آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی مردم شناسی (جهانگردی) کد 1218003

نام درس : مباني مردم شناسي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مباني مردم شناسي    

رشته تحصیلی . کد درس : علوم اجتماعي(کليه گرايش ها) (١٢٢٢٠٠٥) ـ مديريت جهانگردي (١٢١٨٠٠٣)  

ـــــــــ

۱. فرا گردي که طي آن دگرگونيهاي کوچک ولي انباشت شونده در يک نوع ، با گذشت زمان مي تواند به تغيير شکل آن نوع بينجامد باعث پديدار شدن کدام انديشه شد؟ 

الف . انديشه سياسي  ب . انديشه تکامل ج . انديشه بازرگاني د. انديشه فرهنگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲کدام گزينه نظام مشترکي از باورها، ارزشها، رسمها، رفتارها و مصنوعاتي است که اعضاي يک جامعه در تطبيق با جهانشان و در رابطه با يکديگر به کار مي برند و از راه آموزش از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي يابد؟ 

  الف . فرهنگ ب . انسان شناسي    ج . اقتصاد  د. ايدئولوژي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. کدام گزينه مفهومي است که به گردآوري اطلاعات درباره فرهنگهاي معاصر از طريق کار ميداني يا بررسي هايي دست اول اطلاق مي شود ؟ 

  الف . مردم نگاري    ب . زبان شناسي تاريخي  ج . قوم شناسي  د. باستان شناسي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. مفهوم «بيشتر ما کم و بيش به همان شيوه همسايگانمان گناه مي کنيم ، يعني به گونه گروهي قواعد را زير پا مي گذاريم » بيانگر کدام ويژگي هاي فرهنگي است ؟ 

  الف . فرهنگ به واقعيت معنا مي بخشد.   ب . فرهنگ پديده اي يکپارچه است   

  ج . تمايز پذيري    د. فرهنگ يک پديده تطبيق پذير است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. اينکه هيچ مجموعه اي را نمي توان تنها به عنوان حاصل جمع اجزايش در نظر گرفت » منظور از اين نظريه فلسفي چيست ؟ 

  الف . نسبيت گرايي فرهنگي    ب . دانش و اعتقاد بشري    

  ج . فرد گرايي  د. کل گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶. فرستادن فرزندان به مدرسه ، کليسا، مسجد، اردوهاي تابستاني و دانشگاه بيانگر کدام مفهوم اجتماعي است ؟ 

  الف . فرهنگ آموزي   ب . دانش و زبان ج . تحليل رفتار اجتماعي د. تصورات قالبي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. کدام گزينه نشانگر يک فرضيه علمي است ؟ 

الف . سيگار کشيدن بد است .   

ب . دزدي خوب نيست   

ج . اعتياد باعث بدبختي جوانان در جامعه مي شود.    

د. سيگار کشيدن خطر دچار شدن به سرطان ريه را افزايش مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۸. ادوارد تايلور کدام نظريه اجتماعي را مطرح کرد که در آن گوناگونيهاي فرهنگي چشمگيري در جوامع بشري نشان مي دهد؟ 

  الف . مبناي وراثتي گزينش طبيعي  ب . نقش عوامل ژنتيکي در گزينش طبيعي 

  ج . تکامل تک خطي  د. تکامل تکنولوژيک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. کداميک از تکامگرايان بخاطر اثر« شاخه زرين » شهرت جهاني يافته است ؟ 

الف . کارل مارکس    ب . لوييس هنري مورگان  ج . سر جيمز فريزر د. ادوارد تايلر   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. برانسيلاوما لينوفسکي کار ميداني خود را به واسطه جنگ جهاني نخست در کدام جزاير انجام داد؟ 

  الف . جزاير تروبرياند   ب . جزاير فيجي ج . جزاير پولينري    د. جزاير کارائيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۱. مارگارت ميد در کدام موضوع يکي از نخستين و پرکارترين محققان بشمار مي رود؟

الف . پوياييهاي دروني جوامع بشري    ب . رفتار فردي ج . استعدادهاي انساني  د. تربیت بچه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. گسترش يک عنصر فرهنگي از جامعه خاستگاهش به جوامع مجاور از طريق مهاجرت يا تقليد ، چه اطلاق مي شود؟ 

  الف . کانون فرهنگي   ب . اشاعه فرهنگي    ج . حوزه فرهنگي د. مجموعه فرهنگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳. کدام گزينه نه تنها بايد مبتني بر يک زمينه نظري باشد، بلکه بايد با آموزش زبان و تاريخ حوزه مورد بررسي و فنون تخصصي نمونه گيري ، محاسبات دقيق و تحليل داده ها همراه باشد؟ 

  الف . کار کتابخانه اي  ب . کار ميداني   ج . عکسبرداري  د. مصاحبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. کدام فن از همان لحظه اي که انسان شناسي به ميدان تحقيق گام مي گذارد آغاز مي شود و در سراسر دوران اقامتش در آن ميدان ادامه مي يابد؟ 

  الف . گردآوري داده هاي جمعيت شناختي    ب . مصاحبه 

  ج . مشاهده مشارکت آميز    د. توزيع پرسشنامه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. کدام گزينه قابليت دادن نشانه هايي از الگوهاي خشونت و دشمني را در تحقيقات به دست مي دهد؟ 

  الف . فيلمبرداري هاي ويدئويي ب . شجره شناسي 

  ج . عکسبرداري    د. آمارگيري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶کدام مردم شناس ماهها وقت صرف يادگرفتن نامها و گردآوري شجره نامه ها در بين مردم يانومامو کرده بود؟ 

  الف . رسام  ب . رادکليف براون   ج . مارسل موس د. شنيون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۷. به گسترده ترين واحد بررسي که نمونه مورد بررسي بخشي از آن است ، چه اطلاق مي شود؟ 

  الف . جانبداري در نمونه گيري ب . پهنه نمونه گيري    

  ج . نمونه رده بندي شده  د. نمونه گيري تصادفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. در کدام گزينه داده هاي توصيي ف متعلق به يک جامعه را که در مقاطع گوناگون زماني بررسي شده است ، مورد استفاده قرار مي دهند؟ 

  الف . بررسيهاي ناهمزمان    ب . بررسياهي همزمان 

  ج . بررسيهاي مقايسه اي د. تحليل آماري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. کدام مفهوم بيانگر فراگرد «تطبيق » است ؟ 

  الف . ارگانيسمها يا جمعيت هايي از ارگانيسمها خودشان را با يک محيط معين سازگار مي کنند

  ب . به بررسي روابط متقابل ارگانيسمها و محيطشان مي پردازد 

  ج . بر نظارتهاي تدارک خوراک و خويشاوندي تا زندگي سياسي و مذهبي تأکيد مي ورزد 

  د. به بررسي الگوهاي معيشت و سازمان اجتماعي مي پردازد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۰. کداميک از بوم شناسان چهار الگوي دگرگوني « تازگي ، بسامد، مقدار و دوام » را مطرح کرده است ؟

  الف . ژي گولد   ب . بودکين  ج . هولينگ  د. بارت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. کدام گزينه توان تغيير پذيري يک اکوسيستم را ضمن حفظ عناصر يا روابط بنياديش ، نشان مي دهد؟ 

  الف . انعطاف پذيري   ب . استواري    ج . دگرگوني د. ميزان شتاب بازگشت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۲. بنياديترين مسأله انسانها چيست ؟ 

الف . تأمين علفزار و چراگاه   ب . تأمين مسکن  ج . تأمين خوراک شان د. تأمين پوشاک شان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. در صورت ثابت باقي ماندن جمعيت ، اکوسيستم صحراي کالاهاري تنها مي تواند آب و خوراک چند آدم را در چند مايل مربع تأمين کند؟ 

  الف . چهل آدم در هر صد مايل مربع    ب . هشتاد آدم در هر صد مايل مربع 

  ج . بيست آدم در هر پنجاه مايل مربع    د. صد آدم در هر پنجاه مايل مربع 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۴. کدام الگوي عمده تدارک خوراک ، بيانگر کاربرد حيوانات کاري يا تراکتور و خيش است و غالباً با نوعي آبياري همراه است ؟ 

  الف . زندگي صنعتي  ب . شکار و گردآوري ج . کشاورزي سطحي د. کشاورزي عميق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. به گفته ناپلئون شنيون کدام گزينه قلب ساختار اجتماعي است ؟ 

  الف . منزلت ب . چشمداشتهاي رفتاري  ج . خويشاوندي د. نقش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۶. براي مردم يانومامو از سرخ پوستان آمريکاي جنوبي دو چيز اهميت ويژه دارد، آن دو کدامند؟ 

  الف . زن پيدا کردن – داشتن اسب خوب  ب . ابزار جنگي – اسب تندرو 

  ج . زن پيدا کردن – متحد پيدا کردن  د. ابزار جنگي – متحد پيدا کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۷در معيارهاي طبقه بندي خويشاوندان ، آنهايي که از طريق ازدواج با هم ارتباط دارند متعلق به کدام گزينه زير هستند؟ 

  الف . خويشاوندان همخون    ب . خويشاوندان ساختگي 

  ج . خويشاوندان نسبي   د. خويشاوندان سببي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۸. نظام خويشاوندي سوداني در ميان کدام اقوام ديده مي شود؟ 

  الف . مردم جوامع انگليسي زبان    ب . سرخ پوستان اُماهاي امريکاي شمالي 

  ج . در ميان اقوام عرب ، ايراني و ترک    د. جزيره نشينان تروبرياند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۹. رسمي که در بين بعضي اقوام ، يک مرد حق دارد، با بيوه برادرش ازدواج کند چه ناميده مي شود؟ 

  الف . رسم خواهر زن گزيي ن   ب . رسم زن برادر گزيني

  ج . خدمت دامادي   د. قواعد برون همسري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. در قواعد سکونت زن و شوهر کدام گزينه دلالت بر « زوج تازه ازدواج کرده براي خودشان خانواده جدا از خويشاوندان زن يا شوهر بر پا مي کنند» دارد؟ 

الف . سکونت نومکاني ب . سکونت پدر مکاني ج . سکونت مادر مکاني  د. سکونت دلبخواهي مکاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام هادی (ع) : شخص شكرگزار ، به سبب شكر ، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتي كه باعث شكر شده است . زيرا نعمت ، كالاي دنياست و شكرگزاري ، نعمت دنيا و آخرت است .

عنــوان درس :( مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس 🙁 مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۳ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ), علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم

اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ), علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي )۱۲۲۲۰۰۵

ــــــــــــــ

١از منظر«چارلز داروين » کدام فراگرد مي تواند با گذشت زمان ويژگي هاي سراسري يک نوع را تغيير دهد و يا حتي نوع تازه اي را پديد آورد؟

۱.گزينش طبيعي  ۲ .انتخاب عاقلانه 

۳ . تطور فرهنگي   ۴ . سازگاري اجتماعي

پاسخ صحیح گزینه الف

٢بسياري از سنگواره هايي که انسانشناسان جسماني بررسي مي کنند با تلاشهاي متخصصان کدام رشته زير بدست آمده است ؟

۱.تبارشناسان  ۲ .ديرينه شناسان

۳ .بوم شناسان ۴ .قوم شناسان

پاسخ صحیح گزینه  ب

٣تفاوت کالبدشناختي مهم ميان انسانهاي کنوني و نياکان دو نيم ميليون سال پيش ما چيست ؟

۱.نحو تکامل زبان   ۲ .ميزان تنوع فرهنگي

۳. تفاوت در حجم مغز  ۴ .پويايي گروهي و جمعي

پاسخ صحیح گزینه  ج

٤کدام گزينه نادرست است ؟

۱. انسان شناسان فرهنگي در نقش مردمنگار، اقوام معاصر را بررسي و توصيف مي کند.

۲قوم شناسي ، کارش آشکار ساختن الگوها و «قواعد» حاکم بر رفتار اجتماعي است .

۳قوم شناس علاوه بر توصيف داده ها به تفسير داده هاي گردآوري شده (توسط خود يا ديگران ) مي پردازد.

۴. انسان شناسي فرهنگي معاصر ضرورتي برمطالعه جوامع غيرصنعتي ؛ دورافتاده و ساده نمي بيند.

پاسخ صحیح گزینه  د

٥از طريق کدام چشم انداز جامعه شناختي مي توان تفاوتهاتي فرهنگي را با ذهن باز نگريست و براي گوناگوني هاي فرهنگي انسان ارج قايل شد؟

۱.کل گرايي ۲ .کارکردگرايي

۳.نسبيت گرايي فرهنگي ۴ .دگرگوني فرهنگي

پاسخ صحیح گزینه  ج

٦دگرگوني «نقش هاي جنسي » در جامعه انساني نمونه بارز کدام ويژگي فرهنگ است ؟

۱.تطبيق پذيري   ۲ .تمايز پذيري

۳ .يکپارچگي ۴ . واقعيت بخشي

پاسخ صحیح گزینه  الف

٧نوع مساله اي که پژوهشگر براي تحقيق خود بر مي گزيند، بيشتر به کدام عامل زير بستگي دارد؟

۱.چشم انداز نظري ۲ .القائات فکري

۳ .پيش داوري ها  ۴ .فرضيه ها

پاسخ صحیح گزینه  الف

٨مارکس و انگلس در تنظيم نظريه هايشان راجع به پيشرفت تاريخي از انديشه هاي کدام انسان شناس بهره جستند؟

۱.تايلر   ۲ . فريزر

۳ . مورگان  ۴ . وکيلي

پاسخ صحیح گزینه  ج

٩در نظريه کارکردگرايي «مالينوفسکي »، نياز به آموزش و قوانين در کدام دسته از نيازهاي بنيادين انسانها قرار مي گيرد؟

۱.نيازهاي زيست شناختي   ۲ .نيازهاي وسيله اي

۳.نيازهاي يکپارچگي   ۴ .نيازهاي تطابق پذيري

پاسخ صحیح گزینه

١٠اي انديشه که « شخصيت به معناي عام آن ، از طريق زيست شناختي شکل نمي گيرد، بلکه کيفيت هايي بسيار قالب پذيرندکه آرمانهاي فرهنگي از راه تربيت بچه آنها را قالب بندي مي کنند»، از کيست ؟

۱.بنديکت  ۲ .ميد

۳ . بوآس   ۴ . چايلد

پاسخ صحیح گزینه ب

١١مطابق استدلال «لسلي وايت »، منبع عمده انرژي در نخستين مراحل تاريخ بشر، کدام است ؟

۱.آب  ۲ .باد

۳ .آتش ۴ .بدن

پاسخ صحیح گزینه د

١٢بر حسب اعتقادات مارکس ، هرگونه تعميم درباره جامعه ، تنها از چه طريقي معناي درستي پيدا مي نمايد؟

۱. بر روابط اقتصادي نظام سرمايه داري تاکيد ورزد.   ۲ . بر روابط توليدي و مالکيت خصوصي متکي باشد.

۳. وقتي که در زمينه يک شيوه توليد خاص باشد. ۴ . با الزام هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه سازگارگردد.

پاسخ صحیح گزینه ج

١٣کدام گزينه درباره «روش تخصيص زماني » صحيح است ؟

۱. محققان رويداهاي بي ارزش از ديد افراد را مورد مشاهده قرار مي دهند.

۲نوعي نمونه گيري از آن چيزي است که افراد عملاً به آن فکر مي کنند.

۳محقق با جبهه گيري فرهنگي به دنبال گردآوري داده هاي رفتاري است .

۴. محقق انسان شناسي جدولي را تنظيم مي کند که افکار آنها را بازخواني نمايد.

پاسخ صحیح گزینه الف

١٤در کدام روش ، «پرسش شونده ترغيب مي شود که رشته افکارش را تا هر کجا کشيده شود، ادامه دهد»؟

۱.مصاحبه رسمي  ۲ .مصاحبه غير رسمي

۳ . مشاهده مشارکت آميز   ۴ . پرسشنامه

پاسخ صحیح گزینه ب

١٥کدام گزينه با يافته هاي « تزاروجان هارت » مردمنگار (۱۹۸۶) در مورد پيگمي مبوتي در منطقه جنگلي زئير مطابقت دارد؟

۱. برخلاف تصور غالبا بيشترمواد غذايي را انباشت مي کنند.

۲بدون معامله با کشاورزان همسايه نمي توانند گذران نمايند.

۳ثروت و پيوندهاي خانوادگي در ميزان توليد مثل آنان موثر است .

۴.شکارگري و گرداوري خوراک موجب فراغت بيشتر ايشان مي گردد.

پاسخ صحیح گزینه ب

١٦يکي از رايج ترين جانبداري هاي غيرعمدي در نمونه گيري با کدام قضيه ارتباط دارد؟

۱.قوميت  ۲ . مذهب

۳ .درآمد  ۴ . جنسيت

پاسخ صحیح گزینه د

١٧وقتي که انسان شناس داده هاي مردمنگاري دست دوم بکار مي گيرد، عموماً از آن به چه شکلي استفاده مي نمايد؟

۱.توصيفي  ۲ . تحليلي

۳ .ترکيبي  ۴ . مقايسه اي

پاسخ صحیح گزینه د

١٨در مطالعات ميداني کدام تکنيک معمولا ويژگي هاي جمعيت شناختي بنيادي جمعيت مورد بررسي را آشکار مي سازد؟

۱.ياداشت برداري  ۲ .نمونه گيري

۳ .عکس برداري   ۴ .آمارگيري

پاسخ صحیح گزینه د

١٩کدام گزينه صحيح است ؟

۱.تحقيق بوم شناختي برخلاف تحقيق تکاملي گرايش به ناهمزماني دارد.

۲در بررسي هاي تکاملي رد فراگرد تطبيق را بايد در زمان حال يافت .

۳بررسي هاي بوم شناختي ، برعکس بررسي هاي تکاملي ، با زمان سروکار دارد.

۴.تحقيقات بوم شناختي و تکاملي توامان گرايش به مطالعات ناهمزماني و همزماني دارند.

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٠کدام فراگرد، « از يک سوي راه حلّي است براي حل مسايل خاص ، و از سوي ديگر، سرچشمه دگرگوني هاي پيش بيني نشده و مسايل تازه است »؟

۱.تطبيق   ۲ .تنوع

۳ . تکامل  ۴ . تصميم گيري

پاسخ صحیح گزینه الف

٢١بهترين تمهيدي که يک ارگانسيم مي تواند به کار بندد، چيست ؟

۱. بتواند تطبيق و سازگاري آني را فراهم آورد.  ۲ . کم ضررترين واکنش ممکن را در برداشته باشد.

۳.کمترين منفعت را براي ارگانسيم تشکيل دهد. ۴ . بيشترين مخاطره و ريسک را داشته باشد.

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٢کدام گزينه ، مفهوم «استواري » را که توسط سي . اس . هولينگ ، بوم شناس ، مطرح شده ، بيان مي کند؟

۱.شدت دگرگوني يک اکوسيسم در برابر تغييرات و دگرگوني هاي ناگهاني

۲توان تغييرپذيري يک اکوسيستم ضمن حفظ عناصر يا روابط بنياديش

۳ميزان شتاب بازگشت يک اکوسيستم به حالت توازن بعد از پشت سرگذاشتن آشفتگي ها

۴.قدرت ايستادگي و مقاومت يک اکوسيستم در برابر تغييرات پيش بيني ناشده

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٣وقتي از بومشناسان اين سخن را مي شنويم که «انسان همان است که مي خورد» منظورشان چيست ؟

۱.منابع غذايي ، حياتي ترين امر در بقاي نوع انسان يا غير انسان است .

۲الگوهاي تطبيق غذايي جوامع انساني و غير انساني گوناگون مي باشد.

۳تمهيدات غذايي جمعيت هاي انساني  و غير انساني يک شکل هستند.

۴. تدارک غذا در جمعيت انساني و غيرانساني بسيار متنوع است .

پاسخ صحیح گزینه الف

٢٤کدام گزينه ويژگي الگوي تدارک خوراک از طريق «کشاورزي عميق » را نشان مي دهد؟

۱.بدون نظام آبياري خاص در زمين هاي کوچک و هموار صورت مي پذيرد.

۲با وجود کار انساني کمتر، غالباً، محصول بسيار بيشتري به بار مي آورد.

۳در اين نوع کشاورزي نياز به خيش و تراکتور و کار حيواني نيست .

۴. براي توليد فزاينده غذا به نيروني انساني فراوان نيازمند مي باشد.

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٥اصطلاح خويشاوندي موسوم به «کلاغ » مربوط به کدام دسته از مردمان زير است ؟

۱.هوپي هاي آريزونا ۲ . سرخپوستان يانومامو

۳ . سياهان آمريکا   ۴ . بوميان تروبرياند

پاسخ صحیح گزینه الف

٢٦اصطلاحهاي «خويشاوندي ساختگي » به چه گونه اي بر افراد اطلاق مي شود؟

۱.ناخواسته  ۲ .تحميلي

۳ .غريزي  ۴ .خودخواسته

پاسخ صحیح گزینه د

٢٧در نظام خويشاوندي اسکيمويي ، اصطلاح «uncle» چه کساني را دربر مي گيرد؟

۱. همه خواهران والدين و همسران برادران والدين

۲همه برادران پدر و مادر و شوهرانِ خواهران والدين

۳بچه هاي همه فرزندان والدين به اضافه بچه هاي خويشاوندان دورتر

۴.عموزاده ها و عمه زاده هاي والدين و خويشاوندان دورتر

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٨در ميان کدام قوم ، نرخ طلاق به اندازه يک کشور صنعتي بالا است ؟

۱.پوکوت ها ۲ . ناواهو ها

۳ . کيپ سي گيس  ۴ . کونگ ياسان

پاسخ صحیح گزینه د

٢٩چه کسي اعتقاد داشت که منع زناي با محارم ، نمونه اي از «رابطه مکمل فرهنگ و زيست شناسي » را نشان مي دهد؟

۱.پارکر ۲ .شفر

۳ . تايلر ۴ .فرويد

پاسخ صحیح گزینه الف

٣٠رايجترين نوع خانوار در ايالات متحد کدام است ؟

۱.خانوار خانوادگي هسته اي  ۲ .خانوار خانوادگي گسترده

۳.خانوار خانوادگي مادرمکان  ۴ .خانوار خانوادگي پدرمکان

پاسخ صحیح گزینه الف

امام عسکری (ع) : دوستي نيكان به نيكان ثواب است براي نيكان ، و دوستي بدان به نيكان بزرگواري است براي نيكان ، و دشمني بدان با نيكان زينتي است براي نيكان ، و دشمني خوبان با بدان رسوايي است براي بدان .

عنــوان درس :( مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس 🙁 مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۳ – , علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاونورفاه اجتماعي ), علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ), علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه )۱۲۲۲۰۰۵

ـــــــــــــ

١- کدام يک از انديشمندان معتقد بود که جوامع ساده تر و مبتني بر پيوندهاي خانوادگي و قبيله اي ، به تمدن هاي به نسبت

شهرنشين تبديل مي شوند؟

۱. ابوريحان ۲. مارکوپولو  

۳. ابن خلدون  ۴. کروبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-از ديدگاه داروين ،به فراگردي که طي آن افراد خوش اقبال ويژگي هايشان را به نسل بعدي انتقال مي دهند،و اعضاي بد

اقبال تر نمي توانند چنين کاري را انجام دهند،چه گفته مي شود؟

۱. منشاء انواع  ۲. گزينش طبيعي  

۳. تکامل   ۴. تکامل فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-بررسي خويشاوندان نخستي ما و مطالعة بوم شناختي ،تکامل و رفتار اجتماعي آنها،در کدام يک از حوزه هاي انسان شناسي

صورت مي گيرد؟

۱. انسان شناسي زبان شناسي   

۲. انسان شناسي فرهنگي

۳. باستان شناسي

۴. انسان شناسي جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- علمي که انتقال ويژگي ها را از پدران به فرزندان مورد بررسي قرار مي دهد،چه ناميده مي شود؟

۱. انسان شناسي فرهنگي   

۲. ژنتيک

۳. نخستي شناسي  

۴. باستان شناسي تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- تفاوت کالبدشناختي مهم ميان انسان هاي کنوني و نياکان دو و نيم ميليون سال پيش ما، تفاوت در چيست ؟

۱. حجم جمجمه

۲. کاربردهاي اجتماعي زبان

۳. کاربرد وسايل کشاورزي   

۴. ساختن الگو و قواعد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- انسان شناسي که از حد توصيف داده ها فراتر رفته و به تفسير داده هاي گردآوري شده در ميدان تحقيق خود يا جاهاي

ديگر مي پردازد، چه ناميده مي شود؟

۱. مردمنگار ۲. تاريخ شناس  

۳. قوم شناس  ۴. نخستي شناس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کدام يک از شاخه هاي انسان شناسي زبان شناختي ،به بررسي رابطة ظريف ميان انديشه و زبان مي پردازد؟

۱. زبان شناسي تاريخي  ۲. زبان شناسي اجتماعي   

۳. زبان شناسي باستاني ۴. زبان شناسي توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- به گزاره اي که روابط منظمي را ميان پديده هاي طبيعي برقرار مي سازد و پاره اي از جهان را تبيين مي کند، چه گفته مي

شود؟

۱. نظرية علمي  ۲. تحقيق علمي  

۳. فرضية تحقيقي  ۴. روش تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- مبناي وراثتيِ گزينش طبيعي را چه کسي کشف کرد؟

۱. داروين  ۲. مندل  

۳. تايلر ۴. مورگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- هربرت اسپنسر بر کدام  نوع  از انواع تکامل تأکيد داشت ؟

۱. تکامل زيستي   ۲. تکامل سياسي  

۳. تکامل اجتماعي  ۴. تکامل جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام يک از انديشمندان زير ،جوامع بشري را به سه مرحلة تکاملي توحش ، بربريت و تمدن طبقه بندي کرده است ؟

۱. تايلر ۲. مالينوفسکي

۳. بواس   ۴. مورگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- کدام يک از آثار معروف زير، متعلق به جيمز فريزر مي باشد؟

۱. جامعه باستان   ۲. شاخة زرين  

۳. فرهنگ بتدايي   ۴. بلوغ در ساموا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- مالينوفسکي بر کدام يک از اصول زير، به عنوان اصل عمدة سازمان دهندة جامعه تاکيد مي کرد؟

۱. نهادها و رفتار فردي   

۲. هنجارهاي نظارتي

۳. مقولات روابط اجتماعي

۴. الگوهاي ذهني بشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- طبق استدلال لسلي وايت ، انسان براي فراهم آوردن نيازهاي بنيادي زندگيش ، ناچار به انجام چه کاري بوده است ؟

۱. مصرف انرژي ۲. تطبيق با محيط  

۳. توليد سرمايه ۴. توليد مثل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- ماروين هَّريس از نمايندگان برجستة کدام يک از مکاتب زير مي باشد؟

۱. زيست شناسي اجتماعي   

۲. انسان شناسي مارکسيستي

۳. مادي انديشي فرهنگي

۴. بوم شناسي فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- استدلالي که از يک اصل کلي به معناي واقعيت هاي جزيي مي رسد، چه خوانده مي شود؟

۱. استقرائي ۲. استقرائي جزيي  

۳. قياسي  ۴. قياسي – استقرائي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- براي يک پژوهشگر انسان شناس ، مشاهدة مشارکت آميز از چه زماني آغاز مي شود؟

۱. لحظه اي که دوران اقامتش پايان مي يابد.   

۲. لحظه اي که برگه هاي کدبندي شده تمام شوند.

۳. لحظه اي که روش استغراق کامل را ياد بگيرد.   

۴. لحظه اي که به ميدان تحقيق گام مي گذارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- يکي از رايج ترين جانبداري هاي غير عمدي در نمونه گيري به کدام يک از قضاياي زير ارتباط دارد؟

۱. سن ۲. ثروت  

۳. درآمد   ۴. جنسيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- تقسيم بندي گونه هاي تحقيق به دو دستة ""  بررسي هاي ناهمزمان و مطالعات همزمان "" بر اساس چه داده هايي است ؟

۱. داده هاي دست اول   

۲. داده هاي دست دوم

۳. داده هاي مقايسه اي   

۴. داده هاي غير مقايسه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- تحقيق ميان فرهنگي ،جزء کدام نوع تحقيقات  انسان شناسي مي باشد؟

۱. مقايسه اي   ۲. آزمايشگاهي  

۳. نظارت فرهنگي  ۴. تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- ""تحقيق بوم شناختي ""  و  ""تحقيق تکاملي "" ، بطور اساسي ، بر کدام يک از پديده هاي زير تاکيد مي ورزند؟

۱. دگرگوني ۲. تطور  

۳. تطبيق  ۴. ارگانيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- کدام يک از مفاهيم زير،توان تغيير پذيري يک اکوسيستم را ضمن حفظ عناصر يا روابط بنياديش ،نشان مي دهد؟

۱. استواري ۲. انعطاف پذيري  

۳. ارگانيسم گرايي  ۴. تداوم گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- چه عاملي انسان ها را از جهت برخورد با مسايل محيطي از انواع ديگر متمايز مي سازد؟

۱. يادگيري ۲. نوع خوراک  

۳. نوع پوشاک  ۴. اکوسيستم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام گزينه ، از ويژگي هاي "کشاورزي سطحي " است ؟

۱. آبياري زمين

۲. استفاده از حيوانات کاري

۳. استفاده از تراکتور يا خيش

۴. کوچکي قطعات زمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- به گفتة ناپلئون شنيون (۱۹۸۳)،چه عاملي قلب ساختار اجتماعي را تشکيل مي دهد؟

۱. خويشاوندي  ۲. روابط بين نسلي   

۳. روابط متوالي ۴. منزلت و نقش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- برادران و خواهران "" رضايي "" يا شيري ،جزء کدام دسته از خويشاوندان زير مي باشند؟

۱. همخون  ۲. نسبي   

۳. سببي   ۴. ساختگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- آدم هايي که به واسطة يک شخص واسط با فرد خويشاوندي پيدا مي کنند، چه خوانده مي شوند؟

۱. خويشاوندان بلافصل  ۲. خويشاوندان جانبي 

۳. خويشاوندان دوسويي ۴. خويشاوندان نسبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- مهمترين ويژگي اصطلاحات خويشاوندي اسکيمويي ،چيست ؟

۱. تاکيد بر خانوادة خوني

۲. تاکيد بر خانوادة گسترده

۳. تاکيد بر خانوادة هسته اي 

۴. تاکيد بر خويشاوندان جانبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- از نظر اجتماعي ، به زن يا مردي که بدون ازدواج ، با هم زندگي مي کنند، چه گفته مي شود؟

۱. زناشويي غير قانوني  ۲. زناشويي اجتماعي   

۳. ديگريِ مهم  ۴. ديگري مهمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- صورت مرجح زناشويي در ميان "" عبريان باستان و هند سنتي ""، چگونه بوده است ؟

۱. چند زني ۲. برون همسري  

۳. درون همسري   ۴. چند شوهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام باقر (ع) : پيوند با خويشان ، عملها را پاكيزه مي نمايد ، اموال را افزايش مي دهد ، بلا را دور مي كند ، حساب آخرت را آسان مي نمايد ، و مرگ را به تاخير مي اندازد .

عنــوان درس :مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي )

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :مباني مردم شناسي ,مباني مردم شناسي (جهانگردي )

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۳ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي )۱۲۲۲۰۰۵

ــــــ

١-کدام رشته بيشتر از هر رشته ديگري بر پيوندهاي ميان جامعه بشري و رشته گسترده تر حيات تاکيد دارد؟

۱.زيست شناسي

۲.جامعه شناسي  

۳.انسان شناسي

۴.انسان شناسي فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام دانشور نظريه عامي را در زمينه دگرگوني اجتماعي مطرح کرد ؟

۱.ابن خلدون  

۲.جان کلارک  

۳.چارلز داروين  

۴.لوييس مورگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کدام علم به بررسي رابطه ميان فرهنگ مادي و رفتار بشري مي پردازد؟

۱.باستان شناسي

۲.انسان شناسي

۳.انسان شناسي تاريخي  

۴.انسان شناسي جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-کدام گزينه يک ميانجي اساسي است که از طريق آن ، فرهنگ از نسلي به نسل ديگر انتقال مي يابد؟

۱.زبان

۲.زبان شناسي اجتماعي  

۳.زبان شناسي تاريخي  

۴.زبان شناسي توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- مردم نگاري چيست ؟

۱.بررسي و توصيف اقوام معاصر

۲توصيف و تحليل جوامع بشري

۳بررسي جوامع بشري خاص معاصر

۴. گردآوري اطلاعات درباره فرهنگ هاي معاصر از طريق کار ميداني يا بررسي هاي دست اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- گرايش به داوري درباره جوامع ديگر با معيارهاي فرهنگ خودي چه ناميده مي شود ؟

۱.کل گرايي   

۲.قوم مداري  

۳.خودمداري  

۴.نسبيت گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- باورها و ارزش هاي هر جامعه چه واقعيتي است ؟

۱. فرهنگي   

۲.سياسي   

۳.اجتماعي   

۴.اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- کدام  انديشمند، نقش عوامل ژنتيکي را در گزينش طبيعي کشف کرد؟

۱.چارلز داروين  

۲.ادوارد تايلر  

۳.گرگورمندل  

۴.هربرت اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- کدام يک از نخستين انديشمندان تکاملي معتقد بود که "تمدن محصول رقابت فردي است "؟

۱.تايلر

۲.مورگان   

۳.اسپنسر   

۴.داروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام گزينه ، بي گمان ، در رشد مغز انسان تا ابعاد کنوني ، نقش داشته است ؟

۱.فعاليت جسماني

۲.تکميل زبان  

۳.گزينش طبيعي

۴.تنوع خوراک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- اينکه در قوم يانومامو، در چارچوب يک نسل خاص ، همه اعضاي يک گروه خويشاوندي همديگر را برادر و خواهر صدا مي زنند، انعکاسي از کدام گزينه در ميان آنهاست ؟

۱.ممنوعيت زناشويي  

۲.همبستگي گروهي  

۳.خويشاوندي ساختگي  

۴.اصطلاحات مورد اشاره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- رسم چند شوهري در تبت بيشتر در ميان چه کساني رعايت مي شد؟

۱.راهبان بودايي  

۲.دامداران   

۳.زمين داران بزرگ

۴.افراد بي چيز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- کدام انسان شناس ، يکي از نخستين و پرکارترين محققان موضوع تربيت بچه به شمار مي آيد؟

۱.فرانتس بواس  

۲.مارگارت ميد  

۳.روث بنديکت  

۴.مالينوفسکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام انديشمند معتقد بود که تکامل گرايان بايد بر کل فرهنگ بشري تاکيد داشته باشند و قوانين عام حاکم بر آن را مشخص سازند؟

۱.استيو وارد  

۲.لسلي وايت  

۳.هنري مورگان  

۴.فريدريک انگلس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- انسان شناسيِ روان شناختي به چه چيزي تاکيد مي ورزد؟

۱.انديشه هاي دارويني گزينش طبيعي

۲رابطه ميان فرهنگ و شخصيت فردي

۳بررسي همزمان تکنولوژي ، فرهنگ و محيط مادي

۴. ارزش ها و باورهاي مذهبي به مثابه وسايل تطبيق با شرايط محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-کدام روش گردآوري داده ها به انسان شناسان کمک مي کند تا فرهنگها را از درون خود آنها ببيند؟

۱.مصاحبه   

۲.مواد فرهنگي

۳.مشاهده مشارکت آميز  

۴.گردآوري داده هاي جمعيت شناختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- انسان شناسان براي يادداشت برداري غالباً  از کدام گزينه استفاده مي کنند؟

۱.مصاحبه

۲.مشاهده مشارکت آميز

۳.برگه هاي کدبندي شده  

۴.گردآوري داده هاي جمعيت شناختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کدام گزينه گوشت و خون تحقيق مردم نگاري به شمار مي آيد؟

۱.مصاحبه

۲.آزمايش

۳.مشاهده مشارکت آميز  

۴.گردآوري داده هاي جمعيت شناختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-کدام گزينه ، به گسترده ترين واحد بررسي که نمونه مورد بررسي بخشي از آن است ، اطلاق مي شود؟

۱.پهنه نمونه گيري

۲.نمونه گيري تصادفي

۳.نمونه رده بندي شده

۴.جانبداري در نمونه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- تحليل آماري يعني چه ؟

۱. همان کاربرد نظريه احتمالات در مورد داده هاي توصيفي کمي است .

۲جنبه اي از نظام گسترده تري را که بايد توصيف شود تعيين مي نمايد.

۳هر فرد يا هر خانوار به اندازه افراد يا خانوارهاي ديگر بخت انتخاب شدن دارند.

۴.برخي از اعضاي پهنه نمونه گيري بيش از حد مورد تاکيد قرارگيرد در حالي که برخي ديگر ناديده گرفته شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کدام گزينه متکي بر تحقيقي است که با پيامدها و تاثيرهاي گذشت زمان کاري ندارد ؟

۱.تحليل آماري  

۲.بررسي هاي همزمان  

۳.بررسي هاي ناهمزمان  

۴.تحليل هاي مقايسه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کدام گزينه به معناي بازگشت به حالت توازن پس از پشت سر کذاشتن آشفتگي ها است ؟

۱.استواري   

۲.زيستبوم   

۳.اکوسيستم  

۴.انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- نقطه اي که در آن يا نزديک آن ، يک جمعيت گرايش به تثبيت پيدا مي کند، چه ناميده مي شود؟

۱.اکو سيستم  

۲.زيستبوم   

۳.موقعيت زندگي

۴.گنجايش حمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- آدمهايي که به واسطه يک شخص واسط با فرد خويشاوندي پيدا کرده اند جزو کدام دسته از خويشاوندان قرار مي گيرند؟

۱.سببي

۲.ساختگي   

۳.بلافصل   

۴.جانبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کدام نوع نظام اصطلاحات خويشاوندي ، ميان دو جنس و ميان نسل ها تمايز قائل مي شود؟

۱.کراو

۲.هاوايي   

۳.ايروکوايي   

۴.اماهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- به اعتقاد فيشر چه زوج هايي بيشتر از همه آمادگي طلاق دارند؟

۱.زوج هايي که ٢٥ تا ٢٩ ساله هستند. 

۲.زوج هايي که بيش از چهار سال بدون بچه هستند.

۳.زوج هايي که در چهارمين سال زناشويي به سر مي برند.

۴.زوج هايي که با يک فرزندخوانده زندگي مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- يکي از بنيادي ترين شيوه هاي برقراري پيوند ميان افراد و گروه ها چيست ؟

۱.مبادله

۲.شيربها   

۳.جهيزيه   

۴.خدمت دامادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- سکونت يک زوج تازه ازدواج کرده با خويشاوندان شوهر يا نزديک آنها، چه نوع سکونتي است ؟

۱. دو مکاني   

۲. دايي مکاني  

۳. پدر مکاني 

۴. مادرمکاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- کدام خانوار متشکل از چندين خانواده است که بزرگسالان وابسته به دو ياچند نسل را درخود جاي مي دهد؟

۱.خانوار خانوادگي مستقل  

۲.خانوار خانوادگي متصل

۳.خانوار خانوادگي گسترده  

۴.خانوار خانوادگي هسته اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- وابستگي ازطريق زناشويي ياتبار از نياکان مشترک داشتن ، چه نوع ساختار اجتماعي به شمار مي آيد؟

۱.زناشويي   

۲.خويشاوندي  

۳.خانوارخانوادگي

۴.سازمان اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : مردم چيزی از امور دين شان را برای اصلاح دنيايشان ترک نمي کنند مگر اينکه خداوند زيان بارتر از آن را بروی آنها خواهد گشود .