آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی جمعیت شناسی کد 1222222

عنــوان درس :مباني جغرافياي جمعيت ,مباني جمعيت شناسي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مباني جغرافياي جمعيت ,مباني جمعيت شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :آب و هوا شناسي ,ژئومورفولوژي ,جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ,جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد) ۱۲۱۶۳۸۲ – ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۷ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – ,علوم اجتماعي مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۹ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – ,آمار و کاربردها,علوم ) کامپيوتر,رياضيات و کاربردها۱۲۲۲۲۲۲

ـــــــ

١-مجموعه اي از انسانها که در سرزمين معيني سکونت دارند و در طول زمان بر حسب ويژگيهايي نظير سن ، جنس ، وضع فعاليت ، وضع ازدواج و … ترکيب يافته اند چه ناميده مي شود؟

۱. جامعه آماري 

۲. جمعيت

۳. جمعيت اصلي  

۴. جمعيت قانوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- ساخت جمعيت داراي چه وجوهي است ؟

۱. عناصر و حرکات جمعيت

2.عناصر و اجزاي تشکيل دهنده جمعيت

3.عناصر و اجزاي تشکيل دهنده و روابط پايداري که اين عناصر را به يکديگر پيوند مي دهد

۴. دگرگوني و حرکات جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-کدام يک از شاخه هاي جمعيت شناسي زير روابط کمي پديده هاي جمعيتي را با يکديگر به صورت کلي و بدون در نظرگرفتن تاثير پديده هاي غير جمعيتي بررسي مي کند؟

۱. جمعيت شناسي نظري يا محض

۲. جمعيت شناسي کمي

۳. جمعيت شناسي توصيفي

۴. جمعيت شناسي رياضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-اگر تاثير متغير هاي کيفي نظير تحولات خانواده ، آداب و رسوم و درجه پيشرفت اقتصادي جامعه را در متغير کمي ازدواج ( از ديد جمعيت شناسي ) مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم در اين حالت پديده ازدواج را به صورت چه امري بررسي کرده ايم ؟

۱. جمعيتي – اقتصادي  

۲. اقتصادي – اجتماعي  

۳. اجتماعي – فرهنگي  

۴. جمعيتي – اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-در عصر حاضر مهمترين مسئله اي که جمعيت شناسي و اقتصاد را به هم نزديک مي سازد کداميک از موارد زير است ؟

۱. توسعه اقتصادي در کشورهاي جهان سوم  

۲. توسعه پايدار در کشورهاي صنعتي

۳. توسعه اقتصادي – اجتماعي در کشورهاي جهان سوم   

۴. توزيع افراد شاغل بر حسب جنس و سن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- از نظر مالتوس رابطه رشد جمعيت و توليدات مواد غذايي چگونه بود؟

۱. هر دو مي توانند بر اساس رشد هندسي افزايش يابند

2.هر دو مي توانند بر اساس رشد عددي افزايش يابند

3.جمعيت مي تواند بر اساس رشد هندسي افزايش يابد در حالي که مواد غذايي نمي تواند جز به صورت رشد عددي افزوده گردد.

۴. جمعيت مي تواند بر اساس رشد عددي افزايش يابد در حالي که مواد غذايي نمي تواند جز به صورت رشد هندسي افزوده گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-از دير باز مهمترين روشهاي جمع آوري اطلاعات جمعيتي کداميک از موارد زير بوده است ؟

۱. سرشماري و تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده   

۲. ثبت وقايع حياتي و تجزيه و تحليل آن

۳. تجزيه و تحليل داده هاي آماري

۴. سرشماري و ثبت وقايع حياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-کداميک از روشهاي زير به طور پيوسته و مستمر تغييرات جمعيت را در طول زمان نشان مي دهد؟

۱. سرشماري 

۲. ثبت وقايع حياتي

۳. بررسي دگرگوني جمعيت

۴. بررسي ساخت جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-در روش نمونه گيري ممکن است نمونه انتخاب شده حاوي کليه ويژگي هاي جامعه آماري نباشد اين مسئله ناشي از چه امري مي تواند باشد؟

۱. عدم انتخاب  روش مناسب براي نمونه گيري و عدم دقت پرسشگران در جمع آوري اطلاعات از نمونه

2. عدم دقت پرسشگران در جمع آوري اطلاعات از نمونه – عدم برآورد صحيح حجم نمونه

3. عدم انتخاب  روش مناسب براي نمونه گيري -عدم برآورد صحيح حجم نمونه

۴. عدم ثبت دقيق وقايع حياتي و  عدم برآورد صحيح تعداد جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-شاخصي که فرآواني وقايع جمعيتي يک سال معين را نسبت به جمعيت ميانه همان سال نشان مي دهد چه ناميده مي شود؟

۱. نسبت  

۲. ميزان هاي خام

۳. ميزان هاي ويژه

۴. ميزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-کداميک از عوامل زير از مهم ترين عوامل اثر گذار در برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شوند؟

۱. ساخت جمعيت و وضع آموزشي

۲. تغييرات جمعيت  – وضع مسکن

۳. ساخت جمعيت و تغييرات آن  

۴. توزيع جغرافيايي جنسيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-در ايران تا قبل از سرشماري ۶۵ ملاک تشخيص شهر از روستا داشتن چه تعداد جمعيت بود؟

۱. کمتر از ۵۵۰۰ نفر   

۲. کمتر از ۶۰۰۰ نفر  

۳. کمتر از ۴۰۰۰ نفر   

۴. کمتر از ۵۰۰۰ نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-فرآيندي که در آن تغييرات اجتماعي ، نوگرايي و تمرکز جمعيت صورت مي گيرد چه ناميده مي شود؟

۱. شهر نشيني   

۲. شهر گرايي   

۳. تراکم جمعيت شهري

۴. يکجانشيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-کداميک از موارد زير بيش از ساير موارد تاثيرات تعيين کننده اي بر روي شاخص نسبت جنسي دارد؟

۱. مهاجرت

۲. مرگ و مير   

۳. علل زيست شناختي  

۴. سطح بهداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- بهترين نوع طبقه بندي جمعيت بر حسب سن کداميک از طبقه بندي هاي زير است ؟

۱. توزيع جمعيت بر حسب گروههاي سني کوچک   

۲. توزيع جمعيت بر حسب گروههاي سني بزرگ

۳. توزيع جمعيت در سنين منفرد

۴. توزيع جمعيت بر حسب گروههاي سني سالخورده و جوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦-کداميک از انواع هرمهاي سني داراي پايه پهن تر و ارتفاع کمتر هستند؟

۱. هرم سني جمعيت هاي رو به سالخوردگي  

۲. هرم سني جمعيت هاي ميانسال

۳. هرم سني جمعيت هاي سالخورده   

۴. هرم سني جمعيت هاي جوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-دوره زندگي فعال ( مدت زمان واقع در بين سن آغاز فعاليت و سن بازنشستگي ) در جوامع مختلف تحت تاثير کداميک ازشاخص هاي زير قرار دارد؟

۱. سن فعاليت  

۲. ترکيب سني و جنسي جمعيت

۳. اميد زندگي به هنگام تولد   

۴. مهاجرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-کداميک از شاخص هاي زير نسبت جمعيت خارج از سن فعاليت را به جمعيت واقع در سن فعاليت نشان مي دهد؟

۱. بار تکفل ناخالص   

۲. بار جمعيتي

۳. بار معيشتي   

۴. ميزان فعاليت عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-تعداد ازدواج هاي انجام گرفته در يک سال تقسيم بر تعداد مجردين واقع در سن ازدواج در ميانه  سال ضربدر ۱۰۰ بيانگرکداميک از شاخص هاي زير است ؟

۱. ميزان ناخالص ازدواج

۲. ميزان خالص ازدواج  

۳. ميانگين سن ازدواج  

۴. عموميت ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-احتمال طلاق در کدام دوره از ازدواج در بالاترين حد خود قرار دارد؟

۵.۱ سال اول ازدواج

۷.۲ سال اول ازدواج

۱۴.۳ سال اول ازدواج

۴. ۳ سال اول ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-کداميک از موارد زير توزيع کليه افرادي را که در نظام آموزشي در مقاطع مختلف مشغول تحصيل هستند بر حسب سن وجنس نشان مي دهد؟

۱. هرم سني 

۲. نسبت اشتغال به تحصيل

۳. هرم آموزشي   

۴. توزيع جمعيت باسواد در سطح آموزش عالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- آسايش ( صحت ) کامل جسمي ، روحي و اجتماعي را چه مي نامند؟

۱. سلامت  

۲. بهداشت

۳. بهداشت فردي

۴. بهداشت عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-حرکات زماني جمعيت ناشي از چه امري مي باشد؟

۱. ولادت – مهاجرت

۲. مرگ و مير – اميد به زندگي

۳. ولادت – مرگ و مير   

۴. مهاجرت – مرگ و مير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- با محاسبه کداميک از ميزان هاي زير مي توان گفت که چه تعداد دختران جانشين مادران خود خواهند شد؟

۱. الگوهاي باروري 

۲. ميزان باروري کل

۳. ميزان باروري ويژه سني

۴. ميزان تجديد نسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-کداميک از ميزانهاي زير يک شاخص توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي هم هست ؟

۱. ميزان هاي مرگ و مير خام   

۲. ميزان باروري کل

۳. اميد به زندگي   

۴. ميزان مرگ و مير کودکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦-کداميک از نظريه هاي زير بر نگرش جامع به مسئله مهاجرتها تاکيد دارد؟

۱. ديدگاه اقتصادي

۲. ديدگاه سياسي

۳. ديدگاه سيستمي   

۴. ديدگاه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-اولين انفجار جمعيت بر کداميک از موارد زير اطلاق مي شود؟

۱. افزايش جمعيت کشورهاي اروپايي

2. افزايش جمعيت در آفريقا و آمريکاي لاتين

3. افزايش جمعيت پس از جنگ جهاني دوم

۴. افزايش جمعيت پس از برپايي سازمان جهاني بهداشت و تحولات شگرف در حمل و نقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-گروهي که نه با افزايش جمعيت موافق است و نه با کاهش آن و نه حد متناسبي را آرزو مي کند چه ناميده مي شود؟

۱. مخالفان افزايش جمعيت

۲. طرفداران ثبات جمعيت

۳. طرفداران حد متناسب جمعيت

۴. طرفداران افزايش متناسب جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-مجموعه تدابيري که از طرف دولت اتخاذ مي شود و با توزيع و ترويج روشهاي مختلف پيشگيري از حاملگي به خانواده امکان مي دهد که تعداد فرزندان خود را بر پايه مصالح جامعه و خانواده انتخاب کنند چه ناميده مي شود؟

۱. کنترل باروري   

۲. بهداشت جمعيت

۳. سياست تنظيم خانواده  

۴. سياست بهبود نسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- به وسيله شاخص ويپل چه چيزي را مي توان نشان داد؟

۱. تمايل افراد به جوان نشان دادن خود  

۲. تمايل افراد به گرد کردن سن

۳. تمايل زنان به جوان نشان دادن خود  

۴. دور باطل توسعه نيافتگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام صادق (ع) : ورع را پيشه خود كنيد زيرا بدانچه نزد خدا هست جز با ورع نتوان رسيد .

عنــوان درس :مباني جغرافياي جمعيت ,مباني جمعيت شناسي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مباني جغرافياي جمعيت ,مباني جمعيت شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ,جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد),آب و هوا شناسي ,ژئومورفولوژي ۱۲۱۶۳۸۲ – ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۷ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – ,علوم اجتماعي مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۹ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – ,رياضيات و کاربردها,آمار و)کاربردها,علوم کامپيوتر۱۲۲۲۲۲۲

ـــــــــ

١کدام گزينه علاوه بر تمام ساکنان فعلي ، غائبان موقت را هم در بر مي گيرد؟

۱. جمعيت اصلي ۲. جمعيت فرعي ۳. جمعيت قانوني ۴. جمعيت واقعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢کدام گزينه ، مفهومِ «ساخت و ترکيب جمعيت » را  بطور دقيق تري منعکس مي کند؟

۱. نحوه ترکيب عناصر و دگرگوني جمعيت  ۲. دگرگوني و ترکيب سني و جنسي  جمعيت

۳. دگرگوني و توزيع جغرافيايي جمعيت   ۴. تعداد جمعيت و نحوه ترکيب عناصر آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣در کدام شاخه جمعيت شناسي ، بي آنکه جمعيت خاصي مورد نظر باشد  ابتدا پديده هاي جمعيتي و ماهيت آنها شناسايي وسپس ، رابطه متقابل آنها با يکديگر جستجو مي شود؟

۱. جمعيت شناسي نظري ۲. جمعيت شناسي توصيفي

۳. جمعيت شناسي رياضي   ۴. جمعيت شناسي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤اميل دورکيم ، تاثير کدام گزينه را در فرايند تقسيم کار اجتماعي مورد توجه قرار داده است ؟

۱. وضع فعاليت و اشتغال جمعيت   ۲. تعداد جمعيت و تراکم آن

۳. ازدواج و طلاق ۴. زاد و ولد و مرگ و مير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥ابوريحان بيروني ،کدام گزينه را مورد توجه قرار داد؟

۱. عوامل بازدارنده توليد مثل و توجه بزرگان ديني به آن ۲. آثار رشد جمعيت و محدوديت منابع غذايي و محيطي

۳. عوامل توليد کننده مرگ و مير و مهاجرت و ازدواج ۴. لزوم خوش رفتاري دولت با مردم و ايفاي حقوق آنان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کدام يک از انديشمندان زير، مرگ و ميرها را بر حسب علت آنها طبقه بندي کرد؟

۱. جان گرانت  ۲. ادموند هالي  ۳. رابرت مالتوس ۴. ابن خلدون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧به عقيده موريس دوورژه ،کدام گزينه موجب مي شود که در علوم اجتماعي ، شناخت برخي امور مشکل و برخي امور غيرممکن شود؟

۱. عدم امکان مشاهده و آزمايش پديده هاي اجتماعي ۲. بي ثباتي و ناپايداري قوانين اجتماعي

۳. قطعي بودن روابط ميان پديده هاي اجتماعي   ۴. سري بودن پديده هاي مذهبي ، سياسي و جنسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٨اطلاعات حاصل از سرشماري چه خوانده مي شود؟

۱. آمارهاي ثبت جمعيتي ۲. آمارهاي حياتي و پايه

۳. آمارهاي جاري جمعيت   ۴. تحليل هاي آماره اي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩مهمترين کار در آمارگيري نمونه اي چيست ؟

۱. انتخاب نمونه مناسب و معرف ۲. انتشار سريع نتايج آماري

۳. گردآوري سريعتر داده ها   ۴. کاهش هزينه هاي نمونه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠چرا تحليلهاي عرضي به اشتباهات محاسبه اي مهمي منجر مي شوند؟

۱. چون با داده هاي مربوط به چندين نسل سر و کار دارند.

۲چون داده هاي مربوط به يک نسل را در طول زمان بررسي مي کنند

۳چون نمي توانند آخرين شرح و بسط وقايع جمعيتي را پيگيري کنند

۴. چون وقايع يکسال معين مستقل از وقايع سالهاي پيش نيستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١در موقع استفاده و نتيجه گيري همزمان از داده ها و اطلاعات دو يا چند سازمان توجه به کدام گزينه ضروري است

۱. شناسايي کامل جامعه آماري ۲. يکسان بودن تعاريف و مفاهيم

۳. آماده سازي نيروي انساني کارآمد  ۴. گسترش فرهنگ آماري در سطوح مختلف جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢کدام عامل ، نقش و اهميت عوامل طبيعي را در ميزان انبوهي و پراکندگي جمعيت کاهش داده است ؟

۱. افزايش جمعيت  ۲. بالا رفتن سطح دانش و آگاهي

۳. عوامل اجتماعي ۴. عوامل اداري – سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣رابرت پارک، براي تفکيک جامعه شهري از جامعه روستايي ،کدام گزينه را مورد توجه و تاکيد قرارداده است ؟

۱. تعداد جمعيت ۲. اقتصاد صنعتي ۳. وجود شهرداري   ۴. ويژگيهاي فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤اصطلاح شهرگرايي در مورد کدام شهرها به کار مي رود؟

۱. شهرهاي دوره رنسانس ۲.شهرهاي سده هاي ميانه

۳. شهرهاي صنعتي قرن نوزدهم ۴.شهرهاي کشورهاي در حال توسعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٥براي محاسبه تراکم زيستي جمعيت ،کدام گزينه در مخرج کسر قرار داده مي شود؟

۱. مساحت زمين قابل کشت يا زير کشت   ۲. مجموع منابع داراي ارزش اقتصادي

۳. مساحت جنگلها و مراتع و مزارع ۴. مساحت زمين زير کشت در شهرها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦دو عامل موثر در تغييراتِ نسبت جنسي کدامند؟

۱. باروري زنان و مرگ و مير  ۲. ازدواج و مهاجرت

۳. مرگ و مير و مهاجرت ۴. باروري زنان و مرگ و مير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧نوزادي که در اول فروردين ۱۳۸۵ به دنيا آمده  باشد ،در پنجم فروردين ۱۳۸۷ چند ساله مي شود؟

۱. دو ساله درست ۲. دو ساله مداوم ۳. سه ساله درست   ۴. سه ساله مداوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨در جمعيتهاي جوان ،  تقريباً چند درصد از جمعيت به سنين بالاي ۶۵ سال مي رسند؟

۲۵.۱ درصد   ۱۵.۲   درصد  ۱۰.۳ درصد   ۵.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩هرم سني جمعيتهاي رو به سالخوردگي ،کدام گزينه را نشان مي دهد؟

۱. کاهش مواليد ۲. افزايش مواليد

۳. افزايش مرگ و مير  ۴. افزايش زيادِ سالخوردگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠منظور از جمعيت واقع در سن فعاليت چيست ؟

۱. کليه افراد ۱۵ ساله و بالاتر  ۲. کليه افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله

۳. جمعيت کمتر از ۶۵ ساله  ۴. کل جمعيت شاغل و غير شاغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١کدام گزينه ، مصداق توزيع جمعيت شاغل بر حسب وضع شغلي است ؟

۱. کشاورزي ، صنعت ، خدمات  ۲. استخراج معادن ، کشاورزي ، عمده فروشي

۳. کارکنان مشاغل علمي ، فني و تخصصي   ۴. کارفرما، کارکن مستقل ، مزد و حقوق بگير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢براي محاسبه کدام شاخص ، تعداد کل جمعيت به تعداد جمعيت شاغل تقسيم مي شود؟

۱. نسبت وابستگي   ۲. نسبت اشتغال ۳. بار معيشتي  ۴. بار جمعيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٣افزايش ميزان همخانگي در غرب چه نتيجه اي به بار آورده است ؟

۱. کاهش سن ازدواج  ۲. افزايش ازدواجهاي رسمي

۳. کاهش ميزان باروري ۴. افزايش وصلت جنسي دائمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤براي مطالعه عموميت ازدواج در يک جمعيت کدام گزينه بررسي مي شود؟

۱. درصد ازدواج کرده ها در گروه سني ۴۵-۴۹  ساله ۲. درصد ازدواج نکرده ها در گروه سني ۴۵-۴۹ ساله

۳. درصد ازدواج کرده ها در گروه سني ۲۰-۲۴   ساله   ۴. درصد ازدواج نکرده ها در گروه سني ۲۰-۲۴   ساله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در ارتباط با خانواده و خانوار، جمعيت شناسان عمدتاً بر دگرگونيهاي کدام گزينه تمرکز مي کنند؟

۱. ساخت و کارکرد خانواده   ۲. َبعد خانواده

۳. َبعد خانوار   ۴. وضع اقتصادي خانوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦منظور از «سواد»چيست ؟

۱. داشتن مدرک تحصيلي   ۲. کسب آموزش فقط در موسسات رسمي

۳. اشتغال به تحصيل  ۴. توانايي خواندن و نوشتن به يکي از زبانها و لهجه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧در سال  تحصيلي ۱۳۸۱-۱۳۸۲ ، پذيرفته شدگان دانشگاه ها در کدام استان داراي بالاترين نسبت جنسي بوده اند؟

۱. سيستان و بلوچستان ۲. تهران ۳. اصفهان ۴. گيلان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨در ساخت سني جوان ،کدام گروه سني آسيب پذيرترين گروه است ؟

۱. کمتر از ۵ سال ۵.۲ تا ۹ ساله  ۶۰.۳ تا ۶۴ ساله ۶۵.۴  ساله و بالاتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩مطابق سرشماري ۱۳۶۵، تعداد اتاقهاي چند درصد از خانوارهاي ۴ نفري و بيشتر ، کمتر از حداقل لازم بوده است ؟

۵۰.۱   درصد  ۳۳.۲   درصد  ۲۱.۳   درصد  ۱۰.۴   درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠کدام گزينه ساده ترين ابزار شناسايي سطح زاد و ولد در يک جامعه معين است ؟

۱. ميزان باروري عمومي ۲. ميزان باروري نکاحي

۳. ميزان باروري  ويژه سني   ۴. ميزان مواليد خام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام هادی (ع) : طمع خصلتي ناروا و ناشايست است .

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

تابستان 94

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۷ – , آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – , علوم ,اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۹ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – , آمار و کاربردهارياضيات و کاربردها, علوم کامپيوتر۱۲۲۲۲۲۲

ـــــــــــ

١- جمعيتي که معمولا در يک ناحيه معين زندگي مي کنند و اساسا" اين سرزمين را محل سکونت اصلي و دائمي خود مي دانند

چه ناميده مي شود؟

۱. جمعيت قانوني  ۲. جمعيت اصلي   ۳. جمعيت فرعي   ۴. جمعيت باز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- افزايش يا کاهش جمعيت تحت تاثير دو عامل ولادت و مرگ و مير را چه مي نامند؟

۱. حرکات مکاني   ۲. جمعيت باز ۳. حرکات زماني   ۴. جمعيت قانوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- جمعيت شناسي نظري يا محض به بررسي چه امري مي پردازد؟

۱. بررسي وقايع چهارگانه حياتي

۲ بررسي دو عامل ولادت و مرگ و مير

۳ روابط کمي پديده هاي جمعيتي را با يکديگر و بصورت کلي و بدون در نظر گرفتن تاثير پديده هاي غير جمعيتي بررسي مي کند

۴. روابط کيفي پديده هاي جمعيتي را با يکديگر و بصورت کلي و بدون در نظر گرفتن تاثير پديده هاي غير جمعيتي بررسي مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در بين علوم زير کدام علم رابطه نزديک تري با جمعيت شناسي دارد؟

۱. اقتصاد  ۲. آمار   ۳. جامعه شناسي   ۴. جغرافيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-کدام يک از انديشمندان زير اصطلاح جمعيت شناسي را ابداع کرده است ؟

۱. گيارد   ۲. مالتوس ۳. زلينسکي   ۴. گرانت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- کدام يک از موارد زير از ديرباز مهم ترين روشهاي جمع آوري اطلاعات جمعيتي به شمار مي رود؟

۱. سرشماري و تجزيه و تحليل داده ها   ۲. ثبت وقايع حياتي و تجزيه و تحليل آنها

۳. تحليل داده هاي آماري و فراواني  ۴. سرشماري و ثبت وقايع حياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام يک از موارد زير گوياي سطح توسعه اقتصادي و اجتماعي يک جامعه است ؟

۱. ولادت  ۲. طلاق  ۳. مرگ   ۴. ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در کدام يک از گزينه هاي زير مخرج کسر جمعيتي است که مستقيما در معرض واقعه مورد مطالعه هستند، هر چند که در

معرض واقعه بودن نيز تا حد بسياري نسبي است ؟

۱. ميزان هاي ويژه يا خالص  ۲. ميزان هاي خام يا ناخالص

۳. نسبت   ۴. ميزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-کداميک از گزينه هاي زير از مهم ترين عوامل اثر گذار در برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي محسوب مي شوند؟

۱. ساخت جمعيت و وضع آموزش ۲. تغييرات جمعيت – وضع مسکن

۳. ساخت جمعيت و تغييرات آن  ۴. توزيع جغرافيايي جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- پيش بيني مي شود که شهري شدن آينده جمعيت جهان ، عمدتا بر دوش کشورهاي عقب نگه داشته شده آسيا، آفريقا و

آمريکاي لاتين باشد. اين پيش بيني ناشي از کداميک از موارد زير است ؟

۱. شهرگرايي اين کشورها   ۲. تراکم جمعيت

۳. توزيع جغرافيايي جمعيت  ۴. شهرنشيني اين کشورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- عوامل موثر بر تغييرات نسبت جنسي کدام يک از موارد زير است ؟

۱. مرگ و مير و باروري ۲. مرگ و مير و ازدواج ۳. مرگ و مير و مهاجرت   ۴. مهاجرت و باروري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام يک از کشورهاي زير داراي ساخت سني جوان هستند؟

۱. کشورهايي که بر اساس آزمون ورتهايم ۴۰ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ۱۵ سال مي باشد

۲ کشورهايي که بر اساس آزمون ورتهايم ۴۵ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ۱۵ سال مي باشد

۳ کشورهايي که بر اساس آزمون ورتهايم ۳۰ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ۱۵ سال مي باشد

۴. کشورهايي که بر اساس آزمون ورتهايم ۵۲ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ۱۵ سال مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-هرم سني که در آن تغييرات اندکي در تعداد گروه سني بالاي ۶۵ سال ديده مي شوند چه ناميده مي شود؟

۱. هرم سني جمعيت هاي سالخورده  ۲. هرم سني جمعيت هاي رو به نقصان

۳. هرم سني منفرد  ۴. هرم سني ميانسالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام يک از موارد زيرتحت تاثير اميد زندگي به هنگام تولد مي باشد؟

۱. هرم سني جمعيت هاي جوان  ۲. ترکيب جنسي جمعيت

۳. دوره زندگي فعال ۴. سالخوردگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- کدام يک از شاخص هاي زير جمعيت فعال را به صورت درصدي از جمعيت کل نشان مي دهد و مقدار آن تحت تاثير ترکيب

سني و جنسي جمعيت و … متفاوت است ؟

۱. جمعيت فعال ۲. بار تکفل ناخالص

۳. بار جمعيتي و معيشتي   ۴. ميزان فعاليت عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- از ديدگاه جمعيت شناسي کدام يک از گزينه هاي زير از عوامل بسيار موثر در ايجاد و استعداد بالقوه افزايش جمعيت و

منشا تاثيرات فراوان در ساخت سني و جنسي آن است ؟

۱. ترکيب جمعيت  ۲. مهاجرت   ۳. ازدواج  ۴. ديررسي ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-تعداد ازدواج هاي انجام گرفته در يک سال به جمعيت مجردين واقع در سن ازدواج در ميانه سال را چه مي گويند؟

۱. ميزان ناخالص ازدواج ۲. ميانگين سني ازدواج ۳. عموميت ازدواج  ۴. ميزان خالص ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- احتمال طلاق در کدام يک از سالهاي ازدواج در بالاترين حد خود قرار دارد؟

۷.۱ سال اول ازدواج   ۵.۲ سال اول ازدواج   ۳. ۱ سال اول ازدواج   ۱۴.۴ سال اول ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-کدام يک از شاخص هاي زير توزيع کليه افرادي را که در نظام آموزشي و در مقاطع مختلف مشغول تحصيل هستند بر

حسب سن و جنس نشان مي دهد؟

۱. نسبت جنسي ۲. توزيع جمعيت باسواد

۳. هرم آموزشي ۴. نسبت اشتغال به تحصيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- از طريق بررسي تحولات کدام يک از گزينه هاي زير مي توان بهبود وضع مسکن در طول زمان را ارزيابي کرد؟

۱. توزيع واحدهاي مسکوني بر حسب تعداد اتاق   ۲. تاثير افزايش جمعيت بر تقاضاي مسکن

۳. تراکم جمعيت   ۴. توزيع واحدهاي مسکوني بر حسب تعداد خانوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- در مطالعه کدام يک از موارد زير در واقع با باروري سر و کار داريم ؟

۱. تعداد ولادتها ۲. تعداد ولادتها در  جمعيت داراي قابليت بارآوري

۳. فراواني ولادتها در جمعيتي که قابليت باآوري دارد   ۴. قابليت بارآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در جوامع توسعه يافته ، ميزان هاي باروري ويژه سني به علت کنترل باروري بسيار پايين تر است اين نوع باروري را چه مي

گويند؟

۱. الگوي مالتوسي  ۲. الگوي طبيعي

۳. تجديد نسل  ۴. الگوي طبيعي و مالتوسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- ميانگين سالهايي که يک نوزاد در زمان و مکان معيني زندگي خواهد کرد چه ناميده مي شود؟

۱. ميزان باروري عمومي ۲. ميزان باروري واقعي  ۳. عمر متوسط ۴. ميزان مواليد خام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- با توجه به تعريف مهاجرت کدام يک از موارد زير مهاجرت محسوب نمي شود؟

۱. کوچ ايلات و عشاير

۲ ترک محل زندگي به ميل و اختيار خود

۳ ترک محل زندگي بدليل جنگهاي طولاني

۴. ترک محل زندگي بصورت گروههاي وسيعي از افراد يا خانواده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- پيامدهاي مهاجرت تا اندازه زيادي بستگي به کدام يک از عوامل زير دارد؟

۱. جاذبه هاي مقصد که نقش اساسي در مهاجرپذيري دارد

۲ دافعه مبدا که نقش اساسي در مهاجر فرستي دارد

۳ خصوصيات مهاجراني که در جريانهاي مهاجرت نقش مسلط دارند

۴. توزيع جغرافيايي جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کانون اولين انفجار جمعيت کدام يک از کشورهاي زير است ؟

۱. اروپا ۲. جهان سوم  ۳. آسيا   ۴. آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- از نظر" فرانسواپرو" کدام يک از عوامل زير محرک اصلي کار و توليد به شمار مي رود؟

۱. افزايش مواليد   ۲. کاهش مرگ و مير  ۳. کنترل مواليد   ۴. فشار جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- مجموعه اصول و تدابيري که چگونگي و حدود فعاليت دولت را در امور جمعيتي و يا اموري که نتايج جمعيتي دارند تعيين

مي کند چه مي نامند؟

۱. سياست تنظيم خانواده   ۲. سياست جمعيتي

۳. سياست مستقيم جمعيتي ۴. سياست غير مستقيم جمعيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- ميان مفهوم مالتوسي کنترل مواليد و تنظيم خانواده چه رابطه اي وجود دارد؟

۱. هر دو در جهت محدود کردن باروري اعمال مي شود

۲ مفهوم مالتوسي کنترل مواليد هم در جهت محدود کردن باروري اعمال مي شود و هم   در جهت افزايش مواليد در حالي که  سياست

تنظيم خانواده صرفا جهت محدود کردن تعداد مواليد  به اجرا در مي آيد

۳ کنترل مواليد صرفا در جهت محدود کردن باروري قرار دارد حال آنکه سياست تنظيم خانواده علاوه بر آن ميتواند در جهت افزايش

تعداد مواليد نيز به اجرا در آيد

۴. هر دو در جهات تامين جمعيت متناسب براي جامعه به اجرا در مي آيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- در کدام يک از نظام هاي اقتصادي زير توجه برنامه ريزان به تشويق و هدايت غير مستقيم فعاليت هاي اقتصادي است ؟

۱. اقتصاد سوسياليستي  ۲. اقتصاد مختلط و سوسياليستي

۳. اقتصاد مختلط   ۴. اقتصاد سرمايه داري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد – صلي الله عليه و آله – بنده و فرستاده خود درود فرست همچنان كه پيام تو را رسانيد ، و فرمانت را به صداي بلند و آشكارا بيان كرد ( اشاره به قول خداي تعالي " سوره 15 ، آيه 94 " : فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين يعني پس به صداي بلند و آشكارا آنچه را كه به آن مأموري برسان و از كفار روبگردان ) و بندگانت را پند داد ( كه به راه حق درآيند )

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۷ – , آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – , علوم

,اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۹ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – , آمار و کاربردها

رياضيات و کاربردها, علوم کامپيوتر۱۲۲۲۲۲۲

ـــــــــــ

١به مجموعه اي متشکل از عناصر، اجزا يا افراد اطلاق مي شود که حداقل يک ويژگي مشترک دارند.

۱. جمعيت  ۲ . جامعه آماري ۳ . ساختار جمعيتي ۴ . ترکيب جمعيت

٢به جمعيتي گفته مي شود که به هنگام سرشماري در آن محل معين حاضر بودند و فقط شامل ساکنان حاضر بعلاوه

مسافران ،مهمانان و … است ؟

۱. جمعيت دوفاکتو ۲ . جمعيت بسته   ۳ . جمعيت قانوني   ۴ . جمعيت اصلي

٣مطالعه و شناخت علمي پديده هاي جمعيتي به منظور تعميق و گسترش وجوه مختلف علم جمعيت شناسي هدف کدام

شاخه از جمعيت شناسي است ؟

۱. شاخه نظري  ۲ . شاخه کاربردي  ۳ . جمعيت شناسي کمي   ۴ . جمعيت شناسي کيفي

٤در کدام ساخت سني ، به دليل بالا بودن ميزانهاي باروري ، تعداد کودکان زير پنج سال زيادتر شده و بخش مهمي از خدمات

بهداشتي به اين سمت هدايت مي شود؟

۱. ساخت سني جوان   ۲ . ساخت سني رو به سالخوردگي

۳. ساخت سني سالخورده  ۴ . ساخت سني رو به جواني

٥تاثير جمعيت بر تقاضاي مسکن ، تحت کدام عامل زير مطالعه مي شود؟

۱. صحت داده هاي سرشماري ۲ . ثبت دقيق ولادت و مرگ و مير

۳. رشد جمعيت شهرنشين ۴ . رشد بيکاري و کم کاري

٦در کدام شاخص باروري ، مخرج کسر، جمعيت زنان ۱۵-۴۹ در ميانه سال است ؟

۱. ميزان باروري واقعي ۲ . ميزان باروري عمومي   ۳ . ميزان مواليد خام ۴ . ميزان تجديد تسل

٧کداميک از عوامل زير موجب بالا بودن سطح باروري در جوامع در حال توسعه (بويژه جوامع روستايي ) است ؟

۱. افزايش سطح سواد و تحصيلات زنان   ۲ . توسعه ارتباطات و فناوريهاي مختلف

۳. کاهش ميزان هاي مهاجرت شهري ۴ . بالا بودن ميزان مرگ و مير کودکان

٨ميانگين سالهايي که انتظار مي رود يک نوزاد در زمان و مکان معيني زندگي کند چه نام دارد؟

۱. ميانه سني   ۲ . ميانگين سني   ۳ . اميد زندگي  ۴ . احتمال بقا

 ٩کداميک از موارد زير، مهاجرت محسوب نمي شود؟

۱. تغيير محل زندگي به صورت دايم  ۲ . کوچ ايلات و عشاير (ييلاق و قشلاق )

۳. سکونت عشاير در روستاها ۴ .سکونت روستاييان در شهرها

١٠معمولا در مناطق مهاجرفرست کداميک از پيامدهاي زير ملاحظه مي شود؟

۱. افزايش نسبي دستمزدها ۲ . تسريع نسبي پيشرفت

۳. افزايش ميزان مواليد ۴ . افزايش جمعيت فعال

١١اگر جمعيت يک شهر ۷۰۰۰ نفر و ميزان رشد طبيعي آن ۳ درصد باشد سالانه چند نفر به جمعيت اين شهر اضافه مي شود؟

۱. ۲۱۰ نفر  ۲ . ۲۳۳ نفر ۳ . ۲۷۰ نفر  ۴ . ۳۰۳ نفر

١٢از ميان علوم زير کداميک رابطه نزديکي با جمعيت شناسي دارد؟

۱. اقتصاد ۲ . جامعه شناسي   ۳ . آمار   ۴ . جغرافيا

١٣از چه سالي سياست هاي جمعيتي ايران به يکباره کنار گذاشته شد و ميزان رشد جمعيت به شدت افزايش يافت ؟

۱۳۷۳ . ۴ ۱۳۶۵ . ۳   ۱۳۵۷ . ۲ ۱۳۴۷ .۱

١٤کدام اقتصاددان مي پنداشت که فشار جمعيت ، همواره محرک اصلي کار و توليد به شمار مي رود؟

۱. رابرت مالتوس   ۲ . استوارت ميل   ۳ . فرانسوا پرو   ۴ . آلفرد سووي

١٥کدام علم ، به اصول  و روشهايي مي انديشد که هدف آن بهبود و اصلاح کيفي جمعيتهاي انساني است ؟

۱. سياست جمعيتي ۲ . کنترل مواليد   ۳ . بهبود نسل   ۴ . تنظيم خانواده

١٦ابن خلدون علل مرگ و مير در شهرهاي پرجمعيت را چه مي داند؟

۱. محدوديت منابع غذايي در اثر افزايش مهاجرت و بيماريها از جمله طاعون

۲ توسعه اجتماع و افزايش جمعيت و انواع بيماريها از جمله طاعون

۳ توسعه اجتماع و افزايش جمعيت و فاسد شدن هوا

۴. توسعه اجتماع و افزايش جمعيت و فاسد شدن هوا و انواع بيماريها از جمله طاعون

١٧در کدام روش با استفاده از بررسيها، مصاحبه ها و پرسشنامه ها واقعيت اجتماعي مستقيما مورد مطالعه و اندازه گيري واقع

مي شود؟

۱. مشاهده اسنادي  ۲ . مشاهده مستقيم ۳ . نمونه گيري  ۴ . سرشماري

١٨بهترين ايام سرشماري چه زمانهايي است ؟

۱. روزهاي تعطيلات تابستان و روزهايي که تحرک افراد و جمعيتها به حداقل مي رسد

۲ روزهايي که تحرک افراد و جمعيتها به حداقل مي رسد

۳ روزهايي که تحرک افراد و جمعيتها به حداکثر مي رسد

۴. ايام نوروز و روزهايي که تحرک افراد و جمعيتها به حداکثر مي رسد

١٩علت تاخير در اعلام واقعه ولادت چه مي باشد؟

۱. اعلام به موقع ولادت نوزاد توسط والدين و کم کاري در ثبت آنها توسط ماموران ثبت احوال

۲ عدم پوشش کامل خدمات مربوط به  شبکه بهداشت  و درمان مناطق روستايي و عشايري

۳ تاخير پزشک در تاييد تولد نوزاد عليرغم اعلام به موقع ولادت نوزاد توسط والدين

۴. عدم اعلام به موقع ولادت نوزاد توسط والدين و  تاخير مامور ثبت احوال در مراجعه به روستاها

٢٠يکي از مهم ترين قدمهاي انجام تحليل هاي جمعيتي کدام يک از موارد زير است ؟

۱. طبقه بندي داده ها  ۲ . کد گذاري داده ها

۳. بررسي و ارزيابي دقت ، صحت و سقم داده ها  ۴ . استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري

٢١کدام يک از عوامل زير نقش مهم تري در ايجاد جوامع انساني و تمدنها و به تبع آن تراکم جمعيت داشته است ؟

۱. آب   ۲ . درجه حرارت مناسب

۳. وجود زمينهاي پست و حاصلخيز   ۴ . عوامل اقتصادي

٢٢اگر آمارهاي مربوط به هر جمعيت دقيقا متعلق به يک منطقه و در يک سال معين (يعني همزمان ) جمع آوري شده باشند

همواره مجموع سه نسبت کوچ نشيني ، روستانشيني و شهرنشيني برابر با چه عددي است ؟

۱۵۰ . ۴  ۱۲۰ . ۳   ۱۰۰۰ . ۲  ۱۰۰ .۱

٢٣نسبت شهرنشيني در کل کشورهاي توسعه يافته در مقايسه با نسبت شهرنشيني درکشورهاي در حال توسعه چگونه است ؟

۱. يک سوم کشورهاي در حال توسعه است  ۲ . دو برابر  کشورهاي در حال توسعه است

۳. نصف  کشورهاي در حال توسعه است  ۴ . چهار برابر  کشورهاي در حال توسعه است

٢٤نسبت جنسي مهم ترين معيار و شاخص کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. توزيع نسلي  ۲ . هرم جنسي   ۳ . ترکيب جنسي   ۴ . ترکيب سني

٢٥نسبت جنسي به هنگام تشکيل جنين کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. ۱۰۰ تا ۱۰۵ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر ۲ . ۱۱۰ تا ۱۲۵ پسر در مقابل ۱۰۵ دختر

۳. ۱۲۵ تا ۱۴۶ پسر در مقابل ۱۰۰ دختر ۴ . ۱۴۶ تا ۱۶۴ پسر در مقابل ۱۰۵ دختر

٢٦کداميک از شاخص هاي زير شاخص عمومي تعيين کننده ساخت جمعيت است ؟

۱. ميانگين سني ۲ . ميانه سني

۳. هرم سني ۴ . نمايش هندسي جمعيت

٢٧در ساخت سني جوان ، حداقل چند درصد از جمعيت کل در سنين صفر تا چهارده ساله قرار دارد؟

۱. سي درصد   ۲ . پنجاه درصد ۳ . سي و سه درصد ۴ . چهل درصد

٢٨با کدام يک از شاخص هاي زير مي توان گفت که بار چند نفر از کل جمعيت بر دوش يک نفر از جمعيت فعال و نيز يک نفر از

جمعيت شاغل است ؟

۱. بار تکفل ناخالص و خالص  ۲ . نسبت هاي اشتغال و بيکاري

۳. ميزان فعاليت عمومي و کل ۴ . بار جمعيتي و بار معيشتي

٢٩معمولا سرعت ازدواج را با مطالعه تطبيقي درصد ازدواج کرده ها در چه گروه هاي سني محاسبه مي کنند؟

۱. در گروه هاي سني ۱۹-۱۵ ساله و ۲۴-۲۰ ساله و براي زنان و مردان جداگانه

۲ در گروه هاي سني  ۲۴-۲۰ ساله و ۳۰-۳۴ ساله و براي زنان و مردان جداگانه

۳ در گروه هاي سني ۱۹-۱۵ ساله و  ۲۹-۲۵ ساله و براي زنان و مردان جداگانه

۴. در گروه هاي سني ۲۴-۲۰ ساله و ۲۹-۲۵ ساله و براي زنان و مردان جداگانه

٣٠در سال تحصيلي ۸۱- ۸۲ پايين ترين نسبت جنسي پذيرفته شدگان دانشگاه ها در ايران مربوط به کدام استان است ؟

۱. اصفهان   ۲ . گيلان ۳ . تهران ۴ . آذربايجان شرقي

امام جعفر صادق (ع) : هر كه به يك زندگي ساده از خدا راضي باشد خدا هم به عمل اندك او راضي شود .

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ), علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۷ – , آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – , علوم

,اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۹ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – , آمار و کاربردها

علوم کامپيوتر, رياضيات و کاربردها۱۲۲۲۲۲۲

ـــــــــــــــ

١- عده کل ساکنان يک منطقه را چه مي نامند؟

۱. جمعيت فرعي ۲. جمعيت باز  

۳. جمعيت اصلي ۴. جمعيت حاضر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از شاخه هاي جمعيت شناسي کمي يافته ها، روشها و اصول جمعيتي را که در جمعيت شناسي نظري نظام داده

شده اند در جمعيت هاي خاص به کار مي بندد و ويژگي هاي کمي ساختار جمعيت و نيز تغييرات زماني و مکاني آن را

شناسايي مي کند؟

۱. جمعيت شناسي نظري   ۲. جمعيت شناسي رياضي

۳. جمعيت شناسي توصيفي   ۴. جمعيت شناسي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- رابطه متقابل انسان و محيط موضوع مطالعه چه علمي است ؟

۱. جغرافياي انساني  ۲. جغرافياي سکونت   

۳. جغرافياي اجتماعي ۴. جغرافياي فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- نخستين جدول مرگ و مير را چه کسي بنا نمود؟

۱. جان گرانت   ۲. توماس رابرت مالتوس  

۳. ادموند هالي  ۴. ابن مسکويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- کدام يک از روشهاي زير به تحليل و بررسي سندهايي مي پردازد که حاوي اطلاعاتي درباره پديده هاي اجتماعي هستند؟

۱. مشاهده غير مستقيم   ۲. مشاهده مستقيم

۳. تحليل محتوا   ۴. مشاهده ميداني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- از سرشماري براي مطالعه چه امري استفاده مي شود؟

۱. مطالعه جمعيت قانوني و ترکيب آن   

۲. مطالعه جمعيت قانوني و ساخت آن

۳. مطالعه ساخت و ترکيب جمعيت 

۴. مطالعه ساخت جمعيت واقعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کدام يک از موارد زير در مورد تفاوت بين سرشماري و ثبت وقايع حياتي صحيح مي باشد؟

۱. سرشماري ،تصويري از  وضع جمعيت را به طور پيوسته و مستمر در طول زمان نشان مي دهد حال آنکه ثبت وقايع حياتي وضع

جمعيت را در لحظه اي از زمان نشان مي دهد.

۲ سرشماري ها از دقت کافي برخوردارند در حالي که ثبت وقايع حياتي از دقت کافي برخوردار نيست .

۳ هزينه در روش سرشماري هر چند زياد است ولي در عوض از دقت بالايي برخوردار مي باشد حال آنکه در روش ثبت وقايع چنين

نيست .

۴. ثبت وقايع حياتي ،تصويري از  وضع جمعيت را به طور پيوسته و مستمر در طول زمان نشان مي دهدو  از دقت کافي برخوردار مي

باشد حال آنکه سرشماري  وضع جمعيت را در لحظه اي از زمان نشان مي دهد و از دقت کافي برخوردار نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- کدام يک از روشهاي زير در شمارش مستقيم جمعيت کاربردي ندارند؟

۱. ايجاد دفاتر ثبت احوال متحرک 

۲. ثبت وقايع حياتي از طريق تهيه تاريخ محلي براي روستاها

۳. تکنيک برآورد جمعيت از طريق اطلاعات ماهواره اي

۴. ايجاد دفاتر ثبت احوال محلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- مهمترين عامل اثرگذار بر ساير ويژگيهاي جمعيتي و ساخت کل جمعيت که نشانگر نحوه پراکندگي جمعيت بر حسب سن و

حنس در جامعه است کدام يک از موارد زير است ؟

۱. ترکيب سني و جنسي جمعيت

۲. وضع زناشويي و خانوار

۳. توزيع جغرافيايي

۴. وضع بهداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- شيوه زندگي که مبتني بر پرورش دام مي باشد چه ناميده مي شود؟

۱. روستانشيني  . يکجانشيني

۳. کوچ نشيني و روستانشيني ۴. کوچ نشيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- کوچ نشيني از چه زماني و به چه دليل به مرور رو به زوال گذاشت ؟

۱. پس از انقلاب صنعتي در اروپا و گسترش فرهنگ و تمدن غرب

۲ پس از رنسانس و در اثر اصلاحات مذهبي

۳ پس از انقلاب کشاورزي و افزايش توليد

۴. پس از انقلاب روسيه و در اثر مالکيت اشتراکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- فرآيندي که در آن تغييرات اجتماعي ، نوگرايي و تمرکز جمعيت صورت مي گيرد چه ناميده مي شود؟

۱. شهرگرايي   ۲. شهرنشيني   

۳. صنعتي شدن ۴. تراکم شهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کدام يک از موارد زير ويژگي اصلي هر فرد انسان به عنوان واحد شمارش مطالعات جمعيتي است که در جاي جاي زندگي

اجتماعي انسان نقش تعيين کننده و حساس دارند ؟

۱. سن و تاهل  ۲. جنس و تاهل

۳. سن و اشتغال   ۴. سن و جنس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- پس از تولد نسبت جنسي تا چه سني تقريبا ثابت مي ماند؟

۷.۱ سالگي ۵.۲ سالگي  

۳.۳ سالگي ۱۰.۴ سالگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٥- کداميک از جمعيت هاي زير خارج از سنين فعاليت اقتصادي هستند؟

۱. گروه ۱۴-۰ ساله  ۲. گروه ۶۴-۱۵ ساله

۳. گروه ۶۵ ساله و بالاتر  ۴. گروه ۱۴-۰ و ۶۵ ساله و بالاتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- در اثر کدام عامل پايه هرم همواره عريض مي شود؟

۱. مهاجرپذيري ۲. مهاجرفرستي

۳. باروريهاي زياد   ۴. افزايش مرگ و مير در هر سن معين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- تحت تاثير ساخت سني ، جمعيت فعال  واقع در سن فعاليت در کدام يک از جمعيت هاي زير بيشتر است ؟

۱. در جمعيت هاي جوان بيشتر از جمعيت هاي سالخورده است

۲ در جمعيت هاي سالخورده بيشتر از جمعيت هاي جوان است

۳ در جمعيت هاي رو به سالخورده بيشتر از جمعيت هاي جوان است

۴. در جمعيت هاي جوان بيشتر از جمعيت هاي رو به سالخورده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کداميک از موارد زير بيکاري واقعي نيست بلکه يک بيکاري نامطلوب است ؟

۱. بيکاري مطلق ارادي   ۲. بيکاري پنهان

۳. بيکاري مطلق غير ارادي ۴. بيکاري مطلق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کدام يک از موارد زير جزء نتايج بالاي ميزان هاي همخانگي در غرب است ؟

۱. سنين پايين ازدواج و ميزان هاي بالاي باروري  

۲. سنين بالاي ازدواج و ميزان هاي پايين باروري

۳. افزايش تعداد مجردين 

۴. کاهش تعداد مجردين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام يک از موارد زير جزء تعريف و مشخصه خانوار مي باشد؟

۱. هر خانوار مي تواند خانواده محسوب شود  

۲. در خانوار روابط خويشاونديي ملاک است

۳. خانوار يک مفهوم جامعه شناختي است   

۴. هر خانواده مي تواند يک خانوار محسوب شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام يک از شاخص هاي زير ميتواند ميزان برابري شانس ورود دختران و پسران را به نظام آموزشي مورد سنجش قرار

دهد؟

۱. هرم هاي آموزشي و نابرابري هاي تحصيلي

۲. توزيع جمعيت باسواد در سطح آموزش عالي

۳. شاخص نسبت جنسي اشتغال به تحصيل   

۴. شاخص نسبت جنسي دانش آموزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- در سال ۱۳۶۵ چند درصد از خانوارهاي ۴ نفره و بيشتر ايراني داراي کمتر از سه اتاق بودند؟

۲۱.۱ درصد   ۱۹.۲ درصد   ۳۵.۳ درصد   ۳۳.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- اولين عامل حرکت زماني جمعيت کداميک از موارد زير است ؟

۱. زاد و ولد ۲. مهاجرت

۳. مرگ و مير  ۴. اميد به زندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- يکي از عوامل بالا بودن سطح باروري در جوامع در حال توسعه (به ويژه جوامع روستايي ) چه مي باشد؟

۱. بالا بودن ميزان مرگ و مير کودکان

۲. پايين بودن ميزان مرگ و مير کودکان

۳. پيشرسي ازدواج

۴. نبود امکانات و وسايل پيشگيري از باروري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- ميانگين سال هايي است که يک نوزاد در زمان و مکان معيني زندگي خواهد کرد چه ناميده مي شود؟

۱. ميزان مرگ و مير کودکان يک ساله

۲. ميزان مرگ و مير سني

۳. اميد به زندگي

۴. تجديد نسل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- بهترين روش مطالعه مهاجرت کدام يک از موارد زير است ؟

۱. طبقه بندي مهاجرت از نظر قدرت تصميم گيري  

۲. طبقه بندي مهاجرت از نظر منشاء جغرافيايي

۳. طبقه بندي مهاجرت از نظر تعداد مهاجران  

۴. طبقه بندي مهاجرت از نظر محدوده سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- سهم کدام گروه سني در مهاجرت عمده است ؟

۱. مهاجران واقع در گروه سني ۲۵-۱۵   

۲. مهاجران واقع در گروه سني  ۳۰-۱۵

۳. مهاجران واقع در گروه سني  ۳۵-۱۵  

۴. مهاجران واقع در گروه سني ۴۰-۱۵

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-وقتي تفاضل تعداد مواليد زنده و تعداد مرگ و مير را با تفاضل تعداد مهاجرين وارد شده و تعداد مهاجرين خارج شده رابا

هم جمع کنيم شاخص محاسبه شده کداميک از موارد زير است ؟

۱. ميزان افزايش سالانه طبيعي جمعيت  

۲. رقم خام افزايش مطلق جمعيت

۳. ميزان افزايش سالانه مطلق جمعيت   

۴. رقم خام افزايش طبيعي جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کانون انفجار دوم جمعيت کجاست ؟

۱. اروپا ۲. کشورهاي توسعه يافته

۳. جهان سوم  ۴. آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- کدام يک از موارد زير علاوه بر ماهيت زيست شناختي تحت تاثير عوامل محيطي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي قرار دارد؟

۱. بهداشت ۲. اميد به زندگي  

۳. باروري  ۴. مرگ و مير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام صادق (ع) : از دو صفت پرهيز كن كه هركس هلاك شد به خاطر اين دو صفت بود . بپرهيز از اين كه طبق رأي و نظر خويش به مردم فتوي دهي يا به آنچه نمي داني عقيده ديني پيدا كني .

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :مباني جمعيت شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۷ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۵ – ,علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۱۴۹ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۱۹۲ – ,آمار وکاربردها,رياضيات و کاربردها,علوم کامپيوتر۱۲۲۲۲۲۲

ــــــــــ

١-اگر در جامعه اي افزايش يا کاهش جمعيت صرفا در اثر زاد و ولد و مرگ و مير صورت مي گيرد و مهاجرت در تغييرات آن تاثيري نداشته باشد اين جمعيت را چه مي نامند؟

۱. جمعيت باز   

۲. جمعيت بسته

۳. جمعيت حاضر

۴. جمعيت قانوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- توجه به شناخت کداميک از ابعاد جمعيت ها براي برنامه ريزي در چهارچوب برنامه هاي کلان توسعه اقتصادي – اجتماعي جوامع ضروري و مهم تلقي مي شود؟

۱. دگرگوني و حرکات جمعيت 

۲. ساخت و ترکيب جمعيت

۳. ويژگي هاي جمعيت  

۴. جمعيت واقعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- چه تفاوتي ميان جمعيت شناسي نظري و جمعيت شناسي توصيفي وجود دارد؟

۱. جمعيت شناسي نظري جزئي از جمعيت شناسي کمي است در حالي که جمعيت شناسي توصيفي جزئي از جمعيت شناسي کيفي است .

۲ جمعيت شناسي توصيفي پديده هاي جمعيتي را صرفا جهت يافتن نمونه ها و شواهد اثبات يا رد روابط ميان پديده هاي جمعيتي به کار مي بندد اما

جمعيت شناسي نظري يک جمعيت خاص در يک سرزمين معين را مورد مطالعه قرار مي دهد.

۳ در جمعيت شناسي کمي پديده هاي جمعيتي به صورت کلي و انتزاعي مطالعه مي شود، حال آنکه در جمعيت شناسي نظري پديده ها به صورت جزئي مطالعه مي شود.

۴. جمعيت شناسي نظري پديده هاي جمعيتي را به صورت کلي و انتزاعي مورد مطالعه قرار مي دهد اما جمعيت شناسي توصيفي بوسيله دستاوردهاي مفهومي به شناخت يک جمعيت خاص در سرزميني معين مي پردازد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-اگر منظور از آمارعلم آمار باشد در اين صورت جمعيت شناسي با استفاده از روشهاي آماري و شاخص هاي مربوط به آن به مطالعه کدام يک از ابعاد زير مي پردازد؟

۱. ويژگي هاي ساختاري يک جمعيت   

۲. ساخت جمعيت

۳. حرکات جمعيت

۴. ساخت و حرکات جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- افلاطون در کتاب جمهوريت علت اساسي جنگ را چه مي داند؟

۱. افزايش خارج از حد جمعيت  

۲. قلت جمعيت

۳. مهاجرت

۴. اندازه مواد اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- نخستين سياست افزايش جمعيت را چه کساني اتخاذ کردند؟

۱. در قرون وسطي مسيحيان   

۲. در شرق متفکرين شرقي

۳. روميان از زمان ژول سزار   

۴. در غرب متفکرين غربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- ماکياول تاثير جمعيت بر چه چيز را مورد بررسي قرار داده است ؟

۱. بر افزايش بيماريها   

۲. بر توسعه اجتماعي

۳. بر افزايش قدرت و نفوذ سياسي دولتها

۴. بر رشد اقتصادي دولتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- هر پژوهش علمي در پي کشف چه امري است ؟

۱. وقايع  

۲. جنبه هاي کاربردي علوم

۳. روابط پايدار ميان پديده ها   

۴. روابط ناپايدار بين پديده ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- در کشورهاي مسيحي کدام يک از موارد زير يکي از مهمترين منابع مطالعات دموگرافي تاريخي به شمار مي آيد؟

۱. دفاتر ثبت جمعيت   

۲. دفاتر اداره ثبت احوال

۳. دفاتر ثبت وقايع در کليساها  

۴. سرشماري هاي صورت گرفته توسط حکومتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-تکنيک برآورد واحدهاي مسکوني علاوه بر شمارش دقيق واحدهاي مسکوني به کدام يک از عوامل زير بستگي دارد؟

۱. متوسط بعد خانوار   

۲. تعداد دودکش

۳. تعداد طبقات 

۴. اندازه نسبي ساختمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- از کدام يک از شاخص هاي زير معمولا براي محاسبات مربوط به وقايع حياتي و نيز مهاجرت استفاده مي شود؟

۱. نسبت  

۲. ميزان هاي خام

۳. ميزان هاي ويژه

۴. ميزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- در جهان امروز تجمع هاي انساني از کدام عوامل بيشتر متاثر است ؟

۱. عوامل طبيعي و اجتماعي   

۲. عوامل اقتصادي و اجتماعي

۳. عوامل فرهنگي و طبيعي

۴. عوامل طبيعي و اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- شهرگرايي با کداميک از موارد زير مشخص مي گردد؟

۱. فرآيند تغييرات اجتماعي

۲. نوگرايي

۳. رشد قارچي بيمارگونه  

۴. رشد شبيه شهرهاي سده ميانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

١٤-کدام يک از موارد زير از عوامل موثر بر تغييرات نسبت جنسي به شمار ميروند ؟

۱. مرگ و مير و باروري زنان   

۲. مهاجهرت و باروري زنان

۳. مرگ و مير و مهاجرت 

۴. مرگ و مير و تعداد مواليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-تعداد افرادي که در طول يک سال معين به دنيا آمده اند چه ناميده مي شود؟

۱. جمعيت در سنين منفرد

۲. جمعيت بر حسب گروه هاي سني

۳. نسل 

۴. ساخت سني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- ساخت جوان داراي کدام يک از ويژگي هاي زير است ؟

۱. بر اساس آزمون ورتهايم حداقل ٤٠ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ١٥ سال دارند، باروري بالا و عمر متوسط نيز بالاست .

۲ بر اساس آزمون ورتهايم حداقل ٤٥ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ١٥ سال دارند، باروري بالا و عمر متوسط نيز پايين است .

۳ بر اساس آزمون ورتهايم حداقل ٥٠ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ٦٤ سال دارند، باروري پايين و عمر متوسط نيز بالاست .

۴. بر اساس آزمون ورتهايم حداقل ٤٠ درصد از کل جمعيت آنها کمتر از ١٥ سال دارند، باروري بالا و عمر متوسط نيز پايين است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- هرم هايي که در اثر کاهش و تثبيت باروري به شکل استوانه اي درمي آيند چه ناميده مي شود؟

۱. هرم سني جمعيت هاي جوان 

۲. هرم سني جمعيت هاي رو به نقصان

۳. هرم سني جمعيت هاي رو به توسعه

۴. هرم سني جمعيت هاي ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- طبق نمودار جمعيت بر اساس وضع فعاليت و اشتغال کداميک از جملات زير جزء تعريف جمعيت فعال محسوب مي شود؟

۱. جمعيتي است که در سن قانوني کار قرار ندارد.

۲فقط شامل افرادي است که فعاليت اقتصادي دارد.

۳ علاوه بر افرادي که فعاليت اقتصادي دارد شامل بيکاران در جستجوي کار نيز مي باشد.

۴. فقط  شامل بيکاران در جستجوي کار مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کدام يک از شاخص هاي زير جمعيت فعال را به صورت درصدي از جمعيت کل نشان مي دهد و مقدار آن تحت تاثير ترکيب سني و جنسي جمعيت و ساير عوامل از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است ؟

۱. ميزان فعاليت عمومي  

۲. نسبتهاي اشتغال و بيکاري

۳. بار تکفل ناخالص

۴. بار جمعيتي و بار معيشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-کدام يک از انواع ازدواج اشاره به يک وصلت جنسي در اقامتگاهي مشترک دارد، اما دائمي بودن رابطه مفروض نيست ؟

۱. ازدواج ربايشي 

۲. ازدواج مبادله اي   

۳. ازدواج موقت 

۴. همخانگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-کدام يک از انواع خانوارهاي زير بالاترين تعداد خانوارهاي کشور را در طول سرشماري هاي انجام شده به خود اختصاص داده اند؟

۱. خانوارهاي معمولي با بعد پنج نفر و بيشتر  

۲. خانوارهاي معمولي با بعد شش نفر و بيشتر

۳. خانوارهاي معمولي با بعد هفت نفر و بيشتر  

۴. خانوارهاي معمولي با بعد هشت نفر و بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- نسبت باسوادي در سرشماري ها نشان گر چيست ؟

۱. تعداد جمعيت باسواد (يک سن يا گروه سني ) به کل جمعيت (يک سن يا گروه سني )

۲ نسبت کل جمعيت باسواد به جمعيت شش ساله و بالاتر

۳ نسبت جمعيت در حال تحصيل به کل جمعيت شش ساله و بالاتر

۴. نسبت جمعيت در حال تحصيل (يک سن يا گروه سني ) به کل جمعيت (يک سن يا گروه سني )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- مسئله مسکن در کدام کشورها بيشتر مشاهده مي شود؟

۱. کشورهاي توسعه يافته

۲. کشورهاي توسعه نيافته

۳. کشورهاي آفريقايي   

۴. کشورهاي در حال توسعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- براي نشان دادن تعداد ولادتها از چه اصطلاحي استفاده مي شود؟

۱. باروري

۲. فراواني باروري

۳. ولادت  

۴. قابليت باروري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- ميزان باروري کلي يک زن در الگوي مالتوسي چند فرزند است ؟

۱. کمتر از سه فرزند   

۲. کمتر از دو فرزند   

۳. دو فرزند

۴. سه فرزند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- در مطالعات مربوط به سطح توسعه انساني کدام شاخص مرگ و مير محاسبه مي شود؟

۱. ميزان مرگ و مير کودکان يک ساله  

۲. ميزان مرگ و مير عمومي

۳. ميزان مرگ و مير ويژه سني  

۴. ميزان مرگ و مير جنسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- در کدام سرشماري اقامتگاه کنوني فرد مورد توجه قرار مي گيرد و جابجايي کوتاه مدت به عنوان مهاجرت تلقي مي شود؟

۱. تطبيقي

۲. دوورژه

۳. دوفاکتو

۴. اختصاصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- در صورتي که بخواهيم تعداد افرادي را که به صورت کلي به جمعيت اضافه مي شود محاسبه کنيم چه بايد کرد؟

۱. بايد تفاضل تعداد مواليد زنده سال مورد بررسي و تعداد مرگ و ميرهاي همان سال را به دست آوريم

۲ بايد رقم خام افزايش مطلق جمعيت در يک سال معين بر جمعيت ميانه همان سال را بدست آوريم

۳ بايد  تعداد مواليد زنده سال مورد بررسي  را بر کل جمعيت همان سال  را به دست آوريم

۴. بايد رقم خام افزايش طبيعي جمعيت در يک سال معين بر جمعيت ميانه همان سال را بدست آوريم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- نظريه هاي انتقال جمعيتي مبتني بر تجربه چه کشورهايي است ؟

۱. کشورهاي جهان سوم و عقب مانده

۲. کشورهاي در حال توسعه

۳. کشورهاي آمريکاي لاتين   

۴. کشورهاي توسعه يافته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- بر اساس نظريه مارکس مشکل زيادي جمعيت زاييده چه مي باشد؟

۱. افزايش ميزان باروري  

۲. فقر  

۳. عدم آگاهي طبقاتي  

۴. نظام سرمايه داري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین (علیه السلام) و زیارتش را در دل او مى‏اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین (علیه السلام) و خشم زیارتش را در دل او مى‏اندازد.