آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی کد 1239014

عنــوان درس : مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي

تابستان 94

عنــوان درس   : مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي

رشته تحصيلي /کد درس  :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۵ – , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۳۹۰۱۴

ـــــــــــ

١- از ديدگاه مکنتاش و گلدنر و ريتچي ، رويکرد نهادي به چه معناست ؟

۱. رويکردي که بر روي محصولات گردشگري و چگونگي بازاريابي آنها انجام مي شود.

۲رويکردي که بر تکامل تدريجي گردشگري تاکيد دارد و شامل نوآوري ، فراز و نشيب هاي گردشگري  است .

۳بر وظايف افرادي که نقش واسطه را در گردشگري ايفا مي کنند تاکيد کرده و از لحاظ فني در زير مجموعه رويکردمديريتي گنجانده مي شود.

۴.رويکردي که در کند و کاو در مديريت موسسات گردشگري به منظور برآورده نمودن الگوهاي در حال تغيير تقاضا درجامعه مي پردازد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از رويکردهاي گردشگري معرف رشته هايي نظير مردم شناسي ، روانشناسي و علوم سياسي براي شناخت فرهنگ

و ديگر ابعاد گردشگري مي باشد؟

۱. رويکرد سيستمي  ۲. رويکرد ميان رشته اي

۳. رويکرد سازماني   ۴. رويکرد اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- از ديدگاه ميل و مورسيون چهاربخش مرتبط در سيستم گردشگري کدام است ؟

۱. بازار- مسافرت – مقصد- بازاريابي

۲ توليد- مقصد- مصرف کننده – توزيع

۳ بازار- مصرف – متصديان تور- سيستم گردشگري

۴. فرايند مبادلاتي -متصديان تور- کارگزاران مسافرتي – توزيع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴- محيط خرد در بازاريابي شامل چه عواملي است ؟

۱. عواملي که در محيط با واسطه به مصرف کننده ارائه شود.

۲ مجموعه وسيعي از نيروها که تا حدودي بر کليه موسسات گردشگري تاثير دارد.

۳ عواملي که بتواند قابليت يک شرکت را به منظور ارائه محصولات و خدمات تحت تاثير قرار دهد.

۴. عواملي که در محيط بي واسطه حاکم مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵- پنج اصل زير بنايي ناملموس بودن ، فناپذيري ، ناهمگوني ، تفکيک ناپذيري و عدم مالکيت در کدام يک از موارد زير کاربرد

دارد؟

۱. تفکيک اقتصاد بازار گردشگري از تقاضاي محصولات توليد شده در بخش خدمات

۲ تفکيک عرضه و محصولات گردشگري از تقاضاي گردشگري

۳ تفکيک بازاريابي خدماتي از بازاريابي صنعتي يا حرکت سريع کالاهاي مصرف کننده

۴. تفکيک بخش هاي گردشگري از خدمات گردشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶- مديريت بازاريابي در حوزه يک سيستم اطلاعاتي بازايابي کدام يک از موارد زير را مورد تحليل قرار مي دهد؟

۱. تجزيه و تحليل راهبردي با توجه به خدمات ارائه شده در برابر منابع

۲ تجزيه و تحليل مشتريان ، رقبا، توانايي و اثر بخشي سازمان

۳طرح ريزي تفصيلي آميزه هاي بازاريابي مطابق با راهبردها

۴. هماهنگ کردن فعاليت هاي بازاريابي داخلي و خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- زير فرهنگ ها کدام يک از عوامل زير را نمايان مي سازد؟

۱. انواع متنوعي از فرهنگ را به روش سنتي تقسيم بندي مي کند.

۲ انواع متنوعي از رفتارها را به عنوان نتيجه اي از تفاوت هاي قومي يا منطقه اي نمايان مي سازد.

۳ انتظارات اجتماعي را در فرهنگ و جوامع مختلف بررسي مي کند.

۴. مجموعه اي از اعتقادات ، ارزشها و نگرش ها را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کدام دسته از افراد طرفدار منزلت اجتماعي هستند و همانند موفقيت طلبان مي باشند اما فاقد منابع يا درآمد مشابه

هستند؟

۱. کمال گرايان ۲. معتقدان   ۳. تجربه گرايان ۴. سخت کوشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- اولين مرحله از فرايند خريد مصرف کننده کدام است ؟

۱. آگاهي  ۲. تحقيق و درک مطلب

۳. توسعه نگرش ۴. ارزيابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- "يشين معتقد است يک تفاوت اصلي بين خريد مصرف کننده و خريد تجاري مي باشد و آن عنصر ………………………. نام

دارد".

۱. تطابق با فروشنده ۲. تطابق با محيط خريد

۳. پويايي ۴. خردمندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- براي بازاريابي گردشگري در بخش گردهمايي و ميهمان نوازي دو مسئله اساسي ديگر وجود دارد که به چگونگي رفتار

خريدار ارتباط پيدا مي کند، آن دو کدامند؟

۱. جهاني شدن و سازمان دهندگان گردهمايي  ۲. سيستم هاي خبره و سازمان دهندگان گردهمايي

۳. جهاني شدن و رشد پيچيده فناوري اطلاعات ۴. سيستم هاي خبره و رشد پيچيده فناوري اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-بر اساس برآورد ويتکرافت در سال ١٩٩٤، مسافرت و گردشگري چند درصد از کل هزينه هاي مصرفي جهاني را تشکيل

مي دهد؟

١٢.۱ درصد ٢٠.۲ درصد ٨.۳ درصد   ١٥.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کدام يک از گزينه هاي زير به ترتيب نشان دهنده مهمترين اماکن ميزبان براي برگزاري مجامع و گردهمايي ها مي باشد؟

۱. استراليا، کانادا، ژاپن ۲. آمريکا، فرانسه ، بريتانيا

۳. آمريکا، کانادا، بريتانيا   ۴. استراليا، فرانسه ، ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۴- در کشور انگلستان يک بازديد روزانه ، بازديدي محسوب مي گردد که طول اقامت آن به چه ميزان باشد؟

۱. حداکثر يک شب اقامت صورت گيرد.  ۲. حداقل يک شب اقامت صورت گيرد.

١٠.۳ ساعت يا بيشتر باشد اما به اقامت شبانه نرسد. ٣.۴ ساعت يا بيشتر باشد اما به اقامت شبانه نرسد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۵- در تقسيم بندي بازار مسافرتي فنلاند کدام رده سني تحت عنوان "دوره خوشبختي " تعيين شده است ؟

۱. رده سني ٤٤-٣٥ ۲. رده سني ٢٤-١٥ ۳. رده سني ٣٤-٢٥ ۴. رده سني ٦٤-٥٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۶-"…………………….. به اندازه و مصرف بالقوه بازار و مهم تر از آن به ميزان و شدت رقابت بستگي دارد".

۱. جذابيت بازار ۲. منابع و توانايي هاي سازمان

۳. تبليغات سازمان   ۴. موقعيت بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- سيستم "آکورن " در انگلستان علامت اختصاري کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. تقسيم بندي روانشناختي ۲. طبقه بندي محل هاي مسکوني

۳. طبقه بندي جمعيت شناختي   ۴. تقسيم بندي بر اساس خريدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- وسيله اي که توسط آن يک شرکت مي تواند توانايي ها و ضعف هاي خود را همانگونه که با فرصت ها و تهديدهاي خارجي

ارتباط پيدا مي کنند، شناسايي کند چه نام دارد؟

۱. برنامه ريزي  ۲. راهبرد ۳. مميزي بازاريابي   ۴. تاکتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- در ماتريس گروه مشاوران بوستون ، کدام يک از ويژگي هاي زير اشاره به الگوي "گاو شيرده " دارد؟

۱. نقدينگي منفي زياد- اجراي تورهاي داخلي ، بازار گردش در روز

۲ نقدينگي مثبت يا منفي – بستن قرارداد با مجريان تور

۳ نقدينگي منفي زياد- بستن قرارداد با مجريان تور

۴. نقدينگي مثبت زياد- مشاوره داخل شهري ، تورهاي خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- تاکيد اصلي کدام بخش در طرح ريزي بازاريابي بر اين است که جهت هاي اصلي شرکت را بر حسب جذابيت بازار و

شايستگي ها روشن سازد؟

۱. راهبرد بازاريابي   ۲. طرح ريزي ارتباطي

۳. طرح ريزي قيمت گذاري  ۴. اطلاعات بازاريابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- در چارچوب پورتر رشد و سرگرمي و تفريحات داخلي مربوط به کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. تازه واردها  ۲. خريداران  ۳. عرضه کنندگان   ۴. جايگزين ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- کدام يک از گزينه هاي زير از جمله تکنيک هاي کمّي پيش بيني مي باشد؟

۱. تکنيک دلفي ۲. برنامه ريزي سناريو

۳. سري هاي زماني   ۴. عقيده مديريت ارشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-"تجزيه و تحليل منحني روند و ……………………. به طور رياضي ترکيب مي شوند تا الگوي رايانه اي را که تقاضاي گردشگري

را شبيه سازي مي نمايد ارائه دهند".

۱. رگرسيون ساده   ۲. رگرسيون چند متغيره

۳. ميانگين متحرک   ۴. همسازي نمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۴- کدام يک از گزينه هاي زير يک تصوير عددي از تعهد بازاريابي مي باشد؟

۱. بودجه بازاريابي   ۲. هزينه هاي توليد  ۳. بازده سرمايه ۴. عملکرد بازاريابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۵- "عموماً  ………………………. جهت ارزيابي ارتباط بين دو متغير مالي ، مقدمتاً به منظور ارزيابي عملکرد کنوني موسسه ، هم

داخلي و هم با رقبا مورد استفاده قرار مي گيرد".

۱. چرخه عمر محصول ۲. تحليل عملکرد   ۳. سهم بازار  ۴. تحليل نسبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۶- در فرايند تحقيقات بازاريابي پس از مرحله بررسي مقدماتي منابع اطلاعاتي کدام مرحله قرار دارد؟

۱. تجزيه و تحليل اطلاعات  ۲. تفسير و ارائه تحقيق

۳. جمع آوري اطلاعات ۴. انديشيدن در خصوص يک طرح تحقيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- کدام يک از گزينه هاي زير زماني به کار مي رود که محقق اطلاعات درباره يک فرايند يا الگوي رفتاري را با شرکت در آن و

ثبت همزمان مشاهدات جمع آوري مي کند؟

۱. گفتگوهاي گروهي  ۲. مشاهده مشارکتي

۳. گفتگوي گروهي با کارشناسان  ۴. مصاحبه هاي عميق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- "……………… به مجموعه اي از ويژگيهاي رواني و متمايز و مشخصي اشاره مي کند که نوع رفتار هر فرد را متمايز مي کند".

۱. نگرش ۲. ذهنيت ۳. فرهنگ ۴. شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- يکپارچگي شرکت با عرضه کنندگان مواد اوليه خود چه ناميده مي شود؟

۱. يکپارچگي معکوس ۲. يکپارچگي مورب  ۳. يکپارچگي پيشرو  ۴. يکپارچگي افقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : و اي آن كه نعمت و بخشش را ( بزرگ باشد يا كوچك ) تغيير نمي دهد ( نيست و نابود نمي گرداند ، و به عذاب و كيفر تبديل نمي نمايد ، اشاره به قول خداي تعالي " سوره 13 ، آيه 11 " : ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم " خدا نعمت قوم و گروهي را دگرگون نمي سازد تا اين كه نيكيشان را به بدي تبديل نمايد " و در واقع تغيير نعمت ايشان از جانب خداوند سبحان نيست تا گفته شود بين عبارت دعا : يا من لا يغير النعمه و آيه شريفه منافات دارد ، بلكه تغيير نعمت به سبب بدي آنان است پس گوييا ايشان تغيير دهنده نعمت هستند ) و به كيفر رساندن ( گنهكاران ) شتاب نمي كند ( بلكه از راه لطف و احسان آنها را مهلت مي دهد تا از معصيت و گناه توبه نمايند )

عنــوان درس :مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي ,مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي ,مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۵ – , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۳۹۰۱۴

ــــــــــــــ

١- از ديدگاه مکينتاش و گلدنر کدام رويکرد زير  نقش واسطه را در گردشگري ايفا مي کند؟

۱. رويکرد نهادي   ۲. رويکرد محصول

۳. رويکرد تاريخي   ۴. رويکرد مديريتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- مسافرت افراد مقيم در کشور خودشان چه نوع گردشگري است ؟

۱. گردشگري ملي   ۲. گردشگري محلي

۳. گردشگري خروجي ۴. گردشگري داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-ورود تعداد کم بازديد کننده از ويژگي هاي کدام مرحله از مدل توسعه گردشگري مي باشد؟

۱. مرحله تاثير گذاري ۲. مرحله دوام

۳. مرحله مقدماتي   ۴. مرحله رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-اقتصاد تحت سلطه گردشگري در کدام مرحله از فرايند توسعه گردشگري قرار دارد؟

۱. رشد  ۲. مقدماتي   ۳. تاثير گذاري ۴. دوام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- تدارک و مصرف خدمات در يک زمان به وقوع مي پيوندد و در فرايند تحويل تهيه کنندگان خدمات با هم در تعامل مي باشنداين موضوع کدام ويژگي بازاريابي خدمات را نشان مي دهد؟

۱. عدم مالکيت ۲. تفکيک ناپذيري

۳. ناهمگوني   ۴. ناملموس بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- بر مبناي سلسله مراتب نيازهاي مازلو کدام گزينه سومين سطح نيازها را نشان مي دهد؟

۱. خودباوري  ۲. تعلق  ۳. شخصيت   ۴. فيزيولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-مجموعه اي از ويژگي هاي رواني که نوع رفتار فرد را مشخص مي کند و از فردي به فرد ديگر متفاوت است چه نام دارد؟

۱. انتظارات   ۲. قدرت ۳. شخصيت   ۴. ادراک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-اين نوع از گردشگران افرادي مستقل و بيباک اند و علاقمند آزمودن فعاليتهاي جديد و ملاقات با مردم جديد هستند؟

۱. افراد مضطرب ۲. ماجراجويان ۳. خيال پردازان ۴. افراد مقتصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-تمايل به يافتن تعطيلات گرانتر از ويژگي هاي کدام دوره از چرخه زندگي خانواده مي باشد؟

۱. نوجواني   ۲. آشيانه خالي ۳. جواني ۴. خانواده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- بر مبناي گونه شناسي پلاگ مسافريني که در سفر بدنبال راحتي و تجمل مي باشند جزو کدام گروه قرار مي گيرند؟

۱. خطر ورز   ۲. خونسرد

۳. با برنامه ۴. جوياي خوش گذراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-اين گروه از مسافران بر مبناي الگوي پلاگ بوسيله علاقه به تاريخ و فرهنگ هدايت مي شوند.

۱. مردم جويان ۲. عقل گرايان ۳. بکر گرايان  ۴. آشنا گرايان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- فرهنگ ، سن و جنس جزو کدام  گروه از عوامل تاثير گذار انگيزشي مي باشد؟

۱. عوامل خارجي   ۲. عوامل داخلي ۳. عوامل سازماني   ۴. عوامل محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-مرحله اول از فرايند کلي رفتار مصرف کننده کدام يک از موارد ذيل مي باشد؟

۱. نياز به شناخت و آگاهي  ۲. تحقيق براي اطلاعات و دريافت

۳. شکل گيري نگرش و طرز فکر  ۴. انجام خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام يک از عوامل زير وسيع ترين و عميق ترين نفوذ را بر رفتار مصرف کننده دارد؟

۱. شخصيت   ۲. فرهنگ   ۳. خرده فرهنگ ۴. ادراک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- رفتار خريدي که به صورت تشريفاتي  و با ترتيب اصولي خاصي انجام مي گيرد جه نوع خريدي است ؟

۱. رفتار خريد مصرف کننده  ۲. رفتار خريد همسالان

۳. رفتار خريد بستگان ۴. رفتار سازماني خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- تقاضاي سازماني در نهايت ناشي از تقاضاي کدام يک از موارد زير مي باشد؟

۱. مصرف کنندگان کالاها و خدمات ۲. عمده فروشان

۳. کارگزاران سفر   ۴. متصديان تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-فرايند خريد سازماني با کدام يک از موارد زير شروع مي شود؟

۱. جستجوي عرضه کننده  ۲. توصيف نياز کلي

۳. مشاوره خريد ۴. شناخت مسئله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- بازار سفرهاي دريايي در کدام طبقه از تقسيم بندي جمعيت شناختي جاي مي گيرد؟

۱۱.۱-۱۸سال  ۱۸.۲-۳۰سال  ۲۵.۳-۵۰سال  ۴۵.۴-۶۰سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-بر اساس مدل اشاعه بازار از ديدگاه راجرز، نوآوران چند درصد از بازار را تشکيل مي دهند؟

۱. دوازده درصد ۲. دو و نيم درصد

۳. چهارده درصد   ۴. سي و چهار درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- مفهوم چهار پي کدام عوامل را در بر مي گيرد؟

۱. محصول -قيمت -مکان -زمان  

۲. محصول -قيمت -مکان -موقعيت

۳. محصول -قيمت -مکان -تبليغات پيشبردي

۴. فرايند-قيمت -مکان -تبليغات پيشبردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- موضع يک محصول توسط چه کساني تعريف مي شود؟

۱. صنعت ۲. مشتري   ۳. همکاران   ۴. مديران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-تعيين فلسفه وجودي مسير يک شرکت بر عهده کدام بخش آن است ؟

۱. بالاترين مسئول اجرايي  ۲. کارمندان

۳. مديران مياني ۴. مشتريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- ابزاري که توسط آن يک شرکت مي تواند توانايي ها و ضعف هاي خود را همان گونه که با فرصت ها و تهديد هاي خارجي ارتباط پيدا مي کنند شناسايي نمايد چه ناميده مي شود؟

۱. آميخته بازاريابي  ۲. مميزي بازاريابي

۳. تکنولوژي   ۴. برنامه ريزي عقلايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-در کدام يک از بخش هاي ماتريس گروه مشاوران بوستون سهم بازار و رشد بازار پايين مي باشد؟

۱. سگ  ۲. علامت سئوال   ۳. ستاره ۴. گاو شيرده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- يکپارچگي شرکت با عرضه کنندگان مواد اوليه خود چه ناميده مي شود؟

۱. يکپارچگي پيشرو  ۲. يکپارچگي معکوس

۳. يکپارچگي مورب  ۴. يکپارچگي افقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-اين تکنيک انعطاف پذير شامل کسب نظر و عقيده کارشناسي درباره ديدگاههاي آينده براي يک بازار خاص مي باشد؟

۱. سناريو سازي ۲. الگوي هانتر ۳. دلفي  ۴. سوات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- اين روش پيش بيني بر پايه روند هاي گذشته اي مي باشد که بر يک منحني جمع آوري مي شود؟

۱. سري هاي زماني  ۲. ميانگين متحرک  

۳. همسان نمايي ۴. رگرسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- کدام گزينه .به منظور نشان دادن تاثيري که شماري از متغيرها بر پيش بيني تقاضا مي گذارند،مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. روش تحليل محتوي ۲. رگرسيون ساده

۳. رگرسيون چند متغيره   ۴. سري زماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- اولين شيوه از شيوه هاي بودجه بندي براي بازاريابي فروش کدام مورد مي باشد؟

۱. شيوه هدف  ۲. شيوه برابري ۳. شيوه مازاد  ۴. شيوه درصد فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام گزينه حاصل برگشت سرمايه ضربدر نسبت سود به فروش را نشان مي دهد؟

۱. بازده سرمايه .۰ ۲. هزينه هاي فروش

۳. هزينه هاي توليد   ۴. نسبت سود به هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام مهدی (عج) : ما در رعايت حال شما كوتاهي نمي كنيم و ياد شما را از خاطر نبرده ايم ، كه اگر جز اين بود گرفتاريها به شما روي مي آورد و دشمنان شما را ريشه كن مي كردند . پس از خدا بترسيد و ما را پشتيباني كنيد .

عنــوان درس :مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي ,مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :مديريت بازار يابي و تبليغات جهانگردي ,مديريت بازاريابي وتبليغات جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۵ – ,مديريت جهانگردي ۱۲۳۹۰۱۴

ـــــــــــ

١- «اقتصاد تحت سلطه گردشگري » ويژگي کدام مرحله از مدل توسعه گردشگري مي باشد؟

۱. مرحله رشد 

۲. مرحله تاثير گذاري  

۳. مرحله دوام 

۴. مرحله بينابين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- "هم زماني وقوع تدارک و مصرف خدمات " کدام ويژگي از اصول زير بنايي خدمات محسوب مي شود؟

۱. تفکيک ناپذيري   

۲. ناملموس بودن

۳. ناهمگوني   

۴. عدم مالکيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- بازخورد مشتريان مربوط به کداميک از حوزه ها در فرايند مديريت بازاريابي مي باشد؟

۱. کنترل و نظارت

۲. سياست گذاري   

3. عمليات بازار يابي  

۴. برنامه ريزي بازاريابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- بسته هاي مسافرتي انبوه مربوط به کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. گردشگري نوستالوژيک   

۲. گردشگري قديم

۳. گردشگري جديد   

۴. گردشگري پيشرفته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-"خواسته دروني که با رضايت ارتباط داشته و به شيوه هاي متعددي خود نمايي مي کند" کدام يک از نيروهاي محرک داخلي را شامل مي شود؟

۱. ياد گيري   

۲. انتظارات   

۳. انگيزش

۴. رفتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- تمايل به کسب پرستيژ و مقام اجتماعي در کدام مرحله از سلسله مراتب نيازهاي مازلو قرار دارد؟

۱. خودباوري   

۲. تعلق  

۳. فيزيولوژي   

۴. اقتدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- مجموعه اي از ويژگي هاي رواني متمايز و مشخص هر فرد که نوع رفتار وي را مشخص مي کند چه ناميده مي شود؟

۱. ادراک  

۲. رفتار  

۳. شخصيت   

۴. انگيزش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- افراد مستقل و بي باکي که علاقه دارند فعاليتهاي جديد را امتحان کنند و با مردم جديد ملاقات نمايند در کدام دسته از افراد ذيل جا مي گيرند؟

۱. افراد مضطرب

۲. خيال پردازان

۳. نازپروردگان 

۴. ماجراجويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-"رفتن به تعطيلات که به زمان و منابع بستگي دارد ،ميل شديد به فعاليت و علاقه مندي به ماجراجويي " رفتار گردشگري کدام دوره از چرخه زندگي خانواده را تشکيل مي دهد؟

۱. دوران نوجواني

۲. دوران جواني

۳. دوران بازنشستگي  

۴. خانواده مرحله يک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- مرحله اول از فرايند کلي  رفتار مصرف کننده کدام مورد مي باشد؟

۱. ارزيابي راه هاي ممکن

۲. انجام خريد

۳. شکل گيري نگرش  

۴. نياز به شناخت و آگاهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- به مجموعه افرادي که به صورت مستقيم يا غير مستقيم بر عقايد و رفتار فرد اثر مي گذارند چه مي نامند؟

۱. کنشگر

۲. ايده آل

۳. مرجع  

۴. عضو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- ساده ترين نوع رفتار خريد چه نام دارد؟

۱. حل مساله معمولي  

۲. حل مساله پيچيده  

۳. حل مساله نامحدود  

۴. حل مساله پنهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- تقاضاي سازماني نهايتا ناشي از تقاضاي کداميک از موارد زير مي باشد؟

۱. عمده فروشان

۲. مصرف کنندگان کالاها و خدمات

۳. آژانس هاي مسافرتي

۴. راهنمايان تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- چند درصد از افراد جزو اولين اکثريت افراد بر اساس الگوي اشاعه راجرز مي باشد؟

١٣.۱درصد   ١٦.۲درصد   ٣٤.۳درصد   ٣٦.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-"ذخيره پيشاپيش جا به طور مستقيم از  اينترنت و به وسيله پست الکترونيک" از ويژگي هاي کدام يک از گروه ها بر اساس الگوي اشاعه «راجرز»مي باشد؟

۱. اولين پذيرندگان   

۲. نوآوران

۳. اولين اکثريت

۴. تنبلها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- موضع يک محصول توسط چه کساني تعريف مي گردد؟

۱. صنعت

۲. مشتري

۳. رقبا  

۴. بازارياب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-"سهم و رشد بازار پايين " کدام مورد از ماتريس رشد گروه مشاورتي بوستون را شکل مي دهد؟

۱. علامت سئوال

۲. ستاره

۳. سگ  

۴. گاو شيرده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در کدام راهبرد توسعه محصول /بازار شرکت سعي دارد بدون تغيير محصول موجود ،فروش بيشتري به مشتريان کنوني خود داشته باشد؟

۱. نفوذ در بازار 

۲. توسعه محصول   

۳. توسعه بازار 

۴. تنوع گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- اصطلاح «سوات » بيانگر چيست ؟

۱. تجزيه و تحليل راهبردهاي مختلف

۲. تجزيه و تحليل بازار

۳. تجزيه و تحليل فرصت ها ،تهديدات ،نقاط ضعف و قوت

۴. تجزيه و تحليل محصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-اين چارچوب هنگامي که شرکت به دليل محدوديت هاي منابع در موقعيتي نيست که بتواند کار ديگري انجام دهد استفاده مي شود.

۱. خط و مشي   

۲. طراحي بازاريابي

۳. راهبردهاي من هم همينطور

۴. رويه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- يکپارچگي شرکت با عرضه کنندگان مواد اوليه خود چه ناميده مي شود ؟

۱. يکپارچگي پيشرو  

۲. يکپارچگي معکوس  

۳. يکپارچگي مورب   

۴. يکپارچگي افقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-"تکنيک انعطاف پذيري که شامل کسب نظر و عقيده کارشناسي درباره ديدگاههاي آينده براي يک بازار خاص بوده بدون آنکه کارشناسان با يکديگر ملاقات کنند" چه ناميده مي شود؟

۱. برآورد فروش

۲. دلفي  

۳. سري زماني 

۴. رگرسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- رگرسيون چند متغيره جزو کدام يک از روش هاي پيش بيني تقاضا مي باشد؟

۱. روش هاي علي

۲. سري زماني 

۳. دلفي  

۴. متحرک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کداميک جزو روش هاي کيفي پيش بيني فروش مي باشد؟

۱. تحليل روند 

۲. هموار سازي نمايي  

۳. روش دلفي 

۴. مدل جنکينز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- کدام مرحله در فرايند تحقيق بازاريابي مشکل ترين و مهمترين مي باشد؟

۱. تعريف مساله و هدف هاي تحقيق  

۲. توسعه دادن طرح تحقيق

۳. اجراي برنامه تحقيقاتي   

۴. تحليل نتايج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- اطلاعات توصيفي به بهترين طريق به چه وسيله بدست مي آيد؟

۱. تحقيقات مشاهده اي

۲. داده هاي بازاريابي  

۳. تحقيقات آزمايشي  

۴. تحقيقات پيمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام روش نظر سنجي کم هزينه ترين روش به حساب مي آيد ؟

۱. تلفني  

۲. حضوري   

۳. پستي  

۴. پرسشنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- کدام رويکرد بر وظايف افرادي که نقش واسطه را در گردشگري ايفا مي کنند از ديدگاه (گلدنر و ريچي ) تاکيد دارد؟

۱. رويکرد محصول   

۲. رويکرد تاريخي   

۳. رويکرد نهادي

۴. رويکرد مديريتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- مسافرت افراد مقيم در کشور خودشان چه نوع گردشگري است ؟

۱. گردشگر بين المللي  

۲. گردشگر ورودي   

۳. گردشگر محلي

۴. گردشگر داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- «آميخته اقتصاد محلي » و «فقدان تصوير»  ويژگي کدام مرحله از مدل توسعه گردشگري مي باشد؟

۱. مرحله تاثير گذاري  

۲. مرحله مقدماتي   

۳. مرحله رشد 

۴. مرحله دوام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام صادق (ع) : پدرم فرمود : وقتي اراده كار خيري كردي بشتاب ، زيرا نمي داني چه پيش مي آيد .