آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی و اصول سازمان و مدیریت کد 1221033

نام درس : مباني سازمان و مديريت

ترم اول سال 87-88

نام درس : مباني سازمان و مديريت

رشته تحصیلی: طرح تجميع ، بخش مديريت ، اقتصاد و حسابداري 1221033

   ۱. عواملي که بر سازمان تاثير مستقيم دارند به دو گروه تقسيم مي شوند، آن دو گروه کدامند؟ 

  الف . عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادي   ب . ذينفعان داخلي و ذينفعان خارجي 

  ج . فناوري و سياست ها  د. عوامل اجتماعي و عوامل فرهنگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. کدام يک از گزينه هاي زير توانايي به کاربردن ابزار، شيوه ها و دانش مورد نياز براي اجراي يک زمينه تخصصي را

به مدير مي دهد؟ 

   الف . مهارتهاي ادراکي   ب .مهارتهاي انساني ج . مهارتهاي فني    د.مهارتهاي عملياتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده نقشهاي اطلاعاتي مديران است ؟ 

  الف . ارزياب ، توزيع کننده ، سخنگو    ب . آشوب زدايي ، مذاکره کننده ، رهبري  

  ج . مذاکره کننده ، ارزياب ، رابط  د. تشريفاتي ، سخنگو، رهبري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. کداميک از گزينه هاي زير از مشخصه هاي مديريت بوروکراتيک مي باشد؟ 

  الف . شخصي بودن ب . تمرکز  ج . تقسيم کار   ج . وحدت فرماندهي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. نگرش اقتضايي مستلزم پرورش کدام يک از مهارتهاي مديران است ؟ 

  الف . مهارتهاي فني  ب . مهارتهاي ادارکي ج . مهارتهاي مديريتي    د. مهارتهاي انساني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده خصوصيات سازمانهاي نوع A(آمريکايي ) است ؟ 

  الف . استخدام براي همه عمر خدمتي ، مسئوليت گروهي ، ارزشيابي و ترفيع کند 

  ب . استخدام کوتاه مدت ، مسئوليت فردي ، ارزشيابي و ترفيع کند 

  ج . تصميم گيري مشارکتي ، کنترل تلويحي و غيررسمي ، توجه به همه جوانب زندگي 

  د. تصميم گيري فردي ، کنترل صريح و رسمي ، توجه به نقش فرد در سازمان  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. کدام يک از ابزارهاي کمي تصميم گيري به مديران کمک مي کند تا نتايج احتمالي دو يا چند راه حل را که با توجـه بـه

شرايط متفاوت آينده مي توانند اختلاف داشته باشند، با هم مقايسه کند؟ 

  الف . ماتريس سود  ب . ارزش مورد انتظار   ج . درخت تصميم   د. تحليل نقطه سربه سر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. «جديدترين شيوه تصميم گيري گروهي است و روش گروه اسمي را با فناوري پيشرفته کامپيوتر در هم مي آميزد»

چه ناميده مي شود؟ 

  الف . فن دلفي   ب . گروه اسمي ج . ملاقاتهاي الکترونيکي  د. طوفان مغزي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹.«راهنماي تصميم گيري اند و چارچوب وسيعي را ايجاد مي کنند تا مديران در محدودة آنها تصميمهاي آتي را اتخاذ

کنند» کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟ 

  الف . طرح ها    ب . روش ها ج . خط مشي ها د. پروژه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. کدام يک از گزينه هاي زير ويژگي ساختارهاي رسمي را نشان مي دهد؟ 

  الف . ماهيت آن شخصي است  

  ب . آرماني اند زيرا سازمان آنگونه که پيش بيني شده است عمل نمي کند  

  ج . مدير روابط سازماني را به طور شفاهي براي کارکنان توضيح مي دهد 

  د. بيانگر حالت واقعي است 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. در کدام يک از انواع نمودارهاي سازماني , آخرين دايره خارجي ، سطح کارکنان عملياتي را نشان مي دهد؟ 

  الف . نمودار هم مرکز يا دايره اي  ب . نمودار افقي 

  ج . نمودار هرمي  د. نمودار رسمي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۲. رايج ترين نوع واحدسازي را که گاهي واحدسازي بر اساس نوع عمليات يا تخصص نيز مي نامند کدام يک از

گزينه هاي زير مي باشد؟ 

  الف . بر اساس مشتري  ب . بر اساس محصول   ج . بر اساس وظيفه  د. بر اساس منطقه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. ايجاد کدام يک از سازمانهاي زير بر اساس اين انديشه است کـه تنهـا شـرايط مناسـب , موجـب مـي شـود کـه روح

ابتکار، مسئوليت پذيري و همکاري انساني در سازمانها به وجود آيد، تا منافع سازمان با بهره گيري از تمامي ظرفيتهاي

نيروي انساني ، تأمين شود؟ 

  الف . سازمان ماتريسي يا خزانه اي   ب . سازمان بوروکراسي   

  ج . سازمان پروژه اي    د. سازمان ويژه و موقت (ادهوکراسي )  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. بنا بر کدام يک از گزينه هاي زير, يک زنجيره روشن و بدون انقطاع فرماندهي بايد در سازمان همه افراد را با

سرپرستانشان ، از بالاترين تا پايين ترين سطح به هم پيوند دهد؟  

  الف . اصل سلسله مراتب ب . اصل تمرکز   

  ج . اصل زنجيره فرماندهي   د. اصل حيطه نظارت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۵. کداميک از منابع قدرت بر اجبار نفوذپذير به پذيرش قدرت دلالت دارد؟ 

  الف . قدرت پاداش   ب . قدرت اجبار ج . قدرت قانوني د. قدرت تخصص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. وقتي سازمان از پيچيدگي خاص و کثرت وظايف برخوردار باشد، کدام يک از انواع ستاد ضرورت پيدا مي کند؟ 

  الف . ستاد تخصصي    ب . ستاد عمومي    ج . ستاد شخصي   د. ستاد نظارت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷. کدام يک از گزينه هاي زير بين فعاليتهاي مدير و زيردستان هماهنگي ايجاد مي کند؟  

  الف . هماهنگي افقي  ب . هماهنگي عمودي ج . هماهنگي مورب  د. هماهنگي زياد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. کدام يک از گزينه هاي زير نظريه الگوي سنتي را بيان مي کند؟ 

  الف . توجه به تفاوتهاي ميان افراد, کارکنان را بر مي انگيزاند 

  ب . کارکنان از طريق داشتن ارتباط دوستانه با رئيس خود برانگيخته مي شوند 

  ج . کارکنان صرفاً با کوتاه کردن زمان کار برانگيخته مي شوند 

  د. کارکنان صرفاً با پول برانگيخته مي شوند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۹. چارچوب نظريه دوعاملي انگيزش با کدام يک از گزينه هاي زير مطابقت مي کند؟ 

  الف . سلسله مراتب نيازهاي مازلو    ب . نظريه رشديافتگي و رشد نيافتگي  

  ج . نظريه اي . آر. جي  د. نظريه نيازهاي اکتسابي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۰. براساس کدام نظريه وقتي افراد به شيوه اي عمل مي کنند که آنان را به سوي هدفهاي روشني که پذيرفته اند و

انتظار منطقي براي تحقق آن دارند، مي راند در حقيقت برانگيخته شده اند؟ 

  الف . نظريه انتظار   ب . نظريه برابري   ج . نظريه تعيين هدف    د. نظريه مازلو 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۱. روشي که براي از بين بردن کسالت ناشي از آسانتر کردن و تخصصي کردن کار استفاده مي شود و صرفاً

گسترش افقي است ، چه نام دارد؟ 

  الف . چرخش شغل  ب . غني سازي شغل ج . توسعه شغل د. وقت کاري شناور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۲. در کدام يک از سبکهاي اصلي رهبري در شبکه مديريت " کارايي در عمليات نتيجه تنظيم شرايط به گونه اي است

که دخالت عوامل انساني به حداقل کاهش يابد"؟ 

  الف . سبک مديريت بي خاصيت (۱،۱)   ب . سبک اقتدار.اطاعت ( ۹,۱) 

  ج . سبک مديريت باشگاهي (۱,۹) د. سبک مديريت ميانه رو(۵,۵) 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۳. در نظرية چرخه زندگي در کدام يک از سبکهاي رهبري «رهبر در رابطه با کار و در زمينه حمايت از کارکنان هيچ

دستورالعمل يا بخشنامه اي صادر نمي کند»؟ 

  الف . سبک مشارکتي    ب . سبک آمرانه ج . سبک متقاعد کننده    د. سبک تفويضي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. کدام يک از انواع ارتباطات به افراد اجازه مي دهد که با سرعت دلخواه از اطلاعات استفاده کنند و هر قسمت از آن

را که دشوار است دوباره تکرار کنند؟ 

  الف . کتبي  ب . غير کلامي  ج . شفاهي    د. الکترونيکي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. کدام يک از الگوهاي ارتباطي زير شامل شبکه هاي ارتباط رسمي غير متمرکز است ؟ 

  الف . الگوي y   ب . الگوي زنجيره اي    ج . الگوي ستاره اي  د. الگوي همه جانبه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۶. در کدام شبکه از الگوهاي ارتباط غيررسمي احتمال تحريف پيام ها بيشتر است ؟ 

  الف . شبکه خوشه اي    ب . شبکه رشته اي   ج . شبکه تصادفي   د. شبکه تابشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۷. کدام يک از گزينه هاي «زير فرايندي است که اجراي موفقيت آميز برنامه ها را در سطح واحدها, با توجه بـه عوامـل

ويژه داخلي و خارجي که بر چنين برنامه هايي تاثير دارند، تضمين مي کند» مي باشد؟ 

  الف . نظارت گذشته نگر  ب . نظارت راهبردي ج . نظارت راهکاري  د. نظارت عملياتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. بر اساس اعتقاد اسبورن , کدام مرحله از فرآيند خلاقيت «استراحت توام با هدف است که غالباً منجر به انديشه هاي

درخشان مي شود» مي باشد؟ 

  الف . نهفتگي    ب . آمادگي ج . اشراق  د. اثبات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۹. کدام يک از ابزارهاي غير بوجه اي (از ابزارهاي نظارت ) در زمينه مشکلات خاصي با توجه به اهداف نظارت

مي توانند کارساز باشند؟ 

  الف . مشاهده شخصي    ب . داده هاي آماري 

  ج . گزارشها و تحليلهاي ويژه    د. حسابرسي عمليات  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳۰. کدام گزينه از «موانع اجتماعي خلاقيت » مي باشد؟ 

  الف . عادت ب . عدم انعطاف پذيري  ج . نداشتن اعتماد به نفس    د. مطابقت  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام مهدی (عج) : هر يك از پدرانم بيعت يكي از طاغوتهاي زمان به گردنشان بود ، ولي من در حالي قيام خواهم كرد كه بيعت هيچ طاغوتي به گردنم نباشد .

نام درس : مباني و اصول سازمان و مديريت ( اصول مديريت )

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مباني و اصول سازمان و مديريت ( اصول مديريت )

رشته تحصیلی . کد درس : تجميع گروه ( مديريت ، حسابداري ، اقتصاد ) –  ١٢٢١٠٣٣علوم کامپيوتر ( سنتي تجميع ) ١٢١٨١٠١- مهندسي فناوري اطلاعات ( سنتي – تجميع ) – ١٢٢٨٠٩٩

ــــــــ

۱. کدام يک از گزينه هاي زير در « خط آتش » کار مي کنند، با محيط کاري خود کاملاً در ارتباط اند و مسائل آن را حل مي کنند؟ 

الف . مديران عالي ب . مديران مياني ج . مديران وظيفه اي  د. مديران عملياتي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲. کدام يک از گزينه هاي زير از نقشهاي مديريتي  است که موجب مي شود مديران اطلاعات را به افراد خارج از سازمان ، خصوصاً مقامهاي بالاتر، سياستمداران و مانند آنها منتقل کنند؟ 

الف . ارزياب  ب . رابط  ج . سخنگو  د. مذاکره کننده   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. متن زير نتيجه گيري از کدام مطالعات است ؟  

«انسانها از فشار اجتماعي گروه همکاران خود بيشتر از تشويق و نظارت مديريت سازمان متاثر مي شوند».

   الف . مطالعات مديريت علمي   ب . مطالعات مديريت اداري  

   ج . مطالعات بوروکراسي    د. مطالعات هاثورن  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴. بر اساس نظر اسبورن کدام مرحله در فرآيند خلاقيت , استراحت توأم با هدف است و غالباً منجر به انديشه هاي درخشان مي شود؟ 

الف . مرحله اثبات    ب . مرحله آمادگي   ج . مرحله نهفتگي    د. مرحله اشراق 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. گزينه درست را انتخاب کنيد

   الف . نظريه هاي کلاسيک سازمان به عنوان سيستمي « فني – اجتماعي » مطرح مي شد 

   ب . نظريه هاي جديد سازمان به عنوان سيستمي بسته و « فني – اجتماعي » مطرح مي شد 

   ج . نظريه هاي جديد سازمان شامل سيستم باز و هم سيستم « فني – اجتماعي » است    

   د. نظريه هاي کلاسيک سازمان شامل سيستم باز و هم سيستم « فني – اجتماعي » است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶. در کدام يک از گزينه هاي زير فناوري پچي يده است ؟ 

   الف . تصميمهايي که درباره قوانين و مقررات در طول فرايند توليد است  

   ب . تصميمهايي که يکنواخت است و مستلزم استقلال تصميم يرنده نيست  

   ج . تصميمهاي مختلفي که بايد با اطلاعات نسبتاً وسيع اتخاذ شوند  

   د. تصميمهاي مختلفي که بايد با اطلاعات نسبتاً محدود اتخاذ شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. کدام يک از گزينه هاي زير تصميمي برنامه ريزي نشده به شمار مي رود؟ 

   الف . تصميمي درباره ميزان حقوق و دستمزد کارکنان 

   ب . تصميم درباره آماده و ارسال کردن سفارش هاي مشتريان   

   ج . تصميم درباره نگهداشتن حساب مشتريان و ارسال صورتحساب براي آنان  

   د. تصميم درباره نوآوري در بازار و ارائه محصولي جديد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۸. کدام يک از گزينه هاي زير عامل موثر در درجه اطمينان مديران به نتيجه تصميم هايشان به شمار مي رود؟ 

الف . نوع ساختار سازماني ب . اطلاعات

ج . آينده نگري    د. دانش مديريت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. وقتي مديران با مسائل و راه حل هاي مبهم که به خوبي شناخته شده نيستند مواجه مي شوند در کدام شرايط تصميم گيري قرار دارند؟  

الف . اطمينان  ب . عدم اطمينان  ج . مخاطره    د. ابهام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۰. کدام يک از گزينه هاي زير درباره روش تحليل نقطه سر به سر درست است ؟ 

   الف . اين روش رابطه بين ميزان و حجم توليد و فروش را نشان مي دهد.

   ب . اين روش نقطه اي را نشان مي دهد که در آن سود بيشتر از زيان است .

   ج . در اين روش ميزان سود دهي کالا با هزينه ثابت آن کالا سنجيده مي شود.

   د. در اين روش به مدير فرصت داده مي شود دريابد در چه نقطه اي هزينه با در آمد برابر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. کارخانه هاي اتومبيل سازي ژاپني در آمريکا مانند هوندا, تويوتا از کدام الگوي ارتباطي استفاده مي کنند؟ 

الف . غيرمتمرکز  

ب . الگوي ستاره اي

ج . الگوي J

د. الگوي زنجيره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۲. کدام يک از گزينه هاي زير از علل پويايي ماموريت سازماني به شمار مي رود؟  

   الف . ثبات محيط    ب . عدم تاثير عوامل طبيعي   

   ج . تغيير مديران   د. دگرگوني در نيازها   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۳. در کدام يک از گزينه هاي زير هدفهاي سطح پايين تر ابزاري براي تحقق هدفهاي سطح بالاتر به شمار مي آيد ؟ 

   الف . نمودار سازماني  ب . ساختار سازماني  

   ج . سلسله مراتب سازماني   د. سلسله مراتب هدفها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. کدام يک از گزينه هاي زير شامل هدفها و برنامه هاي راهکاري است ؟ 

   الف . برنامه هاي بلند مدت ب . برنامه هاي ميان مدت  

   ج . برنامه هاي اقتضايي د. برنامه هاي عملياتي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵. کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده کارکرد مديريت بر مبناي هدف است ؟ 

   الف . ايجاد نظام يکپارچه براي وظايف تصميم گيري و برنامه ريزي  

   ب . يکپارچه کردن وظايف سازماندهي و برنامه ريزي  

   ج . يکپارچه کردن وظايف تصميم گيري و کنترل  

   د. ايجاد نظام يکپارچه براي وظايف برنامه ريزي و کنترل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۶. نمودار گردش کاري که توالي فعاليتهاي مورد نياز براي تکميل يک پروژه و زمان يا هزينه هاي مربوط به هر فعاليت را نشان مي دهد چه نام دارد ؟ گزينه درست را انتخاب کنيد.

الف . نمودار گانت    ب . شبکه پرت  ج . جدول زماني د. نمودار نقطه سر به سر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷. در الگوي اقتضايي فيدلر ترکيب ممکن است از چند متغير وضعي بوجود آيد؟ 

الف . هشتاد و يک    ب . سه   ج . هشت  د. پنج 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۸. کدام يک از گزينه هاي زير قديمي ترين نوع نمودار است و جريان اختيار و ارتباط در آن عمودي است

الف . نمودار افقي   ب . نمودار هرمي ج . نمودار دايره اي    د. نمودار هم مرکز  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۹. وقتي مشاغل را بر اساس کالاها و خدماتي که ارائه مي دهند گروه بندي مي کنند از چه نوع واحد سازي استفاده مي کنند؟  گزينه درست را انتخاب کنيد .

الف . بر اساس مشتري   ب . بر اساس وظيفه    ج . بر اساس محصول    د. بر اساس منطقه  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. کدام يک از گزينه هاي زير کمتر به ضوابط و قواعد سازمان تاکيد دارند و براي نيل به هدفهاي ويژه اي تشکيل شده اند ؟  

الف . بوروکراسي   ب . ادهوکراسي  ج . سازمان پروژه اي  د. سازمان تيمي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. مطابق کدام يک از گزينه هاي زير وقتي مدير دستوري صادر مي کند، کارکنان بايد آن دستور را بپذيرند و اجرا کند ؟  

الف . نظريه کلاسيک   ب . نظريه پذيرش    ج . قدرت تخصص   د. قدرت مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۲.کدام يک از گزينه هاي زير بدون آنکه جزو واحدهاي صف باشد، با اختياراتي که در زمينه خدمات دارد ، نيازمنديهاي واحدهاي صف را تامين مي کند ؟ 

الف . ستاد تخصصي مشورتي    ب . ستاد شخصي  

ج . ستاد عمومي د. ستاد خدماتي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. کدام يک از گزينه هاي زير به عنوان ساز و کاري براي هماهنگي به شمار مي روند؟ 

الف . تقسيم کار ب . تخصصي شدن ج . تصميم گيري د. خط مشي ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. ارضاي کدام يک از گزينه هاي زير در فرد احساس اتکاي به نفس ، اعتبار، قدرت و تسلط به  وجود مي آورد؟ 

   الف . نيازهاي شناختي  ب . نيازهاي زيبايي شناسي  

   ج . نيازهاي احترام    د. نيازهاي اجتماعي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۵. در کدام يک از گزينه هاي زير نيازهاي احساس شده را علت رفتار انسان مي داند، به علاوه ميزان تمايل فرد به بروز يک رفتار را نيز مطرح مي کند؟

   الف . نظريه نيازهاي اکتسابي   ب . نظريه دو عاملي انگيزش  

   ج . نظريه انتظار د. نظريه برابري   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

« ســــــــوالات تشـــــــريحي » 

۱. ويژگي اطلاعات مفيد را نام برده و به اختصار شرح دهيد. ( ۴ مورد کافي است . ) (۱ نمره ) 

۲. روشهاي خلاقيت گروهي را نام برده و يک مورد را به اختصار شرح دهيد. (۱ نمره ) 

۳. نظريه دو عاملي انگيزش را توضيح دهيد. (۱ نمره )

۴. فرآيند برنامه ريزي را ترسيم کنيد. و مراحل را به اختصار توضيح دهيد. ( ۱/۵نمره )

امام هادی (ع) : خداوند دنيا را سراي امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سراي رسيدگي قرار داده است ، و بلاي دنيا را وسيله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاي دنيا قرار داده است .

نام درس:مباني و اصول سازمان مديريت

ترم 1 سال 89.90

نام درس:مباني و اصول سازمان مديريت                                                        

رشته تحصیلی کد درس: کليه گرايشهاي مديريت ،حسابداري، اقتصاد ( ١٢٢١٠٣٣)     

ـــــــــ

١. اين مهارت به مديريت توانايي هماهنگ کردن و وحدت همه علائق و فعاليت هاي سازمان را مي دهد؟

 الف . مهارتهاي انساني                            ب. مهارتهاي فني

 ج.مهارتهاي تصميم گيري                         د. مهارتهاي ادراکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. کدام دسته از نقش هاي زير جزء نقش هاي تصميم گيري مديريت مي باشد؟ 

الف . نقش نوآور، نقش رابط ، نقش آشوبزدا، نقش سخنگو

 ب. نقش نوآور، نقش آشوب زدا، نقش تخصيص دهنده منابع ، نقش مذاکره کننده 

ج. نقش نوآور، نقش آشوب زدا، نقش ارزياب، نقش مذاکره کننده 

د. نقش رابط ، نقش نوآور، نقش مذاکره کننده، نقش رهبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. در کدام نظريه مطالعه زمان و حرکت و سرپرستي تخصص و انگيزههاي فردي مورد توجه قرار گرفته است ؟

 الف . نظريه بوروکراسي                          ب. نظريه مديريت اداري

 ج. نظريه مديريت علمي                           د. نظريه اقتضايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. کدام نظريه بر اين اساس قراردارد که يک الگوي مديريت براي همه موقعيت ها به عنوان بهترين راه وجود ندارد؟

 الف . نگرش اقتضايي                              ب. نگرش مديريت علمي

 ج. نگرش سيستمي                                  د. جنبش روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. کداميک از ابزارهاي کمي تصميم گيري به مدير کمک مي کند تا نتايج احتمالي دو يا چند راهحل را که با توجه به شرايط متفاوت آينده مي توانند اختلاف داشته باشند را با هم مقايسه کند؟

 الف . تجزيه و تحليل نقطه سر به سر           ب. ماتريس سود

 ج. درخت تصميم                                    د. شرايط مخاطره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. فرآيند برنامه ريزي شامل کداميک از مراحل زير است ؟

 الف . مأموريت – هدف – برنامه – اجرا      

ب. مأموريت – برنامه – هدف – اجرا

 ج. مأموريت – هدف- اجرا – برنامه         

 د. هدف – مأموريت – برنامه – اجرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. برنامه هاي يکباري و هميشگي جزء کداميک از ابعاد برنامه ها مي باشند؟

 الف . بعد زمان                                      ب. بعد فراگير

 ج. بعد سطح                                          د. بعد استمرار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. فرآيند مديريت بر مبناي هدف کدام است ؟

 الف . هدفگذاري – ارزيابي – برنامه ريزي – اجرا

 ب. هدفگذاري – برنامه ريزي – ارزيابي – اجرا

 ج. هدفگذاري – برنامه ريزي – اجراي برنامه – ارزيابي عملکرد

 د. برنامه ريزي – هدفگذاري – اجرا – ارزيابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. تعيين و نشان دادن فعاليتهاي متوالي و متقارن و چگونگي احتساب زمان آنها مزيت اصلي کدام گزينه مي باشد؟

 الف . نمودار گانت                                  ب. پيش بيني فروش

 ج. فن بازنگري و ارزيابي برنامه               د. فنون پيش بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. در کداميک از سازمانهاي زير ضعف يک واحد کل نظام را تحت تأثير قرار نمي دهد و مسئله حسابرسي مسئوليت ها در هر پروژه به سادگي قابل پيگيري است ؟

 الف . سازمان وظيفه اي                           ب. سازمان ماتريسي

 ج. سازمان بر مبناي پروژه                      د. سازمان ادهوکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. کدام ساختار در سازمانهايي که داراي برنامه هاي کوتاهمدت و موقت باشند قابل استفاده مي باشد؟

 الف . سازمان بر مبناي پروژه                   ب. سازمان ادهوکراسي

 ج. سازمان ماتريسي                               د. سازمان گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي سازمان ادهوکراسي مي باشد؟

 الف . اختيارات غير متمرکز                      ب. گروههاي کاري دائم

 ج. اختيارات متمرکز                               د. گروههاي کاري رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. زماني که حيطه نظارت در سازمان گسترده باشد تصميم گيري در سازمان به چه صورت انجام مي شود؟

 الف . متمرکز            ب. غير متمرکز        

ج. مشورتي               د. گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. کدام ستاد وظيفه برنامه ريزي و هماهنگي و طراحي عمليات را بر عهده دارد؟

الف . ستاد عمومي   ب. ستاد شخصي  

 ج. ستاد تخصصي  د. ستاد وظيفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. کدام گزينه بر مبناي تمايل نفوذپذير به شناختن يا سرمشق قرار دادن نفوذ کننده قرار دارد؟

 الف . قدرت پاداش                                  ب. قدرت اجبار

 ج. قدرت مرجع                                      د. قدرت تخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. کدام گزينه از جنبه هاي رفتاري مديريت (رهبري ) به شمار مي رود؟

 الف . برنامه ريزي                                 ب. مطالعه گزارشات و نامه نگاري

 ج. سازماندهي                                       د. ايجاد جو حمايتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧. کداميک از عوامل زير جزء انگيزانندهها در نظريه دو عاملي هرزبرگ (انگيزش ) مي باشد؟

 الف . شأن و مقام                                    ب. کيفيت سرپرستي

 ج. شناسايي                                          د. دستمزد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. اين کار به معناي افزايش تعداد عملياتي است که هر فرد بايد اجرا کند و از اين راه رضايت افراد در کار افزايش مي يابد؟

 الف . غني سازي شغل                             ب. چرخش شغل

 ج. مهندسي شغل                                     د. توسعه شغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩. در شبکه مديريت کدام سبک توجه بيشتر به انسان و توجه کمتر به توليد دارد؟

 الف . ١- ٩               ب. ١-١                

 ج. ٩-٩                   د. ٩-١

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. کدام نظريه رهبري اساساً  بر روابط بلوغ پيروان، رفتار وظيفه اي و رفتار رابطه اي رهبر قرار دارد؟

 الف . نظريه چرخه زندگي                        ب. نظريه اقتضايي فيدلر

 ج. شبکه مديريت                                    د. سيستم ليکرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. اين شبکه در گروههايي که بايد مسائل پيچيده و متنوع را حل کنند کارايي دارد؟

 الف . الگوي ستارهاي                             ب. الگوي Y

 ج. الگوي همه جانبه                                د. الگوي زنجيرهاي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢. کداميک از مراحل زير جزء مرحله اقدام کردن در فرآيند نظارت نمي باشد؟

 الف . سنجش عملکرد                               ب. اقدام اصلاحي

 ج. تأييد عملکرد                                     د. تغيير استانداردها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. کداميک از گزينه هاي زير واقعيت ها، انديشه ها يا مفاهيمي هستند که به شکل خام جمع آوري و ذخيره شدهاند؟

 الف . اطلاعات                                      ب. آگاهي

 ج. نظام اطلاعاتي                                   د. دادهها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤. در اين مرحله از فرآيند خلاقيت نوعي توقف در کار ديده مي شود و فرد هيچ گونه تلاشي براي رسيدن به نتيجه انجام نمي دهد حتي ممکن است درباره مسئله فکر نکند؟

 الف . آمادگي             ب. اشراق                

ج. نهفتگي                 د. اثبات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. اين روش براي برانگيختن تفکر خلاق ميان گروهي از افرادي که گرد هم مي آيند و به گونه اي با مسئله آشنا هستند به کار مي رود؟

 الف . طوفان مغزي                                 ب. داستان سازي

 ج. ملاقاتهاي الکترونيکي                          د. تلفيق نامتجانس ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

«ســــــــــؤالات تشريحـــــي »

١. مشخصات مديريت بوروکراتيک را نام ببريد.(١ نمره)

٢. روش تحليل نقطه سربه سر را توضيح دهيد.(١ نمره)

٣. دو مورد از مزايا و دو مورد از معايب تقسيم کار را بنويسيد.( ١ نمره)

٤. نظريه آر. جي را توضيح دهيد.(١/٥ نمره)

٥. شيوههاي همکاري خلاق گروهي را نام ببريد و يک مورد را توضيح دهيد.( ١/٥ نمره)

حضرت فاطمه زهرا (س): اوّل باید در فكر مشكلات و آسایش همسایه و نزدیكان و سپس در فكر خویشتن بود.

عنــوان درس : اصول سازمان و مديريت ,اصول سازمان ومديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت وسازماندهي,اصول ومباني مديريت ,مباني سازمان

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس : اصول سازمان و مديريت ,اصول سازمان ومديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت وسازماندهي,اصول ومباني مديريت ,مباني سازمان

رشته تحصيلي/کد درس :-١٢١٨٠٩١-١٢١٨٠٩٦-١٢١٨١١٨-١٢١٨٠٩٩-١٢١٨١٠٢-١٢١٨١٠١-١٢١٨٠٢٦-١٢٢٢١٨٧-١٢٢٢١٤٥-١٢١٨١٨٢-١٢٢٢٣١٠-١٢١٨٠٦٤1221033 1218007

ـــــــــــ

١کدام يک ازعوامل محيطي  از ذينفعان داخلي  که تأثير مستقيم بر سازمان مي گذارد محسوب مي شود؟

١.گروههاي با منافع ويژه  ۲.صاحبان سهام

۳.مشتريان  ۴.دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کدام يک از مديران  زير مسؤل کليه ي وظايف و فعاليت هايي   يک واحد يا يک سازمان بوده  وبه طور معمول دو يا چندبخش را با هم هماهنگ مي کند؟

١. مديران عالي ۲.مديران وظيفه اي

۳.مديران تخصصي  ۴.مديران عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣کدام يک از مهارت هاي زير توانايي تحليل موقعيت و تعيين ريشه ي مسايل و تدوين برنامه ي مناسب را به مدير مي دهد؟

١. مهارت هاي ادراکي ۲.مهارت هاي انساني

۳. مهارت هاي مديريتي   ۴. مهارت هاي فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤فرآيند ارزيابي ,مقايسه و اصلاح هدفها و برنامه هاي سازمان ,بيانگر کدام وظيفه مدير است ؟

١. سازماندهي  ۲.هدايت   

۳.برنامه ريزي ۴.نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥کدام يک از گزينه هاي زير درست ترين تعريف را از "نقش " ارائه مي دهد؟

١.رفتاري که هنگام اجراي وظيفه ي رهبري از مدير انتظار مي رود.

۲رفتاري که از گروه ها در يک واحد اجتماعي انتظار مي رود.

۳رفتار مورد انتظار از شخصي که پستي را اشغال کرده است .

۴.رفتاري که از شخصي که پست مديريت را اشغال کرده است انتظار مي رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦تيلور براي اينکه بتواند جنبه هاي مختلف ارتباط ماشين – کارگر راتعريف کند از چه شيوه هايي استفاده مي کرد؟

١. ابزار استاندارد شده ، انگيزه هاي فردي ، تمرکزو وحدت فرماندهي

۲ابزار استاندارد شده ، انگيزه هاي فردي ، وحدت فرماندهي ، تقسيم کار

۳سرپرستي تخصصي ، مطالعه ي زمان و حرکت ، ابزار استاندارد شده ، انگيزه هاي فردي

۴. سرپرستي تخصصي ، مطالعه ي زمان و حرکت ، تقسيم کار، انگيزه هاي فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧بر اساس کدام يک از اصول مديريت اداري ،هر بخش از فعاليت هاي سازماني که هدف واحدي دارد بايد تنها تحت يک برنامه قرار گيرد و به وسيله ي يک مدير هدايت شود؟

١.اصل وحدت جهت ۲.اصل وحدت فرماندهي  

۳.اصل سلسله مراتب ۴.اصل انضباط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 ٨در کدام يک از ويژگي هاي مديريت بوروکراتيک همه ي تصميم ها بايد سازمان را به طور مستقيم به سوي اهدافش هدايت کندتا سازمان از منابع مالي وانساني خود بيشترين بهره را  گيرد؟

١.غير شخصي بودن  ۲.منطقي بودن

۳.ساختار سلسله مراتبي  ۴.تعهد براي کار مادام العمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩کدام يک از گزينه هاي زير در زمان مطالعات هاثورن کشف شد؟

١. وجه فني سازمانها يعني گروه هاي غير رسمي

۲. وجه اقتصادي سازمانها يعني گروه هاي رسمي

۳. وجه اجتماعي سازمانها يعني گروه هاي رسمي  

۴. وجه انساني سازمان ها يعني گروه هاي غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠–  در کدام  نگرش مديريتي،  شيوه هاي کمّي براي افزايش بهره وري و کارآيي در توليد کالاها و خدمات به کار مي برد؟

١.علم مديريت ۲.نگرش سيستمي  

۳.نگرش اقتصادي  ۴.مديريت عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١کدام يک از گزينه هاي زير به معناي آن است که اگر بخش هاي جداگانه در درون سازمان با هم همکاري و کنش متقابل داشته باشند کارآيي آنها بيش از زماني است که هريک به تنهايي عمل کنند؟

١. هماهنگي  ۲.هم افزايي  

۳.بهره وري  ۴.اثر بخشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢جوهر اساسي کدام يک از نگرشهاي زير اين است که اعمال مديريت به طور کلي ناشي از الزامات محيط خارجي سازمان ،تکنولوژي و افرادي است که براي سازمان کار مي کنند؟

١.نگرش اقتضايي  ۲.نگرش سيستمي  

۳.نگرش روابط انساني ۴.نگرش بوروکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣کدام يک از گزينه هاي زيراز خصوصيات سازمانهاي نوع A (آمريکايي) محسوب مي شود؟

١.مسئوليت گروهي  ۲. روند شغلي تقريبا تخصصي شده

۳.کنترل صريح و رسمي  ۴. ارزشيابي و ترفيع کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤در کدام يک از گزينه هاي زير آزادي تصميم گيرنده محدود ميشود و سازمان به جاي فرد تصميم ميگيرد؟

١.تصميم گيري در شرايط مخاطره  ۲.تصميم گيري برنامه ريزي نشده

۳.تصميم گيري در شرايط ارتباط کامل  ۴.تصميم گيري برنامه ريزي شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥کدام يک از گزينه هاي زير عامل مهم تصميم گيري در شرايط اطمينان به شمار مي رود ؟

١.تعيين معيار براي تصميم گيري  ۲.ارزش مورد انتظار

۳. شيوه حداکثر حداکثرها  ۴. شيوه حداکثر حداقل ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦–  مديران هميشه نمي توانند تصميم هاي عقلايي بر اساس انتخاب هاي مطلوب براي سازمان اتخاذ کنند، بنابراين  از کدام گزينه براي تصميم گيري بهره مي گيرند؟

١. تصميم گيري بر اساس بهينه يابي

۲.تصميم گيري بر اساس شرايط مخاطره

۳.تصميم گيري بر اساس رضايت مندي  

۴. تصميم گيري بر اساس شيوه حداکثر حداکثرها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کدام يک از گزينه هاي زير در بر گيرنده ي اهداف زير بنا، وحوزه ي منحصر به فرد عمليات سازمان است که آن را از سايرسازمانهاي مشابه متمايز ميکند؟

١.هدف هاي راهبردي ۲.هدفهاي بلند مدت

۳.برنامه هاي راهبردي   ۴.بيانيه مأموريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨کدام يک از گزينه هاي زير اجزاي اصلي تشکيل دهندة يک برنامه يا پروژه اند که از يک زمان مشخص شروع مي شوند ودر زمان معيني خاتمه مي يابند؟

١.رويداد   ۲.فعاليت 

۳.مسير بحراني ۴.عملکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩کدام يک از گزينه هاي زيراز برنامه هاي هميشگي هستندکه شيوه اي مشخص يا گامهاي معين براي اجراي فعاليتهاي آينده برقرار مي کنند؟

١. روش ها   ۲.قوانين 

۳.طرح ها   ۴. پروژه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠کدام  گزينه بيانگر يکي از  ويژگي هاي ساختار غير رسمي است ؟

١.روابط سازماني به طور مکتوب براي کارکنان تشريح مي شود

۲چگونگي عملکرد سازمان به طور آرماني مطرح ميشود

۳ماهيت اين نوع ساختار شخصي است

۴.ماهيت اين نوع ساختار بيانگر حالت آرماني است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام يک از گزينه هاي زير به معناي تعهد مستخدم در اجراي وظايف محول است ؟

١. پاسخگويي  ۲.واگذاري اختيار  

۳.قدرت تخصصي  ۴.مسئوليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢در کدام يک از سازمانهاي زير ضعف يک واحد کل سيستم را تحت تأثيرقرار نمي دهد و سنجش و مقايسه ي واحد ها باتوجه به امکانات و منابع مصرف شده در هر واحد به سهولت انجام مي شود؟

١.سازمان منطقه اي ۲.سازمان موقتي ويژه

۳.سازمان پروژه اي  ۴.سازمان بوروکراتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣زنجيره ي فرماندهي بر دو اصل استوار است . کدام يک از گزينه هاي زير اين دو اصل را نشان ميدهد؟

١.اصل سلسله مراتب – اصل انضباط

۲.اصل سلسله مراتب – اصل تمرکز

۳.اصل وحدت فرماندهي – اصل اختيار  

۴.اصل وحدت فرماندهي – اصل سلسله مراتب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤کدام ستاد نشان دهنده ي گروهي از متخصصان يک رشته ي خاص است که با عده اي از مديران صف  کار مي کنند تاکارآيي سازماني را افزايش دهند؟

١. ستاد تخصصي ۲. ستاد عمومي

۳. ستاد شخصي ۴. ستاد نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥هماهنگي بين فعاليتهاي مدير و زير دستانش ،جز کداميک از موارد زير مي باشد؟

١.هماهنگي افقي  ۲.هماهنگي عمودي

۳.هماهنگي مورب  ۴.هماهنگي داوطلبانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦کدام يک از گزينه هاي زير بر اجبار نفوذ پذير به پذيرش قدرت دلالت دارد؟

١. قدرت قانوني ۲.قدرت اجبار

۳.قدرت تخصص  ۴.قدرت مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧کدام يک از گزينه هاي زير سه عامل موفقيت سازماني را نشان مي دهد؟

١. توانايي فردي ، توانايي سازماني ، انگيزش

۲. توانايي فردي ، محيط سازماني ، انگيزش

۳. توانايي مديران ، محيط سازماني ، نيازها  

۴. توانايي مديران ، توانايي سازماني ، نيازها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨در صورت ارضا نشدن کدام يک ازنياز هاي زير، اعضاي ناراضي ممکن است پي در پي غايب شوند، بهره وري کاهش يابد وفشار روحي کارکنان بالا رود ؟

١.نيازهاي احترام  ۲.نيازهاي اجتماعي

۳.نيازهاي ايمني  ۴. نيازهاي خود يابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کدام يک از گزينه هاي زير به معناي افزايش تعداد عملياتي است که هر فرد بايد اجرا کند و از اين راه رضايت افراد در کارافزايش يابد؟

١.غني سازي شغل  ۲.توسعه شغل

۳.چرخش کاري ۴.ساعت کاري شناور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کدام يک  از نظريه هاي  زير بر روابط بلوغ  پيروان ، رفتار وظيفه اي و رفتاري رابطه اي رهبر قراردارد و معتقد است که سبک رهبري بايد انعکاسي از ميزان بلوغ پيروان باشد؟

١.نظريه ي اقتضايي فيدلر  ۲. نظريه ي موقعيت ها و تصميم هاي رهبري

۳.نظريه ي خصوصيات شخصي رهبري  ۴.نظريه چرخه ي زندگي رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١اگر کارکنان از نتايج عملکرد خود مطلع باشند وبتوانند انگيزه ي دروني خود را ارضا کنند ممکن است در اين وضعيت رفتاررهبري به صورت غير ضروري و نامربوط در آيد، در چنين حالتي کدام يک از گزينه هاي زير جايگزين رهبري ميشود؟

١.ويژگي هاي سازماني   ۲.ويژگي هاي فردي

۳.ويژگي هاي وظيفه ۴.ويژگي هاي رهبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢کدام گزينه بيانگر يکي  از خصوصيات عمده ي شبکه ي ارتباط سازماني غير رسمي است ؟

١. رياست عالي سازمان مي تواند آن را کنترل کند.

۲رياست عالي سازمان نمي تواند آن را کنترل کند.

۳با قاعده و نظم در سازمان ظاهر مي شود.

۴. به طور وسيع براي خدمت به منافع کل سازمان به کار ميرود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣کدام يک از نظارتهاي زير فرآيندي است که اجراي موفقيت آميز برنامه ها را در سطح واحدها تضمين مي کند و مديريت مياني مسئول آن است ؟

١.نظارت راهکاري  ۲.نظارت راهبردي  

۳.نظارت آينده نگر  ۴.نظارت گذشته نگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤در کدام يک از مراحل فرآيند نظارت ، مديران بايد از مهارتهاي تحليلي و تشخيصي خود براي ارزيابي اطلاعات عيني وذهني براي کشف مسايل استفاده کنند؟

١.تعيين استاندارد  ۲. اقدام اصلاحي

۳.مقايسه ي عملکرد با استاندارد  ۴.سنجش عملکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥ذر کدام يک از ويژگي هاي نظامهاي نظارتي نادرست ،نظارت مانع ابتکار عمل مي شود و سازمان را به سوي تشريفات زائدمي برد و يا به هماهنگي داخلي آسيب ميزند و موجب مصرف افراطي منابع مي شود؟

١. عدم توانايي در تمايز نظارت ها  ۲. نظارت هاي ناهماهنگ

۳.عينيت و قابليت اندازه گيري   ۴. نظارت بيش از حد و نظارت کمتر از حد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦يکي از حوزه هاي مهم نظارتي در سازمان افرادند، روشن ترين راه براي حصول اطمينان از عملکرد افراد کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

١. اعمال سرپرستي مستقيم ۲.کنترل کيفيت محصولات و خدمات

۳.ارزيابي اثر بخشي سازمان ۴. بررسي نسبتهاي مالي مربوط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧تصميم گيري درباره ي کدام يک از ويژگي هاي اطلاعات مفيد يکي از دشوارترين جنبه هاي مديريت اطلاعات است ؟

١.اطلاعات مختصر باشد   ۲.اطلاعات مربوط باشد  

۳.اطلاعات کامل باشد ۴.اطلاعات دقيق باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨–  در کدام يک از مراحل فرآيند خلاقيت ، فرد خلاق آنچه را بدست آورده است ارزيابي ميکند، شواهد آن را دوبار ه مي سنجدو آن را از نظر منطقي آزمايش مي کند؟

١.آمادگي   ۲.  اشراق   

۳.نهفتگي   ۴. اثبات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٩کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي افراد خلاق به شمار مي آيد؟

١به طور معمول از موقعيت اجتماعي خود راضي اند.

۲.  دوست دارند همرنگ جماعت شوند.

۳.پر تکاپو و داراي انرژي اند.

۴. دستورات بدون معني و مفهوم را به خوبي اجرا ميکنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي سازمان خلاق به شمار مي رود؟

١. امکان آزاد انديشي و فضاي طرح پيشنهاد در آن وجود دارد.  

۲فضا براي کار فردي و ارائه ي پيشنهادهاي افراد آماده است .

۳نظام هاي نظارتي از بالا و نظارت هاي بيروني بر آنها حاکم است .

۴مجاري ارتباطي سازمان باز و يک جانبه است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
پیامبر اکرم (ص) : از گهواره تا گور دانش بجوييد .

عنــوان درس : اصول سازمان و مديريت ,اصول سازمان ومديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت وسازماندهي ,اصول ومباني مديريت ,مباني سازمان و

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : اصول سازمان و مديريت ,اصول سازمان ومديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت وسازماندهي ,اصول ومباني مديريت ,مباني سازمان و

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۷ – ,مديريت دولتي ,مديريت دولتي (گرايش مديريت منابع انساني ),مديريت دولتي (گرايش تشکيلات وروشها),مديريت دولتي (گرايش مديريت تحول ),مديريت دولتي (گرايش مديريت مالي دولتي ),مديريت دولتي گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي ) ۱۲۱۸۰۲۶ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۴ – ,حسابداري ۱۲۱۸۰۹۱ – ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۱۸۰۹۶ – ,مهندسي فناوري اطلاعات ,مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي ) ۱۲۱۸۰۹۹ – ,علوم کامپيوتر(چندبخشي علوم کامپيوتر ۱۲۱۸۱۰۱ – ,مهندسي صنايع ,مهندسي صنايع (چندبخشي ) ۱۲۱۸۱۰۲ – ,مديريت بازرگاني ,مديريت ,(اجرايي (ارشد),مديريت اجرايي مجازي ۱۲۱۸۱۱۸ – ,علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۱۸۱۸۲ – ,حسابداري (چندبخشي ),علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي ,مديريت دولتي (چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي (چندبخشي مديريت جهانگردي (چندبخشي ) ۱۲۲۱۰۳۳ – ,علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۵ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي ,(اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۸۷ – ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي )۱۲۲۲۳۱۰

ـــــــــ

١کدام گزينه زير از وجوه مشترک سازمانها مي باشد؟

۱. منابع  ۲. خدمات  ۳. توليد  ۴. فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢کدام يک از گزينه هاي زير جزء نيازهايي هستند که شرايط محيطي انسان را توصيف مي کنند و وظيفه اصلي آنها ممانعت از نارضايتي شغلي است ؟

۱. عوامل بهداشتي   ۲. عوامل محرک   ۳. عوامل اجتماعي   ۴. عوامل زيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣کدام يک از گزينه هاي زير توانايي تحليل موقعيت و تعيين  ريشه  مسائل و تدوين برنامه مناسب را به مدير مي دهد؟

۱. مهارت انساني ۲. مهارت فني  ۳. مهارت ادراکي   ۴. مهارت سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤افراد با داشتن کدام يک از گزينه هاي زير، غالباً سعي مي کنند تا ساير افراد را به طور مستقيم از طريق خواسته ها يا بحث هاي شخصي تحت تاثير قرار دهند؟

۱. نياز به موفقيت   ۲. نياز به احترام ۳. نياز به وابستگي   ۴. نياز به قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥اگر مديري بخواهد طرح جديدي آغاز کند، به تغيير و اصلاح سازمانش بپردازد، فعاليتهاي سازمان را بسنجد، بازار نويي رابيازمايد يا به شغل و کسب جديدي وارد شود بايد چه نقشي را ايفا نمايد؟

۱. نوآور  ۲. ارزياب ۳. رهبري ۴. تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦فرض کدام يک از نظريه هاي زير بر اين است که "افراد علاقمند هستند در ارتباط با ديگران رفتار مناسبي با آنان شود"؟

۱. نظريه انتظار ۲. نظريه برابري ۳. نظريه تعيين هدف ۴. نظريه مازلو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧بر اساس نظريه مديريت علمي کدام يک از گزينه هاي زير موجب برانگيختن کارگران مي شود؟

۱. تامين منافع شخصي ۲. فشار گروه

۳. انگيزه هاي مالي   ۴. ابزار استاندارد شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٨کدام يک از گزينه هاي زير راهبردي است که براي از بين بردن کسالت ناشي از آسانتر کردن و تخصصي کردن کار پديدآمده است ؟

۱. غني سازي شغل  ۲. وقت کاري شناور  ۳. چرخش کاري ۴. توسعه شغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩کدام يک از گزينه هاي زير از مشخصات مديريت بروکراتيک نمي باشد؟

۱. قوانين و مقررات   ۲. خط و مشي ها و رويه ها

۳. غير شخصي بودن  ۴. تقسيم کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠فرهنگ سازماني (هنجارها، ارزشها و باورهاي مشترک اعضاي سازمان )، جزو کدام يک از متغيرهاي موثر بر

انگيزش سازماني است ؟

۱. خصوصيات فردي  ۲. خصوصيات شغلي

۳. خصوصيات موقعيت کاري ۴. خصوصيات عملکردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١– "……………………. مجموعه اي از اجزاست که با ارتباط و پيوند متقابل يک ………………………….. واحد را تشکيل مي دهد ونقش …………………………. را  ايفا مي کند".

۱. سيستم – سازمان – تصميم گيري ۲. سيستم – کل – تصميم گيري

۳. سازمان – سيستم – معيني ۴. سيستم – کل – معيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢اقدامات و فعاليت هايي که رهبر براي هماهنگ کردن کار اعضاي گروه (سازمان ) انجام مي دهد، چه ناميده مي شود؟

۱. رفتار رهبري ۲. سبک رهبري ۳. نقش رهبري ۴. وظيفه رهبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٣– "نگرش اقتضائي بر پايه نگرش ……………………………… بنا شده است ". گزينه صحيح را براي کامل کردن عبارت انتخاب کنيد.

۱. سازماني   ۲. سيستمي  ۳. مديريتي   ۴. محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤در کدام يک از سبک هاي اصلي رهبري ، عملکرد مناسب سازماني با ايجاد توازن بين روحيه خوب در افراد و اجراي کارامکان پذير مي شود؟

۱. سبک مديريت باشگاهي  ۲. سبک مديريت بي خاصيت

۳. سبک مديريت ميانه رو  ۴. سبک اقتدار- اطاعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥کدام گزينه از خصوصيات سازمان نوع Z مي باشد؟

۱. ارزشيابي و ترفيع کند   ۲. روند شغلي غير تخصصي

۳. استخدام کوتاه مدت ۴. توجه به نقش فرد در سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦طبق نظريه فيدلر در خصوص سبک رهبري ، در موقعيت هاي بسيار مطلوب يا بسيار نامطلوب کدام يک از سبک هاي رهبري اثربخش است ؟

۱. رابطه مدار  ۲. گروهي ۳. مشارکتي   ۴. وظيفه مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧کدام نوع تصميم گيري نياز به بينش و بصيرت و قضاوت شخصي مدير دارد؟

۱. تصميم گيري ساختاري   ۲. تصميم گيري غير ساختاري

۳. تصميم گيري برنامه ريزي شده  ۴. تصميم گيري برنامه ريزي نشده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨در کدام يک از مراحل بلوغ از ديد هرسي – بلانچارد، افراد توانايي ندارند اما مايل اند وظايف ضروري کار خود را انجام دهند؟

۱. بلوغ يک   ۲. بلوغ دو   ۳. بلوغ سه   ۴. بلوغ چهار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩در شرايط عدم اطمينان براي تصميم گيري از کدام يک از گزينه هاي زير استفاده مي شود؟

۱. شيوه حداقل حداکثرها   ۲. تعيين معيار

۳. شيوه حداکثر حداکثرها  ۴. شيوه حداقل حداقل ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠محدوديت عمده کدام يک از انواع ارتباط ، طبيعت گذرا و موقتي آن است که موجب تعبير نادرست مي شود و ممکن است يادآوري مجدد آن به طور صحيح صورت نگيرد؟

۱. ارتباط شفاهي   ۲. ارتباط کتبي ۳. ارتباط الکترونيکي ۴. ارتباط غير کلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کدام گزينه چهارمين مرحله از فرايند تصميم گيري  عقلايي مي باشد؟

۱. ايجاد راه حلها   ۲. ارزيابي راه حلها  ۳. اجراي تصميم ۴. اتخاذ تصميم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢فرآيندي که در آن اطلاعات را به شکلي در مي آورند تا سايرين بتوانند آن را دريافت و درک کنند، چه ناميده مي شود؟

۱. رمزگذاري  ۲. رمزگشايي  ۳. بازخورد   ۴. درک پيام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣کدام گزينه از مزاياي تصميم گيري گروهي مي باشد؟

۱. افزايش مشروعيت ۲. صرف وقت  ۳. تسلط اقليت ۴. مسئوليت مبهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤مديران براي تبادل اطلاعات ، حل مسائل و ايجاد تفاهم ، از چه نوع ارتباطي استفاده مي کنند؟

۱. ارتباط بالا به پايين ۲. ارتباط پايين به بالا ۳. ارتباط افقي  ۴. ارتباط متقابل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٥کدام يک از گزينه هاي زير نشان مي دهد که عضو سازمان چه بايد بکند و چه نبايد انجام دهد و دراين راه هيچ تعبير وتفسيري مجاز نمي داند؟

۱. خط و مشي ها   ۲. روشها ۳. طرحها ۴. قوانين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦کدام يک از گزينه هاي زير، جزو شبکه هاي غيرمتمرکز ارتباط رسمي سازمان مي باشد؟

۱. الگوي ستاره اي   ۲. الگوي همه جانبه  ۳. الگوي y   ۴. الگوي زنجيره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧– "………………………………… شيوه هايي هستند که مديران مي توانند براي پديد آوردن برنامه ها از آنها مدد بگيرند".

۱. ابزارهاي برنامه ريزي ۲. اجراي برنامه ريزي

۳. مراحل برنامه ريزي ۴. هدفهاي برنامه ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨زماني که مغايرتي بين عملکرد و استاندارد مشاهده شود و بخواهند عملکرد سازماني را در جهت استانداردها پيش ببرند،کدام يک از گزينه هاي زير انجام مي شود؟

۱. مقايسه عملکرد با استاندارد   ۲. تغيير استاندارد

۳. تاييد عملکرد ۴. اقدام اصلاحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩کدام يک از ويژگيهاي زير از مشخصات سازمان غير رسمي به شمار مي آيد؟

۱. روابط مکتوب است ۲. غير شخصي است

۳. بيانگر حالت واقعي هستند ۴. آرماني هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠کدام نوع نظارت بعد از هر اقدامي به عمل مي آيد و وابسته به بازخورد است ؟

۱. نظارت همزمان   ۲. نظارت گذشته نگر ۳. نظارت آينده نگر  ۴. نظارت راهکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١وقتي مشاغل و فعاليتها در گروههاي منطقي دسته بندي و هر گروه در بخش و واحدي بزرگتر ترکيب مي شود،کدام يک ازگزينه هاي زير محقق مي شود؟

۱. سازمان رسمي   ۲. واحدسازي  ۳. نمودار سازماني   ۴. سازمان غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢بر اساس کدام يک از گزينه هاي زير، داده هاي نظارتي بايد به طور مستمر و به اندازه کافي براي مديران مسئول فراهم شودو به آنها امکان دهد تا وقت باقي است اقدام سرنوشت سازي انجام دهند؟

۱. دقت  ۲. انعطاف پذيري   ۳. به هنگامي  ۴. قابليت درک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣کدام يک از گزينه هاي زير کمتر به ضوابط و قواعد سازمان تاکيد دارند و براي نيل به هدفهاي ويژه اي تشکيل شده اند؟

۱. سازمان بروکراسي  ۲. سازمان موقت و ويژه

۳. سازمان پروژه اي  ۴. سازمان تيمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤کدام يک از گزينه هاي زير در خصوص بودجه صحيح است ؟

۱. بودجه براي يک دوره خاص زماني تعيين نمي شود  ۲. بودجه فقط براي کل سازمان تنظيم مي شود

۳. بودجه يکي از ابزارهاي نظارت مديريتي است ۴. بودجه يک برنامه مالي هميشگي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥کدام نظريه مبناي اختيار را بيشتر در نفوذپذير مي داند تا در نفوذ کننده و طبق آن کليه مقررات قانوني يا دستورات درهمه شرايط پذيرفته نمي شوند؟

۱. نظريه کلاسيک   ۲. نظريه مدرن ۳. قدرت تخصص   ۴. نظريه پذيرش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦– "فرايند دريافت فکر خلاق و تبديل آن به محصول ، خدمت يا شيوه اي نو براي انجام کارها"، چه ناميده مي شود؟

۱. نوآوري ۲. خلاقيت   ۳. ايده پردازي ۴. تنوع پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٣٧وقتي سازمان از پيچيدگي و کثرت وظايف برخوردار باشد کدام يک از ستادها ضرورت پيدا مي کند؟

۱. ستاد تخصصي   ۲. ستاد عمومي ۳. ستاد شخصي ۴. ستاد نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨در کدام يک از مراحل فرايند خلاقيت ، ظاهرًا نوعي توقف در کار ديده مي شود و فرد هيچ گونه تلاشي براي رسيدن به نتيجه انجام نمي دهد؟

۱. آمادگي ۲. اثبات ۳. اشراق ۴. نهفتگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٩وقتي نيازهاي احترام به اندازه کافي ارضا شدند، کدام يک از انواع نيازها اهميت و تسلط بيشتري پيدا مي کنند؟

۱. شناختي   ۲. زيبايي شناسي   ۳. اجتماعي   ۴. خوديابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠کدام يک از گزينه هاي زير از موانع فردي خلاقيت محسوب مي شود؟

۱. شغل  ۲. عادت ۳. آداب و رسوم ۴. مطابقت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام جواد (ع) : مؤمن نياز دارد به توفيقي از طرف خدا ، و به پندگويي از طرف خودش ، و به پذيرش از كسي كه او را نصيحت كند .

عنــوان درس :اصول سازمان و مديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت و تئوري سازمان

تابستان 94

عنــوان درس :اصول سازمان و مديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت و تئوري سازمان

رشته تحصيلي/کد درس :۱۲۲۲۱۴۵-۱۲۱۸۱۸۲-۱۲۱۸۰۶۴-۱۲۲۲۳۱۰-۱۲۲۱۰۳۳-۱۲۱۸۰۹۱-۱۲۱۸۰۹۶-۱۲۱۸۱۱۸-۱۲۱۸۰۹۹-۱۲۱۸۱۰۲-۱۲۱۸۱۰۱-۱۲۱۸۰۲۶-1۲۲۲۱۸۷-۱۲۱۸۰۹۷-۱۳۱۴۰۵۳-۱۲۱۸۳۸۶-۱۳۱۴۰۵۸ ۱۲۱۸۰۰۷

ـــــــ

١اتحاديه هاي کارگري و انجمنهاي مذهبي جز کدام دسته از سازمانهاي زير مي باشند؟

۱. سازمانهاي غيرانتفاعي   ۲. سازمانهاي انتفاعي

۳. سازمانهاي دولتي و خصوصي   ۴. سازمانهاي توليدي و خدماتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢کدام يک از عوامل زير جز عوامل مشترک سازمانها  نمي باشد؟

۱. هدف  ۲. محيط ۳. برنامه ۴. منابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کدام يک از گزينه هاي زير از ذينفعان داخلي سازمان محسوب مي شود؟

۱. مشتريان   ۲. رسانه ها   ۳. رقيبان ۴. صاحبان سهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤کدام مديران در شغل خود با عدم اطمينان زياد و پراکندگي بسيار و حجم زيادي از اطلاعات مواجه اند؟

۱. مديران عمومي   ۲. مديران وظيفه اي  ۳. مديران مياني ۴. مديران عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥نقش نوآور جز کدام دسته از نقشهاي مديريت مي باشد؟

۱. نقشهاي اطلاعاتي  ۲. نقشهاي ارتباطي

۳. نقشهاي تصميم گيري   ۴. نقشهاي انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦سرپرستي تخصصي در کدام نظريه مطرح شد؟

۱. مديريت اداري ۲. مديريت علمي

۳. مديريت بوروکراتيک ۴. نهضت روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧کدام يک از گزينه هاي زير از مشخصات مديريت بوروکراتيک مي باشد؟

۱. غيرشخصي بودن  ۲. وحدت فرماندهي  ۳. ابتکار ۴. انضباط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨نهضت روابط انساني با اجراي آزمايش هاثورن در چه سال هايي آغاز شد؟

۱. از۱۹۲۳تا۱۹۳۳   ۲. از۱۹۲۴تا۱۹۳۳   ۳. از۱۹۲۳تا۱۹۳۲   ۴. از۱۹۲۴تا۱۹۳۲

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩فکر بنيادي کدام نگرش اين است که مدير بايد کار را به وسيله افراد ديگر انجام دهد؟

۱. نگرش رفتاري ۲. جنبش روابط انساني

۳. مديريت علمي ۴. مديريت اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠علم مديريت جز کدام نگرش مديريت مي باشد؟

۱. نگرش رفتاري ۲. نگرش سيستمي  ۳. نگرش اقتضايي   ۴. نگرش کمْي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-" …………………… مجموعه اي از اجزاست که با ارتباط و پيوند متقابل يک …………… واحد را تشکيل مي دهند و نقش معيني

را ايفا مي کنند".

۱. سيستم – سازمان  ۲. سيستم – کل ۳. سازمان – سيستم  ۴. سازمان – کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢اين عبارت که "هر چيزي به موقعيت بستگي دارد"، شعار کدام نگرش مي باشد؟

۱. نگرش اقتضايي   ۲. نگرش کمْي ۳. نگرش سيستمي  ۴. نگرش رفتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣کدام يک از گزينه هاي زير جز خصوصيت سازمانهاي نوع z مي باشد؟

۱. مسئوليت گروهي  ۲. ارزشيابي و ترفيع سريع

۳. تصميم گيري مشارکتي  ۴. توجه به نقش فرد در سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤اولين مرحله در فرايند عقلايي تصميم گيري کدام است ؟

۱. ارزيابي راه حل   ۲. ايجاد راه حل ۳. اتخاذ تصميم ۴. تعريف مسئله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥کدام مدل نشان مي دهد مديران به طور واقعي تصميم گيري مي کنند؟

۱. مدل عقلايي تصميم گيري ۲. مدل کلاسيک

۳. مدل اداري  ۴. مدل روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦اگر هزينه ثابت توليد کالايي ۶۰۰۰ ريال و فروش واحد آن ۳۰ ريال و هزينه متغيير براي هر واحد از آن ۱۰ ريال باشد، ميزان

فروش را در نقطه سر به سر به دست آوريد؟

۸۰۰۰.۴  ۱۰۰۰۰.۳  ۶۰۰۰.۲  ۹۰۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧کدام يک از گزينه هاي زير از معايب تصميم گيري گروهي مي باشد؟

۱. راه حل هاي بيشتر ۲. صرف وقت  ۳. اطلاعات زياد ۴. افزايش مشروعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨در کدام فن تصميم گيري گروهي کميت ارايه عقيده مورد تاکيد است ؟

۱. گروه اسمي  ۲. فن دلفي

۳. طوفان مغزي  ۴. ملاقاتهاي الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩فرايند برنامه ريزي با چه مرحله اي آغاز مي شود؟

۱. هدف  ۲. برنامه ۳. اجرا  ۴. ماموريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠برنامه هاي هميشگي و يکباري مربوط به کدام ابعاد برنامه ها مي باشد؟

۱. بعد سطح   ۲. بعد زمان ۳. بعد قلمرو   ۴. بعد استمرار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١دومين مرحله در فرايند مديريت بر مبناي هدف کدام است ؟

۱. هدف گذاري ۲. اجراي برنامه ۳. برنامه ريزي  ۴. ارزيابي عملکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢ضعف اساسي کدام ابزار برنامه ريزي اين است که روابط متقابل فعاليتهاي را که بايد اجرا شوند روشن نمي کند؟

۱. جدول زماني  ۲. نمودار گانت

۳. شبکه پرت  ۴. نمودار نقطه سر به سر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣دومين مرحله فرايند سازماندهي کدام مرحله مي باشد؟

۱. واحدسازي  ۲. تقسيم کار  ۳. سلسله مراتب   ۴. هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام واحد سازي به مزاياي اقتصادي دست مي يابد و فناوري تخصصي را به کار مي برد؟

۱. واحد سازي بر اساس مشتري   ۲. واحد سازي بر اساس فرايند توليد

۳. واحد سازي بر اساس محصول  ۴. واحد سازي جغرافيايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در کدام ساختار ارتباطات عمودي و سلسله مراتبي با ارتباطات افقي آميخته مي شوند و نوعي روابط گروهي در پروژه ها به

وجود مي آيد؟

۱. سازمان بر مبناي پروژه   ۲. سازمان بوروکراسي

۳. سازمان ماتريسي  ۴. ساختار ادهوکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦کدام يک از عوامل زير جزء خصوصيات نظام ادهوکراتيک مي باشد؟

۱. برنامه ريزي بلند مدت   ۲. سازماندهي رسمي

۳. کنترل جامع  ۴. رهبري غالبا مشارکتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧کدام گزينه صحيح مي باشد؟

۱. اگر حيطه نظارت گسترده باشد عدم تمرکز ايجاد مي شود.

۲اگر حيطه نظارت محدود باشد عدم تمرکز ايجاد مي شود.

۳اگر حيطه نظارت محدود باشد ساختار تخت ايجاد مي شود.

۴. اگر حيطه نظارت گسترده باشد ساختار بلند ايجاد مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨طبق کدام نظريه مبناي اختيار بيشتر در نفوذ پذير است تا نفوذ کننده ؟

۱. نظريه کلاسيک   ۲. نظريه پذيرش   ۳. نظريه اختيار ۴. نظريه قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کدام ستاد وقتي ضرورت مي يابد که سازمان از پيچيدگي خاص و کثرت وظايف برخوردار باشد؟

۱. ستاد شخصي ۲. ستاد تخصصي   ۳. ستاد عمومي ۴. ستاد خدماتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠ارضاي کدام يک از نيازهاي  زير در فرد احساس اتکاي به نفس ، اعتبار، قدرت و تسلط به وجود مي آورد؟

۱. خوديابي   ۲. شناختي   ۳. اجتماعي   ۴. احترام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١کدام يک از عوامل زير جزء انگيزنده ها در نظريه دو عاملي انگيزش مي با شد؟

۱. شناسايي   ۲. دستمزد   ۳. امنيت شغلي ۴. شرايط کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢فرايند محرک-پاسخ -پيامد-پاسخ آينده مربوط به کدام نظريه مي باشد؟

۱. نظريه رفتاري ۲. نظريه تقويت ۳. نظريه X   ۴. نظريه Y

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣در شبکه مديريت کدام سبک توجه به توليد بيشتر و توجه به انسان کمتر است ؟

۱. سبک۱,۹   ۲. سبک۹,۹  ۳. سبک۹,۱   ۴. سبک۱,۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤طبق نظريه اقتضايي فيدلر در موقعيت بسيار مطلوب و بسيار نامطلوب سبک رهبري چگونه است ؟

۱. وظيفه مدار  ۲. رابطه مدار  ۳. متقاعدکننده ۴. تفويضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥کدام شبکه ارتباطي غيرمتمرکز مي باشد؟

۱. حلقه اي   ۲. زنجيره اي  ۳.Y   ۴. ستاره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦طبق نظريه چرخه زندگي در مرحله سوم بلوغ کدام سبک مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. تفويضي   ۲. متقاعدکننده ۳. مشارکتي   ۴. آمرانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧در کدام مرحله فرايند نظارت ، استانداردها تعيين مي شوند؟

۱. مرحله اول  ۲. مرحله دوم  ۳. مرحله سوم  ۴. مرحله چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨مطلوب ترين نوع نظارت کدام است ؟

۱. آينده نگر  ۲. گذشته نگر  ۳. همزمان ۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩اغلب متفکران ظهور کدام مرحله از فرايند خلاقيت را ناگهاني مي دانند؟

۱. آمادگي ۲. اشراق ۳. اثبات  ۴. نهفتگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠در کدام روش اعتقاد بر اين است که خلاقيت از سازماندهي مجدد روابط ميان افکار به ظاهر غير مرتبط ناشي مي شود؟

۱. داستان سازي ۲. توفان مغزي ۳. تلفيق نامتجانسها  ۴. گروه اسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و اي آن كه دست رد و منع بر پيشاني كساني كه به محبت و دوستي او اعتماد دارند و بر او افراط و تجاوز از حد مي نمايند نمي زند

عنــوان درس : اصول سازمان و مديريت ,اصول سازمان ومديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت و تئوري سازمان ,اصول مديريت وسازماندهي ,اصول

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس : اصول سازمان و مديريت ,اصول سازمان ومديريت ,اصول مديريت ,اصول مديريت و تئوري سازمان ,اصول مديريت وسازماندهي ,اصول

رشته تحصيلي/کد درس ۱۲۱۸۰۶۴،۱۲۱۸۰۹۱،۱۲۱۸۰۹۶،۱۲۱۸۰۹۷،۱۲۱۸۰۹۹،۱۲۱۸۱۰۱،۱۲۱۸۱۰۲،۱۲۱۸۱۱۸،۱۲۱۸۱۸۲،۱۲۱۸۳۸۶،۱۲۱۸۵۸۵،۱۲۱۸۷۲۳،۱۲۲۱۰۳۳ . ۱۲۱۸۰۰۷ ۱۲۲۲۱۴۵،۱۲۲۲۱۸۷،۱۲۲۲۳۱۰،۱۳۱۴۰۵۳،۱۳۱۴۰۵۸،۱۴۱۱۵۵۷،۱۷۱۲۱۳۹،۱۲۱۸۰۲۶

ـــــ

١- جوامع امروزي چه ناميده مي شود؟

۱. جوامع اطلاعاتي  ۲. جوامع سازماني  

۳. جوامع پيچيده   ۴. جوامع مجازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- "……………………………………………….. گردهمايي خلاقي است که صرفاً با هدف ايجاد فهرستي از انديشه ها-انديشه هايي که

مي توان آنها را به عنوان سرنخي براي حل مسئله به کار بر تشکيل مي شود".

۱. روش گروه اسمي ۲. شيوه داستان سازي

۳. روش تلفيق نامتجانسها  ۴. جلسات توفان مغزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- "……………………. به معناي شيوه نظام يافته اجراي فعاليتهاست ".

۱. مديريت  ۲. رهبري 

۳. فرآيند  ۴. برنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- تعيين اينکه در سازمان چه کسي به چه کسي گزارش دهد، مربوط به کدام وظيفه مدير است ؟

۱. برنامه ريزي    ۲. نظارت 

۳. هدايت  ۴. سازماندهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- مديران به منظور ايفاي کدام نقش ، اطلاعات را به افراد خارج از سازمان ، خصوصاً مقامهاي بالاتر، سياستمداران و مانند آنها

منتقل مي کنند؟

۱. نقش سخنگو   ۲. نقش توزيع کننده

۳. نقش ارزياب    ۴. نقش رابط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-  طبق کدام يک از گزينه هاي زير عقيده بر اين است که پول انگيزه ايجاد مي کند و فرض مي شود که کارگران افرادي

منطقي هستند؟

۱. مطالعات زمان و حرکت   ۲. سرپرستي تخصصي

۳. انگيزه هاي فردي ۴. اصول مديريت علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کدام يک از موانع اجتماعي خلاقيت به علت ترس از متفاوت بود با ديگران پديد مي آيد؟

۱. آداب و رسوم  ۲. مطابقت

۳. قوانين  ۴. ترس از عدم استقبال اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- ارتباط مدير-زيردست موجب ارضاي کدام يک از گزينه هاي زير مي شود؟

۱. نيازهاي شناسايي ، اجتماعي و احترام    

۲. نيازهاي احترام ، اجتماعي و زيستي

۳. نيازهاي زيستي ، تعلق و ايمني  

۴. نيازهاي شناسايي ، احساس تعلق و ايمني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- پذيرش کدام نوع اختيار ناشي از سنتها و آداب و رسوم است ؟

۱. اختيار سنتي   ۲. اختيار عقلائي – قانوني

۳. اختيار شخصيتي ۴. اختيار سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام يک از گزينه هاي زير از نتايج دور سوم مطالعات هاثورن به شمار مي آيد؟

۱. سازمانها علاوه بر جنبه اقتصادي ، داراي جنبه هاي سياسي و اجتماعي اند

۲ سازمانها علاوه بر جنبه اجتماعي ، داراي جنبه هاي اقتصادي و سياسي اند

۳ سازمانها علاوه بر جنبه اقتصادي ، داراي جنبه هاي اجتماعي و احساسي اند

۴. سازمانها علاوه بر جنبه احساسي ، داراي جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي اند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام يک از گزينه هاي زير  براي حفظ تعادل پوياي سيستم ضروري است ؟

۱. جريان  ۲. هم افزايي

۳. همکاري متقابل  ۴. بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-  "نگرش اقتضايي بر پايه نگرش ………………………. بنا شده است و بر جزييات روابط بين اجزاي سيستم تمرکز دارد".

۱. موقعيتي ۲. سيستمي

۳. سنتي   ۴. نئوکلاسيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- ارزشيابي و ترفيع سريع از خصوصيات کدام سازمانها مي باشد؟

۱. سازمانهاي نوع A۲. سازمانهاي نوع J

۳. سازمانهاي نوع Z ۴. سازمانهاي نوع Aو Z

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- شيوه حداکثر حداکثرها، در کدام شرايط تصميم گيري کاربرد دارد؟

۱. اطمينان  ۲. ابهام   

۳. مخاطره  ۴. عدم اطمينان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- در صورتي که مدير بالاتر اجزاي راه حلي را غيرممکن بداند، نشانگر کدام محدوديت راه حل مسأله مي باشد؟

۱. عوامل زيستي يا انساني  ۲. عوامل اقتدار

۳. عوامل فيزيکي  ۴. عوامل اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-  "تسلط اقليت " و "مسئوليت مبهم "، از معايب اصلي کدام سبک تصميم گيري است ؟

۱. تصميم گيري عقلائي    ۲. تصميم گيري اداري   

۳. تصميم گيري متمرکز    ۴. تصميم گيري گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-  اهدافي که مديران عالي با همکاري مديران مياني تعيين و واحدها و شعبه ها سازماني آنها را پي گيري مي نمايند، چه نام

دارد؟

۱.اهداف راهبردي  ۲. اهداف راهکاري  

۳. اهداف عملياتي  ۴. اهداف وظيفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-  "………………… برنامه اي هميشگي هستند که شيوه اي مشخص يا گامهايي معين براي اجراي فعاليتهاي آينده برقرار

مي کنند و مراحلي را که طي آن فعاليتي مشخص بايد اجرا شود روشن مي سازند".

۱. روشها    ۲. قوانين 

۳. خط مشي ها    ۴. موقعيتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-  کدام ابزار تصميم گيري به مديران کمک مي کند تا پروژه ها را با فعاليتهاي متعدد برنامه ريزي و به راحتي تکميل هر

فعاليت را پي گيري نمايند؟

۱. جدول زماني   ۲. نمودار گانت

۳. فن بازنگري و ارزيابي برنامه    ۴. مسير بحراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- در صورتي که زمان بدبينانه يک فعاليت ٤ ماه ، زمان خوش بينانه تکميل آن ٢ ماه و محتمل ترين زمان ٣ ماه باشد. زمان

مورد انتظار براي تکميل آن فعاليت چقدر است ؟

4 .۴3 .۳2 .۲1 .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-  کدام يک از گزينه هاي زير اهداف راهبردي ويژه اي را معين مي کنند، اهدافي که غالباً کمي است و براي دوره زماني خاصي

تعيين مي شوند؟

۱. مديران عالي و مياني ۲. مديران عالي

۳. مديران مياني و خط اول  ۴. مديران خط اول و کارکنان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- جريان عمودي اختيار و ارتباط در کدام نمودارها قابل مشاهده مي باشد؟

۱. نمودارهاي افقي  ۲. نمودارهاي دايره اي   

۳. نمودارهاي هم مرکز    ۴. نمودارهاي هرمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- در کدام مرحله از فرآيند سازماندهي دسته بندي افراد و وظايف موجب واحدسازي مي شود؟

۱. مرحله اول ۲. مرحله دوم    

۳. مرحله سوم    ۴. مرحله چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- در کدام سبک واحدسازي ، تطبيق سريع سازمان با تغييرات محيطي دشوار است ؟

۱. واحدسازي بر اساس محصول    

۲. واحدسازي بر اساس وظيفه

۳. واحدسازي جغرافيايي يا منطقه اي

۴. واحدسازي بر اساس مشتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کدام سبک واحدسازي تشريک مساعي محلي را در تصميم گيريها  تشويق مي کند  و موجب بهبود در هماهنگي فعاليت –

هاي محلي مي شود؟

۱. واحدسازي جغرافيايي يا منطقه اي

۲. واحدسازي بر اساس مشتري

<۳p1>. واحدسازي بر اساس محصول    

۴. واحدسازي بر اساس وظيفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- کدام ساختار سازماني به جاي طرفداري از ساختار مکانيکي و بوروکراسي اداري ، از ساختار آزاد و ضوابط محدود حمايت

مي کند؟

۱. سازمان ماتريسي يا خزانه اي    ۲. سازمان بر مبناي پروژه

۳. سازمان موقتي ويژه يا ادهوکراسي  ۴. سازمان مشتري محور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- الگوي چند سطحي که ناشي از تعيين حيطه نظارت و زنجيره فرماندهي است چه نام دارد؟

۱. حيطه نظارت    ۲. ساختار سازماني  

۳. خط فرمان ۴. سلسه مراتب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-  کدام يک از گزينه هاي زير از شيوه هاي استفاده از ساختار سازماني براي نهادي کردن خلاقيت و نوآوري محسوب مي شود؟

۱. افراد به جاي روشهاي کار، بر اساس نتايج عملکردشان ارزيابي شوند

۲  عدم واگذاري اختيار به کارکنان

۳ قوانين رسمي بيشتري بر کار سازمان حاکم باشد

۴. مشاغل سازمان کاملاً مشخص و تعريف شده باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- "در حيطه نظارت …………………. عده زيادي به يک مدير گزارش مي دهند و مدير که نمي تواند تمام تصميمها را به تنهايي

اتخاذ کند مجبور است بخشي از اختيار خود را براي تصميم گيري واگذار کند. پس …………………………. ايجاد مي شود".

۱. محدود-عدم تمرکز ۲. محدود-تمرکز   

۳. گسترده -عدم تمرکز    ۴. گسترده – تمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- کدام يک از گزينه هاي زير در بهترين شکل شامل ارزيابي عمليات به طور کلي و سنجش نتايج واقعي در مقايسه با نتايج

برنامه ريزي شده است ؟

۱. گزارشها و تحليلهاي ويژه ۲. مشاهده شخصي

۳. داده هاي آماري  ۴. حسابرسي عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١- کدام گزينه از اصول واگذاري اختيار صحيح به شمار مي رود؟

۱. واگذاري نسبت به کل اختيار ممکن است   

۲. واگذاري اختيار بايد با نظارت توام باشد

۳. واگذاري اختيار غيرقابل فسخ است

۴. واگذاري اختيار از واگذار کننده ، سلب مسؤليت مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢-  ستادي که خدمات آن به طور کلي در جهت تسهيل و کمک به افراد خاص در سازمان صورت مي گيرد، چه ناميده مي شود؟

۱. ستاد تخصصي   ۲. ستاد عمومي   

۳. ستاد شخصي   ۴. ستاد خدماتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- کدام يک از گزينه هاي زير عمدتاً ماهيت زيستي (فيزيولوژيک) و سرشتي محدود دارند؟

۱. نيازهاي ابتدايي  ۲. نيازهاي عمومي  

۳. نيازهاي ثانوي   ۴. نيازهاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤- مولفه نياز به قدرت در نظريه نيازهاي اکتسابي چند شکل دارد؟

۱. ٢ شکل : قدرت فردي و گروهي  

۲. ٥ شکل : قدرت پاداش ، اجبار، قانوني ، تخصص و مرجع

۳. ٢ شکل : قدرت شخصي و سازماني  

۴. ٥ شکل : قدرت تنبيه ، پاداش ، رسمي ، پذيرش و مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥- کدام گزينه پيامدهاي رفتار گذشته و تاثير آن بر اعمال آينده در فرايندي آموزشي ادواري را در کانون توجه قرار مي دهد؟

۱. قانون اثر ۲. نظريه تقويت   

۳. نظريه   x    ۴. نظريه y

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦- کدام يک از گزينه هاي زير نشان دهنده سبک متقاعد کننده رهبري مي باشد؟

۱. وظيفه مداري زياد – رابطه مداري زياد    

۲. وظيفه مداري زياد – رابطه مداري کم

۳. وظيفه مداري کم – رابطه مداري زياد    

۴. وظيفه مداري کم – رابطه مداري کم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧- فرآيندي که در آن اطلاعات را به شکلي در مي آورند تا سايرين بتوانند آن را دريافت و درک کنند، چه ناميده مي شود؟

۱. پارازيت  ۲. بازخورد 

۳. رمز گشايي    ۴. رمزگذاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨-  در کدام يک از الگوهاي درخت انگوري يکي از اعضاي سازمان خبري را به طور غيررسمي به فرد ديگري مي دهد و او آن

خبر را به فرد سوم منتقل مي کند؟

۱. شبکه تابشي    ۲. شبکه رشته اي  

۳. شبکه تصادفي   ۴. شبکه خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩- مطلوبترين نوع نظارت ، کدام است ؟

۱. گذشته نگر    ۲. همزمان 

۳. راهبردي ۴. آينده نگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠- فرآيند تکامل بخشيدن به ديدگاههاي بديع و تخيلي درباره موقعيتهاي مختلف چه ناميده مي شود؟

۱. خلاقيت  ۲. نوآوري 

۳. کارآفريني ۴.  برونسپاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : هر كه از خدا بترسد خدا همه چيز را از او بترساند و هر كه از خدا نترسد خدا او را از همه چيز بترساند .