آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی روش تحقیق کد 1221035

نام درس : روش تحقيق در مديريت ( مباني روش تحقيق )

ترم دوم سال 88-89

نام درس : روش تحقيق در مديريت ( مباني روش تحقيق )

رشته تحصیلی . کد درس : مديريت بازرگاني، جبراني بازرگاني(١٢١٨١٢١)ـ مديريت صنعتي١٢١٨٠٦٨،دولتي،جبراني دولتي(١٢١٨٠٢٩) جهانگردي١٢١٨٠٠٦،تجميع گروه ( مديريت ، اقتصاد ، حسابدراي: ١٢٢١٠٣٥)ـ جبراني MBA و اجرايي(١٢٣٧٠٠٦) ـ حسابداري(١٢١٨٠٩٢ )  

ــــــــــ

۱. در کدام يک از ديدگاه هاي شناختي ، با تفسير و تأويل متن معني و مفهوم نهفته در آن کشف و راز و رمز آن بازگشايي مي شود؟

  الف . تجربه گرايي و پوزي ويت يسم   ب . ساختاري 

  ج . هرمونوتيک د. استنباطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. روشن کردن مسأله خاصي که محقق با آن روبرو شده و دستيابي به معلوم کلي يا قضاياي علمي کلي ، به ترتيب به کدام يک از هدف هاي تحقيق علمي اشاره مي کند؟ 

  الف . هدف اوليه – هدف غايي   ب . هدف غايي – هدف اوليه 

  ج . هدف اوليه – هدف اوليه    د. هدف غايي – هدف غايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. اين عبارت که «محقق بايد در انتهاي کار و بر اساس نتايج حاصل شده توانايي ارائه نظريه اي را که چگونگي واقعيت و حقيقت را توضيح دهد، داشته باشد»، به کدام ويژگي و قواعد تحقيق علمي اشاره دارد؟ 

  الف . توسعه اي بودن  ب . اجتهادي بودن    ج . قاعده تجاهل  د. قابليت بررسي داشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. تقسيم بندي علوم بشري به سه گروه : علوم انتزاعي ، علوم نيمه انتزاعي ونيمه عيي ن و علوم عيي ن از سوي کدام دانشمند ارائه شده است ؟ 

  الف . ارسطو    ب . آگوست کنت ج . آمپر    د. هربرت اسپنسر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. اصول کلي که از رابطه حتمي ، قطعي و دائمي بين متغيرها خبر مي دهد» تعريف کدام گزينه است ؟

  الف . نظريه ب . فرضيه  ج . قانون علمي   د. استدلال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶. از گزينه هاي زير کدام يک جزو انواع استدلال محسوب نمي شود؟ 

  الف . قياسي ب . استقرايي    ج . استنباط يا تفهٌم   د. تمثيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۷. کدام نوع از متغيرهاي جانبي تحقيق است که پژوهشگر آن را انتخاب واندازه يگري يا دستکاري مي کند تا مشخص شود که آيا تغيير آن موجب تغيير همبستگي بين متغيرهاي مستقل و تابع (وابسته ) مي شود يا خير؟

الف . متغيرهاي کنترل

ب . متغيرهاي مزاحم  

ج . متغيرهاي مداخله گر   

د. متغيرهاي تعديل کننده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۸. کدام نوع از انواع تحقيقات علمي است که «در جستجوي کشف حقايق و واقعيت ها و شناخت پديده ها و اشياء بوده ، مرزهاي دانش را توسعه مي دهند، قوانين علمي را کشف و به تبيين ويژگي ها و صفات يک واقعيت مي پردازند»؟ 

الف . کاربردي   ب . توسعه اي    ج . بنيادي   د. علمي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹.« کنترل متغيرها ومشاهده پديده و سنجش رابطة علت و معلولي بين متغيرها و حضور فعال در صحنة آزمايش » وجه مشخصة کدام يک از انواع تحقيقات زير است ؟ 

  الف . تاريخي    ب . توصيفي ج . تجربي (آزمايشي ) د. عّلي (پس رويداري )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. در طرح ها و روش هاي اجراي تحقيق تجربي (آزمايشي ) با استفاده از دو گروه کدام يک تحت تأثير متغير(هاي ) مستقل قرار مي گيرد؟ 

  الف . گروه کنترل ب . گروه شاهد  ج . گروه آزمايش د. گروه گواه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱. اينکه «مسأله بايد واحد باشد و حالت ترکيي ب نداشته باشد» به کدام ويژگي مسأله تحقيقاتي مناسب اشاره دارد؟ 

  الف . ادراکي بودن    ب . بسيط بودن  ج . ميکرو بودن  د. شفاف بودن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. در يک تحقيق علمي اينکه « به تعداد سؤال هاي فرعي ، فرضيه تدوين شود و معنا و مفهوم هر فرضيه با معنا و مفهوم مربوط به آن تناسب داشته باشد» به ترتيب به کدام گزينه اشاره دارد؟ 

  الف . تناظر صوري – تناظر محتوايي ب . تناظر صوري – تناظر صوري 

  ج . تناظر محتوايي – تناظر صوري  د. تناظر محتوايي – تناظر محتوايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. در برآورد حجم نمونه ، حد نصاب هايي که محقق براي تحقيقات همبستگي و توصيي ف در نظر مي گيرد به ترتيب  

  الف . همبستگي ۳۰ ، توصيي ف ۱۰۰  ب . همبستگي ۱۰۰ ، توصيي ف ۳۰   

  ج . همبستگي ۱۵ ، توصيي ف ۳۰ د. همبستگي ۵۰ ، توصيي ف ۵۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴. کدام يک از طيف هاي زير از پنج قسمت مساوي تشکيل شده ومحقق متناسب با موضوع تحقيق تعدادي گويه در اختيار پاسخگو قرار مي دهد تا گرايش خود را درباره آن مشخص نمايد؟ 

  الف . بوگاردوس ب . ليکرت  ج . گاتمن   د. ثرستون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵. از ابزارهاي سنجش (استاندارد يا محقق شناخته ) که از خاصيت «تکرارپذيري » و «سنجش نتايج يکسان » برخوردار باشد، چه مي گويند؟ 

  الف . ابزار روايي ب . ابزار پايا    ج . ابزار ميزان شده   د. ابزار آزمايشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. يکي از روش هاي بسيار متداول در گردآوري اطلاعات ميداني که امکان گردآوري اطلاعات در سطح وسيع را امکان پذير مي سازد کدام گزينه است ؟ 

  الف . پرسشنامه اي    ب . آزمون  ج . مصاحبه اي   د. تصويربرداري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۷. براي مطالعات عميق و ژرفانگر و موردي کدام روش جمع آوري اطلاعات مناسب مي باشد؟ 

  الف . مشاهده    ب . آزمون  ج . کتابخانه اي   د. مصاحبه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۸. اگر در رابطه همبستگي ، تغيير و افزايش يک متغير با کاهش متغير ديگري همراه شود، بين آن دو متغير چه نوع همبستگي وجود دارد؟

  الف . منفي  ب . مثبت   ج . صفر    د. منفي ومثبت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. براي محاسبه ضريب همبستگي بين متغيرها و داده هايي که از نوع اسمي يا کيي ف و ارزشي هستند، از کدام آزمون يا ضريب استفاده مي شود؟ 

  الف . پيرسون   ب . اسپيرمن    ج . فاي (ّ) د. کندال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. براي تشخيص و پيش بيني «ميزان تغيير درآمد بر اثر تغيير تحصيلات » يا «ميزان تغيير توليد کارخانه با ميزان تغيير در ضايعات » از کدام روش تجزيه و تحليل آماري استفاده مي شود؟ 

  الف . رگرسيون  ب . همبستگي    ج . واريانس د. انحراف معيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۱. مناسب ترين نرم افزاري که براي تجزيه و تحليل داده ها در تحقيقات علوم اجتماعي و انساني از آن استفاده مي شود کدام است ؟ 

الف . Power point  

ب . Word

 ج . Spss  

د. Access

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۲. «عنصر متن » از عناصر اصلي ساختار گزارش تحقيق شامل چه قسمت هايي است ؟ 

الف . مقدمه ، پيشگفتار، صفحه تقديم و تشکر، چکيده ، پرسشنامه 

ب . مقدمه ، روش تحقيق ، ادبيات ، مباحث نظري وسوابق موضوع ، بيان داده ها و اطلاعات ، تجزيه و تحليل ، استنتاج و پيشنهادات 

ج . کتب فارسي ، عربي ، لاتين و مقالات فارسي ، عربي ، لاتين 

د. طرح تحقيق ، پرسشنامه ، نقشه ها و تصاوير، اسناد و مدارک ، چکيده به زبان خارجي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۳. نقش و کارکرد نشانه ويرگول يا درنگ نما از علايم نگارشي در مجلات چيست ؟ 

الف . نشانه مکث طولاني و حد فاصل ويرگول و نقطه    

ب . نشانه مکث کامل و در پايان مجله هاي خبري و امري مي آيد

ج . نشانه مکث کوتاه و تابع لحن کلام   

 د. نشانه توضيحات پس از آن است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. مقالات مروري ، تدويني ، ترجمه اي و تحليي ل از کدام نوع مطالعات علمي به شمار مي رود؟ 

  الف . پژوهشي   ب . علمي و خبري    ج . مطالعاتي و ترويجي    د. ISI

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۵. پرداختن به مباني نظري موضوع مقاله ، قلمرو جغرافيايي يا موضوعي و تأکيد بر اهميت مسأله و موضوع و ابعاد آن به کدام بخش از ساختار مقاله مربوط مي شود؟ 

  الف . چکيده ب . روش تحقيق ج . مقدمه   د. نتايج 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

ســـــؤالات تشريحـــــي 

۱. مراحل فرايند تحقيق علمي را به ترتيب بنويسيد.(۱/۲۵نمره ) 

۲. تحقيقات توصيفي را توضيح داده و انواع آن را نام ببريد.(۱/۵نمره ) 

۳. در مرحله اول فرايند تحقيق علمي که بعنوان مرحله زير بنايي و بنيادين ياد مي شود، چه اقدامات نظام يافته اي بايد انجام

پذيرد.(۱/۲۵نمره ) 

۴. مطالعه ادبيات نظري و سوابق پژوهشي مرتبط با مسأله براي محقق چه فوايدي دارد.(ذکر۴مورد)(۱نمره ) 

۵. نحوه نوشتن مشخصات منابع مورد استفاده در تحقيق ، بطور خاص کتاب ، در پايان گزارش و در بخش فهرست نتايج و مأخذ به

چه صورت است ؟(۱نمره )

حضرت فاطمه (س) : از حضرت فاطمه زهرا ( عليها السلام ) روايت شده كه رسول خدا فرمودند : امام همچون كعبه است كه بايد به سويش روند ، نه آنكه ( منتظر باشند تا ) او به سوي آنها بيايد .

نام درس :روش تحقيق در مديريت ( مباني روش تحقيق ) (روشهاي تحقيق و مأخذشناسي )

ترم 1 سال 89.90

نام درس :روش تحقيق در مديريت ( مباني روش تحقيق ) (روشهاي تحقيق و مأخذشناسي )  

رشته تحصیلی کد درس :مديريت بازرگاني (جبراني ارشد ١٢١٨١٢١) –  مديريت صنعتي (١٢١٨٠٦٨)-    

 مديريت دولتي (جبراني ارشد ١٢١٨٠٢٩)- مديريت جهانگردي (١٢١٨٠٠٦)

کليه گرايشهاي مديريت ،حسابداري، اقتصاد (تجميع ١٢٢١٠٣٥ ) –  حسابداري (سنتي ١٢١٨٠٩٢ ) 1کدام گزينه را مي توان از ويژگي هاي قانون علمي بر شمرد؟

 الف . بر اساس اطلاعات حدسي و آزمايشي پايه گذاري شود.

ب. غيرقابل اثبات باشد.

 ج. بتوان با آزمايش هاي متفاوت نتايج متعددي از آن به دست آورد.

 د. رابطه علت و معلولي بين دو متغير يا پديده را بيان نمايد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. هنگامي که تحقيق نياز کاوشگري انسان را بر طرف مي کند، بيانگر کداميک از نيازهاي بشر به تحقيق است ؟  الف . پاسخگويي به نيازهاي فطري انسان  ب. پاسخگويي به نيازهاي حياتي 

ج. طرح نظريه جديد  د. براي حل مشکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. مصاديق و واقعيت هاي متعلق به تعاريف عملياتي را چه مي گويند؟

 الف . سازه يا معرف  ب. مدل يا شاخص 

ج. نشانه يا سازه   د. معرف يا شاخص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. کدام يک از انواع مقياسهاي اندازهگيري داراي نقطه صفر مطلق مبدأ سنجش است ؟

 الف . مقياس ترتيبي                           ب. مقياس عددي يا اسمي

 ج. مقياس فاصله اي                           د. مقياس نسبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. دادههاي ثانويه شامل کدام بخش از اطلاعات است ؟ 

الف . دادههاي حاصل از جمع آوري پرسشنامه ها  ب. دادههاي موجود در اسناد، مدارک و بايگاني ها

 ج. دادههايي که از مرحله دوم تحقيق جمع آوري مي شوند. د. دادههايي که اهميت بيشتري ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. کداميک از گزينه هاي زير به مطالعات پژوهشگر جهت مي دهد و در يک راستا کاناليزه مي کند؟

 الف . تجزيه و تحليل دادهها                 ب. گردآوري داده ها

 ج. فرضيه هاي تحقيق                        د. گزارش تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. چگونه برنامه ريزي اجرايي تحقيق تسهيل مي شود؟

 الف . با تهيه و تنظيم فرضيه ها   ب. با بررسي ادبيات و سوابق موضوع  ج. با تهيه و تنظيم طرح تحقيق  د. با تعريف مسئله تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. منظور از تناظر صوري چيست ؟

 الف . فرضيه به تعداد سؤالهاي فرعي تدوين شود.

 ب. فرضيه به تعداد سؤالهاي اصلي تدوين شود.

 ج. هر فرضيه ارتباط منطقي با سؤالهاي داشته باشد.

 د. نظريه به تعداد سؤالهاي فرعي تدوين شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. کدام گزينه از ويژگي هاي فرضيه خوب است ؟

 الف . در فرضيه بايد از واژهها و مفاهيم ارزشي استفاده کرد.

 ب. فرضيه ها بايد به صورت سؤالي باشد.

 ج. فرضيه ها حتماً نبايد با حقايق و قوانين و اصول مسلم علمي همسو باشند.

 د. فرضيه ها بايد آزمونپذير باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. در چه مرحله تحقيق ، محقق آماده مي شود تا مسئله را آنطور که يافته تعريف کند و اهداف تحقيق را بيان دارد؟

 الف . تشريح مسئله تحقيق و نگارش آن  ب. طرح مسئله تحقيق و تعيين حدود آن

 ج. شناسايي و تحليل مسئله تحقيق           د. مطالعه ادبيات و سوابق مسئله تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 ١١. کدام گزينه از مشخصات تحقيقات کاربردي است ؟

 الف . از نظر زماني بعدتر از تحقيات بنيادي انجام مي گيرد.

 ب. هزينه بر است و احتياج به منابع مالي زيادي دارد.

 ج. در اين تحقيقات عمدتاً از روش مطالعه کتابخانه اي و بررسي متون و محتواي مطالب استفاده مي شود.

 د. عمدتاً سازمانهاي دولتي و خصوصي و کارخانه ها و گاه دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي اين تحقيقات را انجام مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢. در کداميک از تحقيقات طيف يا دامنه تغييرات ضريب همبستگي ، از ١+ تا ١- نوسان دارد؟

 الف . تحقيق پيمايشي                          ب. تحقيق همبستگي

 ج. تحقيق توصيفي تحليل محتوا             د. تحقيق کيفي رتبه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. تحقيقات توصيفي در چه بعدي به کشف حقايق و واقعيت هاي خلقت مي انجامد؟

 الف . بعد کاربردي                            ب. بعد اجتماعي

 ج. بعد بنيادي                                   د. بعد تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. پسوند com به چه معناست ؟

 الف . پروتکل فرامتني                        ب. شبکه گسترده جهاني

 ج. مراکز دانشگاهي                           د. سازماني تجاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. چه منابعي به صورت کتبي نوشته شدهاند و با پديده و واقعه مورد مطالعه رابطه مستقيم دارند؟

 الف . منابع شفاهي                            ب. منابع مکتوب

ج. منابع ساختماني                             د. اسناد الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٦. ابزار مکتوبي که با توجه به اقلام و اطلاعات خاصي تنظيم مي شود و محقق از آن براي ثبت مشاهدات در پديده مورد مطالعه استفاده مي کند، چه ناميده مي شود؟

الف . کارت مشاهده                            ب. کارت مصاحبه

 ج. پرسشنامه                                   د. نظر سنجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. کدام گزينه معمولاً کمتر روش مستقل گردآوري اطلاعات محسوب مي شود، ولي به عنوان روشهاي مکمل از آنها استفاده مي کنند و از اعتبار بسيار بالايي نيز برخوردارند؟

 الف . روشهاي صوتي و تصويري ب. روش آزمون

 ج. روش ترکيبي                               د. روش مصاحبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. در چه روشي محقق يا مصاحبه گر هم مي تواند از ابزار استاندارد استفاده کند و الويت را به اين ابزارها بدهد، همچنين از ابزار خودساخته استفاده کند؟

 الف . مصاحبه منظم                           ب. مصاحبه نامنظم

 ج. مشاهده                                      د. روش ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. مشاهدهاي که به روش سطحي يا ساده مشهور است جزء کدام دسته از روشهاي مشاهده است ؟

 الف . کنترل شده                               ب. مشارکتي

 ج. کنترل نشده                                 د. فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. کدام گزينه از محاسن روش مشاهده است ؟ 

الف . کسب حجم اطلاعات وسيع  ب. عدم دخالت تعصبات مشاهدهگر

 ج. اخذ مجوز از مقامات مسئول و هماهنگي بيشتر  د. ثبت دقيق اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. روش آزمون صوتي و تصويري جزو کداميک از روشهاي گردآوري اطلاعات است ؟

 الف . روش ميداني                             ب. روش کتابخانه اي

 ج. روش مشاهده                                د. روش پرسشنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢.کدام دسته از سؤالات به سؤالات نگرش سنج يا گرايش سنج معروفاند؟

 الف . سؤالات وزني                          ب. سؤالات مقايسه اي

 ج. سؤالات ترتيبي                              د. سؤالات طيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. روش وضعي نام ديگر کداميک از روشهاي نمونه گيري است ؟

 الف . روش احتمالي                           ب. روش تصادفي

 ج. روش غيراحتمالي                         د. روش قرعه کشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. کدام گزينه از ويژگي هاي نمونه خوب است ؟

 الف . برخورداري از دقت در انتخاب نمونه ها  ب. ترجيحاً نمونه گيري خوشه اي

 ج. داشتن اعتبارات و کفايت وصول به مقصود  د. داشتن پايايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. کداميک از آزمونهاي همبستگي در نمونه هاي کوچک کاربرد دارد و در مطالعه تفاوت و اثرگذاري در دو متغير استفاده مي شود؟

 الف . آزمون F                                 ب. آزمون اسپيرمن

 ج. آزمون T                                    د. آزمون خي دو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام جعفر صادق (ع) : ابن سنان گويد به حضرت صادق – عليه السلام – عرض كردم : مردي هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز مي باشد : فرمود چه عقلي كه فرمانبري شيطان مي كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شيطان مي برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه اي كه به او دست مي دهد از چيست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شيطان است .

نام درس: مباني روش تحقيق -روش تحقيق در مديريت - روشهاي تحقيق و ماُخذ شناسي

ترم اول سال90-91

نام درس: مباني روش تحقيق -روش تحقيق در مديريت – روشهاي تحقيق و ماُخذ شناسي

 مديريت دولتي و م.جهانگردي و حسابداري و علوم اقتصادي و م.بازرگاني و م. صنعتي (تجميع ) ١٢٢١٠٣٥ مديريت دولتي (سنتي وجبراني ارشد دولتي )١٢١٨٠٢٩

رشته تحصیلی-کد درس:مديريت بازرگاني (سنتي )و جبراني ارشد بازرگاني ١٢١٨١٢١م .صنعتي (سنتي )١٢١٨٠٦٨ م. جهانگردي (سنتي )١٢١٨٠٠٦ حسابداري (سنتي )١٢١٨٠٩٢

ــــــــ

١.کداميک از موارد ذيل جزو شيوه تفکر منطقي به عنوان يکي از منابع شناخت محسوب مي شود؟

 الف ) شهودي                        ب) قضاوتي              ج) استقرايي              د) پيش بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کداميک از گزينه هاي ذيل جزو اجزاي علم مي باشد ؟

 الف ) دانش               ب) مهارت                ج) تجربه                  د) يادگيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- اينکه تحقيق علمي بايد امکان پذير و اجرا پذير باشد جزو کداميک از ويژگيها و قواعد تحقيق علمي است ؟

 الف ) توسعه اي بودن                                ب) رعايت اصل بي طرفي

 ج) اجتهادي بودن تحقيق                           د) قابليت بررسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کداميک از محدوديتهاي ذيل از جمله محدوديتهاي خارج از کنترل محقق است ؟

 الف )تصميم درباره تعداد افراد گروه تجربي و شاهد در تحقيقات آزمايشي  ب)مشخص کردن وسعت حوزه تحقيق 

ج) تمرکز در موضوع مورد بررسي  د) کنترل متغييرهاي مداخله گر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- مفروضات کدام ديدگاه از علم آن را مبتني بر فعاليتي مي داند که اطلاعات نظام يافته اي را درباره جهان فراهم مي سازد ؟

 الف ) ايستا                           ب) ارگانيک              ج) خبره                  د) مکانيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-همه معيارهاي ذيل جزو معيارهاي ارزشيابي مفاهيم تجربي هستند غير از :

 الف ) انتزاعي بودن   ب) ادراکي ج) ثبات دروني                              د) سادگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-وظيفه محقق در عملياتي کردن متغييرها تبديل امور ……. به ……. است   ؟

 الف ) ذهني ، عيني   ب) عيني ، ذهني          ج) نظري ، شهودي   د) ذهني ، شهودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- عموماً سئوالات پرسشنامه و مقياسهاي سنجش گرايش ، مبتني بر کدام نوع تعريف هستند ؟

 الف ) چند مرحله اي  ب) تجزيه اي               ج) تحليلي  د) مفهومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- همه متغيرهاي ذيل جزو طبقه بندي متغيرها بر اساس رابطه مي باشد به غير از :

 الف ) متغير محرک يا مستقل                      ب) متغير پاسخ يا وابسته

 ج) متغير ميانگر                                      د) متغير علي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-  نمره امتحاني جزو کداميک از مقياسهاي اندازه گيري است ؟

 الف ) اسمي                          ب) رتبه اي              ج) فاصله اي              د) نسبي يا نسبتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- در کداميک از نظريه هاي ذيل براي تبيين پديده ها از مدل استفاده مي شود ؟

 الف ) قياسي              ب) صوري                 ج) تحليلي                د) تجريدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- در نظريه …….. از مشاهده به نظريه مي رسيم و در نظريه …….. از نظريه استفاده مي کنيم تا مشاهدات را هدايت کنيم .

 الف ) پردازي ، آزمايي ب) آزمايي ، پردازي  ج) پردازي ، برداري د) برداري ، پردازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کداميک از موارد ذيل جزو انواع پرسشهاي تحقيق محسوب نمي شود؟

 الف ) توصيفي             ب) تفاوتي               ج) رابطه اي              د) علي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- کداميک از موارد ذيل جزو ويژگيهاي يک فرضيه محسوب نمي شود؟

 الف ) مبهم و گنگ نبودن                                      ب) تعريف و تبيين واژه هاي مورد استفاده

 ج) غير عملي بودن                                   د) مبتني بر واقعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- بيان کدام يک از فرضيه هاي ذيل در قالب فرضيه هاي آماري امکان پذير نيست ؟

 الف ) مقايسه اي                     ب ) همبستگي           ج) علي                   د) پژوهشي – توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- کداميک از تحقيقات ذيل جزو تحقيقات علمي بر اساس هدف مي باشد؟

 الف ) کاربردي   ب) توصيفي                       ج) موردي و زمينه اي د) همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- در کدام نوع تحقيق ، هدف تحقيق بررسي چگونگي مراحل و نمونه رشد آن در نتيجه گذشت زمان است ؟

 الف ) تداومي              ب) توصيفي              ج) زمينه اي              د) علي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کدام گزينه ، گونه هاي اصلي روش تحليل محتوا را صحيح تر نشان مي دهد؟

 الف ) ضمني ، صوري ، ساختاري                   ب) ضمني ، صوري ، بصري

 ج) ضمني ، ساختاري ، بصري                       د) ساختاري ، صوري ، بصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در کداميک از رويکردهاي مرور متون ، متن اصالتاً مرکز تحقيق است و صرفاً گزارش تحقيقي محسوب نمي شود؟

 الف ) هرمنوتيک  ب) ابزاري                        ج) ارزيابگر                د) اکتشافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- رويکردهاي تکرار شونده و ترتيبي به ترتيب مناسب چه نوع تحقيقاتي مي باشند؟

 الف ) کمي ، کيفي                                   ب) کيفي ، کمي

 ج) استدلالي ، منطقي                               د) منطقي ، استدلالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-  کداميک از گزينه هاي ذيل جزو تهديدات  رودر روي اعتبار دروني در تحقيقات آزمايشي است ؟

 الف ) انتظارات آزمايشگر                            ب) اثر تعاملي زمان

 ج) سوگيري پژوهشگر                               د) آثار واکنشي آزمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- کداميک از گزينه هاي ذيل آرايش پرسشنامه را به خوبي معرفي مي نمايد؟

 الف ) مقدمه ، نظم و ترتيب ، پاسخ پرسشها ، توضيح ابزار  ب) مقدمه ، نظم و ترتيب ، توضيح ابزار ، پاسخ پرسشها

 ج) مقدمه ، مشخصات فردي ، نظم و ترتيب ، پاسخ پرسشها  د) مقدمه ، مشخصات فردي ، توضيح ابزار ، پاسخ پرسشها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- نمونه اي که معرف جامعه نباشد به نمونه …….. يا ……… موسوم است .

 الف ) گرايش دار ، تصادفي                          ب) بي گرايش ، تصادفي

 ج) گرايش دار ، غير تصادفي                        د) بي گرايش ، غير تصادفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- در تجزيه و تحليل توصيفي داده هاي تحقيق کداميک از شاخصهاي ذيل جزو گرايشات مرکزي است ؟

 الف ) انحراف معيار   ب) ضريب کشيدگي   ج) واريانس                    د) نما

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- آزمون آزاد توزيع براي چه آماري به کار برده مي شود ؟

 الف ) پارامتري            ب) ناپارامتري            ج) استنباطي             د) توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- هدف اساسي علم کدام است ؟

 الف ) تفکر منطقي                  ب) تدوين نظريه        ج) تدريس علوم         د) پيشگيري از خطا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- محقق بايد به هنگام شروع تحقيق از هرگونه پيش داوري پرهيز نمايد. اين نکته اشاره به کدام قاعده تحقيق دارد؟

 الف ) دقت                           ب) نظم بخشيدن       ج) صبرطلبي             د) قاعده تجاهل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- پرس و جو از گروهي از مردم از طريق مصاحبه هاي مکرر در فاصله هاي زماني مختلف ، بيانگر کدام تکنيک مصاحبه است ؟

 الف ) مصاحبه عميق   ب) پنل                               ج) مصاحبه ژرفايي   د) گروه کانون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- منظور کداميک از گزينه هاي زير اين است که محتواي ابزار يا سئوالات دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؟

 الف ) پايايي                          ب) آزمون پذيري        ج) روايي                  د) اعتبار آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- کدام گزينه از نمونه هاي غيراحتمالي است ؟

 الف ) سهميه اي          ب) روشمند              ج) محض                 د) خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١-کدام يک از گزينه هاي زير کد سازمان داراي پايگاه وب سازماني تجاري است ؟

 الف . h  p                ب.Com                 ج.WWT                د.ir

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢. ابزار مکتوبي که با توجه به اقلام و اطلاعات خاصي تنظيم مي شود و محقق از آن براي ثبت مشاهدات در پديده مورد مطالعه استفاده مي کند چه ناميده مي شود؟

 الف . کارت مشاهده   ب. کارت مصاحبه                     ج.پرسشنامه              د. نظر سنجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣." اين نوع نظريه مشاهدات را بر اساس ماهيت فعاليتها يا فرايندهايي که آسان تر از مشاهده حادثه اند تبيين مي کند؟" بيانگر کدام نظريه زير مي باشد؟

 الف . نظريه تقليلي                  ب. نظريه تجريدي      ج. نظريه قياسي           د. نظريه صوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤. رايج ترين رسانه انتقال نتايج کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

 الف . گزارش                         ب. اينترنت               چ. لوح فشرده            د. فناوري هاي ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥. به طور کلي سازه ها از کدام مورد زير مشتق مي شوند؟

 الف . مسئله ها            ب. نظريه ها              ج. اطلاعات               د. فرضيه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

امام مهدی (عج) : من باقيمانده از آدم و ذخيره نوح و برگزيده از ابراهيم و خلاصه محمد ( درود خدا بر همگي آنان باد ) هستم .

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق درمديريت ,روشهاي تحقيق وماخذشناسي ,مباني روش تحقيق

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق درمديريت ,روشهاي تحقيق وماخذشناسي ,مباني روش تحقيق

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۶ – ,مديريت دولتي ,مديريت دولتي (گرايش مديريت منابع انساني ),مديريت دولتي (گرايش ) تشکيلات وروشها),مديريت دولتي (گرايش مديريت تحول ),مديريت دولتي (گرايش مديريت مالي دولتي ),مديريت دولتي گرايش مديريت سيستمهاي اطلاعاتي ) ۱۲۱۸۰۲۹ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۸ – ,حسابداري ۱۲۱۸۰۹۲ – ,مديريت بازرگاني ,مديريت بازرگاني (گرايش مديريت مالي ),مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل ),مديريت بازرگاني (بازاريابي ),مديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين الملل )  ۱۲۱۸۱۲۱ – ,حسابداري (چندبخشي ),علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي ,مديريت دولتي (چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي (چندبخشي ),مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۲۱۰۳۵

ـــــــ

١- حرکتي مستقيم از مجهول به طرف معلوم ، چه ناميده مي شود؟

۱. تمثيل

۲. تفکر  

۳. دانش  

۴. استدلال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- در علم آمار از "نمونه " به "جامعه " تعميم داده مي شود؛ اين تکنينک مطابق با کدام روش استدلال مي باشد؟

۱. استدلال قياسي   

۲. استدلال تجربي  

۳. استدلال استقرايي

۴. تمثيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- هدف نهايي علم کدام است ؟

۱. تدوين فرضيه

۲. پيش بيني پديده ها  

۳. تدوين نظريه

۴. درک پديده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- جمله زير ناظر به کدام ويژگي تحقيق علمي است ؟

"ذهن محقق بايد به هنگام شروع تحقيق از مسئله مورد بررسي خالي باشد، و از هرگونه پيش داوري پرهيز نمايد".

۱. نظم بخشيدن

۲. قاعده تجاهل

۳. قابليت تعميم

۴. جرات طلبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- اين گونه متغيرها به صورت فرضي و نظري در متغير وابسته اثر مي گذارند و قابل اندازه گيري و مشاهده نيستند؟

۱. متغير مزاحم

۲. متغير کنترل

۳. متغير مستقل

۴. متغير عليٌ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- طبقه بندي مردم يک کشور به پر درآمد، متوسط ، کم درآمد، داراي چه نوع مقياسي است ؟

۱. اسمي

۲. ترتيبي

۳. فاصله اي   

۴. نسبتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- حدس زيرکانه در مورد حل يک مسأله تحقيق چه ناميده مي شود؟

۱. فرضيه

۲. سازه  

۳. تعريف عملياتي   

۴. واژگان کليدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- کوشا بودن و شجاعت  جزءکدام يک از انواع متغيرها محسوب مي شوند؟

۱. کمي متصل 

۲. کيفي

۳. دو وجهي   

۴. کمي متصل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- دشوارترين بخش هر پروژه تحقيقاتي کدام است ؟

۱. تدوين گزارش

۲. ايجاد چارچوب مفهومي

۳. تحليل اطلاعات   

۴. بررسي متون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- طرح کدام يک از موارد زير، حدود و ثغور تحقيق را تعيين مي کند و آن را قابل اجرا مي سازد؟

۱. موضوع تحقيق   

۲. محدوديت هاي تحقيق

۳. تعريف مسئله   

۴. حوزه مسئله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- در کدام دسته از تحقيقات روابط علت و معلول پديده ها مورد مطالعه قرار مي گيرد؟

۱. تحقيقات همبستگي

۲. تحقيقات تاريخي

۳. تحقيقات موردي   

۴. تحقيقات علّي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- فرضيه زير از کدام دسته از فرضيه هاست ؟

"بين درجه تمرکز و استرس کارکنان رابطه وجود دارد؟"

۱. فرضيه هاي مقايسه اي   

۲. فرضيه هاي علي

۳. فرضيه هاي همبستگي   

۴. فرضيه هاي مبهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام يک از موضوع هاي زير پژوهش پذير نمي باشد؟

۱. موضوعات با ماهيت فلسفي و سيستم ارزشي

۲. موضوعات اندازه گيري متغيرهاي کمي

۳. موضوعات ارزشيابي متغيرهاي کيفي  

۴. موضوعات تطبيقي و مقايسه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام نوع از تحقيقات خاصيت تعميم پذيري کمتري را داراست ؟

۱. بنيادي

۲. کاربردي   

۳. عملي  

۴. توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در کدام شيوه از ثبت ارجاع ، جزييات هر مطلبي را تنها يکبار در آخر مستندات مي آورد؟

۱. شيوه نقل قول   

۲. پي نوشت 

۳. مولف -تاريخ انتشار

۴. شيوه شماره دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- دستيابي به منشاء و مبدا هر مشکل اجتماعي ، محقق را در شناسايي موضوع مورد مطالعه بيشتر ياري خواهد کرد؛ اين جمله به کدام نکته اشاره دارد؟

۱. تشريح روابط علت ومعلول متغيرها  

۲. سابقه تاريخي موضوع مورد مطالعه

۳. تعريف واژگان کليدي تحقيق   

۴. تعيين حدود مسئله مورد مطالعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- در مطالعات هاثورن ، (در مديريت رفتارسازماني )، از کدام يک از روشهاي تحقيق زير استفاده شد؟

۱. تجربي

۲. تحليل محتوا

۳. همبستگي 

۴. توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- محقق براي يافتن اطلاعاتي درباره تحقيقات منتشر شده و نشده درباره يک موضوع به کجا مراجعه کند؟

۱. مصاحبه هاي ضبط شده ، تحقيقات قبلي -منابع چاپي

2. مشاهدات محقق -پرسشنامه هاي تحقيقات قبلي

3. نمايه هاي منتشر شده -متون عمومي و فهرست مراجع

۴. پرسشنامه هاي پرشده -اينترنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- پسوند COM در آدرس هاي اينترنتي به چه معناست ؟

۱. پروتکل فرامتني   

۲. شبکه گسترده جهاني

۳. کد سازمان تجاري  

۴. مراکزدانشگاهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- در کدام شيوه مرور متون ، ارزيابي کيفي و نظام مند يافته هايي مطرح مي شود که از متون پروژه هاي مربوط به موضوع تحقيق به دست مي آيند؟

۱. رويکرد ارزيابگر   

۲. تحليل محتوا

۳. رويکرد کلي

۴. هرمنوتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- فرايند تحقيقات کيفي ، چگونه است ؟

۱. رويکرد نسبي

۲. رويکرد ترتيبي   

۳. رويکرد تکرار شونده  

۴. رويکرد متوالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در کدام يک از تکنيک هاي مصاحبه ، پرس وجو از گروهي از مردم از طريق مصاحبه هاي مکرر در فاصله هاي زماني مختلف صورت مي پذيرد؟

۱. مصاحبه ژرفايي   

۲. مصاحبه پنل

۳. مصاحبه بازبيني   

۴. مصاحبه عميق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- اين احتمال که پيش آزمون بتواند رفتار آزمودني را احساس يا جهت دار کند، به کدام يک از موارد زير مربوط مي شود؟

۱. آزمايش   

۲. سوابق

۳. بلوغ  

۴. فناپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- در تحقيقات مديريتي که به فرهنگ سازماني ، روابط قدرت و نظاير آن پرداخته مي شود، کدام روش تحقيق کاربردي ترمي باشد؟

۱. روشهاي تحقيق کيفي   

۲. روش هاي تحقيق هرمنوتيک

۳. روشهاي تحقيق پس رويدادي  

۴. روشهاي تحقيق توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کدام گزينه به معايب تکميل پرسشنامه به دست پاسخ دهنده اشاره دارد؟

۱. هزينه بالاتر 

۲. سريع تر بودن

۳. تمايل براي راضي کردن مصاحبه گر   

۴. پاسخهاي سطحي و ناهمگون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کدام يک از موارد زير از ويژگيهاي تحقيق آزمايشي مي باشد؟

۱. از روش قدم نگارانه استفاده شود

۲. تاثير متغير وابسته بر متغير تابع مشاهده شود

۳. متغير مداخله گر کنترل مي شود

۴. متغير مستقل دست کاري مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- تمامي  عناصر و افرادي را که در يک مقياس جغرافيايي مشخص داراي يک يا چند صفت هستند، چه مي نامند؟

۱. نمونه آماري 

۲. جامعه آماري

۳. متغيرهاي موثر بر تحقيق  

۴. نمونه گيري منطقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- مقادير خاصي که از اندازه گيري و مطالعه کل جامعه بدست مي آيند، مانند ميانگين درآمد، چه ناميده مي شود؟

۱. آماره  

۲. شاخص پراکندگي

۳. پارامتر يا شاخص  

۴. شاخص چولگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در تعيين اندازه نمونه ، کدام مورد زير تاثير دارد؟

۱. بودجه موجود

۲. حجم پرسشنامه  

۳. نوع پيمايش

۴. وزن سوالات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام نوع آمار به دنبال آن است که بر اساس اطلاعات بدست آمده از نمونه يک جمعيت ، قضاياي احتمالي را درباره آن جمعيت تبيين کند؟

۱. آمار توصيفي

۲. آمار استنباطي   

۳. آمار پارامتري

۴. آمار ناپارامتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١- هنگامي که يک متغير افزايش مي يابد و ديگري کاهش ،چه رابطه اي بين آنها برقرار است ؟

۱. همبستگي مثبت   

۲. همبستگي بين صفر و پنج

۳. همبستگي منفي   

۴. همبستگي بيش از يک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- کدام يک از موارد زير از شاخص هاي گرايش مرکزي اند؟

۱. ضريب چولگي   

۲. واريانس   

۳. انحراف معيار

۴. ميانگين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- به نمونه اي که معرف جامعه نباشد، چه گفته مي شود؟

۱. نمونه خياباني

۲. نمونه گرايش دار  

۳. نمونه خوشه اي   

۴. نمونه حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- منظور از نارسايي شکلي چيست ؟

۱. نارسايي از نظر زبان و مرجع گذاري  

۲. نتايج تحقيق بي ارتباط باشند

۳. اصل مطلب در چند خط محدود شود  

۴. مطالب به تفصيل ارائه شوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥- به کمک کدام تکنيک آماري مي توان روابط بين متغيرها را مورد آزمون قرار داد؟

۱. تحليل عاملي

۲. همبستگي  

۳. تحليل واريانس   

۴. رگرسيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦- کدام يک از موارد زير را مي توان در قالب پيوست و ضمايم در طرح تحقيق قرار داد؟

۱. پيشينه تحقيق   

۲. پيشنهادها

۳. چکيدة تحقيق

۴. فهرست بازبيني مصاحبه عميق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٣٧- معادل اصطلاح "اطناب " کدام است ؟

۱. ايجاز زيان آور   

۲. دراز نويسي

۳. نارسايي شکلي   

۴. حشو قبيح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨- به ابزاري که داراي خاصيت تکرار پذيري و سنجش نتايج يکسان باشد، چه مي گويند؟

۱. ابزار سنجش  

۲. ابزار ميزان شده  

۳. ابزار پايا   

۴. ابزار روايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩- -طرح اوليه (پروپوزال ) در کدام فصل تحقيق مي آيد؟

۱. پيشينه تحقيق   

۲. تجزيه وتحليل يافته ها

۳. کليات تحقيق

۴. روش تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠- جرات طلبي در کار تحقيقاتي در چه مواردي لازم است ؟

۱. هنگام مواجهه با آرزوها وايده آل ها  

۲. هنگام عرضه گزارش تحقيق و اظهار نتايج آن

۳. هنگام استفاده از تکنينکهاي آماري  

۴. هنگام طبقه بندي وپيکر بندي تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام باقر (ع) : دوستي قلبي برادرت را از اندازه دوستي قلبي خودت نسبت به او بفهم .

عنــوان درس : روش تحقيق ,روش تحقيق پيشرفته ,روش تحقيق درمديريت ,روشهاي تحقيق وماخذشناسي ,مباني روش تحقيق

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : روش تحقيق ,روش تحقيق پيشرفته ,روش تحقيق درمديريت ,روشهاي تحقيق وماخذشناسي ,مباني روش تحقيق

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۶ – , مديريت دولتي ,کارشناسي ارشد-مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني , مديريت دولتي -مديريت سيستمهاي اطلاعاتي , مديريت دولتي – مديريت مالي دولتي , مديريت دولتي -مديريت منابع انساني , مديريت , – دولتي -تشکيلات وروشها, مديريت دولتي -مديريت تحول ۱۲۱۸۰۲۹ – , مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۸ – , حسابداري ۱۲۱۸۰۹۲مديريت بازرگاني , مديريت صنعتي ۱۲۱۸۱۲۱ – ,کارشناسي ارشد-مديريت امور شهري  ۱۲۱۸۵۱۶ – ,کارآفريني گرايش کسب وکار جديد ۱۲۱۸۵۵۴ – , مديريت صنعتي (چندبخشي ), مديريت جهانگردي (چندبخشي ), حسابداري (چندبخشي ), مديريت بازرگاني (چندبخشي ), علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي , مديريت دولتي (چندبخشي )۱۲۲۱۰۳۵

ـــــــــــــــ

١- کدام گزينه اکثرًا استدلالي ضعيف محسوب شده و فاقد ارزش تحقيقي است ؟

۱. تمثيل ۲. قياس ۳. استقراء   ۴. منطق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام مورد از پيش نيازهاي تحقيق علمي است ؟

۱. قابليت تعميم ۲. سازمان لازم ۳. جرات طلبي ۴. تخصص طلبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- قاعده تجاهل مربوط به کداميک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. پيش نيازهاي تحقيق علمي ۲. فلسفه تحقيق علمي

۳. ويژگي ها و قواعد تحقيق علمي ۴. مفروضات علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- اولين مرحله از عناصر فرايند تحقيق علمي کدام است ؟

۱. تدوين گزارش تحقيق  

۲. ايجاد يک چارچوب مفهومي

۳. انتخاب موضوع 

۴. طرح سؤالات و فرضيه هاي تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- جمله «مقصود اين است که مفاهيم تجربي با در نظر گرفتن محدوديت هاي زماني و مکاني يا هر دوي آنها، بايد آغاز و پاياني داشته باشند.» مربوط به کداميک از ملاک هاي ارزشيابي مفاهيم تجربي مي باشد؟

۱. پايايي مشاهده گرها ۲. انتزاعي بودن

۳. ادراکي ۴. سادگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کداميک از گزينه هاي زير، نشانه هاي عيني قابل شناسايي و قابل اتدازه گيري ابعاد مفهوم هستند؟

۱. شاخص ها  ۲. مفهوم ها   ۳. مؤلفه ها   ۴. ابعاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- اين متغير، متغير پاسخ يا برون داد است و عبارت است از وجهي از رفتاريک ارگانيسم که تحريک شده است .

۱. مستقل ۲. ميانگر يا واسطه  ۳. چند ارزشي  ۴. وابسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- در کدام مقياس نسبت هر دو نقطه روي مقياس از واحد اندازه گيري مستقل است ؟

۱. نسبي ۲. اسمي ۳. فاصله اي  ۴. ترتيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در اين گونه پرسش ها معمولاً از کلمات ((چه مي باشد))، ((چيست )) و ((چگونه است ))، استفاده مي شود؟

۱. فرضيه  ۲. نظريه

۳. بيان مسأله  ۴. اهميت و ضرورت تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- فرضيه جايگزين فرضيه صفر با چه نمادي مشخص مي شود؟

H0.۴  H1.۳   H .۲  H2.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام گزينه مجموعه فعاليت هاي اجرايي پژوهش را تعيين مي کند و معرف يک هدف اختصاصي است ؟

۱. فرضيه ۲. نظريه ۳. مساله ۴. سازه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- اين پايگاه داده ، سي دي رامي است که روابط صنعتي ، مديريتي و آموزشي را پوشش مي دهند؟

۱. پايگاه اکسير

۲ پايگاه موسسه اطلاعات تکنولوژي و تجاري سلطنتي ملبورن

۳ کسب و کار استراليا

۴. پايگاه راهنماي بازرگاني آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام يک از تحقيقات را بايد تحقيقات حل مسأله يا حل مشکل ناميد و آن ها را نوعي تحقيق کاربردي محسوب کرد؟

۱. بنيادي نظري ۲. کاربردي   ۳. بنيادي تجربي   ۴. عملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- کدام مورد جزء انواع تحقيقات علمي بر اساس هدف مي باشد؟

۱. کاربردي   ۲. توصيفي   ۳. علّي  ۴. تجربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در اين روش از انواع تحقيقات براساس ماهيت و روش ، هدف محقق بررسي چگونگي مراحل و نمونه هاي رشد يا تغييرات

آنها در نتيجه گذشت زمان است ؟

۱. موردي ۲. مقطعي ۳. تداومي ۴. تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- ̧lبافت گرايي ̧l از ويژگي هاي کدام يک از روشهاي تحقيق است ؟

۱. قوم نگاري  ۲. پيمايشي  ۳. فلسفي ۴. تحليل محتوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- نظريه اي که در آن براي تبيين از يک پديده مشخص به عنوان مدل استفاده مي شود چه نام دارد؟

۱. تقليلي ۲. صوري ۳. قياسي ۴. تجريدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کدام مورد از انواع سند مورد استفاده در مطالعات کتابخانه اي ، حاوي نتايج تحقيقات و بررسي هاي جديد و دستاوردهاي

نوين علمي هستند؟

۱. کتاب  ۲. ميکرو فيلم و ميکرو فيش

۳. اسناد اصل  ۴. مقاله ها و مجلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- در کدام يک از انواع مصاحبه ها مصاحبه شوند با آزادي کامل تمام مطالب را به روش و زباني که خود انتخاب مي کند بيان

مي کند و هدف در اين نوع مصاحبه گردآوري اطلاعات کيفي است ؟

۱. مصاحبه سازمان يافته   ۲. مصاحبه سازمان نيافته

۳. مصاحبه نيمه سازمان يافته ۴. مصاحبه گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- در کدام قسمت از اجزاء اصلي پرسشنامه هدف از گردآوري داده ها بوسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در

عرضه داده هاي مورد نياز بيان مي شود؟

۱. شيوه نامه   ۲. سؤالهاي پرسشنامه

۳. نامه همراه   ۴. پرسش هاي توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- کدام يک از گزينه هاي زير بر پايايي و روايي ابزار سنجش تاثير منفي دارد؟

۱. تعريف کردن اصطلاحات  

۲. عدم توجيه پرسشگران

۳. تجانس و همگوني پاسخگويان

۴. عدم تغيير شرايط و زمينه هاي اجراي پرسشگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- اگر يک متغير افزايش يابد و متغير ديگر هم بيشتر شود چه نوع همبستگي بين آنها وجود دارد؟

۱. مثبت  ۲. منفي ۳. عدم همبستگي   ۴. غير همسو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- هدف از تحليل استنباطي کدام است ؟

۱. ترسيم نمودار

۲ بررسي خصوصيات توصيفي

۳ تعميم نتايج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابي به جمعيت اصلي

۴. عدم تعميم نتايج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابي به جمعيت اصلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- فرايند گروه بندي که مي خواهد بر اساس ويژگي هاي در نظر گرفته شده اي ، گروهي متجانس از موارد و يا متغير ها را

شناسايي نمايد چه نام دارد؟

۱. تحليل عاملي ۲. همبستگي 

۳. رگرسيون خطي   ۴. تحليل خوشه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کداميک از گزينه هاي زير جزء محتواي خلاصه اجرايي مي باشد؟

۱. زمينه ، متن و يا اهداف   ۲. عنوان گزارش

۳. مؤلف  ۴. مؤسسه يا ناشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در اين حالت از نارسايي هاي گزارش نويسي ، محقق به تجزيه و تشريح مو به مو عناصر موضوع مي پردازد، ولي به اصل

قضيه نمي رسد؟

۱. اطناب يا زياده نويسي   ۲. بي برنامگي يا فقدان انتظام

۳. ناهمساني دروني   ۴. حشو قبيح

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- مبنا و معيار در شيوه تجزيه و تحليل کيفي کداميک از گزينه هاي زير است ؟

۱. عقل ، منطق ، تفکر و استدلال  

۲. روشهاي آماري توصيفي و نظر سنجي

۳. آمار استنباطي و توصيفي   

۴. تجربه ذهني و شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- اين سوال ها معمولاً پي در پي و مرتبط با يکديگر مطرح مي شوند و زماني که پژوهشگر موضوعي را ريشه يابي مي کند

ناچار است از اين روش استفاده کند؟

۱. سوال هاي تصادفي ۲. سؤال هاي باز- پاسخ

۳. سؤال هاي تعاقبي  ۴. سؤال هاي ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- کداميک از گزينه هاي زير جزء روشهاي گردآوري اطلاعات کتابخانه اي مي باشد؟

۱. سند خواني 

۲. روش آزمون

۳. روش مصاحبه

۴. روش صوتي و تصويري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- در اين روش نمونه گيري ، نمونه ها بر اساس رعايت اصل شانس برابر براي افراد جامعه انتخاب نمي گردد، بلکه با نظر محقق برگزيده مي شود؟

۱. نمونه هاي غير احتمالي   

۲. نمونه برداري چند درجه اي

۳. نمونه مختلط

۴. نمونه گيري پايه يا مادر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١- در اين نوع تحقيقات ، محقق از طريق دستکاري محرک ها، روش ها يا شرايط محيطي خاصي ، چگونگي تاثير اين تغييرات رادر شرايط يا رفتار گروه نمونه ، مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد؟

۱. تحقيق تاريخي   ۲. تحقيق پيمايشي

۳. تحقيق تجربي   ۴. تحقيق همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢- محقق در اين شيوه ، معمولاً به فراهم آوردن موجبات همکاري افراد مورد تحقيق نيازي ندارد و کار تحقيق و جمع آوري

اطلاعات با سهولت بيشتري انجام مي پذيرد؟

۱. مشاهده ۲. مصاحبه

۳. پرسشنامه  ۴. پرسشنامه بسته – پاسخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣- کدام مورد رايج ترين نمره در يک توزيع است ؟

۱. ميانه  ۲. نما   ۳. واريانس   ۴. ميانگين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- اين سيستم ارجاع دهي از زماني مطرح شد که يادداشت هاي کوتاه در پايين هر صفحه چاپ مي شد؟

۱. مؤلف / تاريخ انتشار ۲. پي نوشت   

۳. پانوشت / پي نوشت ۴. پانوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥- در يک مطالعه ممکن است محقق نتواند کليه متغيرها را به طور همزمان مورد مطالعه قرار دهد، مي تواند يک يا چند مورد

آنها را ثابت نگه دارد يا اثر آنها را خنثي نمايد. اشاره به کداميک از دسته بندي متغير ها دارد؟

۱. متغيرهاي کنترل   ۲. متغيرهاي مزاحم

۳. متغيرهاي مداخله گر   ۴. متغيرهاي تعديل کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

امام صادق (ع) : راجع به قول خداوند " به درستي كه فقط علماء از خداوند مي ترسند " فرمود : مراد از علماء كساني هستند كه كردارشان مطابق با گفتارشان باشد و كساني كه اين چنين نباشند ، عالم نيستند .

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق پيشرفته ,روش تحقيق پيشرفته ( آموزش محور ),روش تحقيق درمديريت ,روشهاي تحقيق

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :روش تحقيق ,روش تحقيق پيشرفته ,روش تحقيق پيشرفته ( آموزش محور ),روش تحقيق درمديريت ,روشهاي تحقيق

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۶ – ,مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني ,مديريت دولتي -مديريت سيستمهاي اطلاعاتي ,مديريت دولتي – مديريت مالي دولتي ,مديريت دولتي -مديريت منابع انساني ,مديريت دولتي -تشکيلات – وروشها,مديريت دولتي -مديريت تحول ,مديريت دولتي ۱۲۱۸۰۲۹ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۸ – ,حسابداري ۱۲۱۸۰۹۲مديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين الم ,مديريت بازرگاني ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۱۲۱ – ,مديريت فناوري ,اطلاعات (سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته ),مديريت فناوري اطلاعات (کسب وکار الکترونيک),مديريت فناوري اطلاعات (مديريت دانش ),مديريت فناوري اطلاعات (مديريت منابع اطلاعاتي ) ۱۲۱۸۳۷۵ – ,مديريت امور شهري ۱۲۱۸۵۱۶ – ,کارآفريني گرايش کسب و کار جديد ۱۲۱۸۵۵۴ – ,حسابدار ي ,علوم اقتصادي (نظري ),مديريت بازر گاني ,مديريت جهانگردي ,مديريت دولتي ,مديريت صنعتي ۱۲۲۱۰۳۵

ـــــــــ

١-تعميم دادن خاصيت يک جزء به کل را اصطلاحا چه مي نامند؟

۱.تمثيل  

۲.استقراء

۳.قياس  

۴.شهود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-عبارت  زير اشاره به کدام يک  از ويژگي ها و قواعد تحقيق علمي دارد؟

" کار تحقيق بايد به نتيجه اي منتهي شود که مبين ماهيت پديده يا تشخيص رابطه بين پديده ها و اشيا باشد".

۱.قابليت بررسي داشتن

۲.نياز به مديريت واحد

۳.رعايت اصل بي طرفي

۴.اجتهادي بودن تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-کداميک از مراحل فرآيند تحقيق ،  مانند پلي است که ميان ذهن و واقعيت برقرار مي گردد؟

۱.انتخاب موضوع تحقيق

۲.فهرست کردن نياز هاي اطلاعاتي

۳.تدوين يک مدل يا چارچوب مفهومي

۴.بيان سوال ها و فرضيه هاي پژوهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-عبارت زير بيانگر کدام يک از ملاک هاي   ارزشيابي مفاهيم است ؟

"مفاهيم تجربي با در نظر گرفتن محدوديت هاي زماني و مکاني يا هر دوي آنها ، بايد آغاز و پاياني داشته باشند."

۱.سادگي

۲.ادراکي

۳.سودمندي   

۴.انتزاعي بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-کدام يک از انواع تعريف ، روشي نسبتا دقيق است و مبتني بر جريان " محرک و پاسخ "مي باشد؟

۱.تعريف تجزيه اي   

۲.تعريف چند مرحله اي

۳.تعريف اسمي 

۴.تعريف تحليلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-نام ديگر متغير وابسته چيست ؟

۱.متغير محرک

۲.متغيرپاسخ 

۳.متغير درون داد   

۴.متغير ميانگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-اين گونه متغيرها به صورت فرضي  در متغير وابسته اثر مي گذارد ، ولي  عملاً قابل مشاهده ، اندازه گيري و دستکاري

نيستند يا خارج از کنترل محقق قرار دارند؟

۱.متغير گسسته

۲.متغير کمي 

۳.متغيرمستقل

۴.متغير مزاحم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-به مقياسي که علاوه بر همه خصوصيات مقياس فاصله اي ،داراي نقطه صفر واقعي نيز هست ، چه مي گويند؟

۱.مقياس نسبتي

۲.مقياس ترتيبي

۳.مقياس رتبه اي

۴.مقياس اسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-کدام يک از انواع نظريه ها، مشاهدات را بر اساس ماهيت فعاليت ها يا فرايند هايي که آسان تر از مشاهدهً حادثه هستند ،تبيين مي کند؟

۱.نظريه صوري 

۲.نظريه تجريدي   

۳.نظريه تقليلي

۴.نظريه قياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-" موضوع بايد چنان انتخاب شود که به حل مشکل يا کاهش آن منجر شود و مشمول دوباره کاري غير قابل دفاع نباشد"، بيانگر کداميک از کداميک زير مي باشد؟

۱.بديع بودن   

۲.پژوهش پذير بودن  

۳.اهميت

۴.اولويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-در کدام يک از انواع پرسش هاي تحقيق ، معمولا از کلمات " چه مي باشد" و" چيست " استفاده مي شود؟

۱.رابطه اي   

۲.تفاوتي

۳.زمينه اي   

۴.توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-در طبقه بندي فرضيه ها ، فرضيه هاي همبستگي در مقابل کدام فرضيه ها قرار مي گيرد؟

۱.فرضيه هاي پژوهشي

۲.فرضيه هاي استنباطي

۳. فرضيه هاي تجربي  

۴.فرضيه هاي توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-کدام يک از گزينه هاي زير در مورد ويژگي هاي بيان مساله صحيح نمي باشد؟

۱.مساله پژوهشي بايد به صورت خبري مطرح شود.

۲مساله پژوهش بايد روابط بين دو يا چند متغير را تعريف کند.

۳مساله پژوهشي بايد  به صورت سوالي مطرح شود.

۴.مساله پژوهشي بايد  به صورت واضح و بدون ابهام مطرح شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-جمله اي که به صورت ربطي بيان مي شود و به توصيف رابطه بين متغير ها مي پردازد ، چه نام دارد؟

۱.فرضيه

۲.نظريه

۳.قياس  

۴.سوال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-پايگاه اطلاع رساني براي مديران ( وابسته  به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش مديريت ) که به ارايه خدمات اطلاعاتي به مديران و دانشجويان رشته مديريت مي پردازد ، چه نام دارد؟

۱.پايگاه سلطنتي ملبورن   

۲.پايگاه اکسير

۳.پايگاه سايکواينفو   

۴.پايگاه آستروم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-کدام يک از تحقيقات را بايد تحقيقات حل مساله يا حل مشکل ناميد و آن  را نوعي تحقيق کاربردي محسوب کرد؟

۱.تحقيقات پايه اي   

۲.تحقيقات مبنايي   

۳.تحقيقات بنيادي   

۴.تحقيقات عملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي تحقيق تداومي مي باشد؟

۱.محقق به جمع آوري اطلاعات واقعي و مفصل از پديده هاي خاص مي پردازد.

۲دگرگوني و  ميزان آن ، عوامل مرتبط با دگرگوني پديده و رويدادها مورد بررسي قرار ميگيرند.

۳هدف پژوهشگر از انجام اين نمونه از پژوهش ها ، توصيف عيني و منظم يک پديده مي باشد.

۴.هدف ، تجزيه و تحليل و تعبير و تفسير رويدادهاي گذشته به منظور کشف  بهتر رويدادها مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-در کدام يک از روش هاي تحقيق ، گاهي پژوهشگران با بررسي جوامع کوچک و بزرگ و با استفاده از نمونه گيري به طريقي ميداني به پژوهش و مطالعه پراکندگي و ساير مشخصات گروه ها مي پردازند؟

۱.تحقيق نيمه تجربي  

۲.تحقيق پيمايشي   

۳.تحقيق موردي

۴.تحقيق تجربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-در کدام گزينه ، محقق تصورات اجتماعي يا قضاوت هاي گويندگان را بر مبناي تحليل پاره اي از عناصر تشکيل دهنده گفتارشان آشکار مي کند؟

۱.تحليل صوري

۲.تحليل ضمني

۳.تحليل ساختاري   

۴.تحليل آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-در کداميک از روش هاي نمونه گيري ، هر يک از عناصر جامعه مورد نظر براي انتخاب شدن از شانس مساوي برخوردارند؟

۱.نمونه گيري خوشه اي

۲.نمونه گيري تصادفي پايه

۳.نمونه گيري تصادفي ساده  

۴.نمونه گيري چند درجه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-کدام يک از گزينه هاي زير از انواع نمونه گيري غير احتمالي مي باشند؟

۱.نمونه گيري خوشه اي

۲.نمونه گيري منظم

۳.نمونه گيري سيستماتيک   

۴.نمونه گيري سهميه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-در تحقيقات توصيفي ژرفانگر که صحبت از مطالعه مورد خاص است که محقق به لحاظ ويژگي هايي آن را مورد مطالعه قرار مي دهد، اشاره به کدام مورد زير دارد؟

۱.نمونه وضعي 

۲.نمونه موردي

۳.نمونه اتفاقي 

۴.نمونه سهميه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-حجم نمونه در تحقيق توصيفي  زمينه ياب و پيمايشي حداقل چند نفر است ؟

100.۴   70.۳   50.۲   30.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-کدام يک از انواع مشاهده در مواردي به کار مي رود که قبلا مقدمات مشاهده به طريقي سنجيده ، پيش بيني شده و فراهم آمده باشد؟

۱.مشاهده سيستماتيک

۲.مشاهده ساده

۳.مشاهده کنترل نشده

۴.مشاهده مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-در کدام يک از انواع مصاحبه ، مصاحبه شونده با آزادي کامل تمام مطالب را به روش و زباني که خود انتخاب مي کند،  بيان مي دارد؟

۱.نيمه سازمان يافته  

۲.سازمان يافته

۳.سازمان نايافته

۴.کاملا سازمان يافته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-در کدام يک از اجزاي پرسشنامه ، هدف از گرد آوري داده ها به وسيله پرسشنامه و ضرورت همکاري پاسخ دهنده در

عرضه داده هاي مورد نياز ، بيان مي شود؟

۱.گويه ها

۲.شيوه نامه   

۳.نامه همراه   

۴.راهنما

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-سوا ل هايي که در آن ها پاسخ دهنده مي تواند ، پاسخ را به اختيار خود بيان کند ، چه نام دارد؟

۱.سوال هاي باز_ پاسخ

۲.سوال هاي ترکيبي

۳.سوال هاي بسته _ پاسخ   

۴.سوال هاي تعاقبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-جمله زير اشاره به کدام يک از ويژگي هاي ابزار سنجش دارد؟

" مقياس و محتواي ابزار يا سوالات مندرج در ابزار، دقيقا متغير ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد."

۱.پايايي  

۲.اعتماد

۳.روايي  

۴.اعتبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-مهم ترين شاخص گرايش مرکزي که در اغلب آزمون هاي آماري کاربرد دارد ، چه نام دارد؟

۱.نما  

۲.مد  

۳.ميانه  

۴.ميانگين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-ريشه دوم يک واريانس را چه مي نامند؟

۱.ميانگين

۲.دامنه  

۳.انحراف معيار

۴.ميانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١-در کدام يک  از انواع توزيع فراواني ، طبقات پاسخ ممکن است با هر ترتيب  دلخواهي فهرست شوند؟

۱.متغير هاي فاصله اي

۲.متغير هاي ترتيبي  

۳.متغير هاي اسمي   

۴.متغير هاي طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢-کدام روش تجزيه و تحليل ، به روش تجزيه و تحليل آماري نيز معروف است ؟

۱.ترتيبي

۲.تجربي

۳.کيفي  

۴.کمّي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣-در کدام يک از نارسايي هاي گزارش نويسي ، محقق به تجزيه و تشريح مو به مو عناصر موضوع مي پردازد، ولي به اصل قضيه نمي رسد؟

۱.ايجاز زيان آور

۲.حشو قبيح 

۳.بي برنامگي 

4.فقدان انتظام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤-در نگارش پايان نامه ، فصل اول  مشتمل بر چيست ؟

۱.کليات تحقيق

۲.مباني نظري 

۳.روش تحقيق 

۴.يافته هاي تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥-دومين گروه ارقام در شماره استاندارد  بين المللي  پشت کتاب ( شابک ) ،معرف چيست ؟

۱.مولف کتاب 

۲.تيراژ کتاب 

۳.ناشر کتاب   

۴.زبان نشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
پیامبر اکرم (ص) : محبوبترين بندگان خدا بنزد وي كسي است كه با بندگان او دلسوزتر و مهربانتر باشد .