آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران کد 1229140

عنــوان درس : مباني حکومت و ساخت قدرت در ايران

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : مباني حکومت و ساخت قدرت در ايران

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۱۴۰

ـــــــ

١- کدام گزينه در مورد «گروه هاي فشار» يا «ذي نفوذ» صحيح است ؟

۱. اعمال قدرت آنها تنها به صورت رسمي و عيني صورت مي گيرد.

2.اين گروه تنها در سطح هيات حاکمه حضور دارند.

3. اين گروه عمدتاً و در اغلب موارد در جامعه نقش منفي دارند.

۴. اين گروه از طريق تدابير فرهنگي و به دور از مسائل سياسي به اعمال قدرت مي پردازند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از جامعه شناسان فرانسوي در کتاب «مطالعه در باره طبقات اجتماعي »اساس تحقيق خود بر پايه «طبقات اجتماعي »قرار داده است ؟

۱. هانا آرنت  

۲. ژرژ گورويچ  

۳. ريمون آرون

۴. گابريل آلموند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- در جامعه سنتي کداميک از طبقات زير به همراه روحانيون  لايه هاي اصلي تشکيل دهنده طبقه متوسط مي باشند؟

۱. بازاريان

۲. روشنفکران  

۳. درباريان

۴. شاهزادگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- مهمترين خصيصه کارکردي ، هنجاري اجتماع علمي دانشگاه چيست ؟

۱. اطلاع رساني

۲. معرفت زايي

۳. نقادي  

۴. توسعه فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- محور تفکرات و پژوهش هاي هابر ماس چيست ؟

۱. افکار عمومي

۲. اقتصاد و وجه توليد   

۳. طبقات اجتماعي 

۴. روانشناسي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- نخستين نظريه در باره ساخت قدرت و انديشه سياسي در ايران کدام نظريه است ؟

۱. عقلاني گرايي 

۲. حق الهي پادشاهان بر روي زمين (ظل الله )

۳. تضاد ديالکتيک  

۴. استبداد شرقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- رضا شاه از چه هنگامي حکومت خود به حاکميت شبه مدرنيستي استبدادي تغيير شکل داد؟

۱. کودتاي اسفند ۱۲۹۹ ش 

۲. تاسيس پادشاهي پهلوي در سال ۱۳۰۴ش

۳. کشتن کساني چون  تيمورتاش در سال ۱۳۱۲ش   

۴. صدور فرمان کشف حجاب اجباري در سال ۱۳۱۸ ش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- ماکس وبر دولت پاتريمونياليسم را براي تحليل زندگي سياسي کدام کشور ها توصيه مي کند؟

۱. خاورميانه  

۲. اروپايي

۳. آسيايي

۴. آفريقايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- افسانه نجم آبادي  رانيتر شدن دولت پهلوي را در کدام ويژگي اين حکومت مي داند مي داند؟

۱. استبدادي بودن آن  

۲. دموکراتيک بودن آن

۳. غير دموکراتيک بودن آن

۴. رويکردهاي ناسيوناليستي آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- زير بنايي ترين مساله در دولت و حکومت اسلامي چيست ؟

۱. عدالت اجتماعي

۲. حاکميت عدل و تقوي

۳. پيوند دين و اقتصاد 

۴. بررسي رابطه دين و سياست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- يکي از تفاوت هاي مهم الگوي به قدرت رسيدن و زوال دولت ها در ايران از دوره صفوي تا انقلاب مشروطيت در مقايسه باحکومت هاي اروپا چه بود؟

۱. ساختار طبقاتي

۲. ساختار عشيره اي و قبيله اي

۳. ساختار سنتي

۴. ساختار اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- جيمز بيل کدام يک از لايه هاي طبقه متوسط متخصص  را «انفجاري ترين و از خود بيگانه ترين »بخش در ايران معاصر مي داند؟

۱. کارگران

۲. دانشجويان  

۳. مديران

۴. کارمندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- مينورسکي علت سقوط داراز مدت امپراتوري صفويه را در چه مي داند؟

۱. بر هم خوردن موازنه بين مماليک و املاک خاصه

۲. ضعف قدرت نظامي

۳. افزايش قدرت طبقات

۴. حملات مکرر بيگانگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کداميک از طبقات زير به دليل رشد تفکرات آزاديخواهانه در دوره قاجار از اهميت سياسي بالايي بر خوردارند؟

۱. تجار و بازرگانان 

۲. کارگر  

۳. روحانيون  

۴. ايلات و عشاير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- عبارت زير شرح حال کيست «او نخستين کسي است که به وسيله روزنامه قانون در تبليغ اصلاحات و آزادي هاي عمومي کوشيد و با تشکيل فراموشخانه ، ضرورت اصلاحات را به ناصر الدين شاه گوشزد کرد»

۱. ميرزا تقي خان فراهاني   

۲. ميرزا حسن خان سپهسالار

۳. ميرزا ملکم خان

۴. ميرزا يوسف خان مستشارالدوله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- از لحاظ کمٌي مهمترين قشر طبقه متوسط جديد در ايران کدام است ؟

۱. تجار   

۲. روشنفکران  

۳. صنعتگران  

۴. کارمندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کدام يک از انديشمندان زير سياست را « تصميم گيري درباره مسائل نا همگون » تعريف مي کند؟

۱. موريس دو ورژه 

۲. ريمون آرون

۳. پارسونز

۴. مارکس وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- هانا آرنت تحليل قدرت را در چه قالبي مردود مي داند؟

۱. سلطه و خشونت 

۲. مدارا و مسالمت 

۳. سازماني و  قانوني

۴. اتحاد و همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- عبارت « مجموعه نهادهاي فرمانروا، وظايف و اختيارات هر کدام از آنها و روابطي که ميان اندام هاي حکومتي موجوداست »براي کداميک از عناصر زير تعريف شده است ؟

۱. قدرت  

۲. سياست  

۳. مشروعيت  

۴. حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- در کداميک از حکومت هاي زير قانون اساسي ، قدرت پادشاه را محدود مي سازد؟

۱. پادشاهي موروثي   

۲. حکومت آريستو کراسي

۳. پادشاهي مشروطه   

۴. پادشاهي انتخابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- در کداميک از حکومت هاي زير اقتدار و مناصب دولتي از طرف مردم و به طور مستقيم يا غير مستقيم به حکام واگذار مي شود؟

۱. اليگارشي  

۲. جمهوري  

۳. رياستي

۴. نخبگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- بر اساس چه موضوعي حکومت به دو بخش توتاليتر و دموکراسي طبقه بندي مي شود؟

۱. مشارکت شهروندان   

۲. تمرکز در پايتخت

۳. پراکندگي جغرافيايي   

۴. فعاليت احزاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کداميک از گروههاي زير منکر ضرورت وجود حکومت در جامعه هستند؟

۱. فاشيست ها  

۲. منافقين  

۳. آنارشيست ها

۴. نازيست ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- آيه « و ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » به کدام اساس حکومت تاکيد مي کند و در چه موردي مطرح شده است ؟

۱. لزوم حکومت ديني 

۲. لزوم تشکيل حکومت اسلامي

۳. ضرورت عقلايي حکومت 

۴. ضرورت عرضي حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- آندرو وينسنت ، ساقه دولت در اروپا را در چه قرني مي داند؟

۱. قرن بيستم ميلادي   

۲. يونان قديم  

۳. قرون وسطي

۴. قرن شانزدهم ميلادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- مهمترين رکن تصميم گيري در ايران کدام نهاد است ؟

۱. رياست جمهوري 

۲. قوه قضائيه  

۳. مجلس خبرگان 

۴. مجلس شوراي اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- طول مدت مجلس خبرگان چند سال است و اعضاي آن چگونه برگزيده مي شود؟

۲.۱ سال – توسط مجلس تشخيص مصلحت نظام

۴.۲ سال – توسط مجلس شوراي اسلامي

۸.۳ سال – توسط مردم

۱۰.۴ سال – توسط رئيس جمهور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- به گروهي از افراد که داراي اصول و هدف هاي مشترک بوده و در يک سازمان سياسي گرد آمده اند و براي کسب قدرت تلاش مي کنند، چه مي گويند؟

۱. حزب سياسي

۲. انجمن  

۳. گروه فشار  

۴. طبقات اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- تقسيم بندي حزب به دو دسته انعطاف پذير سخت و انعطاف پذير نرم  بر اساس راي کدام گروه صورت مي پذيرد؟

۱. توده مردم

۲. نماينده گان در مجلس

۳. مجلس خبرگان

۴. روشنفکران و نخبگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- حزب کنگره در هند داراي چه نظامي  است ؟

۱. نظام ايدئولوژيک 

۲. نظام تک حزبي 

۳. نظام مطلقه  

۴. نظام چند حزبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام حسن (ع) : پيامبر خدا ( ص ) فرموده است : يكي از موجبات آمرزش گناهان ، مسرور كردن برادران ديني است .