آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

متون نظم ۴ قسمت اول: اشعار سنایی کد 1213291

عنــوان درس :متون نظم (۴) قسمت اول :اشعار سنايي ,نظم ۴بخش ۴حديقه سنايي

تابستان 94

عنــوان درس :متون نظم (۴) قسمت اول :اشعار سنايي ,نظم ۴بخش ۴حديقه سنايي

رشته تحصيلي/کد درس :زبان و ادبيات فارسي , زبان و ادبيات فارسي ۱۲۱۳۰۴۴ – , زبان و ادبيات فارسي , زبان و ادبيات فارسي ۱۲۱۳۲۹۱

ـــــــــ

١- در مصراع « تات گويند خورده مردک دوغ » عبارت « دوغ خوردن » کنايه از چيست ؟

۱. فريب خوردن   

۲. دروغ گفتن

۳. تظاهر کردن

۴. بسيار خوردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- «تو اگر مي خوري مده آواز /  دوغ خواره نگاه دارد راز» درمصرع اول کدام آرايه به کار رفته است ؟

۱. جناس

۲. کنايه

۳. تلميح

۴. استعاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-بيت « تو روان کرده از بطر قرقر /  کان فلان ملحد آن فلان کافر» در کدام گزينه معنا شده است ؟

۱. تو از غرور و خودبيني اظهار خشم مي کني و  سخنان تند مي گويي .

۲ تو از خودبيني ديگران را متهم مي کني و سخنان تند مي گويي .

۳تو از شادي به رقص و پايکوبي مي پردازي و درباه کيش و مذهب مي گويي .

۴. از بي توجهي به دين با همه نشست و برخاست مي کني و اظهار خشم مي کني .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-در مصرع « عقل را از عقيله باز شناس » کلمه « عقيله » در کدام معنا به کار رفته است ؟

۱. آرزوپروري و خواري کشيدن  

۲. کم خردي و مغرور و متکبر

۳. مايه گرفتاري و پاي بندي   

۴. تدبير کننده نفس انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- از لحاظ اطباي قديم و فيلسوفان اسلامي مرکز نفس روحاني و نفس حيواني کدام جز بدن است ؟

۱. قلب  

۲. جگر

۳. چشم

۴. مغز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- در مصرع  « زود پيدا شدي ترا آگفت » آگفت درکدام معنا به کار رفته است ؟

۱. آشفته و پريشان 

۲. کاهلي و سستي 

۳. سخن گزافه و بيهوده  

۴. آسيب و صدمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-«بهر يک خامش اين همه فرياد /  بهر يک خاک توده اين همه باد » عبارت « يک خامش » کنايه از چيست ؟

۱. انسان

۲. دنيا  

۳. پول  

۴. آسمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-در بيت « باشد اندر خراب و آبادان /  عدل شه غيث و جور شه طوفان » کدام  آرايه به کار رفته است ؟

۱. اعنات القرينه   

۲. التفات

۳. حسن تعليل

۴. لف و نشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-در مصرع « زن سبک گفت : ساکن اي سلطان » کلمه « سبک » در کدام  معنا به کار رفته است ؟

۱. بي درنگ  

۲. با تمسخر  

۳. توهين آميز

۴. به آرامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-در مصرع « همه از علم دين شده ناهار » کلمه « ناهار » به چه معناست ؟

۱. سير و سرشار   

۲. بهره مند و دانا 

۳. جوينده و طالب 

۴. بي نصيب و محروم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- اعراب  به پولي که چند تن – که با هم به گردش روند- از جهت  سهم هزينه خود پردازند چه مي گويند ؟

۱. تناهد

۲. تقسيم  

۳. مصروف  

۴. تناوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- در بيت « تو چرا باري اي به دل سندان /  بي خبر کوفتي دو صد چندان » به دل سندان در کدام معنا به کار رفته است ؟

۱. دل خسته  

۲. بي خبر  

۳. سنگدل  

۴. دل آگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- چه عاملي سبب شد سنايي سرودن قصايد زهدآميز را آغاز کند؟

۱. دوستي و مودٌت با عثمان مختاري  

۲. حضور در دربار سلطان مسعود غزنوي

۳. سفر به خراسان و ملاقات مشايخ صوفيه  

۴. ناکامي از دريافت صله و پاداش مناسب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-به کدام علت بسياري از اشعار سنايي مشکل  دشوار ياب و محتاج شرح و تفسير شده است ؟

۱. کاربرد تمثيل و استعاره در شرح و بيان عقايد خود و استدلال هاي عقلي و فلسفي

۲ فرو رفتن در مباحث عرفاني و استفاده از آيات و احاديث و اصطلاحات نجومي

۳ ترکيبات و تعبيرات جديد با رديف هاي دشوار و پيچيده در غزليات

۴. کاربرد ترانه هاي صوفيانه و توجه به مسايل تصوف و آرايه هاي ادبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- به شحنه سپردن در کدام معنا به کار رفته است ؟

۱. تحويل داروغه قرار دادن

۲. فکر کردن و انديشيدن

۳. به مترجم  و گزارنده سپردن  

۴. نفس اماره را حاکم کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- بيت « کفر و دين هر دو در رهت پويان /  وحده لا شريک له گويان » کنايه از چيست ؟

۱. دل مرکز فهم و فقه و معرفت  

۲. پديد آورنده جان و هستي

۳. موجودات ساکن يا متحرک   

۴. وحدت اديان و انقياد کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در مصراع « دل عقل از جلال او خيره »، ترکيب دل عقل چه  نوع اضافه اي به شمار مي رود ؟

۱. تشبيهي  

۲. ملکي

۳. استعاري  

۴. بياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در مصراع « کم ز گنجشکي آيد ز هيبت / جبرييلي بدان همه صولت  » واژه صولت به چه معناست ؟

۱. زودگذر بودن   

۲. دوستي مفرط   

۳. زيبا بودن  

۴. هيبت داشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- « حبٌه را قبٌه کردن » کنايه از چيست ؟

۱. کاري را وارونه جلوه دادن   

۲. کار زشتي را زيبا جلوه دادن

۳. کار کوچکي را بزرگ نمودن  

۴. بزرگي را خار و ذليل نشان دادن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-«چند از اين عقل ترهات انگيز /  چند از اين چرخ و طبع رنگ آميز» ترهات انگيز در کدام معنا به کار رفته است ؟

۱. سخنان ياوه

۲. حيله گر  

۳. نفس ناپاک

۴. نيروي انديشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-« عقل عقل » در مصرع « عقل عقل است و جان جان است او » به چه معناست ؟

۱. خرد راستين

۲. صفات حق

۳. پديد آورنده

۴. نفس و حواس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- در بيت «عقل ما رهنماي هستي اوست /  هستها زير پاي هستي اوست » زير پاي آوردن کنايه از چيست ؟

۱. ناتوان بودن از درک

۲. حيران و سرگردان شدن

۳. پايان کار و نهايت سفر 

۴. مقهور و مطيع ساختن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-بيت «زهر در کام او شکر گردد / سنگ در دست او گهر گردد» اشاره به معجزات کدام پيامبر است ؟

۱. محمد (ص )

۲. نوح (ع )  

۳. داود (ع )  

۴. ابراهيم (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- بيت « خلق را ذات چون نمايد او /  در کدام آينه درآيد او» با کدام گزينه  همخواني دارد؟

۱. الرحمن علي العرش استوي   

۲. و لله المشرق و المغرب فاينما توّلوا فثمٌ وجه الله .

۳. فّلما تجّلي رٌبه للجبل جعله دکّا و خرُّ موسي صعقا.   

۴. ينزل الله الي سماء الدنيا.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-«ذات او را نبرده ره ادراک/ عقل را جان و دل در آن ره چاک »  مصرع دوم کنايه از چيست ؟

۱. قديم و بي زمان بودن دنيا 

۲. بر نتافتن و تحمل نياوردن

۳. تنزل و کاستي يافتن   

۴. بدون دخالت اسباب مادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-در بيت «مرد جسمي ز راه گمراهست /  کفر و تشبيه هر دو همراهست » کدام آرايه به کار رفته است ؟

۱. حشو قبيح  

۲. لف و نشر  

۳. حسن تعليل

۴. ادماج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-در بيت « اندر آمد به بارگاه خداي /  دامن خواجگي کشان در پاي » دامن خواجگي در پاي کشيدن کنايه از چيست؟

۱. ديدن امور ظاهري و محسوس

۲. حرکت کردن به عزت و حرمت

۳. شفاعت و ميانجي گري کردن

۴. دورنگي و نفاق و رياکاري کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-در مصرع « فخر از آل صخر بر بوده » مقصود از «آل صخر» کدام خاندان است ؟

۱. ابولبابه

۲. بني قريظه

۳. ابوسفيان  

۴. ابولهب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- «عقل چون بر گشاد زاغ هوس » زاغ هوس چه نوع اضافه اي به شمار مي رود ؟

۱. تخصيصي  

۲. بياني

۳. استعاري  

۴. تشبيهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- حکم سدوم به چه معناست ؟

۱. دا وري به ستم 

۲. حکم قطعي

۳. آهنگ بد  

۴. کر و فر داشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : و بر ايشان و بر جانهاشان درود فرست ، و كارشان ( گفتار و كردارشان ) را بر تقوي و پرهيزكاري فراهم نما ، و احوالشان را اصلاح فرما ، و توبه آنان را بپذير ، زيرا تو بسيار توبه پذير و مهربان و بهترين آمرزندگاني ( چون سيئه و بدي را به حسنه و نيكي تبديل مي نمايي ) و ما را به سبب رحمت و مهربانيت در سراي سلامت و بي گزند ( بهشت ) با ايشان قرار ده ، اي مهربانترين مهربانان