آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت واحدهای زراعی و دامی کد 1411007

نام درس: مديريت واحدهاي زراعي ودامي –مديريت واحدهاي دامپروري

ترم 1سال 89.90

نام درس: مديريت واحدهاي زراعي ودامي –مديريت واحدهاي دامپروري              

رشته وکددرس: (سنتي ): مهندسي کشاورزي( اقتصاد کشاورزي ) ( ١١٢١٠٢٨)     

تجميع : مهندسي اقتصاد کشاورزي –  مهندسي مديريت و آباداني روستاها (١٤١١٠٠٧) – ناپيوسته : مهندسي توليدات دامي (١٤١١٢٢٠)

ـــــــــ

١. بر اساس تفکيک Luther gulick کداميک از وظايف ذيل ، جزء وظايف مديريت نمي باشد؟

 الف . طرح ريزي                                      ب. کارگزيني

 ج. رقابت                                                د. معرفي يا نمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢. اين عبارت در مورد کدام افراد صادق مي باشد.« ميل داشتن به کار برجسته ، حرکت به سوي تغييرپذيري ، قبول مسئوليت ، قاطعيت ، توجه به حقايق وبريدن از عواطف »

 الف . شرکتهاي موفق                                 ب. مديران موفق

 ج. افرادموفق                                           د. تجار موفق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٣. استفاده کشاورزان ازمنطق استقراء ، به چه معني مي باشد؟  الف . کشاورز بر اساس مشاهدات خود، نتيجه کلي مي گيرد.

 ب. کشاورز بر اساس مشاهدات خود نتيجه جزئي مي گيرد.

 ج. کشاورزبر اساس وضعيت بازار الگوي کشت خود را تعيين مي کند.

 د. کشاورز براساس شاخصهاي اقتصادي ، الگوي کشت خود را تعيين مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٤. به دليل کافي نبودن اطلاعات ،نمي توان آينده را به درستي پيش بيني کرد ولي مي توان تا حدي آينده را سنجيد و اقدام به کشاورزي نمود. اين وضعيت مربوط به کداميک از مدارج تکامل درمعلومات واطلاعات مديريت مي باشد؟

 الف . وضعيت عمل اجباري                         ب. وضعيت اطمينان ذهني

 ج. موقعيت آموزش                                    د. وضعيت ريسک ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٥.اين عبارت کداميک از قوانين اقتصادي رابيان مي کند. « وقتي که يک نهاده متغير به يک سري نهاده هاي ثابت اضافه شود درابتدا محصول با نرخ افزايش اضافه مي شود ولي بعد ازآن بانرخ کاهش اضافه خواهد شد و بالاخره در اثر افزايش نهادهها محصول اضافه نمي شود»

 الف . قانون بازده  ب. قانون بازده نزولي 

ج. قانون تأثير نهاده برتوليد  د. قانون توليد نهائي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٦. مرحله دوم توليد بر اساس توليد فيزيکي متوسط (App) وتوليد فيزيکي نهايي (MPP) معادل با کداميک از عبارات زير است ؟

 الف . Mpp=App                                    ب. MPP<App

 ج. Mpp>App                                       د. ٠>Mpp

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. نرخ جايگزين يا MRS به وسيله کدام عبارت نشان داده شده است ؟

 تعداد واحدهاي نهاده اضافه شده

 الف . ____________________________________

 تعداد واحدهاي نهادهاي که از آن صرف نظر شده  تعداد واحدهاي نهادهاي که از آن صرف نظر شده

 ب . ____________________________________

 تعداد واحدهاي نهاده اضافه شده  تعداد واحدهاي نهاده جايگزين شده

 ج . ____________________________________

 تعداد واحدهاي نهاده اضافه شده  تعداد واحدهاي نهاده اضافه شده

 د . ____________________________________

 تعداد واحدهاي نهادهجايگزين شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٨. هزينه فرصت نهاده هاي غير سرمايه اي از قبيل نيروي کار ومديريت در بخش کشاورزي چگونه محاسبه مي شود؟  الف درآمدي که آنها دربهترين آلترناتيو کشاورزي به دست خواهندآورد.

 ب. درآمدي که آنها در بهترين آلترناتيو غير کشاورزي به دست خواهند آورد.

 ج. نرخ بهره مربوط به سرمايه گذاريهاي کشاورزي

  د. نرخ بازگشت سرمايه در فعاليتهاي کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. در يک بنگاه رقابتي ، که در آن فقط از يک نهاده استفاده مي کنند، شرط حداکثر کردن سود و تعيين مورد نياز نهادهها براي واحدهاي توليدي کدام است ؟

p: قيمت محصول ، px : قيمت نهاده ،Mpx : توليد نهايي نهاده Apx : توليد متوسط نهاده

 الف . px.Apx=p                                ب. px.Mpx=p

 ج. p.Apx=px                                    د. p.Mpx=px

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٠. مرز امکانات توليد چه چيز را نشان مي دهد؟

 الف . حداکثر مقادير محصول را که مدير با استفاد از منابع موجود مي تواند توليد کند.

 ب. حداکثر مقادير محصول را که مدير مي تواند توليد کند.

 ج. حداکثر مقادير محصول را که با حداقل هزينه مي توان توليد کرد.

 د. حداکثر مقادير محصول را که با حداقل منابع مي توان توليد کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١١. فاصله A٠ در شکل روبرو، بيانگر چه نوع ارتباط توليدي در يک بنگاه مي باشد؟ (y١,y٢ ميزان محصولاتي است که اين بنگاه توليد مي کند.)

 الف . ارتباط رقابتي  ب. ارتباط اضافي  ج. محصولات با هم  د. محصولات انحصاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. متوسط هزينه کل چگونه محاسبه مي شود؟

 هزينه کل                                                                     هزينه کل

 الف ._______________                       ب. _________________

 مقدار نهاده مصرفي                                                   مقدار محصول توليد شده  هزينه کل                                                                       هزينه کل

 ج. _____________                             د. _______________

 هزينه ثابت                                                                   هزينه متغير

 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٣. اين عبارت مربوط به کدام هزينه مي شود؟« هزينه توليد واحد اضافي در هر سطح ازتوليد»

 الف . کل هزينه متغير             ب. هزينه اضافي      

 ج. هزينه نهايي                      د. متوسط هزينه متغير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٤. هزينه هايي که با شکست طرح جبران آنها مشکل مي باشد و مدير کنترل چنداني بر اين قبيل هزينه ها نداشته ولي ناگزير از انجام آن است » به چه نوع هزينه هايي معروف است ؟

 الف . هزينه هاي ثابت    ب. هرينه هاي ضروري    

 ج. هزينه هاي کوتاه مدت    د. هزينه هاي برگشت ناپذير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٥. کداميک از روشهاي ذيل جزء روشهاي محاسبه استهلاک نمي باشد؟

 الف . روش خط مستقيم     ب. روش کاهش برابر       

 ج. روش تعداد سالها  د. روش ميزان در آمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٦. در تقسيم بندي انواع ريسک کداميک ازموارد ذيل جزء ريسک کاري محسوب مي گردند؟

 الف . ريسک قيمت ، ريسک توليد                  ب. ريسک بازار ، ريسک قيمت

 ج. ريسک توليد، ريسک درآمد                      د. ريسک درآمد، ريسک بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٧. کشاورزان زماني که يک تصميم آنها منجر به يک درآمد نامطلوب خيلي زياد بيانجامد بيشتر چه نوع رفتار ريسکي را انتخاب مي نمايند؟

 الف . ريسک خنثي        ب. ريسک گريز      

 ج. ريسک پذير             د. ريسکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. هدف از بودجه ريز يک بنگاه چه مي باشد؟

 الف .تخمين درآمدهاي ايجاد شده براي غلبه بر مشکلات  ب. تخمين درآمدهاي ايجاد شده بر اساس هزينه ها

 ج. تهيه اطلاعات که مدير را در ارزيابي فرصتهاي مختلف ياري مي دهد.

 د. تهيه اطلاعات اقتصادي که مدير را در ارزيابي فرصتهاي مختلف ياري مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٩. بودجه يک بنگاه شامل چه نوع اطلاعاتي مي باشد؟

 الف . خلاصه اي از هزينه ها و بازدههاي موردانتظار براي يک سري از روشهاي توليد خاص است .

 ب. خلاصه اي از هزينه ها و درآمدها براي يک سري ازروشهاي توليد خاص است .

 ج. خلاصه اي از هزينه ها وبازدههاي مورد انتظار مي باشد.

 د.خلاصه اي ازهزينه ها و درآمدها مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٠. در کدام نوع از بودجه نويسي ، به وسيله متخصصين توسعه ارائه شده و بيانگر فني ترين تخمين ها مي باشد که بر اساس يافته هاي تحقيقات، تجارت و مشاهدات حاصل شده است ؟

 الف . بودجه نويسي بر اساس گزارشات سالانه           

 ب. بودجه نويسي بر اساس دفاتر بنگاهها

 ج. بودجه نويسي آماده                                        

 د.بودجه نويسي FEDS

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢١. خصوصيت بارز بودجه نويسي کلي چيست ؟

 الف . بهرهگيري از مدلهاي رياضي                ب. ساده بودن بودجه نويسي کلي

 ج. داشتن Package آماده  د. راحتي محاسبه از روشهاي کامپيوتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٢٢. براي کشف مشکلات عملياتي بنگاه کشاورزي از کدام روش استفاده نمي شود؟

 الف . تکنيکهاي توليدي انتخاب شده                ب. کارآيي توليد

 ج. رعايت زمان انجام بهينه کشاورزي             د. تعيين اندازه اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٣. اولين شاخه درخت تصميم گيري براي مشکل درآمدي بنگاه کشاورزي چيست ؟

 الف . آيا مشکل در درآمد به علت انتخاب نوع سرمايه گذاري يا ساماندهي آن به وجود آمده است .

 ب.آيا مشکل و مسئله واحد کشاورزي ناشي از مسائل بازاريابي مي باشد.

 ج. مشکل درآمدي بنگاه کشاورزي زودگذر است يا پايدار

 د. آيا مشکل در درآمد به علت اندازه واحد کشاورزي مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٤. افرادي که حاضر به پذيرش خطاي ريسک منفي مي باشند، جزء کدام طبقه بندي انواع ريسک قرار مي گيرند؟

 الف . ريسک پذيرها                ب. ريسک گريزها    

 ج. ريسک خنثي                     د. بدون ريسک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٥. کداميک از موارد ذيل جزء هزينه مالکيت نمي باشد؟

 الف . استهلاک             ب. ماليات              

 ج. بيمه                      د. اجاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

 

 

سؤالات تشريحي

* هر سؤال ١/٣ نمره دارد.

١. مديريت را تعريف کرده و ٥ وظيفه آن را بصورت اختصار توضيح دهيد.

٢. باتوجه به مدل امکانات توليد ، سير توسعه را با رسم نمودار به اختصار توضيح دهيد.

٣. اصل عملکرد نامتناسب يا اصل کاهش عملکرد راتعريف کنيد.

٤. مراحل برنامه ريزي را به ترتيب نام بريد.

٥. منحنيهاي هزينه براي هر واحد با رسم نمودار بصورت مختصر توضيح دهيد.

رسول خدا (ص) : هرکس مومنی را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت کرده و هرکس مرا برنجاند گویا خدا را آزار رسانده است و هرکس خدا را اذیت کند چنانکه در تورات انجیل زبور و قرآن آمده از رحمت خداوند به دور است.

عنــوان درس :مديريت کشاورزي ,مديريت مزرعه ,مديريت واحدهاي دامپروري ,مديريت واحدهاي زراعي ودامي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :مديريت کشاورزي ,مديريت مزرعه ,مديريت واحدهاي دامپروري ,مديريت واحدهاي زراعي ودامي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۲۸ – ,مهندسي مديريت وآبادانيروستاها(چندبخشي ),مهندسي اقتصادکشاورزي چندبخشي ) ۱۴۱۱۰۰۷ – ,مهندسي کشاورزي (ماشينهاي ک *ومکانيزا)چندبخشي ۱۴۱۱۱۱۴ – ,مهندسي توليدات دامي )ناپيوسته ) ۱۴۱۱۲۲۰ – ,مهندسي کشاورزي -ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۳۴۶)

ــــــــــــ

١در کداميک از وظايف مديريت ، يک مدير با تدابير لازم باعث از بين رفتن کمبودها و در نهايت پيشرفت امور مي گردد؟

۱. نوآوري و اصلاحات  ۲. راهنمايي و رهبري

۳. سازمان دادن  ۴. تنظيم گزارش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢مديريت علمي و مديريت عملي يک مدير به ترتيب به چه عواملي وابسته است ؟

۱روش استفاده از تئوريهاي علوم مختلف ؛روش  استفاده از تکنيک هاي علوم مختلف

۲  روش استفاده از تکنيک هاي علوم مختلف ؛ روش استفاده از تئوريهاي علوم مختلف

۳  وضعيت و موقعيت مدير؛ روش استفاده از تکنيک هاي علوم مختلف

۴. روش استفاده از تکنيک هاي علوم مختلف ؛ وضعيت و موقعيت مدير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣کداميک از صفات ويژه يک مدير موفق سبب به پايان رسيدن کارها در حداقل زمان مي شود؟

۱. حرکت به سوي تغييرپذيري   ۲. ميل به کار برجسته

۳. قبول مسئوليت  ۴. توجه به حقايق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤کدام گزينه به اصول افزايش کارايي در مديريت اشاره دارد؟

۱. چگونگي انجام کار و مقدار آن بوسيله مديريت

۲. توجه به تقسيم بودجه و اعتبار موجود

۳توجه به هزينه نهايي در برابر درآمد نهايي  

۴.  توجه به شواهد و حقايق موجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥افزايش معلومات و اطلاعات لازمه کداميک از موقعيت هاي مديران است ؟

۱. موقعيت غيرفعال  ۲. وضعيت اطمينان ذهني

۳. موقعيت آموزش   ۴. وضعيت عملي اجباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦تغيير نسبت محصول به تغييرات نهاده ها را چه مي نامند؟

۱. قانون نسبت هاي متغير  ۲. قانون افزايش سود نهايي

۳. قانون توليد نهايي  ۴. قانون بازده صعودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧کدام گزينه درباره توليد فيزيکي نهايي صحيح است ؟

۱وقتي توليد کل نزولي است ، توليد نهايي مثبت است .

۲  وقتي توليد کل ماکزيمم است ، توليد نهايي مساوي يک است .

۳  توليدفيزيکي نهايي افزايش محصول به ازاي آخرين واحد نهاده متغير است .

۴. توليد نهايي حاصل تقسيم توليد کل به کل نهاده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨کدام گزينه در مورد مراحل توليد يک محصول صحيح است ؟

۱در مرحله اول توليد، توليد نهايي از توليد متوسط کوچکتر است .

۲  در مرحله اول ، توليد متوسط در حال کاهش است .

۳  در مرحله دوم ، توليد نهايي بيشتر از توليد متوسط است و مقدار آن صفر است .

۴. در مرحله سوم ، توليد نهايي منفي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩مديري که با محدوديت منابع روبرو است ، بهترين و ساده ترين گزينه براي رسيدن به حداکثر کارايي کدام است ؟

۱. مقايسه بازده نهايي با هزينه نهايي  

۲. بررسي هزينه فرصت ها

۳. بررسي امکانات نمودار مراحل توليد

۴. بررسي نقطه حداکثر سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠مقايسه بازدهي درآمد يک منبع در امکانات مختلف توليدي در يک مزرعه ، چه نام دارد؟

۱. اصل بازده نهايي  ۲. هزينه فرصت  

۳. اصل بازده نزولي  ۴. قانون بازده جايگزيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١هزينه واقعي نهاده هاي مصرفي در توليدات کشاورزي اغلب به کمک کدام گزينه تعيين مي گردد؟

۱. درآمد حاصل از سودآورترين آلترناتيو خارج از مزرعه  

۲. قيمت انواع نهاده ها

۳. قيمت فروش محصولات 

۴.  بررسي نمودار هزينه نهايي محصولات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢اولين کاربرد اصل جايگزيني چيست ؟

۱. بررسي ميزان نهاده هاي مصرفي

۲.  جايگزين کردن محصولات گرانتر به جاي ارزانتر در سيستم

۳حداقل کردن هزينه براي رسيدن به عملکرد معين  

۴.  بررسي کيفيت محصولات در کاربرد انواع نهاده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣بين تقاضاي صنعت براي يک نهاده نسبت به مجموع تقاضاهاي بنگاهها براي نهاده چه رابطه اي حاکم است ؟

۱شيب بيشتري داشته و کم کشش تر است .

۲. شيب کمتري داشته و کم کشش تر است .

۳شيب بيشتري داشته و کشش بيشتري دارد.  

۴.  شيب کمتري داشته و کشش  بيشتري دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤در فرايند توليد، تقاضا براي نهاده به چه چيزي بستگي دارد؟

۱قيمت نهاده و کالاهاي نهايي ، تغييرات تکنولوژي   

۲. قيمت کالاهاي جانشين و تکنولوژي

۳توليد نهايي نهاده ، قيمت نهاده جانشين  

۴. قيمت نهاده و کالاهاي جانشين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥يکي از راههاي مناسب براي رسيدن به حداکثر توليد ممکن از دو محصول با منابع معين چيست ؟

۱استفاده از الگوهاي جانشيني  ۲. استفاده از مرز امکانات توليد

۳. توجه به ارزش نهايي محصول   ۴. توجه به توليد فيزيکي کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦کداميک از اصول زير، در تخصيص منابع محدود در برنامه ريزي مزرعه کاربرد دارد؟

۱. قانون بازده نزولي ۲. قانون ميچرليخ 

۳. اصل هزينه توليد  ۴. اصل برابري بازده نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧در بين روابط حاکم بر دو فعاليت ، کداميک از روابط بيشتر در توليدات کشاورزي مشاهده مي شود؟

۱. روابط اضافي ۲. روابط تکميلي

۳. روابط فعال  ۴. روابط رقابتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨در کداميک از بنگاههاي زير، جانشيني بين دو محصول امکان پذير نمي باشد؟

۱. بنگاه اقتصادي زود بازده کشاورزي  ۲. بنگاههاي با هم

۳. بنگاه داراي روابط تکميلي -اضافي   ۴. بنگاه داراي روابط رقابتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩ارزش نهايي يک محصول تحت شرايط رقابت از کداميک از روابط زير حاصل مي گردد؟

۱. حاصل تقسيم توليد نهايي يک نهاده اوليه بر قيمت محصول   

۲. حاصلضرب  توليد نهايي يک نهاده اوليه در قيمت محصول

۳مجموع توليد نهايي يک نهاده اوليه و قيمت محصول

۴. اختلاف بين  توليد نهايي و هزينه نهايي محصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠کداميک از هزينه هاي توليد مهمترين عامل در تصميم گيري مدير مي باشد؟

۱. هزينه کل   ۲. متوسط هزينه ثابت

۳. متوسط هزينه متغير   ۴. هزينه نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١متوسط هزينه ثابت معادل کدام گزينه مي باشد؟

۱. کل هزينه ثابت تقسيم بر ميزان محصول ۲. کل هزينه تقسيم بر مقدار نهاده ها

۳. اختلاف هزينه کل از متغير ۴. اختلاف هزينه کل از ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢اصل عملکرد نامتناسب به کدام گزينه اشاره دارد؟

۱. اصل هزينه فرصت  ۲. قانون برابري بازده نهايي

۳. قانون ميچرليخ  ۴. قانون حداکثر سود نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣مصرف کار و سرمايه اي که درآمد آن درست معادل مخارج آن باشد چه نام دارد؟

۱. مصرف مارژينال   ۲. درآمد نهايي

۳. مصرف مازاد ۴. اصل برابري توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤با چه شرطي اصل کاهش درآمد با اصل کاهش عملکرد مطابقت دارد؟

۱. ثبات هزينه هاي کل   ۲. ثبات درآمدهاي نهايي

۳. ثبات هزينه هاي متغير ۴. ثبات قيمت محصولات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥کار خانوادگي ، تعميرات ، استهلاک به ترتيب جزو کدام هزينه ها هستند؟

۱. نقدي ، غير نقدي ، نقدي  ۲. غيرنقدي ،  نقدي ، غيرنقدي

۳. نقدي ،  نقدي ، نقدي  ۴. غيرنقدي ، غير نقدي ، غيرنقدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦هزينه هاي بالاسري جزو کدام هزينه ها مي باشد؟

۱. هزينه ثابت   

۲. هزينه متغير

۳. نسبتي از هزينه متغير به ثابت   

۴. نسبتي از هزينه ثابت به متغير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧مديران اقتصادي به کداميک از منحنيهاي زير ، منحني برنامه ريزي مي گويند؟

۱. منحنيهاي هزينه بلندمدت ۲. منحنيهاي هزينه کوتاه مدت

۳. منحنيهاي هزينه براي هر واحد  ۴. منحنيهاي هزينه نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨کدام گزينه در رابطه با استهلاک صحيح مي باشد؟

۱. روش براي ميزان استفاده از دارايي هاي با دوام در طول دوره فعاليت

۲  يک مدير با کاربردي کردن اصول و استهلاک آنها سبب افزايش ارزش دارايي مي شود.

۳   تمام هزينه ساختمان احداثي در يک مجموعه ، جزو هزينه استهلاکي مي باشد.

۴درآمد مالياتي در محدوده بررسي استهلاک قرار نمي گيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩کدام گزينه در رابطه با دارايي مستهلک شونده صحيح است ؟

۱عمر مفيد چند ماهه داشته باشند.  ۲.  در اثر استفاده فرسوده شوند.

۳. فقط شامل دارايي هاي ملموس است .  ۴.  عمر مفيد ده ساله داشته باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠در کداميک از روش هاي محاسباتي استهلاک، سالهاي عمر مفيد باقيمانده و مجموع آن در نظر گرفته مي شود؟

۱. روش خطي   ۲. روش کاهش برابر

۳. روش تعداد سال ها  ۴. روش خطي  و کاهش برابر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١در کداميک از روش هاي محاسباتي استهلاک، بيشترين استهلاک را در سال هاي اوليه خريد در نظر مي گيرد؟

۱. روش خطي ۲. روش کاهش برابر

۳. روش تعداد سال ها  ۴. روش خطي و تعداد سال ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢ريسک از ديدگاه نايت چگونه تعريف مي شود؟

۱. حالتي که تصميم گيرنده به احتمالات پيش آمدها آگاه نيست .

۲  حالتي که تصميم گيرنده به احتمالات پيش آمدها آگاهي کامل دارد.

۳  حالتي که تصميم گيرنده نه به پيش آمدها و نه به  احتمالات آنها آگاه نيست .

۴حالتي که تصميم گيرنده هم به پيش آمدها و هم به احتمالات مربوط به هر پيش آمد آگاه است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣عواملي که باعث انتقال غيرقابل پيش بيني عرضه و تقاضاي نهاده ها و محصولات مي شوند چه نوع ريسکي ناميده مي شود؟

۱. ريسک توليد ۲. ريسک ذاتي

۳. ريسک مالي ۴. ريسک قيمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤بهره هاي غير مطمئن بيشتر به کدام نوع ريسک اشاره دارد؟

۱. ريسک کاري ۲. ريسک مالي

۳. ريسک قيمت  ۴. ريسک توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥فردي که بدون توجه به احتمالاتي که ميزان سود و زيان را مشخص مي کند، تصميمي را مي گيرد که انتطار مي رود بالاترين بازده را داشته باشد از نظر ريسکپذيري چه وضعيتي دارد؟

۱. ريسکپذير ۲. ريسک خنثي

۳. ريسک گريز   ۴. ريسک پذير و ريسک گريز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦طرز تفکر يک فرد به ريسک، بيشتر به چه عواملي وابسته است ؟

۱. خصوصيات ذاتي فرد  ۲. خصوصيات ذاتي و اهداف فرد

۳. اهداف فرد و منابع مالي  ۴. منابع مالي و خصوصيات محيطي محل کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧خطاي حاصل از ريسک در فرد ريسک گريز؛  ريسک پذير ؛ به ترتيب چه وضعيتي را دارد؟

۱. خطاي ريسکي مثبت و منفي  ۲. خطاي ريسکي منفي و مثبت

۳. خطاي ريسکي مثبت و صفر  ۴. خطاي ريسکي صفر و مثبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 ٣٨يک مدير با تجربه در مزرعه کشاورزي در تصميم گيري هاي خود بيشتر به کدام نکته توجه دارد؟

۱. کشف منابع   ۲. تقسيم بندي سرمايه

۳. چگونگي تخصيص منابع   ۴. طبقه بندي منابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩اصلي ترين عامل اختلاف راندمان محصولات کشاورزي ، بين کشورهاي پيشرفته و کمتر توسعه يافته چيست ؟

۱. کيفيت زمين  ۲. کميت زمين

۳. کارايي توليد  ۴. انعطاف پذيري استفاده از زمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠در ارتباط با طبقه بندي زمين بوسيله مديران ، زمين هاي کوهستاني همسطح و هموار که هر ساله قابل کشتند، در کدام طبقه قرار مي گيرند؟

۱. طبقه بندي اول   ۲. طبقه بندي دوم  

۳. طبقه بندي سوم  ۴. طبقه بندي چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤١کدام گزينه در ارتباط با در دسترس بودن زمين در توليد، صحيح مي باشد؟

۱. اين عامل بر روي فاصله توليد اثري ندارد.

۲  اين عامل بر روي تعداد توليدکننده کالا و تنوع آنها اثرگذار مي باشد.

۳  اين عامل اثري بر افزايش يا کاهش سود يک محصول ندارد.

۴. اين عامل موثر بر فرسايش زمين است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٢معيارهاي انتخاب نيروي کارگر در مزرعه تحت تاثير چه عاملي قرار دارد؟

۱. سواد افراد  ۲. توانايي افراد

۳. درجه و سطح مکانيزاسيون ۴. کارايي فني  افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٣افزايش قيمت از طريق افزايش کيفيت و انبارداري از طريق کدام عامل زير مهيا مي گردد؟

۱. کاهش هزينه نيروي کار   ۲. استفاده از زمين مطلوب

۳. استفاده از سرمايه گذاري مطلوب   ۴. حذف و جايگزيني عوامل نامطلوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٤با توجه به استهلاک کالاهاي سرمايه اي در طول زمان ، در صورت کمبود سرمايه مدير بهتر است چه تصميمي اتخاذ کند؟

۱. کاهش اعتبارات براي پرداخت هاي جرئي  ۲. عدم استفاده از وام هاي دولتي

۳. اجاره ماشين آلات و تجهيزات   ۴. توجه به کيفيت کالاهاي سرمايه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٥عامل اصلي شناسايي يک بنگاه چيست ؟

۱. منابع اطلاعاتي آن بنگاه ۲. بودجه بندي بنگاه

۳. نهاده هاي مصرفي و مقدار توليدات و خدمات  ۴. نوع خدمات ارائه دهنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٦هدف اصلي از بودجه ريزي يک بنگاه چيست ؟

۱. صرفه جويي اقتصادي ۲. تهيه اطلاعات اقتصادي

۳. رسيدن به حداکثر سود  ۴. برنامه ريزي مسير توسعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٧چرا بيش از يک بودجه براي بنگاهها وجود دارد؟

۱. به دليل قيمت هاي متفاوت محصولات  

۲. به دليل تفاوت هزينه ها

۳. به دليل تفاوت در فرهنگ و منطقه   

۴. به دليل روش هاي متنوع در توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٨بررسي عملکرد مزارع و گزارشات ساليانه ، مدير را در چه زمينه اي ياري مي دهد؟

۱. جمع آوري اطلاعات براي بودجه نويسي  

۲. بررسي سود و زيان براي مزرعه

۳. بررسي سود و هزينه نهايي در بودجه

۴. بررسي ظرفيت توليدي مزرعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٩شناسايي طرح هايي با درآمد بالا و سازگار با مزرعه ، جزو اهداف کدام گزينه مي باشد؟

۱. طرح کلي مزرعه  ۲. بررسي جزئي هزينه نهايي

۳. طرح بودجه بندي مزرعه  ۴.  طرح سودرساني در مزرعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥٠خصوصيت بارز بودجه نويسي عمومي چيست ؟

۱. کارا بودن طرح ۲. ساده بودن طرح  

۳. توجه به طرح آلترناتيو  ۴. توجه به جزئيات طرح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥١اصل برابري نهايي در برنامه ريزي مزرعه ، انتخاب چه فعاليت هايي را پيشنهاد مي کند؟

۱انتخاب فعاليت هايي که بيشترين بها را به منابع کمياب مي دهند.

۲  انتخاب فعاليت هايي که سود بيشتري دارند.

۳  انتخاب فعاليت هايي که هزينه نهايي حداقل دارند.

۴فعاليت هايي که کمترين بها را به منابع کمياب مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥٢در برنامه ريزي براي يک مزرعه ، مرحله تعيين اهداف جزئي چه اطلاعاتي را فراهم مي آورد و ويژگي آن چيست ؟

۱. اطلاعات آلترناتيو و اساس مقايسه طرح ها

۲. اطلاعات آلترناتيو و از مراحل تصميم گيري

۳. اطلاعات زمينه و اساس مقايسه همه طرح ها  

۴. اطلاعات زمينه و از مراحل تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥٣شرايط طبيعي حال در مزرعه به چه چيزي اشاره دارد؟

۱. طرح يکساله است براي دستيابي به تجربيات سودمند

۲  طرح چندساله مربوط به سال هاي اخير براي مقايسه آلترناتيوهاي ديگر

۳  طرحي چند ساله براي بررسي سوددهي در سال هاي آتي

۴. طرح يکساله براي بررسي و مقايسه آلترناتيوهاي مزارع ديگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥٤اگر جريانات نقدي براي برگشت سرمايه و هزينه هاي بنگاه کفايت نکند، چه نوع مشکلي وجود دارد؟

۱. مشکل در اندازه مزرعه   ۲. مشکل سازماني

۳. مشکل منابع کم استفاده   ۴. مشکل درآمدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥٥رعايت زمان انجام بهينه فعاليت کشاورزي و توجه به تکنيکها، کدام مشکل بنگاه کشاورزي را حل مي کند؟

۱. مشکل کارايي توليد  ۲. مشکل هزينه هاي توليد

۳. مشکل اندازه مزرعه   ۴. مشکلات عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام باقر (ع) : ايمان ، دوستي ( با دوستان خدا ) و دشمني ( با دشمنان خدا ) است .

عنــوان درس : مديريت کشاورزي ,مديريت مزرعه ,مديريت واحدهاي دامپروري ,مديريت واحدهاي زراعي ودامي ,مديريت واحدهاي کشاورزي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : مديريت کشاورزي ,مديريت مزرعه ,مديريت واحدهاي دامپروري ,مديريت واحدهاي زراعي ودامي ,مديريت واحدهاي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۲۸ – , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي مديريت  (وآباداني روستاها ۱۴۱۱۰۰۷ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ۱۴۱۱۱۱۴ – , مهندسي توليدات دامي (ناپيوسته  مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۳۴۶ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۳۶ , – ۱۴۱۱۲۲۰استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

__________

١- با توجه به روش پيشنهادي " Luther gulick" در خصوص وظايف مديريت ، اصطلاح " Staffing"  به عنوان کدام گزينه زير بکار مي رود؟

۱. رهبري

۲. هماهنگ کردن   

۳. کارگزيني  

۴. نوآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- " مديران موفق تمايل دارند کارها را سريع تر از ديگران انجام داده و سعي در به پايان رسانيدن کارها در حداقل زمان هستند و هميشه در پيشرفت کارها تلاش کرده اند" مربوط به کدام صفت مميزه موفقيت مديران مي باشد؟

۱. حرکت به سوي تغييرپذيري   

۲. ميل داشتن به کار برجسته

۳. توجه به حقايق   

۴. قبول مسئوليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- تنظيم بودجه و مراعات اصول اقتصادي کمک مؤثري در کدام مورد به کشاورز مي کند؟

۱. موقعيت آموزش   

۲. موقعيت ريسک اجباري

۳. موقعيت غير فعال 

۴. موقعيت ريسک ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- علاوه بر قياس و استقراء زارعين از اصول منطقي ديگر نيز استفاده مي کند که اين اصول از ديدگاه مسائل به آنها کمک مي نمايد. در اين رابطه ، اولين اصل کدام است ؟

۱. اصل اقتصادي

۲. اصل ارتباطات   

۳. اصل طرح ريزي   

۴. اصل تنظيم بودجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- در رابطه با تصميم گيري در مديريت چند نوع ريسک داريم ؟

۱. يک نوع ريسک   

۲. دو نوع ريسک   

۳. سه نوع ريسک   

۴. چهار نوع ريسک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کدام يک از موارد زير صحيح نمي باشد؟

۱. سود بردن يکي از وظايف مديريت کشاورزي مي باشد ولي براي بعضي از زارعين کسب سود هدف نهايي نيست .

۲. انتخاب کار و مزرعه خانوادگي به روش منطقي و متناسب با احتياجات و خواسته هاي خانواده از اهداف مديريت کشاورزي است .

۳. براي کشاورز بهتر زندگي کردن مهم تر از فشار آوردن به خود و خانواده مي باشد. با وجود اين به دست آوردن سود براي موفقيت کشاورز مهم است .

۴. اصولاً افزايش سود به شرط افزايش هزينه در بالا بردن سطح زندگي خانواده کشاورز مؤثر است . به علاوه سود باعث سرمايه گذاري مجدد در کسب و کار مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- چنانچه در اثر مصرف يک واحد نهاده (ازت ) بيشتر، توليد کل از مقدار ۷۰ به ۹۵ افزايش يابد، مقدار توليد نهايي کدام است ؟

1. 25

2. 35

3. 45

4. 55

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- در کدام موقعيت از مدارج تکامل اطلاعات مديريت ، تمام اصول مرسوم بيمه کردن به کار مي رود.

۱. وضعيت عملي اجباري   

۲. وضعيت آموزش 

۳. وضعيت ريسک ذهني   

۴. وضعيت اطمينان ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- نقطه سود نهايي حداکثر در کدام مرحله توليد اتفاق مي افتد؟

۱. مرحله اول  

۲. مرحله دوم  

۳. مرحله سوم  

۴. مرحله چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام اصل به يک مدير کمک مي کند که بداند به چه صورت مي تواند منابع محدود را بين يکسري فعاليت هاي متفاوت اختصاص دهد؟

۱. اصل تحليل نهايي 

۲. اصل برابري نهايي

۳. اصل حداکثر سود 

۴. اصل بازده نزولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام يک از موارد زير درباره تقاضا براي يک نهاده صحيح مي باشد؟

۱. تقاضا براي نهاده در بخش کشاورزي يک تقاضاي مشتق شده مي باشد.

۲. در يک مدل رقابتي تقاضا نقطه حداکثر سود جايي است که ارزش توليد نهايي نهاده به کار رفته بزرگتر از قيمت آن نهاده باشد.

۳. در يک مدل رقابتي تقاضا نقطه حداکثر سود جايي است که ارزش توليد نهايي نهاده به کار رفته کوچکتر از قيمت آن نهاده باشد.

۴. در يک مدل رقابتي تقاضا نقطه حداکثر سود جايي است که مقدار اضافه شده به درآمد کل کمتر از افزايش هزينه نهاده باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- در واکنش محصول يک گياه به يک نهاده ، در چه صورت مقدار محصول نهايي برابر صفر است ؟

۱. کل محصول فيزيکي کاهش يابد

۲. کل محصول فيزيکي افزايش يابد

۳. کل محصول فيزيکي تغيير نکند

۴. کل محصول فيزيکي ارتباطي با محصول نهايي ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کداميک از موارد زير صحيح مي باشد.

۱. مرز امکانات توليد مربوط به زماني است که کل مقدار نهاده متغير در يک مقدار خاص ثابت نگهداشته شود.

۲. براي حداکثر کردن سود بايد ارزش توليد نهايي نهاده ج در توليد ج بزرگتر از ارزش توليد نهايي نهاده ج در توليد ج باشد.

۳. وقتي بر روي منحني مسير توسعه به طرف بالا در حرکت هستيم ، مقدار درآمد خالص از هر واحد محصول کاهش مي يابد.

۴. وقتي بر روي منحني مسير توسعه به طرف بالا در حرکت هستيم ، مقدار درآمد خالص از هر واحد محصول افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- ص  رابطه  ص س .  کدام مورد زير را در توليد محصول نشان مي دهد؟

1. MPP

2. VMP

3. MRP

4. TPP

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- منحني هزينه برابر بيشتر به کدام سرمايه گذاري بستگي دارد؟

۱. سرمايه گذاري ثابت

۲. سرمايه گذاري متغير   

۳. سرمايه گذاري کل

۴. سرمايه گذاري نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- سود برابر است با:

۱. ما به التفاوت دريافتي کل و هزينه متوسط   

۲. ما به التفاوت دريافتي کل و هزينه کل

۳. ما به التفاوت دريافتي کل و هزينه متغير   

۴. ما به التفاوت دريافتي کل و هزينه ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- کداميک از موارد زير بيان کننده اصل کاهش درآمد اقتصادي است .

۱. در نتيجه مصرف بيشتر از حد عامل ثابت چقدر ميزان عملکرد کل کاهش مي يابد.

۲. افراط در مصرف بيش از حد عامل ثابت مي باشد.

۳.  مناسبترين زماني که يکي از عوامل توليد جانشين عامل ديگر شود.

۴. مناسبترين زماني که عامل متغير توليد جانشين عامل ثابت شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- چنان چه دومين واحد عملکرد اضافي را بيشتر از مرتبه اول افزايش دهد، در اين حالت منحني عملکرد اضافي چگونه خواهد بود؟

۱. ابتدا صعودي و سپس نزولي  

۲. ابتدا نزولي و سپس صعودي

۳. ابتدا صعودي و سپس ثابت

۴. ابتدا نزولي و سپس ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- مصرف سرمايه و کاري که درآمد آن درست معادل مخارج آن باشد، در اصطلاح اقتصادي چه ناميده مي شود؟

۱. مصرف متوسط

۲. مصرف نهايي  

۳. مصرف کل

۴. مصرف اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- اصل کاهش درآمد به شرط ثبات قيمت محصولات ، با کدام اصل مطابقت دارد؟

۱. اصل عملکرد اضافي

۲. اصل جايگزيني   

۳. اصل هزينه فرصت

۴. اصل کاهش عملکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام گزينه در مورد هزينه هاي ريخته شده صحيح مي باشد.

۱. گازوئيل مصرفي جزو هزينه هاي ريخته شده مي باشد.

۲. کود موجود در انبار جزو هزينه هاي ريخته شده مي باشد.

۳.  مفهوم هزينه هاي ريخته شده نزديک به مفهوم هزينه هاي متغير مي باشد.

۴. مديريت مزرعه کنترل زيادي روي هزينه هاي ريخته شده دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- هزينه هايي که يک مدير کنترل چنداني بر آنها نداشته ولي ناگزير از انجام مي باشد، کدام است ؟

۱. هزينه هاي ثابت  

۲. هزينه هاي متغير

۳. هزينه هاي ضروري  

۴. هزينه هاي ريخته شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- زماني که محصول بنگاه افزايش پيدا کند، لزوماً کدام هزينه افزايش پيدا خواهد کرد؟

۱. هزينه متغير کل

۲. متوسط هزينه نهايي  

۳. هزينه ثابت کل

۴. متوسط هزينه ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- TVC بعد از بازده نزولي آهنگ …………… را شروع مي کند و در جايي که محصول به حداکثر مي رسد حالت ……………. به  خود مي گيرد.

۱. تندتري – افقي 

۲. تندتري – عمودي 

۳. کندتري – افقي 

۴. کندتري – عمودي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کدام يک از موارد زير جزء هزينه هاي ثابت محسوب مي گردند؟

۱. بهره مالکيت

۲. هزينه کود مصرفي

۳. هزينه بذر  

۴. هزينه انرژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- کدام يک از موارد زير صحيح مي باشد؟ 

۱. وقتي که دارايي هاي بادوام براي توليد در چند دوره توليدي استفاده مي شوند، بايستي هزينه هايشان در طول عمر مفيدشان محاسبه نمي شود.

۲. دارايي مستهلک شونده فقط شامل دارايي هاي شخصي مي باشد

۳. دارايي مستهلک شونده فقط شامل دارايي هاي ملموس مي باشد.

۴. کاهش قيمت در هر سال براساس استهلاک کاهش واقعي در ارزش دارايي را منعکس خواهد کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام يک از دارايي هاي زير هرگز مستهلک کامل نمي شود؟

۱. زمين  

۲. حيوانات  

۳. ماشين آلات   

۴. ساختمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- اگر يک دارايي به ارزش ۱۲۰۰۰ ريال با عمر مفيد ۱۰ سال و ارزش اسقاطي ۲۰ درصد قيمت خريد باشد، ميزان استهلاک آن براساس روش خط مستقيم در سال چهارم کدام است ؟

1. 750

2. 830

3. 880

4. 960

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- کدام يک از حالات ريسک معمولاً به عنوان عدم اطمينان ذاتي در مزرعه تعريف مي شود که مستقل از روش هاي تأمين مالي مزرعه مي باشد؟

۱. ريسک توليد

۲. ريسک قيمت  

۳. ريسک کاري  

۴. ريسک مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- تمام عواملي که باعث انتقال غير قابل پيش بيني عرضه و تقاضاي نهاده ها و محصولات مي شوند، منابع عدم اطمينان کدام مورد است ؟

۱. توليد 

۲. کاري

۳. مالي  

۴. قيمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١- افراد ريسک گريز جزء کدام دسته زير مي باشند؟

۱. افرادي که نيازمند يک خطاي ريسک مثبت هستند.

۲. افرادي که حاضر به پذيرش خطاي ريسک منفي مي باشند.

۳. افرادي که خطاي ريسکي برابر صفر دارند.

۴. افرادي که حاضر به پذيرش خطاي ريسک منفي و مثبت هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- زمينهاي طبقه بندي ۵ براي کدام محصول مناسب مي باشد.

۱. غلات پا کوتاه

۲. يونجه

۳. مرتع  

۴. گندم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- اين طبقه از زمين ها در مناطق مرطوب شامل زمين هايي مي شود که شيب مناسبي داشته باشند؟

۱. طبقه ۱ 

۲. طبقه ۲ 

۳. طبقه ۳  

۴. طبقه ۴

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- ارزشهاي آينده يعني :

۱. به کارگيري مقدار زيادي پول و سرمايه گذاري در کشاورزي

۲. انعطاف پذيري در جايگزيني نهاده ها

۳. در بودجه بندي دارايي هاي سرمايه اي مدر بايد بداند اغلب دارايي ها را که در طول زمان مستهلک مي شود

۴. نگاه مدير بايد آينده نگر و خلاق باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥- هدف از بودجه ريزي يک بنگاه تهيه اطلاعات اقتصادي مي باشد که مدير را در  کدام ارزيابي ياري مي دهد؟

۱. ارزيابي فرصت ها

۲. ارزيابي فني

۳. ارزيابي مالي

۴. ارزيابي اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦- اين مقدار تخميني از بازده زمين ، نيروي کار، سرمايه ، مديريت ، هزينه هاي ثابت اداري و ريسک مي باشد؟

۱. برآورد هزينه هاي ثابت

۲. برآورد هزينه هاي متغير

۳. سود ناخالص   

۴. سود خالص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧- براي ادغام بهينه فعاليت ها معمولاً کدام يک بکار مي رود؟

۱. قانون برنامه ريزي  

۲. قانون بازده نزولي

۳. اصل جايگزيني

۴. اصل برابري بازده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨- مهم ترين هدف فعاليت دامي وقتي که منابع براي فعاليت زراعي و دامي مناسب است ، کدام مورد است ؟

۱. توزيع نيروي کار  

۲. تهيه و کشف منابع

۳. افزايش درآمد مزرعه  

۴. خلاصه کردن سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩-اگر مشکل درآمدي مربوط به اندازه و يا تنوع سازماندهي واحد کشاورزي نباشد، در آن موقع لازم است به کدام مورد بنگاه کشاورزي دقت کرد؟

۱. مشکلات بازاريابي  

۲. مشکلات عملياتي

۳. مشکلات توسعه اي  

۴. مشکلات زماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠- بررسي بازده از هر هکتار زمين ، کدام ارزيابي زير را بيان مي کند؟

۱. کارايي فيزيکي   

۲. کارايي فني

۳. کارايي عملياتي   

۴. کارايي اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام جعفر صادق (ع) : شيعيان ما با يكديگر مهربانند ، چون تنها باشند خدا را ياد كنند .