آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت سازمان های ورزشی كد 1215025

نام درس : مدیریت سازمانهای ورزشی – ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشی –مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی تربیت بدنی

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مدیریت سازمانهای ورزشی – ساختار و ضوابط انواع سازمانهای ورزشی –مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی تربیت بدنی

کد درس رشته : 1215025 – 1215189 – 1215166

ـــــــــ

۱.در کداميک از وظايف مديران ورزشي روابط بين پست هاي سازماني و منابع انساني تدوين مي شود؟ 

  الف . سازماندهي  ب . برنامه ريزي   ج . رهبري    د. کنترل  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢. واژة ث تا مخفف کدام يک از عبارات زير است ؟ 

  الف . ساماندهي ، تميزي و نظافت   ب . هسته هاي کنترل کييفت 

  ج . طراحي و مهندسي مجدد کسب و کار  د. سيستم مديريت کييفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. کدام يک از واژه هاي زير مربوط به اجراي اهداف و سياست هاي تدوين شده در حوزه مديريت ورزشي مي باشد؟ 

  الف . ش سژس س  ب .سش سژس س  

  ج . ش ژخزخدحژحز د. ژژذش حسش سذژذزخح

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. در کدام يک از تئوري هاي سازماني اهداف فردي و سازماني بايد در يک راستا قرار گيرد؟

  الف . ت اپ    ب . پتث   

  ج . مديريت علمي د. تئوري سياست هاي مثبت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. زماني که مديريت در سطح مدير عالي است ، کدام يک از مهارت هاي زير براي او بيشتر حائز اهميت است ؟ 

  الف . فني – انساني   ب . انساني  ج . ادراکي – فني    د. ادراکي – انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. منظور مک گريگور از تئوري ج . ج در سازمانها چيست ؟ 

 الف . در تئوري ج، کارکنان ، محيط کار را محلي براي رضايت خود مي پندارند و براي دستيابي به اهـداف سـازماني متعهدنـد و در تئوري ج، کارکنان به طور ذاتي از کارکردن نفرت دارند و اين افراد از کار گريزانند.

ب . در تئوري ج، کارکنان به طور ذاتي از کارکردن نفرت دارند و در تئوري ج، افراد از کار گريزانند.

ج . در تئوري ج، بلند پروازي کمي دارند  و براي آنها تامين نيازهاي فزييولوژيک و امنيت از همه مهمتـر اسـت در تئـوري ج، داراي انگيزه دروني هستند و کار را به مثابه يک بازي طبيعي نگاه مي کنند

د. در تئوري ج، براي دستيابي به اهداف سازماني متعهدند و در تئوري ج، کار را به مثابه يک بازي طبيعي نگاه مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. کدام يک از عوامل زير به اعتقاد سالک ارکان محيط عمومي سازمان به حساب مي آيند؟ 

  الف . رقبا، مشتريان    ب . تماشاگران ، تهيه کنندگان اقلام ورزشي   

  ج . مراجع قانونگذاري و گروههاي ورزشي  د. سياست ها، جمعيت ، اقتصاد و فرهنگ  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. مسئولين کميته هاي مختلف در فدراسيونهاي ورزشي در رديف کدام گروه از مديران قرار دارند؟ 

الف .  مديران پايه ب . مديران مياني  ج . مديران عالي    د. مديران ارشد و مياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. توانايي مدير عامل يک باشگاه ورزشي در ارتقاي مربي  به سر مربي ناشي از چه منبع قدرتي است ؟ 

  الف . تنبيه ب . تشويق    ج . تخصص د. مرجعيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠.آرزوي سازمان براي دستيابي به آرمان چه نام دارد؟ 

الف . چشم انداز ب . ماموريت ج . حوزه کليدي عملکرد د. ارزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. عبارت " فعاليت هايي که سازمان در آنها عملکرد خوبي ندارد يا منابعي که مي بايست در اختيار داشته باشد، امـا نـدارد" توصـيف کدام يک از موارد زير است ؟ 

  الف . تهديد ها  ب . فرصت ها  ج . قوت ها د. ضعف ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. به عقيده پيتر دراکر با تدوين کدام يک از عبارات زير مقصود يک سازمان از مقصود سازمان مشـابه متمـايز مـي شـود و بيـانگر علت وجودي يک سازمان است ؟

  الف . بيانيه چشم انداز    ب . بيانيه رسالت ( ماموريت )   

  ج . برنامه ريزي راهبردي  د. برنامه ريزي استراتژيک  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. کدام يک از عبارات زير در مورد تمرکز و عدم تمرکز در سازماندهي درست نمي باشد؟ 

الف . در سازمانهاي متمرکز، تصميمات در سطوح بالا و در سازمانهاي غير متمرکز تصميمات در سطوح پايين گرفته مي شود.

ب . بلوغ سازماني با تمرکز رابطه دارد و با رشد و بلوغ سازمان مسيرهاي مناسب تري براي عدم تمرکز فراهم مي آيد.

ج . تصميمات کم اهميت تر بايد به مديران سطوح پايين تـر تفـويض شـود تـا مـديران سـطوح بـالا تمرکزشـان بـر روي تصـميمات استراتژيک بالا رود.

  د. با بلوغ سازماني مسيرهاي مناسب تري جهت تمرکز در سازمانها ايجاد مي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤. کدام يک از عوامل زير در مقايسه با عوامل ديگر در سازماندهي سازمانهاي ورزشي نقش کمتري دارد؟ 

  الف . رسميت    ب . پچييدگي  

  ج . تمرکز و عدم تمرکز د. ارزيابي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. کدام يک از موارد زير از زيرمجموعه عملکرد منفي سازمانهاي غير رسمي بشمار نمي رود؟ 

  الف . جبران کمبود توانايي در مديران   ب . شايعات منفي   

    ج . مقاومت در تغيير    د. پيروي و سازگاري گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦. در چه مرحله اي از کنترل بايد هدف هاي يک سازمان ورزشي به صورت مقادير کمي بيان شود؟ 

الف . تعيين شاخص ها

ب . تهيه و تنظيم اطلاعات 

ج . مقايسه اطلاعات با معيارها

د. تصميم گيري و اقدامات اصلاحي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. « پرت » مخفف کدام عبارت است ؟ 

الف . روش مسير بحراني ب . نمودار گانت  

ج . فن بازنگري و ارزشيابي برنامه   د. روش هاي کنترل زماني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. وقتي در يک سازمان ورزشي ، بخواهيم معلوم کنيم که آيا سازمان ورزشي در طول مـدت گذشـته داراي رونـد اميـدوار کننـده اي بوده يا خير، براي کنترل از کداميک از روش هاي زير استفاده مي کنيم ؟

الف . کنترل از طريق بودجه  ب . کنترل از طريق گزارش هاي آماري

ج . روش مسير بحراني    د. پرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٩. وظيفه پذيرش ، تعليق و يا اخراج اعضاي حقوقي در فدراسيونهاي ملي به عهده چه کسي است ؟ 

  الف . مجمع عمومي   ب . رئيس فدراسيون

  ج . اعضاء فدراسيون د. هيئت رئيسه فدراسيون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. براي برگزاري انتخابات ، مجمع بايد با حضور چند نفر از کل اعضاء تشکيل شود؟ 

  الف . يک سوم کل اعضاء  ب . دو سوم کل اعضا 

  ج . نصف کل اعضاء د. نصف بعلاوه يک نفر کل اعضاء

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. کدام يک از موارد زير جزء ارکان کميته ملي المپيک نمي باشد؟ 

الف . مجمع عمومي   ب . هيات اجرايي

ج . خزانه دار  د. کميته تدارکاتي بازي هاي المپيک و آسيايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢. تفکيک هر سازمان ورزشي در سطوح عمودي ، افقي و منطقه جغرافيايي طبق کدام عامل مديريتي انجام مي شود؟ 

  الف . پيچيدگي    ب . رسميت ج . تمرکز    د. عدم تمرکز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣. مهم ترين منبع سازماني کدام است ؟ 

  الف . مالي   ب . انساني  

  ج . تسهيلاتي   د. مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. به منظور ايجاد ايمني و تندرستي در محيط هاي کاري ورزشي ، تحليل شاخه اي زير مجموعه کدام يک از بخش هاي زير است ؟ 

  الف . ارگونومي   ب . روشهاي بيومکانيکي 

   ج . مهندسي سيستم ها د. روش اکتشافي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. عبارت زير جزء کداميک از اصول بودجه است ؟ "بر پايه اين اصل بودجه بايد به صورت کامل براي همه دستگاههاي دولتي اعـم از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به صورت يکجـا تهيـه و بـه مجلس قانونگذاري تقديم گردد

الف . اصل وحدت بودجه ب . اصل جامعيت

ج . اصل شامليت يا تفصيل   د. اصل تخصيص و عدم تخصيص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦. سازمان تربيت بدني در رديف چه نهادي مي باشد؟ 

  الف . موسسه دولتي وابسته   

  ب . موسسه دولتي مستقل   

  ج . شرکت دولتي    

  د. موسسه و نهاد عمومي غير دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧. کداميک از عوامل زير براي ظهور کارآفريي ن از اهميت کمتري برخوردار است ؟ 

الف . عوامل اقتصادي  ب . عوامل غير اقتصادي

ج . عوامل توليد  د. عوامل فروش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨. خرابي تجهيزات و وسايل ورزشي زير مجموعه چه نوع بحراني است ؟ 

الف . بحران هاي فني . اقتصادي خارجي 

ب . بحران هاي فني . اقتصادي داخلي 

ج . بحرانهاي سازماني . اجتماعي خارجي 

د. بحرانهاي سازماني . اجتماعي داخلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. در کدام نوع از سيستم هاي کنترلي قلمرو مجاز براي فعاليت هاي کارکنان يک سازمان ورزشي مشخص مي شود؟ 

  الف . تحديدي   ب . ارزشي   ج . تشخيصي   د. تعاملي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠. در مديريت زمان ، اولويت بندي فعاليت چه کمکي به يک مدير ورزشي ارائه مي نمايد؟ 

  الف . برنامه ريزي مناسب    ب . تاکيد بر بهره ور بودن  

  ج . کنترل مناسب فعاليت ها    د. حذف موارد زمان بر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام هادی (ع) : هر كه از خود راضي باشد ، خشمگيران بر او زياد خواهند بود .

عنــوان درس :مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش ,مديريت سازمانهاي ورزشي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش ,مديريت سازمانهاي ورزشي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ) ۱۲۱۵۰۲۵ – ,تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته )۱۲۱۵۱۶۶

ـــــــ

١- فدراسيون بين المللي تکواندو، کدام يک از گزينه هاي ذيل را به عنوان تنها نهاد تصميم گيري رشته ورزشي تکواندو در ايران به رسميت مي شناسد؟

۱. کميته ملي المپيک   

۲. وزارت ورزش و جوانان

۳. فدراسيون تکواندو کشور  

۴. آکادمي ملي المپيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- عالي ترين رکن تصميم گيري فدراسيون فوتبال کدام است ؟

۱. هيات رئيسه فدراسيون فوتبال 

۲. کميته هاي دائمي تحت پوشش فدراسيون فوتبال

۳. مجمع عمومي فدراسيون فوتبال

۴. سازمان اداري فدراسيون فوتبال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام يک از نهادهاي ذيل جهت برگزاري بازي هاي مشابه با بازي هاي المپيک در رشته هاي غير المپيکي ايجاد گرديده است ؟

۱. انجمن بازي هاي بين المللي جهاني 

۲. مسابقات جام جهاني

۳. مسابقات بين قاره اي

۴. مسابقات قهرماني جهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-کدام يک از نهادهاي زير به منظور بسط و گسترش ارزش هاي ورزش و توسعه فعاليت هاي ورزشي در دانشگاه ها ايجادگرديد؟

1. CISM

2. FISO

3. IPC

4. ISF

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- با توجه به زبان رسمي و مرسوم فعاليت هاي فدراسيون فوتبال ، کدام گزينه ذيل صحيح نمي باشد؟

۱. زبان رسمي فدراسيون فوتبال فارسي و انگليسي مي باشد.

2. کليه مکاتبات و متون رسمي فدراسيون فوتبال بايد به زبانهاي فارسي و انگليسي نوشته شود.

3. زبان رسمي مجمع فدراسيون فوتبال زبان فارسي مي باشد.

۴. در صورت بروز هرگونه تناقض بين ترجمه متون به زبان هاي مختلف ، متون نوشته شده به زبان انگليسي داراي اولويت خواهد بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- با توجه به نظر کارشناسان مديريت ، مفهوم کنترل با کدام يک از مفاهيم ذيل داراي ارتباطي تنگاتنگ مي باشد؟

۱. برنامه ريزي   

۲. سازماندهي   

۳. رهبري   

۴. تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٧- با توجه به اساسنامه فدراسيون فوتبال ، کدام يک از گزينه هاي ذيل مسئول امور اجرايي سازمان اداري فدراسيون فوتبال مي باشد؟

۱. رئيس کميته انضباطي  

۲. نايب رئيس فدراسيون فوتبال

۳. دبير کل فدراسيون فوتبال   

۴. رئيس فدراسيون فوتبال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- با توجه به تقسيم بندي چهارگانه شاخص هاي اندازه گيري ، کدام شاخص اندازه گيري مشکل تر مي باشد؟

۱. هزينه

۲. زمان 

۳. کميت

۴. کيفيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کدام گزينه  در ارتباط با قابليت هاي اساسنامه صحيح نمي باشد؟

۱. اساسنامه بنيان اصلي اکثر سازمان هاي ورزشي مي باشد.

2. قوانين به شيوه اي که قبلا در اساسنامه قيد شده است قابل تغيير مي باشند.

3. شيوه انتخاب کارکنان سازمان در اساسنامه سازمان درج مي گردد.

۴. اهداف جزئي سازمان هاي ورزشي در اساسنامه قيد نمي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- کدام يک از موارد زير جهت کنترل کليه اطلاعات و خصوصيات مربوط به تهيه و ارائه کالا و خدمات به جز اطلاعات مربوط به عامل آنها مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. نمودار گانت   

۲. تجزيه و تحليل نقطه سر به سر

۳. فن بازنگري و ارزشيابي برنامه   

۴. روش مسير بحراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- با استفاده از کدام روش کنترل مي توان روابط ميان هزينه هاي ثابت و متغير و سود را حساب کرد؟

۱. تجزيه و تحليل نقطه سر به سر 

۲. نمودار گانت

۳. کنترل از طريق گزارش آماري   

۴. روش مسير بحراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- با توجه به روش بودجه بندي متغير، بودجه مربوط به کدام يک از موارد زير ثابت مي باشد؟

۱. بودجه مربوط به استهلاک   

۲. بودجه مربوط به هزينه هاي مسافرت

۳. بودجه مربوط به هزينه کلاس هاي مربيگري   

۴. بودجه مربوط به هزينه هاي حقوق و دستمزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- عدم محاسبه اطلاعات مربوط به روابط ميان وظايف مختلف و حداقل زمان لازم براي تکميل اين وظايف ، ضعف عمده کدام روش کنترل مي باشد؟

۱. فن بازنگري و ارزشيابي برنامه   

۲. روش مسير بحراني

۳. نمودار گانت  

۴. کنترل از طريق گزارش هاي آماري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- کدام روش رايج ترين و دقيق ترين روش مقايسه آماري مي باشد؟

۱. مقايسه آمار خاص يک سازمان ورزشي در دوره هاي مختلف

2. مقايسه آمار خاص يک سازمان ورزشي با مؤسسات مشابه آن براي يک دوره معين

3. مقايسه آمار خاص يک سازمان ورزشي با مؤسسات غيرمشابه آن در يک دوره معين

۴. مقايسه آمار خاص سازمان با يک شاخص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- کدام گزينه ، جزء عناصر اصلي شبکه پرت نمي باشد؟

۱. برآورد مکاني

۲. برآورد زماني

۳. رويداد   

۴. فعاليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام روش کنترل بر رابطه بين کاربرد بيشتر نيروي انساني و ساير منابع براي کم کردن فاصله زماني فعاليت ها در يک پروژه و افزايش هزينه مربوط  به اين منابع اضافي تأکيد مي نمايد؟

۱. پرت

۲. CPM (روش مسير بحراني )

۳. کنترل توسط بودجه  

۴. کنترل توسط مشتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- در ارتباط با تقسيم بندي افقي در سازمان هاي ورزشي ، کدام گزينه ذيل صحيح نمي باشد؟

۱. در سازمان هاي ورزشي براي افزايش کارآيي تقسيم بندي افقي انجام مي گيرد.

2. هدف از تقسيم بندي افقي تخصصي کردن وظايف مي باشد.

3.  در تقسيم بندي افقي گروهي از افراد که داراي تخصصي خاص مي باشند، در يک بخش از سازمان به دور هم جمع مي شوند تا بخشي از اهداف سازمان را به طور تخصصي انجام دهند.

۴. در تقسيم بندي افقي نبايد به نوع خدمات و وظايف توجه شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- با توجه به روش هاي مديريت سازمان هاي ورزشي ، بهره گيري از افزايش مقررات و خط مشي چه نام دارد؟

۱. رسميت   

۲. پيچيدگي

۳. عدم تمرکز   

۴. تمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- جهت اعزام تيم هاي کشتي نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان به مسابقات جهاني به طور همزمان ، کدام شيوه سازماندهي مناسب تر مي باشد؟

۱. سازماندهي بر مبناي منطقه جغرافيايي

۲. سازماندهي بر مبناي وظيفه

۳. سازماندهي بر مبناي پروژه   

۴. سازماندهي بر مبناي محصول و خدمات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- سازماندهي بر مبناي وظيفه در صورت ترکيب با کدام شيوه سازماندهي باعث ايجاد سازماندهي ترتيبي مي شود؟

۱. سازماندهي بر مبناي وظيفه  

۲. سازماندهي بر مبناي محصول و خدمات

۳. سازماندهي بر مبناي منطقه جغرافيايي

۴. سازماندهي بر مبناي پروژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام گزينه  در ارتباط با سازمان غيررسمي صحيح مي باشد؟

۱. در رأس سازمان غير رسمي مدير قرار دارد.   

۲. سازمان غير رسمي از روابط مجاز تشکيل مي شود.

۳. به کارکنان سازمان غير رسمي کارمند گفته مي شود.

۴. سازمان غير رسمي سايه سازمان رسمي به شمار مي رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- کدام جزء فوايد سازمان هاي غير رسمي مي باشد؟

۱. شايعات منفي  

۲. جبران کمبود توانايي در مديران

۳. مقاومت در برابر تغيير

۴. پيروي و سازگاري گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- واژه يا عبارتي که به وسيله آن مقصود يک سازمان از مقصود سازمان مشابه متمايز مي شود، چه نام دارد؟

۱. بيانيه رسالت  

۲. بيانيه چشم انداز

۳. ارزش هاي محوري  

۴. حوزه هاي کليدي عملکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-در کدام دسته از گروه هاي غير رسمي افراد بدون توجه به مقام ، موقعيت سازماني و منطقه جغرافيايي ، تشکيل يک گروه رامي دهند؟

۱. گروه هاي غير رسمي مختلط   

۲. گروه هاي غير رسمي عمودي

۳. گروه هاي غير رسمي افقي   

۴. گروه هاي غير رسمي مکاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- هدف کدام استراتژي کاستن و به حداقل رساندن جنبه هاي آسيب پذير و نقاط ضعف سازمان و تهديدها و تنگناهاي بيروني است ؟

1. SO

2. ST

3. WT

4. WO

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کدام سبک رهبري قدرت خود را از منابعي مانند مقام ، دانش ، زور، توانايي تشويق و تنبيه به دست مي آورد؟

۱. سبک مشارکتي  

۲. سبک اقتدارگرا  

۳. سبک بوروکراتيک  

۴. سبک بي بندوبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- بر اساس کدام منبع قدرت ، پيروان طالب تغيير در ارزش ها، معيارها و رفتار خود براساس خواست هاي رهبري مي باشند؟

۱. تخصص   

۲. مقام 

۳. مرجعيت  

۴. تنبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- مديريت کيفيت جامع TQM، کدام يک از گزينه هاي ذيل را به عنوان مبنايي جهت آغاز فلسفه خويش برگزيد؟ 

۱. توليد بيشتر  

۲. رضايت مشتري

۳. مديريت بر مبناي هدف  

۴. سياست مثبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کدام يک از گزينه هاي ذيل ، جزء منشاء اصلي يادگيري و رشد سازماني نمي باشد؟

۱. روش سازماني

۲. سيستم ها

۳. کارکنان

۴. منابع مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام گزينه ذيل جزء چهار ستون TQM نمي باشد؟

۱. سيستم

۲. مردم

۳. مالکيت   

۴. ابزار بهبود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام عسکری (ع) : تمام پليديها در خانه اي قرار داده شده و كليد آن دروغگويي است .

عنــوان درس :مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش ,مديريت سازمانهاي ورزشي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش ,مديريت سازمانهاي ورزشي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ) ۱۲۱۵۰۲۵ – ,تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته )۱۲۱۵۱۶۶

ـــــــــــــــــ

١رشته مديريت ورزش از چه اصولي نشات گرفته است ؟

۱.ورزشي   ۲.مديريتي  ۳.علمي و شغلي   ۴.تربيت بدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢اولين برنامه آموزشي رشته مديريت ورزشي در کدام دانشگاه ارائه شد؟

۱.اوهايو   ۲.فلوريداي شمالي   ۳.توماس   ۴.ماساچوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣مهم ترين دليل برنامه هاي آموزشي تربيت بدني در کشور ژاپن کدام است ؟

۱.افزايش نياز به معلمين تربيت بدني

۲کاهش نياز به نيروي انساني متخصص در بخش تجاري ورزش

۳کاهش نياز به معلمين تربيت بدني

۴.افزايش نياز به مربي ورزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤کدام يک از موارد زير بر سازمان هاي ورزشي بزرگ تمرکز دارد؟

۱.تئوري هاي سازماني  ۲.رفتار سازماني

۳.روانشناسي ورزشي   ۴.جامعه شناسي ورزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥در تئوري سياست بلاک برکدام يک از موارد زير تأکيد شده است ؟

۱.تفکرات دموکراتيک سازمان  ۲.تفکرات مشارکت جويانه سازمان

۳.تفکرات تيمي سازمان  ۴.تفکرات بوروکراتيک سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦مديريت کيفيت جامع بر مبناي چه مقوله اي شکل گرفته است ؟

۱.هدف سازمان   ۲.هدف فردي ۳.رضايت مشتري   ۴.رضايت سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧برمبناي مدل اجرايي مديريت کيفيت جامع ، پنچ اس ،  بيان کننده کدام يک از موارد زير است ؟

۱.هسته هاي کنترل   ۲.استاندارد سازي

۳.سيستم مديريت کيفيت ۴.طراحي مجدد کسب و کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨کدام يک از موارد زير، در برنامه ريزي يک سازمان ورزشي انجام نمي شود؟

۱.تعيين نتايج مطلوب  ۲.شناسايي محدوديت هاي محيطي

۳.شناسايي فعاليت هاي سازمان ۴.تعيين تعداد منابع انساني سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٩بر مبناي کدام يک از وظايف مديريتي ، رئيس فدراسيون فوتبال تعيين مي کند که چه فردي در رأس کميته استعداديابي قرار گيرد؟

۱.برنامه ريزي ۲.سازماندهي ۳.رهبري   ۴.هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠بر مبناي کدام مهارت ، رئيس فدراسيون کشتي بايد اقدامات خود را بر هدف هاي فدراسيون استوار سازد؟

۱.فني ۲.انساني   ۳.ادراکي   ۴.اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١مسئوليت تدوين رسالت و چشم انداز سازمان ورزشي ، بر عهده کدام يک از مديران است ؟

۱.سرپرستي  ۲.پايه ۳.مياني   ۴.عالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢در کدام سطح مديران بايد بيشتر بر روي جنبه هاي فني کار تمرکز کرده و امکان دارد سرپرستي چند نفر نيز به آنها واگذارشود؟

۱.پايه ۲.مياني   ۳.عالي ۴.مياني و عالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣در کدام يک از تئوري هاي زير ،کارکنان داراي انگيزه دروني هستند؟

۱. X ۲. Y ۳.هرزبرگ  ۴. MBO

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤وقتي که بازيکنان تيم فوتبال از دستورات کي روش به دليل شخصيت وي پيروي کنند، کي روش از کدام منبع قدرت استفاده کرده است ؟

۱.مقام ۲.تخصص  ۳.مرجعيت  ۴.پاداش يا تنبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥کدام برنامه ريزي زير فعاليت هاي جامع فدراسيون هندبال را شامل مي شود؟

۱.کوتاه مدت ۲.ميان مدت ۳.عملياتي  ۴.راهبردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦برمبناي کدام يک از موارد زير مقصود هيئت هندبال استان تهران با مقصود هيئت هاي هندبال ساير استان ها متفاوت در نظرگرفته مي شود؟

۱.چشم انداز ۲.ماموريت  ۳.استراتژي  ۴.اهداف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧انجام بازي جوانمردانه توسط تيم فوتبال کشور، بيانگر کدام يک از موارد زير است ؟

۱.حوزه هاي کليدي عملکرد   ۲.استراتژي

۳.ارزش هاي محوري   ۴.رسالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٨اگر فدراسيون تنيس روي ميز  تصميم به بهره مندي از دانش تعدادي از اعضاي اسبق تيم ملي داراي تحصيلات عاليه دررشته تربيت بدني  براي توفيق در بازيهاي آسيايي گرفته باشد، اين اقدام فدراسيون با کدام يک از مؤلفه هاي سوات (SWOT)همخواني دارد؟

۱.تهديد ها  ۲.فرصت ها  ۳.ضعف ها  ۴.قوت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩بر مبناي کدام استراتژيها،  فدراسيون تکواندو از نيروهاي متخصص با مهارتهاي فني بالا براي توفيق فدراسيون بايداستفاده کند؟

WT .۴   ST .۳   WO .۲   SO .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠کدام يک از مدل هاي زير، به عنوان مدل پياده سازي برنامه هاي استراتژيک کاربرد دارد؟

۱. spp   ۲.مديريت کيفيت جامع

۳.کارت امتيازي متوازن  ۴. MBO

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١در ساختار تشکيلاتي فدراسيون بدمينتون براي افزايش کارآيي چه اقدامي انجام مي شود؟

۱.تقسيم بندي افقي   ۲.تقسيم بندي عمودي

۳.تقسيم بندي همه جانبه ۴.تقسيم بندي مايل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢خط مشي هاي وزارت ورزش و جوانان بيانگر کدام يک از موارد زير است ؟

۱.پيچيدگي  ۲.رسميت  ۳.تمرکز   ۴.عدم تمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣در ساختار سازماني اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ، حوزه هاي مختلف شهر تهران وجود دارد، سازماندهي مزبور ازکدام نوع است ؟

۱.پروژه   ۲.وظيفه   ۳.خدمات  ۴.جغرافيايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤سازماندهي خزانه اي از ترکيب کدام نوع سازماندهي ها  بوجود آمده است ؟

۱.خدمات – وظيفه   ۲.جغرافيايي – محصول

۳.وظيفه – پروژه ۴.خدمات – پروژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٥کدام عبارت صحيح است ؟

۱.سازمان رسمي سايه سازمان غير رسمي است .

۲سازمان غير رسمي از روابط غير مجاز تشکيل مي شود.

۳ارتباطات در سازمان هاي غير رسمي از بالا به پايين دست .

۴.به کارکنان سازمان هاي غير رسمي کارمند مي گويند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦عضويت در يک گروه رسمي از طريق کدام يک از موارد زير امکان پذير نمي باشد؟

۱.داوطلب  ۲.قرارداد  ۳.انتصاب   ۴.غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧مقايسه عملکرد مدير کل تربيت بدني دانشگاه پيام نور با مدير کل تربيت بدني دانشگاه امير کبير در سال ۱۳۹۱ بيانگرکدام نوع کنترل است ؟

۱.گزارش آماري ۲.تجزيه و تحليل نقطه سر به سر

۳.گزارش از طريق بودجه ۴.پرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨مهم ترين ضعف کنترل از طريق بودجه کدام است ؟

۱.کنترل عملکرد بخش هاي مختلف در قالب هزينه ها

۲کنترل ميزان کل درآمد سازمان

۳کنترل ميزان کل هزينه هاي سازمان

۴.تأکيد زياد بر معيارهاي پولي و توجه کمتر به ديگر فرآيندهاي سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩بنيان اصلي کميته بين المللي المپيک چيست ؟

۱.ساختار کميته ۲.منشور المپيک

۳.کارکنان کميته ۴.مديران و بودجه کميته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کدام يک از نهادهاي ذيل جهت برگزاري بازي هاي مشابه با بازي هاي المپيک در رشته هاي غير المپيکي ايجاد گرديده است ؟

۱.مسابقات جام جهاني  ۲.انجمن بازي هاي بين المللي جهاني

۳.مسابقات بين قاره اي  ۴.مسابقات قهرماني جهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
حضرت فاطمه (س) : از حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) روايت شده كه رسول خدا فرمودند : امام همچون كعبه است كه بايد به سويش روند ، نه آنكه ( منتظر باشند تا ) او به سوي آنها بيايد .

عنــوان درس :مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش ,مديريت سازمانهاي ورزشي

تابستان 94

عنــوان درس :مباني مديريت سازماندهي وبرنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش ,مديريت سازمانهاي ورزشي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ), مديريت ورزشي -مديريت اماکن وتاسيسات ورزشي , مديريت ورزشي -مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي , مديريت ورزشي -مديريت بازاريابي در ورزش , مديريت ورزشي -مديريت راهبردي درسازمانهاي ورزشي , مديريت ورزشي -مديريت رويدادهاي ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ), تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ), تربيت بدني وعلوم ورزشي ۱۲۱۵۰۲۵ – , تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته ) ۱۲۱۵۱۶۶ – ,علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ۱۲۱۵۲۵۲

ـــــــــ

١- «SRLA» مخفف نام کدام انجمن است ؟

۱. بازاريابي ورزشي و تفريحي  

۲. علمي و هنر مديريت ورزشي   

۳. حقوق ورزشي و تفريحي 

۴. مديريت ورزشي امريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- ادوارد دمينگ ابداع کننده کدام يک از تئوري هاي مديريتي ذيل بود؟

۱. مديريت برمبناي هدف 

۲. مديريت علمي

۳. تئوري سياست مثبت   

۴.  مديريت کيفيت جامع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- کداميک از موارد زير از جمله چهار ستون مديريت کيفيت جامع محسوب نمي شود؟

۱. بازرسي

۲. مردم

۳.  ابزار بهبود  

۴. سيستم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- چالادوري کداميک از موارد زير را مهمترين وظيفه مديريت ورزشي مي داند؟

۱. برنامه ريزي

۲. سازماندهي

۳. کنترل

۴. هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-کدام يک از موارد زير ويژگي سبک رهبري اقتدارگر مي باشد ؟

۱. موفقيت اين سبک کوتاه مدت است .

۲ در مواقعي که شرايط متغير است کاربرد دارد.

۳براي زير مجموعه اي که در رديف تئوري Y  قرار دارند کاربرد دارد . 

۴.  درمواقعي که وظايف پيچيده باشند کاربرد دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- از منظر پيتز و استاتلر صنعت ورزش چندمين صنعت از جنبه سرمايه در گردش و تعداد افراد فعال در آن مي باشد؟

۱. دوم  

۲. چهارم  

۳.  ششم  

۴. هشتم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- اصل ۴۴ قانون اساسي مبين کدام يک از مطالب زير است ؟

۱. توسعه ورزش همگاني   

۲. حمايت از قهرمانان بين المللي  

۳. خصوصي سازي

۴. تبديل سازمان تربيت بدني به وزارت ورزش و جوانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در کدام يک از استراتژي هاي زير هدف کاستن و به حداقل رساندن جنبه هاي آسيب پذير و نقاط ضعف سازمان و تهديدها و تنگناهاي بيروني است ؟

 WT .۴  WO .۳  ST .۲   SO .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- شيوه هاي قانوني مقابله با برخي اقدامات و فعاليت رقبا در کدام نوع استراتژي به کار گرفته مي شود؟

WT .۴  WO .۳  ST .۲   SO .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- بازآموزي مهارتي کارکنان ، تقويت فناوري و سيستم هاي اطلاعاتي و همسو کردن روش ها در کدام منظر کارت امتيازي متوازن بيان شده اند ؟

۱. فرايندهاي داخلي  

۲. مالي  

۳. يادگيري و رشد

۴. مشتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام عبارت ذيل صحيح است ؟

۱. سازمان هاي ورزشي جهت افزايش کارايي بيشتر ازتقسيم بندي عمودي استفاده مي کنند.

۲در سازمان هاي ورزشي که متخصصين حرفه اي به کار گرفته شده اند جهت کنترل بهتر از ساختارتخت بهره مي گيرند.

۳ فيزو ساختار تشکيلاتي عمودي دارد.

۴. سازمان ورزش وجوانان ساختار تشکيلاتي افقي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-کداميک از موارد زير در ساختار موجود ورزش کشور  از رسميت بيشتري برخوردار است ؟

۱. کارکنان سازمان ورزش و جوانان 

۲. مديران عالي سازمان ورزش وجوانان

۳. سرمربي تيم فوتبال

۴. معاونت ورزش همگاني وزير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- اعزام تيم بسکتبال نوجوانان به مسابقات آسيايي قبل از اعزام  دو رده جوانان و بزرگسالان کدام نوع سازماندهي را مشخص مي کند؟

۱. منطقه جغرافيايي

۲. پروژه  

۳. محصول

۴. وظيفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- سازماندهي بر مبناي وظيفه و سازماندهي بر مبناي پروژه به همراه هم را چه مي نامند؟

۱. خزانه اي

۲. متداخل   

۳. گروهي

۴. منطقه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-اگر اختيارات گروهي سازمان هاي ورزشي حاکي از اتخاذ تصميماتي باشد که در سرنوشت زير دستان مؤثر باشد، آن گروه را چه مي نامند؟

۱. گروه فني   

۲. گروه ستادي

۳. گروه مشورتي  

۴. گروه خطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- حداکثر  چند نفر  براي اندازه يک گروه مناسب و موثر مي باشد ؟

۱۲.۱ نفر

۱۴.۲  نفر   

۷.۳ نفر

۱۷.۴  نفر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-کدام گزينه ذيل از عوامل موثر در اثر بخشي و کارايي يک گروه رسمي در  سازمان ورزشي نمي باشد ؟

۱. اندازه گروه

۲. عضويت گروه  

۳. مباحث جمعيت شناختي گروه   

۴. محل تشکيل گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- آخرين گام فرآيند کنترل کدام گزينه است ؟

۱. تعيين شاخص ها و معيارها  

۲. تهيه و تنظيم اطلاعات مربوط به فعاليت   

۳. تصميم گيري و اقدامات اصلاحي  

۴. مقايسه اطلاعات با معيارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام يک از روش هاي ذيل جزء روش هاي دست اول کنترل بودجه مي باشد؟

۱. تجزيه وتحليل نقطه سربه سر

۲. نمودار گانت 

۳. فن بازنگري و ارزشيابي برنامه   

۴. روش مسير بحراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- در نمودار گانت طول هريک از مستطيل يا ميله ها نشان دهنده چيست ؟

۱. نوع فعاليت  

۲. زمان انجام وظايف  

۳. رويدادهاي مرتبط

۴.  مدت زمان سپري شده از فعاليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-کدام عبارت در خصوص فن بازنگري و ارزشيابي برنامه و مسير بحراني صحيح است ؟

۱. روش مسير بحراني با فعاليت نامعلوم سروکار دارد.

۲روش مسير بحراني  بيشتر در تحقيق وتوسعه پروژها به کار برده مي شود.

۳پرت بيشتر درپروژهايي که تجربه در انجام فعاليت هاي مشابه آن وجود دارد کاربرد دارد.

۴. در برآورد مدت زمان اجراي فعاليت ها در پرت سه زمان مختلف مطرح مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- پس از کدام المپيک به دليل عدم موفقيت کاروان اعزامي ايران ،  سازمان تربيت بدني منحل شد؟

۱۹۵۶.۱ – ملبورن  

۱۹۷۲.۲ – مونيخ  

۱۹۵۲.۳ – فنلاند  

۱۹۷۶.۴ –  مونترال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-در انتخابات فدراسيون در صورتي که در دور اول  انتخابات مجمع بيش از دو نفر از کانديداها داراي بالاترين آراء و مساوي با هم باشند انتخابات در مرحله  بعد چگونه خواهد بود؟

۱. فقط دو نفر به قيد قرعه به دور بعد راه پيدا مي کنند.

۲کليه نفراتي که آراء مساوي و بالا را دارند به دور بعد راه پيدا مي کنند .

۳به قيد قرعه يک نفر انتخاب مي شود .

۴.  انتخابات مجددًا با شرکت همه نفرات جهت تعيين نفر اول  برگزار مي گردد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام عبارت زير در خصوص هيات رئيسه فدراسيون ها صحيح است ؟

۱. هيات رئيسه شامل ۷ نفر مي باشد   

۲  انتخاب مجدد هيات رئيسه  براي حداکثردو دوره متوالي بلامانع است .

۳عضو هيات رئيسه مي تواند بطور همزمان جزء رکن قضايي فدراسيون باشد .

۴. عضو مستعفي نمي تواند بلافاصله دردور بعدي انتخابات نامزد شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران در چه سالي تشکيل شد؟

۱۳۶۸.۴  ۱۳۷۶.۳ ۱۳۶۴.۲  ۱۳۵۹.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- کدام گزينه ذيل از ارکان کميته ملي المپيک مي باشد؟

۱. کميته مشاوره  

۲.  هيات اجرايي  

۳. امور فدراسيون ها  

۴. بازرسي و نطارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- کدام گزينه بالاترين مرجع تصميم گيري کميته ملي المپيک  است ؟

۱. دبيرخانه

۲. هيات اجرايي  

۳. مجمع عمومي  

۴. هيات رئيسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

28-ETU  علامت اختصاري کدام  نهاد ذيل است ؟

۱. اتحاديه تکواندو اروپا

۲. اتحاديه تکواندو اقيانوسيه  

۳. دادگاه حکميت  

۴. واحد ضد دوپينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- کارت امتيازي متوازن در برنامه ريزي استراتژيک توسط چه کساني ارائه شد؟

۱. کاپلان و نورتن

۲. دراکر و بلاک

۳. پارک هاوس و پتيس

۴. هنري گانت و تيلور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام گزينه ذيل جزء عناصر اساسي  شبکه پرت  محسوب نمي شود؟

۱. فعاليت  

۲. رويداد   

۳. برآورد زماني

۴.  مسير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : اي پروردگار بر محمد و آل محمد كه برگزيده ، پسنديده ، گرامي و مقرب ( درگاه تو ) است بهترين درودهاي خود را بفرست ، و كاملترين نيكيهايت ( نيكيهاي پي درپي خود ) را بر او افزوني ده ، و سودمندترين مهربانيهايت ( مهربانيهاي پياپي خويش ) را به او ببخش