آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت و حسابداری کد 1214088

عنــوان درس :اصول حسابداري ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت وحسابداري

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :اصول حسابداري ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت وحسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۱۲۱۰۲۱ – ,مهندسي کشاورزي (علوم دامي چندبخشي ۱۲۱۴۰۸۸ – ,مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )۱۲۱۴۰۸۹(

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ـــــــــــ

١کداميک از  گزينه هاي زير موسسات را از لحاظ نوع مالکيت طبقه بندي نموده است ؟

۱. انتفاعي – غير انتفاعي ۲. تک مالکي – چند مالکي

۳. خدماتي – بازرگاني – توليدي ۴. عمومي – خصوصي – تعاوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢هرگاه عملکرد مستقل دو فرد دارنده اطلاعات ، نتايج يکساني را به همراه داشته باشد نشان دهنده کدام ويژگي از اطلاعات حسابداري است ؟

۱. مربوط بودن  ۲. قابل اثبات بودن  

۳. قابل فهم بودن  ۴. کامل بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کداميک از موارد زير جزء اصول حسابداري نمي باشد؟

۱. ثبات رويه   ۲. افشاي حقايق

۳. بهاي تمام شده ۴. تحقق درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤حسابداري به دليل کداميک از موارد زير به وجود آمده است ؟

۱. فراهم آوردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصميمات منطقي براي استفاده کنندگان

۲ فراهم آوردن اطلاعات کمي درباره رويدادهاي اقتصادي

۳ ارزشيابي در قضاوت و تصميم گيري

۴. فراهم آوردن اطلاعات مالي درباره واحدهاي اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥دارايي ها و ساير عناصر مالي شخصيت اقتصادي با دارايي ها و ساير عناصر مالکيت به هم آميخته نمي باشند، اين مطلب مطابق با کدام اصل يا فرض حسابداري است ؟

۱. تطابق

۲. بهاي تمام شده تاريخي

۳. تفکيک شخصيت  

۴. واحد اندازه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦پرداخت بدهي هاي يک موسسه باعث :

۱. کاهش دارايي و کاهش بدهي مي شود.

۲. کاهش دارايي و افزايش سرمايه مي شود.

۳. کاهش سرمايه و کاهش بدهي مي شود.

۴. افزايش دارايي و افزايش بدهي مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧اگر دارايي ها ۵ ميليون کاهش و بدهي ها

۴ ميليون افزايش يابد سرمايه چه تغييري مي کند؟

۱. ۱ ميليون کاهش  ۲. ۱ ميليون افزايش ۹.۳ ميليون افزايش ۴. ۹ ميليون کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨کداميک از روابط زير نشان دهنده معادله اصلي حسابداري است ؟

۱. دارايي ها= بدهي ها- سرمايه  

۲. دارايي ها= سرمايه + بدهي ها

۳. دارايي ها + سرمايه = بدهي ها

۴. دارايي ها + بدهي ها= سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩سود يا زيان ويژه واحدهاي اقتصادي با استفاده از کداميک از مفروضات حسابداري اندازه گيري مي شود؟

۱. فرض تداوم فعاليت  ۲. فرض تعهدي

۳. فرض دوره مالي  ۴. فرض تفکيک شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠کداميک از رويدادهاي مالي زير تأثيري بر معادله حسابداري ندارد؟

۱. خريد نقدي ملزومات  ۲. خريد نسيه اثاثه  

۳. پرداخت بدهي ۴. سرمايه گذاري مجدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١افزايش کداميک از حساب ها باعث افزايش سرمايه مالک مي شود؟

۱. حساب هاي پرداختني  ۲. برداشت

۳. درآمد خدمات ۴. هزينه اجاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢سرمايه اول دوره ۱۰ريال ، سود خالص ۳ ريال ، درآمد ۶ ريال و سرمايه پايان دوره ۱۱ ريال مي باشد، مبلغ  برداشت چند ريال است ؟

۱. ۱ ريال  ۲.۲ ريال  

۳.۳ ريال  ۵.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣سرمايه اول دوره ۱۰۰ ريال ، برداشت ۲۰ ريال ، درآمد ۸۰ ريال و هزينه ۵۰ ريال مي باشد. سرمايه پايان دوره چند ريال است ؟

۱. ۱۱۰ ريال ۲. ۱۳۰ ريال   

۳. ۹۰ ريال ۴. ۱۲۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤کاهش در کداميک از حساب هاي زير در بدهکار آن ثبت مي شود؟

۱. اسناد دريافتني – ساختمان

۲. اسناد پرداختني – هزينه

۳. اسناد دريافتني – درآمد   

۴. اسناد پرداختني – سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥کداميک از رويدادهاي زير باعث کاهش دارايي و بدهي مي شود؟

۱. خريد نسيه اثاثه  ۲. وصول طلب 

۳. پرداخت بدهي ۴. فروش نسيه اثاثه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦با برگشت اثاثه اي که قبلاً به طور نسيه فروخته شده چه حسابي بستانکار مي شود؟

۱. حساب هاي پرداختني

۲. حساب هاي دريافتني  

۳. اثاثه  

۴. صندوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧اگر مانده حساب هاي شرکتي در پايان سال بدين صورت باشد: فروش ۲۰۰۵۰۰ ريال – خريد ۱۰۵۰۰۰ريال – تخفيفات خريد۱۰۰۰ ريال – برگشت از خريد و تخفيفات ۸۰۰ ريال – برگشت از فروش و تخفيفات ۱۲۰۰ ريال – موجودي کالاي اول دوره ۲۶۰۰۰ ريال – موجودي کالاي پايان دوره ۱۸۰۰۰ ريال – هزينه حمل ۳۰۰ ريال .بهاي تمام شده کالاي آمادبراي فروش چند ريال است ؟

۱۰۳۵۰۰.۴ ۱۰۸۰۰۰.۳ ۱۰۷۰۰۰.۲ ۱۲۹۵۰۰.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨در دفتر روزنامه رويدادها به چه ترتيب ثبت مي شوند؟

۱. به ترتيب تاريخ وقوع  

۲. به ترتيب کد حساب ها

۳. به ترتيب شماره سند حسابداري

۴. به ترتيب تاريخ وقوع و کد حساب ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩در صورت دريافت صورت حساب از يک تعميرگاه کداميک از حساب ها به ترتيب بدهکار و بستانکار مي شود؟

۱. هزينه تعمير- بانک 

۲. هزينه تعمير- حسابهاي دريافتني 

۳. هزينه تعمير- حسابهاي پرداختني   

۴. بانک – حسابهاي دريافتني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠تهيه صورتهاي مالي با استفاده از اطلاعات کداميک از دفاتر زير امکان پذير است ؟

۱. دفتر روزنامه عمومي

۲. دفتر روزنامه اختصاصي 

۳. دفتر معين  

۴. دفتر کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کدام گزينه ثبت صحيح فروش يک قطعه زمين به مبلغ ۲۰ ميليون ريال به صورت نسيه را نشان مي دهد؟

۱. زمين ۲۰ ميليون بدهکار- حساب هاي دريافتني ۲۰ ميليون بستانکار

۲ درآمد ۲۰ ميليون بدهکار- زمين ۲۰ ميليون بستانکار

۳  زمين ۲۰ ميليون بدهکار- درآمد ۲۰ ميليون بستانکار

۴. حساب هاي دريافتني ۲۰ ميليون بدهکار- زمين ۲۰ ميليون بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢ثبت بستانکار رويداد مالي ، خريد اثاثه اداري به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ريال و صدور يک برگه سفته ۳ ماه در ازاي آن کدام گزينه است ؟

۱. اسناد پرداختني – ۴۰۰۰۰۰ ريال بدهکار 

۲. حسابهاي پرداختني – ۴۰۰۰۰۰ ريال بدهکار

۳. اسناد پرداختني – ۴۰۰۰۰۰ ريال بستانکار  

۴. حسابهاي پرداختني – ۴۰۰۰۰۰ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣اگر بابت تحويل کالا يا خدماتي که در آينده قرار است انجام شود وجهي دريافت شود يک ………. به نام ………….. ايجاد مي شود.

۱. بدهي – پيش دريافت ۲. بدهي – پيش پرداخت  

۳. دارايي – پيش پرداخت ۴. دارايي – پيش دريافت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤جهت اصلاح حساب درآمدهاي ثبت و دريافت نشده کدام حساب بدهکار مي گردد؟

۱. بستانکاران   ۲. بدهکاران

۳. هزينه ۴. درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥شرکت بهروز در تاريخ ۱۳۸۸/۵/۱ يک دستگاه ماشين آلات را به بهاي تمام شده ۵۲۰۰۰۰۰ ريالخريداري نمود. اگر عمرمفيد اين ماشين آلات ۸ سال و ارزش اسقاط آن ۷۰۰۰۰۰ ريال باشد. ثبت اصلاحي لازم در پايان سال ۱۳۸۹ کدام گزينه است ؟

۱. هزينه استهلاک ۵۶۲۵۰۰- استهلاک انباشته ۵۶۲۵۰۰  

۲.  استهلاک انباشته ۵۶۲۵۰۰- هزينه استهلاک ۵۶۲۵۰۰

۳. هزينه استهلاک ۳۷۵۰۰۰- استهلاک انباشته ۳۷۵۰۰۰  

۴. استهلاک انباشته ۳۷۵۰۰۰- هزينه استهلاک ۳۷۵۰۰۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦شرکت بهروز در تاريخ ۱۳۸۸/۵/۱ يک دستگاه ماشين آلات را به بهاي تمام شده ۵۲۰۰۰۰۰ ريالخريداري نمود. اگر عمرمفيد اين ماشين آلات ۸ سال و ارزش اسقاط آن ۷۰۰۰۰۰ ريال باشد. ثبت اصلاحي پايان دورهکدام گزينه است ؟

۱. هزينه استهلاک ۵۶۲۵۰۰- استهلاک انباشته ۵۶۲۵۰۰

۲.  استهلاک انباشته ۵۶۲۵۰۰- هزينه استهلاک ۵۶۲۵۰۰

۳. هزينه استهلاک ۳۷۵۰۰۰- استهلاک انباشته ۳۷۵۰۰۰  

۴. استهلاک انباشته ۳۷۵۰۰۰- هزينه استهلاک ۳۷۵۰۰۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧کدام حساب زير جزء حسابهاي موقت نمي باشد؟

۱. درآمد خدمات  ۲. هزينه برق   

۳. برداشت  ۴. پيش دريافت درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨کدام حساب موقت مستقيماً به حساب سرمايه بسته مي شود؟

۱. درآمد فروش  ۲. برداشت

۳. هزينه برق   ۴. هزينه متفرقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کداميک از موارد زير صحت انجام ثبت هاي تعديلي و بستن حساب ها را در دفتر روزنامه و کل بررسي مي کند؟

۱. ترازنامه

۲. تراز آزمايشي اختتامي 

۳. صورت حساب سود و زيان

۴. صورت حساب سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠مانده کداميک از حساب هاي زير در ترازآزمايشي اختتامي منعکس نمي شود؟

۱. برداشت  ۲. حساب سرمايه

۳. بدهکاران ۴. بستانکاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١با اهميت ترين مرحله در چرخه حسابداري کدام گزينه است ؟

۱. تهيه مدارک و تنظيم سند حسابداري

۲. تهيه تراز آزمايشي

۳. تهيه صورت هاي مالي

۴. انتقال به دفاتر کل و معين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢زمان شناسايي درآمد در محصولات کشاورزي و برخي از فلزات گرانبها کدام گزينه است ؟

۱. زمان فروش   ۲. زمان توليد 

۳. زمان دريافت وجه نقد  ۴. زمان تکميل توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣در حسابداري واحدهاي کشاورزي موجودي ميوه در سرفصل کدام حساب زير آورده مي شود؟

۱. دارايي جاري  ۲. دارايي بلند مدت

۳. بدهي جاري  ۴. سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤فعاليت هاي کشاورزي جزء کدام دسته از موسسات مي باشند؟

۱. خدماتي  ۲. بازرگاني

۳. توليدي  ۴. توليدي – بازرگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥دارايي هاي که براي توليد محصول در چندين دوره مالي مورد استفاده قرار مي گيرند چه ناميده مي شوند؟

۱. دارايي هاي زيستي

۲. دارايي هاي زيستي مولد 

۳. دارايي هاي زيستي غير مولد  

۴. توليدات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦اگر دارايي زيستي غيرمولد در داخل واحد تجاري توليد شود، درآمد به کدام روش در دفاتر ثبت مي شود؟

۱. ارزش منصفانه بازار   ۲. خالص ارزش توليد   

۳. خالص ارزش فروش   ۴. خالص ارزش بازيافتني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧در سيستم ادواري هنگام خريد کالا چه حسابي بدهکار مي شود؟

۱. خريد ۲. فروش  

۳. تخفيفات ۴. موجودي کالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨مانده کداميک از حساب هاي زير معمولاً بدهکار است ؟

۱. تخفيفات نقدي خريد ۲. تخفيفات نقدي فروش

۳. برگشت از خريد و تخفيفات ۴. فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩براي ثبت تخفيف دريافتي بابت معيوب بودن کالاي خريداري شده ، کدام حساب بدهکار مي شود؟

۱. برگشت از فروش و تخفيفات  

۲. برگشت از خريد و تخفيفات

۳. تخفيفات خريد  

۴. خريد کالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠اگر مانده حساب هاي شرکتي در پايان سال بدين صورت باشد: فروش ۲۰۰۵۰۰ ريال – خريد ۱۰۵۰۰۰ريال – تخفيفات خريد۱۰۰۰ ريال – برگشت از خريد و تخفيفات ۸۰۰ ريال – برگشت از فروش و تخفيفات ۱۲۰۰ ريال -موجودي کالاي اول دوره ۲۶۰۰۰ ريال – موجودي کالاي پايان دوره ۱۸۰۰۰ ريال – هزينه حمل ۳۰۰ ريال . بهاي تمام شده کالاي فروش رفته چند ريال است ؟

۸۷۸۰۰ .۴  ۸۵۰۰۰ .۳ ۱۱۱۵۰۰ .۲ ۱۲۹۵۰۰ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤١اگر مانده حساب هاي شرکتي در پايان سال بدين صورت باشد: فروش ۲۰۰۵۰۰ ريال – خريد ۱۰۵۰۰۰ريال – تخفيفات خريد۱۰۰۰ ريال – برگشت از خريد و تخفيفات ۸۰۰ ريال – برگشت از فروش و تخفيفات ۱۲۰۰ ريال – موجودي کالاي اول دوره ۲۶۰۰۰ ريال – موجودي کالاي پايان دوره ۱۸۰۰۰ ريال – هزينه حمل ۳۰۰ ريال . بهاي تمام شده کالاي خريداري شده چند ريال است ؟

۱۰۳۵۰۰.۴ ۱۰۸۰۰۰.۳ ۱۰۷۰۰۰.۲ ۱۲۹۵۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٢کدام گزينه معرف بهاي تمام شده موادي است که ماهيت مصرفي داشته و در فرآيند توليد به صورت غير مستقيم مورداستفاده قرار مي گيرد؟

۱. مواد خام ۲. ملزومات مصرفي

۳. کالاي ساخته شده ۴. کالاي در جريان ساخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٣در کداميک از روشهاي ارزيابي موجودي کالا بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره مربوط به اولين خريدها مي باشد؟

۱. روش ميانگين  ۲. روش شناسايي ويژه

۳. روش LIFO ۴. روش FIFO

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٤اشتباه در ارزيابي بيشتر موجودي کالاي پايان دوره باعث …………………. مي شود.

۱. افزايش سود 

۲. کاهش سود

۳. کاهش سود و افزايش دارايي در ترازنامه

۴. کاهش دارايي در ترازنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٥موجودي کالاي پايان دوره ۸۰۰۰۰ ريال است .درصورتي که موجودي کالاي اول دوره ۱۰۰۰۰۰ ريال و بهاي تمام شده کالاي آماده فروش ۲۰۰۰۰۰ ريال باشد، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته چند ريال است ؟

۲۸۰۰۰۰.۴ ۱۸۰۰۰۰.۳ ۱۲۰۰۰۰.۲ ۱۰۰۰۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام رضا (ع) : ايمان انجام واجبات و دوري از محرمات است ، ايمان عقيده به دل و اقرار به زبان و كردار با اعضاء تن است

عنــوان درس :اصول حسابداري ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت وحسابداري

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :اصول حسابداري ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت وحسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۱۲۱۰۲۱ – ,مهندسي کشاورزي (علوم دامي چندبخشي ۱۲۱۴۰۸۸ – ,مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )۱۲۱۴۰۸۹(

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــــ

١- کداميک از موارد زير وضعيت مالي واحدهاي اقتصادي را در قالب مقادير پولي نشان مي دهند؟

۱. اظهارنامه مالياتي   

۲. صورت هاي مالي   

۳. رويدادهاي مالي   

۴. گزارش هاي اطلاعاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام مورد شباهت دفترداري و حسابداري است ؟

۱. تجزيه و تحليل داده ها

۲. تفسير رويدادهاي مالي

۳. ثبت رويدادهاي مالي  

۴.تهيه گزارش هاي مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام مورد جزء گروه هاي درون سازماني است ؟

۱. اعتبار دهندگان

۲. سرمايه گذاران

۳. مشتريان   

۴. مديرن اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام مورد جزء اصول محدود کننده است ؟

۱. فزوني منافع بر مخارج

۲. مقابله هزينه ها با درآمد

۳.تعهدي 

۴.بهاي تمام شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کدام يک از رويدادهاي زير موجب مي شود که دارايي و بدهي کاهش يابد؟

۱. وصول طلب 

۲. پرداخت بدهي

۳. فروش نسيه ساختمان

۴. خريد نسيه ساختمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کداميک از موارد زير در تهيه صورت سود و زيان بکار گرفته مي شود؟

۱. هزينه حقوق 

۲. برداشت

۳. ساختمان   

۴. پيش پرداخت اجاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-دارايي هاي يک واحد کشاورزي ٥٠٠٠٠٠ ريال و بدهي هاي آن ٢٣٠٠٠٠ ريال است . سرمايه اين موسسه کداميک از موارد زيرميباشد؟

٧٣٠٠٠٠.۱ ريال

٢٧٠٠٠٠.۲ ريال

٥٠٠٠٠٠.۳ ريال

٣٧٠٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کداميک از رويدادهاي مالي زير بر معادله حسابداري بي اثر است ؟

۱. وصول مطالبات از مشتريان  

۲. خريد نقدي ملزومات

۳. پرداخت بدهي

۴. سرمايه گذاري مجدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف.ب

________________

٩- کاهش در کداميک از حساب هاي زير در بدهکار آن ثبت مي شود؟

۱. اسناد پرداختني- سرمايه   

۲. اسناد پرداختني- هزينه

۳. اسناد دريافتني- درآمد

۴. اسناد دريافتني- ساختمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٠- آورده غيرنقدي صاحب موسسه به عنوان سرمايه موجب کداميک از موارد زير ميشود؟

۱. کاهش سرمايه

۲. افزايش دارايي

۳. کاهش دارايي

۴. عدم تغيير در دارايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- هر نوع مدرکي که اطلاعاتي در مورد وقوع رويداد مالي ارائه مي کند چه نام دارد؟

۱. دفتر روزنامه 

۲. دفتر سود و زيان   

۳. اسناد مثبته 

۴. اسناد حسابداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام مورد تفاوت دفتر روزنامه و دفتر ثبت نهايي است ؟

۱. ستون تشخيص

۲. ستون بدهکار

۳. ستون بستانکار

۴. ستون شرح

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- دفتري که براي تفکيک هر يک از حسابها درموسسات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد چه نام دارد؟

۱. دفتر کل

۲. دفتر معين 

۳. دفتر روزنامه 

۴. دفتر سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- مانده عادي کداميک از حسابهاي زير بدهکار است ؟

۱. دارايي- هزينه

۲. بدهي- هزينه

۳. سرمايه – درآمد

۴. سرمايه – هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در دفتر روزنامه رويدادها به چه ترتيب ثبت مي شوند؟

۱. به ترتيب شماره سند

۲. به ترتيب تاريخ وقوع

۳. به ترتيب کد حساب  

۴. به ترتيب اهميت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- در ستون شرح دفتر کل کدام گزينه نوشته مي شود؟

۱. نام حساب بدهکار   

۲. نام حساب بستانکار  

۳. شرح مختصر رويداد  

۴. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- برداشت تعدادي از ملزومات موسسه توسط مالک براي مصارف شخصي به ترتيب باعث بدهکار و بستانکار شدن کدام حساب ها ميشود؟

۱. برداشت – ملزومات  

۲. ملزومات – برداشت  

۳. ملزومات -فروش   

۴. فروش – ملزومات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- ثبت بستانکار رويداد مالي خريد ساختمان به مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠ ريال و صدور يک برگه سفته ٣ ماهه در ازاي آن کدام گزينه است ؟

۱. حساب هاي پرداختني- ٥٠٠٠٠٠٠ ريال بستانکار

۲. اسناد پرداختني- ٥٠٠٠٠٠٠ ريال بستانکار

۳. حساب هاي دريافتني٥٠٠٠٠٠٠ ريال بستانکار 

۴. اسناد دريافتني٥٠٠٠٠٠٠ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کداميک جزء عمده ترين اصلاحات پايان دوره مي باشد؟

۱. هزينه استهلاک

۲. هزينه هاي پرداخت شده

۳. درآمدهاي پرداخت شده   

۴. درآمد استهلاک ثبت نشده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- مبالغي که براي انجام کار در آينده  پرداخت مي شود چه نام دارد و از چه نوعي است ؟

۱. پيش پرداخت – بدهي

۲. پيش دريافت – بدهي

۳. پيش پرداخت – دارايي

۴. پيش دريافت – دارايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- ارزش بازيافتي به کدام مفهوم زير مي باشد؟

۱. ارزش قراضه 

۲. ارزش توليد مجدد  

۳. ارزش از بين رفته   

۴. ارزش اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- کدام مورد نميتواند جزء موارد کاربرد کاربرگ باشد؟

۱. کاهش اشتباهات احتمالي   

۲.سهولت انجام ثبت هاي تعديلي

۳.بستن حساب ها و تهيه صورتهاي مالي  

۴. مورد نياز به عنوان بخشي از دفتر روزنامه و دفتر کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- جهت اصلاح حساب درآمدهاي ثبت نشده کدام حساب بدهکار مي گردد؟

۱. بستانکاران   

۲. هزينه  

۳. بدهکاران   

۴. درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-مانده حساب ملزومات در ابتداي سال ٦٨ ريال بوده است . شرکت در طول سال مبلغ ١٠٠ ريال ملزومات خريداري مينمايد.اگر در پايان سال موجودي ملزومات مبلغ ٣٠ ريال باشد، ثبت اصلاحي پايان دوره کدام گزينه است ؟

۱.ملزومات ١٠٠ بدهکار – وجه نقد ١٠٠ بستانکار 

۲.هزينه ملزومات ١٣٨ بدهکار – وجه نقد ١٣٨ بستانکار

۳.ملزومات ١٦٨ بدهکار – هزينه ملزومات ١٦٨ بستانکار  

۴.هزينه ملزومات ١٣٨ بدهکار – ملزومات ١٣٨ بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- براي اندازه گيري درآمد حاصل از توليد طلا از چه نوع روش شناسايي درآمد استفاده ميشود؟

۱. شناسايي درآمد در زمان فروش   

۲. شناسايي درآمد به روش اسقاطي

۳. شناسايي درآمد به هنگام توليد   

۴. روش توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کداميک جزء توليدات کشاورزي است ؟

۱. بوته چاي   

۲. تاکستان   

۳. گاو شيري   

۴. برگ چاي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- فعاليت کشاورزي جزء کدام دسته از مؤسسات است ؟

۱. موسسات خدماتي   

۲. موسسات بازرگاني

۳. موسسات توليدي   

۴.موسسات توليدي- بازرگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- دارايي هايي که براي توليد محصول در چندين دوره مالي مورد استفاده قرار ميگيرند چه نام دارند؟

۱. دارايي زيستي 

۲. توليدات کشاورزی

۳. دارايي زيستي مولد  

۴. دارايي زيستي غير مولد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٩- در پايان دوره مالي استهلاک کداميک از گزينه هاي زير بايستي محاسبه شود؟

۱. دارايي هاي زيستي  

۲. دارايي هاي زيستي مولد

۳. دارايي هاي زيستي غير مولد

۴. توليدات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- مانده کداميک از حسابهاي زير معمولا بدهکار است ؟

۱. تخفيفات نقدي خريد

۲. تخفيفات نقدي فروش

۳. برگشت از خريد و تخفيفات  

۴. فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١- کداميک از تخفيفات زير معمولا براي تشويق خريداران به خريد بيشتر داده ميشود؟

۱. تخفيف نقدي 

۲. تخفيف توافقي

۳. تخفيف تجاري

۴. تخفيف نقدي و تجاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- براي ثبت تخفيف دريافتي بابت معيوب بودن کالاي فروش رفته کدام حساب بدهکار ميشود؟

۱. خريد کالا   

۲. برگشت از خريد و تخفيفات

۳. تخفيفات خريد

۴. برگشت از فروش و تخفيفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- شرکت آقاي احمدي در تاريخ ١٣٩١/٠٣/٢٠ مبلغ ٢٢٠٠٠٠٠ ريال کالا را با تخفيف ٥٠٠٠٠ ريال با شرط (ن /٥٠- ١٠/٥)به فروش مي رساند. ثبت صحيح اين رويداد کدام گزينه است ؟

۱. بدهکاران ٢٢٠٠٠٠٠ ريال بدهکار- فروش ٢٢٠٠٠٠٠ ريال بستانکار

2. بدهکاران ٢٢٠٠٠٠٠ ريال بدهکار- فروش ٢٠٩٠٠٠٠ ريالو تخفيفات فروش ١١٠٠٠٠ ريال  بستانکار

3. بدهکاران ٢١٥٠٠٠٠ ريال بدهکار- فروش ٢١٥٠٠٠٠ ريال بستانکار

۴. بدهکاران ٢١٥٠٠٠٠ ريال بدهکار- فروش ٢٠٤٢٥٠٠ ريال و تخفيفات فروش ١٠٧٥٠٠ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤- جهت ثبت خريد يک دستگاه رايانه در يک فروشگاه مواد غذايي چه حسابي بدهکار مي شود؟

۱. موجودي کالا

۲. اثاثه  

۳. خريد  

۴. فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥- در کداميک از روشهاي ارزيابي موجودي کالا بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره مربوط به آخرين خريدها ميباشد؟

۱. روش ميانگين

۲.   FIFO

3. LIFO

۴. شناسايي ويژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام حسین (ع) : سلام كردن هفتاد حسنه و پاداش دارد كه 69 حسنه براي كسي است كه سلام مي كند و يك حسنه براي كسي است كه جواب سلام را مي دهد.

عنــوان درس :اصول حسابداري ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت وحسابداري

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :اصول حسابداري ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت وحسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۲۱ – , مهندسي کشاورزي علوم دامي ) ۱۲۱۴۰۸۸ – , مهندسي مديريت وآباداني روستاها۱۲۱۴۰۸۹)

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ــــــــ

١-کدام مورد جزء ويژگي هاي اطلاعات حسابداري نيست ؟

۱. کامل بودن  ۲. مربوط بودن  ۳. قابل اتکا بودن ۴. تداوم داشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢-اصل ثبات رويه جزء:

۱. اصول حسابداري است   ۲. فروض حسابداري است

۳. ويژگي هاي اطلاعات حسابداري است ۴. اصول محدود کننده حسابداري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-«معاملات و رويدادها در زمان وقوع و بدون توجه به دريافت و پرداخت وجه نقد مربوط شناسايي شوند» اين مطلب مفهوم

کدام گزينه است ؟

۱. فرض دوره مالي   ۲. فرض واحد پولي   ۳. فرض تعهدي ۴. اصل تحقق درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-کدام گزينه موسسات را از نظر نوع فعاليت طبقه بندي نموده است ؟

۱. انتفاعي -غير انتفاعي ۲. تک مالکي -چند مالکي

۳. خدماتي -بازرگاني – توليدي  ۴. عمومي – خصوصي – تعاوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-اجاره دريافتني در طبقه کداميک از گزينه هاي زير قرار مي گيرد؟

۱. دارايي ۲. بدهي ۳. درآمد ۴. هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-معادله درست حسابداري کدام است ؟

۱. دارايي =بدهي +سرمايه ۲. دارايي =بدهي – سرمايه

۳. بدهي =دارايي +سرمايه ۴. دارايي = سرمايه + درآمدها-هزينه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-موسسه اي مقداري اثاثه به طور نسيه خريداري کرده است . کدام گزينه درست است ؟

۱. افزايش دارايي ، کاهش بدهي ۲. افزايش دارايي ، کاهش دارايي

۳. افزايش دارايي ، افزايش سرمايه   ۴. افزايش دارايي ،افزايش بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-کدام گزينه صحيح است ؟

۱. درآمدها سرمايه را کاهش مي دهند-هزينه ها باعث کاهش سرمايه مي شوند

۲درآمدها سرمايه را افزايش مي دهند-هزينه ها باعث افزايش سرمايه مي شوند

۳درآمد ها باعث کاهش دارائيهاو سرمايه مي شوند-هزينه هاباعث کاهش دارايي يا افزايش بدهي مي شود

۴. درآمد ها باعث افزايش دارائيها و سرمايه مي شوند-هزينه هاباعث کاهش دارايي يا افزايش بدهي مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-صاحب موسسه ، قطعه زميني به قيمت ۵۰۰۰۰۰۰ ريال به عنوان سرمايه به پارکينگ موسسه اختصاص داده است .ثبت صحيح

اين رويداد کدام گزينه است ؟

۱. حساب زمين بدهکار، حساب سرمايه بستانکار ۲. حساب صندوق بدهکار،حساب سرمايه بستانکار

۳. حساب سرمايه بدهکار، حساب زمين بستانکار ۴. حساب سرمايه بدهکار، حساب صندوق بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-ثبت دفتر کل جزء کدام مرحله از مراحل حسابداري محسوب مي شود؟

۱. تلخيص   ۲. تفسير ۳. ثبت  ۴. طبقه بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-حساب خلاصه سود وزيان چه موقع ايجاد و چه موقع بسته مي شود؟

۱. درموقع بستن حساب هاي موقت ايجاد و موقع بستن حساب هاي دائمي بسته مي شود

۲درموقع اصلاح حساب ها ايجاد و موقع بستن حساب هاي دائمي بسته مي شود

۳درموقع اصلاح حساب ها ايجاد و موقع بستن حساب هاي موقت بسته مي شود

۴. درموقع بستن حساب هاي دائمي ايجاد و موقع بستن حساب هاي  موقت بسته مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-صورت حسابي بابت خدمات انجام شده براي يکي از مشتريان ارسال ميگردد. ثبت صحيح کدام است ؟

۱. حساب هاي دريافتني بدهکار، حساب درآمد بستانکار ۲. حساب هزينه بدهکار، حسابهاي پرداختني بستانکار

۳. حساب  درآمد بدهکار، حساب صندوق بستانکار   ۴. حساب هاي دريافتني بدهکار، حساب صندوق بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کدام يک از حساب ها در تهيه صورت سود وزيان بکار گرفته نمي شود؟

۱. هزينه حقوق  ۲. برداشت   ۳. درآمدخدمات ۴. هزينه اجاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-در کدام يک از روشهاي شمارش موجودي ها ، بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره بر اساس قيمت هاي جاري در

ترازنامه گزارش مي شود؟

۱. شناسايي ويژه   ۲. ميانگين

۳. اولين صادره از اولين وارده  ۴. اولين صادره از آخرين وارده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج د

________________

١٥-مقداري کالا با شرط (ن /۳۰-۲/ ۱۰)فروخته شد به هنگام وصول وجه در طي دوره تخفيف ، حساب يا حساب هاي بدهکار

عبارتست از:

۱. صندوق و تخفيفات خريد  ۲. صندوق و تخفيفات فروش

۳. حساب هاي دريافتني ۴. حساب هاي پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-صورتحسابي به مبلغ ۴۰۰۰۰ريال که مشمول ۵%تخفيف تجاري مي باشد .با شرط (ن /۳۰-۲/ ۱۰)صادر گرديده است . مبلغ

قابل وصول طي دوره تخفيفات عبارت است از:

۴۳۰۰۰.۱ريال  ۳۷۷۶۰.۲ريال  ۳۸۰۰۰.۳ريال  ۳۷۲۴۰.۴ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-استهلاک انباشته حسابي است که :

۱. در سمت بدهکار ترازنامه نوشته شده و از دارايي مربوطه کسر ميگردد

۲در سمت بستانکار تراز نامه و در سرفصل بدهي ها نشان داده مي شود

۳در صورتحساب سود وزيان نشان داده شده و از دارايي ها کسر مي شود

۴. در بخش داراييهاي ترازنامه منعکس و به دارائيهاي ديگر اضافه مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-آخرين مرحله از تلخيص حساب ها در سيستم اطلاعات حسابداري چيست ؟

۱. تهيه تراز آزمايشي  ۲. تهيه صورت هاي مالي

۳. تهيه دفتر کل   ۴. تهيه ترازآزمايشي اصلاح شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-ساختماني به مبلغ ۱۲ ميليون ريال در اول مهر ۱۳۹۱ خريداري شد. ارزش اسقاط اين ساختمان  ۲ ميليون ريال و عمر مفيد

آن ۱۰ سال برآورد شده است . براي ثبت استهلاک در پايان اسفند ماه ۱۳۹۱ کدام حساب و به چه مبلغي بايد بدهکار شود؟

۱. استهلاک انباشته ۱ ميليون ريال   ۲. هزينه استهلاک  ۱ ميليون ريال

۳. استهلاک انباشته ۵۰۰ هزار ريال  ۴. هزينه استهلاک ۵۰۰ هزار ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-روش شناسايي درآمد در ارتباط با محصولات کشاورزي ، کدام گزينه مي باشد؟

۱. در زمان فروش ۲. روش اقساطي ۳. تکميل توليد  ۴. هنگام توليد

٢١-جهت ثبت درآمد هاي دريافت نشده کدام حساب بدهکار مي گردد؟

۱. هزينه ۲. درآمد ۳. حسابهاي دريافتني  ۴. حسابهاي پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-موسسه نادر ملزوماتي را در تاريخ ۴/۱۵****به بهاي ۳۸۰۰۰۰ريال نقدا خريداري و در بدهکار حساب هزينه ملزومات ثبت

نمود.در پايان دوره مالي موجودي ملزومات ۸۰۰۰۰ريال مي باشد. ثبت اصلاحي در پايان دوره مالي عبارت است از:

۱.موجودي ملزومات بدهکار ۳۰۰۰۰۰ريال – هزينه ملزومات بستانکار ۳۰۰۰۰۰ريال

۲موجودي ملزومات بدهکار ۸۰۰۰۰ريال – هزينه ملزومات بستانکار ۸۰۰۰۰ريال

۳هزينه ملزومات بدهکار ۳۰۰۰۰۰ريال – موجودي ملزومات بستانکار ۳۰۰۰۰۰ريال

۴.هزينه  ملزومات بدهکار۸۰۰۰۰ريال – موجودي ملزومات بستانکار ۸۰۰۰۰ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- در پايان دوره مالي حساب برداشت به کدام حساب بسته ميشود؟

۱. هزينه ۲. درآمد ۳. خلاصه سود و زيان  ۴. سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-در يک موسسه خدماتي کداميک از موارد زير تحت سرفصل اثاثه قابل انعکاس است ؟

۱. ميز و صندلي ۲. نوشت افزار  ۳. حق الامتياز تلفن   ۴. سرقفلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-دارائيهاي موسسه اي ۷۵۰۰۰۰ريال و بدهي هاي آن نصف سرمايه است . جمع بدهي و سرمايه چقدر است ؟

۲۵۰۰۰۰.۱ريال ۵۰۰۰۰۰.۲ريال ۷۵۰۰۰۰.۳ريال ۱۰۰۰۰۰۰.۴ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

.

٢٦-شرکت بهراد  ۲ راس گوساله گوشتي را به مبلغ ۳۲۰۰۰۰ريال نقدا خريداري مي نمايد. ثبت آن چگونه است ؟

۱. موجودي گوساله بدهکار- صندوق بستانکار  ۲. موجودي گوساله بدهکار- بستانکاران بستانکار

۳. موجودي گوساله بدهکار- اسنادپرداختني بستانکار  ۴. صندوق بدهکار- موجودي گوساله بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-در سوال ۲۶ چنانچه در پايان دوره مالي ،خالص ارزش فروش گوساله برابر با مبلغ ۴۶۰۰۰۰ريال باشد.کدام ثبت درست است ؟

۱.موجودي گوساله بدهکار۱۴۰۰۰۰ريال – بستانکاران بستانکار ۱۴۰۰۰۰ريال

۲موجودي گوساله بدهکار ۱۴۰۰۰۰ ريال -صندوق بستانکار ۱۴۰۰۰۰ريال

۳ موجودي گوساله بدهکار۱۴۰۰۰۰ريال – درآمد افزايش ارزش گوساله بستانکار ۱۴۰۰۰۰ريال

۴. موجودي گوساله بدهکار۱۴۰۰۰۰ريال – هزينه توليد بستانکار ۱۴۰۰۰۰ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-مانده حساب سرمايه موسسه حاتم درابتداي سال ۱۳۸۴ مبلغ ۲ ميليون ريال است . موسسه طي سال مذکور۵۰۰۰۰۰ ريال

زيان داشته است . همچنين آقاي حاتم طي سال جمعا ۱۵۰۰۰۰ريال سرمايه گذاري مجدد و ۲۰۰۰۰۰ريال برداشت داشته است .

مانده حساب سرمايه موسسه درپايان سال ۱۳۸۴ چقدر است ؟

۱۵۰۰۰۰۰.۱ريال ۲۰۵۰۰۰۰.۲ريال   ۲۰۰۰۰۰۰.۳ريال ۱۴۵۰۰۰۰.۴ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-فروش خالص شرکت بازرگاني کيوان در سال ۱۳۸۳معادل ۳۴۰۰۰۰ريال بوده است . اگر بهاي تمام شده کالاي آماده براي

فروش  ۲۸۰۰۰۰ ريال و بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ۲۱۰۰۰۰ريال و هزينه شرکت ۴۰۰۰۰ريال باشد سود ناويژه شرکت

کداميک از گزينه هاي زير است ؟

۶۰۰۰۰.۱ ريال ۱۳۰۰۰۰.۲ ريال ۲۰۰۰۰.۳ريال  ۷۰۰۰۰.۴ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف،ب

________________

٣٠-کداميک از رويداد هاي زير رويداد مالي است ؟

۱. معاوضه ساختمان با خودرو  ۲. تغيير مديريت عامل شرکت

۳. اعلام افزايش حقوق کارگران ۴. استخدام ۵نفر کارگرجديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١-کداميک از گزينه هاي زير سرجمع بدهي ها را کاهش ميدهد؟

۱. دريافت قرض از ديگران   ۲. تصفيه وام دريافتي از بانک

۳. خريد زمين بصورت نسيه  ۴. فروش زمين بصورت نسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢-جهت ثبت خريد يک دستگاه رايانه در يک فروشگاه مواد غذايي چه حسابي بدهکار مي شود؟

۱. موجودي کالا ۲. اثاثه ۳. خريد ۴. فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣-در کداميک از روش هاي ارزيابي موجودي کالا، بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره مربوط به آخرين خريدها

مي باشد؟

۱. روش ميانگين ۲. شناسايي ويژه ۳. LIFO ۴. FIFO

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤-کداميک از گروه هاي زير جزء استفاده کنندگان درون سازمان محسوب مي شوند؟

۱. دولت ۲. سرمايه گذاران ۳. بانک ها   ۴. مديران وکارکنان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥-کداميک از رويدادهاي مالي زير بر معادله حسابداري تاثيري ندارد؟

۱. خريد نسيه اثاثيه   ۲. خريد نقدي ملزومات ۳. پرداخت بدهي ۴. سرمايه گذاري مجدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-کاهش در کداميک از حساب هاي زير در بدهکار آن ثبت مي شود؟

۱. اسناد دريافتني – ساختمان  ۲. اسناد پرداختني – هزينه

۳. اسناد دريافتني -درآمد   ۴. اسناد پرداختني – سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧-تهيه صورت هاي مالي با استفاده از اطلاعات کداميک از دفاتر زير امکان پذير است ؟

۱. روزنامه عمومي ۲. کل  ۳. معين ۴. روزنامه اختصاصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨-دارايي هايي که براي توليد محصول در چندين دوره مالي مورد استفاده قرار مي گيرند چه ناميده ميشوند؟

۱. دارايي هاي زيستي  ۲. دارايي هاي زيستي مولد

۳. دارايي هاي زيستي غير مولد ۴. توليدات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩-مانده کداميک از حساب هاي زير معمولا بدهکار است ؟

۱. تخفيفات نقدي خريد ۲. تخفيفات نقدي فروش

۳. برگشت از خريد و تخفيفات ۴. فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠-ثبت صحيح تعديل حساب موجودي کالاي پايان دوره کدام گزينه است ؟

۱. خلاصه سودوزيان بدهکار-موجودي کالا بستانکار

۲موجودي کالا بدهکار-خلاصه سودوزيان  بستانکار

۳بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بدهکار-موجودي کالا بستانکار

۴. موجودي کالابدهکار-بهاي تمام شده کالاي فروش رفته بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد بخل چيست ؟ فرمود : آنچه در كف داري شرف بداني ، و آنچه انفاق كني تلف شماري .

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري

تابستان 94

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۲۱ – , مهندسي کشاورزي علوم دامي ) ۱۲۱۴۰۸۸ – , مهندسي مديريت وآباداني روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون )کشاورزي ۱۲۱۴۱۱۵ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۵

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــ

١- ورودي  سيستم اطلاعاتي حسابداري کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. رويدادهاي اقتصادي  

۲. رويدادهاي مالي

۳. رويدادهاي تجاري   

۴. رويدادهاي حسابداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-کدام يک از گزينه هاي زيردرمرحله پردازش حسابداري (از مراحل پردازش اطلاعات )انجام ميشود؟

۱. رويدادهاي مالي

۲. عمليات مالي 

۳. گزارش هاي مالي   

۴. اطلاعات مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- گزارش اطلاعات مالي به استفاده کنندگان (داخلي) وظيفه کدام شاخه حسابداري است ؟

۱. حسابداري عملياتي   

۲. حسابداري عمومي   

۳. حسابداري مالي

۴. حسابداري مديريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- اطلاعات چه زماني قابل فهم است ؟

۱. بدون هرگونه خطا يا انحراف باشد   

۲. ابهام و عدم اطمينان را کاهش دهد

۳. در شکل و ساختار مفيد ارايه شود   

۴. در زمان مناسب در دسترس تصميم گيرندگان قرار گيرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- کدام يک از گزينه هاي زير جزء اصول حسابداري نمي باشد؟

۱. تحقق  

۲. تطابق  

۳. افشا  

۴. تعهدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- بهره مالکانه حق مالي مالک نسبت به کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. دارايي ها

۲. دارايي ها و بدهي ها

۳. دارايي ها و سرمايه   

۴. دارايي ها پس از کسر بدهي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کداميک از رويدادهاي زير بر جمع معادله حسابداري بي تاثير است ؟

۱. پرداخت اقساط وام   

۲. برداشت مالک

۳. وصول حسابهاي دريافتني   

۴. خريد دارايي بصورت نسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- ترازنامه معرف کدام يک از معادله هاي زيراست ؟

۱. بدهي= دارايي ها – سرمايه   

۲. سرمايه = بدهي + دارايي ها

۳. دارايي ها= بدهي + سرمايه   

۴. سرمايه = دارايي ها-بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- شرکتي بابت خريد اتومبيلي به مبلغ ٤٠٠٠٠٠ ريال مبلغ ٢٠٠٠٠٠ ريال نقدا پرداخت نمود و مابقي آن قرارشد که ٣ماه بعد پرداخت شود. بابت اين رويداد کدام گزينه صحيح است ؟

۱. جمع بدهي ٤٠٠٠٠٠ ريال افزايش مي يابد  

۲. جمع دارايي ها ٤٠٠٠٠٠ ريال افزايش مي يابد

۳. جمع سرمايه ٢٠٠٠٠٠ ريال افزايش مي يابد  

۴. جمع دارايي ها ٢٠٠٠٠٠ ريال افزايش مي يابد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- کداميک از گزينه هاي زير جزء صورتهاي مالي اساسي نمي باشد؟

۱. ترازنامه

۲. صورت سود و زيان   

۳. کاربرگ

۴. صورتحساب سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-مانده  حسابهاي دريافتني در اول دوره ١٠٠ ريال مي باشد. درطي دوره ٧٠٠ ريال خدمات به طور نسيه انجام شده که بابت آنها ٦٩٠ ريال دريافت شده است . مانده پايان دوره حسابهاي دريافتني چند ريال است ؟

٧٠.۱ ريال

١٠٠.۲ ريال   

٧٩٠.۳ ريال   

١١٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- سرمايه اوليه ٤٠٠ ريال ، برداشت ٢٠ ريال ، سرمايه پايان دوره ٥٠٠ ريال وسرمايه گذاري مجدد ١٤٠ ريال مي باشد. سود(زيان ) موسسه چند ريال است ؟

۱. ٢٠ زيان

۲. ٢٠ سود   

٦٠.۳ زيان

۴. ٦٠ سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- ثبت صحيح دريافت صورتحساب هزينه تعميرات موسسه کدام گزينه مي باشد؟

۱. هزينه تعميرات ، بستانکار- وجه نقد، بدهکار  

۲. هزينه تعميرات ، بدهکار-حسابهاي پرداختني، بستانکار

۳. هزينه تعميرات ، بدهکار- حسابهاي دريافتني، بستانکار  

۴. هزينه تعميرات ، بستانکار- اسناد دريافتني، بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- منبع اوليه اعداد و ارقام مندرج در صورتهاي مالي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. دفتر روزنامه 

۲. دفتر کل

۳. اسناد مثبته   

۴. تراز آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- فعاليت هاي مالي به چه ترتيبي در دفتر روزنامه ثبت مي شوند؟

۱. اهميت  

۲. حجم معامله 

۳. وقوع  

۴. الويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- در ستون شرح دفتر روزنامه ، اطلاعات کدام يک از گزينه هاي زير نوشته مي شود؟

۱. مبالغ بدهکار يا بستانکار

۲. حسابهاي بدهکار يا بستانکار

۳. تاريخ وقوع و شرح مختصر رويداد   

۴. شرح مختصر رويداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- دفتري که رويدادهاي مالي را به تفکيک حسابها نشان مي دهد تعريف کدام گزينه است ؟

۱. دفتر روزنامه 

۲. دفتر کل

۳. دفتر معين   

۴. دفتر روزنامه اختصاصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در ستون بستانکار يک حساب در دفتر کل ، کدام گزينه نوشته مي شود؟

۱. مبالغ بستانکار 

۲. مانده بستانکار

۳. نام حساب بستانکار   

۴. نام حساب بدهکار يا بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کدام گزينه از دلايل اصلاح حسابهاي تراز آزمايشي نمي باشد؟

۱. گزارش تمام درآمدهاي کسب شده در تاريخ ترازنامه 

۲. گزارش دقيق داراييها در تاريخ ترازنامه

۳. گزارش دقيق بدهيها در تاريخ ترازنامه  

۴. گزارش تمام هزينه هاي تحقق يافته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-درتاريخ ٨٩/٥/١ شرکت آلفا مبلغ  ٣٠٠٠٠٠ريال بابت حق بيمه يکسال آينده وسايط نقليه پرداخت نموده است . در تاريخ  ٨٩/٥/١ شرکت آلفا کدام حساب را در دفاتر خود بدهکار ميکند؟

۱. بانک  

۲. پيش پرداخت بيمه  

۳. هزينه بيمه   

۴. پيش دريافت بيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در تاريخ ٩٠/٥/١ شرکت سامان مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال بابت اجاره ١ سال آينده از شرکت ماهان دريافت مينمايد.ثبت اصلاحي لازم در پايان سال ٩١ دوره در دفاتر شرکت سامان کدام گزينه است ؟

۱. پيش دريافت ٢٠٠٠٠٠ ريال ، بدهکار- درآمد ٢٠٠٠٠٠ ريال ، بستانکار

۲ درآمد ٢٠٠٠٠٠ ريال ، بدهکار- پيش دريافت ٢٠٠٠٠٠ ريال ، بستانکار

۳ درآمد ١٠٠٠٠٠ ريال ، بدهکار-پيش دريافت  ١٠٠٠٠٠ ريال ، بستانکار

۴. پيش دريافت ١٠٠٠٠٠ ريال ، بدهکار- درآمد ١٠٠٠٠٠ ريال ، بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- ساختماني به مبلغ ١٥ ميليون ريال در اول فروردين ١٣٨٥ خريداري شد. ارزش اسقاط اين ساختمان ١ ميليون ريال و عمر مفيد آن ٢٠ سال برآورد شده است . براي ثبت استهلاک در پايان سال ١٣٨٥ کدام حساب و به چه مبلغي بايد بستانکار شود؟

۱. هزينه استهلاک ٨٠٠ هزار ريال

۲. استهلاک انباشته ٨٠٠ هزار ريال

۳. هزينه استهلاک ٧٠٠ هزار ريال

۴. استهلاک انباشته ٧٠٠ هزار ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- حسابهاي هزينه در پايان دوره مالي به کدام يک از حسابهاي زير بسته مي شوند؟

۱. بدهکار حساب هزينه  

۲. بدهکار حساب خلاصه سود و زيان

۳. بستانکار حساب هزينه  

۴. بستانکار حساب خلاصه سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-براي بستن حسابهاي دايمي از اطلاعات کدام يک از گزينه هاي زير استفاده مي شود؟

۱. تراز آزمايشي اوليه   

۲. تراز آزمايشي اصلاح شده

۳. تراز آزمايشي اختتامي  

۴. ترازنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- طبق روش شناسايي درآمد در زمان فروش ، درآمد بايستي چه زماني شناسايي و ثبت شود؟

۱. انتقال مالکيت کالا   

۲. وصول وجه نقد

۳. متناسب با تکميل کالا

۴. زمان توليد کالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- دارايي هاي زيستي مولد در هنگام خريد به چه بهايي ثبت مي شوند؟

۱. بهاي تمام شده

۲. بهاي بازار   

۳. ارزش منصفانه 

۴. خالص ارزش فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- خريد دارايي زيستي غير مولد به چه روشي شناسايي و ثبت مي شود؟

۱. بهاي تمام شده

۲. ارزش بازار   

۳. ارزش منصفانه 

۴. خالص ارزش فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- تخفيفاتي که فروشنده نسبت به بهاي واقعي کالا اعطاء مي نمايد تعريف کدام گزينه است ؟

۱. تخفيفات تجاري

۲. تخفيفات نقدي

۳. تخفيفات توافقي

۴. تخفيفات حجم خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- در هنگام برگشت کالا در سيستم ادواري چه حسابي بستانکار مي شود؟

۱. برگشت از خريد و تخفيفات   

۲. موجودي کالا

۳. حسابهاي پرداختني   

۴. خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- ثبت صحيح برگشت از خريد کالا در سيستم دايمي کدام گزينه است ؟

۱. وجه نقد، بدهکار – موجودي کالا، بستانکار  

۲. وجه نقد، بدهکار – خريد، بستانکار

۳. وجه نقد، بدهکار – برگشت از خريد، بستانکار  

۴. حسابهاي دريافتني، بدهکار -خريد، بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١-شرکت الف مقدار ٥٠٠٠٠٠ ريال کالا از شرکت ب را بصورت نسيه با شرط (ن /٦٠ – ١٠/٢)خريداري مينمايد. اگر شرکت الف در مهلت تعيين شده بدهي خود را بپردازد مبلغ پرداختي چند ريال است ؟

450000 .۴   

470000 .۳   

490000 .۲   

500000 .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢-موجودي کالاي اول دوره ١٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤٠٠ ريال – خريد اول به تعداد ٤٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤١٠ ريال – خريد دوم به تعداد ٥٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤٢٠ ريال – فروش کلي دوره ٨٨٠٠ واحد مي باشد. بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره به روش ميانگين موزون چند ريال است ؟

٤٨٢٠٠٠.۱ ريال

٤٩٦٨٠٠.۲ ريال

٤٨٠٠٠٠.۳ ريال

٥٠٤٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣-موجودي کالاي اول دوره ١٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤٠٠ ريال – خريد اول به تعداد ٤٠٠٠ واحد  بهاي هر واحد ٤١٠ ريال – خريد دوم به تعداد ٥٠٠٠ واحد  بهاي هر واحد ٤٢٠ ريال – فروش کلي دوره ٨٨٠٠ واحد مي باشد. بهاي تمام شده  کالاي فروش رفته  به روش اولين صادره از اولين وارده چند ريال است ؟

٣٦١٠٠٠٠.۱ ريال

٣٦٩٦٠٠٠.۲ ريال

٣٦٥٨٠٠٠.۳ ريال

٣٦٣٦٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤- جمع کل درآمدهاي يک موسسه ٢٥٥٠٠٠٠ ريال و جمع هزينه هاي آن ٢٦٥٠٠٠٠ ريال است . مانده حساب خلاصه سود و زيان چند ريال است ؟

۱. ١٠٠٠٠٠ ريال ، زيان – بستانکار

۲. ١٠٠٠٠٠ ريال ، زيان –  بدهکار 

۳. ١٠٠،٠٠٠ ريال ، سود- بدهکار

۴. ١٠٠،٠٠٠ ريال ، سود- بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥- مانده اول دوره ١٠٠ عدد به بهاي هر واحد ١٤٠ ريال – خريد اول ٤٠٠ واحد هر واحد ١٦٠ ريال – فروش ٣٠٠ واحد- با توجه به اين اطلاعات موجودي پايان دوره به روش اولين صادره از اولين وارده چند ريال است ؟

30000 .۴ 32000 .۳ 46000 .۲ 48000 .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٦- مانده اول دوره ١٠٠ عدد به بهاي هر واحد ١٤٠ ريال – خريد اول ٤٠٠ واحد هر واحد ١٦٠ ريال – فروش ٣٠٠ واحد- با توجه به اين اطلاعات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش اولين صادره از آخرين وارده چند ريال است ؟

44000 .۴ 45000 .۳ 46000 .۲ 48000 .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧- مانده اول دوره ١٠٠ عدد به بهاي هر واحد ١٤٠ ريال – خريد اول ٤٠٠ واحد هر واحد ١٦٠ ريال – فروش ٣٠٠ واحد- با توجه به اين اطلاعات بهاي تمام شده  کالاي فروش رفته به روش اولين صادره از اولين وارده چند ريال است ؟

30000.۴ 32000.۳ 46000.۲ 48000.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨- مانده کدام يک از حسابهاي زير در تراز اختتامي نوشته نمي شود؟

۱. استهلاک انباشته ساختمان  

۲. برداشت

۳. زمين  

۴. ملزومات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩- منابعي که در مالکيت واحد تجاري بوده و انتظار مي رود در آينده منافعي را به همراه داشته باشند تعريف کدام گزينه است ؟

۱. دارايي ها

۲. سرمايه

۳. درآمدها

۴. بدهي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- هزينه هاي بازاريابي و تبليغات جزء کدام هزينه ها مي باشند؟

۱. هزينه هاي توليدي   

۲. هزينه هاي عملياتي  

۳. هزينه هاي مالي

۴. هزينه هاي عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : و براي من نزد ( رحمت ) خود آرامشگاهي كه در آن آرامش گيرم ، و جايگاهي كه در آن جاي گزينم ، و چشم را روشن سازم ( شاد شوم ) قرار ده و ( كيفر ) من را با گناهان بزرگ ( كه بجا آورده ام ) مسنج ، و در روزي ( رستاخيز ) كه پنهانيها ( اعمال نيك و بد ) آشكار مي شود عذابم مكن ، و هر شك و دو دلي و آنچه به حق مي ماند را از من دور كن ، و در حق و درستي راهي به هر رحمتي ( كه براي توست ، يا به سبب هر رحمتي كه براي توست راهي در حق ) برايم قرار ده ، و بهره هاي بخششهاي از عطايت را براي من بسيار ، و نصيبهاي احسان و نيكي از بخشيدنت را بر من فراوان گردان

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري ,مديريت وحسابداري

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري ,مديريت وحسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ), مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۱۲۱۰۲۱ – , مهندسي کشاورزي علوم دامي ) ۱۲۱۴۰۸۸ – , مهندسي مديريت وآباداني روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون )کشاورزي ۱۲۱۴۱۱۵ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۵

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

___________

١- گزارش اطلاعات مالي به استفاده کنندگان خارجي وظيفه کدام شاخه حسابداري است ؟

۱. حسابداري عملياتي 

۲. حسابداري عمومي   

۳. حسابداري مالي

۴. حسابداري مديريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-براساس کدام يک از مفروضات زير انجام حسابداري در مورد شرکت هاي ورشکسته کاربرد ندارد؟

۱. تفکيک شخصيت

۲. تداوم فعاليت  

۳. دوره مالي  

۴. واحداندازه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- برداشت نقدي چه تأثيري بر معادله حسابداري دارد؟

۱. کاهش سرمايه و افزايش دارايي  

۲. کاهش دارايي و افزايش سرمايه

۳. کاهش دارايي و سرمايه

۴. کاهش دارايي و بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- دارايي و بدهي يک مؤسسه  در اول دوره به ترتيب ۷۶۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ ريال و در پايان دوره به ترتيب ۶۲۰۰۰ و۱۷۰۰۰ ريال است . سود ( زيان ) اين مؤسسه  با فرض اينکه سرمايه گذاري مجدد و برداشت صفر باشد، چند ريال است ؟

۱. ۷۰۰۰ ريال زيان

۲. ۷۰۰۰ ريال سود

۳. ۱۴۰۰۰ ريال زيان   

۴. ۱۴۰۰۰ ريال سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کدام يک از گزينه هاي زير در ارتباط با فهرست حسابهاي موسسه صحيح است ؟

۱. نقطه آغاز فرآيند ثبت رويدادهاي مالي است

۲. تغييرات خاص يک قلم مشخص از صورتهاي مالي را نشان مي دهد

۳. با توجه به حجم و نوع عمليات موسسه متفاوت هستند

۴. گردش اطلاعات در سيستم حسابداري را نشان مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- اطلاعات کدام يک از گزينه هاي زير در دفتر روزنامه نوشته نمي شود؟

۱. تاريخ وقوع

۲. مبالغ بدهکار  

۳. مانده بدهکار  

۴. نام حساب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- در ستون بدهکار يک حساب در دفتر کل ، کدام گزينه نوشته مي شود؟

۱. مبالغ بدهکار

۲. مانده بدهکار

۳. حساب بدهکار   

۴. حساب بدهکار يا بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- خريد لوازم التحرير جهت مصرف به صورت نقد در بدهکار چه حسابي ثبت مي شود؟

۱. موجودي کالا  

۲. ملزومات اداري  

۳. اثاثه اداري

۴. صندوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-کداميک از حسابهاي زير جزء دارايي ها مي باشد؟

۱. پيش دريافت  

۲. خريد

۳. پيش پرداخت  

۴. برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- شناسايي استهلاک دارايي هاي ثابت جهت رعايت کدام اصل يا فرض حسابداري انجام مي شود؟

۱. تحقق

۲. تطابق

۳. تعهدي   

۴. دوره مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- شرکت بهنود ماشين آلاتي را در تاريخ ۸۵/۱/۱ به بهاي ۲۰ ميليون ريال خريداري نمود. عمر اين ماشين آلات ۵ سال و ارزش اسقاط آن ۲ ميليون ريال است .  حساب استهلاک انباشته در پايان سال ۸۵ چند ريال است ؟

۳/۶.۱ ميليون ريال   

۴.۲ ميليون ريال  

 ۱۴/۴.۳ ميليون ريال  

۱۶.۴ ميليون ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام گزينه جزء حسابهاي موقت نمي باشد؟

۱. هزينه

۲. درآمد

۳. برداشت   

۴. حسابهاي پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- ثبت صحيح بستن حساب خلاصه سود و زيان در صورتي که مانده آن بستانکار باشد کدام گزينه است ؟

۱. خلاصه سود و زيان بدهکار – سرمايه بستانکار   

۲. سرمايه  بدهکار –  خلاصه سود و زيان بستانکار

۳. خلاصه سود و زيان بدهکار – درآمد بستانکار

۴. سرمايه بدهکار – سود و زيان  بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام گزينه در ارتباط با روش شناسايي درآمد به هنگام توليد صحيح است ؟

۱. درآمد برخي محصولات کشاورزي را مي توان با اين شيوه شناسايي نمود

۲. در شناسايي درآمد فلزات گرانبها کاربرد دارد

۳. در اين روش ملاک دريافت وجه نيست اما انتقال کالا مهم است

۴. درآمد در مراحل ساخت محصول ثبت مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- شيوه حسابداري کدام يک از گزينه هاي زير مشابه دارايي هاي ثابت است ؟

۱. توليدات کشاورزي

۲. دارايي هاي زيستي

۳. دارايي هاي زيستي  مولد   

۴. دارايي هاي زيستي غير مولد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- کدام گزينه در ارتباط با سيستم ثبت ادواري موجودي کالا صحيح است ؟

۱. خريد و فروش کالا در حساب موجودي کالا ثبت مي شود

۲. اطلاعات لحظه به لحظه تعداد و بهاي موجودي ها محاسبه مي شود

۳. بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در هر زمان در اختيار است

۴. سوابق کالاهاي دريافتي يا ارسالي نگهداري نمي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در هنگام برگشت کالا در سيستم ادواري چه حسابي بدهکار مي شود؟

۱. برگشت از خريد 

۲. موجودي کالا

۳. خريد  

۴. حسابهاي پرداختني يا وجه نقد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-موجودي کالاي اول دوره ۱۰۰۰ واحد به بهاي هر واحد ۴۰۰ ريال – خريد اول به تعداد ۴۰۰۰ واحد بهاي هر واحد ۴۱۰ ريال -خريد دوم  تعداد ۵۰۰۰ واحد به بهاي هر واحد ۴۲۰ ريال – فروش کلي دوره ۸۸۰۰ واحد مي باشد. موجودي کالاي پايان دوره به روش اولين صادره از آخرين وارده چند ريال است ؟

۱. ۵۲۰۰۰۰ ريال  

۲. ۵۰۴۰۰۰ ريال  

۳. ۴۸۲۰۰۰ ريال  

۴. ۴۷۰۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- اصل اهميت جزء کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. اصول محدود کننده حسابداري  

۲. اصول حسابداري

۳. مفروضات حسابداري 

۴. ويژگي کيفي اطلاعات حسابداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- پرداخت بدهي مربوط به دوره گذشته موجب چه چيزي مي شود؟

۱. افزايش دارايي و کاهش بدهي مي شود

۲. کاهش بدهي و افزايش سرمايه مي شود

۳. افزايش دارايي و سرمايه مي شود

۴. کاهش دارايي و بدهي مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-شرکت لاله در تاريخ ۹۱/۴/۱ کالايي را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال به شرط (ن /۶۰-۱۰/۲) به شرکت لادن فروخته است . در تاريخ

۹۱/۴/۴ معادل ۲۵۰۰۰ ريال از کالاها به علت عدم تطابق با سفارش توسط شرکت لادن برگشت داده شد. در تاريخ ۹۱/۴/۹وجه معامله پرداخت شد. در تاريخ  ۹۱/۴/۴ در دفتر شرکت لادن کدام حساب بستانکار مي شود؟

۱. وجه نقد   

۲. حسابهاي دريافتني 

۳. برگشت از خريد

۴. حسابهاي پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- شرکت لاله در تاريخ ۹۱/۴/۱ کالايي را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال به شرط (ن /۶۰-۱۰/۲) به شرکت لادن فروخته است . در تاريخ

۹۱/۴/۴ معادل ۲۵۰۰۰ ريال از کالاها به علت عدم تطابق با سفارش توسط شرکت لادن برگشت داده شد. در تاريخ ۹۱/۴/۹

وجه معامله پرداخت شد. در تاريخ  ۹۱/۴/۹ در دفاتر شرکت لاله حساب وجه نقد به چه مبلغي بدهکار مي شود؟

۱. ۳۰۰۰۰۰ ريال

۲. ۲۹۴۰۰۰ ريال

۳. ۲۷۵۰۰۰ ريال

۴. ۲۶۹۵۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-کداميک از گزينه هاي زير جزء دارايي هاي جاري نيستند؟

۱. صندوق   

۲. حسابهاي دريافتني 

۳. پيش پرداخت بيمه 

۴. اثاثه اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت به چه حسابي بسته مي شود؟

۱. خلاصه سود و زيان 

۲. استهلاک انباشته   

۳. تراز اختتامي  

۴. سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کدام حساب به خلاصه سود و زيان بسته نمي شود؟

۱. فروش  

۲. خريد

۳. برگشت از فروش و تخفيفات

۴. برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- ساختماني به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ريال در اول فروردين ۱۳۸۵ خريداري شد. ارزش اسقاط اين ساختمان  ۱۰۰۰۰ ريال و عمر مفيد آن ۲۰ سال برآورد شده است . براي ثبت استهلاک در پايان اسفند ماه ۱۳۸۵ کدام حساب و به چه مبلغي بايد بستانکارشود؟

۱. هزينه استهلاک ۷۰۰۰ ريال

۲. هزينه استهلاک ۷۵۰۰ ريال

۳. استهلاک انباشته ۷۰۰۰ ريال

۴. استهلاک انباشته ۷۵۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- موسسه خدماتي آينده  بابت خدماتي که براي مشتريان خود انجام داده صورتحسابي به مبلغ ۹۰۰۰ ريال براي آنها ارسال نمود. اما وجه آنرا هنوز دريافت نکرده است . بابت اين رويداد چه ثبتي بايد در دفتر روزنامه موسسه انجام گيرد؟

۱. صندوق ۹۰۰۰ ريال بدهکار – درآمد خدمات ۹۰۰۰ ريال بستانکار

۲.  صندوق ۹۰۰۰ ريال بدهکار – پيش دريافت درآمد ۹۰۰۰ ريال بستانکار

۳. حسابهاي دريافتني ۹۰۰۰ ريال بدهکار – درآمد خدمات ۹۰۰۰ ريال بستانکار

۴. حسابهاي دريافتني ۹۰۰۰ ريال بدهکار – پيش دريافت درآمد ۹۰۰۰ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- فروش ۱۷۰۰ ريال – خريد ۱۰۰۰ ريال –  برگشت از خريد ۳۰۰ ريال – تخفيفات نقدي خريد ۱۵۰ ريال – موجودي کالاي اول  دوره ۱۰۰ ريال – موجودي کالاي پايان دوره ۲۰۰ ريال – برگشت از فروش ۵۰ ريال – تخفيفات فروش ۵۰ ريال – هزينه حمل

۱۴۰ ريال – باتوجه به اين اطلاعات بهاي تمام شده کالاي خريداري شده چند ريال است ؟

۱. ۵۵۰ ريال

۲. ۶۹۰ ريال

۳. ۷۰۰ ريال

۴. ۱۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- مانده اول دوره ۱۰۰ عدد به بهاي هر واحد ۱۴۰ ريال – خريد اول ۴۰۰ واحد هر واحد ۱۶۰ ريال – فروش ۳۰۰ واحد- با توجه به  اين اطلاعات بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره به روش ميانگين چند ريال است ؟

1. 36000

2. 34000

3. 32000

4. 31200

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-اگر سرمايه اول دوره ۵۰۰۰۰۰۰ ريال و سرمايه پايان دوره ۵۷۰۰۰۰۰ ريال و برداشت طي دوره ۴۰۰۰۰ ريال باشد سود موسسه چند ريال است ؟

1. 660000

2. 700000

3. 740000

4. 780000

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- تاريخ نوشته شده در متن کدام صورت مالي با صورتهاي مالي ديگر متفاوت است ؟

۱. صورت سود و زيان

۲. صورتحساب سرمايه

۳. ترازنامه

۴. صورت جريان وجوه نقد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- سيستم هاي آبياري و حصه جاري بدهي هاي بلند مدت به ترتيب جزء کدام طبقه دارايي ها و بدهي ها هستند؟

۱. دارايي جاري – بدهي جاري 

۲. دارايي جاري – بدهي بلندمدت

۳. دارايي بلندمدت – بدهي جاري  

۴. دارايي بلندمدت – بدهي بلندمدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣-مانده پايان دوره حساب ملزومات نسبت به اول دوره آن ۱۰۰۰۰ ريال کاهش داشته است . در طي دوره مقدار ۶۰۰۰۰ ريال ملزومات خريداري شده است . هزينه ملزومات چند ريال است ؟

1. 10000

2. 50000

3. 60000

4. 70000

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤- شرکت الف در تاريخ ۸۶/۵/۱ بابت اجاره ۲۰ ماهه سالن مرکزي خود مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ريال از شرکت ب دريافت نمود. ثبت اصلاحي لازم در پايان سال ۸۶ کدام حساب و به چه مبلغي بستانکار مي شود؟

۱. پيش دريافت اجاره ۳۲۰۰۰۰۰ ريال   

۲. درآمد اجاره ۳۲۰۰۰۰۰ ريال

۳. پيش دريافت اجاره ۴۸۰۰۰۰۰ ريال   

۴. درآمد اجاره ۴۸۰۰۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥- شرکت نسيم در ۸۹/۳/۱ ساختماني را به بهاي تمام شده ۵۹۰۰۰۰۰ ريال خريداري نمود. عمر مفيد اين ساختمان ۱۰ سال وارزش اسقاط آن ۵۰۰۰۰۰ ريال است . هزينه استهلاک اين ساختمان در سال ۹۰ چند ريال است ؟

۵۹۰۰۰۰.۱ ريال   

۵۴۰۰۰۰.۲ ريال   

۴۵۰۰۰۰.۳ ريال

۴۰۰۰۰۰.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦- موادي که ماهيت مصرفي داشته و به طور غير مستقيم در فرآيند توليد استفاده شوند تعريف کدام گزينه است ؟

۱. مواد اوليه  

۲. کالاي در جريان ساخت

۳. کالاي ساخته شده

۴. ملزومات مصرفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- در طبقه بندي هزينه ها، هزينه استهلاک دارايي هاي زيستي مولد جزء کدام دسته مي باشد؟

۱. هزينه هاي عملياتي  

۲. هزينه هاي مالي

۳. هزينه هاي توليدي 

۴. هزينه هاي عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨- موجودي اول دوره ۵۰۰۰ واحد هر واحد ۱۰۰ريال – خريد اول ۳۰۰۰ واحد هر واحد ۱۱۰ ريال -خريد دوم ۶۰۰۰ واحد هر واحد120 ريال – فروش طي دوره ۱۰۰۰۰ واحد- با توجه به اين اطلاعات موجودي کالاي پايان دوره به روش ميانگين چند ريال است ؟

۱. ۳۹۸۴۰۰ ريال

۵۴۶۱۸۲.۲ ريال

۱۱۰۷۱۴۲.۳ ريال  

۴۴۲۸۵۸.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٩-با توجه به اطلاعات زير بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش LIFO چند ريال است ؟

خريد اول ۲۲۰۰ واحد هر واحد ۲۰۰۰ ريال -خريد دوم ۱۸۰۰ واحد هر واحد ۲۱۰۰ ريال -موجودي اول دوره ۱۰۰۰ واحد هر واحد1900 ريال –  فروش طي دوره ۴۱۰۰ واحد

۱. ۸۳۵۰۰۰۰ ريال

۲. ۸۴۷۰۰۰۰ ريال

۳. ۸۳۰۰۰۰۰ ريال

۴. ۸۳۷۰۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠- در کدام يک از روش هاي شمارش موجودي ها جريان هزينه با جريان فيزيکي موجودي ها مطابقت دارد؟

۱. شناسايي ويژه   

۲. ميانگين

۳. اولين صادره از اولين وارده 

۴. اولين صادره از آخرين وارده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خير بنده اي خواهد ، او را در دين دانشمند كند .

عنــوان درس : اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس : اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري ,مديريت وحسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي ,مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۲۱ – ,مهندسي کشاورزي (علوم دامي )مهندسي مديريت وآباداني روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ – ,مهندسي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۲۱۴۱۱۵ – ,مهندسي , – ۱۲۱۴۰۸۸کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۵

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــ

١- اطلاعاتي که عاري از هرگونه خطا و يا انحراف باشد کدام ويژگي اطلاعات حسابداري است ؟

۱. قابل اتکا بودن

۲. کامل بودن 

۳. قابل فهم بودن

۴. مربوط بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام گزينه به عنوان مبناي اجراي کار درکليه مراحل اجراي عمليات حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. مفروضات حسابداري

۲. اصول حسابداري

۳. ميثاق هاي محدودکننده  

۴. استانداردهاي حسابداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- شناسايي درآمدها به محض تحقق و هزينه ها به محض تحميل بدون توجه به زمان دريافت و پرداخت وجه نقد مفهوم کدام اصل يا فرض حسابداري است ؟

۱. اصل تحقق درآمد 

۲. اصل تطابق هزينه ها با درآمدها

۳. فرض تعهدي   

۴. فرض دوره مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-در صورتيکه دارايي هاي يک مؤسسه طي سال ٢٠% افزايش و بدهي هاي آن نيز ٢٠%  افزايش يابد درصد تغيير سرمايه کدام گزينه است ؟

۱. %١٠  کاهش

۲. %١٦ کاهش

۳. %٢٠  افزايش

۴. بدون تغيير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- در ستون بدهکار دفتر روزنامه ، اطلاعات کدام يک از گزينه هاي زير نوشته مي شود؟

۱. نام حسابهاي بدهکار

۲. نام حسابهاي بدهکار يا بستانکار

۳. مانده بدهکار

۴. مبلغ بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- اگر سرمايه اول و پايان دوره يک موسسه به ترتيب ٤٠٠٠٠ ريال و ٥٠٠٠٠ ريال و برداشت صاحب موسسه ٤٠٠٠ ريال ودرآمدهاي موسسه ١٠٠٠٠ ريال و سرمايه گذاري مجدد ٦٠٠٠ ريال باشد، هزينه هاي موسسه طي دوره چند ريال است ؟

٤٠٠٠.۱ ريال 

٣٠٠٠.۲ ريال

٢٠٠٠.۳ ريال 

١٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٧- شرکت آبان در تاريخ ٨٩/٦/١ بابت حق بيمه ١٥ ماه آينده کارکنان خود مبلغ ٣٠ ميليون ريال  را پرداخت نمود. ثبت اصلاحي اين رويداد در تاريخ   ٩٠/١٢/٢٩ کدام گزينه است ؟

۱. هزينه بيمه ١٤ ميليون ريال بدهکار- وجه نقد  ١٤ ميليون ريال بستانکار

۲هزينه بيمه ١٦ ميليون ريال بدهکار- وجه نقد ١٦ ميليون ريال بستانکار

۳هزينه بيمه ١٤ ميليون ريال بدهکار- پيش پرداخت  بيمه ١٤ ميليون ريال بستانکار

۴. هزينه بيمه ١٦ ميليون ريال بدهکار- پيش پرداخت  بيمه ١٦ ميليون ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- استهلاک انباشته چه نوع حسابي است و در کدام صورت مالي گزارش مي شود؟

۱. موقت – ترازنامه   

۲. دايمي – ترازنامه

۳. موقت – صورت سود و زيان  

۴. دايمي – صورت سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام گزينه جزء حساب هاي دايمي هستند؟

۱. هزينه حقوق 

۲. درآمد

۳. برداشت مالک

۴. حقوق پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- ثبت صحيح بستن حسابهاي هزينه در پايان دوره مالي کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. خلاصه سود و زيان ، بدهکار- هزينه ، بستانکار

۲. هزينه ، بدهکار- خلاصه سود و زيان ، بستانکار

۳. سرمايه ، بدهکار- هزينه ، بستانکار  

۴. هزينه ، بدهکار- سرمايه ، بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- موسسات خرده فروشي و عمده فروشي از کدام روش شناسايي درآمد استفاده مي نمايند؟

۱. زمان فروش 

۲. روش اقساطي

۳. به هنگام توليد

۴. مقطع تکميل توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- کدام گزينه در ارتباط با سيستم ثبت دايمي موجودي کالا صحيح است ؟

۱. سوابق کالاهاي دريافتي يا ارسالي نگهداري نمي شود.

۲بهاي تمام شده کالاي فروش رفته در پايان سال محاسبه مي شود.

۳خريد و فروش کالا در حساب موجودي کالا ثبت مي شود.

۴. اطلاعات لحظه به لحظه تعداد و بهاي موجودي ها در دسترس نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

١٣- در هنگام ثبت تخفيف نقدي خريد در سيستم ادواري از چه حسابي استفاده مي شود؟

۱. برگشت از خريد و تخفيفات

۲. تخفيفات خريد

۳. خريد

۴. موجودي کالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- ارزيابي نتايج حاصل از عمليات يک دوره مالي با دوره هاي مالي قبل يک موسسه ، نتيجه پذيرش کدام اصل يا فرض حسابداري است ؟

۱. دوره مالي   

۲. تطابق

۳. تحقق درآمد 

۴. تعهدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- کداميک از مفاهيم زير جزء ويژگي اطلاعات حسابداري نمي باشد؟

۱. يکسان بودن 

۲. به موقع بودن

۳. قابل فهم بودن

۴. کامل بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کداميک از رويدادهاي زير موجب بدهکار شدن يک حساب بدهي و بستانکار شدن يک حساب دارايي مي گردد؟

۱. خريد نقدي اثاثه 

۲. خريد نسيه ملزومات

۳. پرداخت وجه به بستانکاران  

۴. دريافت وجه از بدهکاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

١٧- در تاريخ ٩٠/١٠/١ شرکت بهار مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ريال بابت بيمه يک ساله وسايط نقليه پرداخت نموده است . در تاريخ ٩٠/١٠/١ شرکت بهار چه حسابي را در دفاتر خود بدهکار مي نمايد؟

۱. بانک  

۲. هزينه بيمه 

۳. پيش پرداخت بيمه  

۴. پيش دريافت بيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- در تاريخ ٩٠/١٠/١ شرکت بهار مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ريال بابت بيمه يک ساله وسايط نقليه پرداخت نموده است . در تاريخ ٩٠/١٢/٢٩ هزينه بيمه در دفاتر شرکت بهار چند ريال گزارش مي شود؟

2250000.۴ 3000000.۳  800000.۲   750000.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کداميک از گزينه هاي زير صحيح است ؟

۱. حساب تخفيفات نقدي فروش مانده بستانکار دارد.

۲حساب برگشت از فروش و تخفيفات مانده بدهکار دارد.

۳حساب هزينه حمل کالاي خريداري شده مانده بستانکار دارد.

۴. حساب فروش مانده بدهکار دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- تقسيم واحدهاي اقتصادي به واحدهاي خدماتي ، بازرگاني و توليدي بر اساس کدام يک از ويژگي هاي واحدهاي اقتصادي است ؟

۱. نوع مالکيت 

۲. هدف فعاليت

۳. نوع فعاليت 

۴. شکل حقوقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- رويدادهاي اقتصادي که تأثير مستقيم بر عمليات واحد تجاري دارند مفهوم کدام گزينه است ؟

۱. معاملات تجاري   

۲. گزارشات مالي

۳. قراردادهاي تجاري  

۴. معاملات غير پولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- مهمترين هدف شناخت هزينه ها کدام گزينه مي باشد؟

۱. تعيين ميزان هزينه ها و مبالغي است که بايد از سرمايه کم شود.

۲تعيين ميزان هزينه ها و مبالغي است که بايد از سود ويژه کم شود.

۳تعيين ميزان و نوع هزينه هايي است که بايد از سرمايه کم شود.

۴. تعيين ميزان نوع هزينه هايي است که بايد از سود ويژه کم شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- خلاصه تغييرات در عناصر حسابداري در کدام گزينه نشان داده مي شود؟

۱. ترازنامه

۲. تراز آزمايشي

۳. حساب

۴. فهرست حسابها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- هزينه ملزومات ٨٥٠٠٠ ريال – خريد ملزومات طي دوره ١١٠٠٠٠ ريال و مانده پايان دوره ملزومات ٩٠٠٠٠ ريال است .مانده اول دوره حساب ملزومات چند ريال بوده است ؟

105000.۴  125000.۳   65000.۲  115000.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- شرکت "الف " در تاريخ ٨٦/٥/١ بابت اجاره ٢٠ ماهه سالن مرکزي خود مبلغ ٨٠٠٠٠٠٠ ريال از شرکت "ب " دريافت نمود.ثبت اصلاحي لازم در پايان سال ٨٧ کدام حساب و به چه مبلغي بدهکار مي شود؟

۱. درآمد اجاره ٣٢٠٠٠٠٠ ريال   

۲. پيش دريافت اجاره ٣٢٠٠٠٠٠ ريال

۳. درآمد اجاره ٤٨٠٠٠٠٠ ريال   

۴. پيش دريافت اجاره ٤٨٠٠٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- نحوه انعکاس حساب استهلاک انباشته در ترازنامه کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. در قسمت بدهي ها نوشته مي شود.

۲. بعد از بدهي ها و قبل از سرمايه نوشته مي شود.

۳. در قسمت دارايي ها از دارايي مربوطه کسر مي شود.

۴. در قسمت دارايي ها به دارايي مربوطه اضافه مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- خريد ١٢١٠٠٠٠ ريال -برگشت از خريد ١٠٠٠٠ ريال – تخفيفات خريد ٣٠٠٠٠ ريال – هزينه حمل ٢٠٠٠٠ ريال – فروش ٢١٢٠٠٠٠ ريال – برگشت از فروش و تخفيفات ٥٠٠٠٠ ريال – موجودي کالاي اول دوره و پايان دوره به ترتيب ٣٠٠٠٠٠ ريال و ٤١٠٠٠٠ ريال و هزينه هاي عملياتي ٤٣٠٠٠٠ ريال است . بهاي تمام شده کالاي خريداري شده چند ريال است ؟١٢٠٠٠٠٠.۱ ريال   ١٢٣٠٠٠٠.۲ ريال  ١١٩٠٠٠٠.۳ ريال   ١١٤٠٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- موجودي کالاي اول دوره ١٢٠٠٠٠ ريال است . ثبت صحيح بستن اين حساب در پايان دوره کدام گزينه است ؟

۱. موجودي کالاي اول دوره ١٢٠٠٠٠ ريال – بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ١٢٠٠٠٠ ريال

۲بهاي تمام شده کالاي فروش رفته ١٢٠٠٠٠ ريال -موجودي کالاي اول دوره ١٢٠٠٠٠ ريال

۳موجودي کالاي اول دوره ١٢٠٠٠٠ ريال – خلاصه سود و زيان ١٢٠٠٠٠ ريال

۴. خلاصه سود و زيان ١٢٠٠٠٠ ريال – موجودي کالاي اول دوره ١٢٠٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٢٩- در سيستم دايمي موجودي کالا، حساب موجودي کالاي اول دوره در پايان سال به چه حسابي بسته مي شود؟

۱. بدهکار حساب خلاصه سود و زيان  

۲. بستانکار حساب خلاصه سود و زيان

۳. سرمايه  

۴. ثبتي ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- روغن مصرفي در ماشين آلات و بذر براي توليد محصولات کشاورزي به ترتيب جزء کدام موجودي ها به شمار مي آيند؟

۱. مواد اوليه – مواد اوليه

۲. مواد اوليه – ملزومات مصرفي

۳. ملزومات مصرفي – مواد اوليه

۴. ملزومات مصرفي – ملزومات مصرفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١- هزينه هايي که با فعاليت اصلي شرکت مرتبط هستند و به طور مستمر رخ مي دهند تعريف کدام گزينه است ؟

۱. هزينه هاي توليدي  

۲. هزينه هاي عملياتي  

۳. هزينه هاي مالي   

۴. هزينه هاي عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- خالص ارزش فروش دارايي هاي زيستي غير مولد يک شرکت در پايان دوره مالي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال برآورد شده است .بهاي تمام شده اين دارايي ها ٤٢٠٠٠٠ ريال ثبت گرديده است . در ثبت اصلاحي پايان دوره کدام حساب بستانکار

مي گردد؟

۱. موجودي دارايي زيستي   

۲.درآمد افزايش ارزش دارايي زيستي

۳. خالص سود فروش دارايي زيستي  

۴. بهاي تمام شده دارايي زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- موجودي اول دوره ٥٠٠٠ واحد هر واحد ١٠٠ريال – خريد اول ٣٠٠٠ واحد هر واحد ١١٠ ريال -خريد دوم ٦٠٠٠ واحد هرواحد ١٢٠ ريال – فروش طي دوره ١٠٠٠ واحد- با توجه به اين اطلاعات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش ميانگين چند ريال است ؟

١٢١٢٤٥٨.۱ ريال   

١١٠٧١٤٢.۲ ريال  

١١٤٢٨٥٧.۳ ريال   

١١٩٨٧٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤-خريد اول ٩٠٠ واحد هر واحد ٢٠٠٠ ريال – خريد دوم ٥٠٠ واحد هر واحد ٢١٠٠ ريال – موجودي اول دوره ١٠٠ واحد هرواحد ١٩٠٠ ريال –  فروش طي دوره ١١٠٠ واحد- باتوجه به اين اطلاعات بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش FIFOچند ريال است ؟

٢٢٥٠٠٠٠.۱ ريال   

٢٢٠٠٠٠٠.۲ ريال  

٢١٠٠٠٠٠.۳ ريال   

٢٠٥٠٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥- بهاي تمام شده کالاي خريداري شده ٣٨٠٠٠٠ ريال است . اگر هزينه حمل ٢٠٠٠٠ ريال و برگشت از خريد ٣٠٠٠٠ ريال وتخفيفات نقدي خريد ١٠٠٠٠ ريال باشد، خريد چند ريال است ؟

٣٨٠٠٠٠.۱ ريال   

٤٠٠٠٠٠.۲ ريال   

٣٧٠٠٠٠.۳ ريال   

٣٦٠٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦- مانده طبيعي کدام يک از حسابهاي زير بدهکار است ؟

۱. تخفيفات نقدي خريد

۲. برگشت از خريد و تخفيفات

۳. فروش و برگشت از فروش   

۴. بهاي تمام شده کالاي فروش رفته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧- مانده پايان دوره حساب بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به کدام حساب بسته مي شود؟

۱. بدهکار حساب موجودي کالا  

۲. بدهکار حساب خلاصه سود و زيان

۳. بستانکار حساب موجودي کالا  

۴. بستانکار حساب خلاصه سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨- نمايشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي املاک معمولاً از کدام روش ارزيابي موجودي کالا استفاده مي نمايند؟

۱. شناسايي ويژه 

۲. ميانگين   

۳. اولين صادره از اولين وارده  

۴. اولين صادره از آخرين وارده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩- در کدام يک از روشهاي شمارش موجودي ها، بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره بر اساس قيمت هاي جاري درترازنامه گزارش مي شود؟

۱. شناسايي ويژه 

۲. ميانگين   

۳. اولين صادره از اولين وارده  

۴. اولين صادره از آخرين وارده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- اشتباه در ارزيابي کمتر موجودي کالاي پايان دوره به ترتيب چه تأثيري بر سود و زيان و دارايي هاي شرکت دارد؟

۱. کاهش سود – کاهش دارايي  

۲. افزايش سود – کاهش دارايي

۳. افزايش سود – افزايش دارايي  

۴. کاهش سود – افزايش دارايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : ابن سنان گويد به حضرت صادق – عليه السلام – عرض كردم : مردي هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز مي باشد : فرمود چه عقلي كه فرمانبري شيطان مي كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شيطان مي برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه اي كه به او دست مي دهد از چيست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شيطان است .

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري ,مديريت وحسابداري

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري درواحدهاي کشاورزي ,حسابداري واحدهاي کشاورزي ,مديريت و حسابداري ,مديريت وحسابداري

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي ۱۱۲۱۰۲۱ – ,مهندسي کشاورزي (علوم دامي مهندسي علوم دامي ۱۲۱۴۰۸۸ – ,مهندسي مديريت وآباداني روستاها ۱۲۱۴۰۸۹ – ,مهندسي کشاورزي -مکانيزاسيون ,(کشاورزي ۱۲۱۴۱۱۵ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ,اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۵

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ـــــ

١-کدام ديدگاه ، حسابداري را به عنوان "زبان تجارت " معرفي مي نمايد؟

۱. حسابداري فن شناسايي ، ثبت ، طبقه بندي و تلخيص و گزارشگري رويدادهاي مالي است .

۲حسابداري همانند يک زبان خارجي است که داراي قوائد و علايم مشخص است .

۳حسابداري يک سيستم اطلاعاتي است .

۴. حسابداري سيستم استفاده از رويدادهاي مالي جهت ارائه گزارش هاي مالي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-جمله "عملکرد مستقل دو فرد دارنده اطلاعات ، نتايج يکساني را همراه داشته باشد" مربوط  به کدام ويژگي از اطلاعات

حسابداري است ؟

۱. قابل اتکا بودن    ۲. کامل بودن

۳. قابل فهم بودن    ۴. قابل اثبات بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-شرکت هاي تعاوني مصرف ، فروشگاه ها و داروخانه ها جزء کدام طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت

مي باشند؟

۱. خدماتي  ۲. بازرگاني 

۳. توليدي   ۴. خدماتي و بازرگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-مطابق کدام فرض حسابداري آثار معاملات (به عنوان مثال نسيه ) در زمان وقوع آنها بايستي شناسايي و در دفاتر ثبت

شوند؟

۱. فرض دوره مالي   ۲. فرض تداوم فعاليت  

۳. فرض تعهدي    ۴. فرض واحد پولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-کدام گزينه جزء اصول حسابداري نيست ؟

۱. تفکيک شخصيت   ۲. بهاي تمام شده   

۳. تطابق   ۴. تحقق درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-حق مالي مالک موسسه نسبت به دارايي هاي آن چه نام دارد؟

۱. دارايي   ۲. بدهي   

۳. سرمايه   ۴. درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-اگر بدهي هاي يک موسسه ٢٠ واحد افزايش و سرمايه آن ٥ واحد کاهش يابد، دارايي آن چه تغييري مي کند؟

٢٥.۱ واحد افزايش  ٢٥.۲ واحد کاهش   ١٥.۳ واحد افزايش   ١٥.۴ واحد کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- هزينه چه تأثيري بر عناصر حسابداري دارد؟

۱. افزايش سرمايه   ۲. کاهش سرمايه    

۳. افزايش دارايي    ۴. کاهش بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-کدام رويداد مالي زير تأثيري بر معادله حسابداري ندارد؟

۱. خريد نقدي ملزومات ۲. خريد نسيه اثاثه   

۳. پرداخت بدهي    ۴. سرمايه گذاري مجدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-کداميک از حساب هاي زير باعث افزايش سرمايه مالک موسسه مي شود؟

۱. حساب پرداختني   ۲. برداشت 

۳. درآمد   ۴. هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کاهش کدام حساب بدهکار مي شود؟

۱. هزينه   ۲. برداشت 

۳. دارايي ها  ۴. سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- مانده طبيعي کداميک از حساب هاي زير بستانکار مي شود؟

۱. بدهي ها  ۲. دارايي ها 

۳. هزينه   ۴. برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- ثبت رويداد "خريد نسيه اثاثه " به چه صورتي است ؟

۱. اثاثه ، بدهکار- حساب هاي پرداختني ، بستانکار 

۲. اثاثه ، بدهکار- حساب هاي دريافتني ، بستانکار

۳. اثاثه ، بستانکار – حساب هاي پرداختني ، بدهکار 

۴. اثاثه ، بستانکار – حساب هاي دريافتني ، بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-کداميک از موارد زير جزء گزارشات يا صورت هاي مالي نمي باشد؟

۱. ترازنامه  

۲. تراز آزمايشي

۳. صورت حساب سود و زيان   

۴. صورت حساب سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-در صورتي که سرمايه اول دوره يک موسسه ٣٠٠، سود خالص دوره ١٦٦ و برداشت طي دوره ٢٠ واحد پولي باشد، سرمايه

در پايان دوره چه مقدار است ؟

1. 466

2. 486

3. 446

4. 146

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- نقطه آغاز فرايند ثبت رويدادهاي مالي در سيستم حسابداري چيست ؟

۱. اسناد مثبته ۲. ترازنامه 

۳. فهرست حساب ها  ۴. دفتر روزنامه عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-کليه رويدادهاي مالي يک موسسه به تفکيک حساب ها در کداميک از موارد زير ثبت مي شود؟

۱. ترازنامه   ۲. تراز آزمايشي    

۳. دفتر روزنامه ۴. دفتر کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-ثبت بستانکار رويداد مالي ؛ خريد اثاثه اداري به مبلغ ٦٠٠٠٠٠ ريال و صدور يک برگه سفته ٦ ماهه در ازاي آن کدام

گزينه است ؟

۱. اسناد پرداختي – ٦٠٠٠٠٠ ريال بستانکار    

۲. حساب هاي پرداختي – ٦٠٠٠٠٠ ريال بستانکار

۳. اسناد پرداختي   

۴. حساب هاي پرداختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-برداشت تعدادي از اثاثه براي مصارف شخصي توسط مالک ، به ترتيب باعث بدهکار و بستانکار شدن چه حساب هايي

مي شود؟

۱. برداشت – اثاثه    ۲. اثاثه – برداشت    

۳. اثاثه – فروش ۴. فروش – اثاثه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-به ترتيب بر اساس کدام فرض و اصل حسابداري برخي از حساب هاي يک موسسه در پايان دوره مالي بايستي اصلاح شوند

تا صورت هاي مالي گوياي وضعيت جاري مالي و عملکرد موسسه باشند؟

۱. فرض دوره مالي – اصل تطابق  

۲. فرض تعهدي – اصل تطابق

۳. فرض دوره مالي – اصل بهاي تمام شده  

۴. فرض تعهدي – اصل بهاي تمام شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کدام گزينه صحيح نمي باشد؟

۱. پايان دوره مالي زماني است که فعاليت موسسه در کمترين حد خود قرار دارد.

۲ منظور از ثبت هاي اصلاحي ، تجديد نظر کردن در مانده حساب هاست .

۳ اصلاحات در طول دوره مالي انجام مي شود.

۴. اصل تطابق هزينه ها با درآمدها بر اندازه گيري سود خالص تأکيد دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-موسسه بهمن در تاريخ ١٣٧٧/١/١ اقدام به خريد يک دستگاه ماشين آلات کشاورزي به قيمت ٨٠٠٠٠٠ ريال و برآورد

عمر مفيد ٣ سال مي نمايد. اگر ارزش اسقاطي اين دارايي در پايان عمر مفيد ٨٠٠٠٠ ريال باشد، در پايان سال چه ثبت

اصلاحي انجام مي شود؟

۱. هزينه استهلاک ، ٢٤٠٠٠٠ ريال بدهکار- استهلاک انباشته ، ٢٤٠٠٠٠ ريال بستانکار

۲ استهلاک انباشته ، ٢٤٠٠٠٠ ريال بدهکار- هزينه استهلاک ، ٢٤٠٠٠٠ ريال بستانکار

۳ ماشين آلات ، ٤٨٠٠٠٠ ريال بدهکار- استهلاک انباشته ، ٤٨٠٠٠٠ ريال بستانکار

۴. هزينه استهلاک ، ٤٨٠٠٠٠ ريال بستانکار- وجه نقد، ٤٨٠٠٠٠ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-جهت اصلاح حساب درآمدهاي ثبت و دريافت نشده کدام حساب بدهکار مي گردد؟

۱. بستانکاران ۲. بدهکاران 

۳. هزينه  ۴. درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- منظور از بستن حساب هاي موقت کدام گزينه است ؟

۱. انتقال مانده حساب هاي درآمد، هزينه و برداشت به حساب سرمايه

۲انتقال مانده حساب هاي درآمد، هزينه و برداشت به حساب سود و زيان

۳انتقال مانده حساب هاي هزينه و برداشت به حساب سرمايه

۴. انتقال مانده حساب هاي هزينه و برداشت به حساب حساب سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-در بستن حساب هاي موقت کدام حساب تأثيري بر سود و زيان ويژه نداشته و مستقيماً به حساب سرمايه بسته مي شود؟

۱. هزينه متفرقه    ۲. درآمد فروش    

۳. هزينه برق   ۴. برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- با اهميت ترين مرحله در چرخه حسابداري کدام گزينه است ؟

۱. تهيه مدارک و تنظيم سند حسابداري  

۲. تهيه تراز آزمايشي

۳. تهيه صورت هاي مالي   

۴. انتقال به دفاتر کل و معين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-کداميک از حساب هاي زير جزء بدهي هاي جاري محسوب نمي شود؟

۱. حساب هاي پرداختني ۲. پيش پرداخت اجاره

۳. حقوق پرداختني   ۴. پيش دريافت درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-روش شناسايي درآمد در برخي فلزات گرانبها و محصولات کشاورزي کداميک از موارد زير است ؟

۱. به هنگام توليد    ۲. در زمان فروش   

۳. در مقطع تکميل توليد    ۴. به روش اقساطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-خالص ارزش فروش دارايي هاي زيستي غير مولد يک شرکت در پايان دوره مالي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال برآورد شده است .

بهاي تمام شده اين دارايي ها ٤٢٠٠٠٠ ريال ثبت گرديده است . در ثبت اصلاحي پايان دوره کدام حساب بستانکار مي شود؟

۱. موجودي دارايي زيستي   

۲. درآمد افزايش ارزش دارايي زيستي

۳. خالص سود فروش دارايي زيستي    

۴. بهاي تمام شده دارايي زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٣٠- هر گونه تغيير در قيمت دارايي هاي زيستي غيرمولد به کداميک از موارد زير انتقال مي يابد؟

۱. دارايي هاي جاري    ۲. دارايي هاي بلندمدت

۳. سرمايه  ۴. صورت سود و زيان دوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١-در حسابداري واحدهاي کشاورزي موجودي ميوه در سرفصل کدام حساب زير آورده مي شود؟

۱. دارايي جاري    ۲. دارايي بلندمدت   

۳. بدهي جاري ۴. سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢-در پايان دوره مالي ، استهلاک کدام يک از موارد زير بايستي محاسبه گردد؟

۱. دارايي هاي زيستي  

۲. دارايي هاي زيستي مولد

۳. دارايي هاي زيستي غيرمولد  

۴. توليدات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣-اگر بهاي تمام شده کالاي خريداري شده ٧٧٥٠٠٠٠ ريال ، خريد ٧٨٥٠٠٠٠ ريال ، برگشت از خريد و تخفيفات ٧٥٠٠٠

ريال و هزينه حمل کالا ١٠٠٠٠ ريال باشد، تخفيفات خريد چه مبلغي است ؟

٧٥٠٠٠.۱ ريال    ٣٥٠٠٠.۲ ريال   ٧٧٨٥.۳ ريال    ٨٥٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- براي ثبت تخفيف دريافتي بابت معيوب بودن کالاي خريداري شده ، کدام حساب بدهکار مي شود؟

۱. برگشت از فروش و تخفيفات  

۲. برگشت از خريد و تخفيفات

۳. تخفيفات خريد   

۴. خريد کالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥-اگر مانده حساب هاي شرکتي در پايان سال بدين صورت باشد: فروش ٢٠٠٥٠٠ ريال – خريد ١٠٥٠٠٠ ريال – تخفيفات

خريد ١٠٠٠ ريال – برگشت از خريد و تخفيفات ٨٠٠ ريال – برگشت از فروش و تخفيفات ١٢٠٠ ريال – موجودي کالاي اول

دوره ٢٦٠٠٠ ريال – موجودي کالاي پايان دوره ١٨٠٠٠ ريال – هزينه حمل ٣٠٠ ريال . بهاي تمام شده کالاي آماده براي

فروش چند ريال است ؟ 

1. 129500

2. 107000

3. 108000

4. 103500

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦-اگر مانده حساب هاي شرکتي در پايان سال بدين صورت باشد: فروش ٢٠٠٥٠٠ ريال – خريد ١٠٥٠٠٠ ريال – تخفيفات

خريد ١٠٠٠ ريال – برگشت از خريد و تخفيفات ٨٠٠ ريال – برگشت از فروش و تخفيفات ١٢٠٠ ريال – موجودي کالاي اول

دوره ٢٦٠٠٠ ريال – موجودي کالاي پايان دوره ١٨٠٠٠ ريال – هزينه حمل ٣٠٠ ريال . بهاي تمام شده کالاي خريداري

شده چند ريال است ؟

1. 129500

2. 107000

3. 108000

4. 103500

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- اقلامي که در ساخت محصول به کار مي روند و بذر براي توليد محصولات کشاورزي به ترتيب جزء کداميک از طبقه بندي

موجودي کالا در واحدهاي توليدي به شمار مي روند؟

۱. مواد اوليه – ملزومات مصرفي  

۲. ملزومات مصرفي – مواد اوليه

۳. کالاي در جريان ساخت – ملزومات مصرفي    

۴. کالاي در جريان ساخت – مواد اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨-موجودي يک قلم از کالاي فروشگاهي در ابتداي سال ١٣٩٠ و خريد کالاي مزبور طي سال به صورت جدول زير است . اگر

ميزان موجودي کالاي پايان دوره ٧٠٠ عدد باشد، بهاي تمام شده کل موجودي کالاي پايان دوره با روش ميانگين چند

تومان است ؟

بهاي واحد(تومان )  تعداد  شرح

١٠٠٠ ٢٠٠   موجودي اول دوره

٩٨٠ ٦٠٠   خريد مرحله اول

١٠٥٠ ٤٠٠   خريد مرحله دوم

١٠٤٠ ٥٠٠   خريد مرحله سوم

١١٠٠ ١٠٠   خريد مرحله چهارم

1. 735000

2. 690000

3. 723000

4. 714778

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٣٩-موجودي يک قلم از کالاي فروشگاهي در ابتداي سال ١٣٩٠ و خريد کالاي مزبور طي سال به صورت جدول زير است . اگر

ميزان موجودي کالاي پايان دوره ٧٠٠ عدد باشد، بهاي تمام شده کل موجودي کالاي پايان دوره با روش LIFO چند تومان

است ؟

بهاي واحد(تومان )  تعداد  شرح

١٠٠٠    ٢٠٠   موجودي اول دوره

٩٨٠ ٦٠٠   خريد مرحله اول

١٠٥٠    ٤٠٠   خريد مرحله دوم

١٠٤٠    ٥٠٠   خريد مرحله سوم

١١٠٠    ١٠٠  خريد مرحله چهارم

1. 735000

2. 690000

3. 723000

4. 714778

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠-موجودي يک قلم از کالاي فروشگاهي در ابتداي سال ١٣٩٠ و خريد کالاي مزبور طي سال به صورت جدول زير است . اگر

ميزان موجودي کالاي پايان دوره ٧٠٠ عدد باشد، بهاي تمام شده کل موجودي کالاي پايان دوره با روش FIFO چند تومان

است ؟

بهاي واحد(تومان ) تعداد    شرح

١٠٠٠    ٢٠٠ موجودي اول دوره

٩٨٠    ٦٠٠  خريد مرحله اول

١٠٥٠    ٤٠٠  خريد مرحله دوم

١٠٤٠    ٥٠٠ خريد مرحله سوم

١١٠٠    ١٠٠ خريد مرحله چهارم

1. 735000

2. 690000

3. 723000

4. 714778

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام حسین (ع) : سلام كردن هفتاد حسنه و پاداش دارد كه 69 حسنه براي كسي است كه سلام مي كند و يك حسنه براي كسي است كه جواب سلام را مي دهد.