آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی كد 1215148

عنــوان درس :جامعه شناسي اوقات فراغت ,مديريت اوقات فراغت وورزشهاي تفريحي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :جامعه شناسي اوقات فراغت ,مديريت اوقات فراغت وورزشهاي تفريحي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ) ۱۲۱۵۱۴۸ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه )۱۲۲۲۲۱۵

ــــــــــ

١- کدام جمله در مورد " رابطه بين کار و اوقات فراغت " در اوايل قرن حاضر، صحيح است ؟

۱. کاهش ساعات کار و افزايش سن بازنشستگي

۲. افزايش ساعات کار و افزايش سن بازنشستگي

۳. افزايش ساعات کار و کاهش سن بازنشستگي

۴. کاهش ساعات کار و ثابت شدن سن بازنشستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کداميک از گزينه هاي زير جزء هدفهاي ذکر شده براي تفريح توسط بوچر در کتاب مباني تربيت بدني مي باشد؟

۱. روابط انساني در آن آزاد است .

۲ فعاليتي است که به صورت عمومي انجام مي پذيرد.

۳ چيزي فراتر از وقت بدون کار است .

۴. علاقه فرد در آن مطرح نيست و مهارت افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- بر اساس کدام نظريه ، بين کار و اوقات فراغت ، به جز ارتباط زماني رابطه ديگري وجود ندارد؟

۱. نظريه عموميت   

۲. نظريه استراحت  

۳. نظريه جبران  

۴. نظريه استقلال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در برنامه ريزي هاي جاري در جهان کدام گزينه اولويت اول سياستگزاران است ؟

۱. رشد اقتصادي

۲. اشتغال بيشتر

۳. توسعه پايدار

۴. ساماندهي مجدد منابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- تاثير فرهنگي رنسانس از کدام کشور آغاز شد؟

۱. ايتاليا  

۲. اتريش

۳. يونان  

۴. اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- در ايران باستان ، اوقات فراغت مختص چه طبقه اي بود؟

۱. کارمندان   

۲. طبقه عادي 

۳. پيشه وران 

۴. طبقه اشراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- بر اساس طبقه بندي دانشگاه لينز، اين تعريف مربوط به کدام گروه است ؟" افراد اين گروه ، در زمان فراغت خود به فعاليتي مي پردازند که نتايج آنها کاملاً مشخص ، ملموس و فوري است .

۱. واقع گرا   

۲. نخبه  

۳. حسابگر   

۴. تاثيرگذار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- مطابق تحقيق انجام شده توسط پروفسور توکارسکي در سال ٢٠٠٤ مردم آلمان بيشتر اوقات فراغت خود را با چه چيزي سپري مي کنند؟

۱. مطالعه

۲. ورزش

۳. رايانه 

۴. نواختن آلات موسيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کداميک از کشورهاي زير، کشوري توسعه يافته و صنعتي است که به ساعات طولاني کار مشهور است ؟

۱. آلمان  

۲. فرانسه

۳. آمريکا

۴. ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- سلامت جسمي و رشد مهارت و خلاقيت ، در ذيل کدام دسته از منافع تفريحات سالم و ورزش هاي تفريحي  قرار مي گيرند؟

۱. شخصي

۲. اجتماعي   

۳. اقتصادي   

۴. محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- بر اساس نتايج تحقيقات ،چه ساعاتي در شبانه روز ، بهترين زمان براي انجام فعاليت هاي ورزشي به شمار مي رود؟

٦.۱ تا ٨ صبح  ١٢.۲ تا ٣ بعد از ظهر ٩.۳ تا ١١ صبح ٣.۴ تا ٧ بعد از ظهر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام يک از انواع گردشگري ، گردشگري ميراث نيز ناميده مي شود؟

۱. شرکت در رويدادهاي هنري   

۲. گردشگري ادبي

۳. گردشگري تاريخي  

۴. گردشگري قومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- کدام نياز نزد سالمندان اهميت ويژه اي دارد؟

۱. نشاط 

۲. سرگرم بودن

۳. درآمد بيشتر داشتن

۴. مفيد واقع شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- کدام گزينه از عوامل اصلي  موثر بر بروز سکته قلبي نمي باشد؟

۱. فشار خون زياد   

۲. زياد بودن چربي خون

۳. شغل هاي پر تنش  

۴. استعمال دخانيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- مقدار تري گليسيريد نبايد از چه سطحي تجاوز کند؟

150mg/dl .۴ 100mg/dl .۳  80mg/dl .۲  20mg/dl .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- در کدام دوره بايد اهميت بيشتري  براي ورزش قائل شد؟

۱. کودکي

۲. جواني

۳. نوجواني   

۴. ميانسالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در طرح ملي کدام کشور کاشت ميليون ها اصله درخت ، در برنامه اوقات فراغت جوانان  سازمان دهي شده بود؟

۱. آلمان  

۲. اتريش

۳. ترکيه

۴. استراليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- دو کشورمسن دنيا به ترتيب کدامند؟

۱. ژاپن – ايتاليا

۲. فرانسه – نيجريه  

۳. ژاپن – قزاقستان 

۴. چين – فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- بهترين ضربان قلب براي سالمندان در حين اجراي تمرينات استقامتي کدام گزينه مي باشد؟

112_120.۴  100_115.۳  90_100.۲   80_90.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- بر اساس قوانين بين المللي چه افرادي سالمند ناميده مي شوند؟

۱. افراد بالاي ٦٥ سال

۲. افراد بالاي ٧٠ سال

۳. افراد بالاي ٦٠ سال

۴. افراد بالاي ٧٥ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- اين مفهوم که " به معلولان بايد کمک کرد تا برداشت مثبت به تفريحات سالم پيدا کنند" بيانگر  کدام اصل از روش هاي سازماندهي اوقات فراغت معلولان است ؟

۱. اصل آزادانه بودن  

۲. اصل تشويق و ايجاد انگيزه

۳. اصل آموزش اجتماعي   

۴. اصل استقلال عمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کداميک از گزينه هاي زير جزء اصول و روش هاي سازماندهي اوقات فراغت معلولان مي باشد؟

۱. فعاليتهاي فرهنگي  

۲. تعادل و جبران

۳. تفريحات سالم

۴. شرکت در سازماندهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- بر اساس اطلاعات منتشره از سوي مراجع رسمي کشور کدام گزينه صحيح است ؟

۱. زنان از مردان ، کم تحرک ترند  

۲. مردان از زنان ، کم تحرک ترند

۳. نوع تغذيه بسياري از ايرانيان ، سالم است

۴. عادات غذايي نامناسب در مردان بيش از زنان است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- به جاي اصطلاح " دوپينگ " در ورزش هاي تفريحي ، کدام گزينه بهتر است ؟

۱. ايجاد انرژي کاذب  

۲. استفاده از مواد نيرو زاي غير مجاز

۳. استفاده از تحريک کننده ها   

۴. استفاده ازمکمل هاي غذايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کافئين جزء کدام دسته از مواد نيروزا مي باشند؟

۱. مکمل هاي غذايي  

۲. نارکوتيک ها

۳. آنابول استروئيد ها

۴. تحريک کننده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کداميک از گزينه هاي زير جزء خطرات استفاده از مواد نيروزاي کوکائين مي باشد؟

۱. تنگي عروق 

۲. اختلالات عصبي  

۳. تشديد جريان قلب

۴. حالت ترس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- بيشترين تعداد گردشگران بين المللي به کدام کشورهاي زير وارد مي شوند؟

۱. چين و هندوستان  

۲. انگلستان و آمريکا

۳. ايتاليا و آلمان

۴. فرانسه و اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- مسن ترين کشور جهان کدام است ؟

۱. فرانسه

۲. آمريکا

۳. ژاپن  

۴. هندوستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در مديريت اوقات فراغت ، کدام دسته از سيستم هاي کنترل در سازمان هاي انتفاعي ، از اهميت بيشتري برخورداراست ؟

۱. فرهنگي   

۲. اقتصادي   

۳. اداري  

۴. رقابتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- از طريق کدام مورد زير در زمان و امکانات صرفه جويي مي شود و بيشترين استفاده از کمترين امکانات صورت مي گيرد؟

۱. سازماندهي 

۲. رهبري

۳. برنامه ريزي 

۴. کنترل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام علی (ع) : اين قلبها خسته و افسرده مي شوند همچون بدنها برای رفع ملالت آنها لطائف حکمت آميز زيبا و جالب انتخاب کنيد .