آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت رفتار سازمانی کد 1218357

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۰ – ,مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۳۲ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۷ – ,حسابداري (چندبخشي ),مديريت بازرگاني ,علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي ,مديريت دولتي (چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي چندبخشي ),مديريت جهانگردي (چندبخشي ) ۱۲۱۸۱۲۳ – ,مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار الکترونيک),مديريت فناوري ) اطلاعات (مديريت منابع اطلاعاتي ),مديريت فناوري اطلاعات (سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته ),مديريت فناوري اطلاعات (مديريت دانش )۱۲۱۸۳۵۷

ـــــــــ

١- کدام بعد(مهارت ) مديريتي بيانگر توانايي مديران در به کارگرفتن فنون ، روشها و دانش مي باشد؟

۱. فني  

۲. ادراکي

۳. انساني

۴. برنامه ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام گزينه به عنوان نقطه عطف پيشرفت علمي و تاريخي جنبش روابط انساني به شمار مي آيد؟

۱. رکود اقتصادي   

۲. جنبش کارگري   

۳. مديريت علمي   

۴. مطالعات هاثورن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- کدام يک از گزينه هاي زير از مشخصه هاي رفتار سازماني از نظر کامينگز مي باشد؟

۱. اين رشته گرايش به تغيير ندارد.

۲. اين رشته کاربردي است .

۳. اين رشته به نحو مشخص ماهيت مکانيکي دارد.   

۴. اين رشته به هنجارهاي گروهي توجه دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام يک از مدلهاي مطالعه رفتار در سازمان ، درباره درست يا غلط بودن آنچه اتفاق مي افتد و علت وقايع قضاوت نمي کند؟

۱. توصيفي   

۲. پيش بيني 

۳. تجويزي   

۴. بنيادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- بر اساس کدام نگرش تجربه ها از رفتار کسب مي شوند و قسمتي از اين تجربه ها تعيين مي کنند شخص چه مي شود يا چه مي تواند انجام دهد و اين امر بر رفتار بعدي او تأثير مي گذارد؟

۱. رفتار گرايي  

۲. شناختي   

۳. يادگيري اجتماعي  

۴. رفتار سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- کدام وظيفه مديريت به معناي هنر نفوذ در ديگران و به کار گرفتن آنها از روي ميل و نه اجبار است ؟

۱. برنامه ريزي 

۲. سازماندهي 

۳. رهبري

۴. نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- طبق نظريه رهبري فيدلر، زماني که وضعيت نسبتاً مطلوب باشد، کدام سبک رهبري اثر بخش تر است ؟

۱. مشارکتي   

۲. تفويضي   

۳. روابط مدار 

۴. وظيفه مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کدام يک از گزينه هاي زير، از عوامل وضعيتي تعيين شده در نظريه مسير-هدف مي باشد؟

۱. ويژگيهاي فردي زيردستان

۲. رابطه رهبر و زيردستان

۳. قدرت مقام رهبر

۴. ويژگيهاي فردي رهبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در شبکه مديريت کدام سبک بيانگر توجه بسيار به توليد و کارايي ولي بي توجهي به کارکنان است ؟

۱. مديريت بي ثمر   

۲. مديريت باشگاهي

۳. مديريت مستبدانه

۴. مديريت تيمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- در کدام يک از سبکهاي رهبري ارائه شده توسط «رنسيس ليکرت »، دستورات توسط مدير صادر مي شود ولي به زيردستان آزادي مختصري براي اظهار نظر داده مي شود و مديران در مقابل کارکنان خود تا حدودي انعطاف پذيرند چون نسبتاٌ به آنهااعتماد دارند؟

۱. سيستم ۱(مستبد استثمارگر)   

۲. سيستم ۲(مستبد خيرخواه )

۳. سيستم ۳(مشاوره اي )   

۴. سيستم ۴(مشارکتي )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- بر اساس نگرش دور زندگي ، در کدام سبک رهبر شيوه رفتاري وظيفه مداري پايين و رابطه مداري بالا را به کار مي گيرد؟

۱. سبک دستوري   

۲. سبک توجيهي   

۳. سبک مشارکتي   

۴. سبک تفويضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- طبق کدام سبک رهبري در مدل رهبري وروم و ايتون ، رهبر مشکل را در جلسه گروهي با کارکنان در ميان مي گذارد وتصميم از طريق اجماع گرفته مي شود؟

۱. مستبدانه (a)

۲. مستبدانه (b)

۳. تصميم گيري گروهي

۴. مشاوره اي (b)

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- در فرايند انگيزش ، "عدم تعادل فيزيولوژيکي يا رواني " و" کمبود جهت دار که انرژي لازم براي رسيدن به هدف را تدارک مي بيند"، به ترتيب چه ناميده مي شوند؟

۱. نياز-انگيزه 

۲. نياز-هدف 

۳. سا ئق -هدف

۴. انگيزه –نياز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- ويژگي اکتسابي بودن مربوط به کدام دسته از انگيزه هاست ؟

۱. ابتدايي

۲. عمومي

۳. ثانوي  

۴. فيزيولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- به نظر مک کللند، کدام گزينه از ويژگيهاي يک فرد داراي انگيزه پيشرفت بالا مي باشد؟

۱. نياز به بازخورد فوري

۲. عدم رضايت کامل از انجام کار

۳. ريسک پذيري در حد بالا

۴. ترغيب شدن به کار از طريق پاداش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- واژه هاي "تعلق و اجتماعي " براي کدام سطح از سلسله مراتب نيازهاي مزلو به کار مي رود؟

۱. احترام

۲. آزادي بيان

۳. عشق  

۴. خود شکوفايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام يک از گزينه هاي زير بيانگر طبقه بندي نيازها از ديد آلدفر مي باشد؟

۱. فيزيولوژيکي ، ايمني ، رشد

۲. فيزيولوژيکي ، احترام ، مقام

۳. زيستي ، وابستگي و تعلق ، رشد  

۴. مقام ، پيشرفت ، قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب و ج

________________

١٨- بر اساس نظريه دوعاملي هرزبرگ ، وجود کدام يک از عوامل زير در درجه نخست موجب رضايت و انگيزش افراد مي شود اماغيبت آنها تنها عدم رضايت ضعيفي را موجب مي شود؟

۱. حقوق و دستمزد 

۲. مسئوليت 

۳. امنيت شغلي

۴. شرايط کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- بر اساس مدل انگيزشي پورتر و لاولر، کوشش (انگيزش ) در صورت وجود کدام واسطه ها به عملکرد منجر مي شود؟

۱. احساس فرد و ادراک نقش

۲. ارزش پاداش و طرز تلقي فرد

۳. ارزش پاداش و احتمال دريافت آن   

۴. قابليتهاي فردي و ادراک نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-بر اساس کدام يک از نظريه هاي فرايندي انگيزش ، هر فرد نتايج حاصل از کار خود و آنچه که در اين راه از دست داده است را با ديگران مقايسه کرده و به قضاوت درباره آن مي پردازد؟

۱. نظريه اسناد

۲. نظريه انگيزش انتظار 

۳. نظريه برابري

۴. نظريه پورتر و لاولر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- در نظريه اسناد، در کوشش براي درک عملکرد ضعيف کارمند، کدام بعد اگر در حد بالايي باشد به اين معناست که ديگران هم اين وظيفه را ضعيف انجام مي دهد؟

۱. تداوم  

۲. توافق

۳. افتراق   

۴. تعامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- تکنيک هاي " توسعه شغل " و "غني سازي شغل " که در طراحي شغل به کار مي روند، به ترتيب به چه مواردي در شغل تأکيددارند؟

۱. اضافه کردن وظايف بيشتر در يک سطح – افزايش سطح مسئوليت و کنترل

2. افزايش سطح مسئوليت و کنترل – اضافه کردن وظايف بيشتر در يک سطح

3. انجام مشاغل مختلف -افزايش سطح مسئوليت

۴. اضافه کردن وظايف بيشتر – انجام مشاغل مختلف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- بر طبق مدل خصوصيات شغل ، کدام گزينه است که حتي در صورت غيبت آنها در يک شغل هنوز ممکن است انگيزش وجودداشته باشد؟

۱. هويت کار، تنوع مهارت ، مفهوم کار  

۲. بازخورد، تنوع مهارت ، استقلال

۳. بازخورد، مفهوم کار

۴. استقلال ، بازخورد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-"افرادي که …………………….  بالايي دارند موفقيتهاي خود را به عوامل دروني  و عقب نشيني ها را به شرايط وضعي ، طالع واتفاق ها  اسناد مي کنند".گزينه صحيح را براي کامل کردن عبارت انتخاب کنيد.

۱. خود-ادراکي

۲. خود-اتکايي

۳. خود-مفهومي

۴. خود-تفکري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کدام نوع ارتباط داراي منافع سياسي است و به نحو قابل توجهي وقت کمتري مي گيرد؟

۱. يک طرفه

۲. دو طرفه   

۳. مستقيم   

۴. غير مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-بر اساس کدام يک از موانع ارتباطات ، سرپرست اخمو حتي اگر تلاش کند رفتار محبت آميزي نسبت به کارکنان داشته باشدباز هم محبوب نيست ؟

۱. اختلاف در ادراک

۲. ناسازگاري ارتباط کلامي و غيرکلامي

۳. اختلاف در عواطف  

۴. عدم اعتماد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- در سيستمهاي ارتباط ترجيحي ، افرادي که در جلسات و سمينارها در آخر مي نشينند تا همه داده ها در جلو آنها و درميدان ديدشان قرار بگيرد، در کدام دسته قرار مي گيرند؟

۱. عاطفي

۲. کمٌي  

۳. سامعي

۴. تصويري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- الگوهاي ارتباطي حلقه اي و چرخي به ترتيب چه ماهيتي دارند؟

۱. متمرکز-متمرکز

۲. متمرکز-غيرمتمرکز

۳. غيرمتمرکز-غيرمتمرکز  

۴. غيرمتمرکز-متمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- در کدام يک از مکانيزمهاي دفاعي ناشي از سرخوردگي ، فرد پس از شکست به دنبال يافتن راه ديگري براي تظاهر خودبوده و غرور و شأن خود را در چيز ديگري جستجو مي کند؟

۱. پرخاشگري 

۲. عقب نشيني  

۳. پافشاري   

۴. سازش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام يک از انواع تعارض نقش ، در اثر نيازمنديهاي مختلف دو يا چند نقش است که بايد در آنِ واحد ايفا شوند؟

۱. تعارض بين نقش

۲. تعارض بين شخص و نقش

۳. تعارض درون نقش  

۴. تعارض بين هدف و نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١- کدام گزينه از عوامل فشار عصبي سازماني مي باشد؟

۱. تغييرات اجتماعي  

۲. مسائل خانوادگي

۳. تغييرات تکنولوژيکي   

۴. مراحل و فرايندها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٢- کدام گزينه از ويژگيهاي شخصيتي افراد تيپ A مي باشد؟

۱. صبر داشتن 

۲. ميانه روي

۳. انجام همزمان دو کار

۴. عجول نبودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- در کدام يک از حالات من ، فرد با خونسردي و روش عقلايي به حل مشکلات مي پردازد؟

۱. من کودکي 

۲. من والديني  

۳. من مکمل

۴. من بزرگسالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤- کدام يک از سلولهاي پنجره جوهري ، انفجاري ترين حالت است و شخص نه راجع به خود و نه ديگران چيزي نمي داند ونتيجه اين وضعيت سوء تفاهم و تعارض بين افراد مي باشد؟

۱. خود آشکار 

۲. خود کور   

۳. خود نامکشوف   

۴. خود نهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥- بنا به تعريف مَهر، "………………………. اشاره به ارائه چيزي نو دارد در حاليکه ………………………… اشاره به کاربرد چيزي نو مي کند".

۱. خلاقيت -نوآوري  

۲. نوآوري -خلاقيت  

۳. اختراع -خلاقيت  

۴. نوآوري -اکتشاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦- کدام يک از روشهاي ايجاد خلاقيت ، جريان آزاد عقايد را تشويق مي کند بدون اينکه با انتقاد يا پيش داوري مانعي ايجادکند؟

۱. تحرک ذهني گروهي

۲. فرايند گروهي فرضي

۳. همتا سازي 

۴. تصميم گيري گروه خلاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧- فرايندي اجتماعي که از طريق آن افراد با يکديگر تعامل چهره به چهره در گروههاي کوچک دارند، چه ناميده مي شود؟

۱. پويايي شناسي گروهي   

۲. تفکر گروهي 

۳. گروه انديشي

۴. تشکل گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨- کدام نوع تغيير با استفاده از قدرت مقام انجام مي شود و ناپايدار است ؟

۱. تغيير دانش 

۲. تغيير نگرش

۳. تغيير آمرانه

۴. تغيير مشارکتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩- کدام يک از مراحل فرايند تغيير، به معناي قفل کردن الگوهاي رفتار جديد با مکانيزم هاي حمايت و تقويت است تا اينکه رفتار به صورت هنجار جديد شود؟

۱. تغيير کردن 

۲. ذوب شدن 

۳. دوباره بستن

۴. انطباق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠- در تيم سازي (از فنون بهبود سازمان )، گروه موجود يا موقتي سازمان که از مدير و زيردستان وي تشکيل شده است چه ناميده مي شود؟

۱. گروه خاص

۲. گروه ويژه

۳. گروه عالي

۴. گروه خانواده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : با غير زبان مردم را ( به ورع ، نماز ، خير و… ) دعوت كنيد .

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۰ – ,مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۳۲ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۷ – ,حسابداري (چندبخشي ),مديريت بازرگاني ,علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي ,مديريت دولتي (چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي چندبخشي ),مديريت جهانگردي (چندبخشي ) ۱۲۱۸۱۲۳ – ,مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار الکترونيک),مديريت فناوري )اطلاعات (مديريت منابع اطلاعاتي ),مديريت فناوري اطلاعات (سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته ),مديريت فناوري اطلاعات (مديريت دانش )۱۲۱۸۳۵۷

ـــــــــــ

١اين بعد مديريت شامل شناخت پيچيدگي هاي کل سازمان و انجام دادن امور در جهت تحقق هدف هاي سازمان مي باشد؟

۱. بعد انساني  ۲. بعد ادراکي  ۳. بعد فني   ۴. بعد علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢اغلب تحليلگران اقتصادي کداميک از موارد زير را در رکود شديد اقتصادي مؤثر دانسته اند؟

۱. افزايش اعتماد مردم به دولت   ۲. جنبش کارگري

۳. تراکم توليدات جديد ۴. مطالعات هاثورن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣در اين مدل از انواع مدلهاي رياضي و مفاهيم آماري استفاده مي شود و به پژوهشگر اعتماد نسبتاً زيادي درباره درک روابط علت و معلول مي دهد؟

۱. مدلهاي پيش بيني ۲. مدلهاي هنجاري  ۳. مدلهاي توصيفي  ۴. مدلهاي تجويزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤کداميک از افراد زير رفتار سازماني را به عنوان امتزاج مطالعات فردي ، گروهي و سازماني مي داند؟

۱. باري استاو  ۲. مايو  ۳. کلين و ايگلن ۴. اشنايدر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥اين نگرش تأکيد دارد که فرد و شرايط محيطي به عنوان واحدهاي مستقل عمل نمي کنند، بلکه با رفتار در تعامل هستند تاآن  را تعيين کنند؟

۱. چارچوب رفتارگرايي ۲. چارچوب يادگيري اجتماعي

۳. چارچوب شناختي  ۴. چارچوب رفتار سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦دانشگاه ايالتي اوهايو مطالعات خود در زمينه رهبري را در چه سالي آغاز کرد؟

۱۹۵۵.۴  ۱۹۵۰.۳ ۱۹۴۵.۲ ۱۹۳۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧کداميک از گزينه هاي زير در رابطه با تئوري مبادله رهبري بيان شده است ؟

۱. قدرت مقام رهبر   ۲. ساختار وظيفه

۳. مدل پيوند زوجي عمودي ۴. مدل فيدلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٨کداميک از سبک هاي مديريتي در شبکه مديريت توجه بسيار، هم به توليد و هم به اخلاق و رضايت کارکنان دارد؟

۱. مديريت بي قيد   ۲. مديريت باشگاهي

۳. مديريت وظيفه   ۴. مديريت دموکراتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩بر اساس نگرش وضعيتي ، در کدام سبک رهبري ، وظيفه مداري در سطح پائين و رابطه مداري هم در سطح پائين قرار دارد؟

۱. تفويضي   ۲. مشارکتي  ۳. توجيهي   ۴. دستوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠نقطه مقابل انگيزه قدرت ، کداميک از انگيزه هاي زير مي باشد؟

۱. انگيزه پيوستگي  ۲. انگيزه پيشرفت   ۳. انگيزه مقام  ۴. انگيزه دلبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١بر اساس سلسله مراتب نيازهاي مازلو، اين سطح اوج تمام نيازهاي سطوح پائين ، مياني و بالائي انسان است ؟

۱. نيازهاي احترام   ۲. نيازهاي آزادي تحقيق و بيان

۳. نياز به عشق  ۴. نياز هاي خودشکوفايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢طبقه بندي نيازها توسط کليتون آلدرفر در کدام يک از گزينه هاي زير بيان شده است ؟

۱. فيزيولوژيکي ، احترام ، مقام   ۲. مقام ، پيشرفت ، قدرت

۳. فيزيولوژيکي ، ايمني ، رشد   ۴. زيستي ، وابستگي و تعلق ، رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣در اين مرحله از مراحل اسناد،  اين سئوال پيش مي آيد که کداميک از عوامل محيطي يا خصوصيات فردي مؤثر بوده است ؟

۱. مرحله رفتار ۲. مرحله دليل آوردن ۳. مرحله مشاهده   ۴. مرحله تعيين قصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤کداميک از مشاغل زير نمونه بارز شغل غني شده مي باشد؟

۱. مجري ۲. جراح ۳. کارمند بانک ۴. راننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥کوششهاي افراد جهت درک خويش در تئوري شخصيت چه ناميده مي شود؟

۱. خود – مفهومي   ۲. خود – تفکري   ۳. خود – ادراکي ۴. خود – خدمتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٦چستر بارنارد در اواخر سال ۱۹۳۰ ارتباطات را در سازمان چگونه معرفي نموده است ؟

۱. محدود کننده ۲. سازش ۳. نيرو دهنده  ۴. مهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧بر اساس تحقيقات به عمل آمده ، افراد حدود چند درصد از زمان ايجاد ارتباط را به گوش کردن سپري مي کنند؟

۲۵.۱ درصد   ۳۵.۲ درصد  ۴۵.۳ درصد   ۵۵.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨در اغلب ارتباطات سازماني هر چه …………………….. کامل تر باشد فرايند ارتباطات اثر بخش تر است .

۱. پيام  ۲. کانال  ۳. منبع  ۴. بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩ايجاد يک کانال مستقيم براي هماهنگي سازماني و حل مشکلات هدف اساسي کدام نوع از ارتباطات است ؟

۱. ارتباطات جانبي   ۲. ارتباطات رسمي

۳. ارتباطات غير رسمي ۴. ارتباطات فرادست – فرودست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠اين نوع تعارض دروني ، مقدار زيادي فشار عصبي براي فرد به وجود مي آورد که احتمالاً بلاتکليفي ، لطمه خوردن و حتي

افسردگي را موجب مي شود؟

۱. تعارض خواست – خواست ۲. تعارض خواست – ناخواست

۳. تعارض ناخواست – خواست   ۴. تعارض ناخواست – ناخواست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کداميک از گزينه هاي زير بيانگر مراحله GAS است ؟

۱. مقاومت ، مرگ ، تحليل رفتن   ۲. اعلام خطر ، بيماري ، مرگ

۳. مقاومت ، بيماري ، تحليل رفتن  ۴. اعلام خطر ، مقاومت ، تحليل رفتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢کداميک از گزينه هاي زير از خصوصيات افراد تيپ B مي باشد؟

۱. روحيه تهاجمي دارد ۲. رقابتي است ۳. بي صبر است ۴. ميانه رو است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣کداميک از مراوده هاي زير، پيچيده ترين نوع مراوده ها مي باشد؟

۱. مراوده هاي باز   ۲. مراوده هاي ضمني ۳. مراوده هاي متقاطع ۴. مراوده هاي مکمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٢٤در کداميک از مراحل فرايند خلاق در افراد، فرد با منطق يا تجربه شروع به اثبات مي کند که ايده مي تواند مشکل را حل کند و به اجرا در آيد؟

۱. تدارک اطلاعات   ۲. بينش يا تنوير فکر ۳. رسيدگي و کاربرد  ۴. دريافت مشکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥اين روش موانع ابراز عقيده افراد را تعديل مي کند و اعضاي گروه به تنهايي کار مي کنند اما در يک مکان واحد ايده هاي خويش را مي پرورانند.

۱. فرايند گروهي فرضي ۲. تحرک ذهني

۳. همتا سازي  ۴. تصميم گيري گروه خلاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦کوچکترين واحد تجزيه و تحليل در پويايي هاي گروهي کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. افراد  ۲. گروهها ۳. نقش ها و هنجارها ۴. وظايف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧در اين نقش مدير از نفوذ خويش براي برانگيختن و تشويق کارکنان به انجام وظايف جهت تحقق اهداف سازماني استفاده مي کند؟

۱. رابط  ۲. رهبري ۳. سخنگو ۴. تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨کدام نوع تغيير ناپايدار است و به ندرت ايجاد تعهد مي کند؟

۱. تغيير مشارکتي   ۲. تغيير اجتماعي   ۳. تغيير نگرش ۴. تغيير آمرانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩کداميک از موارد زير از منابع مقاومت در مقابل تغيير مي باشد؟

۱. ذوب شدن   ۲. مشارکت و درگيري

۳. آگاهي از کاستي هاي تغييرات پيشنهادي   ۴. اجبار پنهان و آشکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠بر اساس تئوري مسير – هدف در اين نوع رهبري ،  رهبر براي فرودستان هدفهايي را که موجب تلاش و کوشش آنان مي شود،تعيين مي کند و اعتماد خود را نسبت به حصول اهداف و انجام دادن مطلوب کارها نشان مي دهد؟

۱. رهبري آمرانه ۲. رهبري حمايتي

۳. رهبري مشارکتي  ۴. رهبري پيشرفت – مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام حسین (ع) : به درستي كه من بيهوده ، گردنكش ، ستمگر و ظالم حركت نكردم ، بلكه براي اصلاح در امت جدم محمد (ص ) حركت كردم و مي خواهم امر به معروف و نهي از منكر كنم و به روش جدم محمد (ص ) و پدرم علي بن ابي طالب (ع ) رفتار كنم .

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

تابستان 94

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۰ – , مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۳۲ – , مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۷ – , حسابداري (چندبخشي ), علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي , مديريت بازرگاني (چندبخشي ), مديريت بازرگاني , مديريت جهانگردي (چندبخشي ), مديريت ,(دولتي (چندبخشي ), مديريت صنعتي (چندبخشي ) ۱۲۱۸۱۲۳ – , مديريت فناوري اطلاعات (سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار الکترونيک), مديريت فناوري اطلاعات (مديريت دانش ), مديريت فناوري اطلاعات (مديريت منابع اطلاعاتي )۱۲۱۸۳۵۷

ـــــــــــــ

١- رفتار سازماني به طور مستقيم به کداميک از ابعاد مديريت مربوط مي شود؟

۱. ادراکي و انساني   ۲. ادراکي و فني ۳. فني و انساني ۴. انساني و رفتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- تحليل عيني گروه هاي غير رسمي کار، هدف اوليه در کدام تحقيق بود؟

۱. اتاق نور  ۲. اتاق سيم پيچي  ۳. اتاق رله   ۴. مطالعات رفتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- در کداميک از مدل هاي مطالعه رفتار در سازمان ، مشاهده کننده درباره درست يا غلط بودن آنچه اتفاق مي افتد و يا علت

وقايع قضاوتي نمي کند؟

۱. پيش بيني  ۲. تجويزي   ۳. توصيفي   ۴. رياضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- کدام مورد بيش از رفتار سازماني تمايلات کاربردي دارد؟

۱. مهندسي مجدد سازماني  ۲. تئوري سازماني

۳. بازسازي و بهبود سازمان  ۴. منابع انساني / کارکنان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- کدام گرايش رفتار سازماني به قطعيت گرايي متهم شده است ؟

۱. شناختي   ۲. کلاسيک   ۳. يادگيري اجتماعي  ۴. رفتارگرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- با توجه به ويژگي هاي رهبران در قرن ۲۱، کدام مورد از خصوصيات رهبر مي باشد؟

۱. نگهداري مي کند  ۲. نظارت مي کند   ۳. ابداع مي کند ۴. اداره مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- در کداميک از مطالعات کلاسيک رهبري ، مشخص شد که رضايت کارکنان مستقيما با بهره وري در ارتباط نبود؟

۱. دانشگاه ايوا ۲. دانشگاه ميشيگان ۳. دانشگاه اوهايو   ۴. مطالعات هاثورن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کداميک از عوامل زير جزء ابعاد مورد نظر فيدلر در مطالعات مربوط به رهبري نمي باشد؟

۱. ساختار سازمان   ۲. ساختار وظيفه   ۳. قدرت مقام رهبر  ۴. رابطه رهبر – عضو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در کدام سبک رهبري مورد نظر رابرت هاوس ، رهبر رفتاري دوستانه دارد و قابل دسترس مي باشد؟

۱. سبک حمايتي ۲. سبک آمرانه

۳. سبک مشارکتي   ۴. سبک پيشرفت – مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- وظايفي که بسيار ساختاري شده اند و بازخورد مي دهند جانشيني براي کدام نوع رهبري مي باشند؟

۱. مشارکتي   ۲. وظيفه – مدار   ۳. تفويضي   ۴. رابطه – مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام سبک در شبکه مديريت نشان دهنده توجه زياد به کارکنان و توجه کم به توليد مي باشد؟

۱. سبک ۱-۱  ۲. سبک ۱-۹  ۳. سبک ۹-۱  ۴. سبک۹-۹

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- اين مديران به کارکنان اطمينان دارند و تعامل بين آنها با صداقت ، کمال دوستي و اعتماد برقرار است ؟

۱. مستبد استثمارگر  ۲. مستبد خيرخواه  ۳. مشاوره اي  ۴. مشارکتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- در کدام سبک رهبري در نگرش وضعيتي يا دور زندگي ، رابطه مداري و وظيفه مداري در سطح پايين است ؟

۱. سبک تفويضي   ۲. سبک مشارکتي  ۳. سبک دستوري   ۴. سبک توجيهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- گرايش رفتار سازماني معتقد است که کارکنان بسيار پيچيده اند و براي درک آنها بايد از کدام مورد کمک گرفت ؟

۱. پژوهش تجربي   ۲. مديريت علمي   ۳. روابط انساني ۴. ارتباط متقابل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام مدل رهبري به نحو بارزي بر اهميت مشارکت کارکنان در تصميم گيري تاکيد مي ورزد؟

۱. مدل دور زندگي   ۲. مدل وروم و ايتون ۳. مدل شبکه مديريت ۴. مدل ليکرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- با يک ديد سيستمي ، انگيزش مرکب از کداميک از عوامل سه گانه زير است ؟

۱. نيازها – وابستگي – سائق ها   ۲. نيازها – اهداف – انگيزه

۳. نيازها – سائق ها – مشوق ها   ۴. اهداف – مشوق ها – رفتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- طبق نظر مازلو کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟

۱. ارضاء خودشکوفايي در همه افراد يکسان است .

۲ بشر با يک ميل ذاتي ، در جهت ارضاي سلسله مراتب نيازها کوشش نمي کند.

۳عدم ارضاي نيازها بر سلامت فکر اثر نامطلوب نمي گذارد.

۴. يک نياز ارضاء شده ، محرک نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کدام دسته از نيازها از نظر مازلو، پيش نيازهاي اساسي جهت ارضاي نيازهاي ديگر مي باشد؟

۱. نيازهاي فيزيولوژيکي و ايمني  ۲. نيازهاي احترام و خودشکوفايي

۳. نيازهاي آزادي بيان و دانش اندوزي   ۴. نيازهاي اجتماعي و خوديابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کداميک از عوامل زير جزء عوامل بهداشتي در تئوري دو عاملي هرزبرگ مي باشد؟

۱. شناخت   ۲. مسئوليت  ۳. نفس کار   ۴. روابط بين افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- کداميک از گزينه هاي ، زير فرايند اسناد را نشان مي دهد؟

۱. مشاهده -رفتار-تعيين قصد-دليل آوردن   ۲. مشاهده -تعيين قصد-رفتار- دليل آوردن

۳. رفتار-مشاهده -تعيين قصد-دليل آوردن   ۴. رفتار-تعيين قصد-مشاهده -دليل آوردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- پربار کردن عمودي شغل چه ناميده مي شود؟

۱. غني سازي شغل  ۲. توسعه شغل ۳. گردش شغل ۴. طراحي شغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- قلمرويي که يک شغل براي انجام شدن به طور کامل از ابتدا تا انتها نياز دارد چه ناميده مي شود؟

۱. مفهوم کار  ۲. هويت کار  ۳. تنوع مهارت ۴. استقلال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- لاک و همکارانش کدام مورد را به عنوان علاقه فرد به هدف و يا اراده رسيدن به هدف ، صرف نظر از نقش هدف تعريف

مي کنند؟

۱. انگيزش   ۲. عملکرد   ۳. تعهد  ۴. هدف گذاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- کوشش هاي افراد جهت درک خويش در تئوري شخصيت ، چه ناميده مي شود؟

۱. خود-اتکايي ۲. خود-تفکري ۳. خود-ادراکي ۴. خود-مفهومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- اين افراد در کنفرانس ها، جلسات و سمينارها در آخر اطاق مي نشينند تا همه داده ها در جلو آن ها و در ميدان ديدشان

قرار بگيرد؟

۱. تصويري   ۲. عاطفي ۳. سامعي ۴. کمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در مدل فرايند ارتباطات ، در کدام قدم انديشه در قالب واژه ها نمودارها يا ديگر نمادهاي انتقال پيام در مي آيد؟

۱. رمزگشايي  ۲. به رمزآوردن ۳. کانال  ۴. پيام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- در کداميک از انواع طرح هاي خبررساني ، افراد پيام را به نفرات انتخابي خود مي گويند؟

۱. شايعه ۲. رشته ۳. خوشه ۴. احتمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- در کدام کشور رئيسان به کارکنان گزارش مي دهند؟

۱. ايتاليا  ۲. نروژ  ۳. آلباني ۴. ايرلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- در تعارض ناشي از سرخوردگي اولين مکانيزم دفاعي چيست ؟

۱. پرخاشگري  ۲. عقب نشيني ۳. پافشاري   ۴. سازش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- اين تعارض زماني رخ مي دهد که فرد مي خواهد به هدفي دست يابد و در همان حال مي خواهد از آن هدف بگريزد؟

۱. خواست -خواست  ۲. ناخواست -ناخواست

۳. خواست -ناخواست  ۴. ناخواست -خواست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- کدام مورد از نيم رخ هاي شخصيتي تيپ A مي باشد؟

۱. نگران وقت نيست  ۲. ميانه رو است ۳. رقابتي است ۴. هرگز عجله ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- اولين مرحله در علائم سازگاري عمومي GAS کدام است ؟

۱. مقاومت ۲. تحليل رفتن ۳. بيماري ۴. اعلام خطر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- پيچيده ترين نوع مراوده کدام است ؟

۱. مراوده ضمني ۲. مراوده متقاطع   ۳. مراوده مکمل ۴. مراوده موازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤- در کدام وضعيت در پنجره جوهري شخص در مورد ديگران آگاهي دارد اما در مورد خودش هيچ نمي داند؟

۱. خود نهان   ۲. خود کور   ۳. خود آشکار   ۴. خود نامکشوف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥- در جامعه آمريکا يکي از معمول ترين راه هاي حل تعارض :

۱. استراتژي برد – برد است  ۲. استراتژي باخت – باخت است

۳. استراتژي برد – باخت است   ۴. استراتژي باخت – برد است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٦- کداميک از روش هاي ايجاد خلاقيت معتقد است خلاقيت از سازماندهي مجدد روابط ميان افکار به ظاهر غير مرتبط

سرچشمه مي گيرد؟

۱. تحرک ذهني ۲. فرايند گروهي فرضي

۳. تصميم گيري گروه خلاق  ۴. همتاسازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- کدام گروه بوسيله نمودار سازماني مشخص مي شود و از زيردستاني تشکيل مي شود که مستقيما به سرپرست معيني

گزارش مي دهند؟

۱. گروه فرماندهي   ۲. گروه دوستي

۳. گروه کار   ۴. گروه مشترک المنافع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨- کدام گزينه مي تواند به عنوان مورد به خصوصي از تفکر گروهي تلقي شود؟

۱. پيوستگي گروهي  ۲. تحول گروهي ۳. دلبستگي گروهي  ۴. قدرت گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩- در کدام نقش مدير بر اساس اطلاعات عمل مي کند؟

۱. نقش بين افراد   ۲. نقش اطلاعاتي   ۳. نقش تصميم گيري ۴. نقش ارتباطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠- اولين مرحله در آموزش شبکه از فنون OD کدام مرحله مي باشد؟

۱. هدف گذاري ۲. برنامه ريزي ۳. بهبود گروه  ۴. آموزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : و اي آن كه چيز خردي را كه به او ارمغان دهند ( عمل كوچكي را كه به او اختصاص دهند ) مي پذيرد ، و اندك چيزي ( كاري ) را كه براي او انجام دهند جزا مي دهد

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :رفتارسازماني ,مديريت رفتارسازماني

رشته تحصيلي/کد درس :,( مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۰ – , مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۳۲ – , مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۷ – , مديريت بازرگاني (چندبخشي

مديريت بازرگاني , حسابداري (چندبخشي ), مديريت دولتي (چندبخشي ), علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي , مديريت

جهانگردي (چندبخشي ), مديريت صنعتي (چندبخشي ) ۱۲۱۸۱۲۳ – , مديريت فناوري اطلاعات (سيستمهاي اطلاعاتي

پيشرفته ), مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار الکترونيک), مديريت فناوري اطلاعات (مديريت دانش ), مديريت فناوري

اطلاعات (مديريت منابع اطلاعاتي )۱۲۱۸۳۵۷

ـــــــــــــ

١- کدام يک از افراد زير را بايستي به عنوان متخصص بهره وري به حساب آورد؟

۱. فايول  ۲. وبر  ۳. هزربرگ   ۴. تيلور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- بيانيه هاي کدام مدل ، دانش مناسبي از شرايط و روابط علت و معلول هر سيستم دارند؟

۱. مدل توصيقي ۲. مدل پيش بيني

۳. مدل تجويزي ۴. مدل توصيفي و تجويزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- رفتار سازماني به طور مستقيم به کدام ابعاد مديريتي مربوط مي شود؟

۱. انساني – فني ۲. فني  ۳. فني – ادراکي ۴. ادراکي – انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام مکتب با کار اسکينر آغاز شد؟

۱. مکتب شناختي   ۲. مکتب رفتارگرايي نوين

۳. مکتب مديريت علمي   ۴. يادگيري اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- نگرش شناختي به کدام مورد زير اهميت بيشتري نسبت به ساير نگرش ها مي دهد؟

۱. انسان ۲. شرايط کار  ۳. گروه ها ۴. برنامه ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- کدام گزينه از خصوصيات رهبر است ؟

۱. نظارت مي کند   ۲. يک رونوشت است

۳. يک اصل است   ۴. پيروي مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- مدل اقتضايي S-O-B-C توسط رهبران براي انجام کدام تحليل به کار رفته است ؟

۱. ساختاري   ۲. وظيفه اي  ۳. رفتاري ۴. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- در مطالعات ايالت آيوا کدام موارد زير به عنوان وظايف عمده رهبري مشخص شده است ؟

۱. سبک حمايتي – سبک آمرانه   

۲. سبک حمايتي – سبک بي بند و بار

۳. سبک دموکراتيک- سبک بي بند و بار

۴. سبک آمرانه – سبک بي بند و بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- چگونگي اثر وضعيت کار  بر مدير به کدام مورد بستگي دارد؟

۱. تفکر مدير  ۲. شخصيت مدير   ۳. تحصيلات مدير   ۴. تجربه مدير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام گزينه از انگيزه هاي ابتدايي مي باشد؟

۱. قدرت  ۲. نيازهاي فيزيولوژيکي

۳. پيوستگي   ۴. پيشرفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام گزينه از مدل هاي محتوايي انگيزشي است ؟

۱. مدل آلدرفر  ۲. مدل پورتر- لاولر  ۳. مدل اسناد  ۴. مدل وروم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام گزينه از عوامل برانگيزاننده مدل هرزبرگ است ؟

۱. حقوق و دستمزد  ۲. شناخت   ۳. شرايط کار  ۴. امنيت شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- آلدرفر به به کدام عامل بيش از سطوح سلسله مراتبي يا دو عاملي بودن نيازها تاکيد مي کند؟

۱. ارزش ها   ۲. تداوم نيازها ۳. اهداف ۴. برآورده شدن نيازها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- منظور از وروم از کدام مورد زير، شدت ترجيح فرد براي رسيدن به يک نتيجه به خصوص است ؟

۱. والانس ۲. انگيزش   ۳. انتظار ۴. تلاش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- به عقيده تيلور مهمترين عامل مديريت علمي کدام است ؟

۱. طراحي شغل ۲. برنامه ريزي ۳. ارتباطات   ۴. توسعه شغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کيفيت زندگي کاري بيشتر به کدام مورد زير مربوط مي شود؟

۱. انگيزش   ۲. ارتباطات   ۳. جوکاري   ۴. نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- قلمروي که يک شغل براي انجام شدن به طور کامل از ابتدا تا انتها نياز دارد کدام است ؟

۱. حيطه نظارت ۲. بازخورد   ۳. هويت سازمان   ۴. هويت کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در مدل خصوصيات شغل نبود کدام عامل ، حاصل انگيزش را صفر مي کند؟

۱. تنوع مهارت ۲. هويت کار  ۳. بازخورد   ۴. مفهوم کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- تئوري لاک بيشترين شباهت را با کدام تئوري زير دارد؟

۱. مدل هرزبرگ ۲. مدل انتظار پورتر-لاولر

۳. مدل مازلو   ۴. مدل انتظار وروم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام گزينه قلب انگيزش و رهبري را تشکيل مي دهد؟

۱. اطلاعات ۲. ارتباطات

۳. نظارت  ۴. کيفيت زندگي شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- اولين قدم براي غلبه بر اثرات منفي بر عواطف در ارتباطات کدام است ؟

۱. تقويت روحيه افراد ۲. افزايش آگاهي فرد نسبت به آنها

۳. درک ديگران ۴. حساس بودن به شرايط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- يکي از مهارت هاي بسيار مهم در روند ايجاد ارتباط کدام مي باشد؟

۱. صحبت کردن ۲. نگاه کردن  ۳. نوشتن ۴. گوش کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- شبکه ارتباطات غير رسمي را چه مي گويند؟

۱. تاک  ۲. ديويس ۳. شايعه ۴. هم پوشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- مديران جهت جلوگيري از ارتباطات نادرست و شکستن جو اقتدارگونه بايد گرايش به کدام نوع سيستم ارتباطي داشته

باشند؟

۱. سيستم ارتباط پايين به بالا ۲. سيستم ارتباط بالا به پايين

۳. سيستم ارتباط مورب   ۴. سيستم ارتباط همه جانبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کدام گزينه درديدگاه سنتي به تعارض مورد تاييد است ؟

۱. تعارض لازم و مفيد  ۲. تعارض لازم و غير مفيد

۳. تعارض غير لازم و زيان بار ۴. تعارض ضروري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کدام گزينه در مورد تعارض ناخواست -ناخواست صحيح است ؟

۱. به آساني قابل حل است  ۲. به سختي قابل حل است

۳. قابل حل نيست   ۴. اثر زيادي بر رفتار سازماني دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- کدام گزينه نقش مرکزي در مدل روانکاوي فرويد بازي مي کند؟

۱. شخصيت   ۲. تعارض ۳. مراوده ۴. من

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- انفجاري ترين حالت در پنجره جوهري کدام است ؟

۱. خودنهان   ۲. خود کور   ۳. خود آشکار  ۴. خود نامکشوف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- بعد از مرحله بارداري در فرايند خلاقيت کدام مرحله وجود دارد؟

۱. تدارک اطلاعات   ۲. دريافت مشکل  

۳. بينش يا تنويه فکر ۴. رسيدگي و کاربرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- کداميک از تئوري هاي زير پيشنهاد مي کند که اعضاي گروه با تحمل ميزاني هزينه و دريافت منافعي که براي ديگر اعضاي گروه هزينه به بار مي آورد، در گروه شرکت  مي کنند؟

۱. تئوري مبادله ۲. تئوري اقتضايي رهبري

۳. نگرش خصوصيات فردي  ۴. تئوري مسير هدف رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١- کدام تئوري ، يک تئوري انگيزش فردي نيست بلکه در ارتباط با ادراک شخصي و رفتار بين افراد مي باشد؟

۱. تئوري اسناد  ۲. تئوري برابري

۳. تئوري انگيزش انتظار   ۴. تئوري ERG آلدرفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- عبارت "اضافه نمودن  وظايف بيشتر در يک سطح (پر بار نمودن افقي ) " مفهوم کدام يک از گزينه هاي زير را مي رساند؟

۱. غني سازي شغل  ۲. گردش شغلي   

۳. توسعه شغل ۴. مهندسي شغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- کدام ويژگي زير از ويژگيهاي شخصيتي تيپ Aمي باشد؟

۱. براي تفريح بازي مي کند نه پيروزي  ۲. بي صبر است

۳. ميانه رو است ۴. صبور است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- کدام گزينه از شرايط اوليه به وجود آورنده تعارض بين گروهها مي باشد؟

۱. همکاري براي منابع ۲. اختيار قانوني مشخص

۳. کشمش هاي مقام  ۴. وظايف غيروابسته به هم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥- کدام يک از موارد زير از راههاي غلبه بر مقاومت در مقابل تغيير از نظر« کوتر و شله زينگر» نيست ؟

۱. اموزش و ارتباطات  ۲. مشارکت و درگيري

۳. اجبار و پنهان اشکار ۴. عدم قطعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام رضا (ع) : پيوند خويشاوندي را برقرار كنيد گرچه با جرعه آبي باشد ، و بهترين پيوند خويشاوندي ، خودداري از آزار خويشاوندان است

عنــوان درس :مديريت رفتار سازماني ,مديريت رفتارسازماني

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :مديريت رفتار سازماني ,مديريت رفتارسازماني

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۳۲ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۷ – ,حسابدار ي ,علوم اقتصادي (نظري ),مديريت بازر گاني ,مديريت بازرگاني ,مديريت جهانگردي ,مديريت دولتي ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۱۲۳ – ,مديريت فناوري اطلاعات (سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته ),مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار الکترونيک),مديريت فناوري اطلاعات (مديريت دانش ),مديريت فناوري اطلاعات (مديريت منابع اطلاعاتي ) ۱۲۱۸۳۵۷ – ,مديريت بازرگاني (بازاريابي ),مديريت بازرگاني (بازرگاني بين المللي ),مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي ,مديريت بازرگاني گرايش تجارت الکترونيکي ,مديريت بازرگاني گرايش کارآفريني ,مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيک۱۲۱۸۶۸۰

ــــــــ

١- کدام بعد مديريت ، قدرت تشخيص و توانايي کار با مردم و به وسيله آنهاست ؟

۱. اداراکي

۲. فني  

۳. انساني

۴. کلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-  کدام يک از مدل هاي زير روابط علت و معلول در سازمان ها را بررسي مي کنند؟

۱. توصيفي

۲. تجويزي   

۳. شناختي   

۴. پيش بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- کدام نگرش روي جنبه هاي مثبت رفتار و آزادي اراده انسان تاکيد دارد؟

۱. چارچوب شناختي   

۲. چارچوب رفتار گرايي

۳. چارچوب يادگيري اجتماعي

۴. تئوري سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام مورد صحيح است ؟

۱. رهبر نظارت مي کند  

۲. رهبر ابداع مي کند

۳. مدير اعتماد مي پراکند   

۴. رهبر پيروي مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- به تعبير هاوس اين رهبر پيشنهادهاي فرودستان را با استقبال مي پذيرد و به کار مي بندد، ولي تصميم ها را خودش به تنهايي مي گيرد؟

۱. رهبري پيشرفت مدار

۲. رهبري حمايتي   

۳. رهبري آمرانه

۴. رهبري مشارکتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- در اين نوع مديريت توجه بسيار هم به توليد و هم به اخلاق و رضايت کارکنان مي شود؟

۱. سبک ١،١   

۲. سبک ٩،١ 

۳. سبک ٩،٩   

۴. سبک ١،٩

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- در اين سبک رهبري ، هم رابطه مداري و هم وظيفه مداري در سطح پايين است ؟

۱. تفويضي

۲. مشارکتي   

۳. توجيهي

۴. دستوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- فرايندهايي که رفتار شخص را نيرو مي بخشد و آن را جهت دستيابي به اهدافي هدايت مي کند چه ناميده مي شود؟

۱. فعاليت

۲. انگيزش

۳. قدرت  

۴. نياز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام  انگيزه در کشورهاي پيشرفته صنعتي که از نظر تکنولوژي در سطح بالا قرار دارند بسيار شديد است ؟

۱. پيشرفت   

2.مقام  

۳. پيوستگي   

۴. ايمني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- اين سطح نيازهاي مازلو، اوج تمام نيازهاي سطوح پايين ، مياني و بالايي است ؟

۱. نياز به عشق 

۲. نيازهاي احترام

۳. نيازهاي خودشکوفايي

۴. نياز کسب دانش و مدرک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کداميک از گزينه هاي زير جزء عوامل برانگيزاننده در تئوري دو عاملي هرزبرگ است ؟

۱. مسئوليت   

۲. شرايط کار 

۳. منافع حاشيه اي   

۴. مقام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- در مبحث خواست هاي کارکنان ، اين خواست از نياز اجتماعي گروه جويي و پذيرش سرچشمه مي گيرد؟

۱. پرداخت

۲. همکاري سازگار   

۳. اعتبار براي انجام کار

۴. امنيت شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- نقش مهم اين تئوري در ارتباط با فرايندهاي شناختي افراد است ؟

۱. برابري

۲. فرايندي   

۳. انتظار  

۴. اسناد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- کداميک از گزينه هاي زير کامل شده و پالايش شده مدل وروم است ؟

۱. تئوري مک گريگور  

۲. تئوري دو عاملي هرزبرگ

۳. مدل پورتر – لاولر   

۴. تئوري ERG آلدرفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- روش هاي طراحي شغل همزمان با :

۱. جنبش مديريت علمي مطرح شد  

۲. تئوري سيستم ها آغاز شد

۳. با جنبش روابط انساني مطرح شد  

۴. با مطالعات هاثورن همزمان مطرح گرديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- در مدل خصوصيات شغل مقصود از اين بعد قلمروي است که يک شغل براي انجام به طور کامل از ابتدا تا انتها نياز دارد؟

۱. استقلال

۲. هويت کار   

۳. تنوع مهارت 

۴. مفهوم کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- کداميک از گزينه هاي زير رابطه بسيار جالبي با عملکرد دارد؟

۱. خود ادراکي 

۲. خود تفکري 

۳. خود مفهومي

۴. خود اتکايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کداميک از گزينه هاي زير صحيح است ؟

۱. مباحث مديريت سنتي تاکيد بسيار زيادي بر ارتباطات دارد.

۲ مباحث مديريت سنتي تاکيد کم نظيري بر ارتباطات دارد.

۳ مباحث مديريت سنتي تاکيد بسيار ناچيزي بر ارتباطات دارد.

۴. مباحث مديريت سنتي در حد متوسطي بر ارتباطات تاکيد دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کداميک از موارد زير جزء فنون غلبه بر موانع ارتباطات بين افراد مي باشد؟

۱. اختلاف زبان 

۲. اختلاف ادراک

۳. غلبه برعدم  اعتماد  

۴. عواطف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- عاملي که ارتباطات را بر هم مي زند، آشفتگي به وجود مي آورد و مداخله گر است ؟

۱. کانال  

۲. پارازيت

۳. بازخورد

۴. رمزگشايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در سازمانهاي کداميک از کشورهاي زير ارتباطات جانبي فوق العاده دارند و ارتباطات پايين به بالا کم است ؟

۱. آمريکايي   

۲. ايتاليايي   

۳. عربي  

۴. انگليسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- کداميک از ارتباطات زير اغلب الگوي جريان کار را در سازمان تعقيب مي کنند؟

۱. جانبي  

۲. تاک  

۳. رسمي

۴. فرادست – فرودست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام مورد در فرد مکانيزم هاي دفاعي ايجاد مي کند؟

۱. سازش

۲. پرخاشگري 

۳. پافشاري   

۴. سرخوردگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- اين نوع تعارض هدف  اثر قابل ملاحظه اي بر رفتار سازماني ندارد و  موجب فشار عصبي در شخص شده و تعادل وي را برهم مي زند؟

۱. ابهام نقش   

۲. تعارض ناخواست – ناخواست

۳. تعارض خواست – ناخواست  

۴. تعارض خواست – خواست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کدام مورد از عوامل فشار عصبي گروهي مي باشد؟

۱. شرايط عيني 

۲. مراحل و فرايندها  

۳. عدم حمايت اجتماعي

۴. سياست ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کداميک از گزينه هاي زير از خصوصيات شخصي تيپ B مي باشد؟

۱. صبور است 

۲. رقابتي است 

۳. روحيه تهاجمي دارد

۴. سريع راه مي رود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- اين مراوده زماني اتفاق مي افتد که پيامي يا رفتاري از حالت من شخص فرستاده شود و به وسيله حالت من نامناسب و غيرمنتظره شخص مقابل جواب ارسال شود؟

۱. باز  

۲. ضمني

۳. مکمل  

۴. متقاطع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- کدام  وضعيت  پنجره جوهري ,  انفجاري ترين حالت است .شخص نه راجع به خود و نه ديگران چيزي نمي داند؟

۱. خود نامکشوف

۲. خود کور   

۳. خود نهان   

۴. خود آشکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- اين نوع تعارض سازماني ممکن است بين قسمت هاي مختلف سازمان رخ دهد؟

۱. صف – ستاد 

۲. عملي  

۳. سلسله مراتبي

۴. رسمي – غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- اين روش معتقد است خلاقيت از سازماندهي مجدد روابط ميان افکار به ظاهر غير مرتبط سرچشمه مي گيرد؟

۱. تصميم گيري گروه خلاق   

۲. تحرک ذهني

۳. فرايند گروهي فرضي

۴. همتاسازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١- اين گروه به وسيله نمودارهاي سازماني مشخص مي شود و از زير دستاني تشکيل مي شود که مستقيماً به سرپرست گزارش مي دهند؟

۱. گروه رسمي 

. گروه کار

۳. گروه فرماندهي

۴. گروه مشترک المنافع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- در کدام نقش مدير بر اساس اطلاعات عمل مي کند؟

۱. تصميم گيري

۲. رابط  

۳. رهبري

۴. سخنگو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣- هدف از اين حالت در فرايند تغيير آماده نمودن و ايجاد نياز براي تغيير به صورتي آشکار است که فرد، گروه يا سازمان مي تواند آن را ببيند و بپذيرد؟

۱. ذوب شدن   

۲. تغيير کردن 

۳. دوباره بستن 

۴. تخريب کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤- کداميک از افراد زيراز اولين کساني بود که روي تغيير منظم و برنامه ريزي شده تاکيد نمود؟

۱. مارگوليز   

۲. فرنچ  

۳. بل  

۴. بنيس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥- در کدام مرحله تيم سازي خاص , هر گروه به عنوان يک کل موانع اثربخشي را مشخص و راه هاي حذف موانع را تهيه و روي برنامه هاي انجام تغيير دلخواه توافق مي کنند؟

۱. تيم سازي   

۲. ساخت بين گروه ها  

۳. برنامه ريزي عملي  

۴. جمع آوري داده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام علی (ع) : ما جايگاه ميانه حد وسط هستيم عقب افتادگان بايد به ما ملحق شوند و تندروان غلوکننده بايد بسوی ما بازگردند.

عنــوان درس : مديريت رفتار سازماني ,مديريت رفتارسازماني نیمسال 2 95-96

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس : مديريت رفتار سازماني ,مديريت رفتارسازماني

رشته تحصيلي/کد درس :۱۲۱۸۰۳۲ ۱۲۱۸۰۶۷،۱۲۱۸۱۲۳،۱۲۱۸۳۵۷،۱۲۱۸۶۸۰،۱۲۱۸۷۳۴

ـــــ

١- تيلور معتقد بود افراد به چه وسيله برانگيخته مي شوند؟

۱. پاداش هاي اقتصادي    ۲. پاداش هاي معنوي

۳. مشارکت در تصميم گيري ۴. شرايط مناسب کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کداميک از گزينه هاي زير، نقطه عطف پيشرفت علمي و تاريخي جنبش روابط انساني و از علل اصل آن به شمار مي آيد؟

۱. رکود اقتصادي   ۲. مطالعات هاثورن  

۳. انقلاب صنعتي   ۴. جنبش کارگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- «تعداد افرادي که در کنار هم براي تحقق هدف هاي مشخص مي کوشند»بيانگرکدام گزينه است ؟

۱. گروه   ۲. تيم   

۳. اندازه سازمان   ۴. افراد متخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- کداميک از مدل هاي زير موقعيت بخصوصي را به عنوان موقعيت مناسب و يا انجام دادن عمل خاصي را به عنوان بهترين

کاري که بايد انجام شود پيشنهاد مي کند؟

۱. پيش بيني ۲. توصيفي

۳. تجويزي  ۴. شناختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- براساس کدام مدل ، رهبران با زيردستان رفتاري متفاوت دارند و آنها را به دو گروه خودي و بيگانه تقسيم مي کنند؟

۱. تئوري مسير- هدف    ۲. تاثير پير دانا بر رهبران

۳. مدل پيوند زوجي عمودي ۴. تئوري اقتضايي رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- مهم ترين متغير در تعيين مطلوبيت وضعيت طبق مدل اقتضايي نيز کدام است ؟

۱. ساختار وظيفه   ۲. ساختار سازمان  

۳. رابطه رهبر- عضو ۴. قدرت مقام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- جانشين ها يا خنثي کننده هاي رهبري کدامند؟

۱. امکانات فني ، وظيفه ، سازمان    

۲. خصوصيات کارکنان ، وظيفه ، سازمان

۳. تعداد کارکنان ، وظيفه ، سازمان  

۴. خصوصيات کارکنان ، وظيفه ،  وسعت سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- مديريت به سبک (١ و ١) در سيستم مديريت ليکرت ……………. چه ناميده مي شود؟

۱. مديريت بي قيد  ۲. مديريت تيمي   

۳. مديريت باشگاهي ۴. مديريت ميانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- براساس مدل رهبري هرسي و بلانچارد، کداميک از سبک هاي زير هنگاميکه سطح بلوغ پيروان بسيار بالا مي باشد و رابطه

مداري و وظيفه مداري هردو پايين هستند اثر بخش است ؟

۱. سبک دستوري   ۲. سبک مشارکتي  

۳. سبک توجيهي   ۴. سبک تفويضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- کداميک از موارد زير جزء انگيزه هاي ابتدايي محسوب نمي شود؟

۱. گرسنگي ۲. اجتناب از درد   

۳. پيشرفت ۴. علاقه مادري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- ريسک پذيري در حد متوسط فرد ازويژگيهاي کدام انگيزه  است ؟

۱. انگيزه ايمني    ۲. انگيزه مقام    

۳. انگيزه قدرت    ۴. انگيزه پيشرفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- تئوري X  و Y انگيزش متعلق به کيست ؟

۱. مک گريگور    ۲. آلدرفر 

۳. هرزبرگ  ۴. مک کللند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در صورتي که فرد در رسيدن به هدفي بي تفاوت باشد، کدام نوع والانس را نشان مي دهد؟

۱. متوسط  ۲. زياد   

۳. صفر   ۴. منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- ريشه هاي تئوري برابري از کدام تئوريها نشأت مي گيرد؟

۱. انتظار و دو عاملي ۲. تئوري مبادله و تفاوت

۳. سلسله مراتب نيازها و اقتضايي  ۴. اسناد و پورتر ولاولر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- توسعه شغل ، به طور ………….. شغل را پر بار مي کند و غني سازي شغل ، به طور ……………….. شغل را غنا مي بخشد؟

۱. افقي – عمودي   ۲. افقي – افقي    

۳. عمودي – عمودي  ۴. عمودي – افقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کداميک از گزينه هاي زير به معناي قلمروي است که يک شغل براي انجام شدن به طور کامل از ابتدا تا انتها به آن نياز دارد؟

۱. تنوع مهارت    ۲. استقلال

۳. مفهوم کار ۴. هويت کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- چه عاملي ارتباطات را بر هم مي زند، آشفتگي بوجود مي آورد و مداخله گر است ؟

۱. به رمز در آوردن  ۲. رمزگشايي    

۳. پارازيت  ۴. بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- اين افراد به فاصله علاقه دارند و در کنفراس ها، جلسات و سمينارها در آخر سالن مي نشينند؟

۱. سامعي  ۲. واژه اي 

۳. تصويري  ۴. عاطفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- اساسي ترين روش ارتباطي در جايي که دقت ارتباط مهم است کدام گزينه مي باشد؟

۱. نوين   ۲. يک طرفه

۳. سنتي   ۴. دو طرفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- در کدام الگوي ارتباطي فرد اول و آخر، بار اطلاعاتي که وارد شبکه مي شود را کاهش مي دهند؟

<۱p1>. چرخي  ۲. y شکل

۳. حلقه همکاران   ۴. زنجيره همکاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- وقتي اهداف گروه هاي درگير ناسازگار است اما گروه ها نميتوانندمانع يکديگر شوند ………… وجود دارد؟

۱. تعارض  ۲. همکاري

۳. رقابت   ۴. هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در تعارض هاي ناشي از سرخوردگي " يافتن راهي براي تظاهر به اينکه غرورشان در چيزي غير از يک کار خوب است " بيانگر

کدام مورد زير است ؟

۱. عقب نشيني    ۲. سازش 

۳. پافشاري ۴. نابرابري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- در اين نوع تعارض ، فرد چند هدف مطلوب دارد که گذشتن از هيچکدام آسان نيست و در عين حال تمامي آنها را نمي تواند

با هم داشته باشد؟

۱. تعارض خواست – خواست

۲. تعارض خواست – ناخواست

۳. تعارض ناخواست – خواست

۴. تعارض ناخواست – ناخواست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کداميک از موارد زير پدر فشار عصبي خوانده مي شود؟

۱. ايوانکويچ ۲. فريدمن 

۳. تيلور   ۴. هانس سليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- اين نوع تعارض بوسيله انتظارات متناقض درباره  ايفاي يک نقش بوجود مي آيد؟

۱. تعارض خواست – ناخواست    ۲. تعارض سازماني

۳. تعارض بين نقش ۴. تعارض درون نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- در اين حالت ، افراد با خونسردي و با روش عقلايي به مشکلات حمله مي کنند و اطلاعات مربوط را جمع آوري و به دقت

تحليل مي کنند؟

۱. حالت من کودکي  ۲. حالت من والديني

۳. حالت من نهادي ۴. حالت من بزرگسالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- اين مراوده  زماني اتفاق مي افتد که پيامي يا رفتاري از حالت من شخصي فرستاده شود و بوسيله حالت من نامناسب و غير

منتظره شخص مقابل جواب ارسال شود؟

۱. مراوده مکمل   ۲. مراوده ضمن    

۳. مراوده متقاطع   ۴. مراوده متعادل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- در اين وضعيت شخص در مورد ديگران آگاهي دارد اما در مورد خودش هيچ نمي داند، شخص ممکن است ناخواسته خشم

ديگران را برانگيزد؟

۱. خود نهان  ۲. خودکور

۳. خود نامکشوف   ۴. خود آشکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- آخرين مرحله از مراحل فرآيند خلاقيت در افراد کدام است ؟

۱. تدارکات اطلاعات  ۲. تنوير افکار    

۳. توليد مثل ۴. رسيدگي و کاربرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- در کداميک از روشهاي ايجاد خلاقيت ، اجازه هيچ گونه ارزشيابي يا تأييد و تکذيب به کسي داده نمي شود؟

۱. همتاسازي    ۲. فن گوردون

۳. تحرک ذهني   ۴. تصميم گيري گروه خلاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- آسان ترين سطح تغيير کدام است ؟

۱. تغيير نگرش    ۲. تغيير رفتار فردي

۳. تغيير دانش    ۴. تغيير رفتار گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- آخرين مرحله از فن (آموزش شبکه ) در OD کدام است ؟

۱. آموزش  ۲. حصول هدف   

۳. بهبود گروه    ۴. تثبيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- افراد خلاق برانگيخته مي شوند تا در وظايفي که مورد علاقه شان است سخت بکوشند بيانگر کداميک از موارد" ايجاد جو

مناسب خلاقيت سازماني " است ؟

۱. تشويق نظريه هاي جديد  ۲. اجازه تعامل بيشتر

۳. تشخيص ۴. پذيرش تغيير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤- گنجايشي که يک شغل نياز دارد تا مهارت ها و استعدادهاي مختلف کارمند را به کار گيرد چه ناميده مي شود؟

۱. مفهوم کار ۲. استقلال

۳. هويت کار ۴. تنوع مهارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام باقر (ع) : پليدترين كسبها ، كسب رباست .