آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی کشاورزی پایدار کد 1411058

نام درس : کشاورزي پايدار- مباني کشاورزي پايدار

ترم اول سال 87-88

نام درس : کشاورزي پايدار- مباني کشاورزي پايدار 

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي : کشاورزي (اقتصاد کشاورزي )-  تجميع (علوم دامي –   علوم کشاورزي)   ١١٢١٠١٢تجميع (علوم دامي –   علوم کشاورزي ): ١٤١١٠٥٨

ــــــــــــــــــ

۱. اصول کشاورزي بيوديناميک دربردارندة چه مفاهيمي نيست ؟ 

  الف . تنوع  ب . چرخة مجدد مواد   ج . اجتناب از مصرف مواد شييمايي د. تمرکز توليد و توزيع 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲. تخريب جنگلهاي مناطق حاره , تنوع بيولوژيکي را کاهش داده و زمين را در معرض فرسايش قرار مي دهد و باعث افزايش ……………………………در آتمسفر مي شود

  الف . دي اکسيد کربن   ب . اکسيژن    ج . نيتروژن    د. هليوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. سيستمهاي کشاورزي پايدار سيستمهايي هستند که بر …………………..متکي هستند 

  الف . نهاده هاي کم انرژي و مقادير کمي مواد شييمايي 

  ب . نهاده هاي پر انرژي و مقادير زيادي مواد شييمايي 

  ج . موارد الف و ب صحيح است 

  د. نهاده هاي پر انرژي و مقادير کمي مواد شييمايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. کدام عبارت صحيح تر است ؟ 

  الف . در کشاورزي پايدار بر ثبات عملکرد در طولاني مدت با حداقل تأثير بر محيط تأکيد مي شود 

  ب . در کشاورزي پايدار بر اهداف کوتاه مدت و حداکثر عملکرد تأکيد مي شود 

  ج . در کشاورزي فشرده بر ثبات عملکرد در طولاني مدت با حداقل تأثير بر محيط تأکيد مي شود 

  د. در کشاورزي فشرده بر اهداف بلند مدت و عملکرد مناسب و معقول تأکيد مي شود 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵. در شخم حداقل يا شخم حفاظتي چند درصد بقاياي گياهان در سطح خاک باقي گذاشته مي شود؟ 

  الف . حداقل ۶۰ درصد   ب . حداقل ۵۰ درصد    ج . حداقل ۴۰ درصد    د. حداقل ۳۰ درصد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶. کدام عبارت صحيح تر است ؟ 

  الف . هر گاه خاکها داراي ظرفيت تبادل آنيوني پاييني باشند , پتاسيم نيز ممکن است در اثر شستشو از چرخة عناصر بيرون رود 

ب . هر گاه خاکها داراي ظرفيت تبادل آنيوني بالايي باشند , پتاسيم نيز ممکن است در اثر شستشو از چرخة عناصر بيرون رود 

  ج . هر گاه خاکها داراي ظرفيت تبادل کاتيوني پاييني باشند , پتاسيم نيز ممکن است در اثر شستشو از چرخة عناصر بيرون رود 

  د. هر گاه خاکها داراي ظرفيت تبادل کاتيوني بالايي باشند , پتاسيم نيز ممکن است در اثر شستشو از چرخة عناصر بيرون رود 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۷. ميزان فراهم بودن ازت در کود کمپوست شده گاو شيري به طور ميانگين چقدر است ؟ 

  الف . سه برابر کود تازه  ب . نصف کود تازه    ج . دو برابر کود تازه    د. به اندازة کود تازه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. …………..حساس ترين عنصر غذايي نسبت به شستشو است زيرا يون نيترات داراي بار الکتريکي …………. بوده و نمي تواند به اندازة کافي در خاک باقي بماند

  الف . ازت مثبت  ب . ازت منفي   ج . فسفر – مثبت  د. فسفر – منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. در رهيافت مديريت تلفيقي آفات از چه طريقي آفات را کنترل مي کنند؟ 

  الف . تلفيقي از کنترل هاي بيولوژيک , زراعي و شييمايي   ب . تلفيقي از کنترل هاي بيولوژيک و زراعي  

  ج . تلفيقي از کنترل هاي زراعي و شييمايي د. تلفيقي از کنترل هاي بيولوژيک و شييمايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. عليرغم موفقيت هاي بسيار و توانايي بالقوة کنترل آفات , سرمايه گذاري و اخيراً فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويجي به چند علت رو به کاهش نهاده است . بخشي از اين کاهش به سرمايه گذاري بيشتربراي روشهاي …………… کنترل آفات مربوط مي شود 

  الف . شيميايي   ب . زراعي ج . بيوتکنولوژي  د. اکولوژيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱. منظور از اصطلاح «اگرواکولوژي » چيست ؟ 

  الف . سازگاري دام با شرايط اکولوژيکي    ب . سازگاري گياه با شرايط اکولوژيکي 

  ج . سازگاري علف کشها با شرايط اکولوژيکي  د. سازگاري گياه و دام با شرايط اکولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. در کدام دهه , انقلاب سبز , توليد غذا را به طور قابل ملاحظه اي افزايش داد؟ 

  الف . دهة ۱۹۳۰  ب . دهة ۱۹۴۰   ج . دهة ۱۹۶۰   د. دهة ۱۹۹۰ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. علت افزايش توليد غذا ناشي از انقلاب سبز چه بود؟ 

  الف . پيدايش واريته هاي پر عملکرد گندم و برنج ب . آبياري 

  ج . مصرف مقادير زيادي کودهاي ازته د. هر سه مورد صحيح است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. کدام عبارت در مورد تأثير کودها در کشاورزي پايدارصحيح تر است ؟ 

  الف . نمي توانند بروز بيماريها را افزايش دهند 

  ب . بر رشد گياهان زراعي اثر نمي گذارند

  ج . نمي توانند بر رشد علفهاي هرز اثر بگذارند 

  د. مي توانند حملة آفات را افزايش دهند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵. در کشاورزي پايدار بايد

  الف . با حذف مرزهاي مزارع , آنها را بزرگتر نموده تا از ماشين آلات مدرن بهره وري بيشتري به عمل آيد  

  ب . حذف مرزهاي مزارع با آگاهي از اعمال اکولوژيکي شروع شود 

  ج . از ابتدا علفهاي هرز را نابود کرد 

  د. تناوب کشت را کنار گذاشت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. در کشاورزي پايدار براي کاهش کاربرد علف کشها از کدام روش استفاده نمي کنند؟ 

  الف . کنترل مکانيکي    ب . تناوب زراعي  ج . علف کشهاي قارچي   د. کنترل شييمايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۷. تثبيت ………….. ازت , منبع عمدة ازت در سيستم ارگانيک است

  الف . بيولوژيکي  ب . شيميايي    ج . فزييولوژيکي  د. اکولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. آبشويي نيترات در مزرعة تلفيقي ………….. مزرعة متداول است

  الف . بيشتر از   ب . مساوي با   ج . کمتر از د. مساوي و يا بيشتر از

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹. چرا تقاضا براي محصولات ارگانيک در بازار اروپا در حال افزايش است ؟ 

  الف . زيرا محيط زيست از اهميت ويژه اي برخوردار است 

  ب . زيرا انسان , محيط زيست و حيات وحش از اهميت ويژه اي برخوردارند 

  ج . زيرا محصولات ارگانيک با بيوتکنولوژي توليد مي شوند 

  د. اصولاً تقاضا براي محصولات ارگانيک به دليل وجود تقاضاي بيشتر براي محصولات ترانشرنيک , در اروپا در حال افزايش نيست 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۰. کدام سيستم خيلي پايدار نيست (در آفريقا)؟ 

  الف . کشاورزي دوره اي    ب . کشاورزي سيلابي 

  ج . توليد محصولات باغي براي ارائه به بازار  د. کشاورزي معيشتي فشرده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱. همة سيستمها در آفريقا « غير پايدارند» بجز سيستم ……….. 

  الف . مزارع بزرگ (ديم )    ب . کشاورزي مخلوط 

  ج . آيش بوته اي يا تناوب زمين د. کشاورزي ابتدايي و ساکن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. اضافه کردن عناصر غذايي براي گياه زراعي که به صورت مداوم کشت مي شود يا زماني که در تناوب زراعي قرار دارد , به منشأ آلي يا معدني آن , ………. 

  الف . عملکرد را در ابتدا افزايش و سپس کاهش مي دهد 

  ب . تأثيري در عملکرد ندارد 

  ج . عملکرد را کاهش مي دهد 

  د. عملکرد را افزايش مي دهد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. فرمول زير مربوط به محاسبة چه چيزي است ؟ 

tn

(t يt-L يt-RM ي APt AR)س گ PNtn 

  الف . توازن عناصر غذايي در اکوسيستم خاک (ورودي ) 

  ب . توازن عناصر غذايي در اکوسيستم خاک (خروجي ) 

  ج . پتانسيل عناصر غذايي مورد نياز گياه 

  د. پتانسيل نيتروژن در خاک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۴. اتلاف عمدة ازت به چه صورت است ؟ 

  الف . تبديل نيترات به شکل هاي مايع  ب . تبديل نيترات به شکل هاي گازي 

  ج . تبديل سولفات به شکل گازي    د. تبديل نيترات به شکل جامد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۵. مفهوم ميزان قابل مجاز فرسايش در چه سالي و توسط چه کسي بيان شد؟ 

  الف . اسميت ۱۹۶۱ ب . اسميت ۱۹۵۱  ج . اسميت ۱۹۷۱  د. اسميت ۱۹۴۱ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۶. در کشاورزي پايدار جابجايي خاک سطح الارض چقدر است ؟ 

  الف . بيشتر از سرعت تشکيل خاک 

  ب . برابر با سرعت تشکيل خاک    

  ج . کمتر از سرعت تشکيل خاک  

   د. ابتدا خيلي شديدتر و سپس خيلي کمتر از سرعت تشکيل خاک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۷. گياهان زراعي به مقدار زياد به چه عنصر يا عناصري نياز دارند؟ 

  الف . فسفر ب . ازت  ج . سولفات    د. الف و ب درست است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۸. اتلاف خاک به ميزان ۱ تن در هکتار باعث اتلاف ……………. مليي متر خاک در هزار سال مي شود

  الف . ۱۰  ب .۱۰۰  ج .۱۰۰۰  د.۱ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۹. سيستمهاي کشاورزي پايدار …………… 

  الف . از نظر ميزان مصرف هر گونه نهاده ,کم مصرف مي باشد

  ب . از نظر ميزان مصرف نهاده هاي شييمايي کم مصرف و از نظر نهاده هاي اطلاعاتي پر مصرفند 

  ج . از نظر مصرف نهاده هاي شييمايي پرمصرف و از نظر نهاده هاي اطلاعاتي کم مصرفند 

  د. از نظر مصرف هرگونه نهاده پرمصرف مي باشند  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. مجموعة پتب بر مبناي درک ………… سيستم گياه – آفت و يک کاسه کردن تاکتيکهاي کنترل , تحت لواي ………….. بنا نهاده شده است

  الف . ميکروبيولوژي – ميکروبيولوژي آفت   ب . بيولوژي – مهندسي آفت 

  ج . فزييولوژي – اکولوژي آفت د. اکولوژي – مديريت آفت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام صادق (ع) : سليمان ديلمي مي گويد : به امام صادق – عليه السلام – عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

سؤالهاي تشريحي 

  ۱. دو مشکلي که باعث بذل توجه به کشاورزي پايدار شده اند , کدامند؟ در ضمن دو اصل کليدي در کشاورزي پايدار کدامها

هستند؟ 

۲. مهندسي ژنتيک در کنترل علفهاي هرز به دو طريق مي تواند سهيم باشد , آن دو طريق کدامند؟در ضمن يکي از نقاط ضعف

بالقوه کاربرد مهندسي ژنتيک را بيان کنيد

۳. مهمترين اثرات محيطي ناشي از عمليات فشردة زراعي و استفادة زياد از مواد شييمايي را نام ببريد

۴. حداقل معيارها براي کشاورزي اکولوژيک کدامند؟ 

۵. مالچ زنده يکي از تکنيک هايي است که در آن بر ضرورت توسعة سيستمهاي توليد کشاورزي پايدارتر مورد تأکيد قرار گرفته

است , آن را تشريح کنيد.

نام درس : کشاورزي پايدار- مباني کشاورزي پايدار

ترم دوم سال 88-89

نام درس : کشاورزي پايدار- مباني کشاورزي پايدار

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي کشاورزي ( اقتصاد کشاورزي ) (١١٢١٠١٢)-  (مهندسي اقتصاد کشاورزي- مهندسي علوم دامي- مهندسي علوم کشاورزي ) ( تجميع ) (١٤١١٠٥٨) ـــــــــــــ 

۱. موضوع توسعه پايدار ، براي اولين بار به طور رسمي در چه سالي مطرح گرديد ؟

   الف . ۱۹۶۷   ب . ۱۹۷۷    ج . ۱۹۸۷ د. ۱۹۹۷ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. در کدام ديدگاه ، طبيعت صرفا" نقش تهيه کنندگي و فراهم آوري منابع طبيعي و خدمات و محل دفع ضايعات توليد شده  از فعاليت هاي انساني را دارد ؟

   الف . اقتصاد سياسي    ب . اقتصاد بازار    ج . اقتصاد محيط زيست  د. اقتصاد کلاسيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳. کدام نهاد ذيل ، توسعه پايدار را پيشرفت کيفيت زندگي انسان ها با توجه به حفظ ظرفيت هاي سيستم تامين کننده حيات کره زمين تعريف مي کند ؟

   الف . برنامه محيط زيست ملل متحد    

   ب . برنامه توسعه ملل متحد 

   ج . اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي   

   د. سازمان بهداشت جهاني   

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. نظام کشاورزي معيشتي در چه مناطقي اجرا مي شود ؟

   الف . در مناطقي که دامپروري به شيوه متعارف و تجاري قابل انجام است   

   ب . در مناطقي که دامپروري به شيوه متعارف و تجاري قابل انجام نيست   

   ج . در مناطقي که زراعت و دامپروري به شيوه متعارف و تجاري قابل انجام است   

   د. در مناطقي که زراعت و دامپروري به شيوه متعارف و تجاري قابل انجام نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. سه پارامتر اصلي در کشاورزي متعارف کدامند ؟

   الف . بيولوژيکي ، شييمايي ، الکترونيکي   ب . بيولوژيکي ، مالي ، مکانيکي 

   ج . مکانيکي ، شييمايي ، بيولوژيکي  د. مکانيکي ، الکترونيکي ، بيولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶. تنوع روش ها و فرايند هاي توليد ، بازآفريي ن و چرخه مجدد مواد ، اجتناب از کاربرد مواد شييمايي و عدم تمرکز در توليد ، از اصول کدام کشاورزي محسوب مي شود ؟

   الف . کشاورزي ارگانيک ب . کشاورزي بيوديناميک 

   ج . کشاورزي اکولوژيکي د. کشاورزي متعارف 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۷. نقش مالچ زنده در کشاورزي پايدار چيست ؟

الف . کنترل علف هاي هرز  ب . کنترل منابع آب  ج . کنترل جانوران   د. کنترل باکتري ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. اين تعريف از کيست ؟ : « کشاورزي پايدار عبارت از نظامي است که بتواند از نظر بوم شناسي ، سازگار، از نظر اقتصادي پويا و از نظر اجتماعي پذيرفتني باشد»

الف . هارگراو (۲۰۰۵)    ب . گيپس (۲۰۰۳)   ج . روي (۱۹۹۱)    د. هاميلتون (۱۹۹۰) 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. بر اساس نظر لئوپولد ، حق بهره مندي موجودات زنده از منابع نسبت به انسان چگونه است ؟

   الف . ساير موجودات زنده کمتر از انسان حق بهره مندي دارند 

   ب . ساير موجودات زنده بيشتر از انسان حق بهره مندي دارند 

   ج . ساير موجودات زنده به اندازه انسان حق بهره مندي دارند 

   د. ساير موجودات زنده در شرايط مختلف حق بهره مندي متفاوت دارند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. منظور از « کارايي » در بعد اقتصادي کشاورزي پايدار چيست ؟

 الف . افزايش نسبت خروجي به ورودي نهاده ها ، نيروي کار، سرمايه و ساير عوامل توليدي مي باشد 

 ب . کاهش نسبت خروجي به ورودي نهاده ها ، نيروي کار، سرمايه و ساير عوامل توليدي مي باشد 

 ج . افزايش نسبت ورودي به خروجي نهاده ها ، نيروي کار، سرمايه و ساير عوامل توليدي مي باشد

 د. کاهش نسبت ورودي به خروجي نهاده ها ، نيروي کار، سرمايه و ساير عوامل توليدي مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۱. چنانچه در عمليات کشا ورزي از روشهاي پايدار استفاده شود ، فرسايش خاک به چه ميزان کاهش مي يابد ؟

   الف . ۳۰ درصد    ب . ۴۰ درصد  ج . ۵۰ درصد  د. ۶۰ درصد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. به منظور تقويت پايداري سيستم هاي کشاورزي در سطح مزرعه ، چه گروهي بهبود کيفيت حيات وحش در مزرعه را بر عهده دارد؟ 

   الف . کشاورزان و مديران بانک  

   ب . کشاورزان و خانواده آنها ، کارگران مزرعه 

   ج . ساکنين منطقه ، طرفداران محيط زيست   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

   د. طرفداران محيط زيست ، عموم مردم ، کشاورزان درگير با محيط زيست 

۱۳. در سيستم چند کشتي ، منظور از حاصلخيزي خاک چيست ؟

   الف . کشاورز براي گياهان ازت ، فسفر و ساير مواد غذايي را مهيا مي کند 

   ب . گياهي براي گياهي ديگر ازت ، فسفر و ساير مواد غذايي را مهيا مي کند

   ج . ميکروفون براي گياهان ازت ، فسفر و ساير مواد غذايي را مهيا مي کند 

   د . ماکروفون براي گياهان ازت ، فسفر و ساير مواد غذايي را مهيا مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. گياهان مربوط به کدام خانواده ، به عنوان « کود سبز » در کشاورزي پايدار استفاده مي شوند ؟

   الف . بقولات  ب . غلات ج . حبوبات   د. مرکبات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۵. در شخم حفاظتي چه مواردي لازم است ؟

   الف . وجود و حفظ بقاياي جانوري در سطح خاک لازم است   

   ب . وجود و حفظ بقاياي گياهي ، کاه و کلش در سطح خاک لازم است   

   ج . وجود و حفظ بقاياي جانوري در عمق خاک لازم است   

   د. وجود و حفظ بقاياي گياهي ، کاه و کلش در عمق خاک لازم است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. « تراکم دام در هر هکتار از مراتع » جزء کداميک از شاخص هاي کشاورزي پايدار محسوب مي شو؟

الف . شاخص هاي اجتماعي    ب . شاخص هاي اقتصادي 

   ج . شاخص هاي زيست محيطي    د. شاخص هاي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. در کشاورزي پايدار ، منظور از « فشارسنج پايداري » چيست ؟

   الف . ابزاري است براي اندازه گيري و برقراري ارتباط با رفاه جامعه و پيشرفت آن به سوي پايداري  

   ب . ابزاري است براي اندازه گيري و برقراري توسعه در کشاورزي و پيشرفت آن به سوي پايداري   

   ج . ابزاري است براي اندازه گيري فشارهاي وارده بررفاه جامعه و شيوه هاي مديريت آن   

   د.  ابزاري است براي اندازه گيري فشارهاي وارده برتوسعه کشاورزي و شيوه هاي مديريت آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. در مرحله گذار از نظام کشاورزي متعارف به پايدار ، وضعيت درآمد مزرعه چگونه است ؟

الف . افزايش مي يابد.    ب . کاهش مي يابد.  ج . داراي نوسانات پراکنده مي شود.  د. تفاوتي نمي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۹. در رابطه با الزامات ساختاري توسعه پايدار کشاورزي ، مکانيسم هاي تصميم گيري چگونه است ؟

   الف . تصميم گيري به صورت غيرمتمرکز و عدم واگذاري قدرت به تشکل هاي محلي 

   ب . تصميم گيري به صورت متمرکز و عدم واگذاري قدرت به تشکل هاي محلي 

   ج . تصميم گيري به صورت متمرکز و واگذاري قدرت به تشکل هاي محلي 

   د. تصميم گيري به صورت غيرمتمرکز و واگذاري قدرت به تشکل هاي محلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۰. در دوره اول شکل گيري مباحث کشاورزي پايدار( دهه ۱۹۸۰) ، چه موضوعاتي مطرح گرديد ؟

   الف . ظهور مفاهيم کشاورزي قابل تجديد  ب . ظهور مفاهيم کشاورزي مکانيزه 

   ج . ظهور مفاهيم کشاورزي پاک    د. ظهور مفاهيم کشاورزي مدرن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. کدام گزينه ، ويژگي هاي « دانش بومي » است ؟

   الف . مکان محوري ، سادگي ، تجربي ، مکتوب ، سازگاري ، پويايي 

   ب . مکان محوري ، سادگي ، تجربي ، غيرمکتوب ، سازگاري ، پويايي 

   ج . مکان محوري ،پيچيدگي ، تجربي ، غيرمکتوب ، سازگاري ، پويايي 

  د. مکان محوري ، سادگي ، تجربي ، مکتوب ،ناسازگاري ، پويايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. الگوي موردنياز کشاورزي پايدار کدام است ؟

الف . تلفيي ق از دانش کلاسيک و دانش صنعتي  

 ب . تلفيي ق از دانش کلاسيک و دانش محيط زيست 

ج . تلفيي ق از دانش کلاسيک و دانش اقتصادي و اجتماعي

د. تلفيي ق از دانش کلاسيک و دانش بومي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. کشت نخود و گندم به نسبت برابر چه منفعتي براي مزرعه دارد ؟

   الف . افزايش حاصلخيزي خاک ب . کاهش فرسايش خاک 

   ج . مقاومت بيشتر در مقابل کم آبي  د. مقاومت بيشتر در مقابل آفات و بيماري ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. در کشاورزي پايدار ، مباحث پايداري در مرحله برداشت چگونه است ؟

   الف . نحوه برخورد با آفات و امراض    ب . نحوه برخورد با کاه و کلش يا پسماندهاي گياهي 

   ج . نحوه مديريت منابع آب د. نحوه مديريت ماشين آلات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۵کداميک از موارد ذيل همسو با « مديريت خوب پس چر » مي باشد ؟

   الف . نياز به استفاده از کودهاي شيمي ايي  ب . ظرفيت تحمل پايين زمين يا اراضي 

   ج . روان آب زياد ذخيره  د. عدم چراي مراتع فقير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

 

ســــــؤالات تشريحـــــي 

(بارم هر سؤال ۱/۳ نمره مي باشد

 

۱دو هدف اساسي در نظام کشاورزي پايدار را توضيح دهيد

۲منابع طبيعي تجديد پذير و منابع طبيعي تجديد ناپذير را تعريف نماييد .

۳در بعد اجتماعي کشاورزي پايدار ،چه مواردي مد نظر است .

۴کلارک در تحقيقات خود براي سنجش ميزان پايداري بيوسفر، چه شاخصي را پيشنهاد مي کند ؟ توضيح دهيد .

۵مراحل مديريت ريسک در کشاورزي پايدار را بيان نماييد .

حضرت فاطمه (س) : حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) در جواب سلمان كه براي فقيري تقاضاي كمك داشت فرمود : " اي سلمان ! سوگند به خداوندي كه حضرت محمد ( صلي الله عليه و آله ) را به پيامبري برگزيد ، سه روز است كه غذا نخورده ايم و فرزندانم حسن و حسين ( عليهما السلام ) از شدت گرسنگي بي قراري مي كردند و خسته و مانده به خواب رفته اند . اما من نيكي و نيكوكاري را كه درب منزل مرا كوبيده است ، رد نمي كنم " .

عنــوان درس : توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۱۲ – ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۴۱۱۰۵۸ – ,مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۳۴۷(

ـــــــ

١در کداميک از تعاريف پايداري ، منابع طبيعي قابل جايگزين با سرمايه بشر-ساخت نيست و نبايد آنها را تخريب کرد؟

۱پايداري از نقطه نظر سيستم انساني   ۲. پايداري از نقطه نظر سيستم اکولوژيکي

۳. پايداري از نقطه نظر عدالت بين نسلي و درون نسلي   ۴.  پايداري از نقطه نظر محدوديت و بحران ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کداميک از ويژگي هاي اصلي مفهوم پايداري نمي باشد؟

۱ساده بودن ۲.  شفاف نبودن  ۳.  پيچيده بودن   ۴.  چند رشته اي بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣اهداف توسعه پايدار شامل کدام بخش ها مي شود؟

۱اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي  ۲.  اجتماعي ، اکولوژيکي ، اقتصادي

۳اکولوژيکي ، اجتماعي ، زيست محيطي   ۴.  اکولوژيکي ، اقتصادي ، منابع طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤کداميک جزء منابع خودمولد مي باشد؟

۱. سوخت هاي فسيلي ۲. کاني هاي فلزي   ۳. ذغال سنگ  ۴.  جنگل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥تنها نهاده وارد شده به نظام کشاورزي سنتي چيست ؟

۱. انرژي خورشيدي  ۲. سموم کشاورزي   ۳. کود شيميايي   ۴.  ماشين آلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦در کداميک از نظام هاي کشاورزي ، مزرعه يک بنگاه اقتصادي است که هدف آن به حداکثر رساندن سود کوتاه مدت مي باشد؟

۱کشاورزي بيوديناميک  ۲.  کشاورزي ارگانيک  ۳.  کشاورزي صنعتي ۴.  کشاورزي سنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧مصرف آفت کش ها در کشاورزي صنعتي سبب چه مشکلي گرديده است ؟

۱. اتلاف انرژي  ۲. کاهش حاصلخيزي خاک

۳. فرسايش خاک ۴. کاهش تنوع زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨در کداميک از نظام هاي کشاورزي اثر نيروي نامرئي عالم هستي بر موجودات مطرح است ؟

۱. کشاورزي بيوديناميک  ۲. کشاورزي صنعتي  ۳. کشاورزي ارگانيک  ۴. کشاورزي اکولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩طبق کدام اصل کشاورزي پايدار ، هزينه هاي ناشي از صدمات و لطمات وارده به محيط زيست برعهده مسببان و عوامل آسيب رسان مي باشد؟

۱اصل احتياط  ۲. اصل بهره وري ۳. اصل حفاظت  ۴.  اصل تنوع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠کداميک جزء اهداف کشاورزي پايدار نيست ؟

۱. حفظ تنوع زيستي   ۲.  حفاظت از دانش بومي  ۳. حفظ بهره وري خاک  ۴.  حداکثر رساندن سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١کشاورزي پايدار داراي چند بعد مي باشد؟

۵ .۴ ۴ .۳   ۳ .۲ ۲  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢کداميک جزء عنصر بعد اقتصادي کشاورزي پايدار مي باشد؟

۱تنوع بخشي  ۲.  عدالت اجتماعي

۳تنوع زيستي ۴. توانمند سازي کشاورزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣کداميک جزء تکنيک هاي کشاورزي پايدار نيست ؟

۱تلفيق دام و گياه   ۲.  تک کشتي  ۳.  جنگل زراعي   ۴.  تناوب زراعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کداميک جزء کودهاي آلي نيست ؟

۱. کمپوست   ۲.  کود دامي ۳. کود سبز ۴. کود ازته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥اين مواد با گيج کردن حشرات نر، نرخ جفتگيري را کاهش داده و در کشاورزي پايدار براي کنترل آفات استفاده مي شوند.

۱. آفت کش  هاي باکتريايي  ۲. آفت کش هاي قارچي

۳فرمون ها  ۴.  مواد عقيم کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦رها کردن پسماندها و کاه و کلش بر روي زمين زراعي چه مزيتي دارد؟

۱باعث از بين رفتن جانوران و گياهان ريز مي شود ۲.  باعث کاهش نفوذ پذيري خاک مي شود

۳باعث افزايش مواد آلي خاک مي شود ۴.  باعث افزايش فرسايش خاک مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧اينکه افراد مختلف يک برداشت مشابه از شاخص داشته باشند، جزء کدام اصول شاخص سازي مي باشد؟

۱شفافيت و جامعيت  ۲.  سنجش پذيري   ۳.  اصل وزن پذيري  ۴.  اصل ترکيب پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨در شاخص زيست محيطي کشاورزي پايدار، چه موردي لحاظ مي شود؟

۱نسبت انسان به محصول زراعي ۲.  هزينه مبارزه با آفات

۳. سرانه مصرف انرژي ۴.  مقدار افزايش اميد به زندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٩در کشاورزي پايدار از روش سناناياک به چه منظوري استفاده مي شود؟

۱. کنترل آفات ،امراض و علفهاي هرز   ۲. سنجش ميزان پايداري کشاورزي

۳. استفاده بهينه از آب و ساير نهاده ها   ۴. کنترل فرسايش خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠اينکه فناوري ها و محصولات پايدار با اقبال و پذيرش مناسبي بر خوردار نباشند، جزء کداميک از ريسکها در کشاورزي پايدار مي باشد؟

۱ريسک درآمد ۲.  ريسک قيمت و بازار  ۳.  ريسک اجتماعي   ۴.  ريسک توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١جريمه کردن کساني که باعث آلودگي محيط زيست مي شوند، جزء کداميک از الزامات کشاورزي پايدار مي باشد؟

۱الزامات سياستي   ۲. الزامات ساختاري  ۳.  الزامات مديريتي ۴. الزامات توسعه نهادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢فرآيند انتقال از کشاورزي صنعتي به کشاورزي پايدار شامل چند مرحله مي باشد؟

۱۲ مرحله ۲. ۳ مرحله   ۳. ۴ مرحله ۴. ۵ مرحله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣در مقايسه کشاورزي پايدار و کشاورزي صنعتي کداميک درست مي باشد؟

۱اثر هر دو بر محيط زيست يکسان مي باشد  ۲. بازده اقتصادي کشاورزي پايدار بالاتر است

۳ميزان توليد در کشاورزي پايدار بيشتر است   ۴.  هزينه توليد در کشاورزي پايدار پايين تر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤در انقلاب سبز کدام مورد به وقوع پيوست ؟

۱کاهش شکاف بين انسان و طبيعت  ۲.  معرفي کودهاي شيميايي و بذور اصلاح شده 

۳کاهش آلودگي منابع آبي و خاکي کره زمين ۴.  کاهش فقر اقتصادي و شکاف طبقاتي در جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥دود دادن استخوان حيوانات مرده توسط کشاورزان در کنار درختان انجيردر استان فارس به منظور توليد ميوه بهتر، بيانگرچه بخشي از کشاورزي پايدار مي باشد؟

۱استفاده از مواد آلي در کشاورزي پايدار  ۲.  اهميت دانش بومي در کشاورزي پايدار

۳. کنترل تلفيقي آفات در کشاورزي پايدار ۴. استفاده از کود سبز در کشاورزي پايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦استفاده از کدام وسيله جهت خاک ورزي ، باعث پايداري بيشتر در خاک مي شود؟

۱. گاوآهن قلمي ۲.  خاک ورز دوار   ۳. گاو آهن بشقابي   ۴.  گاو آهن برگردان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧تناوب زراعي در کشت گندم به چه طريقي به کشاورزي پايدار کمک مي کند؟

۱افزايش مصرف آب  ۲. افزايش حاصلخيزي خاک

۳. افزايش علف هاي هرز   ۴.  تجمع مواد سمي در خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨کدام روش مبارزه با آفات جزء روش هاي پايدار نيست ؟

۱. تغيير تاريخ کاشت  ۲. کشت متراکم و يکنواخت

۳. برداشت به موقع  ۴.  علف کش هاي هورموني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩شخم عميق تابستانه بلافاصله پس از برداشت گندم جزء کداميک از روش هاي مبارزه با آفات مي باشد؟

۱کنترل بيولوژيکي  ۲.  کنترل زراعي ۳. کنترل ژنتيکي  ۴.  کنترل شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠در روش پايدار، روش برخورد با کاه و کلش گندم پس از برداشت چگونه بايد باشد؟

۱. کاه و کلش به نحوي به خاک برگردانده شود

۲  کاه و کلش بسته بندي و از مزرعه خارج شود

۳  کاو کلش در مزرعه سوزانده شود

۴. کاه و کلش همراه با محصول برداشت و از مزرعه خارج شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام جواد (ع) : كسي كه سازش و مدارا با مردم را رها كند ، ناراحتي به او روي مي آورد .

عنــوان درس : تکنولوژي و کشاورزي پايدار,توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس : تکنولوژي و کشاورزي پايدار,توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۱۲ – , مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي , – چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ) ۱۴۱۱۰۵۸ – , مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۳۴۷) مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۵۰۰۲

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ـــــ

١- کدام يک از موارد زير در شرايط مبارزه شيميايي مشاهده مي شود؟

۱. انتخابي عمل کردن سموم و افزايش حشرات شکارچي  ۲. طغيان مجدد آفات و بيماري ها

۳. ارزان قيمت بودن روش شيميايي   ۴. ريشه کني کامل آفات و علف هاي هرز مورد نظر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام يک از گزينه هاي زير صحيح است ؟

۱. هدف روش کنترل بيولوژيکي ، حذف کامل آفت و ريشه کني آن است .

۲در روش کنترل بيولوژيکي ، کنترل آفات ، موقتي و کوتاه مدت است .

۳فرومون ها مواد شيميايي هستند که از طريق کم اشتها کردن آفت ، جمعيت آن را به صفر مي رسانند.

۴. پرمصرف ترين ترکيبات گياهي به عنوان آفت کش هاي طبيعي ، ترکيبات ضد اشتها هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- در مزارع شيب دار، راندمان آبياري و هزينه کاشت ، داشت و برداشت به ترتيب چه تغييري مي کند؟

۱.کاهش – افزايش  ۲. کاهش – کاهش  ۳. افزايش – کاهش  ۴. افزايش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در سيستم هاي کشاورزي متداول با حذف کاه و کلش ، رواناب ، نفوذپذيري خاک و فرايند دنيتريفيکاسيون به ترتيب چه تغييري

مي کنند؟

۱. افزايش – کاهش – افزايش   ۲. افزايش – افزايش – کاهش   ۳. کاهش – کاهش – کاهش   ۴. کاهش – افزايش – کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کدام يک از گزينه هاي زير از جمله شاخص هاي منفي کشاورزي پايدار مي باشد؟

۱. درصدي از سطح زير کشت که در تناوب زراعي با بقولات هستند

۲درصد چندکشتي به سطح زير کشت محصول

۳درصد استفاده از سموم شيميايي در مزارع

۴.تنوع گونه هاي گياهي و جانوري مزارع و مراتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- فشارسنج پايداري بر اساس چه پارامترهايي عمل کرده و در چه دامنه اي تغيير مي کند؟

۱.رفاه بشر- ۰ تا ۵۰ ۲.رفاه بشر و سلامت اکوسيستم – ۰ تا ۱۰۰

۳.پايداري و سلامت اکوسيستم – ۰ تا ۲۰   ۴.سلامت اکوسيستم – ۰ تا ۱۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کدام يک از موارد زير از خصوصيات مرحله گذار از کشاورزي متعارف به پايدار است ؟

۱. جايگزيني منابع تجديدناپذير به جاي منابع تجديد پذير  ۲.کنترل آفات و بيماري ها و ريشه کني کامل آن ها

۳.افزايش هزينه هاي متغير در طي اين دوره   ۴.کاهش عملکرد به علت تغيير در نحوه عمليات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- روش آبياري باراني در چه اراضي مي تواند سودمند باشد؟

۱. اراضي مسطح و خاک هاي سنگين با نفوذپذيري کم   ۲. اراضي شيب دار و خاک هاي سبک با نفوذپذيري زياد

۳. خاک هاي سنگين و داراي مواد آلي زياد ۴. خاک هاي شني با نفوذپذيري و شيب کم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي اصلي پايداري مي باشد؟

۱. شفاف بودن ۲. تخصصي و يک رشته اي بودن

۳. پيچيده بودن   ۴. عدم انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام يک از گزينه هاي زير صحيح است ؟

۱. جنگل و حيات وحش در زمره منابع تجديدپذير خود مولد مي باشند.

۲منابع تجديدناپذير، حاصل فرايندهاي مصنوعي و ساخته دست بشر هستند.

۳منابع خودمولد، منابع تجديدناپذيري هستند که به طور طبيعي توليد مي شوند.

۴.در استفاده پايدار، حداکثر بهره برداري تا رسيدن به بالاترين سود اقتصادي مد نظر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- کدام يک از گزينه هاي زير به کشاورزي بدوي معروف است ؟

۱.کشت مخلوط   ۲.کشاورزي فشرده  ۳.کشاورزي دوره اي ۴. کشاورزي ارگانيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام يک از گزينه هاي زير از معيارهاي رويکرد متعارف به محيط زيست مي باشد؟

۱. محيط ، پوياست و به طور مداوم در حال تغيير است   ۲.محيط ، سيستم بوده و تفکر کلان مي طلبد

۳.محيط داراي کارکردي بيولوژيکي و اکولوژيکي است   ۴.اين رويکرد، نگاه کوتاه مدت و محلي به منابع دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- تجمع مواد سمي در حلقه هاي زنجيره غذايي و انتقال از نسلي به نسل ديگر چه نام دارد؟

۱. تراکم زيستي   ۲. پرغذايي ۳.احياي زيستي   ۴. بقاياي زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام يک از گزينه هاي زير از خصوصيات نظام کشاورزي معيشتي است ؟

۱. متکي بر نهاده هاي بيروني مي باشد.  ۲.بر توالي و تعادل طبيعي اکوسيستم تاکيد دارد.

۳. بيش از آن که پراکنده باشد، متمرکز است .   ۴. هدف آن حداکثر سودآوري براي کشاورز است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- کارايي عبارتست از:

۱. نسبت خروجي به ورودي نهاده ها   ۲. نسبت ورودي نهاده ها به عملکرد حاصله

۳. بهترين استفاده ممکن از عوامل مورد استفاده  ۴. نسبت هزينه به درآمد حاصله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کشاورزي متعارف بر کدام يک از موارد زير استوار است ؟

۱. چندمحصولي بودن و استفاده پايين از کودهاي شيميايي  ۲. تنوع بالاي توليدات و استقلال داخلي مزرعه

۳. انعطاف پذيري بالا و حفظ فرايندهاي اکولوژيکي در آن  ۴. واحدهاي بزرگ توليد و مکانيزاسيون بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- چنانچه افراد زير خط فقر کاهش يابند، زير کشت قرار دادن اراضي حاشيه اي و فرسايش خاک به ترتيب چه تغييري مي کند؟

۱.کاهش – کاهش  ۲.کاهش – افزايش  ۳. افزايش – افزايش  ۴. افزايش – کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- هدف اصلي از مديريت ريسک در کشاورزي پايدار چيست ؟

۱. تغيير نسبت خروجي به ورودي براي دستيابي به حداکثر سود در کوتاه مدت

۲افزايش نهاده هاي تجديد ناپذير نسبت به نهاده هاي تجديدپذير در سيستم هاي کشاورزي پايدار

۳تغيير دادن محيط و روش کار براي دستيابي به کارايي و سودمندي

۴. تغيير بستر کشت و پرورش دام و گياه براي دستيابي به ثبات کوتاه مدت در تک کشتي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- شدت ريسک پذيري در نظام متعارف در مقايسه با نظام پايدارچگونه است ؟

۱. بيشتر  ۲. کمتر

۳. برابر   ۴. بستگي به نحوه مديريت نظام دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام يک از موارد زير از مشخصه هاي دانش بومي است ؟

۱. پيچيدگي ۲. مکتوب بودن   ۳. به روز بودن   ۴.مکان محوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- در مزرعه متداول ، هدف چيست ؟

۱.به حداکثر رساندن درآمد و توليد   ۲.به حداقل رساندن نهاده هاي شيميايي

۳.حفظ باروري و حاصلخيزي خاک   ۴.افزايش کيفيت محصولات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- به عقيده صاحب نظران ، کليد توسعه پايدار کشاورزي چيست ؟

۱.حفظ خاک ۲.افزايش عملکرد  ۳. دانش بومي ۴.تنوع زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- سوسولوز  چه کاربردي دارد؟

۱. نرم کردن کلوخه هاي سطحي خاک  ۲. زير و رو کردن خاک

۳. از بين بردن لايه سخت در خاک   ۴.از بين بردن علف هاي هرز و بقاياي کشت قبل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- با مديريت بهينه پس چر پس از برداشت ، علوفه مغذي و کاه و کلش و همچنين ظرفيت جذب و نگهداري آب خاک به ترتيب

چه تغييري مي کنند؟

۱. افزايش – افزايش  ۲. افزايش -کاهش  ۳.کاهش – افزايش  ۴. کاهش – کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- در کدام يک از بديل هاي کشاورزي پايدار، اثر نيروي نامرئي عالم هستي بر موجودات مطرح است ؟

۱. ارگانيک  ۲. بيوديناميک   ۳.اکولوژيکي ۴. طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- ديدگاه حفاظت گرايي در رابطه با مفهوم کشاورزي پايدار به کدام گزينه اشاره دارد؟

۱. حراست و نگهداري منابع و مناطق به صورت بکر

۲حفاظت از حداکثر توليد

۳قرق منابع طبيعي و استفاده از آن در جهت توليدات کشاورزي

۴. حفاظت از منابع و مناطق در کنار بهره برداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام يک از موارد زير از پيامدهاي تک کشتي است ؟

۱. حذف کامل آفات و بيماري ها با استفاده از سموم

۲نمک زدايي از خاک با آبياري به روش مصنوعي

۳عدم فشردگي خاک با استفاده از شخم هاي زياد

۴. اختلال در وضع تغذيه خاک با بر هم زدن چرخه عناصر غذايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- در کدام يک از گزينه هاي زير، تنوع فقط در بعد زماني صورت مي گيرد؟

۱.کشت مخلوط   ۲.کشت تاخيري   ۳.تناوب زراعي   ۴.جنگل زراعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- استفاده از کودهاي دامي در خاک هاي آهکي به ترتيب چه تاثيري بر pH عصاره اشباع خاک و حلاليت عناصري نظير روي

و بور دارد؟

۱.کاهش – افزايش  ۲. افزايش – افزايش  ۳. کاهش – کاهش  ۴. افزايش – کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- روش کنترل بيولوژيکي علف هاي هرز بر چه اساسي است ؟

۱. تغيير محيط فيزيکي رشد و نابودي علف هاي هرز   ۲. استفاده از سموم طبيعي و شيميايي جهت کنترل علف هاي هرز

۳. استفاده از تناوب زراعي و چندکشتي جهت کنترل علف هاي هرز ۴. استفاده از عوامل بيماري زا و حشرات جهت کنترل علف هاي هرز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : شخصي از امام صادق – عليه السلام – پرسيد عقل چيست ؟ فرمود : چيزي است كه به وسيله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد . آن شخص گويد : گفتم پس آنچه معاويه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نيرنگ است ، آن شيطنت است ، آن نمايش عقل را دارد ، ولي عقل نيست .

عنــوان درس :تکنولوژي و کشاورزي پايدار,توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

تابستان 94

عنــوان درس :تکنولوژي و کشاورزي پايدار,توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۱۲ – , مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي , – چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۰۵۸)مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۳۴۷ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۵۰۰۲

ـــــــــ

١- کداميک از ويژگي هاي اصلي مفهوم پايداري نمي باشد؟

۱. ساده بودن  

۲. شفاف نبودن  

۳. چند رشته اي بودن   

۴. انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- در چه تعريفي از پايداري منابع طبيعي بوسيله سرمايه  بشر- ساخت قابل جايگزين نيست ؟

۱. پايداري از نقطه نظر محدوديت و بحران ها  

۲. پايداري از نقطه نظر عدالت بين نسلي و درون نسلي

۳. پايداري از نقطه نظر سيستم اکولوژيکي

۴. پايداري از نقطه نظر سيستم انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- اهداف توسعه پايدار شامل کدام بخش ها مي شود؟

۱. اقتصادي ،اجتماعي   

۲. اجتماعي،اکولوژيکي، اقتصادي

۳. اکولوژيکي، اجتماعي   

۴. اکولوژيکي ، اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام منبع طبيعي خود مولد مي باشد؟

۱. سوخت هاي فسيلي  

۲. کاني هاي فلزي

۳. ذغال سنگ   

۴. جنگل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-تنها نهاده وارد شده به نظام کشاورزي سنتي کدام گزينه مي باشد؟

۱. انرژي خورشيدي

۲. سموم کشاورزي

۳. کود شيميايي 

۴. ماشين آلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-در کدام نظام کشاورزي ، مزرعه به عنوان يک  بنگاه اقتصادي در نظر گرفته مي شود و هدف آن به حداکثر رساندن سود در کوتاه مدت است ؟

۱. کشاوري بيوديناميک  

۲. کشاورزي ارگانيک   

۳. کشاورزي متداول   

۴. کشاورزي سنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-مصرف آفت کش ها در کشاوري متداول سبب چه مشکلي گرديده است ؟

۱. اتلاف انرژي   

۲. کاهش حاصلخيزي خاک

۳. فرسايش خاک 

۴. کاهش تنوع زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-کدام يک از ويژگي هاي کشاورزي متعارف نمي باشد؟

۱. مصرف بي رويه آب   

۲. وابستگي به مواد شيميايي

۳. کشت تک محصولي   

۴. توجه به نقش زمين به عنوان نهاده توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-در کدام نظام کشاورزي زمين يا کشاورزي داراي دو بعد روحي و مادي پنداشته مي شود؟

۱. کشاورزي ارگانيک   

۲. کشاورزي متعارف   

۳. کشاورزي بيوديناميک  

۴. کشاورزي اکولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-پرورش کرم ابريشم و پرورش ماهي در شاليزارها از تکنيک هاي کدام نظام کشاورزي ميباشد؟

۱. کشاورزي اکولوژيکي  

۲. کشاورزي صنعتي   

۳. کشاورزي سنتي

۴. کشاوري ارگانيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-کدام يک از تکنيک ها در کشاورزي پايدار منجر به افزايش تنوع در اکوسيستم کشاورزي ميشود؟

۱. استفاده از گونه هاي دستکاري ژنتيکي شده  

۲. کشت مخلوط

۳. کشت يک محصول در يک زمين در ساليان متوالي   

۴. استفاده از کود هاي شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-در کدام يک از اصول کشاورزي پايدار تاکيد بر استفاده آگاهانه از منابع جهت بهره مندي نسل کنوني و نسل هاي آينده ميباشد؟

۱. اصل حفاظت 

۲. اصل ارتقاء   

۳. اصل احتياط 

۴. اصل تنوع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-توليد محصول بيشتر به ازاي هر واحد حجم آب جزء کدام يک از ابعاد کشاورزي پايدار ميباشد؟

۱. بعد فرهنگي 

۲. بعد اکولوژيکي

۳. بعد اقتصادي 

۴. بعد اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-کدام روش و فنون کشاورزي پايدار وابستگي کشاورز به سيستم هاي بيروني را کاهش ميدهد؟

۱. مديريت علف هاي هرز

۲. تلفيق دام و گياه   

۳. چند کشتي   

۴. تناوب زراعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-مسموميت خاک و افزايش نمک در خاک و اخلال در ساختمان خاک که در کشاورزي صنعتي رايج ميباشد را با کدام روش کشاورزي پايدار ميتوان برطرف کرد؟

۱. چند کشتي   

۲. جنگل زراعي 

۳. تلفيق دام و گياه

۴. مديريت علف هاي هرز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-در کدام روش کشت کشاورزي پايدار رشد مجدد گياه از طريق بقاياي زنده گياهي که در سالهاي قبل در زمين باقي مانده صورت ميگيرد؟

۱. وارويشي

۲. کشت راهرويي

۳. کشت تاخيري 

۴. کشت نواري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- اگر يک هکتار گياه خانواده بقولات در حالت سبز و تازه شخم زده شود و به خاک برگردانده شود کارايي آن به عنوان کود سبز معادل چقدر کود حيواني ميباشد؟

۱. يک تن

١٥.۲ تن

۳. ٢٠٠ کيلوگرم 

۴. ١٠ تن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در کدام روش مبارزه با علف هرز خود گياه با توليد ماده شيميايي باعث کاهش رشد علف هاي هرز ميشود؟

۱. کنترل بيولوژيکي   

۲. کنترل ميکانيکي   

۳. آللوپاتي

۴. کنترل زراعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام روش مبارزه با آفت از طريق اختلال در توليد مثل آفت باعث کاهش رشد علف هاي هرز ميشود؟

۱. فرمون ها

۲. کنترل بيولوژيکي   

۳. تغيير زمان کاشت   

۴. تناوب زراعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- رها کردن کاه و کلش بر روي زمين چگونه باعث کاهش اتلاف نيترات خاک مي شود؟

۱. اکسيد کردن مواد معدني

۲. کاهش شرايط بي هوازي

۳. کاهش مواد آلي خاک  

۴. بستن منافذ خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-در کدام يک از اصول شاخص سازي براي سنجش پايداري شاخص بايد طوري باشد که همه افراد يک برداشت از آن داشته باشند؟

۱. شفافيت و جامعيت   

۲. سنجش پذيري

۳. انعطاف پذيري 

۴. وزن پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-مقدار املاح و شوري خاک جزء کدام يک از شاخص هاي کشاورزي پايدار مي باشد؟

۱. مديريت زراعي

۲. آب و هوا   

۳. مديريت منابع طبيعي  

۴. زيست محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- مزيت کشاورزي پايدار به کشاورزي صنعتي چيست ؟

۱. اثر هر دو بر محيط زيست يکسان است

۲. بازده اقتصادي کشاورزي پايدار بيشتر است

۳. ميزان توليد در کشاورزي پايدار بيشتر است  

۴. هزينه توليد در کشاورزي پايدار پايين تر مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- فرايند انتقال از کشاورزي صنعتي به کشاورزي پايدار چند مرحله مي باشد؟

4.۴ 5.۳   3.۲ 2.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-جريمه کردن کساني که باعث آلودگي محيط زيست مي شوند جزء کدام يک از الزامات کشاورزي پايدار ميباشد؟

۱. الزامات سياسي

۲. الزامات ساختاري   

۳. الزامات مديريتي

۴. الزامات توسعه نهادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- اينکه فناوري هاي و محصولات کشاورزي پايدار با اقبال و پذيرش مناسبي برخوردار نباشد جزء کدام يک از ريسک ها در کشاورزي پايدار ميباشد؟

۱. ريسک درآمد 

۲. ريسک قيمت و بازار  

۳. ريسک اجتماعي

۴. ريسک توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- در انقلاب سبز کدام مورد به وقوع پيوست ؟

۱. شکاف بين انسان و طبيعت کاهش يافت

۲ کودهاي شيميايي و بذور اصلاح شده به کشاورزي معرفي شد

۳ آلودگي آب و خاک کاهش يافت

۴. باعث کاهش فقر گرديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-شخم عميق تابستانه بلافاصله پس از برداشت گندم جزء کدام يک از روشهاي مبارزه با آفات ميباشد؟

۱. کنترل بيولوژيکي   

۲. کنترل زراعي 

۳. کنترل ژنتيکي

۴. کنترل شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-کدام روش مبارزه با آفات جزء روش هاي پايدار نيست ؟

۱. تغيير تاريخ کشت

۲. کشت متراکم و يکنواخت

۳. علف کش هاي هورموني

۴. برداشت به موقع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- استفاده از کدام وسيله جهت خاک ورزي به پايداري خاک کمک خواهد کرد؟

۱. گاو آهن قلمي 

۲. خاک ورز دوار

۳. گاو آهن بشقابي

۴. گاو آهن برگردان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : و كينه داشتن براي اهل ايمان را از سينه ام بركن ، و دلم را با فروتنان مهربان گردان ، و با من چنان باش كه با شايستگان مي باشي ، و به زيور پرهيزكاران بيارايم ( توفيق عطا فرما كه صفات آنان را روش خود گردانم ) و براي من ذكر نيكويي در آيندگان ، و آوازه بلندي در پسينيان قرار ده ، و من را در ميان سراي ( جاي اجتماع و گرد آمدن ) پيشينيان ( حضرت امير المؤمنين – عليه السلام – و پيروان او از مهاجرين و انصار ) درآور

عنــوان درس :تکنولوژي و کشاورزي پايدار,توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :تکنولوژي و کشاورزي پايدار,توسعه و کشاورزي پايدار,کشاورزي پايدار,مباني کشاورزي پايدار

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۱۲ – , مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۴۱۱۰۵۸ – ,کارشناسي دسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي گرايش زراعت ۱۴۱۱۳۴۷ – , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون -کشاورزي ۱۴۱۵۰۰۲

__________

١- کدام مورد از نقاط ضعف مفهوم توسعه همه جانبه نيست ؟

۱. عدم در نظر گرفتن عامل زمان

۲. عدم در نظر گرفتن بعد زيست محيطي

۳. عدم توجه به بحران بيکاري  

۴. عدم در نظر گرفتن بعد اکولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-عبارت "مصرف انرژي جهاني به اندازه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي رشد کرده است " به کداميک از چالش هاي توسعه متعارف اشاره دارد؟

۱. فقر و محروميت

۲. آلودگي

۳. فرسايش منابع خاک  

۴. تخريب جنگل ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- ظرفيت جامعه در واکنش به فشارهاي طبيعي يا تحميلي يا ضربه هاي ناگهاني چه ناميده مي شود؟

۱. بهره وري   

۲. عدالت

۳. ثبات و پايداري

۴. انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام گزينه از جمله منابع تجديدپذير نيست ؟

۱. کاني هاي فلزي و غيرفلزي   

۲. آب ، هوا و خاک

۳. حيات وحش و منابع آبزيان  

۴. مراتع و جنگل ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

5-Exploitation به کداميک از ديدگاه هاي نظري مديريت منابع مربوط مي شود؟

۱. حراست از منابع

۲. استفاده بهينه و پايدار

۳. استفاده حداکثري   

۴. رويکرد انقباضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- تنها مسير مطمئن براي نيل به پايداري بخش کشاورزي چيست ؟

۱. کل نگري   

۲. جزء نگري   

۳. اثبات گرايي 

۴. تقليل گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام گزينه در مورد کشاورزي سنتي نادرست است ؟

۱. کشاورزي سنتي مربوط به دوره هاي اوليه کشاورزي است .

۲.کشاورزي دوره اي ، معيشتي و پيچيده از انواع کشاورزي سنتي هستند.

۳.کشاورزي سنتي از يک ناحيه تا ناحيه اي ديگر تفاوت مي کند.

۴. کشاورزي سنتي از نهاده هاي مکانيکي استفاده مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-بيشترين ماندگاري سموم آفت کش در خاک مربوط به کداميک از حشره کش هاي زير است ؟

۱. آندرين

۲. د.د.ت

۳. ديلدرين

۴. کلردان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام گزينه از جمله پارامترهاي اصلي کشاورزي متعارف (متداول ) نيست ؟

۱. نهاده هاي مکانيکي   

۲. نهاده هاي شيميايي

۳. نهاده هاي غيرشيميايي

۴. نهاده هاي بيولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- دست کاري در ساختار ژنتيکي از ويژگي هاي کداميک از نظام هاي کشاورزي است ؟

۱. کشاورزي سنتي

۲. کشاورزي متنوع و پرخطر

۳. کشاورزي بيوديناميک 

۴. کشاورزي متعارف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- کدام گزينه در مورد کشاورزي پايدار نادرست است ؟

۱. در کشاوررزي پايدار هدف اصلي توليد پايدار است .

۲.کشاورزي ارگانيک و بيوديناميک از بديل هاي کشاورزي پايدار هستند.

۳.عملکرد و مقدار توليد هدف اصلي کشاورزي پايدار هستند.

۴. در کشاورزي پايدار به چگونگي و فرآيند توليد توجه مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

12-Equifinally چيست ؟

۱. هم پاياني – مربوط به بديل هاي کشاورزي پايدار است .

۲. هم پاياني – مربوط به عناوين ديگر کشاورزي سنتي است .

۳. يکنواختي – مربوط به بديل هاي کشاورزي پايدار است .

۴. يکنواختي – مربوط به عناوين کشاورزي سنتي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- "اخلاق پايداري " اولين بار توسط کداميک از اکولوژيست هاي زير مطرح شد؟

۱. ادوارد  

۲. لئوپولد

۳. فرانسيس   

۴. گيپس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- تنوع بخشي مربوط به کداميک از ابعاد کشاورزي پايدار است ؟

۱. اکولوژيکي   

۲. بيوفيزيکي   

۳. اقتصادي

۴. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- کدام گزينه به بعد اجتماعي کشاورزي پايدار مربوط است ؟

۱. رفع فقر، ارتقاء بهره وري ، عدالت اجتماعي  

۲. ارتقاء بهره وري ، عدالت اجتماعي ، تأمين اجتماعي

۳. عدالت اجتماعي ، تأمين اجتماعي ، حفظ ظرفيت توليد

۴. اشتغال کامل ، رفع فقر، عدالت اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- کدام گزينه از مصاديق تخريب خاک نيست ؟

۱. چراي بي رويه 

۲. فرسايش خاک

۳. کاهش مواد آلي خاک 

۴. تغيير در مقدار PH خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- تنوع زيستي از چه بخش هايي تشکيل شده است ؟

۱. تنوع گونه اي – تنوع ژني – تنوع اکولوژيکي  

۲. تنوع گونه اي – تنوع اکوسيستمي – تنوع اکولوژيکي

۳. تنوع اکوسيستمي – تنوع گونه اي – تنوع ژني  

۴. تنوع اکوسيستمي – تنوع ژني – تنوع بيولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کدام گزينه نادرست است ؟

۱. تلفيق دام و گياه از جمله روشها و فنون کشاورزي پايدار است .

۲.جنگل زراعي به کشت همزمان درختان و محصولات گفته مي شود.

۳.مهمترين نقش و اهميت تلفيق دام و گياه در بعد زيست محيطي ، حفظ تعادل بيولوژيکي در مزرعه است .

۴. وجود دام در مزرعه بهره وري عوامل توليد را کاهش مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- پيامدهايي مانند تغييرات و فشرده سازي ساختمان خاک ، اختلال در وضع تغذيه خاک و افزايش وقوع مسموميت خاک مربوط به کدام سيستم است ؟

۱. چند کشتي   

۲. تک کشتي   

۳. کشت مخلوط 

۴. کشت تأخيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-کدام گزينه به کشت راهرويي اشاره دارد؟

Relay cropping.۴  Atley cropping.۳ Retoon cropping.۲  Inter cropping.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- کدام گزينه در مورد مديريت تلفيقي آفات ( IPM ) نادرست است ؟

۱. استفاده از سموم شيميايي در IPM ممنوع است .

۲. استفاده از سموم شيميايي آخرين راهبرد در IPM  است .

۳. هدف نهايي IPM به حداقل رساندن و حذف آفت کش ها است .

۴. هدف  IPM کنترل آفات در زير سطح آستانه اقتصادي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- شخم حفاظتي يا حداقل چه تأثيراتي به دنبال دارد؟

۱. کاهش فرسايش آبي و بادي – افزايش دماي خاک   

۲. افزايش فرسايش آبي و بادي – افزايش دماي خاک

۳. کاهش فرسايش آبي و بادي – کاهش دماي خاک   

۴. افزايش فرسايش آبي و بادي – کاهش دماي خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-شاخص سرانه مصرف انرژي جزء کداميک از ابعاد پايداري قرار دارد؟

۱. بعد اجتماعي 

۲. بعد زيست محيطي  

۳. بعد مديريت زراعي   

۴. بعد اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-اندازه گيري و برقراري ارتباط بين رفاه جامعه و پيشرفت آن به سوي پايداري با چه ابزاري سنجيده مي شود؟

۱. متغيرهاي اقتصادي   

۲. متغيرهاي انرژي   

۳. فشارسنج پايداري   

۴. متغيرهاي اکولوژيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- انتقال و گذار از کشاورزي متعارف به کشاورزي پايدار چند مرحله دارد؟

۲.۱ مرحله 

۴.۲ مرحله

۳.۳ مرحله

۵.۴ مرحله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- کدام گزينه از جمله دلايل عدم پذيرش نظام کشاورزي پايدار نيست ؟

۱. مشوق هاي مناسب   

۲. نياز سنجي نادرست و ناقص

۳. ترويج ضعيف 

۴. ناآگاهي هاي عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- عبارت هاي "ثروت پنهان ملي " و "کليد توسعه پايدار کشاورزي " درمورد چيست ؟

۱. منابع طبيعي 

۲. منابع زيرزميني

۳. محيط زيست 

۴. دانش بومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- الگوي مورد نياز کشاورزي پايدار کداميک از دانش هاي زير است ؟

۱. دانش بومي و صنعتي 

۲. تلفيق دانش بومي و رسمي

۳. دانش رسمي و صنعتي

۴. دانش جديد و مدرن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- مباحث پايداري در مرحله برداشت گندم چيست ؟

۱. نوع وسايل مورد استفاده

۲. تاريخ و زمان برداشت

۳. نحوه برخورد با کاه و کلش   

۴. روش جداسازي دانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- استفاده از کداميک از محصولات زير در تناوب با کلزا با اصول پايداري مطابق است ؟

۱. سيب زميني 

۲. يونجه  

۳. پنبه  

۴. گندم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام جعفر صادق (ع) : عاقل ترين مردم خوش خلق ترين آنهاست .