آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی جامعه شناسی کد 1222303

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – ,حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۱)روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ,روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – ,حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – ,آمار, –علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹ – ,رياضيات و کاربردها,آمار و کاربردها,علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – ,علوم , – ۱۲۲۲۰۷۶ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي )۱۲۲۲۳۰۳

ــــــــــــ

١اينکه واقعيت علمي بايستي تجديد نظر را پذيرا باشد نشاندهنده کداميک از ويژگي هاي علم است ؟

۱. طرد مطلق گرائي ۲.  عينيت

۳. بي طرفي ارزشي  ۴.  قابليت بررسي و آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢ثبت و ضبط کامل و جامع جزئيات و ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه ويژگي کداميک از روش هاي تحقيق زير است

۱آزمايش  ۲. مطالعه مبتني بر مشاهده

۳. بررسي نمونه اي   ۴. مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣ميزاني است که نشان مي دهد داده هاي بدست آمده تا چه حد واقعيت را در خود منعکس مي کند؟

۱اعتبار  ۲.  پايايي   ۳.  ميانگين ۴.  ضريب همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤توجه به زمان و مکان در پژوهش هاي جامعه شناختي به کداميک از ويژگي هاي اوضاع اجتماعي مربوط مي شود؟

۱تغييرات مداوم اوضاع اجتماعي   ۲.  دقت در مطالعه اوضاع اجتماعي

۳پايايي مطالعه   ۴.  محدوديت آزمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥مفهومي  که ويژگي هاي معنا داري از رفتارهاي درست و نادرست را در بر مي گيردچه نام دارد؟

۱رسوم اخلاقي ۲.  ارزشها ۳.  آداب و رسوم ۴. باورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦عبور از چراغ قرمز با وجود تاکيد قوانين رانندگي مبني بر توقف در مقابل آن به کداميک از مفاهيم زير دلالت دارد؟

۱فرهنگ آرماني  ۲.  خرده فرهنگ   ۳.  تاخر فرهنگي   ۴.  فرهنگ موجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧حقوق ومزاياي يک فرد در جامعه با توجه به کداميک از موارد زير تعيين مي شود؟

۱پايگاه  ۲.  فرهنگ ۳.  قانون  ۴.  جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨قبل از مواجهه کودکان با يک سازمان رسمي اجتماعي شدن ، نظير ورود به دبستان ، فرايند اجتماعي شدن چگونه انجام مي گرفته است ؟

۱فرايند اجتماعي شدن هنوز آغاز نشده است  ۲.  وجود الزامات اجتماعي

۳. کنترل هاي اجتماعي   ۴. مناسبات متقابل با هم بازي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٩کداميک از انديشمندان زير «من فردي » را از «من اجتماعي » متمايز کرده است ؟

۱. چارلز هارتون کولي   ۲.  جرج هربرت ميد   ۳.  اميل دورکيم   ۴. آگوست کنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠در دوران بلوغ پذيرش ارزشهاي گروه همسالان ، نقش موثري در پذيرش فرد در آن گروه ايفا مي کند، اين فرايند دلالت برکداميک از موارد زير داد؟

۱اجتماعي شدن  ۲.  مطيع گروه شدن   ۳.  پويايي خود ۴.  افول استقلال فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١تخصص گرايي در روابط ويژگي کداميک از موارد زير است ؟

۱اجتماع محلي (گمين شافت )   ۲.  گروههاي مرجع

۳گروههاي رسمي  ۴. جامعه ( گزلشافت )

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢گروه کوچکي از کارگراني که در يک کارخانه با يکديگر کار مي کنند درکداميک از دسته بندي هاي گروههاي اجتماعي قرارمي گيرند؟

۱گروه نخستين   ۲. گروه ثانويه  ۳. گروه تخصصي  ۴. گروه مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣فرايند توسعه نظامي از هنجارها، پايگاهها و نقش هاي مشخص و به هم پيوسته که جامعه آنرا پذيرا شده باشد؟

۱. نهادي شدن  ۲.  اجتماعي شدن   ۳. فرهنگ پذيري   ۴.  قانون مند شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤تغيير در نقش فرزندان چه تاثيري بر دگرگوني ساخت خانواده گذاشته است ؟

۱کاهش حجم خانواده  ۲. تغيير کارکردهاي خانواده

۳وابستگي خانواده به آموزش و پرورش   ۴.  تغييرات اقتصادي خانواده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥اينکه دانش آموزان در مدرسه بانظم و مقررات آشنا مي شوند به کداميک از ويژگي هاي نهاد آموزش و پروش مربوط مي شود؟

۱اهداف آموزش وپرورش  ۲.  برنامه هاي آموزشي پنهان

۳اجراي فوق برنامه باري دانش آموزان  ۴.  تعهدات معلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٦پيش گويي تحقق يابنده با کداميک از موارد زير متناظر است ؟

۱گوش دادن به سخنان معلم   ۲.  تغيير کارکرد خانواده در جامعه صنعتي

۳برچسب زني  ۴.  زمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کداميک از موارد زير در رابطه بين موفقيت تحصيلي دانش آموزان با محيط خانواده نقش موثري دارد؟

۱سرمايه اجتماعي  ۲.  ميزان نزديکي خانه به مدرسه

۳ميزان آشنايي والدين از محيط مدرسه   ۴. نابرابري آموزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨نخستين جامعه شناسي که ديدگاهي جامعه شناختي از بيماري ارائه داد چه کسي بود؟

۱. آگوست کنت ۲.  اميل دورکيم   ۳. تالکوت پارسونز ۴.  جيمز فريزر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩بالا رفتن منزلت حرفه پزشکي به اعتقاد نظريه پردازان نظريه کشمکش  به کداميک از موارد زير بر مي گردد؟

۱وابسته بودن طبقه پزشکي به طبقه متوسط  ۲.  سفيد پوست بودن پزشکان

۳مرد بودن پزشکان ۴.  ترکيبي از هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠وضعيتي که در آن يک کاسب معمولي بايستي هم زرنگ باشد و هم درستکار، چه ناميده مي شود؟

۱تعارض هنجارها   ۲.  رياکاري  ۳.  آشفتگي نقش   ۴.  تضاد نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کداميک از گزينه هاي زير را مي توان براي دزد ماهري که به تنهايي دزدي مي کند به کار برد؟

۱انحراف ثانويه – فردي ۲.  انحراف ثانويه – حرفه اي

۳انحراف نخستين – فردي ۴.  انحراف نخستين – حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢شخصيت مزومرف ، ويليام شلدون با کداميک از الگوهاي کروموزومي زير متناسب است ؟

xxy .۴  xy .۳ xx  .۲   xyy  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣تغيير در ارزشهاي اجتماعي چه تغييري در مطالعه قشربندي گذاشته است ؟

۱افول اعتبار و اهميت نمادهاي منزلتي  ۲.  افزايش اختيار پژوهشگران

۳. افول اعتبار شيوه هاي اشتهاري ۴.  افول اعتبار شيوه ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٤از بين انواع طبقات اجتماعي کدام طبقه مهم وموثر است ؟

۱طقه بالا  ۲.  طبقه بالاي بالا ۳.  طبقه متوسط  ۴.  طبقه کارگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥به باور کارل مارکس موقعيت طبقه اجتماعي افراد بر چه اساسي تعيين مي شود؟

۱بر اساس رابطه افراد با ابزار توليد   ۲. بر اساس ميزان فرصت طلبي افراد

۳. بر اساس تحصيلات افراد ۴. بر اساس ميزان باز بودن نظام طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦در جامعه ماقبل صنعتي کدام عامل در تعيين جايگاه اجتماعي موثر بوده است ؟

۱پيشينه خانوادگي ۲.  شغل افراد

۳. توانمندي هاي فردي افراد   ۴.  تحرک اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧بر اساس نظريه انتقالي جمعيت ، روند انتقالي جمعيت در چند مرحله انجام مي گيرد و نتيجه نهايي انتقال چه خواهد بود؟

۱سه مرحله – ثبات جمعيت   ۲.  دو مرحله – انفجار جمعيت

۳سه مرحله -کاهش جمعيت  ۴.  دو مرحله – ثبات جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي جمعيت قومي يا روستايي محسوب مي شود؟

۱اقتصاد کشاورزي ، همگن بودن ، تحرک طبقاتي بالا

۲  محوريت خانواده ، تحرک مکاني اندک، شيوه زندگي رسمي

۳   همگن بودن ، تحرک شغلي بالا، تقدس زمين

۴همگن بودن ، جمعيت اندک، يگانگي بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩کداميک از موارد زير موجب ضرورت تقسيم کار در جامعه شهري شده است ؟

۱نياز به مسکن  ۲.  کاهش جمعيت  ۳.  حضوردولت ۴.  نياز به تخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠الگوي استفاده از زمين در کداميک از نظريه هاي شهري تشريح شده است ؟

۱. نظريه شهر قطاعي و چندهسته اي ۲. نظريه مناطق هم مرکز

۳. نظريه مناطق هم مرکز و قطاعي ۴. نظريه مناطق هم مرکز و هسته اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٣١گرد آوردن افرادي که کارکردهاي اقتصادي و خدماتي لازم را بر عهده دارند، در يک منطقه ، بر کداميک از فرايند هاي بوم شناختي دلالت دارد؟

۱تمرکز ۲.  تراکم  ۳.  همگرايي  ۴.  هجوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢در کداميک از رشته هاي زير رابطه بين سبک زندگي گروهي و نحوه استفاده از زمين شهري مورد مطالعه قرار مي گيرد؟

۱جامعه شناسي شهري   ۲.  جغرافياي شهري

۳بوم شناسي شهري   ۴.  جامعه شناسي صنعتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣کداميک از موارد زير نمونه اي براي رفتار جمعي محسوب مي شود؟

۱دانش آموزاني که سر کلاس به حرف معلم گوش مي دهند

۲  آشوب تماشاگران فوتبال

۳  نمايندگان مجلس در حال قانونگذاري

۴رژه سربازان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤به کاربردن برخي از واژه هاي ابداعي يک شخصيت هنري نظير بازيگر يک سريال ، اصطلاحا چه ناميده مي شود؟

۱هوس اجتماعي  ۲.  مد گرائي  ۳.  سرايت اجتماعي   ۴.  سرايت هيجاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥کداميک از گزينه هاي زير در تمايز بين نهادهاي اجتماعي از سازمان ها تعيين کننده است ؟

۱قوانين مصوب  ۲.  هدف

۳. نظام هاي هنجاري و ارزشي   ۴.  ساختار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٦اين باور که بيشتر افراد جامعه بيش ازحد سهل انگارند و کار رهبري از آنها بر نمي آيد و بايد مسووليت ها را به گروه اندگي سپرد، بر کداميک از موارد زير دلالت دارد؟

۱. گروه گرايي   ۲.  اليگارشي   ۳. بروکراسي ۴. ديکتاتوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٧مشروعيت اعمال قدرت رسمي ، در گرو کداميک از موارد زيراست ؟

۱اقتدار  ۲.  نفوذ ۳. اليگارشي  ۴.  فشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٣٨به باور سي رايت ميلز، کداميک از گروههاي زير جزء نخبگان آمريکا محسوب مي شود؟

۱ستارگان سينما   ۲. اساتيد دانشگاه

۳. روساي شرکت هاي بزرگ ۴.  روزنامه نگاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩جنبش ضد مهاجرت در آمريکا و اروپا در کداميک از انواع جنبش هاي اجتماعي طبقه بندي مي شود؟

۱جنبش واپس گرا ۲.  جنبش عدالت خواهانه

۳جنبش ترقي خواهانه  ۴.  جنبش اصلاح گرايانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠اينکه تغيير در يک بخش از جامعه مي تواند موجب تغيير در ديگر بخش هاي جامعه شود،به کداميک از نظريه هاي دگرگوني اجتماعي مربوط مي شود؟

۱نظريه تعادل   ۲.  نطريه دوراني   ۳.  نظريه تکاملي ۴.  نظريه کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : مفضل گويد : به امام صادق (ع ) عرض كردم : اهل نجات به چه علامت شناخته شود ؟ فرمود : آن كه كردارش موافق گفتارش باشد .

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,کارشناسي ارشد-مديريت امور شهري  ۱۲۱۸۵۱۹ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي

اجتماعي تعاون و رفاه ), علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ), علوم اجتماعي

مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۱ – , حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – , علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹ – , علوم ارتباطات اجتماعي )

روابط عمومي ), علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ) ۱۲۲۲۳۰۳ – , مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱)

ــــــــــــــ

١کدام يک از شرايط روش هاي علمي ايجاب مي کند که "حقيقت علمي حالت آزمايشي خود را حفظ کند"؟

۱عينيت   ۲ . بي طرفي ارزشي

۳. طرد مطلق گرايي  ۴ . قابليت بررسي و آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢در کدام يک از فنون پژوهش ،پژوهشگر به گردآوري داده ها از بخشي از جمعيت مي پردازد و نتايج را به کل جامعه آماري

تعميم مي دهد؟

۱آزمايش ۲ . مشاهده  ۳ .  نمونه گيري  ۴ .  مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣مطالعاتي که درباره يک فرد يا گروه ، در مسير زماني به نسبت طولاني انجام گيرد، چه نوع مطالعه اي است ؟

۱طولي  ۲ . مقطعي ۳ . موردي  ۴ . نمونه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤کدام يک از مشکلات پژوهش هاي جامعه شناختي ايجاب مي کند که در بررسي رفتار گروهي که فرد عضو آن است ، از اصول حساب احتمالات استفاده شود؟

۱تغيير اوضاع اجتماعي  ۲ . مشکلات پژوهش

۳پيش بين ناپذيري رفتار انسان ۴ . محدوديت هاي اخلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥وفتي آدميان در ارتباطات  خود از الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن استفاده مي کنند، چه نوع ارتباط نمادي را به کارمي برند؟

۱زبان نوشتاري ۲ . زبان جسماني   ۳ . زبان حرکتي   ۴ .  زبان گفتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦کدام گزينه ، معرف کوچکترين واحد فرهنگي است که ممکن است يک عبارت ، شي ء يا نماد باشد؟

۱عنصر فرهنگي ۲ . خرده فرهنگ  ۳ . مجموعه فرهنگي  ۴ .  ضد فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧پايگاه اجتماعي چيست ؟

۱. موقعيتي که از طريق کار و کوشش به دست مي آيد.

۲  رفتاري که ديگران از فردي که پايگاه معيني را احراز کرده است ، انتظار دارند.

۳  موقعيت و جايگاهي که فرد در گروه يا در مرتبه اجتماعي يک گروه در مقايسه با گروه هاي ديگر احراز مي کند.

۴. پايگاهي که به  فرد از بدو تولد محول شده و عمدتا بر زمينه هاي خانوادگي استوار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨چه حالتي  را تعارض نقش گويند؟

۱.   حالتي که فرد در شبکه پيچيده اي از نقشها درگير مي شود و به آن پايگاه پيوند مي خورد.

۲  حالتي که فرد با يک يا چند نقش که مستلزم رفتارهاي متناقض و متعارض است ، سرو کار دارد.

۳  حالتي که فرد در ايفاي نقش خود دچار شکست مي شود.

۴حالتي که طرفِ مقابل نقش ، انتطارات متفاوتي از دارنده نقش دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩اينکه « اعتماد به نفس فرد در انجام دادن هر کار، اثر فراواني بر انجام موفقيت آميز آن عمل مي کند وعدم اعتماد غالبا به شکست يا ناکامي مي انجامد»، به کدام گزينه اشاره دارد؟

۱پويايي خود   ۲ . خود   ۳ .  من فردي   ۴ .  من اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠کدام عامل مهم ترين و موثرترين عامل در اجتماعي شدن کودک است ؟

۱خانواده  ۲ . مدرسه ۳ . گروه هاي همسالان   ۴ . رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١وقتي گفته مي شود، همه افراد بشر  از لحاظ زيستي ،  به آب ، غذا، استراحت و خواب ودفع ، نياز اساسي دارند، به کدام عامل موثر بر رشد شخصيت اشاره مي کند؟

۱محيط طبيعي   ۲ . وراثت ۳ . آموزش ۴ . فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢سربازاني که به ارتش اعزام مي شوند، جزء کدام يک  از گروه هاي اجتماعي محسوب مي شوند؟

۱اختياري ۲ .  غير اختياري   ۳ . درون گروه ۴ . برون گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣رهبري که همه تصميمات را شخصاً مي گيرد و به ديگران دستور مي دهد، چه نوع رهبري است ؟

۱مقتدر  ۲ . دموکراتيک ۳ .  بي قيد   ۴ .  ارشادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤اينکه «در بيشتر جوامع ازدواج به صورت يک سنت نيرومند درآمده است و خانواده رکن اساسي فرهنگ جامعه است »،

حاکي از کدام ويژگي نهادهاست ؟

۱پايداري نسبي نهادها  ۲ . وابستگي نهادها به هم

۳. ارضاء نيازهاي اجتماعي  ۴ . مشارکت اعضا در ارزش هاي نهايي نهادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥از چه طريقي  رفتارهاي خودانگيخته و پيش بيني ناپذير، جاي خود را به رفتار نظام يافته و پيش بيني پذير مي دهد؟

۱اجتماعي شدن  ۲ . نهادي شدن   ۳ . انجمن ها   ۴ . مشارکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦کدام نوع ازدواج شايع ترين صورت زناشويي است ؟

۱تک همسري  ۲ . چند زني ۳ .  چند شوهري ۴ .  چند همسري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-"قواعد تبار"، با کدام کارکرد خانواده ارتباط دارد؟

۱اجتماعي کردن کودکان ۲ .  مراقبت و نگهداري از کودکان

۳تثبيت جايگاه و پايگاه اجتماعي کودک   ۴ .  فراهم کردن امنيت اقتصادي براي اعضا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨کدام نهاد اجتماعي ، دانش و مهارت ، شايستگي و کيفيت هاي مطلوب رفتار يا منش را به فرد مي آموزد؟

۱خانواده  ۲ .  آموزش و پرورش  ۳ .  دين ۴ . رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩آموزش کدام گزينه ، از کارکردهاي آشکار آموزش و پرورش است ؟

۱نظم   ۲ . مقررات ۳ . جمله سازي  ۴ . تعاون و سازگاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠کدام ديدگاه به فرايند اجتماعي شدن بسيار علاقه است ؟

۱. کارکردگرايي   ۲ .  برچسبي زني  ۳ . کنش متقابل نمادي ۴ . کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام دانشمند اجتماعي ،  تکامل معرفت انسان را بر حسب الگوهاي تبييني جادو، مذهب و علم عرضه کرده است ؟

۱دورکيم ۲ .  فريزر   ۳ . مرتن  ۴ .  وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢به نظر پارسونز، کدام يک از اجزاء نظام مراقبت سلامتي ، به رفتار انحرافي مبادرت مي ورزند و از آنان انتظار مي رود وضعيت خود را نامطلوب تعريف کنند؟

۱پزشکان ۲ .  پرستاران   ۳ .  بيماران  ۴ . مديران بيمارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣کدام ديدگاه ، بيماري را نيازمند درمان عفونت به منظور حفظ تندرستي مي داند؟

۱پزشکي ميکربي   ۲ .  پزشکي بازدارنده ۳ . مذهبي ۴ .  جادويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام گزينه به ابزارها و روش هايي اطلاق مي شود که براي وادار کردن فرد به انطباق با انتظارات گروه معين يا کل جامعه به کار مي رود؟

۱انگ زني ۲ .  نهاد اجتماعي   ۳ .  نظارت اجتماعي ۴ .  پايگاه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥کدام گزينه ، يک مکانيسم رسمي نظارت اجتماعي محسوب مي شود؟

۱شايعه پراکني ۲ .  طرد کردن  ۳ .  جريمه کردن ۴ .  زخم زبان زدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦رفتار انحرافي و عمل منحرف باتوجه به کدام گزينه تعريف مي شوند؟

۱. دفعات وقوع  ۲ .  نظارت اجتماعي

۳ضمانت اجرايي ۴ . هنجارهاي موجود در فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧–  از ديدگاه زيگموند فرويد ، به کدام بخش از  "من " ،دروازه بان شخصيت اطلاق مي شود و چه وظيفه اي دارد؟

۱نهاد، که بخش  ناخودآگاه و غريزي  و غير اجتماعي خود است .

۲  خود، که بخش آگاه ومعقول من است .

۳  فراخود، که ارزش هاي فرهنگي را جذب مي کند.

۴. نهادِ فعال و غير قابل کنترل که با فراخود ترکيب مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨شاخص هاي  شغل ، درآمد، ميزان تحصيلات معرف کدام مفهوم اجتماعي است ؟

۱پايگاه اجتماعي  ۲ .  نظارت اجتماعي ۳ . نهاد اجتماعي ۴ .  طبقه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩کدام  گزينه  معرف ارتباط  اميد به زندگي  با طبقه اجتماعي  است ؟

۱ميزان مرگ و مير اطفال در طبقات پايين بيش از آن در طبقات متوسط و بالاست .

۲ بيماران روانيِ طبقه پايين اغلب به بيمارستانهاي دولتي مراجعه مي کنند.  

۳   هرقدر طبقه اجتماعي پايين تر باشد، احتمال گسيختن پيوند زناشويي بيشتر خواهد بود.

۴هر اندازه فرد متعلق به طبقه اجتماعي بالاتري  باشد، احتمال اينکه در فعاليتهاي اجتماعي شرکت جويد، بيشتر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠شخصي که  به هنگام ازدواج جوان تر است و شخصي که هر لحظه را غنيمت مي شمرد، مجال آنها براي تحرک صعودي چه حالتي دارد؟

۱هر دو مجال بيشتري دارند.  ۲ .  هر دو مجال يکسان دارند.

۳هر دو مجال کمتري دارند .   ۴ .  اولي  مجال بيشتر و دومي  مجال کمتري دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١کدام گزينه به ميزان زاد و ولدِ جامعه اطلاق مي شود و حاکي از تعداد فرزنداني است که هر زني به طور متوسط به دنيا مي آورد؟

۱پهنه عمر   ۲ . باروري طبيعي  ۳ . باروري   ۴ .  اميد زندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢در کدام مرحله انتقالي جمعيت ، به علت پيشرفت نوآوريهاي فناورانه ، ميزان زاد و ولد بالا و مرگ و مير پايين است ؟

۱. مرحله نخست   ۲ .  مرحله دوم  ۳ . مرحله سوم ۴ . مرحله چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣گروهي از مردم که در يک منطقه جغرافيايي اسکان دارند و داراي فرهنگ و شيوه زندگي مشترکي اند، به وحدت خاص ميان خود آگاه اند و به طور جمعي يک هدف را دنبال مي کنند، چه ناميده مي شوند؟

۱اجتماع   ۲ . جامعه ۳ . جمعيت  ۴ . جمع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤در نظريه مناطق هم مرکز بورگس ، در کدام منطقه ساختمانهاي فرسوده وجود دارد و آشفتگي اجتماعي بسياري در آن به چشم مي خورد؟

۱. منطقه ۱   ۲ . مطقه ۳   ۳ . منطقه ۲   ۴ . منطقه ۴

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥در کدام يک از ويژگي هاي رفتار جمعي  اعضاي جماعت با شدتي فزاينده رفتار يکديگر را فرامي گيرند، و در نتيجه ، نوعي تجانس به خود مي گيرند؟

۱. درهم شکستن فرديت  ۲ . تلقين پذيري   ۳ . گمنامي  ۴ .  سرايت اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦مطابق کدام يک از ويژگي هاي ديوان سالاري ، هيچ متقاضي استخدام ، بدون داشتن حداقل شرايط لازم براي سمتي که درخواست آن را پر کرده است ، استخدام نمي شود؟

۱تخصصي شدن کارها   ۲ . سلسله مراتب

۳صلاحيتهاي فني و شايستگي  ۴ . آيين نامه ها و مقررات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧کدام شکل  اقتدار ممکن است هم به سمت و هم به شخصي که آن سمت را اشغال کرده است ، واکذارشود؟

۱قانوني   ۲ .  عقلاني   ۳ .  سنتي   ۴ .  فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨کدام گزينه ، از ويژگي هاي جنبش هاي اجتماعي  نيست ؟

۱اهداف مشخص دارند. ۲ .  بادوام هستند.   ۳ .  برنامه دارند.   ۴ .  ايدئولوژي دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩در جنبش هاي اجتماعي ، کارکرد عمده کدام رهبري ، ايجاد شورو اشتياق و برانگيختن هيجان پيروان و ترغيب آنان به وحدت است ؟

۱اجرايي   ۲ .  لايق  ۳ .  بي قيد 4. فرهمند  ٤٠برطبق کدام نظريه دگرگوني اجتماعي ، جامعه مراحل گوناگوني را پشت سر مي گذارد اما اين مراحل همواره تکرار مي شوند؟

۱تعادل   ۲ .  کشمکش   ۳ .  دوراني   ۴ .  تکاملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام هادی (ع) : براي خداوند بقعه هايي است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاي دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسين (ع ) يكي از آنهاست .

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ١

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ١

رشته تحصيلي/کد درس :حسابدار ي ۱۲۱۴۱۰۵ – ,مديريت امور شهري ۱۲۱۸۵۱۹ – ,پژوهشگري اجتماعي ,تعاون و رفاه اجتماعي ,مددکاري اجتماعي ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۱ – ,حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – ,علوم اقتصادي (اقتصادنظري ),علوم ا قتصادي ۱۲۲۲۱۳۹ – ,رياضيات و کاربردها,آمار و کاربردها,علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – ,روابط عمومي ,روزنامه نگاري ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ),مديريت امور شهري مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱, – ۱۲۲۲۳۰۳

ــــــ

١- کدام گزينه درباره مفهوم " عقل سليم " نادرست است ؟

۱. عقل سليم مشتمل بر عقايد روزمره است .

۲ آنچه براي يک شخص عقل سليم محسوب مي شود، براي ديگري بي معناست .

۳ همه باورهاي مبتني بر عقل سليم غير حقيقي و گمراه کننده است . 

۴. عقل سليم يکي از منابع جامعه شناسي محسوب مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از جامعه شناسان معتقد بود که روشهاي علوم طبيعي را نمي توان در مسائل مستخرج از علوم اجتماعي به کار گرفت ؟

۱. ماکس وبر ۲. اميل دورکيم

۳. هربرت اسپنسر   ۴. اگوست کنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام فن پژوهش هنگامي به کار مي رود که پژوهشگر بخواهد برداشت کامل و تفصيلي از پديده مورد مطالعه داشته باشد؟

۱. آزمايش  ۲. مشاهده 

۳. نمونه گيري ۴. مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-کدام گزينه نشان دهنده ميزان توافقي است که پژوهشگران مختلف ، برسرِ نتايجِ بدست آمده از پژوهش در مورد يک

موضوع خاص دارند؟

۱. اعتبار   ۲. پايايي  

۳. ميانگين    ۴. مد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کداميک از انواع ارتباط نمادين ، حفظ ميراث فرهنگي را تسهيل مي کند؟

۱. زبان گفتاري  ۲. زبان نوشتاري    

۳. زبان جسماني  ۴. الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- احساسات ريشه دار و عميقي که اعضاي جامعه در آن شريک اند، چه نام دارد؟

۱. ارزشها  ۲. آداب و رسوم

۳. رسوم اخلاقي  ۴. قوانين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام گزينه درباره سازمان فرهنگ درست است ؟

۱. خرده فرهنگ به کوچکترين واحد فرهنگ اطلاق مي شود.    

۲ عنصر فرهنگي حتما يک شي ء يا نماد است .

۳ مجموعه فرهنگي ، مجموعه پيچيده اي از عناصر منسوب به آن فرهنگ است .  

۴. خرده فرهنگ با هنجارها و موازين فرهنگ غالب در جدال است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-کدام گزينه ، گرايشي است که بر حسب آن ، افراد جامعه فرهنگ خود را برتر از فرهنگ ديگران مي پندارند؟

۱. خرده فرهنگ  ۲. قوم مداري

۳. ضد فرهنگ    ۴. نسبيت فرهنگي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- معيارها و الگوهايي که هر کس نقش خود را در يک موقعيت معين ، بر اساس آن ارزيابي مي کند، چه ناميده مي شود؟

۱. گروه مرجع    ۲. پايگاه اکتسابي   

۳. نقش محول   ۴. پايگاه انتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- منظور چارلز هارتون کولي  از مفهوم آيينه در نظريه " خود آيينه سان "  چيست ؟

۱. خود  ۲. گروه همسالان   

۳. جامعه    ۴. خانواده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- مهمترين و موثرترين عامل اجتماعي شدن  کودک کدام است ؟

۱. خانواده ۲. مدرسه   

۳. گروههاي همسال ۴. رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- "افرادي که يک گروه هم سن و سال را تشکيل مي دهند"،  اعضاي کدام گزينه به شمار مي آيند؟

۱. مقوله    ۲. جماعت  

۳. تجمع   ۴. جمع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي گمينشافت نيست ؟

۱. پيوند هاي نزديک ۲. توجه خاص به رفاه يکديگر

۳. رقابت    ۴. اعتماد و همکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- اولين هدف هر نهاد اجتماعي چيست ؟

۱. ارضاي نيازهاي اجتماعي    ۲. اجتماعي کردن

۳. حفظ نظم ۴. تضمين ارزشها و هنجارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در ايران ، کداميک از نهادهاي اجتماعي تاثير مهمي بر ساير نهادهاي اجتماعي دارد؟

۱. خانواده ۲. آموزش و پرورش  

۳. مذهب ۴. اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- عمده ترين شکل خانواده در اجتماعات روستايي و عشايري چيست ؟

۱. چندهمسري ۲. هسته اي   

۳. گسترده  ۴. مادرمکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در دهه هاي اخير، کدام عامل ، ميزان طلاق را در کشورهاي جهان سوم ، از جمله ايران ، افزايش داده است ؟

۱. تغيير و تحولات ناشي از توسعه صنعت و شهرنشيني   

۲. از بين رفتن قبح طلاق

۳. اختلافات خانواده ها    

۴. عدم امنيت شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کداميک از گزينه هاي زير کارکرد پنهان نهاد آموزش و پرورش محسوب مي شود؟

۱. خواندن و نوشتن  

۲. درک خواندن در کلاس

۳. يادگيري دستور زبان   

۴. يادگيري نظم و مقررات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- مهمترين علت کاهش علاقه پسران براي ادامه تحصيل در مقايسه با دختران کدام است ؟

۱. تغييرات در نوع و ميزان اشتغال  

۲. عدم احساس نياز

۳. تمايل کمتر به پيشرفت اجتماعي

۴. کاهش حمايت خانواده ها از پسران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کدام  ديدگاه استدلال مي کند که  افراد طبقه پايين جامعه  نسبت به افراد طبقه بالا،  اميد به زندگي کمتري دارند و بيشتر

در معرض بيماري قرار مي گيرند؟

۱. کنش متقابل نمادين   ۲. کشمکش

۳. کارکردگرايي   ۴. برچسب زني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در مبحث تندرستي و مراقبت پزشکي زنان و مردان کدام گزينه صحيح است ؟

۱. اميد به زندگي مردان در سراسر جهان بيش از اميد به زندگي زنان است .

۲ مردان نسبت به زنان برحسب بيماري جسمي در وضعيت نامساعدتري به سر مي برند.

۳ زنان در مقايسه با مردان به ميزان بيشتري از بيماريهاي حاد رنج مي برند.

۴. مردان و زنان به لحاظ ميزان تندرستي و مراقبت پزشکي تفاوتي با همديگر ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- پديده نظارت اجتماعي ادامه کداميک از پديده هاي زير است ؟

۱. نهادهاي اجتماعي ۲. دگرگوني اجتماعي    

۳. اجتماعي شدن    ۴. صنعتي شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- کداميک از موارد زير از نظارت اجتماعي رسمي استفاده نمي کند؟

۱. گروههاي همکار  ۲. دادگاهها

۳. موسسات مددکاري اجتماعي   ۴. پليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام گزينه از مصاديق انحراف ثانوي محسوب مي شود؟

۱. کسي که يکبار اقدام به دزدي مي کند.  

۲. کسي که يکبار حساب مالياتي خود را دستکاري مي کند.

۳. کسي که ساليان سال دست به قاچاق مواد مخدر مي زند.    

۴. کسي که گاهي از مواد مخدر استفاده مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- ديدگاه تاثير معاشرت بر انحراف ، که براساس آن ، جنايت از ديگران آموخته مي شود، توسط چه کسي مطرح شد؟

۱. ويليام شلدون   ۲. اميل دورکيم   

۳. ادوين ساترلند  ۴. سزار لومبروزو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- اگر جامعه شناسي از افراد بپرسد که افراد ديگر را در کدام طبقه اجتماعي مي توان قرار داد، از کدام روش مطالعه ساختار

طبقاتي استفاده کرده است ؟

۱. ذهني   ۲. عيني  

۳. اشتهاري ۴. تلفيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-" تلاش دايم براي زندگي "، "کم کاري " و " زندگي در محلات پرتراکم "، از ويژگيهاي کدام طبقه اجتماعي است ؟

۱. طبقه بالا ۲. طبقه متوسط   

۳. طبقه پايين    ۴. طبقه کارگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- اگر فرزند يک پزشک ، راننده تاکسي شود، چه نوع تحرک اجتماعي روي داده است ؟

۱. عمودي  ۲. افقي  

۳. ميان نسلي    ۴. درون نسلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در جوامع کشاورزي ما قبل صنعتي مهمترين عامل موثر در تعيين پايگاه اجتماعي افراد کدام است ؟

۱. پيشينه خانوادگي ۲. فرصتهاي اجتماعي    

۳. پشتکار ۴. استعداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام گزينه به معناي “حداکثر مدت حيات يک انسان ” است ؟

۱. اميد زندگي    ۲. نسبت جنسي 

۳. پهنه عمر  ۴. ترکيب سني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- کداميک از صفات زير از ويژگيهاي مناطق شهري نيست ؟

۱. پايداري روابط   ۲. گسستگي جمعيت    

۳. ناهمگني جمعيت ۴. گمنامي نسبي افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- نظريه مناطق هم مرکز را چه کسي مطرح کرد؟

۱. هومرهويت    ۲. چانسي هاريس 

۳. ادوارد اولمن   ۴. ارنست بورگس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- کدام گرينه از ويژگيهاي رفتار جمعي محسوب نمي شود؟

۱. خودانگيختگي  ۲. هيجاني بودن   

۳. پيش بيني ناپذيري    ۴. ساختارمندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤- الگوي رفتاري آشکاري که عليه يک گروه اقليت صورت مي گيرد، چه نام دارد؟

۱. تبعيض  ۲. پيش داوري   

۳. تصورات قالبي   ۴. وجهه نظر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥- ازدواج ميان گروههاي نژادي مختلف چه نوع ادغامي محسوب مي شود؟

۱. همانندسازي   ۲. اختلاط  

۳. چندگرايي فرهنگي    ۴. هم گونگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦- کدام گزينه از ويژگيهاي ديوانسالاري نيست ؟

۱. تخصصي شدن کارها   ۲. سلسله مراتب   

۳. رفتار شخصي   ۴. شايستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧- افرادي مانند گاندي ، رهبر استقلال هند، که بوسيله ويژگي ها و خصلت هاي شخصي پيروان زيادي را به خود جلب مي

کنند، داراي چه نوع اقتداري هستند؟

۱. قانوني  ۲. عقلايي  

۳. سنتي   ۴. فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨- کدام نوع جنبش تلاش مي کند که برخي از شئون جامعه را تغيير دهد بدون آنکه قصد دگرگون کردن کامل جامعه را داشته

باشد؟

۱. انقلابي  ۲. ترقي خواهانه   

۳. اصلاح طلب    ۴. آرمانگرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩- کدام دسته از نظريات دگرگوني اجتماعي مبنايي قوم مدارانه دارند؟

۱. تکاملي  ۲. دوراني  

۳. تعادل   ۴. کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- رواج يافتن سبک زندگي جديد که از يک فرهنگ ديگر گرفته شده باشد، چه نام دارد؟

۱. ابداع   ۲. اشاعه  

۳. جذب   ۴. بسط فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : و با دعوت به دين تو خود را به رنج افكند