آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت مالی کد 1214090

عنــوان درس :مديريت مالي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :مديريت مالي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )۱۲۱۴۰۹۰

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ـــــــــــ

١هدف به حداکثر رساندن ثروت به مراتب بهتر است از هدف به حداکثر رسانيدن سود مي باشد زيرا:

۱. محاسبه آن آسانتر است  

۲. در برگيرنده جريانات نقدي آتي مي باشد

۳. هم حفظ ارزش سهام را در نظر مي گيرد هم مخاطره را  

۴. باعث جلوگيري از ورشکستگي شرکت مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢کدام گزينه نشان دهنده عامل وجوه استهلاکي مي باشد؟

۱.A/F،i،n( )۲   .A/P،i،n( )۳   .F/A,i,n( )۴  .P/A،i،n( )

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣مقدار پس انداز مورد نياز به منظور انباشت ۵۵۲/۵۶ واحد پولي در ۵ سال بعد با نرخ بهره ۵ درصدچه ميزان مي باشد؟

۱۰۰۵.۴ ۱۰۵.۳ ۱۰۰۰.۲ ۱۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤ارزش فعلي جريان نقدينه 100=F1 و 0.1=g و 5=n و 0.08=i چه مقدار است ؟

۴۸۰/۲۸.۴ ۴۸۰.۳  ۳۳۳/۲۸.۲   ۳۳۲/۲۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥ارزش آتي سرمايه گذاري سالانه ۱۰۰ واحد پولي از آخر سال اول به مدت ۵ سال ، با فرض نرخ بهره ۸ درصد چقدر است ؟

۵۸۶.۴   ۵۸۰/۶۶.۳   ۵۸۶/۶۶.۲ ۵۸۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦متداولترين روش براي تحليل و مقايسه اثر مخاطره بر قيمت اوراق قرضه کدام است ؟

۱. نرخ بازده تا سررسيد   ۲. ارزش فعلي   

۳. ارزش آتي  ۴. بازده تا سررسيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧کدام سطح کارايي تمامي اطلاعات انتشار يافته عمومي از جمله اطلاعات مربوط به قيمت هاي گذشته را در نظر مي گيرد؟

۱. کارايي ضعيف  ۲. کارايي نيمه قوي   

۳. کارايي قوي   ۴. کارايي خيلي قوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨سود سهام شرکتي انتظار مي رود که با نرخ ۱۲ درصد در سال به مدت نامحدود رشد کند. سود سهام سال آينده ۱/۲ واحدپولي براي هر سهم پيش بيني مي شود. نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران در اين شرکت ۱۶درصد است : قيمت هرسهم آن چه مبلغ است ؟

۱۷.۴  ۱۰.۳  ۷.۲  ۳۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩کدام يک از موارد زير اهداف سرمايه گذاري به شمار مي رود؟

۱. تعيين مخاطره مجموعه داراييها  ۲. کسب سود

۳. تعيين مخاطره سرمايه گذاري  ۴. تعيين و مخاطره يک دارايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠فرض کنيد قيمت جاري يک نوع سهام ۵۰ واحد پولي است و توزيع احتمالي قيمت آتي آن عبارت است از:

قيمت   ۴۰   ۵۰ ۶۰  ۷۰  ۸۰احتمال  ۰/۱   ۰/۲   ۰/۴ ۰/۲ ۰/۱نرخ بازده مورد انتظار کدام است ؟

۲۰.۱درصد   ۲۲.۲درصد  ۲۱.۳درصد   ۱۹.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١با توجه به سوال (۸) انحراف معيار توزيع احتمالي چقدر است :

۲۰.۴ ۴۶۰.۳ ۲۱/۹.۲ ۴۸۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢اگر ۴۰درصد از پول فرد در سهامي که بازده آن ۲۰درصد و ۶۰درصد باقي مانده در سهامي با بازده ۵درصد سرمايه گذاري شود  بازده واقعي کل سرمايه گذاري در مجموع داراييها عبارت است از:

۱۱.۱درصد   ۱۰.۲درصد  ۱۱/۵.

۳درصد  ۱۰/۵.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣تأثير يک سهام خاص بر مخاطره کلي يک مجموعه سهام متنوع را با چه عاملي اندازه گيري مي کنند؟

۱. نرخ بازده سهام  ۲. ارزش فعلي   

۳. بتاي سهام  ۴. ارزش آتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤علت تفاوت بتاي سهام در چيست ؟

۱. تفاوت در قيمت  ۲. تفاوت در مخاطره

۳. تفاوت در مقدار  ۴. تفاوت در سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥افزودن سهامي با بتاي بزرگتراز يک،به مجموعه متنوع ، مخاطره کل مجموعه را:

۱. کاهش مي دهد  ۲. افزايش مي دهد

۳. تغيير نمي کند   ۴. ابتدا کاهش سپس افزايش مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦سهام شرکت الف داراي بتاي ۱/۵ مي باشد و نرخ بهره جاري اوراق قرضه دولتي ۷/۸ درصد است اگر جايزه پذيرش مخاطره ۶/۱ درصد و نرخ بهره بدون مخاطره ۷/۸ درصد باشد نرخ بازده مورد انتظار بازار عبارت است از:

۱۷.۱درصد   ۱۶.۲درصد  ۱۵.۳درصد   ۱۸.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧تنوع سرمايه گذاري باعث :

۱. کاهش مخاطره   ۲. افزايش مخاطره

۳. افزايش ضريب همبستگي   ۴. ابتدا افزايش و سپس کاهش مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨نرخ بهره بدون مخاطره ۸درصد و جايزه پذيرش مخاطره بازار ۶درصد است اگر بتاي سهام ۱/۵ باشد نرخ بازده مورد انتظارسهام چقدر است ؟

۱۷.۱درصد   ۱۴.۲درصد  ۱۵.۳درصد   ۱۶.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩در رابطه رحش خخ (ذ  پپ ) گ ذ گ رپ عبارت (ذ   پ ) نشان دهنده چه مي باشد؟

۱. نرخ بهره بدون مخاطره  ۲. نرخ بازده بازار

۳. جايزه پذيرش مخاطره بازار   ۴. نرخ بازده مورد انتظار سهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠اگر شرکت الف پس از يک سال براي هر سهم سود سهام نقدي معادل دو واحد پولي پرداخت کند و قيمت مورد انتظار سهام در آخر سال ۲۸ واحد پولي باشدو قيمت جاري هرسهم ۲۵ واحد پولي باشد نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران براي سهام شرکت الف چقدر است ؟

۲۰.۱درصد   ۲۵.۲درصد  ۳۰.

۳درصد   ۲۲.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١فرمول نرخ بهره مؤثر عبارت است از:

۱. (نرخ ماليات -۱)*نرخ بهره   ۲. (نرخ ماليات -۱)*نرخ نهايي ماليات

۳. (نرخ بهره -۱)*نرخ ماليات   ۴. (نرخ بهره -۱)*نرخ بهره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢متوسط نرخ بهره اوراق قرضه نوع الف و ب با اطلاعات زير کدام است ؟

طرح الف ارزش تا سر رسيد ۲۰ميليون واحد و ارزش بازار ۱۸ميليون واحد با نرخ بهره اسمي ۹درصد و بازده تا سر رسيد۱۰درصدطرح ب ارزش تا سر رسيد ۱۰ميليون واحد، ارزش بازار ۱۰ ميليون واحد،نرخ بهره اسمي ۱۱ درصد و بازده تا سر رسيد ۱۱درصد

۱. درصد   ۱۰/۳۶  ۲. درصد ۰/۱۰۳۶  

۳. درصد ۲۱  ۴. درصد۰/۲۱۰۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣سود سهام شرکت الف در گذشته با نرخ ۶درصد درسال رشد داشته است و انتظار مي رود که شرکت در سال آينده ۲واحد

پولي سود سهام پرداخت کند،اگر قيمت جاري سهام ۴۰ واحد پولي باشد نرخ تنزيل تعديل شده براي مخاطره چند درصداست ؟

۱۱.۱درصد   ۵.۲درصد   ۱۵.

۳درصد   ۱۰.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤–   يک واحد توليدي براي خط توليد دو نوع ماشين مختلف استفاده مي کند ماشين نوع الف خالص جريان نقدينه را به ميزان ۹۰۰ واحد پولي در سال افزايش مي دهد قيمت آن ۳۰۰۰ واحد پولي و طول عمري برابر با ۵ سال دارد ماشين نوع دوم خالص جريان نقدينه را به ميزان ۶۱۰ واحد پولي افزايش مي دهد قيمت آن ۲۰۰۰ واحد پولي و طول عمر آن نيز ۵ سال است ،با توجه به اطلاعات زير کدام ماشين بهتر است ؟

۱. ماشين الف  ۲. ماشين ب

۳. هر دو ماشين   ۴. ماشيني که NPV صفر دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥طرحي ۳۰۰۰ واحد پولي هزينه سرمايه گذاري اوليه دارد و جريان نقدينه ۲۴۰۰ واحد پولي در سال اول و ۱۴۴۰ واحد پولي درسال دوم ايجاد مي کند طول عمر طرح نيز ۲ سال است جريان نقدينه طرح چقدر است ؟

۲۰.۱درصد   ۲۱.۲درصد  ۲۰/۵.

۳درصد  ۲۱/۵.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦در کدام روش بازده طرح ها بعد از دوره بازگشت سرمايه در نظر گرفته مي شود؟

۱. دوره بازگشت سرمايه   ۲. روش نرخ بازده دروني 

۳. ارزش فعلي  ۴. نرخ بازده حسابداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧اگر ارزش فعلي خالص يک طرح سرمايه گزاري مثبت باشد اين کدام معناست ؟

۱. جريانات نقدي ورودي طرح بيشتر از جريانات نقدي خروجي است .

۲شاخص سودآوري طرح بيشتر از صفر است

۳طرح سودآور مي باشد

۴. نرخ بازده داخلي طرح بيشتر از نرخ هزينه سرمايه اي مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨–  رابطه بين EBIT و EPS چيست ؟

۱. منحني شکل  ۲. خط مستقيم 

۳. خط شکسته   ۴. V شکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩اهرم مالي به چه چيزي اشاره دارد؟

۱. واکنش سهامداران نسبت به تغيير در سود بعداز ماليات و بهره حاصل از تامين مالي از طريق انتشار اوراق قرضه

۲ واکش سهامداران نسبت به تغيير در سود قبل از ماليات و بهره حاصل از تامين مالي از طريق انتشار اوراق قرضه 

۳ واکنش سهامداران نسبت به افزايش در سود بعد از ماليات و بهره حاصل از تامين مالي از طريق انتشار اوراق قرضه

۴. واکنش سهامداران نسبت به افزايش در سود قبل از ماليات و بهره حاصل از تامين مالي از طريق انتشار اوراق قرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠پر مخاطره ترين روش تامين مالي از نظر سهامداران تامين مالي کدام است ؟

۱. سهام عادي   ۲. سود انباشته 

۳. سهام ممتاز   ۴. وام يا اوراق قرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١عبارت " نسبت انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت در کل اوراق بهادار " مربوط است به ؟ 

۱. بازده سهام  ۲. ساختار سرمايه

۳. افزايش سود   ۴. هزينه سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢کدام نسبت مالي نشان دهنده بازده خالص فروش و دارائي هاست ؟

۱. نسبت هاي نقدينگي   ۲. نسبت هاي اهرم مالي  

۳. نسبت هاي فعاليت ۴. نسبت هاي سودآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣کدام از موارد زير براي اندازه گيري عدم اطمينان مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. انحراف معيار  ۲. واريانس   

۳. اميد رياضي   ۴. ضريب تغييرات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤کدام يک از روشهاي توزيع احتمالي براي مواردي استفاده مي شود که ايجاد توزيع احتمالي جريان نقدينه نيازمند ارزيابي تصميم ها در آينده است ؟

۱. درخت تصميم ۲. شبيه سازي   

۳. شبکه  ۴. نمودار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥کدام يک از موارد زير جزء منابع داخلي تامين مالي شرکت محسوب مي شود؟

۱. انتشار سهام ممتاز  ۲. سود انباشته 

۳. سهام عادي   ۴. اوراق قرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦روش ارزيابي فريکتو براي ارزيابي تصميم گيري هاي مالي به چه روشي معروف است ؟

۱. منظم و سيستماتيک   ۲. مستقل و منظم

۳. نامنظم و غير سيستماتيک   ۴. مستقل و نامنظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧کدام گزينه درست است ؟

۱. روش نرخ بازده دروني نسبت به روش ارزش فعلي ارجح تر است

۲روش نرخ بازده دروني نسبت به روش دوره بازگشت سرمايه ارجح تر است

۳روش نرخ بازده حسابداري نسبت به روش دوره بازگشت سرمايه ارجح تر است

۴. روش نرخ بازده حسابداري نسبت به روش ارزش فعلي ارجح تر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨قديمي ترين و متداولترين روش تحليل مخاطره کدام است ؟

۱. پيش بيني محافظه کارانه جريان نقدينه   ۲. ارزيابي قضاوتي مخاطره

۳. طبقه بندي طرح  ۴. تحليل حساسيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩کدام يک جزء منابع وجوه نقد مي باشد؟

۱. کاهش داراييها   ۲. کاهش بدهي ها

۳. کاهش حقوق صاحبان سهام  ۴. کاهش سود انباشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠کدام يک جزء مصارف وجوه نقد مي باشد؟

۱. کاهش داراييها   ۲. کاهش بدهي ها

۳. افزايش حقوق صاحبان سهام  ۴. افزايش سود انباشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام باقر (ع) : خداوند ، آشكار كردن سلام را دوست دارد .

عنــوان درس :مديريت مالي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مديريت مالي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )۱۲۱۴۰۹۰

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــ

١-کدام يک از موارد زير از اهداف مديريت مالي به شمار مي رود ؟

۱. کاهش سود   

۲. برداشت محصول    

۳. برداشت نقدينگي

۴. حداکثر ساختن مخاطره 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از مورد زير از وظايف مدير مالي در ارتباط با نقدينگي و سوداوري به شمار مي رود ؟

۱. تامين منابع مالي    

۲. مدير دارايي ها

۳. مديريت منابع مالي

۴. تامين دارايي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-عبارت (A/F.i.n)مربوط به کدام گزينه است ؟

۱. عامل وجوه استهلاکي

۲. عامل ارزش فعلي اقساط

۳. عامل ارزش فعلي    

۴. عامل مبلغ مرکب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-ارزش فعلي واحد پولي برابر است با ؟

۱. با نرخ رابطه مستقيم و با مدت رابطه معکوس دارد   

۲. با نرخ و مدت رابطه معکوس دارد

۳. با نرخ و مدت رابطه مستقيم دارد

۴. با نرخ رابطه معکوس و با مدت رابطه مستقيم دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-شرکتي انتظار مي رود که براي هر سهم عادي در سال اينده ٢ واحد سود سهام ارائه کند قيمت جاري هر سهم شرکت ٤٠واحد پولي است . سرمايه گذار اتتظار دارد که سود سهام شرکت به مدت نامحدود ساليانه ٤ درصد رشد کند. چه نرخ بازدهي را سرمايه گذاران از سهام شرکت انتظار دارند؟

٩.۱ درصد

٨.۲ درصد

٧.۳ درصد

١٠.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-نرخ بازده مورد نياز بازار براي سهام داراي بتاي ١/٥و نرخ بهره بدون مخاطره ٨ درصد و جايزه پذيرش مخاطره بازار ٦ درصدچقدر است ؟

1. 17%

2. 15%

3. 12%

4. 11%

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-خط بازار سهام ارتباط بين کدام موارد زير است ؟

۱. بازده – سرمايه 

۲. مخاطره – سرمايه    

۳. مخاطره – بازده 

۴. سود – بازده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-در کدام نوع کارايي قيمت ها با توجه به اطلاعات خاص تعديل مي شوند؟

۱. کارايي ضعيف   

۲. کارايي قوي    

۳. کارايي نيمه ضعيف    

۴. کارايي نيمه قوي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٩-تنوع سرمايه گذاري باعث کدام يک از موارد زير مي شود؟

۱. افزايش مخاطره 

۲. کاهش مخاطره 

۳. افزايش سود    

۴. کاهش زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- افزودن سهامي با بتاي کوچکتر از يک ، يا منفي به يک مجموعه متنوع مخاطره کل مجموعه را چه تغييري ميدهد؟

۱. کاهش مي دهد 

۲. افزايش مي دهد  

۳. تغييري نمي دهد

۴. صفر مي کند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-دو نوع اوراق قرضه با اطلاعات زير در دسترس است :

نوع الف : ارزش در سررسيد ٢٠ ميليون واحد وارزش بازار ١٨ ميليون واحد و نرخ بهره اسمي ٩ درصد و بازده تا سررسيد  ١٠درصد . نوع ب : ارزش در سررسيد ١٠ ميليون واحد وارزش بازار ١٠ ميليون واحد و نرخ بهره اسمي ١١ درصد و بازده تا سررسيد  ١١درصد . متوسط نرخ بهره مورد انتظار دارندگان اوراق قرضه کدام است ؟

1. 36/10%

2. 1036%

3. 36/11%

4. 1136%

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-جايزه پذيرش مخاطره بازار کدام است ؟

i (kM-i)betaj  .۴  i (kM-i)  .۳    (kM-i) .۲   kM  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-فرض کنيد طرحي ٣٠٠٠ واحد پولي هزينه سرمايه گذاري اوليه دارد و جريان نقدينه اي برابر ٢٤٠٠ واحد پولي در سال اول و 1440 واحد پولي در سال دوم ايجاد ميکند طول عمر طرح نيز دو سال است .نرخ بازده دروني(r)کدام است ؟

1. 20%

2. 22%

3. 12%

4. 15%

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-طرحي با بالاترين نرخ بازده دروني بهترين طرح است در صورتي که ؟

۱. همه طرح هاي مانع الجمع به هزينه سرمايه گذاري يکساني نياز داشته باشند

2. همه طرح ها به هزينه سرمايه گذاري يکساني نياز داشته ياشند

3. همه طرح هاي مانع الجمع به هزينه سرمايه گذاري غير يکساني نياز داشته ياشند

۴. همه طرح ها به هزينه سرمايه گذاري غير يکساني نياز داشته ياشند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-در روش نرخ بازده داخلي خالص ارزش فعلي برابر است ؟

۱. ١    

۲. مقداري مثبت   

۳. صفر   

۴. مقداري منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- قديميترين و متداولترين روش تحليل مخاطره کدام است ؟

۱. پيش بيني محافظه کارانه جريان نقدينه   

۲. ارزيابي قضاوتي مخاطره

۳. تحليل حساسيت    

۴. طبقه بندي طرح

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-کدام يک از موارد زير براي اندازه گيري عدم اطمينان مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. اميد رياضي    

۲. انحراف معيار   

۳. ضريب تغييرات 

۴. ميانگين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- طرح هاي زير را بر حسب ضريب تغييرات به ترتيب مخاطره از راست به چپ طبقه بنديکنيد؟

طرح A: ارزش مورد انتظار جريان نقدينه ٦٠٠٠٠ و انحراف معيار جريان نقدينه ١٢٠٠٠

طرح B: ارزش مورد انتظار جريان نقدينه ١٢٠٠٠٠و انحراف معيار جريان نقدينه ١٨٠٠٠

طرح C :ارزش مورد انتظار جريان نقدينه ٤٠٠٠٠٠و انحراف معيار جريان نقدينه ٤٨٠٠٠

طرح D :ارزش مورد انتظار جريان نقدينه ٦٠٠٠٠٠و انحراف معيار جريان نقدينه ١٠٨٠٠٠

1. A,B,C,D

2. C,B,D,A

3. A,D,C,B

4. D,C,B,A

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-کدام روش از روش هاي زير براي پيش بيني توزيع هاي احتمالي است و در مواردي استفاده ميشود که ايجاد توزيع احتمالي جريان نقدينه نيازمند ارزيابي تصميم ها در آينده است ؟

۱. درخت تصميم   

۲. شبيه سازي    

۳. شبکه    

۴. نمودار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کدام يک از موارد زير جزء منابع داخلي تامين مالي شرکت محسوب مي شود؟

۱. انتشار سهام ممتاز    

۲. سود انباشته    

۳. سهام عادي

۴. اوراق قرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-اگر اهرم مالي شرکت را با نسبت بدهي به ارزش کل اوراق بهادار منتشره اندازه گيري کنيم و بتاي سهام با افزايش اهرم ماليچه تغييري ميکند؟

۱. افزايش مي يابد   

۲. کاهش مي يابد 

۳. تغييري نمي کند

۴. صفر مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-رابطه ميان EPS و EBIT کدام است ؟

۱. منحني شکل   

۲. خط مستقيم   

۳. خط شکسته    

۴. V شکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-روش ارزيابي فريکتو چه نوع روشي براي اتخاذ تصميم هاي آگاهانه است ؟

۱. منظم  و سيستماتيک   

۲. نامنظم  و سيستماتيک

۳. نامنظم و غير سيستماتيک  

۴. مستقل و نامنظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-شرکتي براي تامين بودجه سرمايه اي خود ممکن است ٣ ميليون واحد پولي سهام منتشر کند . هزينه انتشار سهام ٥٠٠٠٠٠هزار واحد پولي خواهد بود . مدير مالي شرکت نرخ بازار سهام عادي را ١٦% درصد پيش بيني کرده است . براي اين شرکت هزينه ي سهام عادي جهت محاسبه هزينه ي نهايي سرمايه شرکت چقدر است ؟

1. 2/19%

2. 19%

3. 20%

4. 2/20%

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- EBIT  مربوط به کدام گزينه است ؟

۱. سود قبل از ماليات و بهره  

۲. سود بعد از ماليات و بهره

۳. سود هر سهم 

۴. سود کل سهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام يک از موارد زير جزء نسبت هاي نقدينگي مي باشد؟

۱. نسبت جاري   

۲. نسبت بدهي

۳. نسبت گردش دارايي ثابت  

۴. حاشيه سود فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-کدام يک جزء منابع وجوه نقد مي باشد؟

۱. افزايش دارايي ها    

۲. کاهش بدهي ها

۳. کاهش حقوق صاحبان سهام

۴. کاهش دارايي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-کدام يک جزء مصارف وجوه نقد مي باشد؟

۱. کاهش دارايي ها    

۲. افزايش بدهي ها

۳. کاهش بدهي ها

۴. افزايش حقوق صاحبان سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-براي محاسبه گردش موجوي کالا از کدام يک از صورتهاي مالي زير استفاده مي شود؟

۱. صورت سود و زيان انباشته  

۲. ترازنامه وسودوزيان

۳. بدهي هاي ثابت

۴. حقوق صاحبان سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-(نسبت سود خالص + بهره ) تقسيم بر (کل دارايي ها) کدام گزينه است ؟

۱. حاشيه سود فروش   

۲. بازده کل دارايي ها

۳. بازده حقوق صاحبان سهام  

۴. سود عملياتي خالص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١-فرض کنيد در گذشته سود سهام شرکت X با نرخ ٦ درصد در سال رشد داشته است و انتظار ميرود که شرکت در سال آينده ٢ واحد پولي سود سهام پرداخت کند .اگر قيمت جاري سهام ٤٠ واحد پولي باشد نرخ بازده مورد انتظارسرمايه گذاران چند درصد است ؟

1. 11%

2. 12%

3. 10%

4. 9%

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢-اهرم عملياتي به کدام يک از هزينه هاي زير بستگي دارد؟

۱. هزينه ثابت توليد    

۲. هزينه ثابت فروش

۳. هزينه ثابت تامين مالي    

۴. هزينه ثابت عمليات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣-شرکت X محصول توليدي خود را به قيمت ٣٠ واحد پولي به خرده فروشان ميفروشد . هزينه ثابت شرکت مزبور سالانه  600000هزار واحد و در سطح فروش ٢٥٠٠٠ واحد به نقطه سربه سر ميرسد . هزينه متغير هر واحد توليدي چه مقدار است ؟

٦.۱ واحد

٧.۲ واحد

٥.۳ واحد

٧/٥.۴ واحد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤-(درصد تغير سود قبل از ماليات و بهره )تقسيم بر (درصد تغيير حجم فروش ) نشان دهنده کدام مورد زير است 

۱. درجه اهرم مالي 

۲. نقطه سر به سر 

۳. درجه اهرم عملياتي   

۴. درجه نقدينگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥-براي دو برابر ساختن ارزش پول کدام قاعده دقيق تر است ؟

۱. قاعده ٧٢

۲. قاعده ٦٩

۳. قاعده ٧٤

۴. قاعده ٦٧

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-متداولترين روش براي تحليل و مقايسه اثر مخاطره بر قيمت اوراق قرضه کدام است ؟

۱. نرخ بهره بازار   

۲. بازده تا سررسيد

۳. جايزه پذيرش مخاطره

۴. نرخ تنزيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٧-عبارت (D) تقسيم بر (P) معادل کدام گزينه است ؟

۱. نرخ مورد انتظار افزايش قيمت    

۲. نرخ رشد ثابت

۳. بازده سود سهام مورد انتظار

۴. نرخ بازده مورد انتظار سهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨-سرمايه گذاران انتظار دارند شرکت الف پس از يک سال براي هر سهم سود سهام نقدي معادل ٢واحد پولي پرداخت کند.قيمت مورد انتظار سهام الف در آخر سال ٢٨ واحد پولي خواهد بود و قيمت جاري سهم ٢٥ واحد پولي است . نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران چند درصد است ؟

1. 18%

2. 19%

3. 20%

4. 21%

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩-«متوسط نرخ بهره بازار براي اوراق قرضه شرکت که به خاطر قابل قبول بودن هزينه بهره براي مقاصد مالياتي تعديل مي شود» مربوط به کدام نرخ است ؟

۱. نرخ سود سهام ممتاز  

۲. نرخ سود سهام عادي  

۳. نرخ بدهي

۴. نرخ بهره بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠-در برداشت بودجه بندي سرمايه اي روش ارزش فعلي نسبت به کدام روش مناسبتر است ؟

۱. برداشت سرمايه 

۲. نرخ بازده دروني

۳. نرخ بازده حسابداري

۴. شاخص سودآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا درود فرست بر محمد كه بر وحي و پيغام تو درستكار بود ( بي تغيير و تبديل و كم و زياد آن را به مردم رسانيد ) و برگزيده تو از آفريدگانت و دوست تو از بندگانت و پيشواي رحمت و مهرباني ( اشاره به فرمايش خداي تعالي " سوره 21 ، آيه 107 " : وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ) يعني ما تو را نفرستاديم جز آن كه بر جهانيان رحمت باشي ) و پيشاهنگ خير و نيكي ، و كليد بركت ( افزوني نيكبختي است )