع در چه صورت اصلاح و احيا مي گردند؟ براي انتخاب راه صحيح احياي مراتع چه اصولي بايد مد نظر قرار گيرد؟

٤. تقسيمات ايران از نظر آب و هوا را فقط نام ببريد.

٥. چهار مورد از اثرات سوء عامل انساني در رستنيهاي طبيعي کشور را نام ببريد.

امام علی (ع)

سخت ترین گناهان

گناهی است که انجام دهنده ی آن

آن را ناچیز بشمارد

عنــوان درس :مرتعداري

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي آب وخاک (چندبخشي مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي کشاورزي ,( ماشينهاي چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي )۱۱۲۱۰۶۳)

ـــــــــ

١- کدام مورد به اراضي با پوشش طبيعي يا دست کاشت در مناطق مرطوب و يا تحت آبياري اطلاق مي شود؟

۱. چراگاه   

۲. مرتع

۳. چمنزار   

۴. ساوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- به چه علت تراکم دام در مناطق مختلف کشور يکسان نمي باشد؟

۱. يکنواخت نبودن شرايط آب و هوايي در مناطق مختلف ـ تغييرات کيفيت مراتع

2. يکنواخت نبودن شرايط آب و هوايي در مناطق مختلف ـ توپوگرافي مناطق

3. تغييرات کيفيت مراتع ـ پستي و بلندي زمين

۴. توپوگرافي زمين ـ عوامل خاکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام يک از مراتع زير معمولاً نسبت به ساير مراتع بيشتر مورد چرا قرار مي گيرند؟

۱. مراتع ييلاقي

۲. مراتع ميان بند   

۳. مراتع قشلاقي

۴. علفزارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- مراتع منطقه دامغان و شاهرود جزو کدام دسته از مراتع مي باشد؟

۱. مراتع کوهستاني   

۲. مراتع دشتي

۳. مراتع ييلاقي

۴. مراتع قشلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کدام يک از موارد زير جزو ويژگي هاي مراتع درجه ۱ مي باشد؟

۱. سطح پوشش گياهي تقريباً۸۰ درصد از وسعت منطقه باشد.

2. گياهان چند ساله و يکساله باهمديگر ديده مي شوند.

3. آثار فرسايش در سطح خاک مشاهده نگردد.

۴. زراعت ديم در آن مناطق قابل انجام باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- ميزان بارندگي در مراتع درجه ۵ چقدر است ؟

۱. کمتر از۲۵۰ ميلي متر  

۲. کمتر از۱۵۰ ميلي متر

۳. بيشتر از۲۵۰ ميلي متر  

۴. بيشتر از۱۵۰ ميلي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٧- منظور از ذخيره تاجي چيست ؟

۱. قطرات باران که روي برگ جمع مي شوند.

2. قطرات باران که در نوک سرشاخه ها جمع مي شوند.

3. قطرات باران که لايه اي ازآب روي شاخ و برگ تشکيل مي دهند.

۴. قسمتي از آب باران روي ساقه جريان مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کدام يک از موارد زير جزو عوامل تخريب مراتع مي باشد؟

۱. مالکيت مراتع

۲. چراي مراتع

۳. عدم شخم مراتع   

۴. خريد و فروش مراتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام يک از اصطلاحات زير به کل مواد توليد شده در گياه اطلاق مي شود؟

1. gros production

2. GROS PRIMARY PRODUCTION

3. NET PRODUCTION

4. NET PRIMARY PRODUCTION

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- کدام يک از موارد زير جزو وظايف ريشه در گياهان مرتعي است ؟

۱. تثبيت خاک   

۲. نفوذپذيري و حاصلخيزي خاک

۳. استحکام گياه در خاک  

۴. انتقال آب و مواد غذايي در گياه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- در چه شرايطي تکرار چرا منجر به تضعيف گياه مي شود؟

۱.ا گر شرايط سخت و رطوبت کافي در دسترس گياه نباشد.

۲. اگر چرا زود هنگام باشد.

۳. اگر چرا زياد باشد.

۴. اگر در چرا تعداد دام زياد باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- منظور از کيفيت علوفه چيست ؟

۱. حجم و ارتفاع گياهان مرتعي

2. قابليت تکثير گياهان مرتعي

3. قابليت گياهان مرتعي در فراهم کردن سطح مطلوب عملکرد دام

۴. قابليت گياهان مرتعي در مقاومت به خشکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام يک از موارد زير عوامل موثر بر کيفيت علوفه را شامل مي شود؟

۱. مرحله رشد گياهي ـ نوع گونه گياهي ـ نسبت برگ به ساقه ـ عوامل محيطي ـ ارتفاع گياه

2. مرحله رشد گياهي ـ نوع گونه گياهي ـ نسبت برگ به ساقه ـ عوامل محيطي ـ اندازه گياه

3. مرحله رشد گياهي ـ نوع گونه گياهي ـ نسبت برگ به ساقه ـ عوامل محيطي ـ عوامل زيستي

۴. مرحله رشد گياهي ـ نوع گونه گياهي ـ نسبت برگ به ساقه ـ عوامل محيطي ـ عوامل مديريتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- از بين عوامل مختلف آب و هوايي کدام عوامل در خصوص گياهان مرتعي اهميت بيشتري دارند؟

۱. نور ـ دما ـ بارندگي

۲. نور ـ باد ـ دما ـ بارندگي

۳. نور ـ ابرناکي ـ دما ـ بارندگي   

۴. نور ـ ابرناکي ـ الگوي پراکنش ـ بارندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- مطلوب ترين کيفيت علوفه مربوط به کدام اقليم مي باشد؟

۱. اقليم خشک

۲. اقليم نيمه خشک  

۳. مرطوب ترين اقليم  

۴. اقليم نيمه مرطوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- با افزايش ارتفاع منطقه چه تغييري در مراحل رشد گياه اتفاق مي افتد؟

۱. مراحل رويشي گياه به تاخير مي افتد.  

۲. مراحل رويشي گياه به سرعت اتفاق مي افتد.

۳. مراحل رويشي گياه متوقف مي شود.  

۴. ارتفاع تاثيري در مراحل رويشي گياه ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام يک از عوامل زير به عنوان عامل اصلي تعيين کننده هضم پذيري علوفه است ؟

۱. ضخامت برگها در گياه  

۲. سيستم ريشه گياه مرتعي

۳. آناتومي گياه مرتعي   

۴. يکساله يا چند ساله بودن گياه مرتعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- علت هضم پذيري بيشتر گياهان مرتعي خانواده بقولات نسبت به گندميان چيست ؟

۱. زياد بودن پروتئين خام بقولات  

۲. کم بودن پروتئين خام بقولات

۳. بالا بودن درصد الياف بقولات   

۴. بالابودن ليگنين در ديوراه سلولي بقولات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کدام يک از عبارات  زير در مورد هضم پذيري علوفه صحيح است ؟

۱. هرچه نسبت برگ به ساقه گياه مرتعي بالاتر باشد هضم پذيري بيشتر است .

2. هر چه ميزان ADF در گياه مرتعي بالاتر باشد هضم پذيري بيشتر است .

3. ميزان هضم پذيري با بلوغ گياه افزايش مي يابد.

۴. گياه مرتعي گندمي هضم پذيري بيشتري نسبت به پهن برگان علفي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- حد بهره برداري مجاز به چه عواملي بستگي دارد؟

۱. شرايط اقليمي ـ شرايط خاکي ـ وضعيت مرتع ـ فصل چرا  

۲. شرايط اقليمي ـ شرايط خاکي ـ وضعيت مرتع ـ زمان چرا

۳. شرايط اقليمي ـ شرايط خاکي ـ وضعيت مرتع ـ شدت چرا  

۴. شرايط اقليمي ـ شرايط خاکي ـ وضعيت مرتع ـ تکرار چرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- منظور از مديريت چرا چيست ؟

۱. اداره کردن تعداد دام ، گياهان مرتعي و خاک براي دستيابي به اهداف خاص

2. اداره کردن ترکيب دام ، گياهان مرتعي و خاک براي دستيابي به اهداف خاص

3. اداره کردن ترکيب دام و گياهان مرتعي براي دستيابي به اهداف عام

۴. اداره کردن تعداد دام و گياهان مرتعي براي دستيابي به اهداف عام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- در سيستم چرايي تاخيري ورود دام به مرتع تا کدام مرحله رشد گياه به تاخير مي افتد؟

۱. تا زمان تشکيل شاخه هاي بذري

۲. تا پايان دوره رشد رويشي

۳. تا شروع دوره رشد زايشي

۴. تا زمان رسيدن بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- منظور از شکستن لايه هاي نفوذ پذير موجود در اعماق خاک چيست ؟

۱. پتينگ   

۲. ريپرزدن   

۳. کنتورفارو 

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- موفقيت در بذر کاري تا حد زيادي به چه عاملي بستگي دارد؟

۱. آماده کردن بستر کاشت بذر   

۲. انتخاب گونه گياهي مناسب

۳. انتخاب ترکيب کشت   

۴. مقدار بذر در هکتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٥- عمق بذرکاري به چه عواملي بستگي دارد؟

۱. تعداد بذر ـ نوع خاک ـ شرايط اقليمي  

۲. ابعاد بذر ـ نوع خاک ـ شرايط اقليمي

۳. ابعاد بذر ـ نوع خاک ـ ميزان بارندگي  

۴. تعداد بذر ـ نوع خاک ـ ميزان بارندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- کدام يک از موارد زير مهم ترين عامل موثر بر کيفيت و کميت مراتع مي باشد؟

۱. خاک

۲. توپوگرافي 

۳. اقليم

۴. گياه مرتعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- در کدام دما فعاليت کلروفيلي اکثر گونه ها به صفر مي رسد؟

۱. دماي زير ۷ درجه سانتي گراد  

۲. دماي ۸-۵ درجه سانتي گراد

۳. دماي زير ۸-۶ درجه سانتي گراد

۴. دماي ۹-۷ درجه سانتي گراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- کدام يک از موارد زير مشخصات گياهشناسي گياه درمنه کوهي را بيان مي کند؟

۱.گياهي يکساله ـ ساقه نرم ـ علفي ـ کم ساقه ـ ارتفاع تا ۶۵ سانتي متر ـ ساقه هاي بارور متعدد

2. گياهي چند ساله ـ ساقه ضخيم ـ چوبي ـ پرساقه ـ ارتفاع تا ۵۶سانتي متر ـ ساقه هاي بارور متعدد

3. گياهي چند ساله ـ ساقه ضخيم ـ چوبي ـ پرساقه ـ ارتفاع تا ۶۵ سانتي متر ـ ساقه هاي بارور متعدد

۴.گياهي يکساله ـ ساقه نرم ـ علفي ـ پرساقه ـ ارتفاع تا ۶۵ سانتي متر ـ ساقه هاي بارور محدود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- توليد متوسط مرتع خوب ساليانه چقدر مي باشد؟

۱. حدود ۳۰۰ کيلوگرم علوفه خشک

۱۵۰.۲ کيلوگرم علوفه خشک

۳. حدود ۵۴۰ کيلوگرم علوفه

۴۵۰.۴ کيلوگرم علوفه خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام يک از عوامل زير تاثير شديدتري بر تخريب مرتع دارد؟

۱. شدت چرا 

۲. تکرار چرا 

۳. زمان چرا 

۴. نوع دام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام حسین (ع) : اگر حوادث سه گانه فقر، مرض ، مرگ نمي بود، بني آدم در برابر هيچ چيز سر فرود نمي آورد.

عنــوان درس :مرتعداري

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي آب وخاک (چندبخشي ),مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي )۱۱۲۱۰۶۳

ــــــــــــــــــــــ

١کدام گزينه معادل يک واحد علوفه اي در نظر گرفته مي شود؟

۱. انرژي حاصل از ۶۰۰ گرم جو   ۲. انرژي حاصل از يک کيلوگرم جو

۳. انرژي حاصل از ۶۰۰ گرم نشاسته وجو   ۴. انرژي حاصل از يک کيلوگرم گندم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کدام نوع دام در شرايط نامساعد پوشش گياهي قادر است شير با کيفيت بالا و خوبي توليد کنند؟

۱. بز   ۲. گاو   ۳. گوسفند   ۴. گاو و گوسفند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣کدام دسته از حيوانات از مراتع هم به عنوان منبع غذائي و هم به عنوان پناهگاه استفاده مي برند؟

۱. گوسفند و بز   ۲. دام عشاير   ۳. دام دامداران روستايي   ۴. حيات وحش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤گياهان به چه صورت در حفاظت خاک موثرند؟

۱. به وسيله اندامهاي هوايي   ۲. به وسيله ريشه ها

۳. توليد لاشبرگ   ۴. به وسيله اندامهاي هوايي ، ريشه ها و توليد لاشبرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥در کدام يک از مراتع زير شدت تخريب بيشتر است ؟

۱. ميان بند   ۲. بوته زار   ۳. قشلاقي   ۴. ييلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦کدام گياهان مقاومت بيشتري در شرايط سخت محيطي مرتع دارند؟

۱. نهال هاي بذري   ۲. نهال هاي غير جنسي

۳. نهال هاي پايه مادري   ۴. نهال هاي غير جنسي و پايه مادري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧روش فيستول گذاري در مري به چه منظوري به کار مي رود؟

۱. تشخيص نوع اثر گياهان سمي   ۲. تعيين خوشخوراکي

۳. ضريب هضم پذيري   ۴. تعيين ارزش غذايي علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨پارامترهاي توليد کل ، خوشخوراکي و حد بهره برداري مجاز کدام فاکتور را تحت تاثير قرار مي دهند؟

۱. ظرفيت چرا   ۲. کيفيت علوفه

۳. نياز روزانه دام   ۴. علوفه قابل استفاده دام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩تاريخ ورود دام در مرتع به چه عاملي بستگي دارد؟

۱. آمادگي مرتع   ۲. پستي و بلندي   ۳. وضعيت دام   ۴. وضعيت آب و هوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٠گرايش مرتع عبارت است از:

۱. نوسانات توليد   ۲. سلامت مرتع

۳. روند تغييرات شرايط فصلي   ۴. روند تغييرات وضعيت مرتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١کدام گزينه يکي از روش هاي رايج آبگيري براي افزايش کارايي بذر است ؟

۱. اسکاريفيکاسيون   ۲. استرانيفيکاسيون   ۳.  P.L.S۴.پرايمينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢بر روي دامنه هاي جنوبي ارتفاعات ايران ، اغلب چه گياهاني به عنوان آخرين پناهگاه استقرار يافته اند؟

۱. گندميان يکساله   ۲. پهن برگان علفي   ۳. گندميان چند ساله   ۴. بوته اي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣نام فارسي گياه Ferula ovina کدام است ؟

۱. علف بره   ۲. کما   ۳. کما کندل   ۴. بره تاغ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کدام گزينه در رابطه با گياه دم روباهي صحيح نمي باشد؟

۱. در مرحله بذردهي بر خوشخوراکي آن افزوده مي گردد.

۲از خانواده گندميان با علوفه بسيار مرغوب است .

۳نقش مهمي در حفاظت خاک شيب هاي تند ايفا مي کند.

۴. گل آذين پانيکول فشرده استوانه اي و ساقه ماشوره اي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥در عمليات کنتور فارو، گونه هاي مرغوب چند درصد بايد باشد؟

۱. کمتر از ۱۰ درصد   ۲. بيشتر از ۱۰ درصد   ۱۲.۳ ـ ۸ درصد   ۵.۴ ـ ۳ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦مناسبترين خاک براي اجراي عمليات پخش سيلاب کدام است ؟

۱. خاکهاي عميق با بافت متوسط   ۲. خاکهاي سطحي با بافت سنگين

۳. خاکهاي عميق با بافت سبک   ۴. خاکهاي عميق با بافت سنگين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧پيتينگ عبارت است از:

۱. پخش سيلاب   ۲. ايجاد جوي و پشته در مراتع

۳. توزيع يکنواخت برف و باران   ۴. ايجاد چاله هاي کوچک در سطح مراتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٨بوته کاري در چه مناطقي توصيه مي شود؟

۱. کليه مناطقي که پوشش گياهي آنها از بين رفته باشد.

۲مناطق کوهستاني با ارتفاع بيش از ۳۰۰۰ متر

۳مناطقي که شرايط اکولوژيکي بذرکاري ندارند.

۴. مناطق با بارندگي بيش از ۴۰۰ ميلي متر با توزيع نامناسب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩کدام ترکيب پوشش گياهي در مرحله کليماکس در مراتع وجود دارد؟

۱. کم شونده و مهاجم   ۲. زياد شونده و مهاجم

۳. کم شونده ، زياد شونده و مهاجم   ۴. کم شونده و زياد شونده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠گياهان گندمي يکساله در چه زماني آماده چرا مي باشند؟

۱. در مرحله دو برگي شدن   ۲. در مرحله ظهور سنبله ها

۳. زماني که ارتفاع آنها بين ۷ تا ۱۰ سانتي متر باشد.   ۴. زماني که اندامهاي گياه در حال زرد شدن است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١گوسفند به هنگام چرا در مرتع ، کدام گياه را ترجيح مي دهد؟

۱. بوته ها و گندميان   ۲. پهن برگان علفي   ۳. گندميان   ۴. سر شاخه هاي بوته ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢در سيستم چراي تاخيري ، زمان ورود دام به مرتع به کدام مورد بستگي دارد؟

۱. ترکيب گياهي   ۲. جمعيت دام

۳. وسعت مرتع و جمعيت دام   ۴. زمان رسيدن بذر گياهان مرتعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣کدام گياه مرتعي زير داراي گل آذين پانيکول باريک است ؟

۱. درمنه کوهي   ۲. دم روباهي   ۳. کما   ۴. سگ ليسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤در چه زماني مواد ذخيره شده بيشتري در گياه وجود دارد؟

۱. ابتداي دوره رويش   ۲. بعد از رشد مجدد   ۳. پايان دوره رويش   ۴. زمان گلدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥در شرايط مناسب محيطي کدام عوامل بر ميزان فتوسنتز در مراتع موثر است ؟

۱. زمان استفاده از مرتع   ۲. عمق ريشه

۳. مجموع سطح برگ   ۴. نوع دام استفاده کننده از مرتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦پراکنش گوسفند و بز  با توجه به پوشش گياهي ايران به چه صورت است ؟

۱. پراکنش هر دو نوع دام يکسان است .

۲در منطقه زاگرس تعداد گوسفند بيشتر و در منطقه البرز تعداد بز بيشتر است .

۳هرچه از غرب به طرف شرق و از شمال به طرف جنوب پيش رويم ، بر تعداد گوسفند افزوده و از تعداد بز کاسته مي شود.

۴.هرچه از غرب به طرف شرق و از شمال به طرف جنوب پيش رويم ، از تعداد گوسفند کاسته و بر تعداد بز افزوده مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧مراتع ييلاقي مراتعي هستند که عمدتاً در ……………………. مورد چراي دام واقع مي شوند.

۱. بهار   ۲. پاييز   ۳. تابستان   ۴. زمستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨مراتع مشجر، مراتعي هستند که داراي پوشش درختي بوده و حجم درختان موجود در هکتار …………………. متر مکعب مي باشد.

۱. کمتر از ۱۰   ۲۰.۲ تا ۵۰   ۳. بيش از ۷۰   ۷۰.۴ تا ۱۰۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩در تعريف مرتعداري طبق تعريف هدي ، هدف اصلي در مرتعداري کدام است ؟

۱. توليد علوفه دام هاي اهلي و وحوش   ۲. سلامتي مستمر منابع مرتعي

۳. به دست آوردن محصول بهينه در رابطه با نيازهاي انسان   ۴. حمايت و اصلاح خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠زمان بذر دهي در گياه مرتعي اسپرس بلند کدام فصول است ؟

۱. تير ـ مرداد   ۲. ارديبهشت ـ خرداد   ۳. مهر ـ آبان   ۴. شهريور ـ مهر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

امام حسين عليه السلام :هر كه خوش دارد مرگش به تأخير افتد و روزى اش افزون شود . با خويشانش پيوند برقرار كند .

عنــوان درس : مرتعداري

تابستان 94

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي )محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۱-

ــــــــ

١- واحد دامي عبارتست از:

۱. گاو زنده اي به وزن تقريبي ۵۵ _ ۶۵ کيلوگرم   

۲. گاو زنده اي به وزن تقريبي ۵۰ _۶۰ کيلوگرم

۳. گوسفند زنده اي به وزن تقريبي ۴۰ _ ۴۵ کيلوگرم

۴. گوسفند زنده اي به وزن تقريبي ۳۵ _ ۳۰ کيلوگرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- عامل بوجود آمدن اختلاف دما و بارندگي که تاثير مستقيم در شروع و طول دوره رويش گياهان و چرا دارد چيست ؟

۱. ارتفاع از سطح دريا _ تغييرات عرض جغرافيايي   

۲. تغييرات عرض جغرافيايي _ تغييرات طول جغرافيايي

۳. تغييرات طول جغرافيايي _ ارتفاع از سطح دريا   

۴. ارتفاع از سطح دريا _ جنس سنگ مادر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام گزينه زير صحيح نمي باشد؟

۱. پوشش گياهي مراتع گوسفندي بلندتر از مراتع گاوي است .

۲مراتع صعب العبور و صخره اي براي چراي بز محسوب مي شود.

۳چمن زارهاي مرطوب با گياهان بلند خانواده گندميان از مراتع خوب گاوي محسوب مي شود.

۴. گياهان بلند خانواده گندميان محل مناسبي براي چراي اسب ها به شمار مي رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام گزينه تعريفي از ذخيره تاجي مي باشد؟

۱. لاشبرگ و آب حاصل از گياهان در خاک

۲قطرات باران در اثر برخورد به گياه به قطرات کوچکتري تقسيم شده و با کاهش انژي به خاک مي رسد.

۳قطرات باران بروي برگ ها جمع و از قطرات اوليه بزرگتر مي شود.

۴. قطرات باران لايه اي از آب روي شاخ و برگ را تشکيل مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- در گياهان بوته اي , بافت مريستمي در کجاي گياه قرار دارد و موجب چه چيز مي شود؟

۱. ابتداي ريشه _ رشد عرضي   

۲. ابتداي ساقه _ رشد طولي

۳. انتهاي ريشه _ رشد طولي   

۴. انتهاي ساقه _ رشد طولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- به ترتيب ريزوم _  استولون _  بذر _ پياز, چه روشي از تکثير گياهان مي باشند؟

۱. جنسي _ غيرجنسي _ غير جنسي _ جنسي

۲. غيرجنسي _ جنسي _ جنسي _ غيرجنسي

۳. غيرجنسي _ غيرجنسي _ جنسي _ غيرجنسي   

۴. جنسي _ غيرجنسي _ غيرجنسي _ غيرجنسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- يکي از هدف هاي اصلي مرتعداري توليد محصولات دامي و عملکرد دام تحت تاثير چيست ؟

Nutritional value .۲ Forage quality .۱

Grazing capacity .۴  Digestibility .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- اولين نيروي موثري که در کميت و کيفيت علوفه تاثير مي گذارد چيست ؟

۱. نور

۲. باد

۳. دما

۴. بارش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام گزينه صحيح مي باشد؟

۱. بين خاک و شاخص ADF رابطه قوي وجود ندارد.

۲روي , منگنز و کبالت در PH هاي پايين قابل جذب هستند.

۳استفاده از کود نيتروژنه ، موجب کاهش گياهان مهاجم در رويشگاه گندميان مي شود.

۴. همه موارد صحيح مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- ADF شامل چه ترکيبي مي باشد؟

۱. پروتئين خام و ليگنين و سلولز

۲. پروتئين خام

۳. پروتئين خام و سلولز   

۴. سلولز و ليگنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- گياهان خانواده گندميان ، مقادير ……. کمتر و الياف …….. در شوينده اسيدي ADF بيشتري نسبت به بقولات دارند.

۱. پروتئين _ نامحلول  

۲. پروتئين _ محلول   

۳. سلولز _ نامحلول   

۴. سلولز _ محلول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- هضم پذيري در کدام فصل کم مي باشد؟

۱. زمستان  

۲. بهار  

۳. تابستان  

۴. پاييز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام عامل زير به حد بهره برداري مجاز بستگي ندارد؟

۱. شرايط اقليمي 

۲. شرايط خاکي 

۳. ظرفيت چرا   

۴. فصل چرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- هرگونه تغيير در وضعيت مرتع را ……. مي نامند.

Scarification .۴  Increasers .۳ Decreasers .۲ Trend .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام سيستم متداولترين روش بهره برداري از مراتع کشور است ؟

Rotational Grazing System .۲ Continuous Grazing System .۱

Rest Grazing System .۴  Deferred  Grazing System .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- شکستن لايه هاي نفوذناپذير موجود در اعماق خاک به منظور افزايش نفوذپذيري آن در مقابل آب چه نام دارد؟

۱. ريپر زدن

۲. کنتور فارو   

۳. پيتينگ  

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام گزينه در خصوص بانکت صحيح مي باشد؟

۱. جهت جلوگيري از افزايش نفوذ پذيري خاک

۲در اراضي که عمق خاک کمتر از ۴۵ سانتيمتر باشد, قابل اجرا هستند.

۳جهت احياي مراتع تخريب شده کوهستاني در صورت مناسب بودن شرايط

۴. خاک هاي شني براي احداث بانکت مناسب است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- از گابيون در کدام روش مکانيکي ذخيره بارش استفاده مي شود؟

۱. پخش سيلاب 

۲. خوشاب

۳. پيتينگ  

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- اگر قوه ناميه بذري ۹۵ درصد و ضريب خطوط آن ۹۰ درصد باشد, درصورتي که مقدار بذر مورد نياز براي کشت , ۷ کيلوگرم در هکتار باشد؛ مقدار بذر لازم را محاسبه نمائيد؟

۹۵,۰.۴  ۱۲,۲۱.۳  ۵,۸۵.۲   ۱۹,۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- عمل اسکاريفيکاسيون بذر شامل کدام گزينه زير نمي باشد؟

۱. ترک دادن   

۲. شکستن

۳. خراشيدن

۴. خيساندن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- روش رايج آبگيري براي افزايش کارايي بذر چيست ؟

۱. پرايمينگ

۲. تلقيح با ميکوريز   

۳. پليت کردن   

۴. استراتيفيکاسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- مهمترين عامل موثر در موفقيت بوته کاري چيست ؟

۱. انتخاب گونه هاي گياهي مناسب

۲. نياز فصلي

۳. توليد نهال 

۴. مديريت مناطق بوته کاري شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- مهمترين هدف کودپاشي چيست ؟

۱. بهبود ترکيب پوشش گياهي   

۲. افزايش توليد علوفه

۳. خوشخوراکي علوفه

۴. ارزش غذايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام گزينه در پروانه مرتعداري قيد نمي شود؟

۱. ظرفيت مرتع 

۲. مدت بهره برداري   

۳. فصل بهره برداري   

۴. ترکيب جامعه گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- داشتن ساقه هاي زيرزميني فيبري ضخيم نسبت به چرا و لگدکوب شدن که موجب مقاوم شدن گياه شده و از نظر آبي بسيار پرتوقع است , اغلب در چمن زارهاي مسطح و گود مشاهده مي شود؛ از مشخصات گياه شناسي کدام گياه مي باشد؟

۱. توش  

۲. درمنه کوهي 

۳. دم روباهي رونده

۴. علف بره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- نام علمي کدام گياه Astragalus obtusifolius است ؟

۱. گون  

۲. دم روباهي   

۳. درمنه کوهي 

۴. برت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- کدام گياه داراي ويژگي توليد شيرابه اي به نام گام آمونياک (وشا) مي باشد؟

۱. علف پشمکي 

۲. جاروعلفي   

۳. وشق  

۴. قلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- تکثير و گسترش از طريق ساقه هاي زيرزميني با تشکيل کلوخ هاي چمني (SOD) ازمهمترين ويژگي هاي کدام گياه زير است ؟

۱. جاشير  

۲. چبر  

۳. قليا

۴. شويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- نبکا بر اثر کدام عامل تشکيل مي شود؟

۱. بارش  

۲. باد

۳. گرما  

۴. سرما

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- از ويژگي کدام گياه است که به علت مقاومت زياد به شوري به دليل وجود غده هاي نمکي روي  برگ ها، املاح را به صورت دانه هاي نمکي از گياه خارج مي نمايد؟

۱. برت يا بونو ساحلي   

۲. کما کندل   

۳. جو پيازدار   

۴. دم روباهي ني مانند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام سجاد (ع) : و راه نيكوهاي به سويت ( بندگيت ) و پيش گرفتن به آنها را از آنجا كه تو امر كرده اي ، و حرص و آز در آنها را به آنچه تو خواسته اي برايم آسان گردان ( چنان كن كه در نظرم سخت و دشوار نيايد )

عنــوان درس : مرتعداري

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي اقتصادکشاورزي(چندبخشي ), مهندسي کشاورزي علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي )محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰

ــــــــــ

١براي تغذيه يک راس دام کوچک در سال حداقل …….. هکتار مرتع …….. در نظر گرفته مي شود.

۱يک ـ خوب  ۲ .  يک ـ متوسط  

۳ .  دو ـ خوب ۴ .  دو ـ متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢کدام گزينه بيانگر اراضي با پوشش طبيعي يا دست کاشت در مناطق مرطوب و يا تحت آبياري مي باشد؟

۱علفزار   ۲ .  چراگاه   

۳ .  چمنزار   ۴ .  گراس لند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کدام گزينه به واحد دامي در ايران اشاره دارد؟

۱. گوسفند زنده به وزن ۳۵-۳۰ کيلوگرم

۲ . گوسفند زنده به وزن ۴۰-۳۵ کيلوگرم

۳. بز زنده به وزن ۴۰-۳۵ کيلوگرم   

  ۴ . بز زنده به وزن ۴۵-۴۰ کيلوگرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤ظرفيت مراتع درجه ۳ چقدر است ؟

۱نيم واحد دامي در ۲ هکتار

۲ .  يک واحد دامي در ۲ هکتار

۳يک واحد دامي در ۳ هکتار 

۴ .  نيم واحد دامي در ۳ هکتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥گياهان به چه صورت در حفاظت خاک موثرند؟

۱. به وسيله اندام هاي هوايي

۲ . توليد لاشبرگ

۳به وسيله اندام هاي هوايي و زيرزميني  

۴ . کاهش سرعت باد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦در کداميک از مراتع شدت تخريب بيشتر است ؟

۱ميان بند   ۲ .  بوته زار 

۳ . قشلاقي   ۴ .  ييلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧چگونه چراي دام به طور مستقيم باعث کاهش عمل فتوسنتز و کم شدن رشد گياه مي شود؟

۱چراي بي موقع ۲ . قطع شاخه ها

۳. فشرده نمودن سطح خاک  ۴ . چراي برگها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨يکي از عوامل مهم تخريب مراتع مناطق کوهستاني چيست ؟

۱بوته کني   ۲ .  نوع دام نامناسب

۳ . چراي زودرس   ۴ .  فاصله زياد از آبشخوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩در گياهان خانواده گندميان به علت قرار گرفتن جوانه انتهايي در ……… صدمات ناشي از چرا به مراتب ……… از ساير گياهان مي باشد.

۱. بالاتر از سطح خاک ـ کمتر

۲ .  سطح خاک ـ کمتر

۳سطح خاک ـ بيشتر 

  ۴ . بالاتر از سطح خاک ـ بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠گونه هاي مختلف گياهي به علت دارا بودن …….. متفاوت ، …….. يکساني ندارند.

۱هضم پذيري ـ ارزش غذايي  

۲ . ارزش غذايي ـ هضم پذيري

۳. خوشخوراکي ـ ارزش رجحاني

۴ . ارزش رجحاني ـ خوشخوراکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١کدام گزينه در مورد کشت مخلوط گندمي ها با بقولات درست است ؟

۱مقدار فيبر آن بيشتر از جمعيت خالص گندميان است .

۲   مقدار پروتئين خام آن بيشتر از جمعيت خالص لگوم است .

۳   مقدار فيبر آن بيشتر از جمعيت خالص لگوم است .

۴مقدار پروتئين خام آن کمتر از جمعيت خالص گندميان است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢با مرطوب شدن اقليم درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي …….. و درصد ADF …….. و NDF …….. مي يابد.

۱افزايش ـ افزايش ـ کاهش   

 ۲ . کاهش ـ کاهش ـ افزايش

۳افزايش ـ افزايش ـ افزايش

۴ . افزايش ـ کاهش ـ کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣کدام عنصر در PH پايين (اسيدي ) جذب نمي شود؟

۱روي ۲ .  سلنيوم  

  ۳ . کبالت   ۴ .  منگنز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کدام گزينه در مورد چراي دام در  جهات مختلف شيب درست مي باشد؟

۱در زمستان دام ها شيب هاي رو به جنوب و غرب را ترجيح مي دهند.

۲   در تابستان دام ها شيب هاي رو به شمال و غرب را ترجيح مي دهند.

۳  در تابستان دام ها شيب هاي رو به شرق و غرب را ترجيح مي دهند.

۴در زمستان دام ها شيب هاي رو به جنوب و شرق را ترجيح مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥انرژي حاصل از يک کيلوگرم …….. به عنوان يک واحد علوفه اي در نظر گرفته مي شود.

۱گندم  ۲ .  يونجه 

۳ .  نشاسته   ۴ .  جو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦روش فيستول گذاري به چه منظوري به کار مي رود؟

۱تشخيص نوع اثر گياهان سمي

۲ . ضريب هضم پذيري

۳تعيين خوشخوراکي

  ۴ .  تعيين ارزش غذايي علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کدام گزينه در مورد آمادگي مرتع درست است ؟

۱زمان خروج دام از مرتع مهم است .  

۲ . زمان ورود دام بايد رعايت شود.

۳زمان ورود و خروج دام به مرتع بايد رعايت شود.  

۴ . وضعيت خاک بايد در نظر گرفته شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨کدام گزينه در مورد وضعيت مرتع درست است ؟

۱. ظهور گياهان کم شونده در مرتع  

۲ . شرايط فعلي مرتع نسبت به مرحله کليماکس

۳. مشخص کننده جهت گرايش مرتع  

۴ . شرايطي که مرتع در مرحله کليماکس به آن مي رسد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩در ترکيب پوشش گياهي مرحله کليماکس چه گياهاني حضور دارند؟

۱. گياهان کم شونده و گياهان زياد شونده  

۲ . گياهان کم شونده و مهاجم

۳. گياهان زياد شونده و مهاجم  

۴ . گياهان کم شونده و مهاجم و زياد شونده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠در سيستم چراي استراحتي به منظور احياي پوشش گياهي ، گونه هاي مرغوب بايد حداقل چند درصد ترکيب گياهي راتشکيل دهند؟

۱۱۰ ـ ۵  ۲ .  ۱۵ ـ ۱۰ 

  ۳ .  ۲۰ ـ ۱۵ ۴ .  ۲۵ ـ ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام روش مکانيکي به منظور ايجاد چاله هاي کوچک در خاک به منظور افزايش نفوذپذيري آب در خاک انجام مي شود؟

۱پيتينگ  ۲ .  ريپر

۳ . کنتور فارو ۴ .  ايجاد بانکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢کدام گزينه در مورد شرايط لازم براي عمليات پخش سيلاب درست نمي باشد؟

۱حداقل ۸ سال از ۱۰ سال هرز آب کافي در منطقه وجود داشته باشد.

۲   مناسبترين بافت خاک، بافت متوسط است .

۳   شيب مناسب ملايم و زير يک درصد است .

۴در دوره رويش ، بارندگي نبايد کمتر از ۲۰۰ تا ۶۰۰ ميلي متر در سال باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣اگر قوه ناميه بذري ۹۵ درصد و ضريب خلوص آن ۹۰ درصد باشد، درصد بذر زنده خالص آن چقدر است ؟

92.5.1                                 85.5.2

90.3                                    95.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤بذر کاري در اراضي رسي ، بهتر است در چه فصلي صورت گيرد؟

۱تابستان ۲ .  پائيز   

۳ . بهار ۴ .  زمستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥استراتيفيکاسيون به چه معني است ؟

۱خراش دادن بذر  

۲ . آبگيري بذر

۳. سرما دهي مرطوب   

۴ .  تيمار بذر با مواد شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦مراتع ايران به دليل داشتن خاک رسي ـ لومي از لحاظ عنصر ……… کمبود خاصي ندارند.

۱پتاسيم ۲ . کلسيم

۳ . فسفر   ۴ .  نيتروژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧حداقل بارندگي لازم براي تاثير بر کود دهي در مراتع بايد چند ميلي متر در سال باشد؟

400.1                                500.2

350.3                                300.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨مرتعداراني که پروانه مرتعداري با ……… واحد دامي دريافت مي دارند، موظفند يک سال پس از دريافت پروانه ، نسبت به تهيه و اجراي طرح مرتعداري اقدام نمايند.

500.1                                1000.2

800.3                                1500.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩کدام گزينه خصوصيات مربوط به گياه گون را درست بيان نمي کند؟

۱در تمامي مراحل فنولوژيک مورد چراي دام قرار مي گيرد.

۲   ارزش رجحاني علوفه آن براي شتر بيشتر از ساير دامها مي باشد.

۳   در حفاظت خاک و کنترل فرسايش نقش مهمي دارد.

۴مقاومت زيادي نسبت به خشکي و سرما دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠نام فارسي گياه Bromus tomentellus چيست ؟

۱دم روباهي   ۲ .  گوش موش

۳ .  علف پشمکي ۴ .  بونو ساحلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام علی : به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است .

عنــوان درس : مرتعداري

ترم اول سال 94-95

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي )محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۱-

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــــ

١- کدام مورد به اراضي با پوشش طبيعي يا دست کاشت در مناطق مرطوب و يا تحت آبياري گفته مي شود؟

۱.علفزار

۲ . چراگاه    

۳ . چمنزار    

۴ . گراسلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- شتر برابر چند واحد دامي مي باشد؟

۱۰ . ۴  ۹ . ۳  ۸ . ۲  ۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- ميزان تخريب در کداميک از مراتع بيشتر است ؟

۱.مراتع ميان بند  

۲ . مراتع قشلاقي  

۳ .مراتع ييلاقي  

۴ .مراتع مشجر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- شترهاي دو کوهانه بيشتر مناسب مراتع در کدام منطقه مي باشند؟

۱. اراضي هموار خشک و گرم  

۲ . اراضي کوهستاني خشک

۳. اراضي کوهستاني نيمه خشک

۴ . اراضي هموار نيمه خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- در مراتع درجه چهار، چه تعداد واحد دامي مجاز است در هر هکتار چرا نمايد؟

۰,۲۵ . ۴ ۰,۵ . ۳  ۱ . ۲  ۴.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- صدمات ناشي از چرا در کداميک از گياهان کمتر است ؟

۱.بوته اي ها   

۲ . پهن برگان علفي

۳.گندميان   

۴ . بوته اي ها و پهن برگان علفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- مهمترين عامل تعيين کننده کيفيت علوفه يک گونه معين کدام است ؟

۱.نوع گونه گياهي

۲ .مرحله رشد   

۳ . نسبت برگ به ساقه   

۴ . عوامل محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- NDF به چه معني است ؟

۱.الياف نامحلول در شوينده خنثي    

۲ .الياف نامحلول در شوينده اسيدي

۳.هضم پذيري ماده خشک  

۴ . پروتئين خام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام گزينه درست نمي باشد؟

۱. گياهان علوفه اي خانواده بقولات در مقايسه با گندميان بيشتر تمايل دارند، برگهايشان را به صورت افقي گسترش دهند.

۲در نيمکره شمالي دامنه هاي شرقي گرمتر از دامنه هاي غربي اند.

۳در محيط هاي گرم مقدار فسفر به مقدار ناچيزي کاهش مي يابد.

۴.در دماهاي پايين ، ذخيره کربوهيدرات ها گرايش به تجمع در بافت برگ دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- کدام گزينه درست مي باشد؟

۱. با مرطوب شدن اقليم درصد ADF افزايش و NDF کاهش مي يابد.

۲با مرطوب شدن اقليم درصد ADF کاهش و NDF افزايش مي يابد.

۳با مرطوب شدن اقليم درصد ADF و NDF هر دو کاهش مي يابد.

۴. با مرطوب شدن اقليم درصد ADF و NDF هر دو افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام ماده معدني درخاک هايي با  PH بالا داراي قابليت جذب بيشتري مي باشد؟

۱.روي

۲ . منگنز

۳ . کبالت

۴ . موليبدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- با ارزشترين عامل سنجش کيفيت علوفه مرتع کدام است ؟

۱.پروتئين خام   

۲ . هضم پذيري ماده خشک

۳.انرژي متابوليسمي

۴ .کل مواد مغذي قابل هضم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- در کدام روش اندازه گيري توليد، برآيند خوبي از دقت و هزينه به دست مي آيد؟

۱.اندازه گيري مضاعف   

۲ . تخمين نظري  

۳ . قطع و توزين  

۴ . ترکيب گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- آمادگي مرتع به چه عواملي بستگي دارد؟

۱.گياهان و آب و هوا   

۲ . خاک و آب و هوا   

۳ . گياهان و توپوگرافي   

۴ .خاک و گياهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- در مديريت چرا، توجه به چه اصولي اجتناب ناپذير است ؟

۱.اکولوژي ، اقتصادي و مديريت دام    

۲ . اکولوژي ، مديريت دام

۳.مديريت دام ، مديريت اکوسيستم و اقليم

۴ . اجتماعي ، اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام حيوان پهن برگان علفي را براي چرا ترجيح مي دهد؟

۱.گاو 

۲ . اسب

۳ . گوسفند    

۴ . بز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام گزينه در مورد سيستم چراي تاخيري نادرست است ؟

۱. موجب تقويت توليدمثل غيرجنسي گياهان مي شود.

۲در مراتعي که پوشش غالب آنها را گندميان يکساله تشکيل مي دهد سودمند است .

۳در اثر تردد دام نوعي بذرکاري طبيعي در سطح مرتع انجام مي شود.

۴. اثر مثبت بر روي توليدمثل جنسي گياهان دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- مناسبترين شيب براي اجراي عمليات پيتينگ کدام است ؟

۱۵.۱ تا ۲۵ درصد

۲ . ۸ تا ۱۲ درصد  

۳ . ۳ تا ۵ درصد

۴ . ۱۰ تا ۱۵ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کدام گزينه به ايجاد جوي هاي کم عمق بر روي خطوط تراز در سطح مرتع به منظور نفوذ آب در خاک اشاره دارد؟

۱.کنتور فارو   

۲ . ريپر زدن   

۳ . پيتينگ    

۴ . بانکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- حداقل بارندگي لازم براي انجام بذرکاري چند ميليمتر در سال است ؟

۶۰۰ . ۴ ۴۰۰ . ۳ ۳۰۰ . ۲ ۲۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- P.L.S يعني ؟

۱.قوه ناميه بدر  

۲ . درصد خلوص بذر   

۳ . مقدار بذر مورد نياز   

۴ . درصد بذر زنده خالص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- اگر قوه ناميه بذري ۷۰ درصد و ضريب خلوص آن ۹۰ درصد باشد، در صورتي که مقدار بذر مورد نياز براي کشت ۵ کيلوگرم در هکتار باشد، مقدار بذر لازم چه مقدار خواهد بود؟

١٠٠*  Q  گ A

P.L.S

۷,۱۴ . ۴ ۵,۵۵ . ۳ ۱۲,۶ . ۲ ۷,۹۳.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- اسکاريفيکاسيون يعني ؟

۱. تخمير بذر   

۲ . خشک و مرطوب کردن متناوب بذر

۳.خراش دادن بذر

۴ . سرمادهي مرطوب بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- براي کشت بذر در گلدان ها به ترتيب نسبت مخلوط ماسه ، کود دامي و خاک زراعي چقدر است ؟

۳۰.۱، ۳۰، ۴۰  ۲ .۵۰، ۲۵، ۲۵  ۳ .۴۰، ۳۰، ۳۰  ۴ .۲۵، ۲۵، ۵۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- وضعيت مرتع براي انجام بوته کاري چيست ؟

۱. متوسط    

۲ . فقير تا خيلي فقير   

۳ . خوب تا متوسط

۴ . متوسط تا فقير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- بهترين زمان براي انتقال نهال ها از گلدان به زمين اصلي و کاشت نهال چه زماني است ؟

۱.شروع بارندگي بهاره   

۲ . اواخر زمستان  

۳ . اوايل زمستان  

4 . شروع بارندگي پاييزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- استفاده از کدام نوع کود در مراتع ايران معمول نمي باشد؟

۱.پتاس

۲ . فسفره   

 ۳ . ازته

۴ . اوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- به طور کلي کودپاشي در مراتعي مفيد خواهد بود که در ترکيب پوشش گياهي ، گياهان خوشخوراک بيش از …….. درصد و

گياهان غيرخوشخوراک کمتر از …….. درصد باشند.

۹۰.۱، ۱۰    ۲ .۷۰، ۱۰    ۳ .۷۰، ۳۰    ۴ .۸۰، ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- محدوده مراتع مميزي شده بايد بر روي نقشه هايي با چه مقياس مشخصي در ادارات کل منابع طبيعي موجود باشد؟

۱:۵۰۰۰۰ . ۴   ۱:۲۰۰۰۰ . ۳   ۱:۴۰۰۰۰ . ۲   ۱:۲۵۰۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-کدام گياه از گندميان علوفه اي شورپسند بسيار مرغوب با شکل رويشي چمني و ساقه هاي رونده و زيرزميني طويل است ؟

Aeluropus littoralis . ۲ Agropyron cristatum.۱

Bromus tomentellus . ۴   Alopecurus arundinacrus.۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

عنــوان درس : مرتعداري

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : مرتعداري

رشته تحصيلي/کد درس : مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي آب وخاک, مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۶۳ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۱

__________

١- تخريب در کداميک از مراتع زير بيشتر است ؟

۱. ييلاق   

۲. قشلاق  

۳. ميان بند

۴. علفزارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کداميک از ويژگيهاي مراتع درجه سه مي باشد؟

۱. پوشش گياهي در حدود ۸۰ درصد از سطح زمين را مي پوشاند.

۲. ميزان بارندگي در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر است .

۳. فرسايش خاک بسيار شديد است .

۴. گياهان خيلي بيش از حد مجاز مورد چرا واقع شده اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کداميک از علل يکسان نبودن تراکم دام در مناطق مختلف مي باشد؟

۱. تغييرات کيفيت مراتع و نوع دام

۲. توپوگرافي و ظرفيت چراي مرتع

۳. تغييرات کيفيت مرتع و يکنواخت نبودن شرايط آب و هوايي

۴. تغيير شرايط اقليمي و وضعيت خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- منظور از مراتعي با پوششي از گياهان علفي چندساله و با غالبيت گندمي ها و شبه گندميان در سطح محدود مناطق خشک و نيمه خشک کدام است ؟

۱. چراگاه  

۲. علف زار

۳. چمن زار

۴. گراس لند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- هر چه از شمال به جنوب و از غرب به شرق کشور پيش مي رويم ، تعداد بز و گوسفندان چه تغييري خواهد داشت ؟

۱. از تعداد بز کاسته و بر تعداد گوسفندان افزوده مي شود.

۲. بر تعداد بز افزوده مي شود و از تعداد گوسفندان کاسته مي شود.

۳. هر دو کاهش مي يابد.

۴. هر دو افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- ظرفيت مراتع درجه پنج چه مقدار است ؟

۱. حداکثر يک واحد دامي در ۱۰ هکتار  

۲. حداکثر يک واحد دامي در ۴ هکتار

۳. حداکثر نيم واحد دامي در ۱۰ هکتار  

۴. حداکثر نيم واحد دامي در ۴ هکتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- بيشترين حجم علوفه توليدي در پايان رشد گياه ، متعلق به کدام بخش از گياه است ؟

۱. برگها   

۲. ساقه ها

۳. ريشه   

۴. گلها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-  با مرطوب شدن اقليم ، درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي ، درصد ADF و درصد NDF چه تغييري خواهند داشت ؟

۱. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي کاهش ـ درصد ADF افزايش ـ درصد NDF کاهش مي يابد.

۲. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي افزايش ـ درصد ADF افزايش ـ درصد NDF افزايش مي يابد.

۳. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي افزايش ـ درصد ADF کاهش ـ درصد NDF کاهش مي يابد.

۴. درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي کاهش ـ درصد ADF کاهش ـ درصد NDF افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- کداميک از روشهاي زير جهت اندازه گيري توليد استفاده مي شود؟

۱. روش قطع و توزين

۲. روش فيستول گذاري  

۳. روش کافه تريا

۴. روش زماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام نوع دام در مناطق کوهستاني و صعب العبور راحتتر مي تواند چرا کند؟

۱. گوسفند

۲. بز  

۳. گاو ميش

۴. شتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در مورد TDN کدام مورد صحيح نمي باشد؟

۱. مقياسي از انرژي است که در فرموله کردن جيره غذايي نشخوار کنندگان به کار مي رود.

۲. بر حسب واحد وزن و يا درصد بيان مي شود.

3. 4/4کيلو کالري انرژي قابل هضم مساوي با يک کيلوگرم TDN است .

۴. TDN=کل مواد مغذي قابل هضم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- با استفاده از رابطه ٠/٨٢ه ث يگث ء ، کدام انرژي محاسبه مي شود؟

۱. انرژي متابوليسمي 

۲. انرژي قابل هضم 

۳. انرژي کل علوفه   

۴. انرژي علوفه خشک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- روش کافه تريا به چه منظور استفاده مي شود؟

۱. اندازه گيري ارزش رجحاني 

۲. اندازه گيري خوشخوراکي

۳. اندازه گيري هضم پذيري  

۴. اندازه گيري انرژي کل علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- براي تعيين ظرفيت چرا و تعداد مناسب دام در مرتع ، به کدام فاکتور زير بيشتر نياز است ؟

۱. حد بهره برداري مجاز  

۲. ارزش رجحاني   

۳. خوشخوراکي  

۴. نوع دام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٥- ظرفيت چراي دام از کدام رابطه زير بدست مي آيد؟

۱. نياز روزانه دام ه طول دوره چرا / علوفه قابل استفاده دام ه مساحت مرتع = ظرفيت چرا

۲. مساحت مرتع ه طول دوره چرا / علوفه قابل استفاده دام ه نياز روزانه دام = ظرفيت چرا

۳. مساحت مرتع ه نياز روزانه دام ه طول دوره چرا / علوفه قابل استفاده دام = ظرفيت چرا

۴. علوفه قابل استفاده دام / مساحت مرتع ه نياز روزانه دام ه طول دوره چرا = ظرفيت چرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- متداولترين روش بهره برداري مراتع کشور کدام است ؟

۱. سيستم چراي مداوم   

۲. سيستم چراي تاخيري  

۳. سيستم چراي ترکيبي  

۴. سيستم چراي تناوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کداميک از شرايط زير جهت اجراي عمليات پيتينگ مناسب مي باشد؟

۱. بارندگي سالانه بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ ميلي متر باشد.

۲.گونه هاي مرغوب بايد حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد ترکيب پوشش گياهي منطقه را تشکيل دهند.

۳.شيب منطقه ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.

۴. خاک منطقه رسي و خيلي سنگين باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- منظور از ايجاد جوي هاي کم عمق بر روي خطوط تراز در سطح مراتع جهت افزايش نفوذ آب کدام است ؟

۱. ريپر زدن

۲. کنتور فارو  

۳. پيتينگ

۴. تراس بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کداميک از خاکهاي زير جهت پخش سيلاب مناسبترند؟

۱. خاکهاي کم عمق ، حاصلخيز و ريزبافت

۲. خاکهاي عميق ، خشک و ريزبافت

۳. خاکهاي کم عمق ، خشک و بافت متوسط   

۴. خاکهاي عميق ، حاصلخيز و بافت متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- کداميک از شرايط زير جهت بذرکاري مناسب است ؟

۱. بارندگي حداقل ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب کمتر از ۲۰ درصد ـ بافت خاک متوسط

۲. بارندگي حداکثر ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب کمتر از ۱۰ درصد ـ بافت خاک متوسط

۳.بارندگي بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب بيشتر از ۲۰ درصد ـ بافت خاک ريز

۴. بارندگي بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ ميلي متر در سال ـ شيب بيشتر از ۱۰ درصد ـ بافت خاک ريز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کداميک از گونه هاي زير فقط از راه بذر پاشي نتيجه مطلوب داده است ؟

Eragrostis  spp .۲ Kochia prostrata .۱

Zygophyllum eurypterum .۴ Artemisia  sieberi .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- بهترين زمان کود پاشي در کشور ما چه زماني است ؟

۱. اواخر پاييز و اوايل زمستان 

۲. اواخر زمستان و اوايل بهار

۳. اواخر تابستان و اوايل پاييز 

۴. اواخر بهار و اوايل تابستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-  شاخص اصلي تعيين کننده کيفيت علوفه کدام است ؟

۱. فرم رويشي گياه   

۲. هضم پذيري علوفه

۳. خوشخوراکي  

۴. وزن علوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کداميک از ويژگيهاي زير در گياهان چندساله گندمي ، زمان آمادگي مراتع جهت چرا را نشان مي دهد؟

۱. طول آنها به ۷ تا ۱۰ سانتيمتر برسد.  

۲. ساقه اي حامل سنبل ظاهر شوند.

۳. باز شدن غنچه هاي گل در آنها 

۴. طول آنها به ۵ تا ۷ سانتيمتر برسد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- در مقايسه گياهان خانواده گندميان و بقولات کداميک از موارد زير صحيح مي باشد؟

۱. کيفيت علوفه در گياهان خانواده گندميان مطلوبتر از گياهان خانوداه بقولات است .

۲. گياهان خانواده گندميان مقادير پروتئين کمتري نسبت به گياهان خانواده بقولات دارند.

۳.گياهان خانواده گندميان الياف نامحلول در شوينده اسيدي کمتري نسبت به گياهان خانواده بقولات دارند.

۴. هضم پذيري گياهان خانواده گندميان بيشتر از گياهان خانواده بقولات مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- به ازاي هر يک درصد افزايش مواد مرده ، هضم پذيري چه تغييري خواهد کرد؟

۱. حدود ۵/. درصد افزايش مي يابد. 

۲. حدود ۵/. درصد کاهش مي يابد.

۳. حدود ۵ درصد افزايش مي يابد. 

۴. حدود ۵ درصد کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- در چه شرايطي براي اندازه گيري گياهان از پلاتهاي کوچکتري مي توان استفاده نمود؟

۱. پوشش گياهي کمتر باشد. 

۲. پوشش گياهي متراکم باشد.

۳. فواصل گياهي زياد باشد.  

۴. ابعاد گياه بزرگ باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- در کداميک از موارد زير حد بهره برداري مجاز افزايش مي يابد؟

۱. رطوبت کافي و خاک حاصلخيز   

۲. گرايش به سمت قهقرا در مراتع

۳. در دوران گلدهي و اوايل رويش گياه   

۴. افزايش گونه هاي مهاجم در پوشش گياهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- گونه هاي کلاس II شامل چه گونه هايي مي شوند؟

۱. گونه هاي مرغوب 

۲. گونه هاي زياد شونده  

۳. گونه هاي مهاجم 

۴. گونه هاي کم ارزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- موارد زير از ويژگيهاي کدام گونه است ؟

"گياهي علفي چندساله ـ سه برگچه اي ـ ساقه ها خوابيده يا گسترده بر روي زمين ـ زمان گلدهي ارديبهشت و خرداد ـ پراکندگي در شمال غرب ، غرب ،شمال شرق و مرکز ايران "

۱. شبدر   

۲. شال دم عربي

۳. شور شرقي  

۴. قليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : به امام صادق عليه السلام عرض شد . كدام اعمال بهتر است ؟ فرمود : نماز در وقت و نيكي با پدر و مادر و جهاد در راه خداي متعال .