آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت توسعه کد 1218176

نام درس :مديريت توسعه

ترم 1 سال 89.90

نام درس :مديريت توسعه                                                                     

رشته تحصیلی کد درس: مهندسي مديريت و آباداني روستاها (١٢١٨١٧٦)          

١. کداميک از معايب « درآمد واقعي سرانه » نيست ؟

 الف . عدم توجه به روش و نحوه توزيع درآمد  ب.عدم توجه به هزينه هاي جانبي توسعه اقتصادي

 ج. عدم توجه به تعداد جمعيت                د. عدم توجه به نوع نظام اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢. « رشد مدرن اقتصادي» توسط چه کسي براي اولين بار مورد توجه قرار گرفت ؟

 الف . شولتز             ب. هارود – دومار  

ج. کوزنتس               د.آدام اسميت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. کوزنتس چه چيز را به عنوان عامل استراتژيک در تحول اقتصادي جوامع مي داند؟

 الف . سرمايه            ب. اشتغال        

 ج. نرخ بهره   د. ارتقاء سطح دانش و نوآوري فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. معاصران عصر تاريخي مرکانيسليستي چه چيز را عامل بسيار مهمي براي تسريع اقتصادي در کشورهاي اروپاي غربي مي دانستند؟

 الف . گستردگي تجارت خارجي             ب. افزايش سرمايه گذاري

 ج. افزايش توليدات داخلي                    د. رسيدن به خودکفايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. از نظر کوزنتس چه موقع در اقتصاد رشد پايدار وجود دارد؟

 الف . وقتي که رشد اقتصادي بلندمدت داراي روندي افزايشي باشد.

 ب. وقتي که رشد اقتصادي کوتاه مدت داراي روندي افزايشي باشد.

 ج. وقتي که رشد اقتصادي بلندمدت داراي روندي کاهشي باشد.

 د. وقتي که رشد اقتصادي کوتاهمدت داراي روندي کاهشي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. از نظر « رشد  مدرن اقتصادي » مهمترين عامل تغييرات در توليد بخشهاي مختلف و توزيع نيروي کار کدام گزينه مي باشد؟

 الف . افزايش سرمايه گذاري                 ب. ايجاد انگيزه در نيروي کار براي کار با کيفيت بالاتر

 ج. افزايش مخارج عمراني دولتها           د. تغييرات تکنولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. کدام گزينه يکي از مهمترين و بارزترين ويژگي کشورهاي در حال توسعه مي باشد؟

الف . فقر                  ب. کمبود سرمايه  

 ج. وجود پديده دوگانگي  د. وابستگي اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. از نظر اسميت تقسيم کار به چه عاملي بستگي دارد؟

 الف . تخصص نيروي کار                   ب. تعداد نيروي کار

 ج. ميزان تقاضا                                د. ميزان عرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. در الگوي رشد اسميت ، نرخ رشد اقتصادي به چه چيز بستگي دارد؟

 الف . بازدهي نيروي کار و دستمزد        ب. ميزان توليدات اقتصاد

 ج. ميزان سرمايه گذاري                      د. سطح قيمتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. ريکاردو محدوديت چه عاملي را مانع رشد اقتصادي مي دانست ؟

 الف . سرمايه            ب. نيروي کار     

ج. زمين                   د. نيروي متخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. کداميک جزو فرضيات تئوري ريکاردو نمي باشد؟

 الف . سطح دستمزدها در سطح حداقل معيشت قرار دارد.  

 ب. در اقتصاد کمبود تقاضاي مؤثر وجود ندارد.

 ج. بازدهي در بخش صنعت نزولي است .        

 د. ضرايب فني تابع توليد ثابت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 ١٢. نرخ سود عبارتست از حاصل :

 الف . تقسيم سود بر سرمايه                  ب. تقسيم سود بر توليد

 ج. تقسيم نيروي کار بر سود                 د. تقسيم توليد بر سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. به نظر ريکاردو کدام گزينه ابزاري در جهت کاهش مصرف بي رويه است ؟

 الف . کاهش نوسان در توليد                 ب. کاهش تقاضا براي نيروي کار

 ج. مالياتها                                       د. کاهش دستمزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. ريکاردو معتقد است که عوامل توليد رابطه …………….. دارند.

الف . مکمل               ب. جانشيني کامل  

ج. جانشيني ناقص  د. عدم جانشيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. از نظر مالتوس عامل اصلي توسعه اقتصادي کدام گزينه است ؟

 الف . افزايش عرضه ب. افزايش تقاضاي مؤثر   

ج. پيشرفتهاي تکنولوژيکي  د. کاهش فقر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. تله مالتوس جايي است که :

 الف . نرخ رشد جمعيت فراتر از نرخ رشد درآمد است .

 ب. نرخ رشد درآمد فراتر از نرخ رشد جمعيت است .

 ج. نرخ رشد جمعيت مساوي با نرخ رشد درآمد است .

 د. هر کدام از گزينه ها بسته به شرايط ممکن است درست باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. مالتوس براي رهايي از دام تعادل در سطح پايين چه چيز را توصيه کرد؟

 الف . افزايش درآمد  ب. با ثبات کردن درآمد

ج. مهار نرخ رشد جمعيت   د. کاهش نرخ مرگ ومير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. از نظر ميل خصوصيت يک کشور پيشرفته در اين است که : 

الف . شتاب رشد جمعيت بيشتر از شتاب رشد توليدات باشد.

 ب. شتاب رشد جمعيت کمتر از شتاب رشد توليدات باشد.

 ج. شتاب رشد جمعيت هميشه مساوي با  شتاب رشد توليدات باشد.

 د. رشد توليدات در يک جامعه متناسب با گسترش سرمايه گذاري باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. در يک جامعه فئودالي چه طبقاتي بر جامعه حاکم هستند؟

 الف . ارباب و رعيت                         ب. سرمايه دار و کارگر

 ج. برده و برده دار                            د. همه در امور با هم اشتراکي کار مي کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. کداميک جزو فروض تئوري شومپيتر در جهت ارائه تئوري توسعه او نمي باشد؟

 الف . اقتصاد در شرايط رقابت کامل است .           ب. بيکاري کمي وجود دارد.

 ج. شرايط تعادل ايستا و باثبات است .     د. سود وجود ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. شومپيتر چه چيز را پايه و اساس توسعه اقتصادي مي داند؟

 الف . سرمايه گذاري  ب. اشتغال           

ج. رشد توليدات د. نوآوري و نوآوران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. سومين مرحله از مراحل رشد اقتصادي روستو چيست ؟

الف .خيز                  ب. بلوغ اقتصادي  

 ج.ماقبل خيز             د. مصرف انبوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. از نظر روستو نقطه عطف مراحل رشد وتوسعه کدام مرحله مي باشد؟

 الف . مرحله بلوغ اقتصادي  ب. مصرف انبوه   

ج. مرحله خيز د. مرحله جامعه سنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. چرا لوئيس معتقد است که بخش معيشتي با مازاد نيروي کار مواجه است ؟

 الف . زيرا توليد نهايي نيروي کار در اين بخش افزايشي است .  

ب. زيرا نيروي کار تمايلي به کار کردن ندارند.

 ج. زيرا توليد نهايي نيروي کار صفر است .         

 د. زيرا توليد نهايي نيروي کار صفر و يا منفي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥. از نظر ميردال عامل اصلي نابرابريهاي منطقه اي چه مي باشد؟

 الف . اثرات قوي بازدارنده و اثرات ضعيف انتشار در کشورهاي جهان سوم

 ب. اثرات ضعيف بازدارنده و اثرات قوي انتشار در کشورهاي جهان سوم

 ج. عملکرد ضعيف سرمايه ها و عدم اشتغال کامل در کشورهاي جهان سوم

 د. عدم وجود صرفه هاي خارجي ناشي از مقياس در کشورهاي جهان سوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. ميردال براي تقويت اثر انتشار چه نوع سياستي را پيشنهاد مي کند؟

 الف . سياستهاي دولتي ب. سياستهاي پولي

ج. سياستهاي تجاري د. سياستهاي ارزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧. کداميک از فروض مدل رشد هارود – دومار مي باشد؟

 الف . نيروي کار در طي زمان رشد فزاينده دارد.  

 ب. تغييرات تکنولوژيکي وجود ندارد.

ج. استهلاک منظور مي شود.               

د. امکان جانشيني بين عوامل توليد وجود دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. در مدل رشد سولو کداميک صحيح است ؟ Y=AKαLβ

 الف . ١=á+â  ب.١<á+â                     

ج. ١>á+â  د. ٠=á+â

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. تأکيد نظريه رشد متعادل بر کدام گزينه مي باشد؟

 الف . وجود صرفه هاي داخلي ، رشد سرمايه گذاري و رشد تجارت

 ب. وجود صرفه هاي خارجي ، رشد تجارت و رشد سرمايه گذاري 

ج. وابستگي ، صرفه هاي خارجي و پيوند متقابل بين بخشها 

د. صرفه هاي داخلي ، وابستگي  و پيوند متقابل بين بخشها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠. دور تسلسل فقر مربوط به نظريه کيست ؟

 الف . نورکس            ب. روزن اشتاين – رودن

 ج. ميردال                د. سولو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١. استراتژي پولي براي چه کشورهايي مناسب تر است ؟

 الف . کشورهاي داراي بازار داخلي کوچک           ب. کشورهاي در حال توسعه

 ج. کشورهاي متکي بر صنايع دولتي       د. کشورهاي پيشرفته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٢. کداميک جزو سياستهاي پولي نمي باشد؟

 الف . تغيير نرخ بهره                         ب. کنترل اعتبارات از طريق نرخهاي تنزيل

 ج. عرضه پول                                 د. انتشار اوراق قرضه عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣. کداميک در مورد ضريب جيني صحيح نيست ؟  الف . بين صفر و يک است .

 ب. هر چه بيشتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر توزيع درآمد در جامعه است .

 ج. هر چه کمتر باشد نشان دهنده نابرابري بيشتر توزيع درآمد در جامعه است .

 د. بيانگر متوسطي از وضعيت کلي توزيع درآمد در جامعه است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٣٤. انتقال موفقيت آميز تکنولوژي مستلزم چيست ؟

 الف . رو به رشد بودن آن ب. تحقيق و توسعه  

ج. سرمايه بر بودن آن   د. کاربر بودن آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥. يکي از عوامل بسيار مهم در انتقال تکنولوژي کدام است ؟

 الف . واردات تکنولوژي                     ب. پيشرفت تکنولوژي

 ج. سرمايه بر بودن تکنولوژي              د. افزايش توليدات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦. هدف اصلي کشورهاي پيشرفته و صنعتي از طرح و بکارگيري برنامه ريزي ضد دوراني چه مي باشد؟

 الف . از بين بردن نوسانات اقتصادي      ب. گسترش سرمايه گذاري

 ج. افزايش توليدات                            د. کاهش واردات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧. برنامه ريزي اختياري با کدام برنامه ريزي زير منطبق است ؟

 الف . دستوري           ب. ارشادي         

ج. اخباري                د. مختلط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨. کداميک در مورد برنامه ريزي ميان مدت صحيح است ؟

 الف . اين برنامه ها تفصيلي و اجرايي هستند.

 ب. زمان برنامه ميان مدت با طول عمر پروژههاي اقتصادي سنجيده مي شود.

 ج. ميزان تغييرات در اين برنامه ها بيشتر است .

 د. اين برنامه بيشتر چشم انداز است تا يک برنامه اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩. کداميک در مورد برنامه ريزي دستوري صحيح نمي باشد؟

 الف . همان برنامه ريزي اجباري است .  ب. جزئي از سيستم کمونيستي است .

 ج. هيچگونه انعطاف پذيري ندارد.         د. هميشه توانايي برآورد رضايت افراد را ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠. متغيرهاي تحميل شده جزو کدام دسته از متغيرهاي مدل مي باشند؟

 الف . متغيرهاي سياست گذاري             ب. متغيرهاي دروني

 ج. متغيرهاي بيروني                         د. متغيرهاي اختياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام جعفر صادق (ع) : چيزي كه مايه تقرب به خداي متعال است كوچك مشمار ، اگر چه پاره خرمايي باشد .

عنــوان درس :مديريت توسعه

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :مديريت توسعه

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي )۱۲۱۸۱۷۶

ــــــــ

١اولين شرکت تعاوني در کجا و در چه سالي تشکيل شد؟

۱. لندن – ۱۸۵۰   ۲. لندن – ۱۸۴۴   

۳. راچديل – ۱۸۵۰  ۴. راچديل – ۱۸۴۴

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢کدام موضوع زير از جمله موضوعات مدنظر مخالفان رشد اقتصادي است ؟

۱. تغيير ساختار اجتماعي  ۲. افزايش مصرف آينده   

۳. تغيير تکنولوژي  ۴. افزايش نيازهاي افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣رايج ترين معيار اندازه گيري رشد اقتصادي کدام است ؟

۱. پس انداز ملي   ۲. توليد ملي واقعي سرانه

۳. سرمايه گذاري بخش خصوصي  ۴. جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤افزايش اندازه صنعت منجر به کداميک از موارد زير خواهد شد؟

۱. افزايش سرمايه انساني  ۲. گسترش زيرساخت ها

۳. صرفه جويي هاي حاصل از مقياس ۴. توسعه اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥کداميک از انديشمندان زير توسعه اقتصادي را فرايندي مي داند که که به موجب آن درآمد واقعي سرانه يک کشور دردوراني طويل المدت افزايش مي يابد؟

۱. جرالد مي ير ۲. گونار ميردال   

۳. کيندل برگر ۴. آمارتياسن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦کدام گزينه از ويژگي هاي مهم توسعه اقتصادي نمي باشد؟

۱. تدريجي بودن   ۲. استمرار

۳. خوداتکايي  ۴. پيشرفت فني سريع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧حداکثر مقدار شاخص توسعه انساني کدام است ؟

۱. صفر ۲. يک  

۳. سه ۴. صد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨اجزاء اصلي توسعه پايدار کدامند؟

۱. اجتماع – نيروي انساني – محيط زيست  ۲. عدالت – کارايي – پيشرفت فني

۳. منابع طبيعي – نيروي انساني – سرمايه  ۴. اقتصاد- اجتماع – محيط زيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩نظريه "تله جمعيت " توسط کداميک از نظريه پردازان اقتصادي مطرح شد؟

۱. ريکاردو  ۲. آدام اسميت

۳. مالتوس  ۴. لوئيس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠بنيانگذار نظريه اقتصادي سوسياليسم و منتقد نظام سرمايه داري کيست ؟

۱. آدام اسميت ۲. مارکس  

۳. لوئيس  ۴. روستو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١بر حسب مدل لوئيس اقتصاد از کدام بخش ها تشکيل مي شود؟

۱. بخش کشاورزي – بخش صنعت – بخش نفت

۲. بخش صنايع – بخش کشاورزي – بخش خدمات

۳. بخش نفت – بخش صنعت و معدن – بخش خدمات  

۴. بخش معيشتي روستايي سنتي – بخش صنعتي شهري نوين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢کدام مورد زير از جمله راه حل هاي ريکاردو براي جلوگيري از رسيدن به حالت سکون است ؟

۱. برقراري ماليات ۲. برقراري محدوديت در تجارت آزاد بين المللي

۳. اجراي سياست هاي پولي  ۴. اجراي سياست هاي درآمدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣در چارچوب نظريه شومپيتر کدام گروه يا نهاد هدايت و رهبري اقتصادي را بر عهده دارند؟

۱. دولت   ۲. زمين داران

۳. مبتکران ۴. تجار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤از نظر ميردال دو نوع اثر در فرايند توسعه اقتصادي به وجود مي آيد، اين دو اثر چه نام دارند؟

۱. اثر بازدارنده و اثر انتشار ۲. اثر درآمدي و اثر قيمتي

۳. اثر منطقه اي و اثر بين المللي  ۴. اثر ثروت و اثر انتشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥در ديدگاه تاريخي روستو مرحله چهارم رشد اقتصادي کدام گزينه است ؟

۱. مصرف انبوه ۲. جهش اقتصادي

۳. بلوغ اقتصادي   ۴. برده داري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦از نظر روستو کدام مورد زير از جمله پيش شرط هاي لازم براي وقوع جهش اقتصادي است ؟

۱. افزايش نرخ مصرف تا ۱۰% درآمد ملي  

۲. رشد سريع نهادها و سازمان ها

۳. ايجاد فضاي سياسي – اجتماعي مناسب

۴. افزايش جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧در نظريه لوئيس منحني عرضه کار داراي چه شيبي است ؟

۱. بي نهايت ۲. صفر  

۳. مثبت   ۴. منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨نوررکس به کدام مورد زير در توسعه اقتصادي اعتقاد ندارد؟

۱. بازارهاي داخلي ۲. تجارت خارجي 

۳. پس اندازها  ۴. سرمايه گذاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩به کدام دليل هيرشمن به نظريه رشد متوازن براي کشورهاي در حال توسعه اعتقاد ندارد؟

۱. کمبود پيوندهاي پيشين ۲. نبود امکان انتخاب بخش پيشرو

۳. پراکندگي فعاليت هاي بخش خصوصي  ۴. کمبود کارفرمايان اقتصادي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠کدام گزينه "اثر جذب " سرمايه گذاري مستقيم خارجي را بيان مي کند؟

۱. کاهش نقش دولت  ۲. کاهش سرمايه گذاري داخلي

۳. تحريک و تشويق سرمايه گذاري داخلي  ۴. توسعه واردات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام مورد از جمله مشکلات ناشي از انتخاب سياست جانشيني واردات است ؟

۱. تمرکز نيروها در بخش کشاورزي ۲. ورود تکنولوژي به کشور

۳. رشد بي رويه بخش خدمات ۴. ورود مقدار قابل توجهي ارز به کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢کدام کشورها از طريق انتخاب استراتژي انقلاب سبز به موفقيت هايي دست يافتند؟

۱. چين و تايلند   ۲. برزيل و هند   

۳. سنگاپور و چين  ۴. تايلند و کانادا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣اتخاذ کدام سياست مي تواند در متنوع سازي توليدات صنعتي کشورهاي در حال توسعه موثر باشد؟

۱. جانشيني واردات ۲. تعديل ساختاري

۳. درهاي باز  ۴. پولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤مدل رشد هارود- دومار از جمله کدام مدل هاي زير است ؟

۱. چند بخشي ۲. يک بخشي

۳. ايستا   ۴. باپيشرفت فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در مدل بدون تکنولوژي سولو وزن عوامل موثر بر رشد اقتصادي در معادله مربوط کدام است ؟

۱. کشش هاي توليدي عوامل توليد ۲. قيمت عوامل توليد

۳. سهم فيزيکي عوامل توليد از توليد ملي  ۴. کشش هاي قيمتي عوامل توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه براي اولين بار در چه سالي اصطلاح "اقتصاد دانش محور" را مطرح کرد؟

۲۰۰۲ .۴   ۱۹۹۶.۳  ۱۹۸۵ .۲   ۱۹۶۵ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧کدام نوع از آموزش ها زمينه ديگر آموزش ها را فراهم مي آورد؟

۱. آموزش آزاد ۲. آموزش ضمن خدمت  

۳. آموزش رسمي   ۴. آموزش همگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨کدام مورد از جمله زيرساخت هاي "اقتصاد مبتني بر دانايي " است ؟

۱. سرمايه فيزيکي  ۲. جهاني شدن

۳. آموزش دوره متوسطه   ۴. قوانين مربوط به حقوق و دستمزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩فردريش ليست توليد دانش و توزيع مناسب آن را منشاء چه چيزي مي داند؟

۱. زيرساخت ها و نهادها   ۲. بنگاه هاي اقتصادي   

۳. محصولات جديد ۴. دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠کاربرد عملي کشف پديده چه ناميده مي شود؟

۱. نوآوري  ۲. ابداع  

۳. انتشار   ۴. اختراع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١کدام گزينه در مورد انتقال تکنولوژي از طريق اجراي طرح "کليد در دست " صحيح است ؟

۱. همان سرمايه گذاري مستقيم خارجي است .

۲. نوعي پيمان کاري جزء است .

۳. طراحي ، ساخت و تأمين مالي به عهده پيمانکار است .   

۴. تنها آموزش نيروي انساني به عهده پيمانکار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢پيشرفت تکنولوژي که موجب تندتر شدن شيب مسير توسعه شود چه نام دارد؟

۱. کاراندوز  ۲. سرمايه اندوز   

۳. کاربر   ۴. خنثي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣در بررسي هاي توزيع درآمد، مشهورترين و متداولترين شاخص نابرابري توزيع درآمد کدام است ؟

۱. ضريب جيني   ۲. منحني لورنز

۳. مقايسه گروه هاي درآمدي ۴. بهره وري نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤بر اساس فرضيه کوزنتس رابطه ميان توزيع  درآمد و رشد اقتصادي چگونه است ؟

۱. خطي با شيب ثابت  ۲. تابع درجه سه 

۳. سهمي شکل  ۴. خطي ۴۵ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥کدام مورد از جمله سياست هاي باز توزيع درآمد است ؟

۱. سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل   ۲. سرمايه گذاري در بخش آموزش

۳. سياست هاي درآمدي  ۴. حذف يارانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦کداميک از افراد زير برنامه ريزي را صرفاً در مورد برنامه ريزي اقتصادي و آن هم برنامه ريزي براي اهداف کلان اقتصادي قبول دارد؟

۱. فردينان زوئيک  ۲. پروفسور رابيس 

۳. پروفسور آرتورلوئيس ۴. مايکل تودارو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧عدم توجه به نقش مصرف کنندگان خصوصي و اولويت هاي آنها در تعيين اهداف برنامه از اشکالات وارده بر کدام نوع برنامه ريزي است ؟

۱. اخباري  ۲. ارشادي  

۳. مختلط  ۴. دستوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨نظريه پرسترويکا توسط چه کسي و در چه زمينه اي مطرح شده است ؟

۱. لنين ، انتقادات به نظام اقتصادي سرمايه داري

۲ گورباچف ، اصلاحات نظام اقتصادي – اجتماعي کمونيسم

۳  خروشچف ، اصلاحات نظام اقتصادي – اجتماعي سرمايه داري

۴. برژنف ، فروپاشي نظام اقتصادي کمونيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩تکنيک ها و روشهاي کار برنامه ريزي مربوط به کدام جنبه آن است ؟

۱. مالي ۲. محتوي  

۳. مديريتي ۴. صورت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠در کدام نوع برنامه ريزي تمرکز بر اجراي طرح هاي لازم جهت حل مشکلات اساسي شناسايي شده هر بخش اقتصادي است ؟

۱. بخشي   ۲. طرح هاي منفک

۳. هسته هاي اصلي ۴. منطقه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤١کدام مورد در هر چهار کشور چين ، کره جنوبي ، تايوان و مالزي به عنوان استراتژي هاي موفق در توسعه اقتصادي اثرگذاربوده است ؟

۱. تجارت خارجي و سرمايه گذاري خارجي

۲. جانشيني واردات و سياست هاي درهاي بسته

۳. سياست هاي درهاي بسته و صادرات گرا  

۴. سرمايه گذاري خارجي و برنامه ريزي متمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٢نوسازي کدام بخش ها در سند "چهار مدرن سازي " چين مد نظر قرار داشت ؟

۱. کشاورزي – صنعت – خدمات – دفاع ملي

۲. کشاورزي – صنعت – علوم و تکنولوژي – دفاع ملي

۳. معدن – ساختمان – خدمات – کشاورزي  

۴. علوم و تکنولوژي – نفت و گاز- کشاورزي – صنايع دفاعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٣هدف اصلي از اصلاحات اقتصادي چين کدام مورد زير مي باشد؟

۱. تعيين اهداف توليد و کنترل قيمت ها  ۲. تمرکز زدايي اقتصادي در چندين بخش عمده

۳. خصوصي کردن بانک ها ۴. صنعتي شدن سريع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٤کدام نوع از محصولات زير درصد قابل توجهي از صادرات مالزي را تشکيل مي دهد؟

۱. کشاورزي ۲. شيميايي

۳. الکترونيکي  ۴. مواد اوليه کاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٥اولين اقدام تايوان که منجر به افزايش پس انداز براي سرمايه گذاري در بخش صنعت شد، چه بود؟

۱. صنعتي شدن بر اساس سرمايه ملموس  ۲. رهاسازي سرمايه هاي غيرملموس

۳. ايجاد زيرساخت صادراتي  ۴. اصلاحات ارضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام حسن (ع) : از بهره زبانت همان مقدار براي تو كفايت ميكند كه راه هدايتت را از گمراهي روشن كند .

عنــوان درس :مديريت توسعه

تابستان 94

عنــوان درس :مديريت توسعه

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۳۸ – , مهندسي کشاورزي -توسعه روستايي (گرايش توسعه کشاورزي ), مهندسي مديريت وآباداني روستاها۱۲۱۸۱۷۶

ــــــــــــ

١- کداميک از گزينه هاي زير به همراه خود اولويت هاي هدف را مي آورد و روابط بين مردم را تعريف مي کند؟

۱. سياست   ۲. زبان   ۳. مديريت توسعه  ۴. مهارت و تخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام انديشمند در يک نوشته طنز آميز و در عين حال جدي ، سمبلهاي معروفي را که کشورهاي پيشرفته به ديگر

کشورهاي جهان صادر مي کنند مورد انتقاد قرار داده و اين امر را به عنوان کوچک شمردن دانش تلقي مي نمايد؟

۱. وينا مازومدار   ۲. مايکل فوکالت  ۳. آنتونيوگرامي   ۴. آريل دورفمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- توسعه گرايان کدام اصطلاح را براي اهداف و گروههاي دريافت کننده ي خدمات و يا خود فرايند مورد نظر بکار مي برند؟

۱. هدف   ۲. فرهنگ   ۳. اقتصاد  ۴. GNP

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در کداميک از کشورهاي زير شهروندان که داراي يک حکومت متشکل از نظاميان است ، حکومت نقش يک غارتگر را براي

مردم دارد؟

۱. زئير   ۲. آمريکاي شمالي   ۳. آمريکاي مرکزي   ۴. آفريقا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- در زندگي روستايي کدام کشور مردم براي قبول ريسک و تقسيم کار فقط به وابستگان و نزديکان فاميلي خود اتکا دارند و

دولت در اين زمينه نقشي ندارد؟

۱. مصر   ۲. هندوستان  ۳. سنگال  ۴. پرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کداميک از گزينه هاي زير در کشور مکزيک منجر به يک تمرکز شديد مالکيت شده و به سمت توليد محصولات صادراتي

حرکت کرد؟

۱. سرمايه داري   ۲. تجارت  ۳. آموزش همگاني  ۴. معاملات زمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کداميک از گزينه هاي زير نقطه شروع يادگيري معني و مفهوم توسعه مي باشد؟

۱. درک و فهم فرهنگ   ۲. شاخص تغييرات داخلي

۳. عقايد  ۴. افکار حاکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- به منظور راه حل مسائل سازماني ، کدام مورد نيازمند آن است که مجريان مسائل را تشخيص داده و راه حل آن را در

محدوده خود آن دريابند؟

۱. فرهنگ ملي   ۲. ديدگاههاي نظري   ۳. مديريت استراتژيک  ۴. چشم انداز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- کدام کشور جزء کشورهاي با فاصله قدرت کم که مدافع اصالت فرد هستند شامل مي شود؟

۱. فرانسه  ۲. مکزيک   ۳. دانمارک   ۴. ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- گلين کوچرين ، اقدام به تهيه معيارهايي براي چشم انداز فرهنگي در مديريت توسعه نموده است ، کدام مورد جزئي از آنها

مي باشد؟

۱. توصيف سازمان درون محور

۲ ارزيابي اوضاع و احوال مردم فقير، همراه با شناسايي عوامل موثر برفقر

۳مطرح کردن اهميت نظام هاي ارزشي پروژه و طرح

۴. شناسايي مردم و سازمان ها و طراحي آنها روي نقشه فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در کداميک از کشورهاي زير درآمد جداگانه افراد به جاي درآمد کل خانوارها يک امر عادي متداول است ؟

۱. نيجريه  ۲. آفريقاي جنوبي  ۳. انگليس  ۴. هندوستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کداميک از گزينه هاي زير بيانگر توزيع قدرت به مناطق ، ايدئولوگها و نمايندگان مجلس مي باشد؟

۱. برنامه ريزي توسعه  ۲. محاسبات ابزاري   ۳. نوع حکومتها   ۴. انتصابهاي سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- کداميک از گزينه هاي زير در رابطه با کانالهاي تنظيم شده بين افرادي که هريک با توجه به سلسله مراتب در دولت

مسئوليت دارند بحث مي کند؟

۱. مدل سازمان پروژه  ۲. مدل سياسي بوروکراتيک

۳. مدل فرايند سازماني   ۴. مدل سياست عقلائي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- در کدام مدل کارمندان سياسي و اداري براي در اختيار گرفتن سياست با هم به رقابت بر مي خيزند؟

۱. شبکه ارگانيک  ۲. حکومت اداري  ۳. هم آوردي  ۴. رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- در چه سالي و در کدام کشور مسئولين دولتي در مورد شيوع قحطي در منطقه مرکزي رنجلند اعلام خطر نمودند؟

۱۹۸۷.۱ – سومالي   ۱۹۹۷.۲ – کنيا   ۱۹۷۸.۳ -سومالي  ۱۹۶۷.۴ – نيجريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کداميک از گزينه هاي زير بر حسب فرهنگ سازماني تفسير مي شوند و ريشه در ارزشها و امتيازات سياسي دارند؟

۱. اندازه حکومت  ۲. مفاهيم سياسي  ۳. منابع اطلاعاتي  ۴. ترجمه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در تحقيقات کامل ماکوز و الريچ مشخص شد چند درصد از کارکنان کشوري از طريق آزمون دولتي پذيرفته شدند؟

۱۵.۴  ۳۸.۳  ۱۸.۲  ۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در ايالات متحده قتل يک رئيس جمهور توسط شخصي که موفق به يافتن شغل نشده بود باعث تصويب کدام قانون در سال

۱۸۸۳ گرديد؟

۱. مصوبات پارلماني   ۲. کنترل نزولي   ۳. رفرم بندلتون   ۴. قوانين دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کداميک از گزينه هاي زير نشانگر کنترل و واقعيت عدم انعطاف يکسان است ؟

۱. تمرکز  ۲. سازماندهي  ۳. تصميم گيري   ۴. هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کداميک از کشورهاي صادر کننده نفت در رأس اعانه هاي محصول ناخالص ملي درصدر قرار دارند؟

۱. عراق   ۲. عربستان   ۳. ايالات متحده   ۴. کويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام مورد زير از روياهاي يک سياستمدار است ؟

۱. پول متغير  ۲. انگيزه هاي سياسي  ۳. اهداف استراتژيک  ۴. صادرات مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- کداميک از گزينه هاي زير مستلزم پذيرش مخاطرات و کسب مهارت هستند؟

۱. آگاهي  ۲. مهارت

۳. مشارکت  ۴. استراتژيهاي تقويت توسعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- تقسيم بندي سازمانهاي غير دولتي به صورت سازمانهاي رفاه و توسعه به چه صورتي انجام مي گيرد؟

۱. گروهي  ۲. تصادفي   ۳. مرحله اي   ۴. ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- از نظر کلي کدام يک  از موارد زير به عنوان يک تجديد حيات بخصوص در آژانس هاي دولتي به حساب مي آيد؟

۱. تمرکز  ۲. تجديد سازمان  ۳. آموزش  ۴. فرصت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کداميک از موارد زير اساساً دروني مي باشند، اما در شرايط متفاوت سازماني مي توانند تقويت و يا دچار آسيب گردند؟

۱. محرک هاي جهت دار  ۲. عامل فشار

۳. انگيزه هاي مادي  ۴. محرک هاي قوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- کدام دهه از نظر گرسنگي يک فاجعه بود؟

۱۹۸۰.۴   ۱۹۷۰.۳   ۱۹۶۰.۲   ۱۹۵۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام مورد زير در اغلب مناطق روستايي آفريقا يک دستاورد قرن بيستم محسوب گرديده است ؟

۱. توسعه کشاورزي   ۲. بهره گيري و کنترل نيروي کار

۳. برخورد با زمين به عنوان يک کالا  ۴. اصلاح شهروندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- کداميک از افراد زير در مقايسه دو ناحيه پنجاب هندوستان و پنجاب پاکستان با تفاوتهاي فاحشي در کارايي کشاورزي

مواجه شد که علت آن را تفاوتهاي عمده در سياستگذاري بعد از استقلال اين کشورها مي داند؟

۱. هيدن  ۲. هالي سيمز  ۳. رابرت بيتس   ۴. پيتر تايمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- تحقيقات ديويد لئونارد باعث گرديد تا اهميت کدام عامل در افشاي توزيع نادرست ( زمين و سرمايه ) از جريان عادي

مديريت توسعه آشکار شود؟

۱. اعتراض  ۲. فشار   ۳. سياست   ۴. اصلاحات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- سازمان هاي بين المللي پيشرو و ترقي خواه مانند …………………………… مسيرهاي مختلفي را براي يافتن و پيشبرد يک

استراتزي موثر به لحاظ تکنيکي و مطمئن به لحاظ پزشکي طي مي کنند؟

UNFPA .۴   USAIO .۳  PF .۲  WHO .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : درود بر تو نه آن كه وداع و بدرود با او از روي دلتنگي باشد ، و نه آن كه روزه آن ترك شده از جهت به ستوه آمدن است