آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی علم سیاست کد 1222088

نام درس : اصول علم سياست ـ مباني علم سياست

ترم دوم سال 88-89

نام درس : اصول علم سياست ـ مباني علم سياست

رشته تحصیلی.کد درس : علوم اجتماعي (کليه گرايشها )- ١٢٢٢٠٠٤ ـ تاريخ ١٢٢٢٠٨٨    

ـــــــــ

۱. به تعبير چه کسي علم سياست سروکارش با «تخصيص آمرانة ارزشها» در جامعه است ؟ 

  الف . ارسطو   ب . لاسول  ج . ديويد ايستون د. مايکل اوکشات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. بينش سياسي بدبينانه و تراژيک مختص کدام صاحبنظر سياسي است ؟ 

   الف . مارکس   ب . لاک ج . روسو   د. هابز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳. از کدام اصطلاح به عنوان ماده اي چسبناک که جوامع را متحد نگه مي دارد تعبير شده است ؟ 

   الف . فرهنگ    ب . اقتصاد ج . سياست د. ثروت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴. اساس تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي چيست ؟ 

   الف . مصرف کردن  ب . تصميم يا انتخاب ج . مشورت    د. صرفه جويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵. طبق گفتة «لرنر»، چه چيزي از طريق آشنايي يا زمينة وسيعي از اطلاعات و تجربيات شخصي بدست مي آيد؟ 

   الف . شهرنشيني  ب . آگاهي  ج . سطح سواد    د. پذيرش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶. « موريس دوورژه » محور اصلي عرصة سياست را چه مي داند؟ 

   الف علم    ب . عمل ج . قدرت    د. فن و علم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۷. چه کسي موضوع سياست را بررسي نهادهاي رسمي کشور و دولت مي داند؟ 

   الف . هارولدژ . لاسکي   ب . ژان ويليام لاپير  ج . راسل    د. رابرت دال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. سازمان ملل متحد در چه زماني تأسيس گرديد؟ 

   الف . پس از جنگ جهاني اول   ب . پس از جنگ جهاني دوم 

   ج . قرن ۱۹ د. ۲۰ سال پيش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. مفهوم گردش نخبگان را چه کسي مطرح کرد؟ 

   الف . پارتو ب . ميلز ج . وبر  د. موسکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۰. از نظر«موسکا» عامل اصلي منزلت و حيثيت در جامعه بدوي کدام مورد است ؟ 

  الف . بوروکراسي ب . تکنوکراسي    ج . قدرت نظامي   د. قدرت سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱. علت نفوذ رهبران کاريزماتيک از نظر « وبر» چيست ؟ 

الف . برتري درانجام قوانين ومقررات معين شده ب . متکي بودن به سوابق طولاني و اعتقادات ريشه دار 

ج . دارا بودن اختياران قانوني    د. دارا بودن قدرت و اعتبار خارق العاده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۲. نخبگان قدرت را چه کسي مطرح کرد؟ 

 الف . لاسول    ب . سي رايت ميلز    ج . هابز د. روبرت ميشل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۳. از نظر «لاک » مسأله آموزش و پرورش شهروندان مختص چه کسي است ؟ 

 الف . دولت ب . اجتماعات مذهبي ج . آموزشگاه دائمي  د. اولياي اطفال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 ۱۴. از نظر «هابز» منشأ قدرت پادشاه از طرف چه کسي است ؟ 

الف . اقتدار و قدرتش  ب . ارثي و انتسابي   ج . از جانب پادشاهان ديگر    د. از جانب رعايا  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۵. کتاب لوياتان اثر چه کسي است ؟ 

   الف . هابز  ب . لاک ج . لاسول  د. منتسکيو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۶. از مهمترين طرفداران قرارداد اجتماعي ، چه کسي را مي توان نام برد؟ 

   الف . منتسکيو ب . گومپلويچ  ج . روسو   د. ميلز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. از نظر «اُپنهايمر» چه زماني اولين بنيان دولت و حکومت گذاشته مي شود؟ 

 الف . با پيدايش عدالت    ب . با پيدايش بردگي

 ج . با پيدايش ظلم د. با پيدايش قدرتمندان در جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. کدام نظريه پردازها، دولت را وسيلة تحميل قدرت طبقة حاکم بر طبقة محکوم توجيه مي کنند؟ 

الف . جان لاک ب . نيچه    ج . هگل  د. مارکس و انگلس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۹. کدام موقعيت يا ويژگي در واقع « سياست خارجي » يک کشور را تعيين مي کند به نحوي که اوضاع کشورهاي همسايه در اين ويژگي لحاظ شده است ؟ 

   الف . وضع اقتصادي ب . وضع حکومتي    ج . وضع جغرافيايي  د. وضع جمعيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. در سلطنت مشروطه چه کسي عهده دار رياست قوة مجريه است ؟ 

  الف . پادشاه   ب . وزير    ج . مجلس   د. رئيس جمهور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. بهترين نوع حکومت از نظر «ارسطو» کدام است ؟ 

   الف . آريستوکراسي  ب . اليت ج . ديکتاتوري د. اليگارشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۲. ويژگي مکتب اسکولاستيک در کدام گزينه زير آمده است

   الف . مخالف دين عيسوي ب . رعايت حقوق دانشمندان 

   ج . موافق علم و دانش  د. سدي نفوذناپذير در راه پيشرفت علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۳. در تحقيقات منشأ قدرت دولت ، چند نظريه و رويکرد متضاد بيان شده است ؟ 

   الف .۳   ب . ۲    ج . ۴ د. ۵

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۴. کدام دسته از کشورهاي زير قواي ثلاثة آنها مجزا از يکديگر است ولي قواي دولتي آنها در مرکز مملکتشان متمرکز است ؟ 

   الف . ايران ، انگليس ، فرانسه    ب . ايران ، آلمان ، روسيه 

   ج . فرانسه ، آمريکا، انگليس    د. فرانسه ، روسيه ، آمريکا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. از ويژگي هاي حکومت دموکراسي مي توان …………………. را نام برد

 الف . عدم برابري ب . آزادي رأي دهندگان ج . محدوديت رأي دادن  د. برتري رهبران 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۶. هدف مستقيم احزاب سياسي چيست ؟ 

   الف فتح قدرت يا شرکت در اجراي آن   ب . پيکار سياسي 

   ج . مشارکت و همبستگي خاص   د. نفوذ بر زمامداران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

۲۷. کداميک از تعريف هاي زير نمي تواند تعريف درستي از حزب بدست دهد

الف . حزب بايد از پشتيباني تودة مردم برخوردار باشد.    

ب . حزب بايد داراي تشکيلات باشد 

ج . حزب بدون پشتيباني انبوه مردم ، حزب است .   

د. حزب بايد داراي سازمانهاي مرکزي و رهبري کننده باشد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. شعار «لنين » در ابتداي ورود خود به پطروگراد چه بود؟ 

   الف . زمين ، آب ، کشاورزي    ب . صلح ، زمين ، کشاورزي 

   ج . نان ، کار، جنگ   د. صلح ، زمين ، نان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۹. در نظرية خدايي قدرت ، قدرت فرمانروايان منبعث از چيست ؟ 

 الف . آفرينندة جهان هستي   ب . معجزه ج . مردم جامعه    د. نيرو و امکاناتشان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۰. کدام گزينه زير تعريف درستي از ويژگيهاي گروههاي ذينفوذ ارائه داده است   

   الف . گروههاي ذينفوذ بر زمامداران اثر نمي گذارند

   ب . گروههاي ذينفوذ افراد خويش را در رأس قدرت جاي مي دهند 

   ج . گروههاي ذينفوذ از طبقات هيأت حاکمه هستند 

   د. گروههاي ذينفوذ ضمن خارج ماندن از قدرت بر آن تأثير مي گذارند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : همانا مردم چون نمي پرسند هلاك مي شوند .

نام درس: اصول علم سياست - مباني علم سياست

ترم اول سال90-91

نام درس: اصول علم سياست – مباني علم سياست

رشته تحصیلی-کد درس: علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه- تعاون و رفاه اجتماعي – پژوهشگري اجتماعي – مددکاري)-( ١٢٢٢٠٠٤)

علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري – روابط عمومي )- ١٢٢٢٣٠٢ تاريخ – ( ١٢٢٢٠٨٨)

 ــــــ

١. از نظر ارسطو کدام گزينه زير موضوع علم سياست بود؟

 الف –  روستا              ب-  شهر                 ج-  حکومت              د-  دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کدام انديشمند سياسي ، علم سياست را مطالعه «چه کسي مي برد، چه مي برد، کِيْ مي برد و چگونه مي برد» تعريف کرده است ؟  الف –  هارولد لاسول ب-  ديويد ايستون  ج-  مايکل اوکشات  د-  بلونشلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. افلاطون تمثيل معروف «تشبيه غار» را براي توصيف چه مسئله اي عرضه مي کند؟

 الف –  مشکلات بشر                                 ب-  جاه طلبيهاي بشري

 ج-  سوء تفويض قدرت حکومت                   د-  مصيبت هاي سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. کدام گزينه زير شامل ارزشها، هنجارها و نظام اعتقادات يک جامعه مشتمل بر سنتها، آداب و رسوم، مذاهب و … است؟  الف –  ايدئولوژي   ب-  انسان شناسي ج-  علوم سياسي  د-  فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. مفهوم «از آنجا که دانشمندان علوم سياسي به اين نتيجه رسيدهاند که بايد به نهادها و روندهاي سياسي به جاي حقايق ساختگي قانوني به عنوان واقعيت هاي موجود اجتماعي نگاه کنند- ..» بيانگر کدام رابطه زير است ؟

 الف –  رابطه جامعه شناسي و علم سياست       ب-  رابطه تاريخ و علم سياست

 ج-  رابطه انسان شناسي و علم سياست           د-  رابطه اقتصاد و علم سياست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. کدام گزينه زير توانايي دولت را در رسيدن به تمام نقاط طبقات جميعت در اجراي سياست هاي کشوري، نشان مي دهد؟

 الف –  مشارکت          ب-  مشروعيت          ج-  هويت                د-  نفوذ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. کدام محقق ايراني سياست را عبارت از خودآگاهي انسان نسبت به محيط و جامعه و سرنوشت مشترک و زندگي مشترک خود و جامعه اي که در آن زندگي مي کند و به آن وابسته است ، تعريف کرده است ؟

 الف –  آيت ا… نائيني ب-  دکتر علي شريعتي  ج-  ميرزا ملکم خان د-  قاسم غني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. کدام تصوير، مظهر حقيقي دولت است زيرا ژرفترين واقعيت سياسي را بيان مي کند؟

 الف –  اشغال فرانسه در الجزاير                    ب-  کودتاي ١٩٦٤ در بوليوي

 ج-  اميرکبير                                            د-  ژانوس خداي دو چهره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩. جنگ هايي همچون : اعراب و اسرائيل ، عراق و ايران، داخلي لبنان، ويتنام و … نشانگر کدام گزينه زير است ؟

 الف –  نقش دولت – کشور                          ب-  نقش سازمان ملل

 ج-  نقش قدرتهاي بزرگ                           د-  نقش فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. هيتلر از کدام پديده، سوء استفاده کرد و ستون پنجم خود را در خارج تأسيس نمود تا از آنها براي کمک به اقتدار آلمان بهره بگيرد؟

 الف –  جامعه ملل   ب-  سلطه فرهنگي  ج-  ايدئولوژي و مرام و مسلک   د-  دولت يگانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. بين سالهاي ١٢٧٩ تا ١٢٩٧ هجري قمري، حدوداً چه تعداد مدرسه فرانسوي، آمريکايي ، يوناني و آلماني در مصر توسط پسيونرها تأسيس گرديد؟

 الف –  ٢٠                                             ب-  ٤٠

 ج-  ٨٠                                                د-  ١٥٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. موسکا معتقد است در جامعه بدوي، کدام قدرت عامل اصلي منزلت و حيثيت است ؟

 الف –  نظامي                        ب-  سياسي             ج-  مذهبي               د-  طبقه برگزيده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. به عقيده ماکس وبر در تقسيم بندي رهبران و رئيسان در جوامع امروزي، کدام دسته از نفوذ قدرت و اعتبار خارق العادهاي برخوردارند و قادرند بر روي مردم تأثير بگذارند و منشأ تحولات اجتماعي گردند؟

 الف –  رهبران سنتي                                 ب-  رهبران کاريز ماتيک

 ج-  روساي سازماني                                 د-  روساي قومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. از نظر ارسطو غفلت دولت ها از کدام وظيفه مهم ، اقدامات خود را منحصر به اصلاح عيوب ظاهري شهروندان ساخته و وظيفه اساسي خود را به عنوان دولت ايفا نکرده است ؟

 الف –  اصلاح عيوب اخلاقي شهروندان و تلقين فضايل نفساني به آنها  ب-  استفاده از هوش و ذکاوت و فضيلت آنها  ج-  آسانتر کردن شرايط داد و ستد ميان آنها  د-  تأمين هر نوع نياز شخصي براي آنها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. توسط کدام نظريه پرداز سياسي و در کدام کتاب، حکومت به يک حيوان قوي الجثه يا يک غول دريايي تشبيه شده است ؟

 الف –  جونز- خداوندان انديشه سياسي           ب-  لاسول- سياست جهاني

 ج-  هابز- لوياتان                                     د-  ارسطو- سياست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. ژان ژاک روسو از مهم ترين طرفداران کدام نظريه سياسي بود؟

 الف –  نظريه قرارداد اجتماعي                      ب-  نظريه الهي

 ج-  نظريه طبيعي – يا فطري                      د-  نظريه تکامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. کدام گزينه زير از نظامات و مقررات نظريه تکامل محسوب نمي شود؟

 الف –  اشخاصي که داراي جد مشترک بود و طايفه واحدي را تشکيل مي دهند.

 ب-  اراضي مزروعي متعلق به طايفه است .

 ج-  هر طايفه ايام عيد و سوگواري مشترک دارد.

 د-  حق توارث به ساير اقوام اعضاي طايفه نيز تعلق دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. کدام مورخ و محقق معروف اسلامي به نظريه غلبه معتقد بود و تشکيلات اجتماعي و دولت را تحت تأثير اقوام چادرنشين مي دانست ؟

 الف –  آل کاشف الغطا   ب-  ابن خلدون                    ج-  ابوالاعلي مودودي   د-  آيت ا… نائيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. اصطلاح بالاترين نقطة بناي جديد اجتماعي ، به کدام گزينه زير متعلق است ؟

 الف –  نظام سياسي ب-  دولت                    ج-  قانون                 د-  رفتار سياسي تودهها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. عنصر اصلي مليت از ديدگاه عدهاي از متفکران، کدام گزينه زير است ؟

 الف –  اتحاد قومي ، مذهبي و فرهنگي           ب-  عناصر غير ارادي مليت

 ج-  احساس تعلق فرد به يک اجتماع معين      د-  تجارب تاريخي ملتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. جان لاک دولت را عامل ايجاد کننده  چه پديدهاي مي داند؟

 الف –  يک اجتماع سياسي                          ب-  ابزار اعمال حاکميت

 ج-  روح حاکم و قدرت عالي                       د-  حفظ نظم بين مردم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. جمله «پاکترين يا خالص ترين سفيدپوستان، نژاد آريايي است » به کدام نظريه پرداز متعلق است ؟

 الف –  دوگوبينو   ب-  گومپلويچ                  ج-  چمبرلن             د-  هگل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. بدون داشتن کدام مفهوم زير هرگز دولتي تشکيل نمي شود؟

 الف –  قلمرو معين  ب-  جمعيت انبوه  ج-  اعمال حاکميت  د-  نژادهاي گوناگون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. کلمانسو در اثناي جنگ جهاني اول، ارزش کدام محصول را برابر با خون سربازان دانست ؟

 الف –  قهوه               ب-  نفت                 ج-  اورانيوم              د-  برنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥. کدام نوع حکومت عبارت از سيادت گروهي معدود است ؟

 الف –  اُليکارشي   ب-  جمهوري مع الواسطه  ج-  سلطنت اثنايي  د-  حکومت ملوک الطوايفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. حکومتهاي آلمان نازي و ايتالياي فاشيست نمونه هاي کدام نوع از حکومتهاي ديکتاتوري به شمار مي رود؟

  الف –  سزاريسم   ب-  ابسولوتيسم  ج-  توتاليتريانيسم د-  آريستوکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧. عبارت «برابري فرصت ها براي افراد يک جامعه ، به منظور برخورداري از آزاديها و ارزشهاي اجتماعي است » به کدام مفهوم زير دلالت دارد؟

 الف –  حزب                         ب-  دموکراسي          ج-  ايدئولوژي            د-  تفتيش عقايد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. دو عنصر اساسي از اهداف مهم احزاب کدامند؟

 الف –  تنظيم بودجه – کسب قدرت سياسي                ب-  کسب قدرت سياسي – تأمين منافع گروهي

 ج-  تنظيم بودجه – تأمين منافع گروهي         د-  کسب قدرت سياسي – تبليغات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩. عبارت «قدرت، توانايي واقعي اعمال اراده يکي بر ديگران در حيات اجتماعي و در صورت لزوم از راه تحميل آن بر ديگران است » به کدام نظريه پرداز تعلق دارد؟

 الف –  برتراند راسل ب-  هانس موگنتا  ج-  فيودور بورلاتسکي  د-  عبدالحميد ابوالحمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠. «اطاعت » در کدام نوع از قدرت، فرض و واجب است ؟

 الف –  قدرت غيرشخصي  ب-  قدرت گروهي  ج-  قدرت خانواده  د-  قدرت مشروع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

 

امام سجاد (ع) : و دوران ( بيگانگان ) را بر اثر پذيرفتنشان ( دين تو را ) نزديك نمود ( با آنها راه يگانگي پيش گرفت )

عنــوان درس :اصول علم سياست ,مباني علم سياست

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :اصول علم سياست ,مباني علم سياست

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۴ – ,تاريخ ۱۲۲۲۰۸۸ – ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي )۱۲۲۲۳۰۲

ـــــــــــ

١کدام گزينه در رابطه با رابطه بين سياست و دولت صحيح تر است ؟

۱. دولت بيش از سياست حايز اهميت است زيرا به وظيفه اداره جامعه (زندگي اجتماعي ) مشغول است .

۲سياست و دولت عين يکديگر بوده تفاوتي بين آنها نيست زيرا لازم و ملزوم يکديگر هستند

۳دولت از مفهوم سياست مفهومي وسيع تر است و مفهوم آزادي ، عدالت ، مشروعيت و غيره بدان مربوط است

۴. سياست عملکرد تمام گروهها و افراد همچنين مفاهيم آزادي و عدالت را در بر ميگيرد ولي مفهوم دولت خير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢رهبران کشورهاي در حال توسعه پيش از متحد کردن کشور  خود و زيست پذير کردن آن بايد چه اقدامي انجام دهند؟

۱. به توسعه اقتصادي رسيده رفاه ايجاد کنند

۲اختلافات نژادي ، قبيله اي و مذهبي را از بين برند

۳بايد براي حکومت خود مشروعيت يا قانونيت ايجاد کنند

۴. طبقات نخبه را بر عوام برتري بخشند زيرا نخبگان حاملان توسعه اند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣عبدالرحيم طالبوف سياست را مترادف کدام يک به شمار آورده است ؟

۱. حکومت و دولت  ۲. دموکراسي و وضع قانون

۳. اداره کشور ۴. هدايت مردم به سوي سعادت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤کدام يک عقيده ابوالاعلي مودودي است ؟

۱. سياست يعني تلاش براي رهايي از زنجير استعمار

۲سياست يعني جلوگيري از وضع خودسرانه قانون و تصويب احکام بر اساس شريعت

۳سياست يعني تلاش گروهها، احزاب و شخصيتهاي مختلف براي رسيدن به قدرت

۴. سياست يعني مبارزه بر سر قدرت ، ثروت و نيز به معني اداره جامعه است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥به گفته سه تن از استادان امريکايي ، علم سياست به کدام مورد يا موارد مي پردازد؟

۱. مربوط به تئوري سازمانها، حکومت و اعمال دولت ميشود

۲حقوق ، روانشناسي سياسي ، جامعه شناسي و تاريخ

۳روانشناسي سياسي افراد، سازمانها و دولتيان

۴. علمي است که به ما مي آموزد چه کسي مي برد، چه مي برد، چگونه مي برد و چرا مي برد؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٦بر اساس نظريه طبيعي يا فطري ، علت اصلي آغاز زندگي اجتماعي – سياسي چه بوده است ؟

۱. غريزه يا فطرت زندگي جمعي داشتن

۲گرد آمدن افراد در دهکده ها در درون يک جامعه براي رفع نيازها

۳نياز به آزادي عمل در برابر طبيعت

۴. محاسبه عقلاني براي جمعي زيستن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧به عقيده لاک وظيفه دولت چيست ؟

۱. اعتلاي اخلاقي جامعه

۲فقط دفاع از مردم در برابر هر گونه تجاوز

۳دفاع از تمامي ابعاد حيات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و … جامعه

۴. اصلاح عيوب اخلاقي شهروندان و تلقين فضايل نفساني بدانها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨به عقيده هابز، قدرت مطلق حکمران فقط در چه مورد محدود است و مطلق نيست ؟

۱. آزاديهاي اقتصادي ۲. آزاديهاي حريم خصوصي

۳. حق حيات افراد  ۴. حق آزادي بيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩به عقيده جان لاک کدام نياز انسانها را واداشت گرد هم آيند و نوعي اجتماعي کشوري پديد آورند؟

۱. رفع نيازهاي اقتصادي ۲. نياز به داوري در مورد حقوق طبيعي افراد

۳. جلوگيري از کشمکش دائمي بين انسانها   ۴. الزام به اطاعت دولتي در مذهب مسيح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠به عقيده روسو حاکميت از چه خصوصيتي برخوردار است ؟

۱. قابل انتقال به مردم است ۲. شامل مرور زمان مي شود

۳. در قواي مجريه ، مقننه و قضاييه وجود دارد  ۴. فقط منحصر به قوه مقننه است نه مجريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١در نظريه غلبه گومپلويچ ، دولت حاصل چه نوع برخوردهايي مي باشد؟

۱. برخورد طبقات پايين و بالا   ۲. برخورد نژادهاي مختلف بشر

۳. برخورد نومادها و شهرنشينان  ۴. برخورد ايلات قوي و ضعيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٢کدام يک عقيده داشت اختلاف بين نژادها نه فقط در رنگ ، پوست و مو بلکه از نظر هوش نيز بين انسانها عظيم است ؟

۱. هگل   ۲. نيچه   ۳. منتسکيو ۴. دو گوبينو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣کدام يک از عقايد فردريک نيچه مي باشد؟

۱. نژاد انگلوساکسونها برتر است و بايد سروري جهان را به عهده گيرد

۲ملت آلمان داراي رسالت اخلاقي براي ترقي جهان است

۳انسانهاي برتر بايد رها از قيود اخلاقي باشند

۴. زبان عنصر مهمي براي تشکيل ملت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤کدام عامل نسبتا ثابتي براي قدرت کشور در زمان جنگ و صلح مي باشد؟

۱. منابع طبيعي   ۲. روحيه نظاميان

۳. سازماندهي ارتش ۴. انسجام دستگاههاي اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥معمولا اتباع خارجه مقيم کشوري ديگر، از کدام دسته حقوق محروم هستند؟

۱. حقوق مدني  ۲. حقوق تجارت  ۳. حقوق اداري  ۴. حقوق سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦کدام يک از ويژگيهاي سلطنت اثنايي است ؟

۱. قوه مجريه از دل پارلمان شکل مي گيرد

۲بين قوه مقننه ، مجريه و قضاييه تفکيک مطلق وجود دارد

۳پادشاه در تعيين و عزل وزرا کاملا مختار است

۴. پادشاه فقط داراي مسئوليت ظاهري مي باشد و وزرا در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧در کدام کشور سلطنت از نوع پارلماني وجود داشت ؟

۱. روسيه و بلژيک  ۲. باوير و روسيه

۳. سوئد و امپراطوري عثماني   ۴. نروژ و سوئد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨حکومت ملوک الطوايفي ، با کدام نوع حکومت برابر است ؟

۱. حکومت ثروتمندان  ۲. حکومت عشايري   ۳. حکومت نجبا  ۴. حکومت جمهوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٩سزار يا تزار لقب پادشاهان کدام کشور بود؟

۱. ايتاليا   ۲. مجارستان   ۳. اتريش  ۴. روسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠توتاليتاريانيسم ، در کدام کشورها وجود داشته است ؟

۱. انگلستان ، آلمان ، ايتاليا  ۲. روسيه ، آلمان ، چين

۳. امريکا، روسيه ، چين   ۴. آلمان ، ژاپن ، ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١فرق حکومت سلطنت مطلقه با توتاليتريسم چيست ؟

۱. اولي تنظيم کننده يا مفسر ايدئولوژي ، دومي مجري آن

۲اولي احترام به آداب و رسوم ، دومي رهبر مفسر ايدئولوژي

۳اولي مجري ايدئولوژي ، دومي صرفا مفسر آن

۴. اولي قدرت نظامي را بر اساس راي نخبگان بکار مي گيرد دومي اصلا احترامي براي راي نخبگان قائل نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢کدام مکتب ، سدي نفوذ ناپذير در برابر پيشرفت علم و دانش به شمار مي رفت ؟

۱. مارکسيسم   ۲. ليبراليسم   ۳. اسکولاستيک  ۴. رنسانس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣کدام يک از ويژگيهاي حاکميت است ؟

۱. چهار جنبه داخلي ، خارجي و زماني و مکاني دارد

۲عالي و مطلق است و براي انتقال آن راي مردم ملت شرط است

۳عالي ، مطلق و دائمي است

۴. ناشي از قدرت مطلق و دائمي نجبا و نخبگان يک کشور است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤کدام يک قبلا از کشورهاي ذيل در آستانة قرن بيستم  داراي استقلال ناقص محسوب مي شدند؟

۱. ايران و لهستان ۲. مصر و بلغارستان   ۳. الجزاير و روماني ۴. ليبي و ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥کدام يک از خصوصيات گروه هاي ذي نفوذ است ؟

۱. اين مفهوم از مفهوم حزب سياسي دقيق تر است  ۲. اين گروهها به دنبال فتح کرسيهاي پارلمان هستند

۳. به دبنال کسب يا اجراي قدرت مي باشند   ۴. شمارش آنها در يک کشور ساده نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٦احزاب عوام توسط کدام عوامل شکل گرفته اند؟

۱. توده بي شکل مردم   ۲. نهضتهاي ليبرال

۳. نهضتهاي کمونيست   ۴. نهضتهاي سوسياليست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧احزاب در آغاز تحت چه عنواني شکل گرفتند؟

۱. نهضتهاي استقلال طلب ۲. کميته هاي انتخاباتي

۳. مجريان آيين نامه هاي دولتي  ۴. نهادهاي سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨بر اساس قانون تشکيلات شوراي اسلامي کشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي ، حزب ، جمعيت ، يا انجمن فاقد کدام يک ازويژگيهاي زير مي باشد؟

۱. مرامنامه   ۲. تشکيل شده توسط اشخاص حقوقي

۳. اعتقاد به آرمانها و مشي سياسي ۴. ارتباط برنامه به اصول اداره کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩سيستم حزبي از پيدايش کدام يک جلوگيري مي کند؟

۱. ائتلاف نخبگان جامعه  ۲. ظهور اقليتهاي ستيزه جو

۳. تهييج افکار عمومي   ۴. حکومتهاي خودکامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠کدام خصوصيت متعلق به مفهوم «نفوذ» است ؟

۱. سرشت خصوصي دارد  ۲. کل جامعه سياسي را دربر مي گيرد

۳. متضمن احترام به قوانين و هنجارهاي حقوقي است ۴. هم سرشت خصوصي هم سرشت عمومي دراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
حضرت فاطمه (س) : خداي تعالي حج را موجب استحكام ديانت ، و عدالت را مايه وحدت و هماهنگي دلها قرار داد .

عنــوان درس :فنون برنامه ريزي اجتماعي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :فنون برنامه ريزي اجتماعي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه )۱۲۲۲۲۰۸

ــــــــ

١کدام گزينه از مهمترين عوامل شکل دهنده تفکر اثباتي در برنامه ريزي مي باشد؟

۱.ساختارهاي معنايي متداول ۲.زمينه اجتماعي تصميم ها

۳.تحقيقات آزمايشگاهي نو ۴.شيوه و روند کار برنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کدام گزينه زير در خصوص برنامه ريزي اتم باور صحيح است ؟

۱. از نظر روش شناسي ، نهاد باور است . ۲. از نظر زمينه عمل ، جبر باور است .

۳.از نظر شکل سازماني ، مرکزگراست . ۴.از نظر تحليل ، رفتار باور است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣نظريه هاي برنامه ريزي يکانه ، از ترکيب کدام اصول اقتصادي و سياسي پديد آمده اند؟

۱. تجارت آزاد و حکومت متخصصان و متنفذان اجتماعي ۲. سود مندي نهايي و قرين سياسي آن چند گانه باوري

۳.فايده مندي ، اقتصاد آزاد و چند گانه باوري پسامدرن ۴.مديريت کارآمد منابع و يگانه باوري اجتماعات بومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤فرايندي که توان متخصص برنامه ريز را در گشودن مشکلات شهري بيشينه نموده و دامنه فعاليت برنامه ريزي شهري را ازچارچوب کالبدي فراتر مي برد، با کدام عنوان معرفي مي شود؟

۱.قطعيت ۲.عقلانيت ۳.جامعيت ۴.تخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥کدام گزينه اصول اساسي برنامه ريزي مبتني بر رهيافت ساده -جامع را معرفي مي کند؟

۱.عقلانيت -سودمندي   ۲.جامعيت -کارآمدي ۳.عقلانيت -عدالت ۴.تخصص -کارآمدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦در کدام گزينه ، عام ترين تعريف "عقلاني کردن " ارائه شده است ؟

۱.کاهش ضايعات و افزايش کارآمدي ۲.کاهش ضايعات و افزايش رفاه

۳.افزايش مطلوبيت -افزايش توليد  ۴. تعهد -افزايش استفاده از منابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧کدام رهيافت زير را بيشتر مناسب کشورهايي متکي بر اقتصاد بازار دانسته اند؟

۱.رهيافت عقلاني -جامع برنامه ريزي ۲.رهيافت قراردادي برنامه ريزي

۳.رهيافت برنامه ريزي روندي   ۴.رهيافت ساده -جامع برنامه ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨کدام گزينه به علائم بارز تشخيص تفاوت بين سيستم ها به خصوص سيستم هاي سطح بالا اشاره دارد؟

۱.انرژي بين عناصر آن جريان دارد. ۲.اطلاعات بين عناصر آن جريان دارد.

۳.نظم در بين عناصر آن جريان دارد. ۴.بي نظمي بين عناصر آن جريان دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩مطابق نظريه نوين ، اجزاي مختلف سازمان در کدام گزينه به صورت صحيح معرفي شده است ؟

۱.درون داد-پسخوراند-فرايند-برون داد-قوانين ۲.برون داد-پسخوراند-فرايند-محيط – اختلال

۳.درون داد-برون داد-پسخوراند-فرايند-محيط ۴.درون داد-برون داد-فرايند-محيط -پرسنل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠در کدام ديدگاه  ارتباطات  و سهيم شدن معناها توسط تبادل کنندگان اطلاعات مهم و اساسي تلقي مي شود؟

۱.ساخت بندي اجتماعي  ۲.روانشناسي اجتماعي

۳.رهيافت هاي سيستمي  ۴.انديشه مکانيکي وار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١برنامه ريزي و سياستگذاري شهري بر پايه يک فرايند کلي "مشکل -گشايي "از کدام مرحله آغاز مي شود؟

۱.آينده نگري   ۲.طراحي برنامه  ۳.تجزيه وتحليل  ۴.تعيين و تصويب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢کدام گزينه رهيافتي را معرفي مي کند که بسيار بيشتر از ساير رهيافت ها برمهارت فني در تحليل سيستم شهري ،آينده نگري تغييرات و شبيه سازي وضعيت ها مناسب در آينده ، تاکيد دارد؟

۱.عقلاني ۲.سيستمي   ۳.رسته اي ۴.ساده -جامع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣مهمترين انگاشت عام توپولوژي نوين کدام است ؟

۱.فضاي توپولوژيکي ۲.ابعاد جغرافيايي  ۳.ارتباط -پيوستگي ۴.کارکرد- ساختار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤بر مبناي اصل سيبرنتيکي همشکلي ، ساز و کار مهار يک سيستم بايد داراي چه خصلت هايي باشد؟

۱.يکپارچگي و عدم قطعيت ۲.فرابيني و خط مشي ها

۳.پيوستگي و رفع مشکل  ۴.يکپارچگي و پيوستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥بالاترين بخش يا فعاليت اصلي در فرايند و مراحل برنامه ريزي بر پايه يک چارچوب انگاشتي ، کدام است ؟

۱.سياستگذاري ( اجراي برنامه )   ۲.گزينش طرح (انتخاب برنامه )

۳.تحليل (تشخيص مشکلات )   ۴.مرحله مدلسازي سيستم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦جنبه چشم گير و برجسته رهيافت "برنامه ريزي رسته اي " کدام است ؟

۱. بکارگيري منطق تحليل کارکردي در مديريت امور مالي دولت در سطح کلان و منطقه اي

۲بکارگيري مهارت هاي حرفه اي در زمان مقتضي براي برخورد با مشکلات جديد اجتماعي

۳بکارگيري منطق تحليل سيستمي در مديريت دروني امور اداري دولت به ويژه در سطح محلي

۴. دخالت مراجع رسمي و گسترش فرايندهاي اجتماعي شدن در سطوح محلي ، ملي و بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٧تفسير داونز از اصل "سودمندي نهايي " ازکدام مسيرها آغاز شد؟

۱. از بکارگيري آن در مورد فرايندهاي سياسي -دموکراتيک آغاز، سپس  به بوروکراسي و در آخر به مشکلات برنامه ريزي شهري منتهي شد

۲ابتدا از تکنوکراسي آغاز شد و سپس به  ديوان سالاري رسيد و در آخر به برنامه ريزي شهري جديد مبتني بر اصول توسعه پايدار ختم شد

۳ابتدا از بکارگيري فرايندهاي اقتصادي کلاسيک شروع و سپس به بوروکراسي و در آخر به فرد گرايي و انسان گرايي پست مدرن ختم شد

۴. ابتدا از برنامه ريزي شهري شروع و سپس به بوروکراسي و ديوان سالاري و در آخر به مکتب لذت گرايي و رهايي از قيود اجتماعي رسيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨کدام گزينه به ضعف پايه نظريه مبتني بر سودمندي نهايي برنامه ريزي اشاره دارد؟

۱. منفعت را باکوشش وسهم گذاري انجام شده يکي مي داند

۲برابري را در چارچوب شرايط بازار تعريف کرده و مي پذيرد

۳وابستگي زير کار آن به يک ديدگاه آرمان باورانه به نوع بشر

۴.برابري فرصت ها توسط روابط بازار بدون در نظر گرفتن توانايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩کدام مفهوم به وضعيتي اشاره دارد که بر آن اساس ، اصلاح رفاه يک عضو از جامعه ، نبايد موجب کاهش رفاه يک فرد ديگرجامعه شود؟

۱.وضعيت آرماني ايده آلي ۲.خطر پذيري حساب شده

۳.عقلانيت مخفي اجتماعي ۴.وضعيت بهينه پاره تو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠کدام گزينه بيان کننده مفهوم آزادي در ديدگاه هاي راست گرا مي باشد؟

۱.آزادي مطبوعات -آزادي مالکيت خصوصي و آزادي در امور مذهبي

۲آزادي از حکومت رفاه ، از قيد مهار برنامه ريزي و از مالکيت عمومي

۳آزادي بيان و مالکيت خصوصي و تشکيل احزاب و تشکل هاي سياسي

۴.آزادي مالکيت عمومي ، حکومت رفاه و برنامه ريزي ، آزادي نوع شغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١کدام يک از گزينه هاي زير با اصل سودمندي نهايي مطابقت دارد؟

۱. سيستم بازار سرمايه داري ، سودمندي را بيشينه نموده و به فرد درست به همان اندازه که مايه گذاري او در انجام وظايفش ارزش دارد،مي دهد.

۲سيستم بازار سرمايه داري به اصل برابري يا پخشايش عادلانه منابع جامعه توجه و به فرد به اندازه نيازش کالا و مايحتاج ضروري ارائه مي کند

۳در سيستم بازار سرمايه داري اگر تعادل اقتصادي بدست آيد، اشتغال کامل بدست نخواهدآمد زيرا تعادل اقتصادي با اشتغال کامل سازگار نيست

۴.در سيستم سرمايه داري اگر تعادل اقتصادي بدست آيد، مشکل تکامل بازار بر طرف خواهد شد هر چند مشکل توزيع حل نشده باقي خواهد ماند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢کدام گزينه در خصوص رهيافت پويش -مختلط صحيح است ؟

۱. اين رهيافت داراي عناصري از رهيافت جامع -عقلاني  و مورد توجه جوامع داراي رژيم هاي فراگير است .

۲اين رهيافت داراي عناصري از اندک افزايي است و مورد پشتيباني دمکراسي هاي ليبرال قرار مي گيرد.

۳اين رهيافت داراي عناصري از هر دو رهيافت جامع -عقلاني و اندک افزايي در تصميم گيري مي باشد.

۴. اين رهيافت هم مورد پشتيباني دمکرات هاي ليبرال قرار مي گيرد و هم جوامع داراي رژيم هاي فراگير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣سر چشمه اصلي نظريه برنامه ريزي ساختاري -کارکردي آگاهانه را بايد در مجموعه کارهاي چه کسي جستجو کرد؟

۱.ماکس وبر   ۲.هابر ماس   ۳.مارکس وبر   ۴.ملوين وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤کدام يک از ديدگاههاي زير هر سيستم اجتماعي را کليتي يکپارچه مي داند که در جهتي مشخص به کار مي پردازد و بدين معنا نيست که تمام عناصر يک جامعه داراي وظايف مثبت هستند؟

۱.اثباتي نو ۲.کارکردي ۳.ساختاري ۴.پديداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥بر پايه نظريه ساختاري -کارکردي ،چهار اصل يا شرط لازم کارکرد اجتماعي کدام است ؟

۱.سازش پذيري -اهداف -يکپارچگي -نهفتگي (نگهداشت الگو)

۲سازش پذيري -يکپارچگي -کنش جمعي -فونکسيون (کارکرد)

۳فرهنگ پذيري -اهداف -نهفتگي (نگهداشت الگو)-ساختارها

۴.تطبيق پذيري -انسجام -کارکرد-ساختارهاي اصلي و فرعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦برنامه ريزي وکالتي نخستين بار در دهه ۱۹۶۰ ميلادي بعنوان بخشي از راهبرد ملي اصلاحات اجتماعي در کدام کشور شکل گرفت ؟

۱.انگليس ۲.فرانسه ۳.آمريکا  ۴.ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٧در کدام گزينه خواست مشترک برنامه ريزي وکالتي و برنامه ريزي مساوات خواه مطرح شده است ؟

۱.دخالت دادن هر چه بيشتر گروه هاي محروم جامعه در فرايندهاي سياستگذاري و تصميم گيري شهري

۲دخالت دادن گروه هاي متوسط اجتماعي  در فرايندهاي سياستگذاري و تصميم گيري هاي کلان شهري 

۳اجراي فرايند سياستگذاري و تصميم گيري شهري توسط دولتمردان و کارفرمايان متخصص و حرفه اي

۴.مشارکت مردم در فرايند تصميم گيري و سياستگذاري در شرايط عادي محيط زيست و توسعه پايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨کدام گزينه عناصر اصلي يک نظام دموکراتيک يکپارچه را نشان مي دهد؟

۱. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه ، رعايت حقوق مدني و سياسي ، وجود جامعه دمکراتيک يا مدني ، بوروکراسي اداري

۲وجود دولت شفاف و پاسخگو،رعايت حقوق مدني و سياسي ،وجود جامعه دمکراتيک يا مدني ،سيستم اقتصادي مختلط

۳بر گزاري انتخابات آزاد و عادلانه ، دولت شفاف و پاسخگو، رعايت حقوق مدني و سياسي ، وجود جامعه دمکراتيک يا مدني

۴. دولت مقتدر و پدر سالار، سيستم اقتصادي مختلط ، بوروکراسي گسترده ، داد رسي عمومي و توجه به عدالت اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩کدام گزينه اهداف اصلي مشارکت مردمي را نشان مي دهد؟

۱. اصلاح کيفيت زندگي افراد و مشارکت آنان در پروژه هاي خدمات عمومي با اعتبارات دولتي و اجتماعي بسيار محدود

۲اصلاح کيفيت تصميم گيري يا دادن فرصت به تک تک شهروندان براي بيان خواسته هاي خود در يک سيستم سياسي

۳بالا بردن توقعات مردم و تلاش براي بهينه کردن خدمات رفاهي در مناطقي که مردم از سطح زندگي بالاتري برخوردارند

۴. افزايش بهره مندي جامعه از سرمايه هاي فردي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي جامعه و ايجاد سرمايه گذاري بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠چرا برنامه ريزي را يک فعاليت سياسي مي دانند؟

۱. چون دولتمردان بيشتر آن را انجام مي دهند. ۲.چون با تخصيص منابع کمياب سروکار دارد.

۳.چون در  قانون اساسي تاکيد شده است .  ۴. چون در پي تامين عدالت اجتماعي است.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام عسکری (ع) : كسي كه در طهارت شرعي خود از حد تجاوز كند ، همچون كسي است كه آن را باطل كرده است .

عنــوان درس : اصول علم سياست ,بنيادهاي علم سياست ,مباني علم سياست

تابستان 94

عنــوان درس   : اصول علم سياست ,بنيادهاي علم سياست ,مباني علم سياست

رشته تحصيلي /کد درس  :علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ), علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه ,(اجتماعي ), علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۴ – , تاريخ ۱۲۲۲۰۸۸ – , علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ) ۱۲۲۲۳۰۲ – , مديريت رسانه ۱۷۱۲۱۳۸

ـــــــــــ

١- کدام انديشمند معتقد است که نظريات سياسي او انسان را از زندگيهايي که «تنها، مسکنت بار، زشت ، درنده خويانه و کوتاه

مدت » است ، نجات مي دهد؟

۱. هابز ۲. مديسون ۳. افلاطون ۴. لاسول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- انسان شناسان ، عامل اصلي تعيين کننده رفتار انسان را کدام مؤلفه مي دانند؟

۱. مذهب  ۲. سياست ۳. اقتصاد  ۴. فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- براساس نظر «کميته سياست هاي مقايسه اي شوراي پژوهش علوم اجتماعي »، اين که افراد جامعه معتقد باشند نهادهاي

حکومتي کشور با نيازهاي آنان منطبق است ، چه نام دارد؟

۱. هويت   ۲. مشارکت ۳. توزيع   ۴. مشروعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴- کدام انديشمند سياست را تصميم گيري درباره رويدادهاي ناهمگون در جامعه مي داند؟

۱. موريس دوورژه   ۲. علي شريعتي ۳. رمون آرون   ۴. مک آيور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵- برتراند راسل چه چيزي را پديد آورنده آثار مطلوب تعريف کرده است ؟

۱. قدرت   ۲. اخلاق  ۳. سياست ۴. فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶- اين که دولت هم ابزار سلطه برخي طبقات بر طبقات ديگر است و هم وسيله اي براي تأمين نظم اجتماعي ، به معناي کدام

مفهوم زير است ؟

۱. اقتدار ۲. تصوير ژانوس ۳. ژئوپولتيک   ۴. مشروعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- هدف رهبران چين و شوروي سابق از ايجاد وفاداري و پشتيباني از کمونيست هاي ساير کشورها در مرحله اول چه بوده

است ؟

۱. کمک به کارگران و محرومان کشورها  ۲. کمک به توانمندسازي اقتصادي کشورها و مقابله با آمريکا

۳. افزايش قدرت فردي خود   ۴. بالا بردن اعتبار و حيثيت بين المللي کشورهاي خود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- به اعتقاد افلاطون ، چه کسي قادر است دليل و برهان معقول قوانين را تشخيص دهد، و بنابراين فقط او حق قضاوت دارد که

چه قانوني عقلاني است ؟

۱. نخبه سياسي ۲. پادشاه  ۳. فيلسوف شاه  ۴. آريستوکرات ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- به اعتقاد ماکس وبر، چه مسأله اي سبب از بين رفتن و تحليل فرد در انبوه مردم مي شود؟

۱. استبداد سياسي حاکمان سنتي  ۲. توسعه دموکراسي

۳. توسعه بوروکراسي ۴. نبود سازمان ها و عدم رشد آنها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کتاب «سياست جهاني و ناامني شخصي » از کدام نويسنده است ؟

۱. روبرت ميشل ۲. سي رايت ميلز   ۳. گائتانو موسکا ۴. هارولد لاسول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- از نظر لاک ، آموزش و پرورش شهروندان بر عهده کدام نهاد مي باشد؟

۱. روحانيون ۲. دولت  ۳. نظام آموزشي ۴. اولياي اطفال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- کدام گزينه در مورد انديشه سياسي هابز محدوديت قدرت دولت صحيح است ؟

۱. قدرت حاکم بايد بسيار محدود باشد

۲ رعايت حق مالکيت مردم تنها محدويت قدرت دولت است

۳ دفاع از حيات فرد در برابر حکمران ضروري است

۴. قدرت حاکم محدود به آزادي بيان ، حق مالکيت و رعايت حقوق بشر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- بزرگترين عامل تطور و تکامل سياسي ملل غربي در قرن هفدهم و هجدهم کدام نظريه بوده است ؟

۱. نظريه حقوق فطري   ۲. نظريه حقوق الهي پادشاهان

۳. نظريه عقد اجتماعي   ۴. نظريه غلبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴- کدام انديشمند معتقد به نظريه اقتصادي در مورد پيدايش دولت مي باشد؟

۱. نيچه   ۲. انگلس  ۳. ارسطو  ۴. سن پول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۵- يک عده از مردم که در قلمرو معيني سکونت دارند و مطيع يک قدرت عاليه مي باشند، مربوط به تعريف کدام پديده

سياسي مي باشد؟

۱. امت ۲. حاکميت ۳. دولت   ۴. حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۶- نظريه اي که  «خواستار آن است که بشريت به دو گروه نژادهاي عالي و ذاتي تقسيم شود و تمام ترقيات و تمدن و در نتيجه

حق سلطه متعلق به گروه اول و بندگي و فرمانبرداري از آن گروه دوم است ،» چه نام دارد؟

۱. نظريه فرانسوي دولت   ۲. نظريه انگليسي دولت  ۳. نژادپرستي   ۴. وحدت نژادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- به اعتقاد چمبرلن چه چيزي نژاد ژرمن واقعي را از نژادهاي ديگر متمايز مي کند؟

۱. فضائل اخلاقي ۲. مشخصات جسمي ۳. سواد   ۴. پوست سفيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- از نظر حقوق اساسي ، کدام گزينه در مورد جمعيت يک دولت صحيح مي باشد؟

۱. اتباع داخله  ۲. کليه افراد ساکن يک کشور غير از کودکان

۳. کليه افراد ساکن يک کشور  ۴. اتباع داخله و خارجي هاي مقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در شهرهاي يونان قديم (دولت شهرها)، شهرهاي ايتاليا و مناطقي که داراي اراضي فوق العاده محدود و جمعيت محدود

بوده اند، کدام نوع حکومت معمول بوده است ؟

۱. حکومت سلطنتي ۲. حکومت سلطنتي مطلقه

۳. جمهوي مع الواسطه   ۴. جمهوري بلاواسطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- در کدام شيوه حکومت ، ديکتاتور با استفاده از وسايل دموکراسي به قدرت مي رسد و ظواهر دموکراسي را حفظ مي کند

ولي تمام قدرت در قبضه اوست ؟

۱. ابسولوتيسم  ۲. سزاريسم   ۳. توتاليتريانيسم ۴. آريستوکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در قرون وسطي کدام مکتب در اروپا تسلط داشت ؟

۱. اسکولاستيک ۲. روشنگري   ۳. اثبات گري   ۴. اومانيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- برتري داخلي دولت در سرزمين خود و استقلال خارجي کامل آن ، از ويژگي هاي کدام مفهوم زير مي باشد؟

۱. حاکميت ۲. حکومت ۳. قدرت   ۴. مشروعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام گزينه در مورد مختصات اساسي حاکميت صحيح مي باشد؟

۱. جامع بودن ، مطلق بودن ، قابل تفکيک بودن ، دائمي بودن   ۲. مطلق نبودن ، دائمي بودن ، قابل تقسيم بودن

۳. قابل تفکيک بودن ، موقتي بودن ، مطلق بودن ۴. جامع بودن ، دائمي بودن و غيرقابل تقسيم بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۴- در کدام يک از کشورهاي زير، سيستم حکومت فدرال حاکم است ؟

۱. انگلستان ۲. فرانسه  ۳. کانادا   ۴. ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵- هدف اصلي گروه هاي ذينفوذ و احزاب به ترتيب در کدام گزينه آمده است ؟

۱. اعمال فشار بر زمامداران –  اعمال فشار بر زمامدارن و مردم

۲ اعمال فشار بر زمامداران – فتح قدرت

۳ فتح قدرت – اعمال فشار بر زمامداران

۴. فتح قدرت – فتح قدرت و شرکت در اجراي آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶- کدام يک از احزاب زير در زمره احزاب خواص هستند؟

۱. احزاب فاشيست  ۲. احزاب راديکال اروپاي فعلي

۳. احزاب کمونيست  ۴. احزاب دموکرات مسيحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- پيدايش احزاب سياسي امروز با شکل هاي پيچيده و اهداف مشخص با تکامل کدام يک از پديده هاي زير همراه بوده است ؟

۱. پروسه انتخابات   ۲. پيدايش دولت

۳. پيدايش دولت هاي پادشاهي ۴. رشد علائق اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- حکومت هاي پنهان و حاکميت هاي غير رسمي ويژگي کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. احزاب سياسي   ۲. دولت هاي مطلقه

۳. گروه هاي ذينفوذ ۴. سازمان هاي بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- حاکميت در مصر در قالب شخصيت فراعنه ، کدام شکل از حاکميت تئوکراتيک را دارد؟

۱. انسان خدايي ۲. مشيت الهي  ۳. رسالت  ۴. طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- در کدام يک از سيماهاي قدرت ، انتقال قدرت فرد به گروه يا جامعه سياسي کشورها صورت پذيرفت ؟

۱. سيماي بي واسطه قدرت   ۲. سيماي با واسطه قدرت

۳. سيماي نهادي قدرت  ۴. سيماي باستاني قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و روهاي ما را سفيد ( شادمانمان ) گردان روزي كه روهاي ستمگران سياه مي شود ( افسرده مي گردند ) در روز افسوس و پيشماني ( گمراهان ، اشاره به قول خداي تعالي " سوره 19 ، آيه 39 " : وانذرهم يوم الحسرة يعني ايشان را از روز پيشماني " روز قيامت " بترسان ) و براي ما در دلهاي اهل ايمان محبت و دوستي قرار ده ( اشاره به قول خداي تعالي " سوره 19 ، آيه 96 " : ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني همانا آنان كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند به زودي خداوند بخشاينده براي ايشان " در دلهاي مؤمنين " محبت و دوستي قرار مي دهد " چنان كه در دلهاي دشمنانشان رغب و ترس مي افكند " ) و زندگي را بر ما سخت و دشوار مگردان