آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی فناوری اطلاعات کد 1115245

نام درس : مباني فناوري اطلاعات

ترم دوم سال 88-89

نام درس : مباني فناوري اطلاعات

رشته تحصیلی . کد درس : نرم افزار ( تجميع )- ( ١١١٥١٣٦ )- سخت افزار ( تجميع )- ( ١١١٥٢٤٥ ) علوم کامپيوتر ( تجميع )- ( ١١١٥٢٤٥ )- مهندسي فناوري اطلاعات – فناوري اطلاعات (تجميع )- ( ١١١٥١٣٦ )  

ــــــــــــــــــــــــــــــ

١. کدام گزينه در مورد "فناوري پنهان " صحيح  است ؟

الف . فناوري پنهان به فناوري گفته مي شود که تاکنون به طور کامل تجاري نشده است  

 ب . فناوري پنهان در سطح گسترده در جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد و بـراي بهـره گيـري از آن بـه آمـوزش هـاي نسـبتا سطح پايين نيازمنديم  

ج . فناوري پنهان به فناوري گفته ميشود که بين فناوري سنتي و پيشرفته قرار دارد و مرحله بلـوغ خـود را پشـت سـر گذاشـته است   

د. فناوري پنهان ، دانش ثبت نشده اي است که امکان عرضه و ارائـه آن بـه سـايرين وجـود نـدارد و شـبيه تجربـه اي اسـت کـه درذهن افراد باقيمانده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢.شخص نفوذگري که مهارت زيادي در زمينه برنامه نويسي و شبکه هاي کامپيوتري دارد و به منظـور شناسـايي ويژگـي  هـاي امنيي ت سيستم هاي کامپيوتري در آنها رخنه مي کند بدون اينکه تخريي ب انجام دهد" تحت عنوان ………. ناميده مي شود

  الف . واکر    ب . کراکر    ج . هکر د. اتکر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. کدام گزينه مراحل خلاقيت را به ترتيب صحيح نشان مي دهد؟ 

  الف . الهام – جذب – پالايش – عرضه – آزمايش 

  ب . جذب – الهام – آزمايش – پالايش – عرضه 

  ج .جذب – الهام – پالايش – عرضه – آزمايش 

  د. الهام – پالايش – آزمايش – جذب – عرضه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 ٤. هالدف ف . اهزدمف ر احزله ت "حتقحيقايقت ت وتوسسعه ع اي ي ،"پديرش " بنرودآون رمي رزفنهااوي ري دا"نش چي بسشت ري است که در دانشـگاه هـا و مراکـز تحقيـق و توسـعه انجـاممي شود

ب . هدف از تحقيقات توسعه اي ، رفع نيازهاي مشخص در حوزه مورد نظر است   

ج . هدف از تحقيقات توسعه اي ، تبديل دانش و ايده به سخت افزار، نرم افزار  يا خدمات است  

د. گزينه هاي الف و ب هر دو صحيح هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. کدام گروه از نيروهاي کار اصلي فناوري اطلاعات در زمينه طراحي و توسعه وجوه نـرم افـزاري و سـخت افـزاري سيسـتم هـا فعاليت دارند؟ 

   الف . دانشمندان کامپيوتر 

   ب . تحليل گران سيستم  

   ج . برنامه نويسان کامپيوتر 

   د. مهندسان کامپيوتر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. کدام گزينه مربوط به توسعه زير ساخت در مدل توسعه فناوري اطلاعات UNDP است ؟ 

  الف . ايجاد شبکه ارتباطي مناسب  ب . توسعه چارچوب قانوني و نظارتي  

  ج . تامين مالي واعتبارات  د. آموزش و تربيت متخصصان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. B2C کدام مورد از تجارت الکترونيکي است ؟ 

  الف . ارتباط بنگاه و بنگاه 

  ب . ارتباط مصرف کننده و شرکت ها 

  ج . ارتباط دولت و مشتريان 

  د.  ارتباط بنگاه و مصرف کننده  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. مفهوم "دور کاران متمرکز " کدام است ؟  

  الف . کارکناني که در حالت معمول در محل کار حاضر مي شوند و در برخي موارد به صورت پاره وقت وظايف شغلي خـود را در منزل به شيوه دورکاري انجام ميدهند 

ب . کارکناني که درخارج از محل کار و اقامت وظايف شخصي خود را با تجهيزاتي مانند تلفن همراه و کامپيوتر

شخصـي انجـام مي دهند 

ج . کارکناني که در محل کار حاضر شده ولي با بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در يک محي

مشخص تحـت عنـوان کلبه الکترونيکي به انجام وظايف خود مي پردازند

د. هيچکدام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. "عابر بانک" در کدام گروه از کارتهاي الکترونيکي قرار مي گيرد؟ 

  الف . کارت اعتباري    ب . کارت بدهي ج . شارژ کارت  د. کارت خريد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠.فردي و خصوصي شدن يادگيري "  از ويژگي هاي کدام يک از فرآيندهاي آموزشي است ؟ 

  الف .آموزش استاد محوري  ب . آموزش سنتي 

  ج . آموزش از راه دور   د. گزينه الف و ب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. کدام گزينه ، ويژگي "فناوري مولد" را بيان مي کند؟ 

  الف .از مواد خام طبيعي استفاده مي کند ب . موتور محرکه آن کامپيوتر است   

  ج . محدود به موقعيت مکاني نيست   د. تاثير مخرب زيست محيطي ندارد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢.کدام گزينه صحيح است ؟ 

  الف . کسب وکار الکترونيکي يکي از مولفه هاي تجارت الکترونيکي است   

  ب .EC در فرمول کسب و کار الکترونيکي به معناي مديريت ارتباط با مشتري است   

  ج .تجارت الکترونيکي شامل مفهوم وسيع تري نسبت به کسب وکار الکترونيکي است   

  د. کسب و کار الکترونيکي علاوه بر خريد و فروش ، شامل ارائه خدمات به مشتريان هم هست 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

  ١٣. کدام گزينه از اجزاي فناوري نمي باشد؟ 

  الف . سازمان افزار ب . انسان افزار

  ج . مديريت افزار د. اطلاعات افزار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. در روش   Telecenters، پياده سازي سازمان مجازي به چه صورتي است ؟ 

الف .کارکنان در محلي دور از محل کارفرما به انجام وظايف خـود مبـادرت مـي ورزنـد و بـا بکـارگيري تجهيـزات مخـابراتي و کامپيوترها با دفتر کارفرما ارتباط برقرار ميکنند

ب . کارکنان در مکان هايي شبيه ترمينال هاي کامپيوتري فعاليت ميکنند و امکانات ميـز و کـامپيوتر بـه صـورت ثابـت بـه افـراد تخصيص داده نمي شود 

ج . کارکنان با يکديگر از مکانهاي دور با استفاده از روش هايي چون پست الکترونيکي يا ويدئوکنفرانس ارتباط برقرار مي کنند 

د. کارکنان در مکاني خارج از شهرهاي اصلي فعاليت مي کنند و اين مکانها داراي امکانات خاصـي از قبيـل اتصـال بـه مـاهواره است  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. "حقوق تجارت الکترونيکي " در کدام گروه از شاخه هاي حقوق قرار دارد؟ 

  الف . حقوق عمومي ب . حقوق خصوصي 

  ج . حقوق جزا  د. حقوق بين الملل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. کدام لايه در الگوي معماري سازماني NIST مستقيما توسط مديران ارشد تعيين مي شود؟ 

  الف . لايه معماري داده ها  ب . لايه معماري کاري 

  ج . لايه معماري فناوري  د. لايه معماري اطلاعاتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. کدام گزينه از مهارتهاي گواهينامه بين المللي کاربري کامپيوتر (ICDL) نيست ؟ 

  الف . پردازش واژه    ب . پست  الکترونيکي و اينترنت 

  ج .صفحات گسترده    د. رياضيات پايه در کاربرد کامپيوتر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. در فرهنگ انفورماتيک ، واژه " اطلاعات " به چه صورتي تعريف شده است ؟  

الف . اطلاعات عبارتست از هر مجموعه اي از عناصر ديجيتال حروفي يـا نمـادي کـه داراي مفهـوم آشـکار و مشـخص باشـد و بتواند در معرض پردازش اتوماتيک قرار بگيرد

ب .اطلاعات عبارتست از تمام ايده ها ، واقعيت ها و کارهاي خلاقانه ذهن که به صورت رسمي و يا غير رسمي و بـه هـر حـالتي ثبت ، منتشر يا توزيع شده باشد

ج .اطلاعات کميي ت است که با بيت ها اندازه گيري شده و برحسب احتمالات پديدار شدن نمادها تعريف مي شود

د. اطلاعات عبارتست از داده هاي پردازش شده که محتوي دانش آشکار براي خواننده باشد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩.   احراز هويت مربوط به اطمينان از هويت اعضاي يک گروه ارتباطي را ………. مي نامند  

  الف . احراز هويت گروهي   ب . احراز هويت منبع داده  

  ج . احراز هويت عناصر هم سنخ  د. احراز هويت اتصال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. ساختارهاي سازماني "الگوي ارگانيک " و "الگوي مکانيکي " چه تفاوتي با يکديگر دارند؟ 

الف . الگوي مکانيکي مبين سازماني پچييده ، متمرکز و رسمي است . الگوي ارگانيک مبين سـازماني بـا درجـه انعطـاف بـالا، غيـر رسمي و غير متمرکز است   

ب . در الگوي ارگانيک ، سازمان داراي يک شبکه محدود اطلاعاتي است که معمولا از رده هاي بالايي سـازمان بـه پـايين جريـان مي يابد. در الگوي مکانيکي افراد زيادي در تصميم گيريهاي سازماني مشارکت دارند

ج . . الگوي ارگانيک مبين سازماني پچييده ، متمرکز و رسمي است . الگوي مکانيکي مبـين سـازماني بـا درجـه انعطـاف بـالا، غيـر رسمي و غير متمرکز است  

د. الگوي مکانيکي از انعطاف پذيري زياد و الگوي ارگانيک از انعطاف پذيري کمي برخوردار است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. سيستم پرداخت حقوق و دستمزد در کدام گروه از سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني از مديريت قرار مي گيرد؟ 

الف  DSS.

ب  MIS.

ج   EIS.

د  TPS.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. گواهينامه بين المللي فراگيري کامپيوتر ICCS داراي …….. مهارت اجباري است  

  الف . ٧ ب .  ٦ ج .  ٥ د.   ٤ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. کدام گزينه از اجزاي تشکيل دهنده "شهر الکترونيکي " نيست ؟ 

الف . مردم سالاري الکترونيکي   ب . زندگي الکترونيکي 

  ج . زير ساختار الکترونيکي  د. دولت الکترونيکي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. اصطلاحات  GTB ،GTC   و GTG به ترتيب از راست به چپ به چه مفهومي اشاره دارند؟  

  الف . ارتباط دولت با شهروندان – ارتباط دولت با شرکت ها – ارتباط دولت با دولت 

  ب . ارتباط دولت با شرکت ها –  ارتباط دولت با شهروندان –ارتباط دولت با دولت 

  ج . ارتباط دولت با دولت – ارتباط دولت با شرکت ها – ارتباط دولت با شهروندان  

  د. ارتباط دولت با شهروندان – ارتباط دولت با دولت – ارتباط دولت با شرکت ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥. رويکرد بهره گيري از کامپيوتر در کليه فعاليت هاي داخلي کارخانه …. نام دارد 

  الف CAD.ب CAM.ج CAPP.دCIM.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦بر اساس مدل "گارتنر" ، استقرار دولت الکترونيکي شامل چه مراحلي است ؟ 

  الف . ظهور – توسعه – تعامل – تبادل – يکپارچگي 

  ب . ظهور – تعامل – تراکنش – تبديل 

  ج . ظهور- ارتقا – تعامل – تراکنش – ادغام  

  د. ظهور – ارتقا – تعامل – تبديل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧.دورنگري در کداميک از حوزه هاي تحقق نوآوري قرار دارد؟  

  الف . حوزه تجزيه و تحليل سناريو  ب . حوزه تجزيه و تحليل ماتريسي  

  ج . حوزه ارزيابي نيازها   د.حوزه تکنيک هاي گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨. واژه اختصاري DSS  بر کدام گزينه دلالت دارد؟ 

  الف . سيستم هاي پردازش عمليات 

  ب . سيستم هاي پشتيباني شامل سيستم هاي اتوماسيون اداري و سيستم هاي پشتيباني از تصميم 

  ج . سيستم هاي خبره 

  د. سيستم هاي اطلاعاتي پشتيباني از مديريت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

« سئوالات تشريحي » 

١. مولفه هاي آمادگي الکترونيکي را بيان کنيد. (حداقل ٤ مورد)(١ نمره )

٢. شاخصهاي ارزيابي مدل CID را نام ببريد؟(۱ نمره )

٣. سيستم مديريت آموزش (LMS) و سيستم مديريت محتواي آموزشي (LCMS) را توضيح دهيد.(١/٥ نمره )

٤. چهار مورد از مزاياي استفاده از فناوري اطلاعات درتوليد را بنوي ديس.(١ نمره )

٥. ملزومات توسعه فناوري اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان را نام ببريد؟ ( ٤ مورد )(۱نمره )

٦. در چه زماني از پول الکترونيکي استفاده مي شود؟(٠/٥ نمره )

امام هادی (ع) : براي خداوند بقعه هايي است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاي دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسين (ع ) يكي از آنهاست .

عنــوان درس :مباني فناوري اطلاعات

تابستان91

عنــوان درس :مباني فناوري اطلاعات

رشته تحصيلي /کد درس :مهندسي فناوري اطلاعات ,مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي ),مهندسي کامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۳۶ – ,علوم کامپيوتر(چندبخشي ),مهندسي کامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي ۱۱۱۵۲۴۵

ـــــــــ

١- فشارهاي کسب و کار که در آن فشار عمده مربوط به نوآوري تکنولوژيکي و حجم انبوه اطلاعات مي باشد، چه نام دارد؟

۱.فشارهاي فناوري   

۲. فشارهاي اقتصادي  

۳. فشارهاي اجتماعي  

۴. فشارهاي بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- سازمان مجازي يکي از نمونه هاي کداميک از واکنشهاي سازماني محسوب مي شود؟

۱. کسب و کار الکترونيکي و تجارت الکترونيکي   

۲. اتحاد کاري

۳. ساختاردهي مجدد فرآيندهاي سازماني  

۴.توليد سفارشي و توليد انبوه سفارشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-مجموعه اي از فايلها، جداول ، ارتباطات و ساير موارد مرتبط به هم است که داده ها و روابط بينشان را ذخيره مي کند، چه نام دارد؟

۱. پايگاه داده ها

۲. نرم افزار   

۳. رابطه اطلاعاتي

۴. جدول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- يک سيستم ارتباطي  که امکان تسهيم منابع بين کامپيوترهاي مختلف را فراهم مي کند چه ناميده مي شود؟

۱. انبار داده   

۲. اينترانت

۳. اينترنت

۴. شبکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- داده اي که به گونه اي سازمان دهي شده که براي گيرنده مفهوم و ارزش داشته باشد، چه نام دارد؟

۱. دانش  

۲. مهارت

۳. اطلاعات

۴. ابر داده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- کداميک از سيستمهاي پشتيباني مبتني بر فناوري اطلاعات ، به ايجاد، ويرايش ، قالب بندي، توزيع و چاپ اسناد کمک ميکند؟

۱. سيستم مديريت اسناد

۲. سيستم واژه پرداز

۳. سيستم پردازش تراکنش   

۴. سيستم اطلاعات مديريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کدام گزينه زير شامل فعاليت هاي روزمره يک سازمان مانند تقسيم وظايف بين کارمندان با ثبت ساعات کاري يا سفارش ودستور خريد است ؟

۱. فعاليتهاي استراتژيک فناوري اطلاعات  

۲. فعاليتهاي راهبردي سازماني

۳. فعاليتهاي عملياتي   

۴. فعاليتهاي مديريتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کداميک از بخشهاي زير زنجيره تامين در بر گيرنده تمام اقداماتي مي شود که به منظور انتقال محصولات به مشتريان نهايي صورت مي گيرد و شامل بخشهاي توزيع ، انبارداري، انتقال و خدمات پس از فروش مي باشد؟

۱. زنجيره تامين پاييني

۲. زنجيره تامين خارجي

۳. زنجيره تامين بالايي  

۴. زنجيره تامين داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام گزينه زير شبکه اي از تعاملات و ارتباطاتي است که بر اساس آن اطلاعات ، توليدات و خدمات مبادله مي شوند؟

۱. تجارت سيار 

۲. بازارهاي الکترونيکي

۳. پردازش سيار

۴. مبادلات الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- کداميک از پردازش هاي زير، استفاده از سرويس دهندگان و ذخيره کنندگان متعددي که مانند يک کامپيوتر عمل کنند راهماهنگ مي نمايد؟

۱. پردازش فراگير

۲. پردازش اشتراک عمومي

۳. پردازش آبونماني   

۴. پردازش گره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-در کدام پردازش ، اجزاء يک بستر پردازشي،  به عنوان خدمات کنار يکديگر قرار مي گيرند و کاربران مي توانند از طريق اينترنت برنامه ها، اطلاعات و يا فضايي براي ذخيره سازي دريافت کنند؟

۱. پردازش شبکه اي   

۲. پردازش اينترنتي   

۳. پردازش آبونماني   

۴. پردازش عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام گزينه زير نمايه اي از ميليونها صفحه وب را نگهداري مي کند و از آن براي يافتن صفحاتي که با کلمات کليدي موردنظر کاربر تطابق دارند، استفاده مي نمايد؟

۱. عوامل هوشمند

۲. موتور جستجو

۳. فهرست

۴. عوامل نرم افزاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-کداميک از درگاههاي زير، از جوامعي مانند گروه هاي تفريحي يا احزاب سياسي پشتيباني مي کنند و نقطه ورود واحدي را براي کليه اعضاي يک گروه با علائق مشترک ارائه مي دهند؟

۱.درگاههاي پيوسته   

۲. درگاههاي صوتي   

۳.درگاههاي سازماني  

۴. درگاههاي شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کنفرانس تلفني، کنفرانس ويدئويي، اتاقهاي گفتگو و پيام رساني فوري، جزو مثالهاي کداميک از چهار سلول زمان /مکان ارتباطات مبتني بر فناوري اطلاعات مي باشند؟

۱. زمان متفاوت / مکان متفاوت  

۲. زمان متفاوت / مکان يکسان

۳. زمان يکسان / مکان متفاوت  

۴. زمان يکسان / مکان يکسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- در مدل رقابتي پورتر پنج نيروي اصلي که مي تواند موقعيت شرکت را در يک صنعت به خطر اندازد کدامند؟

۱. تهديد ورود رقباي جديد،  قدرت چانه زني تأمين کنندگان ،  قدرت چانه زني مشتريان ،  تهديد محصولات يا خدمات جايگزين ، رقابت ميان بنگا ههاي موجود در صنعت

۲.تهديد ورود تکنولوژيهاي جديد، تهديد کمبود منابع ، قدرت چانه زني تأمين کنندگان ،  قدرت چانه زني مشتريان ،  تهديد محصولات ياخدمات جايگزين

۳.تهديد ورود تکنولوژيهاي جديد، قدرت چانه زني تأمين کنندگان ،  قدرت چانه زني مشتريان ، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين ،عدم قطعيت پيشبيني پذيري

۴. تهديد محصولات يا خدمات جايگزين ، عدم قطعيت پيشبيني پذيري، قدرت چانه زني تأمين کنندگان ،  قدرت چانه زني مشتريان ، تهديد محصولات يا خدمات جايگزين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام گزينه زير مهمترين عرصه از همکاري هاي مجازي است ؟

۱.يکپارچه سازي و بسته هاي گروه افزار  

۲.ابزارهاي همکاري بلادرنگ

۳. کنفرانس از راه دور الکترونيکي   

۴. سيستم هاي جلسه الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- پخش هرزنامه ها و پيامهاي آتشين جزو معضلات کدام دسته از موضوعات اخلاقي زير است ؟

۱. رفتارهاي اينترنتي   

۲. حق انحصاري نشر و مالکيت معنوي

۳. حريم خصوصي و اخلاقيات کاربران در پست الکترونيکي

۴. حقوق عدم دريافت پيامهاي بازرگاني ناخواسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- خرده فروشي الکترونيکي نام ديگر کداميک از انواع تراکنشهاي تجارت الکترونيکي مي باشد؟

۱. سازمان با سازمان با فرد   

۲. سازمان با فرد

۳. سازمان با سازمان   

۴. فرد با سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کدام مورد مفهوم درگاه سازماني را بدرستي بيان مي کند ؟

۱. شبکه هاي داخلي سازمان که امکان برقراي ارتباط را براي پرسنل سازمان فراهم مي کنند.

۲.وب سايتهايي که امکان تبادل اطلاعات بين شرکاي تجاري را فراهم مي کنند.

۳.وب سايت هايي هستند که امکان دسترسي به اطلاعات سازمان را از يک نقطه فراهم مي کنند.

۴. شبکه هايي که امکان برقراري تماس و ارتباط با مشتريان را فراهم مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- ماليات ،مسائل قانوني، حريم خصوصي و استانداردهاي فني جزو کداميک از پنج حوزه يا ستون اصلي تجارت الکترونيکيمي باشند؟

۱. سياست عمومي

۲. بازاريابي و تبليغات  

۳. مردم  

۴. خدمات پشتيباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- در کدام پردازش با استفاده از شبکه ، کار پردازش را بين دو يا چند کامپيوتر تقسيم مي کند ؟

۱. پردازش شبکه اي   

۲.پردازش توزيع شده

۳. پردازش سيار 

۴. پردازش چند رسانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کداميک از موارد صنايع خدماتي ، براي مشاغل فناوري محور موثر است و جويندگان کار از آن براي پاسخ به تبليغات استخدامي و قرار دادن رزومه و غيره استفاده مي کنند؟

۱. خدمات کاريابي

۲. بازارکار برخط

۳. سازمان مجازي

۴. بازار کار الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- آخرين مرحله از مراحل چرخه حيات ارائه خدمات به مشتري چه مي باشد؟

۱. ترک  

۲. پشتيباني   

۳. مالکيت

۴. حصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام گزينه زير اساس بسياري از استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي است و در آن از مصرف کنندگان درخواست مي شودفرم الکترونيکي موضوعات مورد علاقه شان را تکميل و امکان فرستادن اطلاعات بازاريابي مربوط به آنها را بدهند؟

۱. بازاريابي تعاملي

۲. بازاريابي غيرتعاملي  

۳. بازاريابي ويروسي   

۴. بازاريابي مجاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- در کدام نوع سيستمهاي پرداخت الکترونيکي، پرداخت طي يک هفته انجام مي شود و برخلاف کارتهاي اعتباري است که براي ٣٠ تا ٦٠ روز پيش از پرداخت به فروشنده تامين اعتبار مي شوند؟

۱. پول نقد الکترونيکي  

۲.کارت هاي خريد

۳. چک هاي الکترونيکي

۴.کارتهاي ارزش انباشته پولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- ارسال اطلاعات توزيع به فروشندگان مثال کداميک از کاربردهاي تجارت سيار مي باشد؟

۱. مديريت فعال خدمات

۲. مکان يابي و خريد محصول

۳. مديريت سيار موجودي

۴. تبليغات سيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-کدام گزينه زير يک استاندارد بي سيم فناوري تراشه است که براي برقراري ارتباط موقت با دامنه محدود بين تجهيزات سيار و يا سيار تجهيزات ، طراحي شده است ؟

۱. شبکه محلي بي سيم

۲. بلوتوث

۳. تلفنهاي هوشمند   

۴. خدمات پيام رساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-کداميک از نرم افزارهاي زير بين برنامه هاي کاربردي، پايگاه هاي داده و سرورهاي اينترنتي ارتباط برقرار مي کند؟

۱. ريزمرورگر   

۲. ميان افزار   

۳. واسط کاربر 

۴. سيستم عامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- مقوله الزامات امنيتي پرداخت در تجارت الکترونيک "اطمينان از عدم تغيير يا تخريب تصادفي يا عمدي داده ها و اطلاعاتيکه در تجارت الکترونيکي جا به جا مي شوند" به چه موردي اشاره دارد ؟

۱.مقابله با انکار سفارشات از سوي مشتريان

۲.يکپارچگي در سفارشات ، پاسخ به سفارشات و تأييد پرداخت ها

۳.تاييد هويت خريداران و موسسات واسط

۴. اطمينان از ايمني و سازگاري در تراکنشها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- در پردازش و تجارت سيار، موارد .فناوريها (ب ٣-ذب -ذج .ث تب )، شبکه هاي بي سيم و دسترسي به اينترنت (استانداردها).زير مجموعه کداميک از موارد زير است ؟

۱. قابليتها

۲. برنامه ها   

۳. زيرساخت   

۴. راهبردها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و درباره تو با نزديكترين ( خويشان ) دشمني نمود

عنــوان درس :مباني فناوري اطلاعات

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مباني فناوري اطلاعات

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي فناوري اطلاعات ,مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي ),مهندسي کامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۳۶ – ,علوم کامپيوتر(چندبخشي ),مهندسي کامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي ۱۱۱۵۲۴۵

ــــــــ

١ساز و کارهاي نرم افزاري که معيارهاي امنيتي و سهولت خريدهاي تجارت الکترونيکي را فراهم کرده وبه ورودهرباره اطلاعات حساس نياز ندارند چه ميگويند ؟

۱.کيف پول الکترونيکي

۲. چکهاي الکترونيکي  

۳. کارت هوشمند

۴. پول نقد الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢خدمات ارايه شده همچون خدمات اجتماعي و معاملات سهام ، اخبار، مطالب ورزشي ، پست الکترونيکي ، سرگرمي واطلاعات سفر در کدام گروه قرار دارد ؟

۱.درگاههاي سيار

۲. درگاههاي خدماتي  

۳. درگاههاي اجتماعي  

۴. درگاههاي غير سيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣کدام گزينه جزء محدوديت هاي اصلي پردازش سيار مي باشد ؟

۱.هزينه کم   

۲. پهناي باند زياد

۳. وجود صفحه کليد   

۴. استانداردهاي امنيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤کدام مورد از مزاياي فناوريهاي صوتي است ؟

۱.خطاي زياد   

۲. سرعت زياد

۳.عدم تعامل با داده   

۴. عملکرد نيازمند به چشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥کدام گزينه از معايب کار در گروه مي باشد ؟

۱.فرايندها سريع و کم هزينه اند.   

۲. فرايندها کند و پرهزينه اند.

۳.فرايندها کند و کم هزينه اند.

۴. فرايندهاسريع و پرهزينه اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کدام مورد از کارکردها و وظايف مهم و نوين سيستم هاي اطلاعات به شمار مي رود ؟

۱.عرضه خدمات فني

۲. مديريت عمليات کامپيوتري شامل مرکز کامپيوتر

۳. طراحي توسعه و کنترل زير ساخت

۴.به خدمت گرفتن افراد آموزش و توسعه مهارتهاي سيستم اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧داده اي که به گونه اي سازماندهي شده که براي گيرنده مفهوم و ارزش دارد چه ناميده مي شود ؟

۱.اطلاعات

۲. دانش  

۳. اقلام داده   

۴. پايگاه داده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨کدام گزينه جزء سيستم هاي اطلاعاتي که از ساختار سازماني پيروي مي کنند نيست ؟

۱.سيستم هاي بخشي  

۲. سيستم هاي سازماني

۳.سيستم هاي بين سازماني  

۴. سيستم هاي غير سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩کدام سيستم پشتيباني مبتني بر فناوري اطلاعات از جمع آوري سازماندهي و استفاده از دانش سازمان پشتيباني مي کند ؟

۱.سيستم هاي پشتيبان گروه  

۲. سيستم هاي خبره

۳.سيستم هاي دانشوري

۴. سيستم هاي پردازش تراکنش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠فعاليت هاي مديريتي يا تاکتيکي شامل کدام فعاليت ها نمي باشند ؟

۱.برنامه ريزي کوتاه مدت

۲. کنترل

۳.سازماندهي   

۴. تقسيم وظايف بين کارمندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١در بين کارمندان اداري کدام دسته اطلاعات را استفاده کرده دستکاري يا توزيع مي کنند ؟

۱.داده ورزان   

۲. دانشوران   

۳. مديران مياني

۴. مديران ارشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢در يک زنجيره تامين تهيه و تدارک فعاليت اصلي کدام بخش است ؟

۱.زنجيره تامين بالايي  

۲. زنجيره تامين پاييني

۳. زنجيره تامين داخلي

۴. زنجيره تامين مياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣کدام گزينه جزء گروههاي مختلف نرم افزارهاي کاربردي اينترنت قرار ندارد ؟

۱.همکاري   

۲. حضور

۳. کشف  

۴. ارتباط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤زير ساختي که ارتباطات امن بين شرکاي کاري را از طريق اينترنت ممکن مي کند چه نام دارد ؟

۱.شبکه اطلاعاتي

۲. شبکه داخلي  

۳. شبکه خارجي

4. LAN

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥مجموعه اي سازمان يافته و سلسله مراتبي از پيوندها به صفحات وب که بصورت دستي جمع آوري مي شوند در کدام گروه از عوامل نرم افزاري اينترنتي قرار مي گيرند ؟

۱.فهرست   

۲. نمايه

۳. موتور جستجو

۴. عوامل هوشمند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦درگاهي که محتوايي غني را در سطح نسبتا کوچک جوامع سازماني و شرکايشان هماهنگ مي کند چه نام دارد

۱.درگاه عمومي

۲. درگاه پيوسته

۳. درگاه سيار 

۴. درگاه سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧جلسات مجازي به کدام گروه از سلولهاي زمان / مکان در ارتباطات مبتني بر فناوري اطلاعات تعلق دارند ؟

۱.زمان يکسان / مکان يکسان  

۲. زمان يکسان / مکان متفاوت

۳.زمان متفاوت / مکان يکسان  

۴. زمان متفاوت / مکان متفاوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٨تمام مراحل يک فرايند کاري از آغاز تا انتها که همه شرايط استثنايي را نيز دربر مي گيرد چه نام دارد ؟

۱.مديريت جريان کار 

۲. جريان کار

۳. فناوري جريان کار 

۴. اطلاعات جريان کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩در کدام نوع از تراکنش هاي تجارت الکترونيکي هم فروشندگان و هم خريداران سازمانهاي تجاري هستند ؟

B2C.۴

B2B.۳

C2C.۲

C2B.1

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠فروش مستقيم محصولات و خدمات از طريق مغازه يا بازارهاي الکترونيکي چه نام دارد ؟

۱.خرده فروشي الکترونيکي   

۲. حراج الکترونيکي

۳.فروشگاه الکترونيکي  

۴. مزايده الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١توانايي ارايه محصولات سفارشي با قيمت معقول و سرعت نسبتا زياد از ويژگيهاي جالب کدام گزينه است ؟

۱.بازار الکترونيکي

۲. خرده فروشي الکترونيکي

۳.فروشگاه الکترونيکي  

۴. حراج الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢در کدام مرحله از مراحل چرخه حيات ارايه خدمات به مشتري از مشتري بصورت پيوسته پشتيباني مي شود ؟

۱.احتياج

۲. حصول

۳. مالکيت

۴. ترک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣شرکتهايي که مي خواهند هدفشان را به مشتريان علاقمند به عناوين خاص محدود کنند از کدام روشهاي تبليغاتي استفاده مي نمايند ؟

۱.بروشورهاي الکترونيکي

۲. علايم تبليغاتي هوشمند

۳.کاتالوگهاي الکترونيکي

۴. پنجره هاي تبليغاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤از الزامات امنيتي انجام تجارت الکترونيکي اطمينان خريدار فروشنده و موسسات واسط از هويت افرادي که با آنان دادوستد مي کنند در کدام گزينه قرار مي گيرد ؟

۱.تاييد  

۲. يکپارچگي   

۳. ايمني  

۴. حفظ حريم خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥به عمل ثبت اسامي دامنه به منظور فروش آنها با قيمت بالاتر در آينده چه گفته مي شود ؟

۱.دامنه  

۲. کلاهبرداري اينترنتي

۳. حق انحصاري  

۴. احتکار اينترنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦نوعي فناوري که امکان استفاده از اينترنت را در وسايل بي سيم فراهم مي کند چه نام دارد ؟

1. Wi-Fi

۲.بلوتوث

۳.پروتکل کاربرد بي سيم

۴. خدمات پيام کوتاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٧کاربردهاي تجارت الکترونيکي بر مبناي محلي کردن محصولات و خدمات چه نام دارند ؟

۱.تجارت الکترونيکي مکان محور   

۲. شبکه محلي

۳.خدمات پيام رساني پيشرفته

۴. تجارت الکترونيکي سيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨از پروتکلهاي ارتباطي در WWAN کدام يک با تخصيص کدهاي مختلف به بخشهاي ارتباطي کاربران مختلف را تفکيک مي نمايد ؟

۱.دسترسي چندگانه با توزيع فرکانس

۲. دسترسي چندگانه با توزيع کد

۳.دسترسي چندگانه با توزيع زمان   

۴. دسترسي چندگانه با توزيع زمان و کد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩در يک شبکه محلي نقطه اي که به تعدادي از کاربران درون يک محدوده کوچک جغرافيايي خدمات ارايه مي دهد چه نام دارد ؟

۱.نقطه داغ

۲. نقطه دسترسي

۳.نقطه دسترسي بي سيم   

۴. نقطه Wi-Fi

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠کدام مورد جزء خدمات اساسي تجارت مکان محور نمي باشد ؟

۱.زمان بندي

۲. بودجه بندي  

۳. رديابي

۴. رهيابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : [1] کسيکه آرزويش طولانی کند عملش را بد خواهد کرد .

نام درس : مباني فناوري اطلاعات

ترم دوم سال 92-91

 

 

 

 

نام درس : مباني فناوري اطلاعات   

رشته تحصیلی . کد درس : نرم افزار (تجميع ) گ فناوري اطلاعات (سنتي گ تجميع ) ١١١٥١٣٦

سخت افزار گ علوم کامپيوتر (تجميع ) ١١١٥٢٤٥

ـــــــــــــــــ

١. تعريف زير معرف چه نوع شبکه ي مي باشد؟   

کامپيوترها و ديگر وسايل الکترونيکي را از طريق شبکه هاي مخابراتي با يکديگر متصل ميکند و امکان ارتباط و همکاري ميان افراد را فراهم ميآورد 

 الف . شبکه ي سيار ب . شبکه ي محدود  ج . پردازش شبکه اي  د. شبکه ي شهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢. تعريف زير مبتني بر کداميک از فشارهاي وارد بر سازمان مي باشد؟   

اين نوع فشارها از اقتصاد جهاني و رقابت شديد، نياز به اقدامات بلادرنگ ، ماهيت متغير نيروي کار و مشتريان قدرتمند ناشي ميشوند  

 الف . فشار اقتصاد جهاني ب . فشار اجتماعي 

 ج . فشار فناوري  د. فشار بازار  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. يکي از فشارهاي اصلي بر شرکتهاي  فعال در بازار جهاني، کداميک از موارد زير است ؟

 الف . هزينه منابع اوليه   ب . هزينه پشتيباني

 ج . هزينه نيروي کار   د. هزينه خدمات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. کدام گزينه يک نمونه از اتحاد کاري است ،که از طريق شبکه هاي مخابراتي فعاليت ميکند و معمولاً فاقد دفتر مرکزي دائمي است ؟  

 الف . سازمان سيار   ب . سازمان مجازي  ج . سازمان دائمي  د. سازمان برخط 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥گزينه درست را انتخاب کنيد؟

الف .  سيستم هاي رسمي شامل رويه هاي توافقي،ورودي و خروجيهاي غير استاندارد و تعاريف متغير مي باشند

ب .  يک سيستم اطلاعات مانند هر سيستم ديگري داراي ورودي و خروجي ميباشد 

ج .  يک سيستم اطلاعات کامپيوتري سيستمي است که از کامپيوتر استفاده ميکند

د.  سيستم حسابداري يک سيستم اطلاعات غير رسمي است که تراکنش مالي را انجام ميدهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦يک محيط شئ گرا، شيوه ابتکاري براي برنامه نويسي و استفاده از کامپيوترهاست که هزينه هاي ساخت را………… ميدهد و هزينه هاي نگهداري سيستم اطلاعات را تا حد زيادي …………… ميدهد

 الف .  افزايش گ کاهش ب .  کاهش گ کاهش 

 ج .  کاهش گ افزايش   د.  افزايش گ افزايش  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. گزينه درست را انتخاب کنيد؟ 

الف .  کامپيوتر شبکه داراي ديسک سخت است   

ب .  کامپيوتر شبکه ، توسط چندين واحد پردازش مرکزي  پشتيباني ميشود 

ج . کامپيوتر شبکه به عنوان يک پايانه غير هوشمند، ميتواند به طور موقت داده ها را در شبکه ذخيره کند

د.  کامپيوتر شبکه هزينه بالايي دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨شکل گيري کداميک از شبکه هاي زير باعث ايجاد انقلاب اساسي  در فناوري شبکه شد؟

 الف . شبکه هاي ذخيره سازي  ب .  شبکه هاي مبتني بر وب

 ج . شبکه هاي نوري د. شبکه هاي ديجيتالي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 ٩کداميک از گزينه هاي زير جزء مزيتهاي شبکه هاي ذخيره سازي نميباشد؟  

 الف .  سادگي  ب .  قابليت ارتقاء  ج .  ارزان بودن  د.  تسهيم بهينه داده ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠گزينه صحيح را انتخاب کنيد؟   

اين سيستم داراي دپارتمانهاي  مختلفي ميباشد و همچنين وظايف معمول و تکراري را که براي عمليات سازماني مهم هستند را خودکار مي کند

 الف . سيستم هاي اطلاعات سازماني ب .  سيستم هاي پردازش تراکنش 

 ج .  سيستم هاي بين سازماني   د.  سيستم هاي پشتيباني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. تراکنش کاربرد مواد، جزء کداميک از تراکنش هاي سازماني معمول و تکراري در يک شرکت توليدي مي باشد؟  

الف .  خريد   ب .  توليد  ج .  فروش   د.  مديريت موجودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢. متن زير جزء کداميک از قسمت هاي زنجيره تامين مي باشد؟

«کليه فرايندهاي استفاده شده در تبديل وروديهاي دريافت شده از تامين کنندگان به خروجي سازمان را در برميگيرد.» 

 الف . زنجيره تامين داخلي ب .  زنجيره تامين بالايي   

ج .  زنجيره تامين خارجي د.  زنجيره تامين پاييني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. معماري هم سطح جزء کداميک از معماريهاي زير مي باشد؟ 

الف .  معماري سرويس گيرنده ب . معماري سرويس گيرنده /سرويس دهنده ويژه 

ج . معماري سرويس دهنده  د. معماري سيستم هاي قديمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤اين معماري اساس تسهيم فايل در اينترنت بوده و در محيط هاي شبکه ي مجازي کاربرد دارد؟

الف .  معماري  P2C

ب . معماري  P2P

ج .  معماري C2C

د.  معماري C2P

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

صفحه ٢از٥

١٥. در کدام نوع پردازش ، که گونه اي از پردازش اشتراک عمومي است ،اجزاء يک بستر پردازش ، معمولاً به عنوان خدمات کنار يکديگر قرار ميگيرند؟  

 الف .  پردازش گره اي  ب .  پردازش فراگير  ج .  پردازش عمومي د. پردازش آبونماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦. آموزش به کارمندان  بخش سيستم هاي اطلاعات جزء کداميک از وظايف متغير بخش سيستم هاي اطلاعات ميباشد؟   

 الف . وظايف و کارکردهاي سنتي  ب . مديريت امنيت  

 ج . کارکردها و وظايف مهم و نوين   د. وظايف فني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧هدف معماري سرويس گيرنده / سرويس دهنده

 الف . کم کردن هزينه اوليه ب . حداکثر نمودن استفاده از منابع کامپيوتري 

 ج . افزايش نقطه ي دسترسي د. حداکثر نمودن فضاي ذخيره سازي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. جمله نادرست در مورد شبکه هاي داخلي کدام است ؟

الف .  شبکه هاي داخلي به شرکت ها توانايي انجام تجارت الکترونيکي را نمي دهند

ب .  شبکه هاي داخلي با استفاده از تسهيم صفحه نمايش وساير گروه افزار ها استفاده شوند 

ج .  شبکه هاي داخلي قدرت تغيير ساختار ها و روال هاي سازماني و کمک به مهندسي مجدد شرکت ها را دارند

د.  زير ساخت شبکه هاي داخلي به مرز هاي سازمان محدود مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩. کدام گزينه نوع ديگري از عامل کشف است و کارهايي مانند پيمايش وب ، بازيابي و کشف اطلاعات ،تاييد پيوندها و آمار سازي را انجام ميدهد؟ 

الف .  موتور هاي جستجو و عامل هاي نمايه ساز هوشمند

ب .  عوامل سوالات رايج 

ج   Web watcher.

د Net captor.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. کدام نوع درگاه اطلاعاتي،اطلاعات فيلتر شده ي ويژه اي را براي افراد تدارک مي نمايد وداراي محتواي کم و اختصاصي است ؟ 

 الف .  درگاه هاي مجازي  ب .  درگاه هاي سازماني 

 ج .  درگاه هاي پيوسته   د.  درگاه هاي شخصي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. کدام درگاه اطلاعاتي نقطه ورود واحدي را براي کليه اعضاي يک گروه با علايق مشترک ارايه ميدهد؟  

 الف .  درگاه هاي پيوسته ب .  درگاه هاي انتشاراتي 

 ج .  درگاه هاي تجاري  د.  درگاه هاي شخصي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. عبارت ناصحيح را مشخص نماييد؟  

الف .  تيم هاي مجازي براي شرکت ها امکان کاهش هزينه هاي سفر و استقرار مجدد را فراهم مي کنند 

ب .  تيم هاي مجازي محيط کاري را متحول کرده وفرهنگ سازماني را تغيير مي دهد 

ج .  مهارت هاي لازم براي موفقيت در تيم هاي مجازي با مقتضيات گروه هاي کاري سنتي تفاوتي ندارد

د.  اعضاي تيم هاي مجازي بايد جهت تعيين اهداف شخصي خويش ،خودآغاز باشند و بدون نظارت رئيس خود، بتوانندفعالانه در جهت رسيدن به اهداف کار کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. بر اساس نظر آدل ، کدام طبقه شامل گروه افزار و ابزارهاي مديريت دانش ونيز ساير ارتباطاتي است که کامپيوتر واسط آن ها ميباشد و از تعاملات واقعي انسان پشتيباني ميکند؟  

 الف .  ويديو فوري ب .  وايت بردهاي تعاملي 

 ج .  نرم افزار اجتماعي د.  جلسه الکترونيک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. در کدام نوع تراکنش تجارت الکترونيک ،مصرف کنندگان نياز به محصول يا خدمت ويژه اي را اعلام کرده و تامين کنندگان براي ارايه آن محصول يا خدمت به افراد رقابت مي کنند؟  

 الف .  فرد با سازمان   ب .  سازمان با فرد 

 ج .  سازمان با سازمان بافرد د.  تجارت مشترک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. در کدام نمونه خاص از تدارکات الکترونيکي،کاتالوگ هاي تامين کنندگان در کاتالوگ کلي داخلي سرور خريدار جمع مي شود تا عامل هاي خريد شرکت راحت تر خريد کنند؟  

 الف .  خريد گروهي  ب .  تبادلات عمومي ج .  خريد روميزي   د.  تبادلات کارکردي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. اين ويژگيها مربوط به کدام گزينه است :%نوعي پول نقد الکترونيکي مي باشد- ذخيره مبلغ ثابتي پول از پيش پرداخت شده را امکان پذير مي سازد- ميتوان آن ها را براي استفاده در اينترنت خريداري نمود  

 الف .  کارت هاي هوشمند ب .  کارت هاي ارزش انباشته پولي 

 ج .  کارت هاي اعتباري   د.  کارت هاي خريد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧. کدام گزينه جزو نواحي کليدي خدمات اساسي تجارت مکان محور مي باشد؟ 

 الف .  رهيابي ب .  رديابي   ج .  ارزيابي   د.  زمان بندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

سوالات تشريحي 

بارم هر سوال ١ نمره ميباشد

 

١. هر کدام از مفاهيم زير را در يک جمله تعريف کنيد.  

 الف . پايگاه داده  ب . تجسس افزار  

 ج . جريان کار د. داده کاوي  

 

٢. مدل پنج گانه نيروي پورتر را ترسيم نموده و مختصراً توضيح دهيد.  

 

٣. سه شيوه ارتباطي در اينترنت را نام برده و توضيح دهيد؟  

 

٤. کاربرد هر کدام از مدل هاي تجاري الکترونيکي زير را مختصراً بنويسيد.  

 الف . خريد گروهي  

 ب . بازاريابي ويروس  

 

٥. چهار مورد از الزامات امنيتي براي انجام تجارت الکترونيکي را نام برده و مختصراً توضيح دهيد.  

 

٦. GPS و GIS را با يکديگر مقايسه کنيد و توضيح دهيد.  

 

 

صفحه ٥از٥

 

امام زين العابدين عليه السلام :لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! بدترين نادارى، نداشتن دل است و بزرگ ترين مصيبت ، بدهكارى است و بالاترين محروميت و بلا هم ، همان بدهكارى است» .