آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت و طرز اجرای مسابقات كد 1215038

عنــوان درس :مديريت وطرزاجراي مسابقات

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مديريت وطرزاجراي مسابقات

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي .,تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني و علوم ورزشي ناپيوسته )۱۲۱۵۰۳۸)

ـــــــــ

١-کدام گزينه در خصوص تعيين استراحت  در مسابقات دوره اي صحيح نمي باشد؟

۱. حرف معرف استراحت به صورت ثابت جاي عدد يک را مي گيرد و بقيه اعداد در خلاف جهت عقربه هاي ساعت مي چرخند

2. حرف معرف استراحت به صورت ثابت جاي عدد يک را مي گيرد و بقيه اعداد در جهت عقربه هاي ساعت مي چرخند

3.  عدد يک ثابت  و بقيه اعداد که استراحت هم جزء آنهاست در خلاف جهت عقربه هاي ساعت مي چرخند

۴. يکي از اعداد ثابت و بقيه اعداد که استراحت هم جزء آنهاست در خلاف جهت عقربه هاي ساعت مي چرخند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-بهترين و سريعترين راه تعيين تيم  يا فرد برنده چه روشي مي باشد؟

۱. يک حذفي  

۲. دو حذفي  

۳. دوره اي

۴. نيمه حذفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-اگر بخواهيم مسابقات يک حذفي را با تعداد ۱۷ تيم برگزار کنيم ، تعداد کل بازيها و تعداد دور بازيها به ترتيب کدام است ؟

۱۶.۱ بازي _ ۵ دور

۱۸.۲ بازي – ۶ دور

۱۵.۳ بازي – ۳ دور

۱۲.۴ بازي – ۴ دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-براي جلوگيري از رويارويي مجدد تيم ها در دورهاي بعدي در مسابقات دو حذفي چه بايد کرد؟

۱. بازنده هاي نيمه هاي بالا و پايين جدول برنده ها به صورت مستقيم به جدول بازنده ها منتقل شوند

2.بازنده هاي نيمه هاي بالا و پايين جدول بازنده ها به صورت ضربدري به جدول برنده ها منتقل شوند

3.برنده هاي نيمه هاي بالا و پايين جدول بازنده ها به صورت ضربدري به جدول برنده ها منتقل شوند

۴. بازنده هاي نيمه هاي بالا و پايين جدول برنده ها به صورت ضربدري به جدول بازنده ها منتقل شوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-دريک جدول يک حذفي ۱۹ تايي چهارمين استراحت در چه مکاني از جدول جاي مي گيرد؟

۱. در پايين جدول پايين قرار مي گيرد   

۲. در بالاي جدول بالا قرار مي گيرد

۳. در پايين جدول بالا قرار مي گيرد

۴. در بالاي چارک دوم قرار مي گيرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- در چه صورتي در پايان مسابقات دو حذفي بازي مجدد برگزار مي شود؟

۱. در صورتيکه برنده جدول بازنده ها بر برنده جدول برنده ها پيروز شود

2. در صورتيکه برنده جدول بازنده ها بر بازنده جدول برنده ها پيروز شود

3. در صورتيکه بازنده جدول برنده ها بر برنده جدول برنده ها پيروز شود

۴. در صورتيکه بازنده جدول بازنده ها بر بازنده جدول برنده ها پيروز شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-در جريان برگزاري مسابقات استفاده از جدول دو حذفي پيشرفته معرف چيست ؟

۱. گرفتن فضاي کمتر در برگه مسابقات  

۲. زيبايي بيشتر جدول

۳. تبحر مسئولين فني   

۴. تعيين بهتر استراحت در جدول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-در اين نوع جدول ، تيمها يا نفرات بازنده جدول برنده به پايين جدول برنده ها منتقل مي شوند؟

۱. گسترده  

۲. دو حذفي پيشرفته

۳. دو حذفي عمودي 

۴. هرمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-هدف از سيدينگ چيست ؟

۱. بذر پاشيدن است 

۲. روبرو نشدن بازيکنان تکنيکي در مراحل مقدماتي

۳. براي زيبايي مسابقات تيم هاي قوي را به هم نزديکتر کنيم  

۴. به منظور توزيع متعادل قدرت در جريان بازي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- دور دوم مسابقات جام جهاني فوتبال به چه روشي برگزار مي شود؟

۱. نيمه حذفي  

۲. دوره اي

۳. حذفي  

۴. ضربدري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-در جدول دوره اي با تعداد ۱۲ تيم تعداد دورهاي مسابقه و تعداد کل مسابقه به ترتيب چه مي باشد؟

۱۲.۱ دور- ۵۵ مسابقه

۱۱.۲ دور- ۶۶ مسابقه

۶.۳ دور- ۳۳ مسابقه

۱۰.۴ دور- ۶۰ مسابقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-"تقسيم کار ضروري بين واحدها و تعيين وظايف مشخص افراد براي تحقق هدف هاي معين و هماهنگ واحدها "عبارتست از:

۱. مديريت

۲. سازماندهي  

۳. برنامه ريزي  

۴. پيش بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-کدام عبارت صحيح نمي باشد؟

۱. مديران سطح عالي سازمان ، به حداکثر مهارت ادراکي نياز دارند

2. مديران سطح عالي سازمان ، به حداکثر مهارت فني نياز دارند

3. مديران سطح پايين سازمان ، به حداکثر مهارت فني نياز دارند

۴. مديران سطح پايين سازمان ، به مهارت ادراکي کمتري نياز دارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-کدام گزينه از پرهزينه ترين و حساس ترين فعاليت هاي سازمان به شمار مي رود؟

۱. تفريحات سالم

۲. تنظيم صورت جلسه   

۳. سخنراني ها  

۴. جلسات و سمينارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-کدام گزينه در خصوص ويژگي هاي خاص يک سخنراني صحيح نمي باشد؟

۱. سخنراني بايد کوتاه و مختصر باشد   

۲. مدت هر سخنراني بين ۱۵ تا ۳۰ دقيقه باشد

۳. مطالب سخنراني هماهنگ با هدف گردهمايي باشد   

۴. در پايان هر سخنراني چند بند مفيد و مختصر ارائه شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦-برنامه و نحوه برگزاري مسابقات با توجه به چه چيزي بايد تعيين شود؟

۱. امکانات مالي  

۲. امکانات فني  

۳. امکانات فيزيکي   

۴. نيروي انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-يکي از بهترين روش ها براي شناخت قهرمان در مسابقات کدام است ؟

۱. روش يک حذفي 

۲. جدول المپيک   

۳. جدول دوره اي   

۴. روش نردباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-بهترين روش براي برگزاري برنامه هاي تفريحي و غيررسمي داخلي باشگاه ها کدام است ؟

۱. مسابقات گسترده 

۲. مسابقات دوره اي در چهار گروه

۳. مسابقات دوره اي در سه گروه

۴. مسابقات دوره اي در دو گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-در جدول المپيک تيم ها به چند گروه تقسيم و تعداد تيم هاي راه يافته به مرحله دوم به ترتيب کدام گزينه است ؟

۴.۱ گروه – ۸ تيم

۱۰.۲ گروه – ۲۰ تيم

۸.۳ گروه – ۱۶ تيم

۶.۴ گروه – ۱۲ تيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-زماني که از جدول دوره اي معمولي استفاده نشود، از کدام جدول ديگر استفاده مي شود؟

۱. جدول المپيک   

۲. جدول دوره اي ضربدري

۳. جدول آسيايي   

۴. جدول ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-در مسابقه پينگ پنگ آقايان اگر يک تيم در سمت چپ جدول قرار داشته باشد، مربي تيم به منظور افزايش ميزان موفقيت تيمش ، برگه آرايش را چگونه بايد چيدمان کند؟

۱. قويترين بازيکن در قسمت اول – بازيکن متوسط در قسمت دوم – بازيکن ضعيف تر در قسمت سوم

2.قويترين بازيکن در قسمت سوم – بازيکن متوسط در قسمت دوم – بازيکن ضعيف تر در قسمت اول

3.قويترين بازيکن در قسمت سوم – بازيکن متوسط در قسمت اول – بازيکن ضعيف تر در قسمت دوم

۴. قويترين بازيکن در قسمت دوم – بازيکن متوسط در قسمت سوم – بازيکن ضعيف تر در قسمت اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-در اين روش ابتدا جدول برنده ها پايان مي پذيرد و سپس بازنده برنده ها با برنده بازنده ها براي کسب مقام دوم و سوم به رقابت مي پردازند؛ اين روش کدام است ؟

۱. دو حذفي

۲. نيمه حذفي  

۳. ربه شارژ

۴. بگنال وايلد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-در مسابقات تنيس صحيح ترين روش براي تشخيص موقعيت چند تيم که داراي امتياز مساوي هستند؛ چيست

۱. ست هاي برنده از ست هاي بازنده در طول بازي کم شود، تيمي که کمترين ميانگين را کسب کند برنده است

2.ست هاي بازنده از ست هاي برنده در طول بازي کم شود، تيمي که بيشترين ميانگين را کسب کند برنده است

3.ست هاي بازنده بر ست هاي برنده در طول بازي تقسيم شود، تيمي که کمترين ميانگين را کسب کند برنده است

۴. ست هاي برنده بر ست هاي بازنده در طول بازي تقسيم شود، تيمي که بيشترين ميانگين را کسب کند برنده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- در مسابقات دوره اي در تعيين سرگروه چنانچه تعداد بازيکنان کمتر از ۲۴ نفر باشد، وجود چه تعداد سرگروه لازم است ؟

1. 4

2. 6

3. 8

4. 2

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-در مسابقات فوتبال چنانچه تيمي بازي را ترک گويد يا اخراج شود، نتيجه مسابقه چگونه امتيازدهي مي شود؟

۱. بازي دوباره برگزار خواهد شد

۰.۲-۲ به نفع تيمي که در ميدان مانده است

۰.۳-۶  به نفع تيمي که در ميدان مانده است

۰.۴-۳ به نفع تيمي که در ميدان مانده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦-چه چيزي گروه و رده بندي کشتي گيران را براي مسابقه مشخص مي سازد؟

۱. وزن کشي

۲. شماره قرعه  

۳. ترکيب گروه بندي

۴. نحوه طبقه بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- کدام جدول در ورزش هاي رزمي کاربرد دارد؟

۱. حذفي  

۲. دو حذفي  

۳. نيمه حذفي  

۴. ربه شارژ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-کدام گزينه به ترتيب معرف تعداد استراحت و حداقل تعداد کل بازي ها در يک جدول دو حذفي ۱۰ تيمي است

۱. شش استراحت –  ۱۹ بازي 

۲. چهار استراحت –  ۱۹ بازي

۳. شش استراحت –  ۱۸ بازي 

۴. چهار استراحت –  ۱۸ بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-مديريت و اداره کردن مسابقات ورزشي مستلزم چيست ؟

۱. دانش و بينش و تجربه 

۲. پيش بيني بودجه

۳. برنامه ريزي صحيح

۴. ابتکار و خلاقيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-کدام گزينه از انواع مسابقات گسترده مي باشد؟

۱. زيگزاگ و ضربدري

۲. نردباني و هرمي   

۳. ضربدري و پيراميدي   

۴. ربه شارژ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
حضرت فاطمه (س) : اي رسول خدا ، سلمان از سادگي لباس من تعجب نمود ، سوگند به خدايي كه تو را مبعوث فرمود ، مدت پنج سال است فرش خانه ما پوست گوسفندي است كه روزها بر روي آن شترمان علف مي خورد و شب ها بر روي آن مي خوابيم ، و بالش ما چرمي است كه از ليف خرما پر شده است .

عنــوان درس :مديريت وطرزاجراي مسابقات

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مديريت وطرزاجراي مسابقات

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته ),تربيت بدني و علوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),مديريت ورزشي -مديريت رسانه هاي ورزشي ۱۲۱۵۰۳۸

ــــــــــــــــــــت

١کدام يک از متخصصان علم مديريت ، مديريت را هماهنگ سازي منابع انساني و مادي در جهت تحقق اهداف تعريف کرده اند؟

۱. فالت   ۲. دانلي ۳. گاست  ۴. هنري فايول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢کدام مورد جزء وظايف سرپرست در محل برگزاري مسابقات بين المللي است ؟

۱. مساعدت و همکاري در تحويل وسايل ۲. تدارک وسيله نقليه براي اعزام به محل برگزاري مسابقات

۳. کنترل کردن مدارک ورزشکاران ۴. کسب اطلاعات دقيق از جزئيات و برنامه مسابقات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣در برگزاري مسابقات دو حذفي با ۵۱ تيم در دور دوم جدول برنده ها چند بازي برگزار مي شود؟

۱۶.۱ بازي ۳۲.۲ بازي ۱۹.۳ بازي  ۲۴.۴ بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤موجبات صرفه جويي در وقت و امکانات و حصول حداکثر استفاده از حداقل امکانات مي شود؟

۱. سازماندهي   ۲. برنامه ريزي  ۳. نظارت و کنترل ۴. هدايت و رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥کدام مهارت به عنوان مهم ترين مهارت مديران عالي قلمداد مي گردد؟

۱. انساني  ۲. ادراکي ۳. ارتباطي ۴. فني و تخصصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦در مسابقات تيمي شناي المپياد دانشجويي به تيم شانزدهم چند امتياز داده مي شود؟

۱. يک امتياز  ۲. دو امتياز

۳. امتيازي داده نمي شود  ۴. چهار امتياز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧کدام گزينه جزء ويژگيهاي مديران و سرپرستان تيمهاي ورزشي نيست ؟

۱. داشتن صلاحيتهاي اخلاقي ، انساني و فرهنگي   ۲. داشتن آگاهيهاي فني ، تخصصي و مهارتي

۳. توانايي در تشخيص مسائل اقتصادي و اجتماعي بازيکنان ۴. داشتن روحيه مشارکت گرايي و قدرت تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨مسابقات رسمي تيراندازي بر طبق چه قوانين و مقرراتي انجام مي شود؟

ISSF .۴  FIBA .۳  ITTF .۲  FINA .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩در کداميک از انواع جداول احتمال تباني بين تيمها بسيار زياد است ؟

۱. جدول يک حذفي   ۲. جدول دوحذفي ۳. جدول دوره اي ۴. جدول المپيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٠در برگزاري مسابقات با ۱۳ تيم به شکل دوره اي تعداد دور و تعداد کل مسابقات برابر است با؟

۱۳.۱ دور -۷۸ بازي   ۱۲.۲ دور – ۷۸ بازي  ۱۴.۳ دور – ۸۴ بازي  ۱۵.۴ دور – ۸۴ بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١در يک مسابقه تنيس روي ميز، در صورتيکه ۱۸ نفر شرکت نمايند و بازي ها به صورت يک حذفي برگزار گردد، تعداد بازي ها را تعيين نماييد؟

۱۹.۴ ۹.۳   ۱۷.۲ ۱۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢در يک دوره مسابقه يک حذفي با ۱۲ تيم ، تعداد تيمهايي که در دور دوم حضور دارند برابر است با؟

۱۰.۴ ۴.۳   ۱۱.۲ ۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣در يک جدول يک حذفي با حضور ۱۰ تيم ، استراحت هاي سوم ، چهارم و پنجم به ترتيب روي کدام يک از شاخه هاي جدول قرار مي گيرد؟

۱. هشت ، سيزده ، چهارده ۲. هفت ، چهارده ، پانزده

۳. شش ، دوازده ، سيزده   ۴. نه ، هشت ، سيزده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤در يک جدول دو حذفي که با حضور۱۳ تيم برگزار مي گردد، حداکثر تعداد بازي ها کدام است ؟

۳۱.۴ ۲۴.۳   ۱۲.۲ ۲۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥در يک جدول حذفي ۱۶ تيمي با ۸ سرگروه ، سومين سرگروه در کدام قسمت قرار مي گيرد؟

۱. بالاي چارک سوم   ۲. پايين چارک دوم   ۳. بالاي چارک چهارم  ۴. پايين چارک اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦در جدول آسيايي ۸ تيمي براي کسب عنوان قهرماني چند بازي برگزار مي شود؟

۷.۱ بازي  ۱۴.۲ بازي ۳.۳ بازي  ۲۸.۴ بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧مسابقات دانشجويان جهان بر طبق کدام جدول برگزار مي شود؟

۱. جدول دوره اي – آسيايي ۲. جدول المپيک

۳. جدول يک حذفي ۴. جدول دو حذفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨مسابقات نردباني و هرمي دو نمونه از انواع کدام دسته از مسابقات ذيل مي باشد؟

۱. مسابقات دوره اي در دو گروه  ۲. مسابقات دوره اي در سه گروه

۳. مسابقات دوره اي در چهار گروه   ۴. مسابقات گسترده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩مسابقات جدول دوره اي با روش ضربدري در چند مرحله انجام مي شود؟

۱. يک مرحله  ۲. دو مرحله   ۳. سه مرحله   ۴. چهار مرحله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠زماني که تيم هاي شرکت کننده زياد و زمان مسابقه کم باشد، از کدام يک از جداول زير استفاده مي گردد؟

۱. دوحذفي ۲. المپيک ۳. دوره اي ۴. نيمه حذفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کدام يک از انواع جداول از لحاظ عملکردي شبيه جدول ضربدري مي باشد؟

۱. المپيک  ۲. هرمي  ۳. نيمه حذفي ۴. رده بندي مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢در مسابقات تيمي تنيس روي ميز آقايان ، هر تيم حداکثر از چند بازيکن تشکيل مي گردد؟

۴.۱ نفر   ۵.۲ نفر  ۶.۳ نفر   ۳.۴ نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣حداقل و حداکثر تعداد نفرات يک تيم کامل تنيس در قسمت بانوان عبارت است از؟

 ۴-۲.۴   ۵-۴.۳   ۴-۳.۲   ۵-۳.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤چنانچه تعداد بازيکنان شرکت کننده در يک دوره مسابقه کمتر از ۲۴ نفر باشند، وجود چه تعداد سرگروه ضروري است ؟

۴.۱ سرگروه   ۲.۲ سرگروه   ۸.۳ سرگروه  ۶.۴ سرگروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥در يک مسابقه کشتي ، اگر کشتي گيري با ضربه فني به پيروزي برسد، به برنده و بازنده به ترتيب چند امتياز تعلق مي گيرد؟

۳/۵-۰.۴  ۳/۵-۱.۳   ۴-۱.۲   ۴-۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦جدول ربه شارژ عمدتاٌ در کدام يک از ورزش ها کاربرد بيشتري دارد؟

۱. کشتي   ۲. کاراته   ۳. وزنه برداري ۴. واليبال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧درجدول دوره اي به روشهاي زيگزاگ و ضربدري با ۱۶ تيم ، چند بازي برگزار مي شود؟

۳۶.۱ بازي ۴۴.۲ بازي ۱۲۰.۳ بازي   ۴۲.۴ بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨شناخت عناصر مهم موقعيتي و مناسبات بين عناصر ، از کدام مهارتهاي مدير است ؟

۱. مهارت فني   ۲. مهارت انساني  ۳. مهارت ادراکي  ۴. مهارت انگيزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٩کدام گزينه ، جزء موارد لازم الاجرا در طول جلسه نيست ؟

۱. ضبط جلسه ۲. نوشتن اسم اعضاء بر روي تابلو

۳. گزارش جلسات قبل   ۴. استراحت بين جلسات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کداميک از عبارات زير از مواردي است که مدير به هنگام سازماندهي آنها را انجام مي دهد؟

۱. در فعاليتهاي سازمان هماهنگي به عمل مي آورد  ۲. تخصصها را در راستاي هدفها به کار مي گيرد

۳. عملکرد مفيد افراد را مي سنجد ۴. مشکلات و موانع نيل به اهداف را بررسي مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : [4]تعجب کنيد از اين انسان که با يک قطعه پی مي بيند [5] با قطعه گوشتی سخن مي گويد . و با استخوانی مي شنود و از شکافی نفس مي کشد [و اين کارهای بزرگ و حياتیرا با اين وسائل کوچک انجام مي دهد] .

عنــوان درس :مديريت طرز اجراي مسابقات

تابستان 94

عنــوان درس :مديريت طرز اجراي مسابقات

رشته تحصيلي/کد درس :,تربيت بدني و علوم ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ), تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,( مديريت ورزشي -مديريت رسانه هاي ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ), تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران تربيت بدني وعلوم ورزشي , تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته ) ۱۲۱۵۰۳۸ – ,علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ۱۲۱۵۲۵۴

ـــــــ

١- در يک جدول دوره اي با ۱۲ تيم در مجموع چند مسابقه برگزار خواهد شد؟

۶۸.۴   ۶۶.۳   ۶۵.۲   ۶۴.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- در يک جدول دوره اي با ۷ شرکت کننده ، در هر دور چند مسابقه برگزار مي گردد؟

۴.۱

۳.۲  

۴.۳ يا ۳

۷.۴

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- با کدام يک از انواع جداول مسابقات مي توان رتبه تمام شرکت کنندگان را تعيين کرد؟

۱. المپيک

۲. آسيايي

۳. بنگال واليد 

۴. حذفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- در يک جدول دوره اي از فرمول (1-N) در هر حالتي کدام يک از موارد را مي توان تعيين کرد؟

۱. تعداد دورها 

۲. تعداد بازيهاي عقب مانده

۳. تعداد بازيهاي هر دوره

۴. تعداد بازيهاي هر تيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- هنگامي که مدير اقدام به رهبري مناسب و مطلوب کارکنان مي نمايد، از کدام يک از مهارتهاي خود بهره جسته است؟

۱. فني  

۲. انساني

۳. اجتماعي   

۴. ادارکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- در يک جدول يک حذفي با ۹ تيم در دور اول مسابقات ، چند مسابقه خواهيم داشت ؟

۱. سه  

۲. دو  

۳. چهار  

۴. يک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- در کدام جدول مسابقات ، تيم قهرمان را بر حسب تعداد امتيازات کسب شده تعيين مي کنند؟

۱. فيزو  

۲. اکمپيک- اسيايي  

۳. نيمه حذفي 

۴. دوره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- کدام گزينه جزء مهارتهاي اساسي مديران عملياتي محسوب مي گردد؟

۱. ادراکي – فني

۲. انساني – ادراکي   

۳. ادراکي

۴. فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کدام عبارت يکي از وظايف مستقيم مدير ورزشي در اجراي يک دوره مسابقات ورزشي محسوب مي گردد؟

۱. تدوين شرح وظايف هر يک از اعضا

۲. تهيه بولتن خبري براي مسابقات

۳. تعيين داوران براي هر مسابقه

۴. رسيدگي به شکايات تيم ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- يک مدير ورزشي براي برنامه ريزي سازمان خود، به چه عواملي به عنوان يک عامل زير بنايي و اساسي بايد توجه کند؟

۱. بودجه و امکانات   

۲. عوامل فرهنگي ، اجتماعي و سياسي

۳. ميزان تجهيزات و لوازم مورد نياز  

۴. پيش بيني عوامل تاثير گذار بر برنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در يک جدول دو حذفي با ده شرکت کننده ، در دور دوم مسابقات در جداول شانس مجدد چند بازي خواهيم داشت ؟

۱. فقط يک بازي

۲. دو بازي

۴.۳ بازي

۳.۴ بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- هنگامي که مسابقات به صورت رفت و برگشت  (ميزبان – مهمان ) برگزار گردد کدام يک از انواع جداول بکار گرفته شده است ؟

۱. المپيک

۲. دوره اي   

۳. دو دوره اي 

۴. آسيايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- يک مدير ورزشي با بررسي هاي لازم ، بدنبال اطمينان از حصول اهداف و بازدهي مطلوب است ، او در پي کدام يک از وظايف مديريتي مي باشد؟

۱. نظارت و ارزشيابي   

۲. برنامه ريزي

۳. سازماندهي نيروي انساني  

۴. پيش بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- چرا در جدول دو حذفي ، مسابقه مجدد، ممکن است وجود داشته باشد؟

۱. زيرا پس از باخت نفر اول برنده ها در فينال ، يکي از تيمها بايد دو باخته شود

۲ زيرا نفر اول برنده ها بايد نفر اول بازنده ها را نيز ببرد

۳ براي اينکه نفر دوم برنده ها يک شانس ديگر داشته باشد

۴. زيرا نفر اول بازنده ها نيز بايد شانس ديگري داشته باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- براي اجراي قانون سيدينگ در يک جدول ۱۶ تيمي کدام يک از موارد زير به عنوان پيش فرض نادرست است ؟

۱. تيم شماره يک احتمالا در فينال خواهد بود

۲ مجموع قدرت سرگروهها برروي شماره ها برابر ۱۷ خواهد بود

۳ شناسايي حريفان از طريق قانون دور در دور، نزديک در نزديک است .

۴. بتوان تمام تيمهاي شرکت کننده را رده بندي کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- مسابقات المپياد در رشته تکواندو بر طبق کدام مورد برگزار مي گردد؟

۱. المپيک

۲. MW ۳. WTF  ۴. IAAF

 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در مسابقات شنا، طبق قوانين فدراسيون بين المللي شنا به تيم اول و نفر شانزدهم به ترتيب چند امتياز داده مي شود؟

۱. تيم اول ۱۸ و نفر شانزدهم يک امتياز  

۲. تيم اول ۱۸ و نفر شانزدهم دو امتياز

۳. تيم اول ۲۴ و نفر شانزدهم دو امتياز

۴. تيم اول ۳۶ امتياز و نفر شانزدهم  يک امتياز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در جدول جام جهاني فوتبال در دور اول تيم ها در چند گروه تقسيم مي شوند؟

۱۲.۱ گروه

۱۶.۲ گروه

۸.۳ گروه

۴.۴ گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- در يک جدول دو حذفي با ۱۲ ورزشکار، اگر يکي از تيم هاي سمت چپ جدول (بازنده ها)قهرمان شود، به طور کلي چند دور بازي در قسمت بازنده ها برگزار شده است ؟

۴.۱ دور  

۵.۲ دور

۷.۳ دور  

۸.۴ دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-در يک جدول دو حذفي با يازده شرکت کننده ، اگر تيم شماره يک بدون هيچ باختي قهرمان شود، در مجموع چند بازي خواهد کرد؟

۵.۱ بازي

۴.۲ بازي

۳. سه بازي

۴. دو بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در يک جدول دوره اي با ۷ شرکت کننده ، اگر در دور اول تيم شماره ۷  استراحت کند. در دور پنجم کدام تيم استراحت خواهد کرد؟

۱. سوم  

۲. پنجم  

۳. چهارم

۴. اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- در مسابقات دو حذفي با سرگروه سازي براي ۸ تيم ، حداکثر چند سرگروه خواهيم داشت ؟

۱. شش  

۲. سه  

۳. چهار  

۴. دو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- در رشته واليبال در پايان مسابقات دوره اي اگر امتيازات مساوي شوند، کدام گزينه اولين اقدام براي تعيين رتبه بندي تيمها خواهد بود؟

۱. نسبت گيم هاي برده هر تيم بر گيم هاي باخته آن تيم

۲ امتيازات بازي که دو تيم مقابل هم داشته اند

۳ مجموع امتيازات کسب شده بر مجموع امتيازات از دست داده

۴. هر دو تيم مقام يکسان اعلام مي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- در کدام يک از انواع جداول مسابقات ترکيبي ، مرحله مقدماتي به صورت دوره اي و مراحل بعدي آن از جدول آسيايي استفاده مي گردد؟

۱. المپيک

۲. MW

۳. فيزو  

۴. المپيک- فيزو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- هنگامي که با استفاده از نيروي فکري و کيفي اعضاي سازمان در حل و فصل مسائل سازمان با استفاده از خود اعضا اقدام شود، مدير به کدام يک از وظايف خود عمل کرده است ؟

۱. سازماندهي 

۲. هماهنگي   

۳. برنامه ريزي 

۴. رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- در برگزاري مسابقات به شيوه بنگال واليد که در آن ۸ تيم شرکت کرده اند اگر تيم شماره يک در دور اول باخت دهد، ولي در ادامه مسابقات در تمام بازيها برنده شود سرانجام ممکن است چه مقامي را کسب کند؟

۱. دوم   

۲. اول

۳. سوم مشترک 

۴. اصلا اجازه ادامه بازيها را ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- در برنامه ريزي براي اجراي جلسات و گردهماييها، پس از تعيين ضرورت و اعلام جلسه ، کدام اقدام صورت مي گيرد؟

۱. تعيين سخنران

۲. تنظيم دستور جلسه

۳. پيش بيني کليه تسهيلات  

۴. تنظيم برنامه کلي و بحثهاي قبل از جلسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کدام يک از انواع جدول از لحاظ عملکرد شبيه جدول ضربدري است ؟

۱. هرمي  

۲. نيمه حذفي 

۳. المپيک

۴. دو دوره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در مسابقات رسمي بسکتبال يک تيم از چند بازيکن تشکيل شده است ؟

۱۰.۴   ۱۶.۳   ۱۲.۲   ۱۴.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- فرض کنيد در يک سري مسابقات به شيوه فيزو ،۱۶ شرکت کننده داريم ، پس از مرحله مقدماتي ، بازيها با کدام جدول ادامه يافته و تا چند مقام تعيين خواهد شد؟

۱. تک حذفي – تا مقام هشتم  

۲. دو حذفي – تا مقام دوم

۳. آسيايي – تا مقام هشتم   

۴. آسيايي – مقام همه تيمها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : تويي آن كه در آفريدنت شريك و انبازي ياريت نكرده ( چون يگانگي و توانايي او بر هر چيز ثابت شد پيداست كه او را شريكي نبوده تا در آفرينش او را كمك نمايد ) و در كارت ( آفريدن هر چيز ) وزير و معاوني تو را ياري ننموده ، و بيننده و مانندي براي تو نبوده است

عنــوان درس :مديريت طرز اجراي مسابقات ,مديريت وطرزاجراي مسابقات

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :مديريت طرز اجراي مسابقات ,مديريت وطرزاجراي مسابقات

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني و علوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,تربيت بدني و علوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران )علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ۱۲۱۵۲۵۴, – ۱۲۱۵۰۳۸

ـــــــــ

١-تعداد تيم هاي شرکت کننده در جام جهاني فوتبال چند تاست ؟

36.۴   24.۳   32.۲   16.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-به طور کلي در جدول المپيک چند مرحله بازي خواهيم داشت ؟

۱. شش   

۲. پنج   

۳. چهار 

۴. هشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-در کدام يک از جداول مسابقات زير نمي توان مقام تمام شرکت کنندگان را تعيين کرد؟

۱. آسيايي 

۲. فيزو   

۳. دوره اي – آسيايي  

۴.بگنال وايلد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-در يک جدول مسابقات جام جهاني به طور کلي چند مرحله بازي خواهيم داشت ؟

۱. شش   

۲. هشت 

۳. ده   

۴. دوازده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-کدام جمله در خصوص جداول جام جهاني نادرست است ؟

۱. شبيه جداول المپيک است

۲پس از اتمام دور اول مسابقات ١٦ تيم بايد دهکده بازيها را ترک کنند

۳تيم اول گروه A با تيم دوم گروه C در دور دوم بازي خواهد کرد.

۴. در دور دوم مسابقات به شيوه MW انجام مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-کدام يک  از موارد زير بيانگر جدول فيزو است ؟

۱. دوره اي – آسيايي  

۲. تک حذفي در دوره اي  

۳. دو دوره اي

۴. دوه اي – تک حذفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-کدام گزينه در ارتباط با  جدول يک حذفي با  تعداد ٢٢ شرکت کننده ،  صحيح است ؟

۱. تعداد ١١ استراحت در جدول خواهيم داشت .

۲تعداد استراحتهاي بالا و پايين جدول برابر است .

۳نيمه بالاي جدول استراحت بيشتري خواهد داشت .

۴.شرايط مسابقه و جدول است که تعداد استراحت بالا و پايين جدول را تعيين مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-در يک جدول تک حذفي با ١٨ تيم چند دور بازي خواهيم داشت ؟

۱.چهار   

۲. پنج   

۳. شش   

۴.هشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-در يک جدول دوره اي با  ٩  ورزشکار، چه تعداد  مسابقه برگزار خواهد شد؟

24.۴   18.۳   36.۲   72.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-کنترل عمليات سازمان به طوري که بتوان در جهت تحقق اهداف سازمان به طور موثر با صرفه جويي کافي گام برداشت  را چه مي ناميم :  

۱. برنامه ريزي   

۲. هدايت و رهبري  

۳.مديريت 

۴.سازماندهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-در يک جدول دوره اي با ٨ شرکت کننده در دور چهارم تيم شماره ٧ با کدام تيم بازي مي کند؟

۱. تيم ٥ 

۲. تيم ٤ 

۳. تيم ٣ 

۴. تيم ٢

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-در يک جدول دو حذفي با تعداد ٩ شرکت کننده ، در دور دوم جدول بازنده ها چند استراحت خواهيم داشت ؟

۱.هيچ   

۲. يک   

۳. دو   

۴. سه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-در جدول ثبت امتيازات در مسابقات دوره اي ، اگر بخواهيم نشان دهيم که تيم A در يک مسابقه فوتبال با ٣ گل زده بازي را از تيم B با ٢ گل زده برده است ؛ کدام گزينه صحيح است ؟

۱.مي بايست در زير خط کسري و در سمت راست ( نزديک به A)،  عبارت ٣-٢ ثبت و در روي خط کسري ٣ امتياز ثبت گردد.

۲مي بايست در زير خط کسري و در سمت راست ( نزديک به A)،  عبارت ٢-٣ ثبت و در روي خط کسري ٠ امتياز ثبت گردد.

۳مي بايست در زير خط کسري و در سمت راست ( نزديک به B)،  عبارت ٣-٢ ثبت و در روي خط کسري ٣ امتياز ثبت گردد.

۴. مي بايست در بالاي خط کسري و در سمت راست ( نزديک به A)،  عبارت ٣-٢ ثبت و در زير خط کسري ٣ امتياز ثبت گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-در کدام يک از جداول مسابقات در کوتاه ترين زمان مي توان قهرمان را مشخص کرد؟

۱.دوره اي 

۲. ربه شارژ

۳.فيزو   

۴.تک حذفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-در يک جدول يک حذفي ٧  استراحت داشته باشيم ، استراحت هفتم در کجاي جدول قرار مي گيرد؟

۱. در پايين چارک سوم

۲. در بالاي چارک دوم

۳. در پايين چارک اول

۴. در پايين چارک چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-اگر بخواهيم ١٤ ورزشکار را در يک جدول تک حذفي بر اساس قانون سيدينگ قرار دهيم ، ورزشکاران اول و دوم گروه از نظر قدرت  را بايد در کجاي جدول قرار دهيم ؟

۱. بر اساس قرعه انتخاب خواهند شد

۲يکي را در نيمه پايين و ديگري را در نيمه بالاي جدول قرار مي دهيم .

۳هر دو در نيمه بالاي جدول قرار مي گيرند

۴. هر دو در نيمه پايين جدول قرار مي گيرند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- در يک جدول يک حذفي با ١٩ ورزشکار، براي مشخص شدن قهرمان چند بازي بايد انجام شود؟

24.۴   17.۳   18.۲   19.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- قوانين و مقرارت فني رشته هاي ورزشي توسط کدام سازمان تعيين و ابلاغ مي گردد؟

۱. فدراسيونهاي جهاني

۲کميته بين المللي المپيک

۳مسوول فني مسابقات

۴.به صورت توافقي قبل از مسابقات توسط شرکت کنندگان تعيين مي گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-بر اساس آيين نامه فني مسابقات بسکتبال ، تعداد ورزشکاران در مسابقات پسران چند نفر بايد باشد؟

١٤.۱ ورزشکار   ١٦.۲ ورزشکار   ١٠.۳ ورزشکار   ١٢.۴ ورزشکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

20-IAAF معرف کداميک از فدراسيون هاي زير مي باشد؟ 

۱.فدراسيون بين المللي تيروکمان  

۲.فدراسيون بين المللي تير اندازي

۳.  فدراسيون بين المللي تکواندو  

۴.فدراسيون بين المللي دو و ميداني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-بر اساس قوانين و مقررات فني برگزاري مسابقات تنيس روي ميز دختران ، هر تيم حداکثر چند ورزشکار مي تواند داشته باشد؟

6.۴   5.۳   4.۲   3.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-منظور از سازماندهي چيست ؟

۱. استخدام افراد در مشاغل   

۲. تطبيق شغل و شاغل

۳.   پيش بيني عمليات آتي 

۴.تقسيم کار ضروري بين واحدها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-در حين برگزاري يک رويداد ورزشي ، مدير برگزاري مسابقات اقدام به جمع آوري اطلاعات و اجراي آزمونهاي مختلف و تحليل آنها مي کند، او در حال انجام کدام يک از وظايف مديريتي است ؟

۱. برنامه ريزي   

۲. پيش بيني

۳.نظارت و ارزشيابي  

۴.سازماندهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-در دومين سري (مرحله ) بازيهاي دوره اي در جدول بازيهاي المپيک با ٣٢ شرکت کننده ، چند بازي برگزار مي شود؟

48.۴   12.۳   18.۲   10.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-براي انتخاب رييس کميته داوران در برگزاري يک تورنمنت ، مدير برگزاري مسابقات بايد از کدام يک از مهارتهاي او

اطمينان داشته باشد؟

۱.انساني – ادراکي  

۲.فني – انساني   

۳.فني – ادارکي   

۴.ادارکي – انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-فراگرد تصميم گيري در مديريت شامل چند مرحله است ؟

3.۴   4.۳   5.۲   6.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-کدام يک در خصوص جداول رده بندي مستقيم نادرست است ؟

۱.اين نوع جداول شبيه جداول ضربدري است .

۲در مرحله اول تيم ها به صورت دوره اي بازي خواهند کرد

۳در مرحله دوم تيمها به صورت حذفي بازي خواهند کرد.

۴. در مرحله دوم مسابقات تيم هاي دوم هر گروه براي کسب مقام سوم و چهارم رقابت مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-اجراي کدام يک از جداول شبيه مسابقات دو حذفي است ؟

۱. نيمه حذفي – بگنال وايلد  

۲. بگنال وايلد-MW

۳. المپيک- نيمه حذفي   

۴. نيمه حذفي – MW

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- در جداول به شيوه المپيک در مرحله سوم چه نوع مسابقاتي بايد انجام شود؟

۱. تک حذفي

۲. دوره اي

۳. ضربدري حذفي  ۴.MW

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-کدام يک از موارد زير جزو اقدامات لازم در هنگام ورود به کشور نيست ؟

۱. تهيه گزارش فني و ارايه آن به سازمان مربوطه  

۲. پيش بيني وسايل نقليه جهت انتقال ورزشکاران

۳. کنترل مدارک و وسايل شخصي ورزشکاران   

۴. همراهي و مساعدت در تحويل وسايل شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : هر كه در كار خود نرمي كند ، هر چه از مردم خواهد بدان رسد .